Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Forskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Typ 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Typ 1-diabetes: Diabetes mellitus kännetecknad av brist på insulin, plötslig debut, svår hyperglykemi, snabbt tilltagande ketoacidos, och död, om inte insulinbehandling sätts in. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar, men är vanligast hos barn och ungdomar. Syn. typ 1 diabetes.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Forskningsanslag: Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.Hemoglobin A, glykosylerat: Underordnade hemoglobinkomponenter av humana röda blodkroppar, benämnda A1a, A1b och A1c. Hemoglobin A1c är viktigast, då dess sockerdel består av glukos med kovalent bindning till betakedjans yttersta aminosyra. Eftersom normala glykohemoglobinkoncentrationer är oberoende av iakttagna blodsockervariationer under en tre-fyraveckorsperiod, så är koncentrationen av glykosylerat hemoglobin en pålitligare indikator för den genomsnittliga blodsockerhalten över en längre period.OmvårdnadsforskningHypoglykemiska medel: Medel som sänker blodets glukoshalt.Forskningsetik: De moraliska förpliktelser som skall ligga till grund för hur forskning bedrivs. Termen avser forskningsetik generellt.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Forskningspersonal: Sådan personal som deltar i forskning.Diabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Läkemedelsdesign: Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Förenta StaternaGlukosbelastningsprov: Ett test för avgörande av en individs förmåga att upprätthålla blodglukosjämvikt. I testet ingår mätning av blodglukosnivåerna vid fasta och vid givna tidsintervall före och efter oralt intag av glukos (75 eller 100 g) eller intravenös infusion (0,5 g/kg).Glukosintolerans: Ett sjukligt tillstånd, där blodglukosnivån är under 140 mg/100 ml plasma vid fasta, och över 200 mg/100 ml plasma vid 30-, 60- och 90-minutersintervall vid glukostoleranstest. Tillståndet är vanligt vid diabetes mellitus, men kan även förekomma i samband med andra sjukdomar och undernäring.Translational Medical ResearchInsulinproducerande cellerRiskfaktorerInsulinresistens: Avtagande förmåga hos insulin att sänka blodsockerhalterna; behov av 200 enheter insulin per dag för att förhindra hyperglykemi eller ketos. Effektminskningen beror vanligtvis på antikroppsbindning av insulin (insulinantikroppar), men även avvikelser hos insulinreceptorer på cellytor kan föreligga. Tillståndet har samband med övervikt, ketoacidos, infektion och vissa sällsynta sjukdomar.Hypoglykemi: Ett syndrom med onormalt låga blodsockerhalter. Klinisk hypoglykemi kan ha olika orsaker. Svår hypoglykemi leder så småningom till glukosbrist i det centrala nervsystemet, vilken slutar i hungerkänsla, svettning, parestesi, nedsatt mental funktion, krampanfall, koma, och t o m död.Genforskning: Utforskning av orsaker till, överföring, lindring, eliminering eller förstärkning av ärftliga sjukdomar eller särdrag.Tandvårdsforskning: Studier av lagar, teorier och hypoteser baserade på granskning och tolkning av tillämpliga fakta inom tandvården.Glukosklamp: Metod för upprätthållande av en konstant blodsockernivå genom glukos- eller insulininfusion. Tekniken används för att studera ämnesomsättningshastighet (för t ex glukos, fett, eller aminosyror) vid en konstant glukoshalt.Diabetesneuropatier: Perifera, autonoma och kranialnervssjukdomar som har samband med diabetes mellitus. Tillstånden beror oftast på diabetesorsakade skador på mikrokärl som försörjer nerver (vasa nervorum). Till de förhållandevis vanliga sjukdomstillstånd som kan hänga samman med diabetesneuropati hör kramp i den tredje kranialnerven (ögonrörelsenerven; se ögonmuskelsjukdomar), mononeuropati, multiplex mononeuropati, diabetesamyotrofi, smärtsam polyneuropati, autonom neuropati och torakoabdominell neuropati.Hyperglykemi: Onormalt höga blodsockernivåer (ungefär 70-150 mg/100 ml plasma).Prediabetisk fasFetmaFasta: Avstående från föda.NormalvärdenDiabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.Metformin: Ett hypoglykemimedel (biguanid) som används vid behandling av icke-insulinberoende diabetes mellitus som inte svarar på dietändringar. Metformin förbättrar den glykemiska kontrollen genom att förstärka insulinkänsligheten och minska glukosupptaget i tarmarna.Community-Based Participatory ResearchC-peptid: En 31-aminosyrorspeptid som förbinder proinsulinets A- och B-kedjor. Peptidens sammansättning är artberoende. Proinsulin omvandlas enzymatiskt i betaceller till insulin med frigörande av C-peptiden. D et har utvecklats en immuntestmetod för mätande av pankreasbetacellers sekretoriska funktion hos diabetespatienter, hos vilka cirkulerande insulinantikroppar och exogent insulin har störande inverkan på insulinimmuntest.UtrustningsdesignLångtidsverkande insulin: Insulinpreparat som fördröjer upptaget av insulin.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Kvalitativ forskning: Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Prospektiva studierKlinisk omvårdnadsforskning: Klinisk forskning utförd av sjuksköterskor eller annan vårdpersonal, inriktad på att finna sätt att förbättra patientvården.Diabetesfot: Fotsår som komplikation till diabetes. Diabetesfot, ofta med infektion, är en vanlig och allvarlig komplikation till diabetes och kan kräva sjukhusvård och kirurgiska ingrepp. Såren uppstår sannolikt som en följd av neuropatier och kärlproblem.Graviditetsdiabetes: Antingen symtomatisk diabetes eller försämrad glukostolerans till följd av graviditet, som återgår mot slutet av graviditeten. Hit räknas inte redan tidigare diagnostiserad diabetes hos personer som blir gravida (graviditet hos diabetiker).Epidemiologisk forskningsplanering: Utformningen av analytiska studieupplägg i epidemiologisk och klinisk forskning.Kroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Resultats reproducerbarhetDiabetisk näthinnesjukdom: Retinopati (näthinnesjukdom) som har samband med diabetes mellitus och som kan vara antingen av bakgrundstyp, kännetecknad av fortskridande mikroaneurysm, punktformiga makulaödem i näthinnan, eller av proliferativ typ, med nybildning av blodkärl i näthinnan och papillen vilka kan nå in i glaskroppen, utbredning av fibrös vävnad, glaskroppsblödning och närhinneavlossning.Fotsår: Sår i huden på foten, ofta åtföljt av inflammation. Såret kan infekteras eller leda till nekros och förknippas ofta med diabetes eller spetälska.TidsfaktorerBehandlingsresultatBlodsockermätning, egenkontroll: Bestämning av blodsockernivåer på egen hand utan besök på kliniskt laboratorium. Digital eller batteridriven reflektometer kan användas. Egenkontroll har utbredd tillämpning vid kontroll av instabil i nsulinberoende diabetes.BeteendeforskningRegressionsanalysHyperinsulinism: Ett syndrom med onormalt höga insulinhalter i blodet.. Det kan ge upphov till hypoglykemi. Orsaken till tillståndet varierar, och omfattar överproduktion från betacelltumörer (insulinom), autoantikroppar mot insulin, insulinreceptordefekt (insulinresistens), eller för hög förbrukning av insulin eller hypoglykemimedel.Diabetiska njursjukdomar: Hit hör arterioskleros och arterioloskleros i njurarna, Kimmelstiel-Wilsons syndrom (interkapillär glomeruloskleros), akut och kronisk pyelonefrit, samt njurpapillnekros hos individer med diabetes mellitus.Randomiserade kliniska prövningar, principerUrbefolkningen i EuropaUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Diabeteskost: Diet anpassad för att ingå i behandlingen av diabetes mellitus, med låga halter socker eller lättillgängliga kolhydrater.PlaceboDatorstödd tillverkning: Användning av datorer för utveckling och/eller tillverkning av någon metod eller produkt, inklusive läkemedel, kirurgiska metoder, ortoser, proteser m m.Albuminuri: Förekomst av albumin i urinen.PatienturvalLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Age of Onset: Den ålder eller period i livet då en sjukdom eller en sjukdoms första symtom eller manifestationer först ger sig till känna.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Kliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Fettvävnad: Bindväv bestående av fettceller (adipocyter) i ett nätverk av stödjeceller. Pigmenterad, värmealstrande fettvävnad i många däggdjurarters foster och nyfödda kallas brunt fett.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Humanförsök: Undersökningar utförda på människor.Hjärt-kärlsjukdomarGiftsekret: Av djur utsöndrade giftiga ämnen i form av vätskeblandningar, innehållande många olika enzymer, toxiner och andra kemiska ämnen. De produceras i speciella körtlar och utsöndras genom speciella utförsgångar (nässelkapslar, taggar, huggtänder osv) för att oskadliggöra byte eller anfallare.Samarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Insulin LisproCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Postprandiell periodEtniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Diabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Frivilligorganisationer: Icke-vinstdrivande organisationer som ägnar sig åt olika aspekter av hälso- och sjukvård, t ex utbildning, kampanjer, behandling, olika tjänster osv.Stiftelser: Organisationer (juridiska personer), vars ändmål är att förvalta en beständig förmögenhet.TumörerStorbritannienUrbefolkningDiabetesketoacidos: Komplikation i diabetes till följd av svår insulinbrist i förening med en absolut eller relativ ökning av glukagonkoncentrationen. Den metaboliska acidosen orsakas av nedbrytning av fettförråden och därav följande höjning av nivåerna av fria fettsyror. Glukagonet påskyndar oxidationen av de fria fettsyrorna och frambringar överskott av ketonkroppar (ketos).Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Intervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Insulin, IsophaneDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.ProgramevalueringFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Informerat samtycke: Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.Metabola syndromet X: Ett kluster av metabola riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes mellitus typ 2. De främsta kännetecknen för metabola syndromet X är bukfett, aterogen dyslipidemi, högt blodtryck, hyperglykemi, insulinresistens, inflammatorisk benägenhet och protrombotiskt tillstånd.Langerhans cellöar: Oregelbundna mikroskopiska bildningar av strängar av endokrina celler, spridda i hela bukspottkörteln bland de exokrina kärnorna. Varje cellö är omgiven av bindvävsfibrer och genomsatt av ett nätverk av kapillärkärl. Det finns fyra huvudtyper av celler. De talrikaste betacellerna (50-80%) utsöndrar insulin. Alfaceller (5-20%) utsöndrar glukagon. PP-celler (10-35%) utsöndrar pankreaspolypeptid. Deltaceller (ca 5%) utsöndrar somatostatin.Insulinpumpar: Bärbara eller implanterbara apparater för infusion av insulin. De kan bestå av patientskötta, öppna system eller förprogrammerade system utformade för kontinuerlig tillförsel av små mängder insulin, med ökad dosering under matsmältningen, eller slutna system som avger insulinmängder som automatiskt regleras av en elektronisk glukossensor.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Retrospektiva studierUrbefolkningen i AfrikaNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.TriglyceriderKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Age FactorsDiabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.Akademier och institut: Organisationer, såväl offentliga som fristående, med specialiserad kunskaps- eller forskningsinrikting, och ofta med speciell expertis, som t ex Vetenskapsakademien, Karolinska institutet osv.Graviditet hos diabetiker: Graviditet hos kvinnor med tidigare fastställd diabetes. Hit räknas inte symtomatisk diabetes eller nedsatt glukostolerans inducerade av graviditeten, och som går tillbaka vid graviditetens slut.Livsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.Socioekonomiska faktorerLatinamerikaner: Personer i USA av mexikanskt, puertorikanskt, kubanskt, central- eller sydamerikanskt, eller annat spanskt ursprung. Amerikaner av brasilianskt eller portugisiskt ursprung räknas inte hit.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.PrevalensTidskrifter, principerKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.ProgramutvecklingAfroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.InsulinantikropparNIHGlucagonliknande peptid 1RiskbedömningEmpirisk forskningPolymorfism, enkelnukleotidOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionFetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Fetter i kosten: Fettsorter i maten, särskilt i animaliska produkter, så som kött, köttprodukter, smör och ghee (animalisk matolja; flytande smör). Fett i mindre mängd finns i nötter, frön och avocadofrukter.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.EmbryoforskningStickprovsstorlekIndianer, nordamerikanska: Medlemmar av nordamerikanska etniska grupper med forntida ursprung i Asien.ViktminskningFaktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Sulfonylureaföreningar1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Research ReportLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Prediktivt värde av testerModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Urbefolkningen i AsienFruktosamin: Ett aminosocker som bildas när glukos på icke-enzymatisk väg reagerar med aminogruppen vid proteiners N-terminering. Fruktosdelen fås från glukos genom en s k Amadori-omkastning.Arizona: Stat i sydvästra USA, med en yta av 295 000 km2. Landskapet är till största delen stäpp och öken. I söder gränsar staten till Mexico. Huvudstaden är Phoenix.Patientinformation, principerDropp, subkutanaSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Glukagon: Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.AdiponektinUppfattningDiagnostiska tekniker, endokrina: Metoder och rutiner för diagnostisering av sjukdomar eller bristande funktioner i de endokrina körtlarna eller demonstration av deras fysiologiska processer.PubliceringInsulin AspartPatienttillfredsställelseFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Nedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.Informationsspridning: Distribution av information.OverweightStem Cell ResearchKostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Sensitivitet och specificitetDatatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Variation (Genetics)Fettsyror, fria: I plasma fritt förekommande fettsyror i komplex med serumalbumin som transportmedel. Dessa fettsyror är inte i form av glycerolestrar.Midjemått: Måttet kring kroppen i höjd med buken och just ovanför höftbenet. Måttet tas vanligtvis omedelbart efter utandning.Behandlingsprotokoll: Exakta och detaljerade anvisningar för hur ett medicinskt eller biomedicinskt problem skall studeras och/eller ett behandlingsprotokoll.Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdKönskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.KroppssammansättningMjukvarudesign: Utformning av specifikationer och instruktioner för datorprogram.Glutamatdekarboxylas: Ett pyridoxal-fosfatprotein som katalyserar alfadekarboxilering av L-glutaminsyra till att ge gammaaminosmörsyra och koldioxid. Enzymet finns i bakterier och i nervsystemet hos såväl ryggradsdjur som ryggradslösa. Enzymet reglerar halterna av gammaaminosmörsyra i normal nervvävnad. Hjärnenzymet verkar även på L-cysteat, L-cysteinsulfinat och L-aspartat. EC 4.1.1.15.Familj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.PatientföljsamhetOddskvotKommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.Energiintag: Det totala dygnsintaget av kalorier, genom föda eller parenteralt.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.System- och operationsforskningLineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Australien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.Hälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.Egenvård: Att själv genomföra hälsovårdsåtgärder eller behandling som annars skulle ha utförts av hälsovårdspersonal. Begreppet omfattar både egenvård och vård av närstående.Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.RökningMöss, inavlade C57BLRiktlinjer, principer: En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.Multicenterstudier, principer: Kontrollerade studier som planeras och genomförs av flera institutioner i samarbete för att mäta vissa variabler och utfall i bestämda patientgrupper, t ex multicenterstudie av medfödda missbildningar hos barn.United States Agency for Healthcare Research and QualityLangerhans cellöar, transplantationKognition: Intellektuell process eller varseblivningsprocess, genom vilken en organism förvärvar kunskap.

*  http://mediekritik.lege.net/ :: View topic - WHAT'S GOING ON OVER THERE ?

P Fort Detrick har l nge p g tt en forskning omkring s kallade etniska vapen. Dvs. man skulle kunna f fram en bakterie som endast angriper vissa befolkningsgrupper, f rgade tex. F rgade och vita har olika DNA:n och f r du fram en bakterie som endast angriper vissa DNA:n skulle man i princip kunna utrota vissa befolkningsgrupper som har en annan etnisk tillh righet. F rgade, asiater osv. Man har i dagarna lanserat en ny etnisk hj rtmedicin framtaget i Fort Detrick. Den skulle gynna speciellt den svarta befolkningen eftersom den r effektiv p just den DNA-typen. Behj rtansv rt om man inte k nner till medaljens baksida. Den mottogs inte med n gon st rre entusiasm av kongressen som befarade att det amerikanska rashatet skulle ka om den svarta befolkningen gynnades ...

*  LUF Uppsala: Karriärtjänster fungerar

En förstelärare är dock ingen sergeant som styr över meniga i en armé. Försteläraren ska vara en resurs som de andra lärarna kan använda sig av. Meningen är att försteläraren ska låta andra lärare ta en del av hens lektioner, och få tid att sköta sina övriga arbetsuppgifter. Dessa uppgifter är till stor nytta för alla lärare, inte bara försteläraren. Att se till att vara uppdaterad om den senaste pedagogiska forskningen, och försäkra sig om att undervisningens pedagogik är sådan som bevisligen fungerar enligt forskning, att fördjupa sig inom ämnesstudier så att eleverna kan få så korrekt information som möjligt - det är ytterst relevant och gagnar både förstelärarna själva och de andra lärarna, men framför allt eleverna ...

*  Carlsson, Gunilla - Forskning - Högskolan i Borås

Jag är docent i vårdvetenskap och min forskning riktas särskilt mot patientens värld. Mitt avhandlingsarbete fokuserade hot och våld inom psykiatrisk vård. Mitt senaste forskningsprojekt handlar om vårdande och lärande samtals betydelse för unga vuxna vid existentiell oro. Vårdande vård sker framförallt i en vårdande relation där av mitt intresse för samtalsforskning. Intresset för patientens värld inbegriper också den som vårdar, jag ingår som forskare i forskningsprojektet Reflekterande team som avser att transformera forskningsresultat och vårdteoretisk kunskap så att vårdhandlingar kan utvecklas. Jag medverkar i forskningsprojektet Innovativa miljöer som studerar samspelet mellan vårdande och lärande och syftar till att bygga broar mellan teori och praktik. Jag ingår som forskare i äldreprogrammet. På Högskolan i Borås har jag arbetet sedan 1996 som lärare och forskare. Sedan fyra år tillbaka arbetar jag inom akademins ledning, för närvarande som ...

*  Med vetenskapen som grund - Försvarsmakten

Försvarsmaktens hundtjänstenhet utvecklar och kvalitetssäkrar sin verksamhet delvis genom forskning. Resultatet har nu spridits internationellt.

*  Organic Eprints - Deltagardriven forskning - Växtodlingsgruppen, resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001

Redan i initialskedet slog växtodlingsgruppen fast att arbeta för att gemensamt identifiera problem och använda relevanta forskningsmetoder på gårdsnivå. Syftet var att genom olika odlingsåtgärder kunna förbättra förutsättningarna för ekologisk växtodling. Ett mål var att finna effektiva metoder för optimal växtnäringstillförsel i ekologisk produktion på lerjordar i Mälardalen. För närvarande saknas bra underlag för hur kväveleveransen varierar under säsongen framförallt till stråsäd. Detta påverkar i sin tur både skördeutfall, proteinhalt, miljöbelastning och ekonomi. Ett annat mål var att kunna reglera ogräsförekomsten, främst kvickrot och tistel, på ett effektivt sätt i växtföljden ...

*  Ersättliga reflektioner: maj 2013

Kommersiella motiv hittar vi exempelvis hos Cornell University. Där ges en kurs i detta format, fritt och gratis. Men för att få någon form av intyg eller betyg på prövade kunskaper och färdigheter, måste studenten gå en uppföljande kurs som kostar 1 200 dollar. En tvådelad kurs, kan man säga, där första delen är kort och gratis, men ger inget bevis på genomförandet, medan den andra delen är längre och prissatt, och ger ett utbildningsbevis ...

*  VUXENPEDAGOGISK FORSKNING Vuxenpedagogiska forskning PETRI SALO - ppt ladda ner

MÅL OCH SYFTE MED KURSEN Ett allmänt mål Att ni bekantar er med aktuell vuxenpedagogisk forskning Vad handlar vuxenpedagogisk forskning om? Var och hur bedrivs den? Ett mera specificerat mål Var och en av deltagarna bestämmer sig för ett specifikt intresseområde Med detsamma! Utgående från de preliminära gestaltningarna av forskningsområden! Utgående från en preliminär bekantskap med aktuell forskning PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa

*  Forskningsprogrammet SAFIR2014 har fostrat nya kärnsäkerhetsexperter - Tiedote-sv - STUK

Forskningsprogrammet SAFIR2014 har fostrat nya kärnsäkerhetsexperter 19.3.2015 kl 10:00 Meddelande SAFIR2014, det fyraåriga forskningsprogrammet...

*  Övrig forskning och utveckling - Sida 4 - Gentekniknämnden

I vilken utsträckning gener transkriberas (översätts) till till RNA, mallen för hur ett protein ska se ut, regleras bland annat med hjälp av DNA-modifieringar. Dessa gör att DNA:t blir mer eller mindre tillgänglig för så kallade transkriptionsfaktorer som styr uttryck av generna. På sätt och vis fungerar modifieringarna som en av- eller på signal för…. ...

*  Samtal mellan två lärare: Gymnasieskola 2011 Ämnesplanernas struktur Kunskapskrav - Betygsstegen

Vi vill synliggöra den tysta kunskapen i vårt yrkesutövande och tillsammans vill vi starta en reflektionsprocess med syftet att förbättra vår undervisnings kvalitet. Genom att skriva ner våra reflektioner hoppas vi ge tyngd åt processen, samtidigt som vi dokumenterar det som sker så att vi har möjlighet att följa upp, knyta an till aktuell forskning och utvärdera. ...

*  Universitetslektor i Materialvetenskap - H gskolan Dalarna - Universitetsl rarjobb i Borl nge

Inom Materialvetenskap finns tre olika professurer med inriktningarna bearbetningsteknik, ytteknik och metallurgi. Vi samarbetar ven med LTU d r prof. Lars-Erik Lindgren st r f r expertisen inom termomekanisk modellering (FEM). Bearbetningsinriktningen har forskningsverksamhet inom omr det simulering av materialets egenskaper under och efter plastisk bearbetning. Kopplingen material och process r v r k rnverksamhet. Tre nya forskningsprojektet skall startas under ret med denna inriktning. mnet har ven f tt medel f r ig ngs ttande av befintliga pilotvalsverk. Dessutom har ett nytt svepelektronmikroskop med elektrondiffraktionsutrustning nyligen inf rskaffats, vilket ger m jligheter till f rdjupade studier av deformationstrukturer och orienteringsf rdelningar i olika stadier av plastisk bearbetning. Flera av de p g ende doktorandprojekten involverar FE-modellering och det r ocks ett omr de f r kommande forskningsverksamhet ...

*  Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro...

MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

*  Utbildning i digital kommunikation & strategi

Digitala kommunikationens möjligheter och utmaningar är under ständig förändring. Ta en kurs inom digital kommunikation för att stärka er position.

*  Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram - PDF

Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

*  Fyra framstående forskningsprojekt i ekonomi - Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse har idag glädjen att presentera fyra forskningsprojekt som tillsammans beviljas drygt 30 miljoner kronor för forskning i fyra...

*  Nyhetsbrev | SocialVetenskap

Forskning, nej aldrig i livet! Det är tråkigt! Det var en kvinna som sa så, när jag började berätta om SocialVetenskap.se för henne på IFO-stämman i Östersund där jag har varit idag. Så småningom berättade hon att kollegor får ta fram den forskning som är relevant för henne och hennes arbete. Frågan är om man ska bli upprörd över inställningen eller om vi ska konstatera att alla inte kan göra allt hela tiden och att det kan vara ett pragmatiskt sätt att lösa tidsdilemmat. Jag tycker att forskning är spännande, men visst kan jag hålla med henne. Inte är alla forskningsrapporter så lättillgängliga att läsa. Mer lättillgänglig att läsa är vår gästblogg som kommande månad gästas av Ann-Sofie Åsander. Hon är både praktiker och forskare ut i fingerspetsarna och har ägnat både sin praktiska och sin forskningsverksamhet åt HIV. Läs mer om det i gästbloggen ...

*  Francois Rohner: Gör slut på fettkriget. - forskningsprojekt kan pröva lågkolhydrat- och högfettdieten | Aftonbladet

Ett relativt enkelt och billigt forskningsprojekt med ett stort antal diabetes II-patienter skulle kunna pröva om en lågkolhydrat- och högfettdiet har de positiva hälsoeffekter som…

*  Andrés Ordiz. En kunskapssammanställning baserad på aktuell forskning - PDF

Andrés Ordiz DE STORA ROVDJURENS EKOLOGISKA ROLL En kunskapssammanställning baserad på aktuell forskning INNEHÅLL Rovdjursföreningens sammanfattning och kommentar Inledning De stora rovdjuren

*  Högskolan Väst - HittaDrivet: studiemotivation och genusmönster i grundskolan

Forskningsprojektet "Hitta drivet - studiemotivation och genusmönster i grundskolan" är ett samverkansprojekt mellan Dals Eds kommun, Orust kommun och Högskolan Väst. Projektet genomförs i linje med den Barn- och ungdomsvetenskapliga satsningen på samverkansforskning vid Högskolan Väst där syfte, forskningsfrågor, upplägg och genomförande sker i samverkan mellan samtliga deltagande parter. Projektet kan betecknas som ett följeforskningsprojekt, som utformas i samverkan mellan forskare och kommunerna, där kommunerna har identifierat ett angeläget område att erhålla fördjupad kunskap om och bidra till gemensam kunskapsutveckling kring. Projektet ska leda till att erfarenheter från denna satsning systematiseras för att dels kunna användas i fortsatt utvecklingsarbete, dels till vetenskaplig kunskapsutveckling kring studiemotivation och genusmönster i grundskolan. Forskningsprojektet är lösningsorienterat och riktar in sig på att identifiera, belysa och analysera mekanismer ...

*  forskning om chefskap - PDF

vinnova information vi 2009:02 forskning om chefskap Presentation av projekten inom utlysningen Chefskap; förutsättningar, former och resultat Titel: Forskning om chefskap. Presentation av projekten inom

*  Institutionen för geovetenskaper - Göteborgs universitet

Institutionen för geovetenskaper är belägen i Geovetarcentrum vid Wavrinskys plats. Institutionen har cirka 300 studenter och ett 50-tal lärare, och bedriver forskning inom temaområdena klimat samt geologiska resurser och risker.. Våra forskningspublikationer finns dels längre ner på den här sidan, och dels under fliken Publikationer.. ...

*  Utbildning och forskning i kemi | Kemiska institutionen

Kemiska institutionen i Lund bedriver högkvalitativ utbildning och forskning i kemi. Våra forskare och studenter arbetar för att med hjälp av kemisk kunskap och forskning kunna förstå, förklara och förbättra vår värld.

*  Delta som försöksperson i en forskningsstudie - Region Skåne

Forskningen är beroende av människor som ställer upp frivilligt och deltar i olika kliniska prövningar. När du deltar som försöksperson bidrar du till att driva forskningen framåt.

*  Alm, Håkan - Forskning - Högskolan i Borås

Min doktorsavhandling (Self Services and Disservices) som jag lade fram 2014 hade fokus på att utveckla och vidareutveckla metoder för att bygga bättre e-tjänster. För tillfället jobbar jag med ett forskningsprojekt inom mobila betallösningar. Min kompetens och erfarenhet ligger inom ekonomi och IT.. ...

*  Örebro universitet - utbildning, forskning och innovation

Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet. Våra attraktiva programutbildningar har stark forskningsanknytning!

Andrew Dickson White: Andrew Dickson White, född 7 november 1832 i Homer, delstaten New York, död 4 november 1918 i Ithaca, delstaten New York, var en amerikansk historiker och diplomat.Typ 1-diabetesBlodsockermätning: Blodsockermätning eller glukosmätning, det vill säga mätning av nivån blodsocker (glukos) i blod, sker för att studera en persons blodsockerreglering, t.ex.HypoglykemiHyperglykemiInternational Obesity Task Force: International Obesity Task Force (IOTF) är en internationell organisation som bekämpar fetma. IOTF har sitt kontor i London och har bland annat tagit fram en tabell för barnfetma kallad isoBMI.RetinopatiDiabetesnefropatiFettcell: Fettceller eller adipocyterhttp://www.ne.John D. Rockefeller: Richford, Tioga County, New YorkKohortstudier: Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där.Ketoacidos: Ketoacidos är en metabol acidos som beror på en så kraftig frisättning av ketonkroppar att blodet blir surt. Det inträffar framförallt vid bristfällig insulintillförsel hos personer med diabetes typ I samt vid långvarig alkoholism.Hans Christian Hagedorn: Hans Christian Hagedorn, född 8 mars 1888 i Köpenhamn, död 6 oktober 1971 i Gentofte i Danmark, var en dansk läkare och diabetesforskare.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.