Loading...


Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Biological EvolutionSannolikhetsfunktioner: Funktioner som skapats ur en statistisk modell och en uppsättning observationsdata som visar sannolikheten för dessa data vid olika värden på okända modellparametrar. De parametervärden som ger högst sannolikhet är parametrarnas maxsannolikhetsuppskattningar.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Mitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.ArtsspecificitetSekvensinpassningBayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.Fossiler: Lämningar och spår efter djur och växter från tidigare geologiska skeden som bevarats i jordskorpan.Ribosomseparations-DNA: De DNA-segment som ligger mellan ribosom-RNA-generna (inre, transkriberade separationsenheter) och mellan de parvis upprepade rDNA-enheterna (yttre, transkriberade separationsenheter och icke-transkriberade separationsenheter).Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.ArtförgreningModeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.RNA, ribosomalt, 18SVariation (Genetics)Kloroplast-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) i kloroplaster, klorofyllhaltiga celler som ombesörjer fotosyntes.RNA, ribosomalt, 16SPhylogeographyRNA, ribosomalt, 28SGenom, mitokondrielltBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Klassificering: Systematisk ordning av enheter inom något område i kategoriklasser, baserade på gemensamma särdrag, så som egenskaper, former, ämnestillhörighet osv.Genöverföring, horisontell: Naturlig överföring av genetisk information mellan organismer, besläktade eller obesläktade, varvid överföring från föräldrar till avkomma kringgås. Horisontell genöverföring kan ske via ett antal olika naturligt förekommande förlopp, som t ex genetisk konjugation, genetisk transduktion och transfektion. Resultatet kan bli ändrad gensammansättning hos mottagarorganismen (genetisk transformering).Däggdjur: Varmblodiga ryggradsdjur hemmahörande i klassen Mammalia, omfattande alla med hårväxt och som diar. Tre stora grupper ingår, placentadäggdjur (med moderkaka) och pungdjur, vilka föder levande avkomma, och kloakdjur, vilka är äggläggande.Gömfröiga växter: Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).Gener, mitokondriellaGeografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Nakenfröiga växter: De nakenfröiga växterna är en grupp kärlväxter vars frön inte är omgivna av ett fruktskikt, till skillnad från angiospermer (gömfröiga växter), vars frön är inneslutna i en fruktkropp. I stället kan fröna sitta i t ex kottar. Idag delar man in gymnospermerna i fyra divisioner: Coniferophyta (barrväxter), Cycadophyta, Ginkgophyta och Gnetophyta.Ryggradslösa djur: Djur som saknar ryggradspelare.Växt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.PlastiderLeddjur: Arthropoda. Leddjuren har ett hårt, yttre och ledat skelett och ledade ben som sitter parvis. De två dominerande klasserna är insekter (Insecta) och spindeldjur (Arachnida), till vilka hör många medicinskt viktiga arter. De kan vara parasiter eller vektorer (smittöverförare).RNA, ribosomaltPrimaterMultigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Biologisk mångfaldGendubblering: Processer som förekommer i olika organismer och leder till att enstaka gener dubbleras. Vid dubblering av angränsande gener föreligger en dubblerad sekvens inom de gränser som bestäms av start och stoppsignalerna för ursprungsgenens proteinsyntes, vilket ger till resultat en högre produktion av transkriptionsprodukter och protein. Vid diskret gendubblering hamnar den dubblerade sekvensen utanför start och stoppsignalerna, varvid två oberoende gener med sina genprodukter kommer att föreligga. Gendubblering kan leda till en flergensfamilj, supergener eller pseudogener.EukaryotaGenuppsättning: En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNAGenom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.FåglarRyggradsdjurrRNA-gener: Gener i såväl prokaryoter som eukaryoter som transkriberas till det RNA som inlemmas i ribosomer. Prokaryota rRNA-gener finns i operoner spridda över genomet, medan eukaryota rRNA-gener är transkriptionsenheter av anhopningar av flera cistroner.Biologisk utplåningAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Bioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Sekvenshomologi, nukleinsyraSymbiosVäxterKlusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.Genomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.Ascomycota: Ett fylum av svampar (sporsäcksvampar) med skiljeväggar i mycelet, vilka bildar sporangier av säckliknande celler (asci) som innehåller ascosporer. De flesta patogena svampar med sådant sexualstadium tillhör detta fylet.AnthocerotophytaAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.StrepsirhiniArkeer: Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Peptidförlängningsfaktor 1PlattmaskarSvamp-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos svampar.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.SekvenshomologiGenordning: Genernas ordningsföljd på en kromosom.Cetacea: Däggdjursordningen valar, som är uteslutande vattenlevande och påträffas i alla världshaven och vissa flodsystem. Bland valarna finns de enda djuren förutom elefanter som har större hjärna än människa n. De flesta har ögon väl anpassade för seende såväl under som över vatten och ett brett spektrum av läten, som används bl a för ekolokalisering. Deras viktigaste föda består av fisk, bläckfisk och kr äftdjur. De flesta lever i flock.Fiskar: En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.Arkegener: Den genetiska massan hos arkéer.LizardsRhodophytaCiliophora: Ett protozofylum kännetecknat av närvaro av flimmerhår i något stadium av livscykeln. Stammen omfattar tre klasser: Kinetofragminophorea, Oligohymenophorea och Polymenophorea.PaleontologiDNA, intergent: Allt DNA som befinner sig mellan genkodande DNA, inklusive otolkade regioner, 5'- och 3'-omgivande regioner, introner, icke-funktionella pseudogener och icke-funktionella, repetitiva sekvenser. Detta DNA antingen kan eller kan inte koda för reglerfunktioner.Insekter: Insekter är en klass, Insecta, av Arthropoda, vars medlemmar har en kropp bestående av tre delar: huvud, torax och bakkropp. Insekterna utgör den dominerande djurgruppen på jorden; flera hundra tusen olika arter har beskrivits. Det har funnits insekter på jorden i mer än 350 miljoner år, att jämföras med mindre än 2 miljoner år för människan. Många insekter är av kommersiellt värde som renhållningshjon, medan andra kan orsaka enorm ekonomisk skada och mänskligt lidande som skadedjur inom jordbruket. Tre ordningar är av medicinskt intresse, nämligen Hemiptera, Diptera och Siphonaptera, eftersom de orsakar sjukdom hos människor och djur.Hominidae: Familj (hominider) tillhörande underordningen Haplorhini (Anthropoidea) och bestående av tvåfota primatdäggdjur. Hit hör den moderna människan (Homo sapiens) och de stora aporna: gorilla (Gorilla gorilla), schimpans (Pan paniscus och Pan troglodytes) och orangutang (Pongo pygmaeus).Svampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.Genes, ChloroplastRNA, ribosomalt, 5.8SGastropodaMadagaskarKinetoplastida: En ordning flagellatförsedda protozoer. Till kännetecknen hör förekomst av en eller två flageller från en fördjupning i cellkroppen, samt en enda mitokondrie som sträcker sig i hela kroppens längd.ChlorophytaPolymeraskedjereaktionHylobates: Ett släkte av familjen Hylobatidae (gibboner och siamanger) omfattande nio arter trädlevande apor i Sydostasien (Hylobates agilis, H. concolor, H. hoolock, H. klossii, H. lar, H. moloch, H. muelleri, H. pileatus och H. syndactylus). De förflyttar sig huvudsakligen genom att svänga sig från gren till gren med sina långa armer.BasidiomycotaGeologi: Läran om jorden, en vetenskap som huvudsakligen befattar sig med litosfären (den fasta jordskorpan), dess beskaffenhet och sammansättning.Prokaryotiska cellerDatabaser, genetiska: Speciella databaser för fakta om gener och genprodukter.Insektätare: En ordning av insektsätande däggdjur, omfattande bl a mullvadar, näbbmöss, igelkottar och tanrekar (Madagaskarigelkottar).Gammaproteobakterier: En grupp proteobakterier bestående av fakultativt anaeroba och fermenterande, gramnegativa bakterier.Liliaceae: En familj enhjärtbladiga växter (liljeväxter) inom ordningen Liliales. Vissa botanister delar in familjen i andra familjer, såsom Convallariaceae, Hyacinthaceae och Amaryllidaceae. Amaryllidaceae, som har inre fruktämnen, omfattar Crinum, Galanthus, Lycoris och Narcissus, och är kända för att innehålla Amaryllidaceae-alkaloider.Bevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.Multilocus Sequence TypingGenom, växt: Den fullständiga arvsmassan i en växts kromosomuppsättning.Asteraceae: Familjen korgblommiga växter. Den kallas även Compositae.SydamerikaSekvenshomologi, aminosyraCryptophytaRibosome Subunits, SmallEukaryota celler: Högre organismers celler, vilka innehåller en riktig cellkärna med kärnmembran.Crustacea: En stor klass leddjur, omfattande bl a humrar, krabbor, räkor, gråsuggor, vattenloppor och långhalsar.Ficus: Ett växtsläkte inom familjen Moraceae. Hit hör t ex fikonträdet, och saven från dessa träd innehåller fikain.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Genom, plastidPanamaProteobakterierHaplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.SynteniRNA, bakterielltBassammansättning: Den relativa mängden purin och pyrimidin i en nukleinsyra.Hepatophyta: En division (levermossor) inom växtriket. Växterna är enkla, saknar kärlvävnad och har rudimentära rotliknande organ (rhizoider). Precis som mossor har levermossor generationsväxlingar mellan haploida, könscellbärande former (gametofyter) och diploida, sporbärande former (sporofyter).Växtgener: Arvsmassan hos växter.DNA Barcoding, TaxonomicDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Cercopithecidae: En familj av gamla världens apor och babianer bestående av de två underfamiljerna Cercopithecinae och Colobinae. De lever i Afrika och delar av Asien.Asien: Den största av jordens kontinenter. Namnet anses härstamma antingen från assyriskans asu eller sanskrits usa, båda betecknande soluppgången.Short Interspersed Nucleotide ElementsGeologiska fenomenSolanaceaeEchinodermata: Ett fylum med de mest välkända ryggradslösa havsdjuren. Hit hör Asteroidea (sjöstjärnor) och Ophiuroidea (ormstjärnor), sjöborrar och sjögurkor. De har utbredd användning i biologisk forskning.Artiodactyla: Partåiga hovdjur (klövdjur). Hit hör t ex gris, får, hjort, kamel och ko (nötkreatur).Arkegenom: Den kompletta arvsmassan i en arkés DNA.Dictyosteliida: En ordning protozoer med förmåga att förena sig till aggregat av flercelliga pseudoplasmodier, vilket ger upphov till flersporiga fruktkroppar. "Organismen" har en rörformad stjälk.AlfaproteobakterierRhizariaKroppsstorlek: En kropps fysiska mått.Gnagare: En däggdjursordning omfattande 29 familjer och många släkten.XenarthraProtein-sekvensanalysBefolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Hymenoptera: En talrik ordning av högt specialiserade insekter, omfattande bl a bin, getingar och myror.Lagomorpha: En ordning små däggdjur, omfattande två familjer, Ochotonidae (pipharar) och Leporidae (kaniner och harar). Kroppslängden varierar mellan 125 mm och 750 mm. Harar och kaniner har långa öron och kort svans, medan pipharar har korta, breda öron och saknar svans. Kaniner föds nakna och med slutna ögon och öron. Harar föds med päls och öppna ögon och öron. De är alla växtätare.Annelida: Ett fylum ryggradslösa djur omfattande ledmaskarna. Hit hör marina annelider (Polychaeta), sötvattenannelider, jordmaskar (Oligochaeta) och iglar. Endast iglarna är av medicinskt intresse.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Dinoflagellida: Protozoer tillhörande klassen Phytomastigophorea. De lever i havsvatten och förflyttar sig på ett roterande sätt genom vattnet med hjälp av såväl tvärställda som längsgående flageller.AfrikaGenetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.Selection, GeneticPoriferaNordamerikaMarkov-kedja: Inom sannolikhetsteorin, speciellt teorin för stokastiska processer, modell för beskrivning av ett system som hoppar mellan olika tillstånd på så vis att framtiden beror av det förflutna endast genom nuet (2008-02-07 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=251446).Introner: Gensekvenser i DNA-strängen som är belägna mellan exoner. De transkriberas tillsammans med exonerna och avlägsnas från det primära gentranskriptet genom RNA-splitsning så att moget RNA blir kvar. Några introner kodar för separata gener.Ekologi: Läran om förhållandet mellan organismer och deras omgivning, särskilt som det yttrar sig i naturliga kretslopp och rytmer, samhällsutveckling och -struktur, samspel mellan olika typer av organismer, geografisk fördelning och populationsförändringar.ViridiplantaeGetingar: Flygande, stickande insekter av familjen Vespidae (superfamiljen Vespoidea), omfattande såväl sociala (samhällsbildande) som solitära arter.Amerika: En generell benämning på Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika.PlatyrrhiniProtozo-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos protozoer.Programmering, lineärMullvadar: Olika däggdjur som gräver jordhålor och gångar och förekommer i tempererade områden. De har små ögon som ofta är hudtäckta.Skalbaggar: Skalbaggar (Coleoptera) är den mest omfattande ordningen av insekter. Mer än 300 000 arter är kända. De kännetecknas av ett hårt hudskelett, med hårda täckvingar som skydd för flygvingarna.Genom, kloroplastBananväxterDelfiner: Däggdjur tillhörande familjerna Delphinidae (havsdelfiner), Iniidae, Lipotidae, Pontoporiidae och Platanistidae (sötvattendelfiner, floddelfiner). Det generella namnet delfin används för små valar (Cetacea) med spetsig eller näbbliknande nos och strömlinjeformad kropp, medan tumlare är små valar med trubbig nos och mer kompakt kroppsform. Delfinerna är de mest lättrörliga och snabbaste av valdjuren, med anmärkningsvärd gruppkoordinationsförmåga.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.

*  Louis Dollo - Wikipedia
... i paleontologi vid universitetet i Bryssel och utförde synnerligen värdefulla undersökningar rörande ryggradsdjurens fylogenes ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Louis_Dollo
*  Sl upp kollektivt omedvetna p Psykologiguiden i Natur & Kulturs Psykologilexikon
Relaterade s kord: arketyp, fylogenes, holografi som metafor, imaginativ metod, Jung, kollektivt medvetande, omedvetet, ...
  https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=kollektivt+omedvetna
*  pandora halsband försäljning Gotland Gratistidning by Svenska Civildatalogerna AB - issuuissuu
Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras ...
  http://www.winterwonderlanditalia.com/pandora.php?f=iplteevu
*  Köpa Carbozyne utan recept på nätet i Sverige | Carbozyne Online Apotek
Fyndet av biet i bärnstenen i Burma är ett mycket viktigt bidrag för studier av binas fylogenes, kostar aviane 28 sverige. Med ...
  http://sverige-apotek-pa-natet.life/carbozyne.html
*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.ProteinbindningMutagenes, ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6

Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Molekylär evolution: Molekylär evolution är processen då det genetiska materialet i populationer bestående av organismer förändras med tiden.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Dickinsonia: Dickinsonia är en vattenlevande livsform som var vanlig före kambrium. Fossila lämningar av livsformen skiftar mellan 4 millimeter och 1,4 meter i längd.Fylogeografi: Fylogeografi är studiet av historiska processer som kan vara orsak till nuvarande geografiskt utbredningsmönster, men även cykliska förflyttningar, för arter eller grupper av arter. Fylogeografiska studier sker i ljuset av studiet av genetiska strukturer och släktskap.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Amborella trichopoda: Amborella trichopoda är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Henri Ernest Baillon. Amborella trichopoda ingår i släktet Amborella och familjen Amborellaceae.Medicinsk geografi: Medicinsk geografi tar upp sambandet mellan samhällsutveckling, miljöpåverkan och hälsa och studerar den rumsliga kopplingen mellan olika sociala och fysiska faktorers påverkan på folkhälsan. Frågor som ställs är exempelvis hur påverkar människors beteende, reproduktionsmönster och migration geografiska olikheter i sjukdomsmönster regionalt, nationellt och internationellt och vilken koppling finns mellan olika naturliga omgivningsfaktorer och variationer i hälsotillståndet hos befolkningen?Armfotingar: Armfotingar (Brachiopoda) är djur som inte är så vanliga i den nutida havsmiljön, men var desto vanligare under paleozoikum. Det finns 335 kända nu levande arter av armfotingar, medan cirka 30.Endosymbiontteorin: Endosymbiontteorin är den idag dominerande teorin om hur uppkomsten av eukaryota celler har gått till. Teorin går ut på att mitokondrier och plastider (t ex kloroplaster) en gång i tiden var frilevande prokaryoter (bakterier) som upptogs av andra prokaryoter och utvecklat ett liv i symbios.Palpkäkar: Palpkäkarna (Chelicerata) är leddjur som har kroppen indelad i en framkropp, även kallad prosoma, och en bakkropp, även kallad opisthoma. På framkroppen återfinns 4 benpar, samt pedipalper och de palpkäkar (chelicerer) som givit understammen dess namn.Biologisk mångfald: Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Konventionen om biologisk mångfald ("Riokonventionen") som:GenduplikationFåglars syn: Fåglarnas synsinne är välutvecklat och jämfört med däggdjuren har de proportionellt sett en betydligt större ögonglob, oftast bättre synskärpa och ett mer utvecklat färgseende. Synen hos de flesta fåglar omfattar ett brett färgspektrum som sträcker sig från kortvågigt ultraviolett ljus till långvågigt rött ljus.Kambrium-ordovicium-utdöendet: Kambrium-ordovicium-utdöendet var ett massutdöende som inträffade för ungefär 488 miljoner år sedan. Det avslutade kambrium samt startade ordovicium.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Lasiodiplodia: Lasiodiplodia är ett släkte av svampar. Lasiodiplodia ingår i familjen Botryosphaeriaceae, ordningen Botryosphaeriales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.Anthoceros: Anthoceros är ett släkte av skidmossor. Anthoceros ingår i familjen skidmossor.Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriDomän (biologi): En domän (latin regio) inom systematiken i biologin är den högsta sortens indelning. Alla levande organismer tillhör enligt modern systematik någon av följande domäner:Ekosystem: Ett ekosystem är ett avgränsat område av naturen som vi människor valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i havet eller i en liten damm.Myrra MalmbergAdobe Illustrator: Adobe Illustrator är ett vektorbaserat illustrationsprogram skapat av Adobe. Programmet släpptes för första gången 1987 till Apples Macintosh, men finns idag även till Windows.Cottus microstomus: Cottus microstomus är en fiskart som beskrevs av Heckel, 1837. Cottus microstomus ingår i släktet Cottus och familjen simpor.Tokaygecko: Tokaygecko (Gekko gecko) är en av de största geckoödlorna, upp mot 36 centimeter lång, och även dess utseende, blå till blågrå kropp mönstrad med orangea prickar och stora gulaktiga ögon gör att den utmärker sig gentemot andra geckoödlor. Den är aktiv på natten och man kan då höra hanarnas arttypiska läte: ”to-kay to-kay”, varifrån arten har fått sitt namn.CaldariumDendrit (kristall): Dendriter är kristaller som kan likna träd, ormbunkar eller mossa. De kan bildas på ytor av bergarter eller mineral eller vid stelnandet av metaller eller legeringar.Meganeura: Meganeura är ett släkte av utdöda insekter från karbonperioden för cirka 300 miljoner år sedan. Dessa insekter liknade och är släkt med dagens trollsländor.Kandelabersvamp: Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus) är en svampartJülich (1982) , In: Biblthca Mycol. 85:399 som först beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt nu gällande namn av Jülich 1982.Moniliella: Moniliella är ett släkte av svampar. Moniliella ingår i klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.Lottia digitalis: Lottia digitalis är en snäckart som först beskrevs av Martin Heinrich Rathke 1833. Lottia digitalis ingår i släktet Lottia och familjen Lottiidae.Europa (ö)Borofolket: Borofolket (även kallade bodo), en tibetoburmansk folkgrupp bosatta i de indiska delstaterna Assam, Västbengalen och Manipur. De flesta talar bodo, av dessa är 40 procent läskunniga även i assamesiska.Pluvialis: Pluvialis är ett fågelsläkte i familjen pipare inom ordningen vadarfåglar.Clements, J.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Puccinia striiformis: Puccinia striiformis är en svampart. Puccinia striiformis ingår i släktet Puccinia och familjen Pucciniaceae.Medicinsk geologi: Medicinsk geologi är en ny gren av geovetenskapen som handlar om hur geologin påverkar människors hälsa. Radon i berggrunden och arsenik i vattnet är två exempel.Confusion: Confusion är en singel från 1983 av New Order. Den var ett steg i bandets stora utveckling under det tidiga 1980-talet.Erythronium japonicum: Erythronium japonicum är en liljeväxtart som beskrevs av Joseph Decaisne. Erythronium japonicum ingår i Hundtandsliljesläktet och i familjen liljeväxter.Violgloxinia: Violgloxinia (Gloxinia perennis) är en art i familjen gloxiniaväxter från Colombia, Brasilien och Peru. I Sverige förekommer den som krukväxt.Utiaritichthys: Utiaritichthys är ett släkte av fiskar. Utiaritichthys ingår i familjen Characidae.Mesodinium chamaeleon: Mesodinium chamaeleon är en ovanlig organism av släktet Mesodonium vilken kombinerar aspekter av både djur- och plantriket. Den kan äta plantor för att få enegri och sedan använda den uppätna plantans klorofyll för att tillgodose sitt energibegov genom fotosyntes.