Loading...


Fluorescens: Egenskapen hos ett ämne att lysa under bestrålning. Den avgivna strålningen är vanligtvis av längre våglängd än den infallande (eller absorberade), t ex kan ett ämne som bestrålas med osynligt ljus avge synligt ljus. Röntgenfluorescens används för diagnostiska ändamål.Fluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.Fluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Fluorescenspolarisation: Polarisationsmätning av fluorescerande ljus från lösningar eller mikroskopprov. Metoden används för att erhålla uppgifter om molekylstorlek, molekylform och konformation, anisotropi, elektroniskt energiflöde, molekylär interaktion, inkl. bindning av färg och koenzymer, samt antigen-antikroppreaktion.In situ-hybridisering, fluorescerande: En typ av in situ-hybridisering, där målsekvenserna färgats med fluorescerande ämnen, så att läge och storlek kan bestämmas medelst fluorescensmikroskopering. Färgningen är tillräckligt distinkt för att hybridiseringssignalen skall kunna ses såväl i metafasutstryk som i interfaskärnor.Fluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.Fluorescensresonansenergiöverföring: Ett slags fluorescensspektroskopi, där man utnyttjar två fluorescensfärger med överlappande emissions- och absorptionsspektra, vilket används för att ange märkta molekylers proximitet. Tekniken är användbar vid undersökning av molekylsamverkan och proteinveckning.Fluorescens efter ljusblekning: En metod för att studera membranproteiners och lipiders sidorörelser. Ett litet område på ett cellmembran bleks med en laserstråle, och den tid det tar för oblekta, fluorescensmärkta proteiner att vandra tillbaka till det blekta området är ett mått på cellmembranets fluiditet. Utifrån dessa mätningar kan ett proteins eller en lipids diffusionskoefficient beräknas.Fluorescensmikroskopi, multifoton: Fluorescensmikroskopi som utnyttjar lågenergifotoner för att aktivera fluoroforen. Multifotonmikroskop har en förenklad optisk bana på emissionssidan, pga avsaknad av nålhål för emissionsstrålen, vilket behövs på vanliga konfokala mikroskop. Ytterst medger detta en spatiell avgränsning av fluorescensaktiveringen, med bildåtergivning djupare in i optiskt tät vävnad, medan ljusblekning och fototoxicitet begränsas till det avbildade området.TryptofanGrönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.EnergiöverföringKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.RodaminerLuminiscerande proteiner: Proteiner som är delaktiga i ljusalstringsfenomen hos livsformer, vari ingår bl a enzymatiska och icke-enzymatiska system, med eller utan närvaro av syre eller kofaktorer.Fluoresceiner: En grupp derivat av spiro(isobensofuran-1(3H),9'-(9H)xanten)-3-on. De används som färgämnen, som metallindikatorer och som fluorescerande markörer i immuntester.Karbocyanider: Föreningar innehållande tre metingrupper. De används för katjonfärgning av biologiska preparat.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.FluorometriOptical ImagingFotoblekningFotoner: Diskreta energimängder, tillsynes elementarpartiklar utan massa, som överförs med ljusets hastighet. De utgör (kvant)enheten för elektromagnetisk strålning. Fotoner avges när elektroner förflyttas från en energinivå till en annan.ProteinkonfigurationProteinbindningImmunokemisk fluorescenspolarisation: Ett immunfluorescenstest där påvisande av hapten-antikroppsreraktionen är baserad på mätning av ökad polarisering av fluorescensmärkt hapten som kopplast till antikroppar. Metoden är mycket användbar för mätning av små haptenantigen, som t ex läkemedel vid låga koncentrationer. Syn. FPIA.Cirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.Anilinnfaftalensulfonater: En klass organiska föreningar som innehåller en anilin- (fenylamin-)grupp länkad till ett salt eller en ester av naftalensulfonsyra. De används ofta som fluorescerande färgämne.Fluorescein: En indikatorftalfärg som är gulgrön i utstryk av normal tårvätska och klargrön i en mer alkalisk lösning, som t ex kammarvatten, och används därför både terapeutiskt och för diagnos i samband med hornhinneskador.2-naftylamin: Ett naftalenderivat med karcinogen verkan.Fluorescein-5-isotiocyanat: Fluorescerande markör som kan binda till vävnader och proteiner och som används vid fluorescerande antikroppsfärgning och i protein- och aminosyrabindningsteknik.Klorofyll: Porfyrinderivat med magnesium som deltar i omvandlingen av ljusenergi i organismer med fotosyntes.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Diffusion: Gasers eller lösningars förmåga att utbreda sig från ett område med högre tryck eller koncentration till områden med lägre tryck eller koncentration. Diffusion är en viktig mekanism i samband med biologisk transport.Laser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.Akrylamid: En färglös, luktfri, i vatten lättlöslig vinylmonomer framställd genom hydrering av akrylnitril. Används främst för elektrofores, kromatografi och elektronmikroskopi, samt vid behandling av avloppsvat ten.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.TemperaturPyrenerDansylföreningar: Föreningar som innehåller en 1-dimetylaminonaftalen-5-sulfonylgrupp.TidsfaktorerDifenylhexatrien: Ett fluorescerande ämne som avger ljus endast i bestämda konfigurationer i vissa fettmedia. Det används för studier av membranlipider.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.NaftalensulfonaterFotokemi: En gren av kemin som är inriktad på studier av ljusets inverkan på kemiska processer eller reaktioner, eller kemiska reaktioner som alstrar ljus (kemiluminescens).Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Emissionsspektrometri: Identifiering och mätning av grundämnen utifrån den vetskap att röntgenstrålar avgivna av ett överaktiverat ("exciterat") grundämne har en för ämnet karakteristisk våglängd och en intensitet beroende på ämnets koncentration. Hit hör också fluorescensspektrometri (sekundärstrålningsspektrometri), där provet röntgenbestrålas. Primärstrålningsspektrometri, där provet utsätts för elektronbestrålning, kallas oftast mikrosondanalys.BiofysikMolecular ImagingFärgning och märkningLiposomer: Konstgjorda, små, enkla eller flerskiktsblåsor (tillverkade av lecitiner eller andra lipider) som används för transport av olika biologiska molekyler eller molekylkomplex till celler, t ex läkemedel eller gener. De används även för undersökning av membran och membranproteiner.Quantum DotsUltraviolettspektrofotometriModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Biofysiska fenomenFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.ProteindenaturationAminolevulinsyra: Ett mellanled i syntesen av hem, som fås från succinyl-CoA och glycin.Indocyaningrönt: En trikarbocyaninfärg som används diagnostiskt för leverfunktionstester och vid mätning av blodvolym och hjärtkapacitet.TermodynamikRekombinanta fusionsproteinerMatematik: Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Biosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).CellinjeLipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Guanidin: Ett kraftigt basisk, organiskt ämne, främst i form av guanidiumjoner vid fysiologiskt pH. Det återfinns i urin som en normal metabolit av protein. Guanidinhydroklorid används i laboratoriearbete för proteindenaturering. Det används även för behandling av myasteni och som fluorescerande sond vid HPLC.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Membranfluiditet: Fosfolipidmolekylers rörelse i lipiddubbellagret, beroende på fosfolipidklass, deras fettsyrasammansättning och acylkedjornas omättnadsgrad, kolesterolkoncentration och temperatur.Indikatorer och reagenserCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Sensitivitet och specificitetFosfatidylkoliner: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en kolindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och kolin, och 2 mol fettsyror.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.4-klor-7-nitrobenzofurazanProteinstruktur, tertiärNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Molekylära sonder: En samling atomer eller molekyler som fästs vid andra molekyler eller cellstrukturer för att undersöka deras egenskaper. Radioaktiva DNA- eller RNA-sekvenser används inom molekylär genetik för att påvisa förekomst av komplementära sekvenser med hjälp av nukleinsyrahybridisering.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.ProtoporfyrinerProteinveckningSpektrofotometriPyridiniumföreningarFärger: Kemiska ämnen som används för färgning av andra material. Färgningen kan vara tillfällig eller permanent. Färger kan också användas i läkemedel och som reagentia eller reaktionsindikatorer inom medicin och forskning.Fotosensibiliserande medel: Preparat som är farmakologiskt inaktiva, men som vid exponering för ultraviolett strålning eller solljus omvandlas till en aktiv metabolit, som ger en för den sjuka vävnaden gynnsam reaktion. Dessa medel kan ges lokalt eller systemiskt och har använts för behandling av psoriasis och olika typer av tumörer.Spektroskopi, nära-infrarödLaurater: Salter och estrar av den mättade, C12-monokarboxylsyra-laurinsyran.Borföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar som innehåller bor som en integrerad del av molekylen.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurAkrylamider: Färglösa, luktfria kristaller som används i stor utsträckning inom forskning för tillverkning av polyakrylamidgeler för elektrofores m m. En del polymerer används för vatten- och jordbehandling.2-aminopurin: Purin som är en isomer till adenin (6-aminopurin).Etidium: Ett medel mot trypanosomer och eventuellt virus med utbredd användning inom experimentell cellbiologi och biokemi. Etidium har ett flertal experimentellt användbara egenskaper, som t ex förmåga att binda till nukleinsyror, icke-kompetitiv blockering av nikotinacetylkolinreceptorer, och fluorescens. Det används vanligen i bromidform.Infraröda strålar: Det band i det elektromagnetiska spektret som vanligtvis upplevs som värme. De infraröda strålarna har längre våglängder än det synliga ljuset och når in i mikrovågsfrekvenserna. Infrarött ljus används för värmebehandling och för uppvärmning av mat.Resultats reproducerbarhetMolekylära sondtekniker: Utnyttjande av apparater som använder detektormolekyler för att spåra, undersöka eller analysera andra molekyler, makromolekyler, molekylaggregat eller organismer.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Rekombinanta proteinerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Proteinstruktur, sekundärMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Aktiner: Trådliknande proteiner som utgör huvuddelen av muskelfibrernas tunna trådar. Trådarna (också benämnda filamentöst - eller F-aktin) kan sönderdelas i globulära underenheter (G-aktin) bestående av en e nda polypeptid, 375 aminosyror lång. I samverkan med myosin ansvarar aktin för musklernas sammandragning och avslappning.Kalibrering: Fastställande av korrekta mätvärden på ett mätinstrument genom jämförelse med standardvärden, eller inställningar av kontrollapparatursom motsvarar vissa givna värden för spänning, ström, frekvens osv .Fotosystem II-proteinkomplexTomografi, optiskXantenerStrålningsspridningEuropium: Grundämne med kemiskt tecken Eu, tillhörande gruppen sällsynta jortartsmetaller. Atomnummer är 63 och atomvikt 152. Naturligt förekommande isotoper är 151, 152 och 153. Metallen oxiderar lätt i luft och reagerar med vatten. Den används inom elektroniken, bl a i TV-bildskärmar för att ge röd färg, och vid NMR-spektroskopi.Optiska fenomenBilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Membranlipider: Lipider, huvudsakligen fosfolipider, kolesterol och små mängder glykolipider som finns i membran, inkl. cellmembran och intracellulära membran. Lipiderna kan förekomma som dubbellager i membranen, med inneslutna proteiner mellan lagren och yttre proteiner på membranets utsida. Membranlipider är nödvändiga för aktiv transport, ett flertal enzymatiska aktiviteter och membranbildning.Klortetracyklin: Ett antibiotiskt ämne från Streptomyces aureofaciens, använt mot bakterier och protozoer.Organiska kemikalierHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Mikroskopi: Bruk av instrument och teknik för att åskådliggöra material och detaljer som inte är synliga med blotta ögat. Detta åstadkoms genom förstoring av bilder, vilka överförs med ljus- eller elektronstrålar genom optiska eller magnetiska linser som förstorar hela bildfältet. Vid svepmikroskopi skapas bilder genom punktvis avbildning av preparatet, i förstorad skala, efterhand som en smal stråle av ljus, elektroner, laser, en ledande sond eller topografisond sveper över det.Akridinorange: N,N,N´,N´-tetrametyl-3,6-akridinediamin, monohydroklorid. Kationiskt cytokemiskt färgämne specifikt för cellkärnor, isht DNA. Används som supravitalt färgämne och i fluorescenscytokemi. Kan ge upphov till mutationer hos mikroorganismer.Molekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Ljusupptagande proteinkomplex: Komplex som innehåller klorofyll och andra ljuskänsliga molekyler. De kan fånga upp energi i form av fotoner och förekommer som beståndsdelar av fotosystem I-proteinkomplexet eller fotosystem II-proteinkomplexet.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Oxidation-reduktionTerbiumMiceller: Partiklar bestående av molekylaggregat som hålls löst samman av sekundära bindningar. Ytan på miceller består vanligen av amfifatiska föreningar, så orienterade att de minimerar energiutbytet mellan micellen och dess omgivning. Vätskor som innehåller stora mängder suspenderade miceller kallas emulsioner.DNA-sonder: Art- eller underartspecifikt DNA (inkl. komplementärt DNA, bevarade gener, hela kromosomer eller hela genom), vilket används i hybridiseringsstudier för att identifiera mikroorganismer, mäta DNA-DNA-homologier, gruppera underarter osv. DNA-sonden hybridiseras med specifikt mRNA, om sådant finns. Konventionella metoder för påvisande av hybridiseringsprodukten omfattar dot blot-test, Southern blot-test och DNA:RNA-hybridspecifika antikroppstest. Konventionell märkning av DNA-sonden sker med radioisotoperna 32P och 125I, eller med den kemiska markören biotin. DNA-sondtekniken utgör ett specifikt, känsligt, snabbt och billigt alternativ till cellodlingsmetoder för diagnostisering av infektionssjukdomar.Fotosyntes: Produktion av kolhydrater, med frigörande av molekylärt syre, utifrån koldioxid och vatten i klorofyllvävnad hos växter och blågröna alger under inverkan av ljus. Vid fotosyntes hos bakterier förbrukas svavelväte, molekylärt väte och andra reducerade föreningar i stället för vatten, varvid molekylärt syre inte frigörs.Kromosomavvikelser: Avvikelser från det normala antalet kromosomer eller från den normala strukturen, vilka inte alla nödvändigtvis är förknippade med sjukdom (kromosomrubbningar).KinoliniumföreningarFärgSpektralanalysLigander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Optik och fotonikCellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.Optiska processerCytoplasma: Den del av cellen som innehåller cytosolen och andra strukturer än cellkärnan, mitokondrierna och större vakuoler.Fura-2: Ett fluorescerande, kalciumkelatbildande ämne som används för att studera intracellulärt kalcium i många vävnadstyper. Bildcytometri: En teknik som omfattar morfometri, densitometri, neurala nätverk och expertsystem som har många kliniska och forskningstillämpningar och som är särskilt användbar inom anatomisk patologi för undersökning av elakartade förändringar. De för tillfället vanligaste tillämpningarna är inom DNA-analys och immunfärgningskvantifiering.PorfyrinerDimerisering: Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Fosfolipider: Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd.TumörcellinjeFotokemoterapi: Behandling med ljuskänslighetsalstrande preparat, invärtes eller utvärtres, och påföljande ljusexponering.Eosin Y: En rödfärg med många användningsområden, t ex för smink, läkemedel, textilier osv, samt för vävnadsfärgning och motfärgning med hematoxylin. Den används även i vissa odlingsmedier.ProteintransportAnisotropi: En fysikalisk egenskap karakteriserad av olika mätvärden vid mätni ng i olika riktningar i ett material, t ex avseende värme- eller elektrisk ledningsförmåga eller ljusbrytningsförmåga. I kristallogra fi är det en beteckning på variationer i ljusbrytningsindex i en kristall vid varierande infallsriktningar för ljuset.PeptiderAneuploidi: Kromosomförhållande i celler som avviker från det normala genom övertalighet eller förlust av kromosomer eller kromosompar. I en normalt diploid cell kallas förlusten av ett kromosompar nullisomi (sym bol: 2N-2), förlusten av en kromosom monosomi (2N-1), ett extra kromosompar tetrasomi (2N+2) och en extra kromosom trisomi (2N+1).Membran, konstgjorda: Konstgjorda membran, som t ex halvgenomsläppliga membran för artificiell njurdialys, enkelmolekylskiktade och dubbelmolekylskiktade membran som används som modeller för simulering av biologiska cellmembran. Sådana membran används även i samband med styrd vävnadsläkning.UtrustningsdesignNanoteknologiNADHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.SilverOxazinerLösningarVattenPolymererVideomikroskopi: En mikroskopiteknik där tv-kameror används för att öka ljusstyrkan i annars för mörka, förstorade bilder. Tekniken är vanlig inom telepatologi.Unilamellära liposomerCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Dextraner: En grupp glukospolymerer som produceras av vissa bakterier. Dextraner har terapeutisk användning som plasmavolymutökare och som antikoagulanter. De har även utbredd användning i biologiska studier och industriellt.Luminiscens: Avgivande av synligt ljus när exciterade elektroner faller från en högre energinivå till en lägre och därvid förlorar energi i form av fotoner. Detta ljus kallas ofta kallt ljus, då det inte uppkommer till följd av upphettning, som vid incandescens. Luminiscens utnyttjas i många praktiska tillämpningar.Cystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.NanopartiklarSerumalbumin, bovintTranslokation, genetiskProtein MultimerizationMutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.ViskositetImmunfluorescenstest: Utnyttjande av fluorescensspektrometri för erhållande av kvantitativa resultat vid tillämpning av immunfluorescensteknik. Metodens fördel framför andra (som t ex RIA) är den höga känsligheten, med en detektionsgräns på tiondels mikrogram per liter.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Magnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.1,2-dipalmitoylfosfatidylkolin: Syntetisk fosfolipid som används i liposomer och lipidlager för att studera biologiska membran. Den är också en huvudbeståndsdel i lungytaktiva substanser.Karyotypbestämning: Kartläggning av en cellkärnas hela kromosomuppsättning. Kromosomkännetecknen hos en individ eller en cellinje presenteras vanligtvis som en systematisk uppställning av metafaskromosomer från ett mikrofoto av en enda cellkärna ordnade parvis i minskande storleksordning och efter centromerens läge.Apoproteiner: Polypeptidkedjor utan den prostetiska grupp som är nödvändig för att bilda ett aktivt holoprotein.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.TransfektionKumariner: Syntetiska eller naturligt förekommande ämnen besläktade med kumarin, kumarsyrans deltalakton. Kumarin i sig förekommer i tonkabönan. De olika kumarinerna har föreslagits att kunna användas för en rad olika ändamål, som tex som antikoagulanter, farmaceutiska hjälpmedel, indikatorsubstanser och reagens, fotoreaktiva ämnen och antitumörmedel.FiberoptikStruktur-aktivitet-relationKaliumjodid: En oorganisk förening som används som jodkälla i samband med tyreotoxisk kris och för förberedande behandling av tyreotoxikospatienter inför tyreoidektomi.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Genamplifiering: En selektiv ökning av antalet kopior av en gen som kodar för ett visst protein, utan motsvarande mångfaldigande av andra gener. Detta sker naturligt genom uttag av repetitionssekvensen ur kromosomen och dess extrakromosomala replikation i en plasmid, eller genom produktion av ett RNA-transkript av hela repetitionssekvensen av ribosom-RNA och omvänd transkription av molekylen, så att ytterligare en kopia av den ursprungliga DNA-sekvensen bildas. Det har utvecklats laboratoriemetoder för oproportionell replikation genom ojämn överkorsning, upptag av DNA från upplösta celler, eller framställning av extrakromosomala sekvenser genom cyklisk replikation.MaleimiderFotokemiska processerDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Time-Lapse ImagingYtegenskaperSkiktröntgenVäxtbladRapportörgener: Gener som uttrycker sig på ett lätt påvisbart sätt och därför används för att studera promotoraktivitet på många platser i ett målgenom. Inom rekombinant DNA-teknik kan dessa gener kopplas till ett promotorområde av intresse.ProteinerOptiska fibrerAnalys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Kapillärelektrofores: En ytterst känslig (pikomolarnivå; tiotusentals gånger känsligare än konventionell elektrofores) och effektiv elektroforesteknik för separation av proteiner, nukleinsyror och kolväten.Photosynthetic Reaction Center Complex Proteins

*  Tryptofan - Wikipedia
proteinets inre delar, ett denatureringsmedel etc.) så kommer toppen på fluorescensen att närma sig 300 nm (blåskift). Det är ... ett lösningsmedel såsom vatten, etanol etc) så kommer toppen på fluorescensen från tryptofan att närma sig våglängden 350 nm. ... Problemet är att tryptofans fluorescens är starkt påverkad av närliggande protoniserade grupper, som till exempel asparagin och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tryptofan
*  Laserinducerad fluorescens - Wikipedia
Detta ljus, fluorescensen, mäts. Det förekommer två olika former av LIF, dels LIF-spektra, dels excitationsscan. LIF-spektra ... Laserinducerad fluorescens (LIF) är en spektroskopisk metod främst använd för att mäta koncentrationer av få-atomiga föreningar ... och tredimensionella bilder eftersom fluorescensen sker i alla riktningar. Det är också möjligt att skilja mellan fler ämnen ... dels den våglängd där man mäter fluorescensen. Tekniken begränsas av fluorescensutsläckning, vilket är ett samlingsnamn för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Laserinducerad_fluorescens
*  Fluorescens - Wikipedia
Ljus från fluorescens kan mätas med en fluorimeter. Den elektriska urladdningen i vanliga lysrör ger initialt upphov till ... Fluorescens innebär att ett ämne som har absorberat ljus eller annan elektromagnetisk strålning, återutsänder (återemitterar) ... lysrör och sedelkontroll under tillämpningar nedan). Fluorescens har fått sitt namn från mineralet fluorit (kalciumfluorid) som ... och sålunda annan fluorescens än den omgivande målningen. ^ Hushållskemikalier i förändring Svenska Naturskyddsföreningen, 1999 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fluorescens
*  Fluorescens-belysning
Vi utför teknisk service så instrumenten ger tillförlitliga resultat under hela livslängden samt förmedlar kunskap om applikationer och användande.. ...
  http://www.bergmanlabora.se/sortiment/produkter/fluorescens-belysning/
*  NRCFs fr gel da i fysik - nyckelord: fluorescens
N r vi talar om fluorescens (fluorescens ) r den inkommande energin ljus med kortare v gl ngd n det uts nda. Exempel: De starkt ... Vid fluorescens r det allts det av UV-ljuset exciterade tillst ndet som s nderfaller genom att skicka ut en foton med l gre ... F r att ers tta gl dlampor anv nder man ofta fluorescens f r att g ra om bl tt ljus (som har det h gsta energiinneh llet) till ... Fluorescens och fosforescens r n stan samma sak, men fosforescens har st rre f rdr jning. Vad som sker r att UV-ljus exciterar ...
  http://fragelada.fysik.org/index.asp?keyword=fluorescens
*  Ultraviolett strålning - Wikipedia
Huvudartikel: Fluorescens. Många material fluorescerar när de utsätts för ultraviolett strålning. Det innebär att ljuset vid ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ultraviolett_str%C3%A5lning
*  Ordlista - FASS Allmänhet
Fluorescens När en atom eller molekyl absorberar ljusenergi som gör att den i sin tur sänder ut ljus med en annan färg. ...
  http://www.fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=F
*  Zirkon - Wikipedia
Fluorescens. Fluorescerande. Streckfärg. Vit. Specifik vikt. 4,6-4,7. Smältpunkt. omkring 2 550 ⁰C (beroende på halt av Hf, Th ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Zirkon
*  Mall:Infobox mineral - Wikipedia
... fluorescens= ,streckfärg= ,specifik vikt= ,densitet= ,smältpunkt= ,smältbarhet= ,radioaktivitet= ,diagnos= ,löslighet= , ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Infobox_mineral
*  Eskulin - Wikipedia
Eskulin uppvisar fluorescens. Eskulin i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907). ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Eskulin
*  Europium - Wikipedia
Många europiumföreningar uppvisar fluorescens.. Europium är ett sällsynt grundämne med begränsad användning. En av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Europium
*  Utsjöstation BY1 | SMHI
Klorofyll-fluorescens. Syrehalt. Turbiditet. Publicerad 22 september 2015. Uppdaterad 26 november 2015. ...
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by1-1.94179
*  Utsjöstation BY23 / LL7 | SMHI
Klorofyll-fluorescens. Syrehalt. Turbiditet. Publicerad 22 september 2015. Uppdaterad 26 november 2015. ...
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by23-1.96849
*  Utsjöstation STOLPE TRÖSKEL | SMHI
Klorofyll-fluorescens. Syrehalt. Turbiditet. Publicerad 22 september 2015. Uppdaterad 26 november 2015. ...
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-stolpetroskel-1.95497
*  Utsjöstation BY13 | SMHI
Klorofyll-fluorescens. Syrehalt. Turbiditet. Publicerad 22 september 2015. Uppdaterad 7 december 2015. ...
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by13-1.96536
*  Utsjöstation BY39 ÖLANDS S UDDE | SMHI
Klorofyll-fluorescens. Syrehalt. Turbiditet. Publicerad 22 september 2015. Uppdaterad 26 november 2015. ...
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by39-1.96526
*  Utsjöstation REF M1V1 | SMHI
Klorofyll-fluorescens. Syrehalt. Turbiditet. Publicerad 22 september 2015. Uppdaterad 7 december 2015. ...
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-refm1v1-1.96524
*  Utsjöstation HANÖBUKTEN | SMHI
Klorofyll-fluorescens. Syrehalt. Turbiditet. Publicerad 22 september 2015. Uppdaterad 27 november 2015. ...
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-hanobukten-1.95503
*  Luminiscens - Wikipedia
Huvudartikel: Fluorescens Materials förmåga att absorbera strålning med vissa våglängder och sedan emittera ljus med annan ... Fosforescens och fluorescens benämns ofta fotoluminiscens. Materials förmåga att lysa vid svag uppvärmning, men inte vid ... Bilder & media Wikimedia Commons har media som rör Fluorescens. Bilder & media Wikimedia Commons har media som rör Fosforescens ... Tsvets fluoroskop kan användas för att undersöka materials fluorescens. Material med stor fluorescensverkan är kininsulfat och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Luminiscens
*  Havsobservationer | Marinbiologi | SMHI
SMHI använder cookies för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll och tjänster. Genom att använda SMHIs webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte accepterar kan du begränsa lagring av cookies i din webbläsares inställningar.. Mer om cookies och personuppgifter på SMHIs webbplats ...
  https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/havsobservationer/havsbio.htm
*  Absorption - Wikipedia
"Laboration MS4: Elektronisk Spektroskopi: Absorption och Fluorescens". Laboration MS4: Elektronisk Spektroskopi: Absorption och ... Fluorescens. KTH-Kemi. Arkiverad från originalet den 1 november 2012. https://web.archive.org/web/20121101185558/http://gamma. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Absorption
*  Isolation of Microvascular Endothelial Tubes from Mouse Resistance Arteries | Protocol (Translated to Swedish)
C) endothelial tube fluorescens vid t = 5 sek. D) endotel rör fluorescens vid t = 10 sekunder. E) endothelial rör fluorescens ... A) Fluorescens före stimulering. B) endothelial tube fluorescens vid tiden för acetylkolin administrering, t = 0 sek. ... Figur 4. Kalcium fluorescens i en endotelceller rör. Representativa fluorescerande bilder av en endotel röret som svar på ... F) endothelial rör fluorescens vid t = 20 sek. Skala barer = 40 um. Klicka här för att visa en större bild . ...
  https://www.jove.com/video/50759/isolering-av-microvascular-endothelial-rr-frn-mus-resistance-artrer?language=Swedish
*  The Fluorescent Mineral Society
För Dig som är intresserad av fluorescerande mineral är sällskapet för fluorescerande mineral kanske ett alternativ. Sällskapet grundades 1971 och medlemmarna är professionella mineraloger, gemologer, amatörgeologer eller andra som är intresserande av vackert lysande mineral. The Fluorescent Mineral Society (FSM) har ungefär 350 medlemmar, huvudsakligen i USA men även i 18 andra länder. Syftet är att stimulera samlandet av fluorescerande mineral, byten och att sprida kunskap mellan medlemmarna.. Sällskapets tidskrift heter U.V. waves ('ultravioletta vågor') och ges ut sex gånger om året och består av häftade blad om cirka 5-6 sidor. Här ges korta meddelanden om utställningar, teknisk information, adresser, mineralbytes-annonser men även artiklar om fluorescerande mineral och intressanta fyndorter. Bland annat beskrivs Långban i januari/februari numret -96 av en belgare som bara Iyckades hitta 2 mineral som fluorescerade då han besökte Långbansvarpen 1994! Det är ...
  http://geonord.org/fluorescens/fsm.html
*  Copyright permits
Fotografering av fluorescens. Inga men med länk till egen hemsida.. Guri Mazanti-Andersen. Mineralbilder. Upphovsrättslagen ...
  http://geonord.org/geonord/copyright.html

Coelinblått: Coelinblått är ett himmelsblått pigment som upptäcktes 1805 av Andreas Höpfner, men infördes första gången på konstnärens palett av George Rowney år 1870.KaliumdivätefosfatEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.EclipsedFluorescein: Fluorescein är ett mycket kraftigt färgämne. Ett gram av fluorescein är tillräckligt för att infärga tre kubikmeter vatten.Klorofyll: Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg. Ämnet spelar en avgörande roll i fotosyntesen,http://www.ne.se/enkel/klorofyll - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 det vill säga växternas omvandling av koldioxid, vatten och ljusenergi till kolhydrater och syrgas. Klorofyll isolerades först av Joseph Bienaimé Caventou och Pierre Joseph Pelletier 1817. Klorofyll finns i flera olika varianter. Typ a och b finns hos gröna växter. Typ c finns hos till exempel brunalger och d hos rödalger. Fotosyntetiserande bakterier har många olika varianter av klorofyll (och speciella bakterieklorofyll).Laserskärning: Laserskärning är en skärningsmetod där en laserstråle används för att hetta upp materialet till en sådan temperatur att den smälter eller förgasas. Temperaturen kan bli flera tusen grader i snittet och man rör samtidigt antingen ämnet eller skärhuvudet i en jämn hastighet för att åstadkomma snittet.AkrylamidAktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.VäxtbelysningCellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Venera 13: Venera 13 () var en sovjetisk rymdsond i Veneraprogrammet. Rymdsonden sköts upp den 30 oktober 1981, med en Proton raket.Liposom: Liposom är en liten och rund fettbubbla (vesikel)http://www.news-medical.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.5-Aminolevulinsyra: miniatyr|[[Strukturformel för 5-aminolevulinsyra.]]Bildningsentalpi: Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen. Bildningsentalpin för ett grundämne är per definition 0 medan bildningsentalpin för en kemisk förening är ändringen i entalpi som sker när 1 mol av ämnet bildas från ingående rena grundämnen i grundtillstånd (den mest stabila formen).Fibonomialkoefficient: Inom matematiken är Fibonomialkoefficienterna eller Fibonacci-binomialkoefficienterna tal definierade somProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Biosensor: En biosensor är ett analytiskt verktyg, som kan hitta intressanta kemiska beståndsdelar, vilka kombinerar en biologisk komponent med en fysikokemisk detektor. Detta baseras på att det i biologiska system finns molekyler med överlägsen förmåga att känna igen och binda till olika sådana så kallade analyter.Perifert membranprotein: Perifera membranproteiner utgör tillsammans med de integrala membranproteinerna de så kallade membranproteinerna, som är en av huvudkomponenterna av cellmembranet och viktig för dess funktioner. Medan de integrala penetrerar membranet är de perifera bundna till dess yta, och är ofta förankrade med ett integralt membranprotein.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Tan (kaninras)BorkarbidEtidiumbromid: Etidiumbromid används vid gelelektrofores till att inkubera gelen i. Det binder till DNA och fluorescerar då mycket kraftigare än när det är obundet.

  • ljuset
  • Vid fluorescens r det allts det av UV-ljuset exciterade tillst ndet som s nderfaller genom att skicka ut en foton med l gre energi. (fysik.org)
  • Den smala toppen vid 450 nm r det bl ljuset fr n dioden och den breda f rdelningen vid l ngre v gl ngder fr n fluorescensen g r att ljuset uppfattas som n gots n r vitt. (fysik.org)