Funktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.Uppvakningsperiod efter anestesi: Tiden för uppvaknande ur narkos, under vilken medvetandet gradvis återkommer.TidsfaktorerFluorescens efter ljusblekning: En metod för att studera membranproteiners och lipiders sidorörelser. Ett litet område på ett cellmembran bleks med en laserstråle, och den tid det tar för oblekta, fluorescensmärkta proteiner att vandra tillbaka till det blekta området är ett mått på cellmembranets fluiditet. Utifrån dessa mätningar kan ett proteins eller en lipids diffusionskoefficient beräknas.UppvakningsrumRyggmärgsskadorKonvalescensBehandlingsresultatNervnybildningRåttor, Sprague-DawleySjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Resultats reproducerbarhetHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Råttor, WistarMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Prospektiva studierFosfokreatin: Ett endogent ämne som finns i skelettmuskelvävnad hos ryggradsdjur. Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Hjärnskador: Akuta eller kroniska hjärnskador, omfattande hjärnhalvorna, lillhjärnan eller hjärnstammen. De kliniska symtomen varierar med arten av skada. Diffus hjärnskada är ofta förknippad med diffus axonal ska da eller posttraumatisk koma. Avgränsade skador kan ha samband med kognitiva symtom, hemipares eller andra fokala, neurologiska störningar.Neuromuskulära icke-depolariserande medelNeuromuskulär blockadUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Möss, inavlade C57BLBakteriologiska teknikerHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Filtrering: Ett förfarande för att skilja partiklar från en gas eller vätska, genom att låta dessa passera ett medium som inte släpper igenom de fasta partiklarna.Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Sensitivitet och specificitetMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Förlamning, partiellMyokardiell reperfusionsskadaAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Neuronal plasticitetSyrgasförbrukningElektrostimuleringVarm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.MyokardhibernationMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.PropofolHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.SyrgasBakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Mikroporfilter: Membran eller filter med porer av mikrometerstorlek som används för reningsändamål.Anpassning, fysiologiskHjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Postoperativ periodNervcellsutskott: Nervtrådar som snabbt förmedlar signaler från nervcellen.SömnbristElektrofysiologiFörlamningModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurRyggmärgTemperaturElektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.Förflyttning: Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.MyokardischemiDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Anestetika, intravenösa: Snabbverkande narkosmedel för induktion. Medvetslösheten kommer snabbt och behagligt, men utan muskelavslappning och utan avsevärd minskning av reflexerna. Upprepad tillförsel leder till ackumulering av medlet och förlängd återhämtningstid. Den smärtlindrande effekten är obetydlig.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.NervcellerMuskeltrötthet: Ett tillstånd som uppstår till följd av långvarig och kraftig muskelsammandragning. Studier på idrottsmän under ihållande, submaximal träning visar att muskelutmattning ökar i nästan direkt proportion till förbrukningen av muskelglykogen. Muskelutmattning vid kortvarig, maximal träning är förknippad med syrebrist och ökade halter av mjölksyra i blod och muskelvävnad och en åtföljande ökning av vätejonkoncentrationen i den ansträngda muskeln.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.MyokardreperfusionNatriumDiffusion: Gasers eller lösningars förmåga att utbreda sig från ett område med högre tryck eller koncentration till områden med lägre tryck eller koncentration. Diffusion är en viktig mekanism i samband med biologisk transport.ProvhanteringKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Generell anestesi: Narkos.Afasi: Förlust (helt eller delvis) av förmågan att tala eller att formulera sina tankar i meningsfulla ord, eller att förstå innebörden i ord eller skrift. Tillståndet beror på sjukdom eller skada som drabbar språkområdena i den dominanta hjärnhalvan. Utifrån kliniska kännetecken kan tillståndet klassificeras i olika undertyper. Huvudkategorierna är receptiv, expressiv och blandad afasi.PyramidbanorRemission, spontanBenmärgstransplantationKalibrering: Fastställande av korrekta mätvärden på ett mätinstrument genom jämförelse med standardvärden, eller inställningar av kontrollapparatursom motsvarar vissa givna värden för spänning, ström, frekvens osv .Mjölksyra: En vanlig mellanprodukt vid jäsning av stärkelseföreningar och vid nedbrytning/oxidation av glukos. I koncentrerad form används mjölksyra för att förhindra jäsning i mag-tarmkanalen.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Androstanoler: Androstaner och androstanderivat som i någon position substituerats med en eller flera hydroxylgrupper.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.VävnadsnybildningRetrospektiva studierPostoperativa komplikationerAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Förlamning, halvsidig: Svår eller fullständig förlust av muskelfunktionerna på ena kroppshalvan. Tillståndet beror oftast på sjukdom eller skada (t ex hjärnblödning) i den hjärnhalva som är på motsatt sida av den drabbade sidan av kroppen. Mer sällan kan hjärnstamsskador, ryggmärgssjukdomar, perifera nervsjukdomar eller andra tillstånd visa sig som hemiplegi. Hemipares är en mildare form av muskelsvaghet i den ena kroppshalvan.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Dagkirurgiska tekniker: Kirurgisk behandling av öppenvårdspatienter.GenomspolningEnergiomsättningNerve CrushSyrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Agar: En komplex, sulfaterad polymer av galaktosenheter som utvinns ur Gelidium cartilagineum, Gracilaria confervoides och närstående rödalger. Den används som gel i fasta odlingsmedier för mikroorganismer, i laxativ, i emulsioner och som substrat vid immundiffusion och immunelektrofores.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.ReperfusionSidodominansAnestesi, intravenös: Narkos via intravenös injektion eller dropp.ReperfusionsskadaVekuronbromidCellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.VattenmikrobiologiPeripheral Nerve InjuriesKall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Framben: Främre extremitet hos fyrfota djur.CellinjeMotoriska färdigheter: Förmåga att utföra komplexa rörelser.Sodium-Hydrogen AntiporterVilaAtrakurium: En icke-depolariserande neuromuskulär blockerare med kort verkningstid. Dess avsaknad av väsentliga kardiovaskulära effekter och dess oberoende av goda njurfunktioner för eliminering ger medlet klinis ka fördelar framför alternativa icke-depolariserande blockerare.Buffert: Kemiskt system som motverkar ändringar i koncentrationen av ett annat kemiskt ämne. Så tjänar t ex protongivar- och protonmottagarsystem som buffertar som hindrar väsentliga ändringar i vätejonkoncent rationen (pH).Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Granulocytkolonistimulerande faktor: Ett glykoprotein med molekylvikten 25 kDa innehållande inre disulfidbindningar. Det främjar överlevnad, tillväxt och differentiering av neutrofila granulocytprekursorceller och har till funktion att aktivera mogna blodneutrofiler. I familjen av kolonistimulerande faktorer är G-CSF den mest kraftfulla induceraren av slutlig differentiering av leukemiska myeloidcellinjer till granulocyter och makrofager.AutotransplantationPrognosPrediktivt värde av testerHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Blodbildning: Utveckling och bildande av olika typer av blodceller. Blodbildningen (hematopoesen) kan ske i benmärgen (medullär) eller utanför benmärgen (extramedullär).SjukdomsgradsmåttKoma: Ett tillstånd av djup medvetslöshet med nedsatt hjärnaktivitet, ur vilken personen inte kan väckas. Koma inträffar vanligen när båda hjärnhalvorna eller hjärnstammens retikulära system drabbas av skada eller funktionsstörningar. Orsaker till koma kan vara syrebrist i hjärnan, skallskada, slaganfall, metabolisk sjukdom, infektioner i centrala nervsystemet, förgiftning, hypotermi, förhöjt intrakraniellt tryck eller andra förhållanden.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Metohexital: Ett intravenöst narkosmedel med kortvarig verkan som kan användas för att inleda narkos.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Smärta, postoperativNormalvärdenStandarderBikarbonater: Oorganiska salter som innehåller -HCO3-radikalen. De är av betydelse för bestämmande av blodets pH. Halten av bikarbonatjoner regleras av njurarna, och nivåerna i blodet utgör en indikator på alkalire serven och buffringskapaciteten.Elektroencefalografi: Registrering av hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som anbringas på skallen, på hjärnans yta eller i hjärnan.BlodstamcellstransplantationMetoderRegionalt blodflödeRåttor, inavlade stammarTupaiidaeSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Solid Phase ExtractionNeurologiska undersökningarVattenCentrifugering: Användande av en roterande maskin för att med centrifugalkraftens hjälp separera ämnen med olika egenvikter, avlägsna vätska eller simulera gravitationskrafter. De apparater som används vid förfarande t har en kraftig motor som driver en en lång arm, i vars yttersta ände levande varelser, biologiska prov eller diverse utrustning kan slungas runt vid olika hastigheter.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Hjärnbark: Det tunna lager av grå substans på hjärnhalvornas yta som utvecklas från telencefalon och veckas i vindlingar. Barken har nått sin högsta nivå av utveckling hos människan och ansvarar för den intellek tuella prestationsförmågan och de högre mentala funktionerna.Slumpmässig fördelningAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Blod: Komplex, cirkulerande kroppsvätska, vars uppgift är att transportera syre, näringsämnen och avfallsprodukter. Blodet har två huvudbeståndsdelar: celler och plasma.Leukocytantal: Antalet vita blodceller per enhetsvolym i venblod. Med differentialräkning mäts det relativa antalet av olika typer av vita celler.Djur, nyföddaRekombinanta proteinerLimit of DetectionAvföringKroppsrörelseMörkeradaptationInhalationsanestetika: Gaser eller flyktiga vätskor som framkallar olika grader av bedövning eller narkos, beroende på styrka, cirkulation, andning och neuromuskulära effekter. Inhalationsmedlen har den fördel framför de in travenösa att narkosdjupet snabbt kan ändras genom snabb ändring i koncentrationen av det inhalerade preparatet.Postoperativ vårdMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.TrombocytantalHelkroppsbestrålning: Bestrålning av hela kroppen med joniserande eller icke-joniserande strålning. Begreppet är tillämpligt på djur och människor, men ej mikroorganismer.Sensorisk deprivationNeuromuskulär förbindelseLustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Frysförvaring: Förvaring av celler, vävnader, organ eller embryon i djupfrys (-70 gr C för korttidsförvaring, under -130 gr C för långtidsförvaring). För vävnadspreparat används frysförvaring eller frysfixering i syfte att bevara den befintliga formen, strukturen och kemiska sammansättningen hos materialets alla beståndsdelar. Som kylmedium används flytande kväve.Acute Kidney InjuryBlodcellsantal: Antal leukocyter och erytrocyter per enhetsvolym i ett prov med venöst blod. En fullständig blodcellsräkning omfattar dessutom mätning av hemoglobin, hematokrit och erytrocytindex.Laktater: Salter eller estrar av mjölksyra med generell kemisk formel CH3CHOHCOOR.RecurrenceNeostigminMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Medvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.FlockuleringHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.RNA, budbärarLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Blodstamceller: Ursprungscellerna för alla typer av blodceller.Stress, fysiologiskImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.NatriumkanalerPatch-clamp-teknikerFluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.NervledningGlukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Metyletrar: En grupp föreningar med den generella formeln R-OCH3.Neuromuskulära blockerareElektrokardiografiNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Motorbark: Ett område i hjärnans frontallob där primär motorisk kontroll sker. Det ligger framför centralfåran.

*  HälsoVisare: Binjuretrötthet - ett felaktigt begrepp?
Kropp och själ måste få återhämtning under en lång tid om stressen gått för långt och då behöver man sjukskriva sig för att ... öppna för samarbete med funktionell medicin som ser kroppen som en helhet, så förblir begrepp som "trötta binjurar" något som ... Din kropp behöver återhämtning, annars kan du inte bli bättre. Det är viktigt att fundera över vad som är din största ... handlar helt enkelt om en funktionell obalans i kroppens hormonsystem och immunförsvar. Det handlar inte bara om binjurarna ...
  http://www.halsovisare.com/2016/08/binjuretrotthet-ett-felaktigt-begrepp.html
*  Gåvor och Vinster! - Carolina 1979
Proteindryck från Aminopro - En sockerfri funktionell dryck som förbättrar återhämtning & stimulerar muskeluppbyggnad. Inget ...
  http://www.carolina1979.se/category/gavor-och-vinster/
*  Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg - PDF
Detta kan innebära lidande för den enskilde patienten och kan försvåra eller försena möjligheten till funktionell och medicinsk ... återhämtning. Det leder också till förlängda vårdtider. En något äldre rapport av SBU om geriatrisk vård och behandling (SBU ...
  http://docplayer.se/60131-Forstudie-om-de-mest-sjuka-aldre-i-riktlinjer-for-vard-och-omsorg.html
*  Förkylningstider | Urstark Umeå - Kettlebells och Funktionell träning
Värme och återhämtning * ► november (1) * Hälsolyftet, ett sätt att undvika utbrändhet. * ► oktober (1) * Företagsprojekt med ...
  http://www.urstark.com/2015/03/10/f%C3%B6rkylningstider-25939503
*  Len som en barnrumpa. | Urstark Umeå - Kettlebells och Funktionell träning
Värme och återhämtning * ► november (1) * Hälsolyftet, ett sätt att undvika utbrändhet. * ► oktober (1) * Företagsprojekt med ...
  http://www.urstark.com/2015/12/05/len-som-en-barnrumpa.-29543151
*  När målen inte nås | Urstark Umeå - Kettlebells och Funktionell träning
Värme och återhämtning * ► november (1) * Hälsolyftet, ett sätt att undvika utbrändhet. * ► oktober (1) * Företagsprojekt med ...
  http://www.urstark.com/2016/07/12/n%C3%A4r-m%C3%A5len-inte-n%C3%A5s-32691033
*  Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik...
... anna henriksson taktik och träning FOKUS PÅ ung spinning funktionell träning core & core/spinning Ordföranden har ordet GOTT ... Därefter börjar passet med uppvärmning i 7-8 minuter, kondition i ca 10 minuter, lite återhämtning och sedan en vatten paus. ... Core/Spinning Allsidig och bra funktionell träning säger Malin. Styrka och stabilitet för bålen Funktionell träning med rygg, ... Vid funktionell träning jobbar du med de inre stabiliserande musklerna som inte är så lätta att komma åt på gymmet med ...
  http://docplayer.se/1080953-Haninge-ung-spinning-funktionell-traning-core-core-spinning-friskispressen-alltraningskort-sankt-pris-nu-2900-taktik-och-traning.html
*  Andetaget - medveten andning för prestation, återhämtning & vitalitet | SILFVERSTRÅLE | Hälsa & Utbildning
Anatomisk och funktionell andning. *Hur vi undviker syreskuld (och därmed överbelastning) under träning ... Andetaget - medveten andning för prestation, återhämtning & vitalitet. 22 Tuesday Aug 2017 Posted by y1nshu in Seminarium, ... andetaget, andningsteknik, återhämtning, evolution, fokus, hjärnan, nervsystemet, prestation, sömn, stress, vila, vitalitet ... 2 thoughts on "Andetaget - medveten andning för prestation, återhämtning & vitalitet" * Gun said: ...
  https://yinshusite.wordpress.com/2017/08/22/andetaget-medveten-andning-for-prestation-aterhamtning-vitalitet-2/
*  Skivstångsträning VS Funktionell träning för ishockeyspelare - PDF
Skivstångsträning VS Funktionell träning för ishockeyspelare Andreas Melin Svenska ishockeyförbundet Examensarbete ... Återhämtning 15 min = alltid ... 2.2 Funktionell träning Om man slår upp ordet funktionell i en ... Då funktionell träning för ishockeyspelare är ett så pass nytt koncept som det är har det mesta materialet hittats på internet ... Funktionell träning kan alltså som begrepp tolkas som fungerande träning för ändamålet. Målet är att träningen så mycket som ...
  http://docplayer.se/27437516-Skivstangstraning-vs-funktionell-traning-for-ishockeyspelare.html
*  Johan Klingstam
... stötvågsbehandling och funktionell träning i Malmö. Jag är del av i.m.c - Idrottsmedicinskt Center i Malmö, en klinik helt ... Behöver du hjälp med återhämtning, muskelskador eller stelhet i musklerna så har du kommit rätt. Jag jobbar även med ... Korrektiv funktionell träning. Min inriktning är skadeförebyggande, rehabiliterande och funktionsökande träning med fokus på ... Du kommer lära dig vad riktig funktionell träning innebär, och hur en optimal kropp ska fungera inifrån och ut. ...
  http://johanklingstam.se
*  Certifiering till Personlig tränare | D E HÄLSA
Träningslära (fysisk arbetsförmåga, kraftutveckling, nerv- och muskelfunktion, återhämtning, energiomsättning mm). *Funktionell ... Valet av utbildning är (med nästan hundra procents säkerhet) "Personlig Tränare med inriktning mot funktionell träning" på ...
  http://www.dehalsa.se/2012/06/10/certifiering-till-personlig-tr%C3%A4nare-10031019
*  Dettners Blogg: Träna från grunden!
Det handlar om professionell screening, analys, programdesign och periodisering av träning, återhämtning, kost, emotioner och ... modern funktionell träningslära och MYCKET yrkeskunskap.... Vad säger ni om,. *Viktor Elvung Nilsson -94 (sprint) gick från ...
  http://jdettner.blogspot.com/2012/07/trana-fran-grunden.html
*  Seriös journalist sökes - Det handlar om Kronisk borrelios och långtidsbehandling med antibiotika | Går kroniska sjukdomar att...
Vid slutet av studien, hade enbart ungefär hälften av patienterna en fullständig återhämtning. De andra fortsatte att brottas ... Fyra personer diagnostiserades senare med "restsymtom" (PTLDS), baserat på en dokumenterad funktionell nedgång över tid. ... återhämtning (kvarvarande symtom). Kvarstående infektion dokumenterades med hjälp av PCR i hud. ...
  https://newsaboutdisease.com/2017/06/24/serios-journalist-sokes-det-handlar-om-kronisk-borrelios-och-langtidsbehandling-med-antibiotika/
*  Pulver och drycker för återhämtning
Denna webbplats använder cookies för att förbättra din webbupplevelse och för statistiska ändamål. Genom att besöka oss godkänner du dem. För mer information om de cookies som används, hur du hanterar eller inaktiverar dem i denna enhet, klicka här. ...
  https://www.prozis.com/se/sv/kategori/energi-uthallighet/aterhamtning-efter-traning/pulver-och-drycker-for-aterhamtning
*  DOKUMENTATION FRÅN RESILIENS- WORKSHOP I ESKILSTUNA KOMMUN februari PDF
Socialt kapital Ett antal olika funktionella roller i samhället är avgörande för återhämtning eller transformation, t ex ... Ekologiskt minne Främja överlappande funktionell mångfald, t ex genom att skydda nyckelarter, förbjuda skörd/jakt under vissa ... Nytt klimatmål Kf 7 dec 2015 En fossilfri välfärdskommun som bidrar med lösningar till global ekologisk återhämtning och ... Mångfald ger bättre återhämtning och förnyelse efter störning Social- ekologiskt minne Dela olika erfarenheter av hur människor ...
  http://docplayer.se/2964900-Dokumentation-fran-resiliens-workshop-i-eskilstuna-kommun-11-12-februari-2013.html
*  SILFVERSTRÅLE | Hälsa & Utbildning | Page 2
Stress, stimuli och återhämtning. Tillsammans med Ewa Svensson från Crearum och Mattias Diener från ÅF arbetade vi med att ... Anatomisk och funktionell andning. *Hur vi undviker syreskuld (och därmed överbelastning) under träning ... aerob, andning, andningsteknik, autonomanervsystemet, återhämtning, fysiologi, hjärnan, näsandning, prestation, sömn, vila, ... andning, andningsteknik, autonomanervsystemet, återhämtning, bohreffekten, koldioxid, metabolism, motorik, näsandning, ...
  https://yinshusite.wordpress.com/page/2/
*  Pass Norrköping 2
Funktionell skivstång (302). Ett pass fyllt av effektiva och utmanande övningar med skivstången som bästa vän. Övningarna ... Vila för att få nyladdning och återhämtning. Inom just vila sker just nu en spännande utveckling, vi är många som vill ... I denna workshop kommer du få exempel på hur du på bästa sätt skapar effektiv återhämtning redan i samband med träningspasset ... Mellan försöken ligger en längre återhämtning. Med hjälp av pulssystem kan du följa din puls på skärmen. Ett krävande pass med ...
  http://web.friskissvettis.se/friskistouren-2016/pass-start/pass-norrk%C3%B6ping-2
*  Kostrådgivning
Ett stor tack till er för en bra och funktionell utmaning med tydliga instruktioner och det har minst sagt varit en intressant ... återhämtning vi får per natt och hur vi tränar våra muskler, vår andning, vår mental styrka och vår självdisciplin. Jag är ...
  http://www.undervarttak.se/tag/kostradgivning/
*  On-Demand | LifeStyleTV
Funktionell mat. #33 , NO/SE , 25 min. Allan Fjelmberg visar några studier om olika mat vara. Stefhan Andersen ger några tips ... Denna vecka på LifeStyleTALK kommer vi att se på vår hälsoålder med Gerard McClain, återhämtning efter träning med Stefhan... ...
  http://lifestyletv.se/on-demand/?program=6196
*  Schizofreni - Wikipedia
Såväl dessa som funktionell schizofreni (icke-organisk eller egentlig schizofreni) förklaras allmänt med stress - ... En bok för alla AB . ISBN 91-7221-069-9 (Recension) Neugeboren, J (2001) Galenskap och återhämtning. Stockholm. Natur och ... är funktionell, det vill säga att den framför allt är psykiskt betingad. Olika somatiska sjukdomar och droger kan ge symtom som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Schizofreni
*  Master Viktställ Silver I - Träningsmaskiner.com
Viktställ för förvaring av 50 mm viktskivor och 1 st skivstång. För bästa viktfördelning och maximal lastkapacitet bör man förvara 20-25 kg i längst ner, 5-15 kg i mitten och 1,25-2,5 kg högst upp i viktstället. Specifikationer: Mått (LxBxH):...
  https://www.traningsmaskiner.com/sv/articles/2.495.30778/master-fitness-master-viktstall-silver-i
*  Fotbollstroejor Barn Underground - Fotbollstroeja Barn Boots
ABC: s team av arbetskraft konsulter har en gedigen bakgrund i branschen, ger djup branschkunskap och funktionell expertis samt ... återhämtning. Förra helgen ensam, den totala handtaget var mer än den totala handtaget för femdagarsvecka förra storebror tröja ...
  http://theorganicreport.org/lov6q9846.html
*  Reservdelar - Träningsmaskiner.com
Med en kombination av brett sortiment, bra priser och stor kunskap om träningsmaskiner strävar vi alltid efter att vara den ledande återförsäljaren av träningsmaskiner i Sverige.. Mycket professionell kundsupport är en central del i vår verksamhet så tveka inte att höra av dig. Vi levererar träningsmaskinerna fraktfritt, snabbt och säkert till valfri adress.. Träningsmaskiner.com är en del av Zidcore AB. Besök gärna våra andra e-handelssiter - Lastexperten.se, HusochStuga.se samt Zitewear.com. ...
  https://www.traningsmaskiner.com/sv/articles/424/reservdelar
*  Mera muskler mindre mullighet - Marinas resa mot ett bättre liv: Om att trotsa den inre 6-åringen och göra det ändå! Fredagfys ...
... svempa säckträning tacksam team wod tempo thaiboxing träna tillsammans trött tyngre veckovila wallballs äventyr återhämtning # ... challenge cirque du soleil deadhang fika filthy fifty framgång framsteg fredagsfys frivändning frivändningar funktionell styrka ...
  http://mindrefett.blogspot.com/2017/01/om-att-trotsa-den-inre-6-aringen-och.html
*  Då du valt att Börja Lyfta Tungt - Bänkpressen | Sofia Norman Personlig Träning i Uppsala
... återhämtning massage mammagrupp stress fettförbränning knäböj smr lchf graviditet rörlighet ryggövningar högintensiv träning ... Fler övningar för en Funktionell Rumpa * Ägg-Gröt med Banan & Kanel * Fler övningar för en Funktionell Rumpa ...
  http://www.sofianorman.com/2013/06/03/d%C3%A5-du-valt-att-b%C3%B6rja-lyfta-tungt-b%C3%A4nkpressen-17095770

TetraplegiEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Strokerehabilitering: #OMDIRIGERING Slaganfall#RehabiliteringHPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.HyperintensitetSållIschemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Anaerob uthållighet: Anaerob uthållighet är kroppens förmåga att arbeta med hög intensitet under förhållandevis kort tid med hjälp av både aeroba och anaeroba processer. Alltså med hjälp av metaboliska processer som både kräver, respektive inte kräver syre.Synaptisk plasticitet: Synaptisk plasticitet är en neurologisk term för nervcellers förmåga att anpassa sin reaktivitet till följd av den fortsatta aktiveringen, till exempel nivåförändringar av en viss signalsubstans eller av antalet receptorer, eller cellernas förmåga att reagera på signalsubstanser.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Propofol: Propofol är en läkemedelssubstans som används som anestesi intravenöst, antingen som start av narkos eller som förberedelse (då substansen är lugnande). Medvetandet försvinner eller sänks rejält av propofol.KennelklubbSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Axonkägla: Axonkäglan är den utbuktning av nervcellen precis i början av axonet. Det är i detta område som summan av stimulerande och inhiberande signaler omsätts till en faktisk depolarisering av nervcellen, detta eftersom detta område är speciellt känsligt för spänningsskillnader.Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.JämviktspotentialTan (kaninras)Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.AsteniLöpbandMinutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.Narkos: Narkos, eller generell anestesi, innebär sövning till kontrollerad medvetslöshet genom inandning (inhalationsnarkos) eller injektion/infusion av läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. Ordet anestesi används inte så ofta i det svenska vardagsspråket.Afasi: Afasi är försämrad förmåga att använda språket, som orsakats av skada på hjärnan.Kalibrering: Kalibrering sker genom att ett mätdon jämförs med en känd normal och är en uppmätning av vilken mätosäkerhet mätdonet har en viss tidpunkt och under vissa specificerade betingelser, det vill säga hur stort fel den kan ge vid en mätning. Kalibrering innebär inte att mätdonet trimmas eller justeras till att ge korrekta värden, även om en justering kan göras i samband med kalibreringen.Regeneration: Regeneration är en term inom biologi som betecknar att en organism återskapar förlorade vävnader eller hela kroppsdelar. Regeneration förekommer till exempel bland plattmaskar, sjöstjärnor, vissa ödlor och flertalet växter.Energiomvandling: Energiomvandling är en process vid vilken energi omvandlas från en form till en annan. Enligt energiprincipen kan energi varken förstöras eller uppstå så ingående och utgående energimängd i processen är alltid exakt lika.