TranskriptionsfaktorerTranskription, genetiskGATA4-transkriptionsfaktorGATA6-transkriptionsfaktorGATA2-transkriptionsfaktorDNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Promotorregioner, genetikGATA3-transkriptionsfaktorGATA-transkriptionsfaktorerGATA1-transkriptionsfaktorSp1-transkriptionsfaktorReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Trans-Activation (Genetics)GATA5-transkriptionsfaktorTransaktivatorerbHLH-proteinerRNA, budbärarProteinbindningCellkärneproteinerTranskriptionsfaktor AP-1Reglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.RepressorproteinerHomeodomänproteiner: Proteiner som kodas av homeoboxgener och som uppvisar strukturella likheter med vissa prokaryota och eukaryota DNA-bindande proteiner. Homeodomänproteiner medverkar i regleringen av genuttryck i samband med morfogenes och utveckling.CellinjeForkhead-transkriptionsfaktorerSignalomvandlingAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.bZIP-proteinerCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Transkriptionsfaktor AP-2Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.TransfektionRapportörgener: Gener som uttrycker sig på ett lätt påvisbart sätt och därför används för att studera promotoraktivitet på många platser i ett målgenom. Inom rekombinant DNA-teknik kan dessa gener kopplas till ett promotorområde av intresse.Kromatinimmunprecipitation: En teknik för identifiering av specifika DNA-sekvenser, bundna, in vivo, till proteiner av intresse. Metoden omfattar formaldehydfixering av kromatin för att korslänka DNA-bindande proteiner med DNA. Sedan DNA klippts upp i små fragment isoleras specifika DNA-proteinkomplex med hjälp av immunprecipitering med proteinspecifika antikroppar.Kruppelproteinliknande transkriptionsfaktorer: En familj zinkfinger-transkriptionsfaktorer som delar homologi med Kruppelprotein hos Drosophila. De innehåller en väl bevarad mellansekvens av sju aminosyror mellan zinkfingrarna.Transkriptionsfaktorer, TFIIZinkfingrarCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.YYY1-transkriptionsfaktorHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.STAT3-transkriptionsfaktorTranskriptionsfaktor TFIIDNFATC-transkriptionsfaktorerFörstärkare, genetiska: Cis-verkande DNA-sekvenser med förmåga att öka geners transkriptionskapacitet. Förstärkarna verkar vanligtvis både uppströms och nedströms och på olika avstånd från en promoter.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionAktiverande transkriptionsfaktor 3EMSA: En elektroforesteknik avsedd för undersökning av bindning av en förening till en annan. Det vanliga är att en förening märks för att dess vandring skall kunna följas under elektroforesen. Om den märkta föreningen binds av en annan kommer förflyttningen genom elektroforesmediet att bromsas ned.Transcription Initiation SiteSp3-transkriptionsfaktorNF-kappa BPaired Box Transcription FactorsRegulatoriska sekvenser, nukleinsyraGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Aktiverande transkriptionsfaktor 2Transkriptionsfaktor TFIIBKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Rekombinanta fusionsproteinerE2F1-transkriptionsfaktorerRNA-polymeras IIMEF2 Transcription FactorsBHLHLZ-transkriptionsfaktorerPlasmiderGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Reglering av genuttryck, svampar: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos svampar.Luciferaser: Enzym som oxiderar vissa luminiscerande ämnen så att de avger ljus (fysisk luminiscens). Luciferaser från olika organismer har utvecklats olika under evolutionen. EC 1.13.12 (?).Erythroid-Specific DNA-Binding FactorsTCF-transkriptionsfaktorerProteinstruktur, tertiärMikroftalmiassocierad transkriptionsfaktor: En basal transkriptionsfaktor för spiral-ögla-spiral-leucinblixtlås som reglerar celldifferentiering och utveckling av en rad olika celltyper, inklusive melanocyter, osteoklaster och näthinnepigmentepitel. Mutationer i MTF-protein har satts i samband med osteopetros (marmorbensjuka) och Waardenburgs syndrom.TumörcellinjeSTAT1-transkriptionsfaktorKromatin: Den substans som kromosomerna består av. Den utgörs av DNA, histoner och icke-histonproteiner, vilka återfinns i cellkärnan.Aktiverande transkriptionsfaktorerDNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Helix-ögla-helixmotiv: Upprepade supersekundära strukturer med 20 aminosyror, hopveckade till två alfaspiraler som sammanbinds med ett ovridet öglesegment. De återfinns i många sekvensspecifika DNA-bindande proteiner och kalciumbindande proteiner.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Transkriptionsfaktor ReIAE2F-transkriptionsfaktorerSaccharomyces cerevisiaeModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Sekvenshomologi, aminosyraSaccharomyces cerevisiae ProteinsMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.ProtonkogenproteinerReglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.Aktiverande transkriptionsfaktor 4Transcription Factor 7-Like 1 ProteinAktiverande transkriptionsfaktor 1cAMP-responsivt elementbindande protein: Ett protein som visat sig verka såväl som en kalciumstyrd transkriptionsfaktor som substrat för depolariseringsaktiverade kalciumkalmodulinberoende proteinkinaser I och II. Proteinet integrerar både kalcium- och cAMP-signaler.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Nedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.TATA-boxTranskriptionsfaktor TFIIIAModeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Tumörceller, odladeProtonkogenproteiner c-etsDrosophilaproteiner: Proteiner från insektarter tillhörande släktet Drosophila (bananfluga, fruktfluga). Särskilt proteiner från den mest välundersökta Drosophilaarten, Drosophila melanogaster, tilldrar sig stort intresse när det gäller forskning inom morfogenes och utveckling.NF1-transkriptionsfaktorerMöss, inavlade C57BLProtonkogenproteiner c-junSekvensinpassningUppregleringT-Box Domain ProteinsKonsensussekvens: En teoretiskt representativ nukleotid- eller aminosyrasekvens, i vilken varje nukleotid eller aminosyra är den vanligast förkommande på den platsen i de olika sekvenser som förekommer i naturen. Benämningen används också för en sekvens som är nära överensstämmande med den teoretiska konsensussekvensen. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv bildas ofta av bevarade sekvenser.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.SOX9-transkriptionsfaktorerHistoner: Små kromosomproteiner (ca 12-20 kD) med öppen, oveckad struktur och kopplade till cellkärnors DNA med jonbindning. Klassificeringen i olika typer (histon I, histon II osv) är baserad på mängdförhållandet mellan arginin och lysin i var och en av typerna.C-EBP: En klass av proteiner som ursprungligen påvisades för sin förmåga att binda till DNA-sekvensen CCAAT. Det typiska CCAAT-förstärkarebindande proteinet bildar dimerer och består av en aktiveringsdomän, en DNA-bindande grundregion och en leucinrik dimeriseringsdomän (leucinzipper). CCAAT-bindande faktor är en strukturellt distinkt typ av CCAAT-förstärkarebindande protein (C/EBP), bestående av en trim er av tre olika underenheter.Bevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.Cellhärkomst: Cellers utvecklingshistoria som den kan följas från den första delnningen av embryots ursprungliga cell eller celler.Transkriptionsfaktor TFIIHTranskriptionsfaktor TFIIADNA-styrt RNA-polymeraser: En grupp enzymer som katalyserar DNA-mallstyrd förlängning av 3'-änden av en RNA-sträng med en nukleotid åt gången. De kan initiera en helt ny sträng. Hos eukaryoter har tre former av enzymet kunnat särskiljas utifrån känslighet för alfa-amanitin och den typ av RNA som syntetiseras. EC 2.7.7.6.STAT5-transkriptionsfaktorReglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.DNA-fotavtryck: En metod för bestämning av sekvensspecificitet för proteiner som binder till DNA. Vid DNA-fotavtryck används något DNA-nedbrytande medel (kemikalie eller nukleas), som klyver alla basparen. Vid bindningsställena för proteinet i fråga sker ingen klyvning.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.ArabidopsisproteinerSvampproteiner: Alla proteiner som förekommer i svampar.Transkriptionsfaktor DP!Regulatoriska element, transkriptionellaReglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Reglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Oct-1-transcriptionsfaktorLeucinblixtlås: DNA-bindande motiv som bildas genom att två alfahelixsträngar flätas ihop på en längd av ungefär åtta varv och sedan grenar isär i Y-liknande strukturer. Leuciner i upprepningar av sju hamnar på samma sida av spiralerna och intill varandra på stjälken ("blixtlåset"). De DNA-bindande restsekvenserna sitter i Y-förgreningen.Arabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.Rekombinanta proteinerGendeletion: Omfördelning av gener till följd av bortfall av DNA- eller RNA-segment, vilket leder till att sekvenser som normalt befinner sig på avstånd från varandra hamnar nära varandra. Bortfallet kan påvisas med hjälp av cytogenetiska metoder, och man kan även sluta sig till det från fenotypen, antydande bortfall på en bestämd plats.Two-Hybrid System TechniquesDrosophila: Ett släkte små, tvåvingade flugor (bananfluga, fruktfluga) med ungefär 900 kända arter. Inga andra arter av organismer är så väl undersökta i genetiskt och cellbiologiskt hänseende som dessa.RNA, Small InterferingCellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.TATA-boxbindande proteinRNA-interferensRegulatoriska gennätverkSekvensdeletionSekvenshomologi, nukleinsyraHMG-proteiner: En familj icke-histonproteiner med låg molekylvikt som finns i kromatin.Blotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.Protonkogenproteiner c-ets-1Transkriptionsfaktorer, TFIIIGA-bindingproteinEGR1-transkriptionsfaktorDeoxiribonukleas I: Ett enzym med förmåga att hydrolysera starkt polymeriserat DNA genom att bryta fosfodiesterbindningar, företrädesvis vid en pyrimidinnukleotid. Sålunda katalyseras endonukleolytisk klyvning av DNA, vilket ger 5'-fosfodi- och oligonukleotidslutprodukter. Enzymet verkar främst på dubbelsträngat DNA. EC 3.1.21.1.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.NF-E2-transkriptionsfaktor, p45 underenhetRNAEmbryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.Transcription Factor 7-Like 2 ProteinMutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.VäxtproteinerOmvänd transkriptionPolymeraskedjereaktionKloramfenikol-O-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar acetyleringen av kloramfenikol till kloramfenikol-3-acetat. Då kloramfenikol-3-acetat inte binder till bakterieribosomer och inte hämmar peptidyltransferas, är enzymet ansvar igt för naturligt förekommande kloramfenikolresistens hos bakterier. Enzymet, som har varianter, påträffas hos både gramnegativa och grampositiva bakterier. EC 2.3.1.28.Acetylering: Bildande av acetylderivat.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Twist Transcription FactorResponselementAktiv transport i cellkärna: Kontrollerad transport av proteiner och RNA genom cellkärnans hölje.NervvävnadsproteinerEmbryo, icke-däggdjur: Embryon hos andra djurarter än däggdjur. För kycklingar används den specifika termen kycklingembryo.Protonkogenproteiner c-fosOligodeoxiribonukleotiderCOS-celler: Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.Reglering av genuttryck, virus: De processer genom vilka cytoplasmatiska faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos virus.RestriktionskartläggningMultigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.CCAAT-bindande faktor: Ett heterotrimeriskt DNA-bindande protein som binder till CCAAT-funktionssekvenser i promoterdelarna av eukaryota gener. Det består av tre underenheter: A, B och C.Cellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.NF-E2-transkriptionsfaktorTranskriptionsfaktor TFIIB3T3-celler: En cellinje som härstammar från fibroblaster från särade embryon av schweiziska möss. Linjen är ett värdefullt in vitro-värdsystem förtransformationsstudier av onkogena virus, eftersom 3T3-celler besi tter hög känslighet för kontaktinhibition.Aktiverande transkriptionsfaktor 6SebrafiskproteinerTranskriptionsfaktor Brn-3BUSF-transkriptionsfaktorerGenavstängning: Avbrytande eller undertryckande av en gens uttrycksfunktion på transkriptions- eller translationsnivå.Drosophila melanogaster: En flugart som används mycket i genetisk forskning pga sina stora kromosomer.OrganspecificitetTidsfaktorerSOXB1-transkriptionsfaktorerReglergener: Gener som reglerar eller begränsar andra geners aktivitet, i synnerhet gener som kodar för proteiner (repressor- och aktivatorproteiner), vilka styr den genetiska transkriptionen av strukturella eller reglerande gener.Myogenic Regulatory FactorsImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Cellcykelproteiner: Proteiner som kontrollerar celldelningscykeln. Denna proteinfamilj omfattar ett stort antal klasser, inklusive cyklinberoende kinaser, mitogenaktiverade kinaser, cykliner och fosfoproteinfosfataser, s amt deras förmodade substrat, så som kromatinassocierade proteiner, cytoskelettproteiner och transkriptionsfaktorer.SOXE-transkriptionsfaktorerDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Aminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.RNA-polymeras IIIMutagenes: Process som leder till genetisk mutation. Den kan uppstå spontant eller inledas av s k mutagener.STAT6-transkriptionsfaktor

*  Transkriptionsfaktor - Wikipedia
Transkriptionsfaktorer är proteiner som på något sätt, direkt eller indirekt, är involverade i transkriptionen av gener. Transkriptionen är en del av genetikens centrala dogm och kan förenklat sägas vara processen där en del av cellens DNA (en gen) kopieras till en RNA-kopia (mRNA) som sedan kan användas som ritning för syntesen av ett protein. Transkriptionsfaktorer är nödvändiga för att en gen skall kunna uttryckas och för att styra hur högt uttryck den skall ha (hur många mRNA-kopior den skall ge upphov till). Alla transkriptionsfaktorer kännetecknas av att de har en eller flera regioner som binder till särskilda DNA-sekvenser, vilket innebär att vissa transkriptionsfaktorer är mycket specifika i vilka gener de reglerar och andra är väldigt generella. Alla transkriptionsfaktorer innehåller dock DNA-bindande regioner vilket särskiljer dem från andra proteiner som är involverade i genuttryck såsom t.ex. kromatinremodelerare ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Transkriptionsfaktor
*  Neuroblastoma and pre-B lymphoma cells share expression of key transcription factors but display tissue restricted target gene...
Background: Transcription factors are frequently involved in the process of cellular transformation, and many malignancies are characterized by a distinct genetic event affecting a specific transcription factor. This probably reflects a tissue specific ability of transcription factors to contribute to the generation of cancer but very little is known about the precise mechanisms that governs these restricted effects. Methods: To investigate this selectivity in target gene activation we compared the overall gene expression patterns by micro-array analysis and expression of target genes for the transcription factor EBF in lymphoma and neuroblastoma cells by RT-PCR. The presence of transcription factors in the different model cell lines was further investigated by EMSA analysis. Results: In pre-B cells mb-1 and CD19 are regulate by EBF-1 in collaboration with Pax-5 and E-proteins. We here show that neuroblastoma cells express these three, for B cell development crucial transcription factors, but ...
  https://www.lu.se/lup/publication/04f52da9-ea47-4f15-9eac-9b7027cc237f
*  Bric-a-Brac kl der s ljs hos Bric-a-brac och S iniNordeN
terf rs ljare f r Bric-a-Brac r Godiva Boutique, Var Dags Rum, Folk, Gry, Karin S mmare mfl. L s mer om Bric-a-Brac och hitta terf rs ljare p n tet och i butik.
  https://www.hittaplagget.se/1188/Kl%C3%A4der-Bric-a-Brac
*  Förste forskningsingenjör (12 månader)
Beskrivning Deltagande i ett projekt (Identifiering av nya transkriptionsfaktorer i vedbildning) som handlar om funktionen av sex olika transkriptionsfaktorer i vedbildning. Funktionella och molekylära studier bedrivs i både arabidopsis och hybridasp. Anställningen är på heltid (100%) och tidsbegränsad till ett år. Tillträde 1 september 2017 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Arbetet innehåller flera olika typer av rekombinant DNA- och molekylära-tekniker på DNA, RNA och proteinnivå in vivo och in vitro. Vidare ingår odling av växtmaterial i växthus och in vitro, analys av vedkemi, reportergenstudier, fenotypisk analys av transgena hybridaspträd, analys av genomdata och protein-protein interaktioner i jäst. Kvalifikationer Du har doktorsexamen inom växtfysiologi eller motsvarande. Tidigare erfarenhet i molekylära tekniker såsom qPCR, jäst 2-hybrid, immunoprecipitering, vedanalys, mikroskopi (ljus och konfokalmikroskopi), analys av storskaliga ...
  https://umu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:155199/type:job/where:4/apply:1
*  Hamnvikens Höjder: Seglats genom okända farvatten
Margareta Sörlin bor permanent i Umeå men har sitt sommarboende i Salsåker. Det är första gången som hon deltar i Konstrundan, och i det lilla nyrenoverade huset, högt beläget med bra motionsmöjligheter för hågade besökare, visar hon bildvävar med motiv som har sitt ursprung i olika snabba förnimmelser, som synintryck, tankar, känslor eller andra uttryck för mer eller mindre intensiv inre aktivitet ...
  http://hamnvikens-hojder.blogspot.com/2016/05/seglats-genom-okanda-farvatten.html
*  Rundbrev mars 2016
Sådana rader har otaliga motsvarigheter i psalmer, hymner, böner och liturgier i kyrkans historia. Tillsammans med passionsspel och predikningar utgjorde de en grogrund för ett judehat som är svårt att föreställa sig. I judarnas kollektiva minne finns detta judehat med, och det gör också purimberättelsen aktuell. För dem var "stilla veckan" på många platser och i olika tider allt annat än stilla. Och det som då präglade veckan var inte sällan rädslan för de kristna som ville ta hämnd på "Kristusmördarna" och även omsatte sitt hat i handling. Mycket har ändrats under de senare decennierna. Psalm 88:1 finns dessbättre inte längre med i vår psalmbok, och anklagelserna mot judarna för Jesu lidande och död blir alltmer ovanliga. De flesta större kyrkosamfunden har officiellt tagit avstånd från dessa anklagelser liksom från andra uttryck för antijudiskhet och antisemitism i den kristna trons namn. Inte desto mindre behöver vi vara medvetna om hur lätt nedärvda ...
  https://www.judiskkristnarelationer.se/?p=21
*  Hur får man alla pokemon på diamant eller pärla - WKU
Har du någonsin velat få några Pokemon? Nu kan du med bara en fuska för Action Replay. Du kan få Mew, Jirachi, Celebi, Lugia, HO-OH, och alla de andra Pokemon du aldrig trodde att du skulle kunna ha.
  http://wku.sarpat.com/hur-far-man-alla-pokemon-pa-diamant
*  Om LRF Trädgård - LRF
LRF Trädgård är en branschavdelning i LRF som arbetar med att tillvara ta trädgårdsföretagarnas intressen. LRF Trädgårds syfte är att ska...
  https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-tradgard/om-lrf-tradgard/
*  Ta bort viruset Pokemon Go (uppdaterad Aug 2016)
Vad bör man veta innan man installerar Pokémon Go? Innan vi fortsätter med denna artikel, vill vi betona att Pokémon Go-viruset inte har något att
  http://utanvirus.se/pokemon-go-viruset/
*  SGF Website
Notera att SGF rapporter har formatet S5 (Något mindre än A4). Om man vill ha rätt storleksförhållande på rapporten bör man vid utskrift inte använda funktionen anpassa till sida ...
  http://sgf.net/web/printpreview.aspx?printpreview=1&refid=2678
*  H mta kartor -ytblockighet -MarkInfo
Kartorna finns h r tillg ngliga i .png - format med en uppl sning som b ttre passar f r utskrift och presentationer av olika slag.. Genom att fylla i och s nda nedanst ende formul r kommer du till h mtningssidan:. ...
  http://www-markinfo.slu.se/sve/mark/block/blohamt.html
*  Mikuru
Yuuup har varit på Pokemon Center idag! Herregud vad awesome det var.. Fick värsta nostalgikänslan när jag hörde Pokemon White/Black musiken ;_; borde tagit med mig min DS aw ...
  http://mikuru.blogg.se/2012/february/akaba-to-pokemon-centaaa.html
*  Hur får jag en retursedel? - Bodystore.com
Om du redan registrerat din retur skapas en länk till utskrift av din returfraktsedel.Returfraktsedeln finns sparad under ditt konto...
  https://support.bodystore.com/hc/sv/articles/209531749-Hur-f%C3%A5r-jag-en-retursedel-
*  Blanketter - Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Du vet väl att du kan använda våra e-tjänster med e-legitimation istället för att skriva ut, signera och skicka in blanketter? Då slipper du kostnad för både utskrift och porto.. ...
  http://raddningkarlstad.se/Om-oss/blanketter/
*  Kreativ af Skälsböke: december 2013
En almanacka med utskrift från Roxstamps shop som jag bloggar med idag i ROXstampsblogg. Jag blev supernöjd med resultatet och har visioner om att göra en egen till mig själv. Jag övervägde noga om jag skulle behålla denna själva, men jag la i en liten lapp med budskap till mormor, att den dagen hon inte finns hos mig mer, ska jag få tillbaka denna almanacka . Ni vet när man har lagt ner sjukt mycket jobb och tid, vill man inte att den blir slängd. ...
  http://kreativafskalsboke.blogspot.se/2013/12/
*  Kreativ af Skälsböke: december 2013
En almanacka med utskrift från Roxstamps shop som jag bloggar med idag i ROXstampsblogg. Jag blev supernöjd med resultatet och har visioner om att göra en egen till mig själv. Jag övervägde noga om jag skulle behålla denna själva, men jag la i en liten lapp med budskap till mormor, att den dagen hon inte finns hos mig mer, ska jag få tillbaka denna almanacka . Ni vet när man har lagt ner sjukt mycket jobb och tid, vill man inte att den blir slängd. ...
  http://kreativafskalsboke.blogspot.se/2013_12_01_archive.html
*  Markplattor
Hemsidan visar ett urval av vårt sortiment, kontakta oss om ni inte hittar vad ni söker.. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, prisförändringar och måttavvikelser.. ...
  http://rappesag.se/startsida/cementbetongsten/markplattor
*  Utm rkt i Boden AB
Samtliga priser p hemsidan r angivna exkl. moms. Vi reserverar oss f r eventuella skrivfel. Priser kan n r som helst ndras utan avisering ...
  http://katalog.utmarkt.net/produkter/arbetsklaeder/handskar-moessor/68238/bandana-merinoull.htm
*  Utm rkt i Boden AB
Samtliga priser p hemsidan r angivna exkl. moms. Vi reserverar oss f r eventuella skrivfel. Priser kan n r som helst ndras utan avisering ...
  http://katalog.utmarkt.net/produkter/arbetsklaeder/varselklaeder/70643/projob-varselkeps.htm
*  LRF Ungdomen - LRF
Du som går med i LRF och är under 36 år blir automatiskt medlem i LRF Ungdomen. Medlemskapet ger dig möjlighet att arbeta för din framtid.
  https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/skane/lrf-ungdomen/
*  Om LRF - LRF
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna ...
  https://www.lrf.se/om-lrf/
*  Verktyg och erbjudanden - LRF
För att underlätta för dig som hästföretagare har LRF tagit fram rabatter, kalkylunderlag, dokument och erbjudanden som vi har samlat här.
  https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/verktyg/
*  Bra Kemråd - LRF
Bra Kemråd hjälper dig som är mjölkbonde eller kemikalieinköpare att välja bland produkter som är bedömda och godkända med avseende på mi...
  https://www.lrf.se/foretagande/verktyg/bra-kemrad/
*  Avrapportering Hästdelegationen 10 oktober 2014 - LRF
Hästen i kommande landsbygdsprogrammet, EU-stöd och seminföreskrifter. Det var några av frågorna som diskuterades när Hästdelegationen de...
  https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuellt-fran-lrf-hast/10-oktober/

Aktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Repressor (genetik): Repressorer är en form av trans-agerande faktor, det vill säga protein som binder till silencerregioner på DNAt. Detta hämmar transkriptionen av närliggande gener genom flera mekanismer:Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Histonacetyltransferas: Histonacetyltransferaser (HAT) är en grupp av enzymer som har en viktig funktion i cellens livscykel. De verkar på histoner, som är proteiner som cellens DNA är upplindat på.Enhancer (genetik): Enhancers eller förstärkande gensekvens är områden på DNA:t som kan öka geners transkriptionsskapacitet. Enhancers är cis-regulatoriska element vilket innebär att de ofta är belägna på samma DNA-sträng som de gener de reglerar.Transkriptionellt preinitieringskomplex: Det transkriptionella preinitieringskomplexet (en: Transcription preinitiation complex, eller "PIC") är ett stort proteinkomplex som består av enzymer och proteiner som är nödvändiga för att initiera transkriptionen av proteinkodande gener från DNA till mRNA. Dessa kallas också för allmänna eller generella transkriptionsfaktorer.PlasmidMikroftalmi: Mikroftalmi, förkrympta ögonglober, betyder att ögat inte har utvecklats som det ska. Detta leder till att ögat är mycket mindre än normalt.JAK-STAT-signaltransduktionsvägen