Fosterhinnor: Tunna vävnadsskikt som omger embryot eller fostret och har betydelse för näringstillgång, andning, avföring och skydd. De utgörs av gulsäcken, urinsäcken (allantois), amnion och fosterhinnan (korion).OviparitetSerös hinnaViviparity, NonmammalianAllantois: Ett embryonalt bihang (navelblåsan; urinsäcken) hos kräldjur, fåglar och däggdjur. Hos människan utvecklas det till urinblåsan, och dess blodkärl till dem i navelsträngen.Chorioallantoismembran: Ett kärlrikt, extraembyonalt membran som bildas genom förening av fosterhinnan med urinsäcken. Det ses huvudsakligen hos fåglar och kräldjur. Vävnaden tjänar som modell i tumör- eller cellbiologi, vid studier av kärlnybildning och vävnadstransplantation.Livmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Endoderm: Det innersta av embryots tre groddbladslager. Syn. entoderm.Membran: Tunna vävnadsskikt som täcker delar av kroppen, som skiljer angränsande kaviteter eller som förbinder angränsande strukturer.Membranlipider: Lipider, huvudsakligen fosfolipider, kolesterol och små mängder glykolipider som finns i membran, inkl. cellmembran och intracellulära membran. Lipiderna kan förekomma som dubbellager i membranen, med inneslutna proteiner mellan lagren och yttre proteiner på membranets utsida. Membranlipider är nödvändiga för aktiv transport, ett flertal enzymatiska aktiviteter och membranbildning.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Intracellulära membran: Tunna strukturer som omger de subcellulära enheterna eller organellerna i eukaryota celler. De omfattar en rad olika membran anslutna till cellkärnan, mitokondrierna, golgiapparaten, det endoplasmatiska närverket, lysosomerna, plastiderna och vakuolerna.Gulesäck: En embryohinna bildad av endoderm och mesoderm. Hos kräldjur och fåglar innesluter den gulan i tarmkanalen för näringtillförsel till embryot. Hos däggdjur med moderkaka har den rudimentär funktion. Den utgör dock källa för merparten av tarmslemhinnan och för könscellerna. Den benämns ibland vitellinsäcken, som inte får förväxlas med äggulehinnan hos ägg.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Membran, konstgjorda: Konstgjorda membran, som t ex halvgenomsläppliga membran för artificiell njurdialys, enkelmolekylskiktade och dubbelmolekylskiktade membran som används som modeller för simulering av biologiska cellmembran. Sådana membran används även i samband med styrd vävnadsläkning.Embryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.Embryosäck: Embryostadiet efter blastulastadiet, kännetecknat av morfogenetisk cellrörelse, celldifferentiering och bildande av de tre germinallagren (groddbladen).Reglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.TrofoblasterEktoderm: Det yttre groddbladet (blastulalagret) hos embryot.Erytrocytmembran: Den halvgenomträngliga, yttre delen av den röda blodkroppen. Efter hemolys bildar membranet en "spökcell".Embryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.Membranfluiditet: Fosfolipidmolekylers rörelse i lipiddubbellagret, beroende på fosfolipidklass, deras fettsyrasammansättning och acylkedjornas omättnadsgrad, kolesterolkoncentration och temperatur.Embryoutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling hos embryon.Blastocysta: Syn. blastula. Däggdjursembryot efter morulastadiet, då det består av en trofoblastomsluten hålighet innehållande en cellmassa som utvecklas till embryonalplattan.Moderkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Amnion: Det tunna, sega extraembyonala membran som hos kräldjur, fåglar och däggdjur omger fosterhinnan och innehåller foster och fostervatten. Hos däggdjur utvecklas det ur trofoblasten.Korion: Den yttre fosterhinnan.Cellmembrangenomtränglighet: En förmåga hos cellmembran att släppa igenom lösningar in i eller ut ur celler.Chimär: En individ som har cellpopulationer från olika zygoter.Basalmembran: Utbredd, acellulär stödvävnad i form av hinnor mellan epitel och underliggande vävnad och runt glatt muskulatur. Membranet innehåller makromolekylära beståndsdelar såsom kollagen, laminin och sulfater ade proteoglykaner, och har betydelse för elektrolytpassagen.Groddblad: De tre cellskikt som utgör det tidiga embyot.Embryodöd: Graviditetsmissfall under det embryonala utvecklingsstadiet, som hos människor utgörs av perioden mellan den andra och åttonde veckan efter befruktning.Mesoderm: Det mellersta germinallagret i ett embryo. Det härrör från tre pariga mesenkymaggregat längs neuralröret.Cellhärkomst: Cellers utvecklingshistoria som den kan följas från den första delnningen av embryots ursprungliga cell eller celler.GATA6-transkriptionsfaktorEmbryonala stamcellerCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurDoskompensation, genetisk: En genetisk reglermekanism för utjämning av fenotyputtrycket av särdrag som bestäms av X-kromosomens gener, så att de kommer till samma uttryck hos XY (han) och XX (hon).Membrantransportproteiner: Membranproteiner, vars främsta uppgift är att underlätta transport av molekyler genom ett biologiskt membran. Till denna stora grupp hör proteiner som medverkar i aktiv transport, passiv transport och jonkanaler.Groddskiva: Ett enkelt lager av celler som uppstått genom klyvning av det befruktade ägget och som bildar blastulans yttre cellskikt.Genetisk prägling: Det varierande fenotyputtrycket hos en gen, beroende på om den är av faders- eller modersursprung, vilket är en funktion av DNA-metyleringsmönstret. Präglade områden har visat sig ha en högre grad av metylering och mindre transkriptionsbenägenhet.SOXF-transkriptionsfaktorerCellinjeMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Membranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.Lipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Inälvor: De stora inre organen i någon av kroppens tre stora kroppshålor, särskilt i bukhålan.Embryonal induktion: Embryonal celldifferentieringsprocess, i vilken en cellgrupp framkallar och kontrollerar differentieringen av andra cellgrupper.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Genetisk målstyrning: Införande av exogent DNA i någon organisms genom på ställen där det kan komma till uttryck på ett kontrollerat sätt. Integreringen sker som följd av homolog rekombination.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Dödsgener: Gener som ger upphov till för tidig död hos en organism. Dominanta dödsgener tar dör på heterozygoter, medan recessiva dödsgener tar död på enbart homozygoter.Vitelline DuctKycklingembryoBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Mitokondriemembraner: De båda lipoproteinskikt som omger mitokondrien. Det yttre membranet omsluter hela mitokondrien och innehåller kanaler med transportproteiner som flyttar molekyler och joner in i och ut ur organellen. Det inre membranet är veckat i kristor och innehåller många enzym som är viktiga för cellmetabolismen och energiproduktion (mitokondriella protontranslokerande ATPaser).Morfogenes: Utvecklingen av anatomiska strukturer i formandet av en- eller flercelliga organismer. Morfogenesen leder till formförändringar av en del av, delar av eller hela organismen.Kroppsutformning: Kroppsformen som den kommer till uttryck genom den genetiska kontrollen. Kluster av homeotiska gener kontrollerar kroppsdispositionens och kroppsdelarnas morfologi. Olika kroppsmönster kan uppstå till följd av förändringar i genantal, genreglering eller genfunktion. Ett begrepp inom evolutionsgenetik. (Se Nature 376(1995):nr 6540:479-485)Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Könsceller: Fortplantningscellerna hos flercelliga organismer.Hyalin: En klar, homogen, amorf och eosinofil substans som ses vid patologisk vävnadsnedbrytning.ProteintransportEmbryo, icke-däggdjur: Embryon hos andra djurarter än däggdjur. För kycklingar används den specifika termen kycklingembryo.Synaptiska membranX Chromosome InactivationBenmorfogenesprotein 4SignalomvandlingX-kromosom

*  Korion - Wikipedia
Inga fosterhinnor skiljer då fostren åt, vilket innebär att det finns en risk att de till exempel trasslar in sig i varandras ... Det finns två fosterhinnor, korion är den yttre. Den inre hinnan som är i kontakt med fostervattnet kallas amnion. Korion ... "fosterhinnor från http://www.ne.se". http://www.ne.se/fosterhinnor. Läst 25 augusti 2014. ^ Cordero, L. Franco, A. Joy, S D. ... Korion (eller chorion) är en av de fosterhinnor som separerar fostret och fostervattnet från livmodern. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Korion
*  Sök i prislistan - SVA
Friska djur - trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet ...
  http://www.sva.se/analyser-och-produkter/prislista-start/sok-i-prislistan?quicksearchquery=obduktion
*  Könsorgan och fortplantning - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Fostret ligger i en säck av fosterhinnor, som innehåller fostervatten. Fosterperioden. Fosterperioden varar från den sjunde ...
  https://www.1177.se/Tema/Kroppen/Fortplantning/Konsorgan-och-fortplantning/
*  Aborter (kastning) hos får - SVA
Ta bort allt som kan vara smittat: döda foster, fosterhinnor, halm med fostervätska etcetera. Var noga med hygienen! Bär ... Aborterade foster och fosterhinnor kan innehålla stora mängder infektionsämnen. Dåligt ensilage kan innehålla listeriabakterier ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/far/endemiska-sjukdomar-hos-far/aborter-hos-far
*  Normalförlossning - Uppslagsverk - NE.se
Detta skede omfattar framfödandet av moderkaka med vidhängande navelsträng och fosterhinnor. Efter barnets födsel upphör ...
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rlossning/normalf%C3%B6rlossning
*  Listerios - SVA
Vid kastningar: Bakteriologisk odling av foster (löpmagsinnehåll, lever, lunga, mjälte) och fosterhinnor.. Obduktion: Histologi ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/get/endemiska-sjukdomar-hos-get/listerios-get
*  Tvillingar eller fler - 9månader
... gör man det först och främst utifrån barnens kön och antalet fosterhinnor. Genom ultraljud kan man räkna antalet fosterhinnor. ...
  http://www.9manader.nu/arkiv/barn-1329/tvillingar-eller-fler-737/
*  Fosterhinna från egen bank till ögonpatienter på Nus - Västerbottens läns landsting
... öppnat en vävnadsbank för donerade fosterhinnor (amnion). Hinnorna används i... ... Eftersom Nus har tillgång till fosterhinnor och en egen vävnadsinrättning är en egen bank en självklar lösning, menar Berit ... Norrlands universitetssjukhus är det andra sjukhuset i landet som nu öppnat en vävnadsbank för donerade fosterhinnor. Teamet ... Norrlands universitetssjukhus har som det andra sjukhuset i landet nu öppnat en vävnadsbank för donerade fosterhinnor (amnion ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/vasterbottens_lans_landsting/pressreleases/fosterhinna-fraan-egen-bank-till-oegonpatienter-paa-nus-1632791
*  Du kan rädda liv - Västerbottens läns landsting
Norrlands universitetssjukhus har som det andra sjukhuset i landet nu öppnat en vävnadsbank för donerade fosterhinnor (amnion ...
  https://www.mynewsdesk.com/se/vasterbottens_lans_landsting/pressreleases/du-kan-raedda-liv-2198454
*  Fosterhinna - Wikipedia
Fosterhinnor är en hinnor som är viktiga under utvecklingen av ett embryo eller foster. Det finns många sorters fosterhinnor. ... Människans fyra fosterhinnor bildas tidigt under fosterutvecklingen. Amnion och korion kommer att omge fostret och skyddar det ... a b c] "fosterhinnor från http://www.ne.se". http://www.ne.se/fosterhinnor. Läst 24 augusti 2014. ^ "http://www.ne.se/allantois ... "Fosterfysiologi - fosterhinnor och fostervatten (från http://www.ctgutbildning.se)". Arkiverad från originalet den 26 augusti ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosterhinna
*  Könsorgan & dräktighet Häst
Efterbörden, det vill säga moderkaka med fosterhinnor, kommer vanligen ut inom några timmar. Har efterbörden inte kommit ut ...
  https://www.apoteket.se/tema/fordjupning/konsorgan-draktighet/
*  Myrslokar - Wikipedia
Hos en myrslok som föddes i Sverige observerades att modern efter födseln själv krafsade bort fosterhinnor från ungdjuret. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Myrslokar
*  Virusabort - SVA
Vid kastning skickas prov för virus från moderkakan, fosterhinnor och/eller lever, lunga och mjälte från fostret. Se ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/hast/avelsrelaterade-sjukdomar-hast/virusabort-hast
*  Livmoder - Wikipedia
Så snart livmodern är tömd på allt sitt innehåll (moderkaka, fosterhinnor och fostervatten) återtar den sin ursprungliga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Livmoder
*  Uppsatser.se: INTERVJU
... är förlöst och avslutas när placenta samt fosterhinnor är framfödda. LÄS MER ...
  http://www.uppsatser.se/om/Intervju/
*  Utvecklingsbiologi - Wikipedia
De yttersta cellerna kallas trofoblaster och kommer att ge upphov till moderkaka och fosterhinnor. De inre cellerna kallas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Utvecklingsbiologi
*  Annorlunda barn, annorlunda liv: Så kom han då
"Du är nämligen öppen 3 cm med buktande fosterhinnor. Du går ingenstans utan vi sätter dig i en rullstol så kommer du att få ett ...
  http://annorlundabarnannorlundaliv.blogspot.com/2008/03/s-kom-han-d.html
*  Hundens dräktighet vecka för vecka - Webbtidningen för djurintresserade
De börjar omges av fosterhinnor som ger dem näring.. Vecka 4. Dag 25: Nu kan man se dräktigheten på ultraljud och genom ...
  http://vimeddjur.se/hundens-draktighet-vecka-for-vecka/
*  Gravid sexställningar erotisk massage skåne
Barnet ligger väl skyddat av fostervatten och fosterhinnor i livmodern. Malmo Eskort Escort Tjejer Goteborg Nedergårdarna ...
  http://cumulonimbo.eu/danmark-bordell/gravid-sexst%C3%A4llningar-erotisk-massage-sk%C3%A5ne
*  Sex Porr Filmer Gravid Sexställningar
Barnet ligger väl skyddat av fostervatten och fosterhinnor i livmodern. Svenskt sex uppdelat i kategorier för ditt nöje. Sex ...
  http://algaenet.eu/prostituerade-karlskrona/sex-porr-filmer-gravid-sexstaellningar
*  Ehlers-Danlos syndrom EDS Nyhetsbrev PDF
sköra fosterhinnor och därmed risk för prematur (för tidig) födsel. Även kejsarsnittsproblematik. Blödningsbenägenhet. Får lätt ...
  http://docplayer.se/3506535-Ehlers-danlos-syndrom-eds-nyhetsbrev-363.html
*  Nya insikter om tidig embryonal utveckling hos människa | Nyhet | KI Nyheter | Karolinska Institutet
... hypoblasten som ger upphov till fosterhinnor, och de embryonala cellerna som ger upphov till själva embryot. För att embryot ...
  http://ki.se/nyheter/nya-insikter-om-tidig-embryonal-utveckling-hos-manniska
*  Transporter | Obduktion - Gård & Djurhälsan
Fosterhinnor, som ju är ett mycket skört material bör först paketeras i en egen extra plastpåse som först efter förslutning ... För mindre djur och vid abortutredningar där foster/fosterhinnor ska undersökas kan budfirmor vara ett alternativ för transport ... För undersökning av foster/fosterhinnor är det inte lämpligt att anlita Svensk Lantbrukstjänst ordinarie turer för transporten ...
  https://www.gardochdjurhalsan.se/sv/obduktion/transporter/
*  Köpa Bestalin utan recept på nätet i Sverige | Bestalin Online Apotek
Bakteriella infektioner i placenta, navelsträng och fosterhinnor kan äga rum under hela graviditeten. Blodkärlsnystan som ingår ...
  http://web-apotek-sverige.life/bestalin.html
*  november | 2010 | Happyvardag | Page 2
Alltså att sticka hål på fosterhinnor - det låter ju till och med groteskt. Inte alls snäll handling. Mats lämnar salen, det är ...
  http://happyvardag.se/2010/11/page/2/

Hoya imbricata: Hoya imbricata är en oleanderväxtart som beskrevs av Joseph Decaisne. Hoya imbricata ingår i släktet Hoya och familjen oleanderväxter.Membranlipid: Membranlipider är en grupp lipider som tillsammans med olika proteiner och kolhydrater är komponenterna i specifika dubbellager (membran), både intracellulära membran samt cytoplasmamembran. De flesta membranlipiderna är amfifila (amfipatiska), vilket innebär att dessa molekyler har både en polär och en opolär del, och således också har både hydrofoba resp.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Gulesäck: Gulesäck (eller gulsäck, guleblåsa, gulblåsa) är en struktur i ett embryo hos ryggradsdjur med näringsrika ägg samt däggdjur.JämviktspotentialBlastocyst: Blastocyst (av grekiska: blastos för grodd, och kystis för blåsa) är hos de flesta däggdjuren (pungdjur och högre däggdjur) ett utvecklingsstadium hos embryot som följer efter morulan.Moderkaka: Moderkakan (lat. placenta) är ett tillfälligt organ, som enbart finns i kroppen hos däggdjur av honkön under graviditet.Basalmembran: Basalmembranet är en mycket tunn hinna som vilar ovanpå de celler som tillverkar den. Basalmembranet är omkring 50 nanometer tjockt och fungerar som en gränsyta och ett filter mellan epitelceller och underliggande vävnad.Cellmembrantransport: Celler behöver ibland ta in och ut ämnen genom sitt cellmembran, detta kallas cellmembrantransport.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Perifert membranprotein: Perifera membranproteiner utgör tillsammans med de integrala membranproteinerna de så kallade membranproteinerna, som är en av huvudkomponenterna av cellmembranet och viktig för dess funktioner. Medan de integrala penetrerar membranet är de perifera bundna till dess yta, och är ofta förankrade med ett integralt membranprotein.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Mikroskopfotografering: Med mikroskopfotografering menas fotografering genom mikroskop. Ett fotografi taget genom mikroskop kallas ofta för en mikrograf.