Fosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.Navelsträngspunktion: Provtagning av fosterblod från navelsträngsvenen genom ultraljudsstyrd nålbiopsi.Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Moder-fosterutbyte: Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.Blodtransfusion, intrauterinFetomaternell blodpassageFostrets sjukdomarRh-isoimmuniseringHemolytisk sjukdom hos nyfödda: Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.Moderkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Fetoskopi: Endoskopisk undersökning och terapeutisk eller kirurgisk behandling av foster och amnionsäck via buken eller livmoderöppningen.Fostervatten: Vätska i amnionsäcken, i början av fosterutvecklingen producerad av amnion och senare av lungorna och njurarna. Den är till en början klar, men blir senare grumlig, och mot slutet av graviditeten vari erar mängden mellan 500 ml och 2000 ml.Hjärtfrekvens hos foster: Den normala hjärtfrekvensen hos fostret före födseln ligger i intervallet 120 till 160 slag per minut.Fosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.Syrebrist hos foster: Syn. fetal anoxi.FosterålderHydrops fetalis: Helkroppsödem till följd av onormal ansamling av vätska i vävnaderna, i förening med svår anemi och uppträdande vid erythroblastosis fetalis.FårNavelartärerBlodprovstagning: Tagande av en mindre blodmängd, i form av kapillärprov eller venprov, för undersökning av innehåll av mängden celler, kemiska ämnen, gaser eller andra beståndsdelar. Analysen kan göras mikroskopiskt, kemiskt eller biologiskt.PlacentacirkulationHämmad fostertillväxt: Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.Graviditet, tredje trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 29 t o m vecka 42 av havandeskapet (dagarna 197 - 294).Fostervikt: Fostrets vikt i livmodern, vilken vanligtvis kan uppskattas mha beräkningar baserade på mätresultat från ultraljudsundersökning av fostret.DräktighetNavelsträngKardiotokografiUltraljudsundersökning av fosterFosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Fetala stamcellerVitamin K Deficiency BleedingGraviditet, andra trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 15 t o m vecka 28 av havandeskapet (dagarna 99 - 196).Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Värkarbete: Upprepade sammandragningar av livmodern i samband med barnafödande, med samtidig utvidgning av livmoderhalsen. Värkarbetet avslutas med utdrivning av foster och moderkaka. Förlossningsvärkarna kan vara spontana eller framkallade.Fosterhemoglobin: Huvuddelen av hemoglobin hos fostret. Detta hemoglobin har två alfa- och två gammapolypeptidenheter; hemoglobinet hos vuxna har två alfa- och två betapolypeptidenheter. Fosterhemoglobin i förhöjda halter (vanligtvis >0,5%) kan ses hos barn och vuxna med leukemi eller olika typer av anemi.Hemoglobinopatier: En grupp ärftliga sjukdomstillstånd, kännetecknade av strukturella förändringar av hemoglobinmolekylen.Erythema infectiosum: Smittsam infektion orsakad av humant B19 Parvovirus som oftast uppträder hos skolbarn och kännetecknas av feber, huvudvärk och utslag i ansiktet, på kroppen och på armar och ben. Sjukdomen förväxlas ofta med röda hund.UltraljudsdopplerNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Fosterhjärta: Hjärtat i foster hos djurarter som föder levande ungar, under tiden efter embryonalstadiet. Arbeten om embryots hjärta indexeras som HJFostervattenprov: Perkutan punktion av livmodern genom buken under graviditeten för att få fostervatten för fosterdiagnostik.Acidos: Sjukligt tillstånd orsakat av syraöverskott i blod och kroppsvävnader. Typiskt är en ökad koncentration av vätejoner (sänkt pH).Bedövning vid förlossningTvilling till tvilling-transfusion: Flöde av blod från ett foster till det andra via arteriovenös eller annan förbindelse vid enäggstvillingsgraviditet. Detta leder till anemi hos den ena tvillingen och polycytemi hos den andra.NavelvenerFosterutvecklingErytrocytantal: Mätning av antalet röda blodkroppar per enhetsvolym i ett venblodprov.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Korionvilli: De trådlika kärlutskotten på korion (yttre fosterhinnan) som skjuter in i moderkakans struktur.Erytroblaster: Omogna, kärnförsedda erytrocyter som utgör erytropoesstadiet efter bildandet av erytroida stamceller och före bildandet av retikulocyter. De kallas även normoblaster.Graviditet, första trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från första dagen av den senaste normala menstruationsperioden t o m vecka 14 av havandeskapet (98 dagar).Embryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.Livmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Pulsatilt flödeHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.SyrgasUltraljudsundersökningKejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.TrofoblasterAdrenokortikotropiskt hormon: Hypofyshormon som stimulerar utsöndringen av adrenokortikosteroider och främjar tillväxten av binjurebark. Det återfinns också i urin hos kvinnor och i serum hos dräktiga ston. Hormonet är en enkelkedjad polypeptid av 39 aminosyror, av vilka de 24 första är gemensamma för all arter. Denna sekvens av 24 aminosyror sägs stå för peptidens biologiska aktivitet, medan den återstående sekvensen av 15 aminosyror antas vara nödvändig för immunologisk specificitet.Blodstamceller: Ursprungscellerna för alla typer av blodceller.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Regionalt blodflödeVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.HydrokortisonBrässRöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.NormalvärdenBlodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Möss, inavlade C57BLT-lymfocyter

*  blod | Bjorkbloggen
Under graviditeten och vid förlossningen (och även vid missfall) övergår mindre mängder fosterblod till moderns blodomlopp. Om ...
  https://bjorkbloggen.com/tag/blod/
*  Icke-invasiv bestämning för foster Rhesus faktor i gravida kvinnor.
... finns det en Rhesus konflikt eller en Rhesus faktor inkompatibilitet mellan mödrars och foster blod, vilket kan leda till ...
  https://www.ivfriga.se/genetiska-center/icke-invasiv-bestaemning-foer-foster-rhesus-faktor-i-gravida-kvinnor.html

Moderkaka: Moderkakan (lat. placenta) är ett tillfälligt organ, som enbart finns i kroppen hos däggdjur av honkön under graviditet.FosterdiagnostikHydropisk degeneration: Hydropisk degeneration kallas också för vakuolär degeneration och sker vid cellskada när cellen sväller och det uppstår vakuoler. Det blir som ett intracellulärt ödem när protoplasman i cellen som utvecklas till vätska.Fårlus: Fårlus (Melophagus ovinus) är en tvåvingeart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Fårlus ingår i släktet Melophagus och familjen lusflugor.Kardiotokografi: Kardiotokografi (CTG, efter engelskans cardiotocography),"Kardiotokografi". Medicinskordbok.Regeringen Nordli: Regeringen Nordli var en norsk Arbeiderparti-regering som tillträdde den 15 januari 1976 och satt till 4 februari 1981. Statsminister var Odvar Nordli och utrikesminister var Knut Frydenlund.AcidosTvillingtransfusionssyndromErytrocytvolymfraktion: Erytrocytvolymfraktion (EVF) anger andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym. Låga värden kan vara ett tecken på anemi.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.Hemoglobin: Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.BlödningBlodsockermätning: Blodsockermätning eller glukosmätning, det vill säga mätning av nivån blodsocker (glukos) i blod, sker för att studera en persons blodsockerreglering, t.ex.