Loading...


Fotolys: Kemisk eller organisk nedbrytning genom inverkan av ljus.Fotokemi: En gren av kemin som är inriktad på studier av ljusets inverkan på kemiska processer eller reaktioner, eller kemiska reaktioner som alstrar ljus (kemiluminescens).EtylendiaminerKolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.DiazoniumföreningarLaser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.FenoxiacetaterKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Azider: Organiska eller oorganiska föreningar med en -N3-grupp.MyoglobinAffinitetsmarkörer: Analoger till substanser som binder naturligt till aktiva platser på proteiner, enzymer, antikroppar, steroider eller fysiologiska receptorer. Dessa analoger bildar en stabil, kovalent bindning och hä mmar därmed proteinet eller steroiden.Kelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.Kolmonoxidhemoglobin: Syn. karboxihemoglobin.SpektrofotometriValarUltraviolett strålningKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.SpektralanalysAcetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.RodopsinEGTA: Etylen-bis(oxyetylen-nitrilo)-tetra-[ättiksyra]. Ett kelerande medel med förhållandevis högre kalciumspecificitet och lägre toxicitet än EDTA (etylendiamintetraättiksyra).NäthinnepigmentFotokemiska processerBiofysiska fenomenInositol-1,4,5-trifosfat: En intracellulär budbärare som bildas genom verkan av fosfolipas C på fosfatidylinositol-4,5-bifosfat, en av de fosfolipider som bygger upp cellmembranet. Inositol-1,4,5-trifosfat frisätts i cytoplasman, där det frigör kalciumjoner som finns lagrade i cellens endoplasmatiska retikel. Dessa kalciumjoner stimulerar verkan av B-kinas eller kalmodulin.BiofysikLändmusklerHemproteiner: Proteiner som innehåller en prostetisk grupp av järn-porfyrin, eller hem, liknande den hos hemoglobin.Hydroxylgrupp: Den envärdiga radikalen OH. Den har en kraftigt oxiderande förmåga.Hemoglobin A: Normalt hemoglobin hos vuxna människor. Globindelen består av två alfakedjor och två betakedjor.OctopodiformesElektrontransportkomplex IV: Det sista oxidaset i andningskedjan. Det samlar ihop elektroner som överförts från reducerat cytokrom c och avger dem till molekylärt syre, som sedan reduceras till vatten. Enzymet består av cytokrom a och cytokrom b, två kopparatomer och 13 olika proteinunderenheter, av vilka kodas av mitokondrie-DNA. Ibland kallas det även komplex IV i andningskedjan. EC 1.9.3.1.Spektralanalys, RamanOxidation-reduktionBlodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.

*  Kina Fotokatalytiskt vatten dela Fotolys i vatten vätgas produktion tillverkare, leverantörer och fabriken - Toption Instrument...
Fotokatalytiskt vatten blixtra Fotolys i vatten vätgas produktion från Kina Fotokatalytiskt vatten dela Fotolys i vatten vätgas ... produktion tillverkare, leverantörer och fabriken, eller kontrollera Fotokatalytiskt vatten blixtra Fotolys i vatten vätgas ... Fotokatalytiskt vatten dela Fotolys i vatten vätgas produktion. *Lång båge UV-lampa källa 300W forskning UV-lampa källa ... Fotokatalytiskt vatten dela Fotolys i vatten vätgas produktion maskin använder TPR-Solar system, 150ml, 250ml kvarts glas split ...
  http://se.toptiontech.com/photochemical-reactor/multi-function-photochemical-reactor/photocatalytic-water-splitting.html
*  Fotolys - Wikipedia
Fotolys är en typ av kemisk reaktion som orsakas av fotoner, det vill säga elektromagnetisk strålning såsom ljus och ... Ett annat exempel på fotolys är en del av det första steget i fotosyntesen, då vattenmolekyl med hjälp av ljus splittras till ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotolys
*  Spjälkning (kemi) - Wikipedia
Huvudartikel: Fotolys Fotolys är en spjälkning åstadkommen av elektromagnetisk strålning såsom ljus och ultraviolett ljus. ... elektrolys, fotolys, radiolys). Huvudartikel: Dissociation (kemi) Om processen är reversibel, d. v. s. beståndsdelarna spontant ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Spj%C3%A4lkning_(kemi)
*  Fotorespiration - Wikipedia
... fotolys och reduktion av vätetransportören). I ljusreaktionerna omvandlas solens energi till kemiskt bunden energi, vilken ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotorespiration
*  Radiolys - Wikipedia
Radiolys skall skiljas från från spjälkning orsakad av annan strålning, som exempelvis fotolys, där (ultraviolett eller synligt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Radiolys
*  Aktinometer - Wikipedia
... har använt 2-nitrobensaldehyd och bensoesyra som en radikalupptagare för hydroxylradikaler producerade i fotolys av väteperoxid ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktinometer
*  Louis E. Brus - Wikipedia
Han valde Columbia University för sina doktorandsstudier,fotolys på ånga av natriumjodid. År 1969 var han klar och började ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Louis_E._Brus
*  Antennkomplexet - Wikipedia
Elektronen ersätts genom oxidation av vatten till syrgas, protoner (vätejoner) och elektroner (så kallad fotolys av vatten): ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antennkomplexet
*  Marknära ozon - Wikipedia
Ozon bildas naturligt av fotolys av kvävedioxid (NO2) genom följande reaktioner: NO2 + UV → NO + O O2 + O → O3 NO + O3 → NO2 + ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Markn%C3%A4ra_ozon
*  NRCFs fr gel da i fysik - nyckelord: radioaktivitet, s nderfallskedja
Bildas de av sig sj lvt eller genom fotolys? Vad har radonet samt "dess d ttrar" f r fysiska beteckningar? Faller dessa s nder ...
  http://fragelada.fysik.org/index.asp?keyword=radioaktivitet%2C+s%F6nderfallskedja
*  NRCFs fr gel da i fysik - nyckelord: str lning, faror med
Bildas de av sig sj lvt eller genom fotolys? Vad har radonet samt "dess d ttrar" f r fysiska beteckningar? Faller dessa s nder ...
  http://fragelada.fysik.org/index.asp?keyword=str%E5lning%2C+faror+med
*  Kinetik. Föreläsning 4 - PDF
10 Initiering genom fotolys I fallet med H 2 + Br 2 2HBr kan initieringen ersättas med: Br 2 + hν Br + Br v a = I abs (om φ = 1 ... Till exempel kan kloratomer som bildas genom fotolys av freoner reagera med ozon i följande cykel: Cl + O 3 ClO + O 2 ClO + O ... 11 Initiering genom termolys kontra fotolys Mekanism: (X = Br, Y = H, M = inert kropp, t.ex. kärlvägg) a) Initiering: B + M 2X ... 1 om en fotolys ger upphov till en lång serie propageringsreaktioner. ...
  http://docplayer.se/37436783-Kinetik-forelasning-4.html
*  Växtnäringens inflytande på skörd och kvalitet i potatis - PDF
Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Fungicid Fotolys Hydrolys Pesticid Akvatisk Profylaxisk ...
  http://docplayer.se/3726954-Vaxtnaringens-inflytande-pa-skord-och-kvalitet-i-potatis.html
*  TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N - PDF
Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Fungicid Fotolys Hydrolys Pesticid Akvatisk Profylaxisk ...
  http://docplayer.se/17063529-Teknisk-information-aluminium-sanodal-gold-4n.html
*  På jakt efter den perfekta moroten Lägesrapport - PDF
Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Fungicid Fotolys Hydrolys Pesticid Akvatisk Profylaxisk ...
  http://docplayer.se/3372949-Pa-jakt-efter-den-perfekta-moroten-lagesrapport-2007-06-30.html
*  Avgiftning av läkemedel och tensider med och utan aktivt slam - PDF
De mest effektiva av dessa är kombinationer som sonolys/sonokatalys och fotolys och foto-fenton processer (Ziylan & Ince, 2011 ... Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Fungicid Fotolys Hydrolys Pesticid Akvatisk Profylaxisk ...
  http://docplayer.se/1833198-Avgiftning-av-lakemedel-och-tensider-med-och-utan-aktivt-slam.html
*  Luftspolning av tryckavloppsledningar för bekämpning av svavelväte - PDF
Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Fungicid Fotolys Hydrolys Pesticid Akvatisk Profylaxisk ...
  http://docplayer.se/2785516-Luftspolning-av-tryckavloppsledningar-for-bekampning-av-svavelvate.html
*  Bekämpningsmedel i vatten vad vet vi om förekomst och effekter? - PDF
Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Fungicid Fotolys Hydrolys Pesticid Akvatisk Profylaxisk ...
  http://docplayer.se/2155860-Bekampningsmedel-i-vatten-vad-vet-vi-om-forekomst-och-effekter.html
*  Nya ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk fruktodling - PDF
Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Fungicid Fotolys Hydrolys Pesticid Akvatisk Profylaxisk ...
  http://docplayer.se/17924074-Nya-ograsbekampningsmetoder-i-ekologisk-fruktodling.html

Nukleofil: Nukleofil är grekiska och betyder "kärnälskare". Inom kemin kan den vara en negativt laddad jon eller neutral.Laserskärning: Laserskärning är en skärningsmetod där en laserstråle används för att hetta upp materialet till en sådan temperatur att den smälter eller förgasas. Temperaturen kan bli flera tusen grader i snittet och man rör samtidigt antingen ämnet eller skärhuvudet i en jämn hastighet för att åstadkomma snittet.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.AzidgruppMyoglobin: Myoglobin är den viktigaste syrebindande molekylen i muskelvävnad. Det minskar syrekoncentrationens variation i cellen, vilket gör att den fungerar bättre.VäxtbelysningRodopsin: Rodopsin eller synpurpur är ljuskänsliga G-proteinkopplade receptorer i ögat, som gör det möjligt att se även vid svaga ljusförhållanden. De är purpurröda molekyler som utgörs av så kallade stavopsiner och retinaldehyd.Hemproteiner: Hemproteiner är en grupp protein som har en hemgrupp med järn kovalent eller icke-kovalent bundet till sig.Hydroxigrupp: Hydroxigrupp, eller hydroxylgrupp,http://www.ne.Thaumeledone: Thaumeledone är ett släkte av bläckfiskar. Thaumeledone ingår i familjen Octopodidae.Oxidativ fosforylering: Oxidativ fosforylering är en biokemisk process som förekommer i de allra flesta celltyper. Den överför energi till en form som är användbar för många processer i cellen.Hemoglobin: Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.

  • ozon
  • Ozon bildas naturligt av fotolys av kvävedioxid (NO2) genom följande reaktioner: NO2 + UV → NO + O O2 + O → O3 NO + O3 → NO2 + O2 O3 + UV → O2 + O Dessa reaktioner leder inte till någon nettoproduktion av ozon, eftersom det ozon som bildas i reaktion 2 bryts ned av den kväveoxid (NO) som bildas i reaktion 1. (wikipedia.org)
  • På Europas yta är temperaturen -190° C till -140° C. Ytan är utsatt för kraftig solstrålning på grund av den ytterst tunna atmosfären samt även partikelstrålning som leder till fotolys och radiolys så att bland annat syre, ozon och väteperoxid med mera bildas från isen. (wikipedia.org)
  • genom
  • 10 Initiering genom fotolys I fallet med H 2 + Br 2 2HBr kan initieringen ersättas med: Br 2 + hν Br + Br v a = I abs (om φ = 1) Om propagering och så vidare sker som förut kan de två progageringsreaktionerna ge många HBr av en absorption. (docplayer.se)
  • 11 Initiering genom termolys kontra fotolys Mekanism: (X = Br, Y = H, M = inert kropp, t.ex. (docplayer.se)