Fluorescensresonansenergiöverföring: Ett slags fluorescensspektroskopi, där man utnyttjar två fluorescensfärger med överlappande emissions- och absorptionsspektra, vilket används för att ange märkta molekylers proximitet. Tekniken är användbar vid undersökning av molekylsamverkan och proteinveckning.EnergiöverföringFluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.Fluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.Fluorescens: Egenskapen hos ett ämne att lysa under bestrålning. Den avgivna strålningen är vanligtvis av längre våglängd än den infallande (eller absorberade), t ex kan ett ämne som bestrålas med osynligt ljus avge synligt ljus. Röntgenfluorescens används för diagnostiska ändamål.Luminiscerande proteiner: Proteiner som är delaktiga i ljusalstringsfenomen hos livsformer, vari ingår bl a enzymatiska och icke-enzymatiska system, med eller utan närvaro av syre eller kofaktorer.Fluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Biosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.FotoblekningProteinbindningGrönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.Fluorescenspolarisation: Polarisationsmätning av fluorescerande ljus från lösningar eller mikroskopprov. Metoden används för att erhålla uppgifter om molekylstorlek, molekylform och konformation, anisotropi, elektroniskt energiflöde, molekylär interaktion, inkl. bindning av färg och koenzymer, samt antigen-antikroppreaktion.RodaminerKarbocyanider: Föreningar innehållande tre metingrupper. De används för katjonfärgning av biologiska preparat.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.ProteinkonfigurationProteinstruktur, tertiärRekombinanta fusionsproteinerNaftalensulfonaterDimerisering: Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Bioluminescence Resonance Energy Transfer TechniquesFluorescein: En indikatorftalfärg som är gulgrön i utstryk av normal tårvätska och klargrön i en mer alkalisk lösning, som t ex kammarvatten, och används därför både terapeutiskt och för diagnos i samband med hornhinneskador.CellinjeCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Fluorescens efter ljusblekning: En metod för att studera membranproteiners och lipiders sidorörelser. Ett litet område på ett cellmembran bleks med en laserstråle, och den tid det tar för oblekta, fluorescensmärkta proteiner att vandra tillbaka till det blekta området är ett mått på cellmembranets fluiditet. Utifrån dessa mätningar kan ett proteins eller en lipids diffusionskoefficient beräknas.Protein MultimerizationBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.PolyacetylenerProteinstruktur, kvartärMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.TryptofanNukleinsyrakonfigurationFluoresceiner: En grupp derivat av spiro(isobensofuran-1(3H),9'-(9H)xanten)-3-on. De används som färgämnen, som metallindikatorer och som fluorescerande markörer i immuntester.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Liposomer: Konstgjorda, små, enkla eller flerskiktsblåsor (tillverkade av lecitiner eller andra lipider) som används för transport av olika biologiska molekyler eller molekylkomplex till celler, t ex läkemedel eller gener. De används även för undersökning av membran och membranproteiner.Quantum DotsModeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Fotoner: Diskreta energimängder, tillsynes elementarpartiklar utan massa, som överförs med ljusets hastighet. De utgör (kvant)enheten för elektromagnetisk strålning. Fotoner avges när elektroner förflyttas från en energinivå till en annan.TransfektionLigander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.COS-celler: Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurTidsfaktorerEnergiomsättningFluorescein-5-isotiocyanat: Fluorescerande markör som kan binda till vävnader och proteiner och som används vid fluorescerande antikroppsfärgning och i protein- och aminosyrabindningsteknik.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Cystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Protein-underenheterKartläggning av proteininteraktionBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Transition TemperatureMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Lipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Membranmikrodomäner: Cellmembrankomponenter som är olösliga i detergentia. De är rika på sfingolipider och kolesterol och klungar ihop sig med glykosyl-fosfatidylinositolförankrade proteiner.Cercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.ProteintransportProteinstruktur, sekundärMolekylära sonder: En samling atomer eller molekyler som fästs vid andra molekyler eller cellstrukturer för att undersöka deras egenskaper. Radioaktiva DNA- eller RNA-sekvenser används inom molekylär genetik för att påvisa förekomst av komplementära sekvenser med hjälp av nukleinsyrahybridisering.TemperaturHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.HEK293 CellsRekombinanta proteinerBiofysikKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Protein Interaction Domains and MotifsTermodynamikMutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Biofysiska fenomenSignalomvandlingCHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.Biopolymerer: Polymerer bildade i levande organismer, genom polypeptidbildning från aminosyror.NanoteknologiMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.ProteinveckningMolekylära sondtekniker: Utnyttjande av apparater som använder detektormolekyler för att spåra, undersöka eller analysera andra molekyler, makromolekyler, molekylaggregat eller organismer.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Fluorescensmikroskopi, multifoton: Fluorescensmikroskopi som utnyttjar lågenergifotoner för att aktivera fluoroforen. Multifotonmikroskop har en förenklad optisk bana på emissionssidan, pga avsaknad av nålhål för emissionsstrålen, vilket behövs på vanliga konfokala mikroskop. Ytterst medger detta en spatiell avgränsning av fluorescensaktiveringen, med bildåtergivning djupare in i optiskt tät vävnad, medan ljusblekning och fototoxicitet begränsas till det avbildade området.YtplasmonresonansBorföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar som innehåller bor som en integrerad del av molekylen.Cirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.PeptiderEuropium: Grundämne med kemiskt tecken Eu, tillhörande gruppen sällsynta jortartsmetaller. Atomnummer är 63 och atomvikt 152. Naturligt förekommande isotoper är 151, 152 och 153. Metallen oxiderar lätt i luft och reagerar med vatten. Den används inom elektroniken, bl a i TV-bildskärmar för att ge röd färg, och vid NMR-spektroskopi.Immunprecipitation: Hopklumpning av lösliga antigen och antikroppar, ensamma eller med antikroppsbindningsfaktorer som anti-antikroppar eller stafylokockprotein A, till komplex som är stora nog att fällas ut ur lösning.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.KinoliniumföreningarSubstratspecificitetOligonukleotiderLuciferaser, Renilla: Luciferaser från Renilla som oxiderar vissa luminiscerande ämnen så att fotoner avges. EC 1.13.12.5.TerbiumDNA-sonder: Art- eller underartspecifikt DNA (inkl. komplementärt DNA, bevarade gener, hela kromosomer eller hela genom), vilket används i hybridiseringsstudier för att identifiera mikroorganismer, mäta DNA-DNA-homologier, gruppera underarter osv. DNA-sonden hybridiseras med specifikt mRNA, om sådant finns. Konventionella metoder för påvisande av hybridiseringsprodukten omfattar dot blot-test, Southern blot-test och DNA:RNA-hybridspecifika antikroppstest. Konventionell märkning av DNA-sonden sker med radioisotoperna 32P och 125I, eller med den kemiska markören biotin. DNA-sondtekniken utgör ett specifikt, känsligt, snabbt och billigt alternativ till cellodlingsmetoder för diagnostisering av infektionssjukdomar.Molecular ImagingMolekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Lineär energiöverföring: Graden av energispridning längs en laddad partikels bana. Inom radiobiologi och medicinsk fysik mäts exponeringen i kiloelektronvolt per mikrometer vävnad (keV/mikrometer T).Aktiner: Trådliknande proteiner som utgör huvuddelen av muskelfibrernas tunna trådar. Trådarna (också benämnda filamentöst - eller F-aktin) kan sönderdelas i globulära underenheter (G-aktin) bestående av en e nda polypeptid, 375 aminosyror lång. I samverkan med myosin ansvarar aktin för musklernas sammandragning och avslappning.FluorometriIndikatorer och reagenserCricetulus: Ett släkte av familjen Muridae omfattande elva arter. C. migratorius, grå hamster eller armensk hamster, och C. griseus, kinesisk hamster, är de två arter som används mest i biomedicinsk forskning.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Cytoplasma: Den del av cellen som innehåller cytosolen och andra strukturer än cellkärnan, mitokondrierna och större vakuoler.PodophyllumLuminiscens: Avgivande av synligt ljus när exciterade elektroner faller från en högre energinivå till en lägre och därvid förlorar energi i form av fotoner. Detta ljus kallas ofta kallt ljus, då det inte uppkommer till följd av upphettning, som vid incandescens. Luminiscens utnyttjas i många praktiska tillämpningar.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.PlasmiderSensitivitet och specificitetFosfolipider: Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd.Receptors, G-Protein-CoupledStruktur-aktivitet-relationPolymeraskedjereaktionSingle-Cell AnalysisDiffusion: Gasers eller lösningars förmåga att utbreda sig från ett område med högre tryck eller koncentration till områden med lägre tryck eller koncentration. Diffusion är en viktig mekanism i samband med biologisk transport.Arrestiner: Regulatorproteiner som undertrycker fosforylerade G-proteinmembranreceptorer, inklusive stavarnas och tapparnas fotoreceptorer och adrenerga receptorer.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Anilinnfaftalensulfonater: En klass organiska föreningar som innehåller en anilin- (fenylamin-)grupp länkad till ett salt eller en ester av naftalensulfonsyra. De används ofta som fluorescerande färgämne.Anisotropi: En fysikalisk egenskap karakteriserad av olika mätvärden vid mätni ng i olika riktningar i ett material, t ex avseende värme- eller elektrisk ledningsförmåga eller ljusbrytningsförmåga. I kristallogra fi är det en beteckning på variationer i ljusbrytningsindex i en kristall vid varierande infallsriktningar för ljuset.2-naftylamin: Ett naftalenderivat med karcinogen verkan.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.UranföreningarBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.CypressväxterKalibrering: Fastställande av korrekta mätvärden på ett mätinstrument genom jämförelse med standardvärden, eller inställningar av kontrollapparatursom motsvarar vissa givna värden för spänning, ström, frekvens osv .MutantproteinerMembranlipider: Lipider, huvudsakligen fosfolipider, kolesterol och små mängder glykolipider som finns i membran, inkl. cellmembran och intracellulära membran. Lipiderna kan förekomma som dubbellager i membranen, med inneslutna proteiner mellan lagren och yttre proteiner på membranets utsida. Membranlipider är nödvändiga för aktiv transport, ett flertal enzymatiska aktiviteter och membranbildning.High-Throughput Screening AssaysMultiproteinkomplexEscherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.Fosfatidylkoliner: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en kolindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och kolin, och 2 mol fettsyror.TumörcellinjeProteinerNukleinsyradenaturationKatalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Miceller: Partiklar bestående av molekylaggregat som hålls löst samman av sekundära bindningar. Ytan på miceller består vanligen av amfifatiska föreningar, så orienterade att de minimerar energiutbytet mellan micellen och dess omgivning. Vätskor som innehåller stora mängder suspenderade miceller kallas emulsioner.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Matematik: Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.NukleinsyratesterEnergiintag: Det totala dygnsintaget av kalorier, genom föda eller parenteralt.Resultats reproducerbarhetAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Unilamellära liposomerG-kvadruplerMakromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.NukleinsyrahybridiseringAminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.Two-Hybrid System TechniquesRenillaFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Datorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Kalmodulin: Ett värmestabilt aktivatorprotein med låg molekylvikt i ffa hjärna och hjärta. Genom kalciumjonbindning kan proteinet kopplas till cykliska nukleotidfosfodiesteraser och adenylcyklas och således utöva sin verkan. Därmed modulerar proteinet nivåerna av cykliskt AMP och cykliskt GMP.Datasystem: System av datorer med kringutrustning, såsom skivminnen, skrivare, terminaler och telekommunikationsutrustning.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Biotinylering: En teknik för inlagring av biotinylgrupper i molekyler, antingen genom katalys med holokarboxylassyntetas i samband med enzymbiosyntes eller in vitro, varvid specifika substrat synliggörs genom inkuba tion med biotinmärkta sonder och avidin eller streptavidin som bundits till något ämne tillgängligt för biokemisk test. Biotinylerat dUTP är en alternativ metod till radioisotopmärkning av DNA in vitr o.Hydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.SpektrofotometriPyrenerLösningarBakteriella protontranslokerande ATPaserIn situ-hybridisering, fluorescerande: En typ av in situ-hybridisering, där målsekvenserna färgats med fluorescerande ämnen, så att läge och storlek kan bestämmas medelst fluorescensmikroskopering. Färgningen är tillräckligt distinkt för att hybridiseringssignalen skall kunna ses såväl i metafasutstryk som i interfaskärnor.Rapportörgener: Gener som uttrycker sig på ett lätt påvisbart sätt och därför används för att studera promotoraktivitet på många platser i ett målgenom. Inom rekombinant DNA-teknik kan dessa gener kopplas till ett promotorområde av intresse.beta-2-adrenerga receptorerMagnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.Kumariner: Syntetiska eller naturligt förekommande ämnen besläktade med kumarin, kumarsyrans deltalakton. Kumarin i sig förekommer i tonkabönan. De olika kumarinerna har föreslagits att kunna användas för en rad olika ändamål, som tex som antikoagulanter, farmaceutiska hjälpmedel, indikatorsubstanser och reagens, fotoreaktiva ämnen och antitumörmedel.NIH.3T3-cellerTitrimetriRNA, katalytisktKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Joner: En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.OligodeoxiribonukleotiderNanostrukturerCytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.Laser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.ProteindenaturationAlfakrystallin A-kedjaMembranfluiditet: Fosfolipidmolekylers rörelse i lipiddubbellagret, beroende på fosfolipidklass, deras fettsyrasammansättning och acylkedjornas omättnadsgrad, kolesterolkoncentration och temperatur.Kalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.Mikroskopi: Bruk av instrument och teknik för att åskådliggöra material och detaljer som inte är synliga med blotta ögat. Detta åstadkoms genom förstoring av bilder, vilka överförs med ljus- eller elektronstrålar genom optiska eller magnetiska linser som förstorar hela bildfältet. Vid svepmikroskopi skapas bilder genom punktvis avbildning av preparatet, i förstorad skala, efterhand som en smal stråle av ljus, elektroner, laser, en ledande sond eller topografisond sveper över det.UltraviolettspektrofotometriFärgAdenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.Celler: Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.NukleotiderKorsbindningsreagens: Föreningar med två reaktiva grupper, oftast i motsatta ändar av molekylen, som förmår reagera med och bilda bryggor mellan aminosyrasidokedjor i proteiner. Därmed kan lägena för naturligt förekommande reaktiva områden i proteiner identifieras. Korsbindinde ämnen kan även användas för andra makromolekyler, som t ex glykoproteiner, nukleinsyror osv.GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gi-Go: En familj alfaunderenheter till heterotrimert GTP-bindande protein som ursprungligen identifierades genom sin förmåga att blockera adenylatcyklas. Medlemmar i denna familj kan binda till beta- och gamma-G-proteinunderenheter som aktiverar kaliumkanaler. Gi-Go skrivs ibland även Gi/Go.RNA, transferModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.PolymererCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Aptamerer, nukleotidDansylföreningar: Föreningar som innehåller en 1-dimetylaminonaftalen-5-sulfonylgrupp.

*  Bugaboo Cameleon
Den äldsta versionen heter Cameleon, rätt och slätt, och började tillverkas år 2005 och slutade tillverkas år 2007, men såldes troligtvis ända in under år 2008. Cameleon känner man bäst igen på vingmuttrarna på handtaget. För att justera höjden på detta så lossas vingmuttrarna, en på vardera sida, och skruvas sedan fast igen när man är nöjd med handtagets läge. Cameleon såldes med lufthjul baktill och med tredelat topset i fleece.. När Cameleon+ kom så var den främsta skillnaden från föregående version just handtagsregleringen (se grön ring på bilderna ovan). Istället för vingmuttrar fanns nu snäppfästen, som helt enkelt är snabbare att använda sig av. Öppna upp fästena på båda sidor, reglera höjd, knäpp ihop fästena igen. På den första omgången av Cameleon+ som nådde marknaden fick Bugaboo problem med det som kom att kallas för glidchassin. Det som hänt då var att gummit i snäppfästen tappat spänsten eller gått sönder, ibland av sig ...
  http://ombarnvagnar.com/category/bugaboo-cameleon/
*  E.M. Forster - Wikipedia
E.M. Forster var son till en arkitekt, och skulle få namnet Henry, men fick namnet Edward av misstag. Som barn blev han arvtagare efter en släkting, Henry Thorntons dotter, och fick därmed ekonomisk möjlighet att ägna sig åt författarskap. Han studerade vid universitetet i Cambridge, där han stiftade bekantskap med intellektuella, som senare ingick i Bloomsburygruppen, där han blev medlem på 1910-talet. Efter studierna begav han och hans mor sig på resa i Europa, och 1910 slog han igenom som författare med Howards End. Han var även skribent i The Independent. 1914 reste han till Egypten, Tyskland och Indien med klassicisten Goldsworthy Lowes Dickinson. Han stannade i Egypten för att bistå Röda korset där i dess hjälpverksamhet, varunder han lärde känna Mohammed el-Adl, som han förälskade sig i. Mohammed avled i tuberkulos 1922. Under 1920-talet hade Forster tjänst i Indien som privatsekreterare, och detta gav honom stoffet till reseskildringen The Hill of Devi och hans ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/E.M._Forster
*  Great Lakes Motor Inn (Forster, Australien) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Great Lakes Motor Inn, Forster: Se recensioner, 5 bilder och bra erbjudanden på Great Lakes Motor Inn, rankat #8 av 9 hotell i Forster och med betyget 2,5 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g261615-d1788937-Reviews-Great_Lakes_Motor_Inn-Forster_New_South_Wales.html
*  Tartt, Forster - Omdömen om restauranger - TripAdvisor
Tartt, Forster: Se 549 objektiva omdömen av Tartt, som fått betyg 4 av 5 på TripAdvisor och rankas som nummer7 av 87 restauranger i Forster.
  https://www.tripadvisor.se/Restaurant_Review-g261615-d2538699-Reviews-or10-Tartt-Forster_New_South_Wales.html
*  Cerulean Apartments (Caloundra, Australien) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Cerulean Apartments, Caloundra: Se omdömen, 73 bilder och bra erbjudanden på Cerulean Apartments, rankat #3 av 52 Temaboenden i Caloundra och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g261635-d1786917-Reviews-or10-Cerulean_Apartments-Caloundra_Sunshine_Coast_Queensland.html
*  Bugaboo Cameleon3+ med BeSafe izi Go babyskydd - Bugaboo Cameleon - Bugaboo - Barnvagnar Pyret & Snäckan
Bugaboo Cameleon3 är en modern barnvagn i stilren design. Denna innovativa vagn passar såväl den nyfödda som det nyfikna barnet som utforskar världen från sittdelen. Barnvagnen kännetecknas av smarta funktioner som underlättar vardagen.
  https://pyretosnackan.se/barnvagnar/bugaboo/bugaboo-cameleon/bugaboo-cameleon3-med-besafe-izi-go-babyskydd
*  Skapa och köp Bugaboo Cameleon³ - Bugaboo.com
Se mer och skapa din egen Bugaboo Cameleon³ på Bugaboo.com. Bugaboo Cameleon³ kan anpassas efter alla åldrar och typer av resor så att du enkelt tar dig vart du vill.
  https://www.bugaboo.com/SE/sv_SE/strollers/create?sId=CAM3STD&cc=true
*  Martin Forster Psykologpraktik | Leg. psykolog och doktor i psykologi
Välkommen till Martin Forster Psykologpraktik. Från och med januari 2015 kommer jag att börja arbeta heltid på Karolinska institutet. Där undervisar jag på psykologutbildningen samt forskar om barn och unga i Pia Enebrinks forskargrupp.. Därmed kommer jag inte längre att erbjuda behandling eller handledning på mottagningen. På denna sida kommer det fortsättningsvis att finnas information om aktuella forskningsprojekt föreläsningar. Jag kommer också att fortsätta med bloggen där jag publicerar de svar jag ger till läsare i Dagens Nyheter.. ...
  http://www.forster.se
*  Ben Forster bilder, biografi och filmografi | MovieZine
Vi har bilder, biografi, och filmografi av Ben Forster. Läs allt om din favorit hos oss. moviezine.se är sveriges största site för film, TV-serier och stjärnor. Läs mer här!
  https://www.moviezine.se/people/ben-forster
*  Reise aus Bengalen nach England. - George Forster, Christoph Meiners - böcker(9781278615219) | Adlibris Bokhandel
Pris: 275 kr. häftad, 2012. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Reise aus Bengalen nach England. av George Forster, Christoph Meiners (ISBN 9781278615219) hos Adlibris.se. Fri frakt.
  https://www.adlibris.com/se/bok/reise-aus-bengalen-nach-england-9781278615219
*  Bugaboo Cameleon³-adapter för Bugaboo Stand/Runner - Bugaboo.com
Läs mer om adaptern till Bugaboo Stand/Runner för Bugaboo Cameleon³ på Bugaboo.com. Välj bland Bugaboos stora utbud av tillbehör och uppdaterad din vagn för att passa din stil och dina behov.
  https://www.bugaboo.com/SE/sv_SE/strollers/accessories/detail/Bugaboo_Cameleon3_adapter_for_Bugaboo_Stand
*  Bugaboo Cameleon Ersättningsset för ramstång - Bugaboo.com
Läs mer om Bugaboo Cameleon ersättningsset för ramstång på Bugaboo.com. Med Bugaboos reservdelar och tillbehör kan du till exempel uppgradera din vagns färg, byta ut ett hjul eller fräscha upp styret eller bärhandtaget.
  https://www.bugaboo.com/SE/sv_SE/strollers/parts/bugaboo-cameleon/partsdetail/Bugaboo-Cameleon-frame-rod-replacement-set
*  Hotell i TOKYO - Cerulean Tower Tokyu Hotel
A 40-floor skyscraper hotel towering over the hills of Shibuya. You are welcomed by a simple modern lobby that skillfully incorporates ripples of traditional Japanese colors. When you enter your room, the interior breathes Japanese aesthetics, and you can
  https://www.accorhotels.com/sv/hotel-B077-cerulean-tower-tokyu-hotel/index.shtml
*  Cyan Calafate Hotel, El Calafate Hotell från 637 kr - KAYAK
Hitta de bästa erbjudandena för Cyan Calafate Hotel i El Calafate hos KAYAK. Se 385 omdömen, 30 bilder och jämför priser för detta hotell.
  https://www.kayak.se/El-Calafate-hotell-Cyan-Calafate-Hotel.193327.ksp
*  Lexmark Bläck Cyan C950 | Dustin.se
4 695 kr. . Spara tid, pengar och miljön med äkta Lexmark-förbrukningmaterial - C950 Cyan tonerkassett med extra hög kapacitet.
  https://www.dustin.se/product/5010750034/black-cyan-c950
*  Dell Toner Cyan 2k - 3010CN 2000 sidor | Dustin.se
745 kr. . Cyan tonerkassetten med standardkapacitet levererar högupplösta utskrifter med imponerande skärpa i bilder och text.
  https://www.dustin.se/product/5010267430/toner-cyan-2k---3010cn
*  Fler skådisar till Abrams TV-serie | MovieZine
Parminder Nagra och Oscarsnominerade Robert Forster är klara för pilotavsnittet av nya tv-serien "Alcatraz". Serien produceras av ingen mindre än J.J. Abrams.
  https://www.moviezine.se/nyheter/fler-skadisar-till-abrams-tv-serie
*  Barnvagnar och tillbehör | mammamalin.se - Part 18
Jag tänkte passa på att visa er vår vagn, en Bugaboo Cameleon. Det var faktiskt ett tag sedan vi köpte den men eftersom vi hittade den för en bra peng slog vi till. Om något hade hänt hade vi ju ändå försökt på nytt så någon gång skulle den ju komma till användning. Det är väldigt skönt att ha vagnen avbockad från listan redan, det är ju en av de "större" grejerna att införskaffa.. ...
  https://blogg.alltforforaldrar.se/mammamalins/category/barnvagnar-och-tillbehor/page/18/
*  HP 90 DesignJet, skrivhuvud och skrivhuvudsrengörare, cyan - HP Store Sverige
Ett smart val. HP 90 skrivhuvuden och huvudrengörare med lång livslängd fungerar med HP Designjet 4000-skrivare för snabb, tillförlitlig, kostnadseffektiv drift. Få jämna, enastående resultat från ...
  http://store.hp.com/SwedenStore/Merch/Product.aspx?id=C5055A&opt=&sel=SUP
*  HP Printhead No.81 Ljus Cyan DJ 5000/5500 | Dustinhome.se
2 295 kr. . Sex bläckfärger och HP:s Jetexpress-teknik resulterar i snabba oöverakade utskrifter utan att den höga bildkvaliteten äventyras.
  https://www.dustinhome.se/product/5010095710/printhead-no81-ljus-cyan-dj-50005500
*  HP Bläck Cyan No.364XL PS D5460 | Dustinhome.se
295 kr. . Patronnummer364XLArtikelnummerCB323EE Kompatibla skrivare HP Photosmart D5460 skrivare (Q8421B) HP Photosmart B8550 fotoskrivare (CB981B) HP Photosmart Premium e-allt-i-ett-skrivare, paket - C310a (BCN503B1) HP Photosmart Premium allt-i-ett-skrivare med fax (CC335B) HP Photosmart C6380 All-in-One-skrivare (CD028B) HP Photosmart Plus allt-i-ett-skrivare (CD035B) HP Photosmart Premium allt-i-ett-skrivare (CD055B) HP Photosmart Plus e-allt-i-ett-skrivare (CN216B) HP Photosmart trådlös e-allt-i-ett-skrivare (CN245B) HP Photosmart Wireless e-All-in-One Printer - B110c (CN246B) HP Photosmart Wireless e-All-in-One Printer - B110e (CN247B) HP Photosmart allt-i-ett-skrivare (CN255B) HP Photosmart Premium e-allt-i-ett-skrivare (CN503B) HP Photosmart eStation-skrivare (CQ140B) HP Photosmart 5510 e-All-in-One skrivare (CQ176B) HP Photosmart 5514 e-All-in-One-skrivare (CQ177B) HP Photosmart 5515 e-All-in-One skrivare (CQ183B) HP Deskjet 3070A e-allt-i-ett skrivare (CQ191B) HP Photosmart Premium e-allt-i
  https://www.dustinhome.se/product/5010185241/black-cyan-no364xl-ps-d5460
*  HP Bläck Cyan No.11 BI2200/2600/CP1700 28ml | Dustinhome.se
545 kr. . PatronnummerHP 11ArtikelnummerSpecifikationer Kompatibla skrivare hp business inkjet printer 2200 (C2688A) hp business inkjet printer 2250 (C2691A) hp business inkjet printer 2250tn (C2699A) hp business inkjet printer 2600 (C8109A) hp business inkjet printer 2600dn (C8110A) hp business inkjet 2280 printer (C8120A) hp business inkjet 2280tn printer (C8121A) HP Business Inkjet 2300 printer (C8125A) HP Business Inkjet 2300n printer (C8126A) HP Business Inkjet 2300dtn printer (C8127A) HP Business Inkjet printer 1100dtn (C8135A) HP Business Inkjet 1200d skrivare (C8154A) HP Business Inkjet 1200dtn skrivare (C8155A) HP Business Inkjet 2800dt (C8163A) HP Business Inkjet 2800dtn skrivare (C8164A) HP Business Inkjet 2800 skrivare (C8174A) HP Officejet Pro K850 färgskrivare (C8177A) HP Officejet Pro K850dn färgskrivare (C8178A) HP Business Inkjet 1000 skrivare (C8179A) HP Officejet 9110 allt-i-ett-skrivare (C8140A) HP Officejet 9120 allt-i-ett-skrivare (C8143A) HP Officejet 9130 allt-i-ett-skrivare
  https://www.dustinhome.se/product/5010026470/black-cyan-no11-bi22002600cp1700-28ml
*  HP Bläck Cyan 711, 29ml - DJ T120 - 3-PACK | Dustin.se
645 kr. . Patronnummer711ArtikelnummerCZ134A Kompatibla skrivare HP DesignJet T520 610mm (24') ePrinter HP DesignJet T520 914mm (36') ePrinter HP Designjet T120 HP BläckDet finns flera viktiga egenskaper hos bläck, kostnadsmedvetenhet, utskriftskvalitet och miljöpåverkan.
  https://www.dustin.se/product/5010655846/black-cyan-711-29ml---dj-t120---3-pack
*  HP Bläck Cyan No.88 K550 HÖGKAPACITET | Dustinhome.se
445 kr. . PatronnummerHP 88XLArtikelnummerC9391AE Kompatibla skrivare HP Officejet Pro K550 färgskrivare (C8157A)HP Officejet Pro K550dtn färgskrivare (C8158A)HP Officejet Pro K550dtwn färgskrivare (C8159B)HP Officejet Pro K5400 skrivare (C8184A)HP Officejet Pro K5400dn skrivare (C8185A)HP Officejet Pro K5400dtn skrivare (C9277A)HP Officejet Pro K5400n skrivare (C9282A)HP Officejet Pro K8600 skrivare (CB015A)HP Officejet Pro K8600dn skrivare (CB016A)HP Officejet Pro L7580 allt-i-ett-skrivare (CB037A)HP Officejet Pro L7680 allt-i-ett-skrivare (CB038A)HP Officejet Pro L7780 allt-i-ett-skrivare (CB039A)HP Officejet Pro L7480 allt-i-ett-skrivare (CB060A)HP Officejet Pro L7480 allt-i-ett-skrivare (CB061A)HP Officejet Pro L7590 allt-i-ett-skrivare (CB822A) HP BläckDet finns flera viktiga egenskaper hos bläck, kostnadsmedvetenhet, utskriftskvalitet och miljöpåverkan.
  https://www.dustinhome.se/product/5010087872/black-cyan-no88-k550-hogkapacitet

Coelinblått: Coelinblått är ett himmelsblått pigment som upptäcktes 1805 av Andreas Höpfner, men infördes första gången på konstnärens palett av George Rowney år 1870.Biosensor: En biosensor är ett analytiskt verktyg, som kan hitta intressanta kemiska beståndsdelar, vilka kombinerar en biologisk komponent med en fysikokemisk detektor. Detta baseras på att det i biologiska system finns molekyler med överlägsen förmåga att känna igen och binda till olika sådana så kallade analyter.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.EclipsedEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Fluorescein: Fluorescein är ett mycket kraftigt färgämne. Ett gram av fluorescein är tillräckligt för att infärga tre kubikmeter vatten.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.HyperintensitetSekundärstruktur: Sekundärstruktur (2°-struktur) i proteiner uppstår genom inter- eller intramolekylära vätebindningar mellan karboxylgruppens dubbelbundna syre och amingruppens fria väte. De vanligast förekommande sekundärstrukturerna är alfa-helix, betaflak och 310-helix (pi-helix finns i teorin men har ännu inte observerats).Liposom: Liposom är en liten och rund fettbubbla (vesikel)http://www.news-medical.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Ligand (biokemi): Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Energiomvandling: Energiomvandling är en process vid vilken energi omvandlas från en form till en annan. Enligt energiprincipen kan energi varken förstöras eller uppstå så ingående och utgående energimängd i processen är alltid exakt lika.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Rømerskalan: Rømerskalan är en temperaturskala uppkallad efter den danske astronomen Ole Christensen Rømer, som föreslog den år 1701. Vattnets fryspunkt var vid 7,5 °Rø och kokpunkten var vid 60 °Rø.Perifert membranprotein: Perifera membranproteiner utgör tillsammans med de integrala membranproteinerna de så kallade membranproteinerna, som är en av huvudkomponenterna av cellmembranet och viktig för dess funktioner. Medan de integrala penetrerar membranet är de perifera bundna till dess yta, och är ofta förankrade med ett integralt membranprotein.Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.Bildningsentalpi: Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen. Bildningsentalpin för ett grundämne är per definition 0 medan bildningsentalpin för en kemisk förening är ändringen i entalpi som sker när 1 mol av ämnet bildas från ingående rena grundämnen i grundtillstånd (den mest stabila formen).Biopolymer: miniatyr|Mikrostrukturen hos [[DNA:s dubbelspiral, som består av två biopolymermolekyler: en för vardera halva av dubbelspiralen.]]Nanoteknik: miniatyr|[[Nanorör kan skapas av grundämnet kol]]Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.KaliumdivätefosfatBorkarbidPeptidEuropium