Magkatarr: Inflammation i magslemhinnan, en skada som kan ses i samband med ett flertal olika sjukdomar.Gastrit, atrofisk: Kronisk magkatarr med slemhinneatrofi.Helicobacter pylori: En spiralformad bakterie som ger upphov till magsjukdom hos människor. Den är en gramnegativ, ureaspositiv, krökt och något spiralformad organism som först isolerades 1982 från patienter med magsår i västra Australien. Helicobacter pylori fördes ursprungligen till släktet Campylobacter, men RNA-sekvensanalyser, fettsyraprofiler, tillväxtmönster och andra taxonomiska särdrag har visat att mikroorganismen borde tillhöra släktet Helicobacter. Dit överfördes den officiellt 1989.Magslemhinna: Ytepitelhinnan i magsäcken. Den buktar in i lamina propria och bildar magsäcksgropar. Tubulära körtlar, typiska för de olika magsäcksområdena (kardia-, gastriska och pylorusområdet), mynnar ut i magsäcksgroparna. Magslemhinnan består av flera olika celltyper.Helicobacterinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Helicobacter, hos människor särskilt Helicobacter pyloris. De kliniska uttrycken är koncentrerade till magen, vanligtvis magslemhinnan, antrum och övre delen av tolvfingertarmen. Infektionen spelar stor roll för uppkomst av typ B-gastrit och magsår.Antrum pyloricumGastrit, hypertrofisk: Magkatarr med hypertrofiska slemhinneveck. Till symtomen hör kräkningar, diarré, viktminskning, kraftigt ökad slemproduktion och hypoproteinemi.Metaplasi: Ett tillstånd där en ursprungscelltyp ersätts av en annan, liknande celltyp.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.Gastroskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av magsäckens insida.Pepsinogen AMagsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.Aklorhydri: Brist eller avsaknad av saltsyra i magsaften trots stimulering till vätskeproduktion i magsäcken.Gallreflux: Bakåtflöde av galla till framförallt den övre matsmältningskanalen, men även till bukspottskörteln.Magsår: Sårbildning i magslemhinnan pga kontakt med magsyra. Tillståndet förknippas ofta med Helicobacter pylori-infektion eller bruk av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDS).Gastriner: En grupp peptidhormoner i mag-tarmsystemet som utlöser produktion av magsafter. De kan även förekomma i det centrala nervsystemet, där de antas fungera som signalöverföringssubstanser.Peptiskt sårPepsinogen CMagsäckssjukdomar: Sjukliga tillstånd i magen.Tolvfingertarmssår: Magsår beläget i tolvfingertarmen.Helicobacter felis: En art av Helicobacter som koloniserar magen hos laboratoriemöss, katter och hundar. Bakterieförekomsten är förknippad med lymffollikelhyperplasi och mild gastrit hos katter.Helicobacter heilmanii: En art gramnegativa, spiralformade bakterier som förekommer i magslemhinnan och som är förknippad med kronisk antrumgastrit. Bakterien påvisades första gången i endoskopiprover från patienter som undersöktes för Helicobacter pylori-förekomst.Parietalceller, gastriskaKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.TolvfingertarmsinflammationAnemi, perniciös: En megaloblastanemi som förekommer hos barn, men som är vanligare senare i livet, och som kännetecknas av histaminfast aklorhydri. Laboratorie- och klinisk diagnos baseras på vitamin B12-malabsorption pga av magslemhinnans förmåga att producera intrinsic factor.Dyspepsi: Matsmältningsstörningar.Helicobacter: Ett släkte gramnegativa, spiralformade, sjukdomsalstrande bakterier som isolerats från tarmkanalen hos däggdjur, inklusive människa.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.UreasPepsinogenerPostgastrektomisyndromMagsaft: Den vätska som utsöndras av magslemhinnan och som består av saltsyra, pepsinogener, inre faktor, gastrin, slem och bikarbonatjoner.CancerförstadierEndoskopi, mag-tarm: Endoskopisk undersökning av, behandling av eller operation i mag-tarmkanalen.Campylobacter: Ett släkte av bakterier i reproduktionsorgan, tarmkanal och munhåla hos djur och människor. Några arter är patogena.Förtvining: Atrofi. Minskning eller degenerering av vävnad av olika orsaker.Acinonyx: Långbenta, snabbspringande, afrikanska kattdjur (Acinonyx jubatus) med en kroppslängd av 110-135 cm. Pälsen är gulbrun med svarta fläckar.Endoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.Magsårsmedel: Olika preparat med varierande verkningsmekanismer som används för behandling och lindring av magsår och irritationer i mag-tarmkanalen.Bakteriella antigenerMagsyra: Saltsyra i magsaften.H(+)-K(+)-Exchanging ATPaseAmoxicillin: (2S-(2-alfa,5-alfa,6-beta(S*)))-6-((amino(4-hydroxyfenyl)acetyl)amino)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo(3.2.0)heptan-2-karboxylsyra. Ett halvsyntetiskt bredspektrumantibiotikum liknande ampicillin , men med beständighet mot magsyra, vilket tillåter högre serumhalter om det ges oralt.Autoimmuna sjukdomar: Sjukdomstillstånd kännetecknade av produktion av antikroppar som regerar mot ämnen i den egna kroppen.OmeprazolDuodenogastrisk refluxGastrisk fundus: Den övre utvidgningen av magsäcken, ovanför incisura cardialis.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Endoskopi, matsmältningssystem: Endoskopisk undersökning av, behandling av eller operation i matsmältningsapparaten.Gastroenterostomi: En rad kirurgiska rekonstruktiva förfaranden för återställande av ett sammanhängande mag-tarmsystem. De två viktigaste standardmetoderna är Billroth I (gastroduodenostomi) och Billroth II (gastrojejunostomi).Inre faktor: Ett glykoprotein som utsöndras av magkörtlarna och som är nödvändigt för upptag av vitamin B12. Brist på denna faktor leder till perniciös anemi.Magsyra, bestämning av surhetsgrad: Analys av magsaften för bestämning av syrahalten.Vismut: Metalliskt grundämne med atomnummer 83, atomvikt 208,98 och kemiskt tecken Bi. Före de antibiotiska preparatens tid användes vismutsalter mot inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen och mot syfili s. Vismut förekommer i naturen som ren metall eller i form av vismutsulfider med varierande sammansättning.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.TymektomiCampylobacterinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Campylobacter.Matstrupsinflammation: Akut eller kronisk inflammation av matstrupen, orsakad av bakterier, kemiska ämnen eller fysisk skada.Syrabindande medelLymfocytosMag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.Gastroesofageal reflux: Bakåtflöde av magsaft och/eller innehåll från tolvfingertarmen (gallsyror, pankreasvätska) upp i övre delen av matstrupen, oftast pga bristande funktion hos matstrupens nedre slutarmuskel. Sura uppstötningar blir det när magsaften kommer upp i svalget eller munnen.Gastrinproducerande celler

*  Hepatit B, kronisk - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1734
*  Hyperbilirubinemi hos nyfödda - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1846
*  Näsblödning - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1222
*  Upplösning av benvävnad - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2916
*  Pars planitis - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3030
*  Ansiktsspasm, halvsidig - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1690
*  Pierre Robins syndrom - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3120
*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689
*  Bulbär pares, progressiv - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=507
*  Immunproliferativ rubbning i tunntarmen - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1983
*  Hemorragisk feber med renalt syndrom - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1714
*  Tumörer i talgkörtlar - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3562
*  Salmonella-matförgiftning - lookfordiagnosis.com
Gastrit, atrofisk. * Gastrit, hypertrofisk. * Mag-tarmkatarr. * Överföringsbar gastroenterit hos svin. * Gastroesofageal reflux ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3508

Magkatarr: -K29.7Magslemhinna: Magslemhinnan är den slemhinna inuti magsäcken som innehåller dess körtlar.Gastrin: Gastrin är ett gastrointestinalt hormon som signalerar till magsäckens celler, epitelceller, att utsöndra magsaft (saltsyra och pepsinogen). Produktion av gastrin stimuleras i sin tur av lukt-, syn- och smaksinnerna.Metaplasi: Metaplasi är en (pato)fysiologisk process i cellvävnader där en mogen differentierad cellform ersätts av en annan mogen differentierad cellform. Exempel på metaplasier är skivepitelmetaplasi i livmoderhalsen eller lungorna hos rökare och glandulär metaplasi i matstrupen.AklorhydriMagsaft: Magsaft innehåller vatten, elektrolyter, saltsyra, pepsin, intrinsic factor samt mucin och den produceras av epitelceller i magsäckens slemhinna, närmare bestämt parietalceller. Parietalcellerna aktiveras av sinnesintryck som via det centrala nervsystemet (CNS) och parasympatiska nerver sätter igång eller ökar produktionen av magsaft.Henry Sweet: Henry Sweet, född 15 september 1845 i London, död 30 april 1912 i Oxford, var en engelsk språkforskare.Amoxicillin: Amoxicillin är ett betalaktamantibiotikum som används då penicillin V inte hjälper, till exempel vid öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation eller vid misstanke om Haemophilus influenzae-infektion. Det kan också användas tillsammans med andra antibiotika för behandling av magsårsbakterien Helicobacter pylori.Omeprazol: Omeprazol är en protonpumpshämmare som används för behandling av bland annat duodenalsår, ventrikelsår, refluxesofagit och Zollinger-Ellisons syndrom. Det innehar ATC-kod A02BC01 och är bland annat känt under varumärkesnamnet Losec.Saftkräm: Saftkräm (danska: rødgrød, tyska: Rote Grütze, lågtyska: Rode Grütt) är ett slags fruktkräm från Danmark och Tyskland som serveras kall eller ljummen med kall mjölkIcaförlagets Rutiga kokboken, 1994. eller grädde.Perniciös anemiVismut(III)oxidRefluxesofagitAntacida: En bild på hur läkemedlet ser ut|miniatyr