Frysförvaring: Förvaring av celler, vävnader, organ eller embryon i djupfrys (-70 gr C för korttidsförvaring, under -130 gr C för långtidsförvaring). För vävnadspreparat används frysförvaring eller frysfixering i syfte att bevara den befintliga formen, strukturen och kemiska sammansättningen hos materialets alla beståndsdelar. Som kylmedium används flytande kväve.KöldskyddsmedelSädesförvaringVitrificationPropylenglykolNedfrysningFertility PreservationEtylenglykol: En färglös, luktfri, trögflytande dihydroxialkohol. Den har söt smak, men är giftig vid förtäring. Etylenglykol är den kommersiellt viktigaste glykolen och tillverkas i stor skala som frostskyddsmedel och kylmedel. Syn. glykol.Dimetylsulfoxid: En starkt polär organisk vätska med utbredd användning som lösningsmedel. Tack vare sin förmåga att tränga igenom biologiska membran används den som transportör för lokal tillförsel av läkemedel. Den används även som vävnadsskyddsmedel vid fryskonservering. Dimetylsulfoxid har en rad farmakologiska verkningar, bl a mot smärta och inflammation.VävnadsförvaringSpermierörlighetSpermierProvrörsbefruktning: En teknik för konstgjord fortplantning som innebär en direkt manipulering av äggceller och sädesceller för att åstadkomma befruktning in vitro.EmbryoöverföringSpermabankerTekniker för fortplantningshjälpOocyterOrganförvaringOvaryVävnadsbankerBlodförvaring: Metoder för att hålla blod och dess komponenter levande utanför den organism de kommit från, dvs hindras från att brytas ned, t ex genom tillsats av någon kemikalie, genom nedkylning, eller genom att förvaras i någon substituerande vätska som efterliknar det naturliga tillståndet i kroppen.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.SemenanalysEmbryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.Blastocysta: Syn. blastula. Däggdjursembryot efter morulastadiet, då det består av en trofoblastomsluten hålighet innehållande en cellmassa som utvecklas till embryonalplattan.Sperm RetrievalEmbryoodlingsmetoder: Teknik för bevarande och odling av däggdjursembryon in vitro. Den ger möjlighet till att övervaka embryoutveckling, ämnesomsättning och känslighet för teratogena ämnen.Ovarian FollicleVävnadsöverlevnadGlycerol: En söt trihydroxialkohol som utgör ett mellanled i omsättningen av kolväten och fett. Den används som lösningsmedel, mjukgörare, beståndsdel i läkemedel, sötningsmedel, och vid framställning av sprängämnen. Kemisk formel är HOCH2CH(OH)CH2OH.PropylenglykolerFruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Primary Ovarian InsufficiencyIntracytoplasmatisk spermieinjektion: En metod för konstgjord befruktning, genom mikroinjicering av en enda livsduglig sädescell i ett frilagt ägg. Metoden används vanligen för att komma till rätta med lågt sädescellantal, låg rörlighet hos sädescellen, oförmåga att tränga in i ägget, eller andra tillstånd förknippade med manlig infertilitet.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Graviditetstal: Förhållandet mellan antalet graviditeter (inkl. levandefödslar, dödfödslar och missfall) och medeltalet av kvinnor i fertil ålder i en population under en given tidsperiod.Fortplantningstekniker: Olika metoder för att åstadkomma ny avkomma, inklusive teknik för selektiv avel, kloning och fortplantningshjälp.OocytaspirationBarnlöshet: Nedsatt eller utebliven förmåga att få barn; sterilitet är absolut oförmåga att få barn.FosterskadorTrometaminSädesvätskaIs: Vatten i fast fas. Naturligt bildad is har hexagonal struktur.RaffinosEmbryo ImplantationEgg Yolk: Cytoplasmakroppen i ett ägg som innehåller näringsförrådet för det växande embryot. Gulan är rik på polysackarider (sockerarter), lipider (fetter) och proteiner.SpermieantalBarnlöshet hos kvinnor: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en kvinna att befruktas.Torris: Koldioxid i fast form, vilken används som kylmedel. Kokpunkten (sublimationspunkten) är 78,4 minusgrader (Celsius). Syn. kolsyreis.Akrosom: Hättan som täcker spermiehuvudets kärna och främre del.Blastomerer: De odifferentierade celler som bildas vid delning av det befruktade ägget. Dessa omfattar celler som tillhör embryots delnings-, morula- och blastulastadier.Cleavage Stage, Ovum: Embryot i sitt tidigaste stadium, blastogenesen, som varar från det befruktade äggets första mitotiska delning i två blastomerer till bildandet av morulan, en tät massa av blastomerer.SädesuttömningTrehalosSackarosExtrem kylaGraviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Levande födsel: Det att ett foster föds levande med hjärtslag eller andning, oberoende av fosterålder. Ett sådant nyfött barn kallas levandefött.Zona pellucidaCellodlingsmetoder: Teknik för bevarande eller odling av djurceller in vitro. Den avser cellkulturer av dispergerade celler hämtade från ursprungsvävnad, från primär odling, eller från någon cellinje eller cellstam genom enzymatiskt, mekaniskt eller kemiskt avskiljande.Gentiana: Ett växtsläkte i familjen Gentianaceae. Växterna innehåller sekoiridoider (en grupp glukosider). I Sverige finns tre arter: baggsöta, klockgentiana och fjällgentiana. Av de torkade rötterna av t ex baggsöta (G. purpurea) framställs gentianarot.VärmeledningsförmågaSpermatogonierKonstgjord befruktning: Införande av sädesceller i vaginan på konstgjord väg för att åstadkomma befruktning.Barnlöshet hos män: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en man att befrukta.TestikelOrganförvaringslösningarBiologisk konserveringEmbryoutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling hos embryon.OligospermiTidsfaktorerProvhanteringOvulation InductionOocyte DonationBefruktning: Sammansmältningen av en sädescell och ett ägg till en zygot.Antiloper: Idisslare tillhörande ordningen Bovidae. Många arter finns i Afrika och Sydamerika. Särskilt i Afrika är artrikedomen stor.Mullbärskula: Ett tidigt embryo i form av en kompakt massa av ca 16 blastomerer. Det liknar ett mullbär, med två typer av celler, yttre och inre. Morula utgör stadiet före blastula hos andra djur än däggdjur eller blastocyst hos däggdjur.Befruktad äggcellKokos: Tropisk palm (Cocus nucifera) av familjen Arecaceae som ger stora, ätliga frukter (kokusnötter) med hårt skal, av vilka också olja och fibrer bereds.Osmotiskt tryckPhascolarctidaeEmbryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.VävnadsodlingsmetoderVävnads- och organtagningAquaporin 3Viviparity, NonmammalianKall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.Centrifugering: Användande av en roterande maskin för att med centrifugalkraftens hjälp separera ämnen med olika egenvikter, avlägsna vätska eller simulera gravitationskrafter. De apparater som används vid förfarande t har en kraftig motor som driver en en lång arm, i vars yttersta ände levande varelser, biologiska prov eller diverse utrustning kan slungas runt vid olika hastigheter.Single Embryo TransferTeratologiBiobanker: Inrättningar för insamling, förvaring och distribution av vävnader och celler, såsom cellinjer, cellkulturer, mikroorganismer, blod, sperma, mjölk, bröstvävnad osv. Också material för jämförelse med o ch identifikation av tumörvävnad kan ingå.Möss, inavlade ICRCellmembrangenomtränglighet: En förmåga hos cellmembran att släppa igenom lösningar in i eller ut ur celler.Flerbördsgraviditet: Havandeskap med två eller fler foster samtidigt.Ovariellt hyperstimulationssyndrom

*  Förvara skörden - viivilla.se
Några tips vid frysförvaring:. Frys alltid in bär och grönsaker direkt efter skörden, och helst så snabb infrysning som möjligt ...
  http://www.viivilla.se/tradgard/blomlador/forvara-skorden-med-klass/
*  Säker mat hemma - Strömstad
Kyl- och frysförvaring. Ställ in ditt kylskåp på cirka + 4 °C. En del livsmedel klarar sig bra under + 8 °C medan andra helst ...
  http://stromstad.se/byggaboochmiljo/livsmedelochhalsa/livsmedel/sakermathemma.4.389fb914148552742d41a659.html
*  Livsmedelshygien - Nordmalings kommun
Kyl- och frysförvaring. Ställ in ditt kylskåp på en temperatur som är anpassad till de livsmedel som du förvarar i kylskåpet. ...
  http://www.nordmaling.se/default.aspx?di=10294
*  Rapido Distinction i 190 ALDE - ÖRKELLJUNGA - Bytbil.com
Kyl m sep frysförvaring 160 lit. *Stötsäkra polyesterväggar och tak. *Glasfiber underrede ...
  https://www.bytbil.com/skane-lan/husbil-distinction-i-190-alde-2799-11839124
*  Logistik & transport - Intab
Mätning under frysförvaring och frystransport. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter skall djupfrysta livsmedel alltid hålla en ...
  https://intab.se/radgivning/logistik-transport
*  Kylanläggning - Wikipedia
Bland användningsområdena finns kyl- och frysförvaring av livsmedel och luftkonditionering, så kallad komfortkyla. Ofta används ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kylanl%C3%A4ggning
*  Landskrona stad - Vecka 26
Termometer för att kontrollera kylförvaring, frysförvaring, varumottagning och varmhållning saknades.. *Tvål saknades vid ...
  https://www.landskrona.se/invanare/leva-bo/livsmedelssakerhet/nyheter/vecka-26/
*  QRT4223W | Fristående | Husqvarna | Produkter | Kyl/frys
Flexibilitet för optimal frysförvaring. Flexibilitet för optimal frysförvaring Utnyttja utrymmet i frysen maximalt. Tack vare ... Flexibilitet för optimal frysförvaring. Flexibilitet för optimal frysförvaring Utnyttja utrymmet i frysen maximalt. Tack vare ...
  http://www.husqvarna-electrolux.se/products/kyl-och-frys/frist%C3%A5ende/kylfrysar/qrt4223w/
*  Jordgubbe - Wikipedia
De kan dock tappa smaken något efter lång frysförvaring Jordgubbar säljs oftast efter förpackningens nettovikt i kg. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordgubbe
*  Frysf rvaring 12 kuber 1-pack, R d, Joie hos bamba.se
K p Frysf rvaring 12 kuber 1-pack, R d, Joie hos bamba.se. Leksaker p n tet. Snabba leveranser och god service! Bamba lskar leksaker!
  https://www.bamba.se/product.html/frysforvaring-12-kuber-1-pack-rod-joie
*  Belgarna - En liten överblick på vad mina hundar får äta
Aryahs frysförvaring. Det näst största frysfacket i min frys. Lite dagligt tugg som består av torkade organ, tjurmuskel, vom ...
  http://belgarna.blogg.se/2015/july/en-liten-overblick-pa-vad-mina-hundar-far-ata.html
*  Stickigt humör: oktober 2009
Kräver frysförvaring!. Idag när vi åter var hemma igen så fick jag ett par timmar helt för mig själv. Dem använde jag till att ...
  http://stickigthumor.blogspot.com/2009_10_01_archive.html
*  Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? - PDF
Börja från första steget 1. Varumottagning 2. Avemballering 3. Kylförvaring 4. Frysförvaring 5. Torrvaror 6. Uppackning/ ...
  http://docplayer.se/5000432-Egen-kontroll-i-livsmedelsanlaggningar-hur-fungerar-det.html
*  Vinkyl - Bäst i Test 2018 - Experternas omdömen & betyg
Vestfrost sysslar även med annan kyl- och frysförvaring samt biomedicin.. Bästa pris hos:. * WhiteAway.se ...
  http://www.bäst-i-test.se/vinkyl
*  Skrotums sjukdomar Firas Aljabery. - ppt ladda ner
12 KK Spermiogram, Frysförvaring av sädesvätska 13 Seminoma Most common type Yong men Curable. Arises from sperm producing ...
  http://slideplayer.se/slide/2274732/
*  Förvaringsfrys-arkiv - Ajo Kyl AB
AJO Kylindustri levererar helhetslösningar inom kyla. Med lång och gedigen erfarenhet som bas utvecklar och tillverkar vi allt från små smarta standardlösningar till helt unika system. Självklart är vi med hela vägen från ide till produktion och kan därför skräddarsy en lösning för varje behov ...
  http://ajokyl.se/produkt-kategori/frys/forvaring-frys/
*  Gravskick
Bristen på bisättningsplats och frysförvaring i staden var akut. Huskvarnas förre stadsarkitekt, Helmer Flensborn, fick ...
  https://byggnadsvardjonkoping.wordpress.com/category/begravningsplatser/gravskick/
*  magen Archives - Matkanalen.se
För enklast frysförvaring fördelas buljongen/fonden i istärningslådor/påsar.. Förvara dem sen i plastpåse/burk, ta fram ...
  http://matkanalen.se/ingredienser/magen/
*  Isbrytaren/Forskningsfartyget Oden - Sjofartsverket
... frysförvaring samt annat som för att forskare inom många olika områden ska kunna använda fartyget. Ombord finns också till ...
  http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Isbrytning/Vara-isbrytare1/ForskningsfartygetIsbrytaren-Oden/
*  Grundläggande rutiner för egenkontroll - Nordmalings kommun
... och frysförvaring sker på ett korrekt sätt. Diskmaskinens disk- och sköljtemperatur ska kontrolleras. I rutinen ska det stå ...
  http://www.nordmaling.se/default.aspx?di=10297
*  Köpa Finastir utan recept på nätet i Sverige | Finastir Online Apotek
Ett ytterligare utvecklingssteg är frysförvaring av ovarialvävnad före cellgiftsbehandling och senare autotransplantation, ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/finastir.html
*  mässa
Imorgon anländer den och DÅ hoppas jag att min glass kommer att behålla mer av sin fina konsistens även efter frysförvaring. Så ...
  http://www.blogg.gettergod.se/tag/massa/
*  Smittskyddsrutiner vid flytt av djur mellan djurparker - PDF
... och frysförvaring särskilt för kadaver (Mootnick & Ostrowski, 1999; Hosey et. al, 2009). Obduktioner är en mycket viktig del av ...
  http://docplayer.se/3706201-Smittskyddsrutiner-vid-flytt-av-djur-mellan-djurparker.html

Äggfrysning: Äggfrysning är ett moment i fertilitetsbehandling där en äggcell bevaras genom frysning, för att vid ett senare tillfälle användas till provrörsbefruktning.Vitrifikation: Vitrifikation är den process att konvertera ett material till ett glas-liknande fast tillstånd. Detta kan göras antingen genom att snabbt tillföra eller ta bort värme, eller genom att blanda med ett tillägg.PropenoxidEtylenglykolförgiftning: Etylenglykolförgiftning är en mycket allvarlig förgiftning som skadar framför allt njurarna hos den som druckit etylenglykol, som bland annat finns i kylarvätska. Intag av kylarvätska kan antingen ske med flit, så som vid självmordsförsök, eller oavsiktligt av barn och djur, då detta är en söt vätska.DimetylsulfoxidÄggreserv: Äggreserv är de med åldern minskande antalen äggfolliklar en kvinna har i äggstockarna, vilka kan utvecklas till fruktsamma ägg vid ägglossning. Äggreservens storlek korrelerar något med kvinnans ålder men beror också på individuella förutsättningar.Blastocyst: Blastocyst (av grekiska: blastos för grodd, och kystis för blåsa) är hos de flesta däggdjuren (pungdjur och högre däggdjur) ett utvecklingsstadium hos embryot som följer efter morulan.ÄggblåsaSpermakvalitet: Spermakvalitet sägs ofta vara ett mått på spermiernas förmåga att befrukta kvinnans ägg. Andra variabler för manlig fertilitet är spermiernas antal, livskraft och motilitet, samt problem vid ejakulationen (baklänges ejakulation).Isdelare: Begreppet isdelare är besläktat med vattendelare. Det är den högsta, centrala delen av en inlandsis eller kalottglaciär från vilken isen rör sig ut åt alla håll.Raffinos: Raffinos, eller melitos, C18H32O16Sublimering: Sublimation (även sublimering) är ett ämnes direkta övergång från aggregationstillståndet fast form till gasform, utan att passera mellanfasen flytande form.|isbn= 0-321-20469-7|sid= 709}} Den direkta övergången från gas till fast ämne kallas deposition eller desublimation, men ibland används även felaktigt termen sublimation i detta fall.Retrograd ejakulation: Retrograd ejakulation kallas det förhållandet att vid mannens ejakulation sprutas ejakulatet inte ut ur urinröret utan strömmar in i urinblåsan. Det beror på en försvagning i musklerna eller nerverna i urinblåsans hals, vilket hindrar den från att stänga vid ejakulationManlig Infertilitet - Översikt, Orsaker och riskfaktorer, urologkanalen.Gastrocopta pellucida: Gastrocopta pellucida är en snäckart som först beskrevs av Ludwig Pfeiffer 1841. Gastrocopta pellucida ingår i släktet Gastrocopta och familjen puppsnäckor.Gentianasläktet: Gentianasläktet (Gentiana) är ett släkte i familjen gentianaväxter. Tidigare ingick även arter i detta släkte som numera bildat släktet gentianellasläktet (Gentianella).Aerogel: Aerogeler är material med mycket låg densitet och hög porositet. Bara mellan en och femton procent av volymen består av ett fast material medan resten är fylld av den omgivande gasen eller är vakuum.Antiloper: Antiloper är gräsätande partåiga hovdjur som lever i stora flockar framförallt på Afrikas savanner men även i andra världsdelar. Utseendet varierar beroende på miljön de lever i.Coco MoodyssonKolloidosmotiskt tryck: Kolloidosmotiska trycket är en form av osmotiskt tryck som orsakas av stora molekyler i kolloidform i blodplasma, framför allt proteiner. Effekten av det kolloidosmotiska trycket är att orsaka transport av vätska, i huvudsak vatten, in i blodcirkulationssystemet.Hoya imbricata: Hoya imbricata är en oleanderväxtart som beskrevs av Joseph Decaisne. Hoya imbricata ingår i släktet Hoya och familjen oleanderväxter.Psykrotrof: Psykrotrofa kallas organismer, framför allt mikroorganismer, som är köldtoleranta.Centrifug: Centrifug är en maskin som genom en mycket snabb roterande rörelse centrifugerar det material som skall centrifugeras genom att det slungas med kraft utåt, företrädesvis mot en yta som medger någon slags sortering, till exempel släpper igenom vatten men inte textilier.