Fettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.Fettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.Fettsyror, omättade: Fettsyror, vars kolkedjor innehåller en eller flera dubbel- eller trippelbindningar mellan kolen.Omega-3-fettsyror: En grupp fettsyror, ofta av marint ursprung, vars första omättade bindning är belägen i den tredje positionen från omegakolet. Dessa fettsyror anses kunna minska halten serumtriglycerider, motverka insulinresistens, förbättra blodfettprofilen, ge förlängd blödningstid, reducera antalet blodplättar och minska plättarnas vidhäftningsförmåga.Fettsyror, fria: I plasma fritt förekommande fettsyror i komplex med serumalbumin som transportmedel. Dessa fettsyror är inte i form av glycerolestrar.Omättade fetter i kosten: Omättade fettsorter eller oljor, använda för matberedning eller som föda.Fetter i kosten: Fettsorter i maten, särskilt i animaliska produkter, så som kött, köttprodukter, smör och ghee (animalisk matolja; flytande smör). Fett i mindre mängd finns i nötter, frön och avocadofrukter.FettsyradesaturaserFatty Acid SynthasesOmega-6-fettsyrorStearoyl-CoA-desaturasOljesyraFettsyror, essentiella: Långa fettsyramolekyler som är nödvändiga för, men inte bildas i organismen, utan måste tillföras via födan. Linolsyra och linolensyra är exempel på essentiella fettsyror.VäxtoljorTriglyceriderOljesyrorFetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Fosfolipider: Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd.TransfetterStearinsyrorPalmitinsyraGaskromatografi: Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.Linolsyra: En dubbelomättad fettsyra som är vanlig i växtglykosider. Den är en essentiell fettsyra i däggdjursföda och ingår i biosyntesen av prostaglandiner och cellmembran.Fettomsättning: Fysiologiska processer vid biosyntesen (anabolism) och nedbrytningen (katabolism) av fetter.Fettlever: Gul missfärgning av levern pga fettnedbrytning av leverparenkymceller.PalmitinsyrorEikosapentaensyra: Viktig fleromättad fettsyra i fiskolja. Den tjänar som prekursor för prostaglandin-3- och tromboxan-3-familjerna. Diet rik på eikosapentaensyra sänker serumfetthalten, reducerar incidensen av kar diovaskulära sjukdomar, förhindrar trombocytaggregation och hämmar omvandlingen av arakidonsyra till tromboxan-2- och prostaglandin-2-familjerna.Fiskoljor: Oljor, rika på omättade fettarter, som utvinns ur fiskar eller fiskdelar, särskilt levern. Fiskleveroljor är vanligtvis rika på A-vitamin. Oljorna används som näringstillskott, i tvål och rengöringsmedel, som ytskyddsmedel, och som basråvara i andra livsmedelsprodukter.Fettsyror, flyktiga: Korta fettsyrakedjor som kan ha upp till sex kolatomer i längd. De utgör den huvudsakliga slutprodukten av den mikrobiella jäsningen i matsmältningssystemet hos idisslare, och kan även vara förknippade med nervsjukdom hos människor.PalmitaterKolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Smör: Livsmedelsprodukt bestående huvudsakligen av mjölkfett. Smör framställs genom kärning av pastöriserad och syrad grädde. Vid kärningen fås kärnmjölk som restprodukt.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Dokosahexaensyror: C22-omättade fettsyror (omega 3-fettsyror) som främst finns i fiskoljor. Syn. DHA.FettsyratransportproteinerLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Kolhydrater i kosten: Kolhydrater i föda innehållande spjälkningsbara sockerarter och stärkelsesorter och icke spjälkningsbar cellulosa och andra kostfibrer. De förra utgör det främsta energikällan. Sockerarterna förekommer i sockerbetor och sockerrör, frukt, honung, majs, sirap, mjölk och mjölkprodukter osv. Stärkelse återfinns i sädeskorn, ärtväxter, rotfrukter osv.Linolsyror: Essentiella fettsyror med 18 kol och två dubbelbindningar.Fettvävnad: Bindväv bestående av fettceller (adipocyter) i ett nätverk av stödjeceller. Pigmenterad, värmealstrande fettvävnad i många däggdjurarters foster och nyfödda kallas brunt fett.AlfalinolensyraLipoproteiner: Lipid-proteinkomplex som ingår i transport och omsättning av fettämnen i kroppen. De är runda partiklar, bestående av en hydrofob kärna av triglycerider och kolesterolestrar som är omgiven av ett lager hydrofilt, fritt kolesterol, fosfolipider och apolipoproteiner. Lipoproteiner definieras utifrån sin varierande densitet och storlek. De stora lipoproteinerna, som kylomikroner och VLDL, transporterar triglycerider, och de små lipoproteinerna, som LDL och HDL, transporterar kolesterol.Energiintag: Det totala dygnsintaget av kalorier, genom föda eller parenteralt.Tunnskiktskromatografi: Kromatografi på tunna lager av adsorbenter i stället för i kolonn. Det adsorberande medlet kan vara aluminiumoxid, kiselgel, silikater, träkol eller cellulosa.Estrar: Kemiska föreningar som fås vid reaktion mellan en syra och en alkohol under avgång av vatten. Estrar har oftast behaglig lukt och används som smak- eller luktämnen, eller som lösningsmedel.Acyl-CoA: S-acylkoenzym-A. Derivat av fettsyrakoenzym-A som ingår i biosyntes och oxidation av fettsyror samt i bildande av ceramid.Cerulenin: Antibiotikum mot svamp, vilket isolerats från flera arter, bl a Acremonium (Cephalosporium), Acrocylindrum och Helicoceras. Det hämmar biosyntesen av ett flertal lipider genom verkan på enzymfunktione r och används som biokemiskt verktyg.LDL-kolesterol: Kolesterol som är bundet till lågdensitetslipoproteiner (LDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.Fosfatidylkoliner: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en kolindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och kolin, och 2 mol fettsyror.Fettsyrabindande proteinerKolesterolestrar: Fettsyraestrar av kolesterol som utgör ungefär två tredjedelar av kolesterolet i plasma. Ansamling av kolesterolestrar i artärernas intima är ett typiskt kännetecken vid ateroskleros.Hydrering: Tillägg av väte till ett ämne, särskilt till omättade fetter eller fettsyror.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Arakidonsyra: En omättad, essentiell fettsyra. Den finns i animalt fett samt i lever, hjärna och körtelvävnad och är en beståndsdel av animala fosfatider. Den bildas från linolsyra i födan och är en prekursor i bio syntesen av prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.HDL-kolesterolMajsolja: Olja framställd ur majsplantan.Membranlipider: Lipider, huvudsakligen fosfolipider, kolesterol och små mängder glykolipider som finns i membran, inkl. cellmembran och intracellulära membran. Lipiderna kan förekomma som dubbellager i membranen, med inneslutna proteiner mellan lagren och yttre proteiner på membranets utsida. Membranlipider är nödvändiga för aktiv transport, ett flertal enzymatiska aktiviteter och membranbildning.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.SojabönsoljaNötterAcetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.Erukasyror: cis-13-Dokosensyror, med generell formel C22H42O2.Postprandiell periodKoenzym A-ligaser: Enzymer som katalyserar bildandet av acyl-CoA-derivat. EC 6.2.1.Matfetter: Glycerylestrar av en eller flera fettsyror. Vanligtvis är de luktfria, färglösa och utan smak i rent tillstånd, men de kan smaksättas. Fetter är olösliga i vatten, men lösliga i de flesta organiska lösningsmedel. De förekommer i djur- och växtvävnad, och kan utvinnas genom kokning eller extrahering under tryck. Matfetter är viktiga energikällor i födan.Fosfatidyletanolaminer: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en etanolamindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och etanolamin, och 2 mol fettsyror.Lågfettkost: En diet som innehåller begränsade mängder fett, där mindre än 30% av kalorierna utgörs av det totala fettinnehållet och mindre än 10% av mättat fett. Sådan diet används t ex för hyperlipidemikontroll.Linolensyror: Essentiella fettsyror med 18 kol och tre dubbelbindningar.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Cross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Lipogenes: Nybildning av fett i kroppen. Denna inkluderar syntes av fettsyror och därpå följande triglycerider i lever och fettvävnad. Fettbildningen regleras av en mångfald faktorer, bl a näringsintag, hormoner och genetiska förutsättningar.Cerebrosider: Neutrala glykosfingolipider som innehåller en monosackarid, vanligen glukos eller galaktos, i 1-orto-betaglykosidbindning till den primära alkoholen i en N-acylsfingoid (ceramid). Hos växter är monosa ckariden vanligtvis glukos och sfingoiden fytosfingosin. Hos djur utgörs monosackariden normalt av galaktos (men kan variera med vävnadstyp), och sfingoiden utgörs av sfingosin eller dihydrosfingosin.Fettalkoholer: Primära alkoholer, vanligtvis med raka kedjor och hög molekylvikt - dock kan de ha så få som 4 kolatomer - , vilka erhålls ur naturliga fetter och oljor, och omfattande bl a lauryl-, stearyl-, oleyl- och linoleylalkoholer. De används i läkemedel, kosmetika, rengöringsmedel, plaster, smörjoljor och vid textiltillverkning.Kolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Laurinsyror: Mättade C12-monokarboxylsyror.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Medelhavskost: Diet typisk för medelhavsområdet, kännetecknad av stort inslag av frukt och grönsaker, sädesslag och bröd, potatis, fjäderfä, bönor, nötter, olivolja och fisk, men lite rött kött och mejeriprodukter och måttlig alkoholkonsumtion.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Apolipoproteiner B: Strukturproteiner i kylomikroner, VLDL och LDL (lågdensitetslipoproteiner). De är viktiga för utsöndring och transport av dessa lipoproteiner och utgör bindningsproteinet i LDL-receptorsystemet. Patie nter med ateroskleros (åderförkalkning) har höga apolipoprotein B-nivåer. Avsaknad av Apo B i serum ger ett tillstånd som kallas abetalipoproteinemi.Bassammansättning: Den relativa mängden purin och pyrimidin i en nukleinsyra.SREBP1-proteinKostregistrering: Anteckningar om födointaget under en viss tidsperiod, vanligen förda av patienten.Kaprylater: Derivat av kaprylsyra.Isomeri: Förekomsten av strukturella skillnader hos vissa kemiska föreningar, fast föreningarna har samma elementära sammansättning.Arakidonsyror: En grupp omättade fettsyror omfattande arakidonsyra och hydroxieikosatetraenosyra.RNA, ribosomalt, 16SKolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.Malonyl-CoA: Ett koenzym A-derivat som spelar en nyckelroll vid fettsyrasyntesen i cytoplasma- och mikrosomsystem.SaffloroljaFasta: Avstående från föda.Kött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.Acetyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföringen av en acetylgrupp, vanligen från acetylkoenzym-A, till någon annan förening. EC 2.3.1.Fetter, omättade: Fetter med en eller flera dubbelbindningar, t ex av oljesyra, som är en omättad fettsyra.Margarin: En fettemulsion av vatten eller mjölk i fett av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung. Margarin används som ersättning för smör.Insulinresistens: Avtagande förmåga hos insulin att sänka blodsockerhalterna; behov av 200 enheter insulin per dag för att förhindra hyperglykemi eller ketos. Effektminskningen beror vanligtvis på antikroppsbindning av insulin (insulinantikroppar), men även avvikelser hos insulinreceptorer på cellytor kan föreligga. Tillståndet har samband med övervikt, ketoacidos, infektion och vissa sällsynta sjukdomar.Helianthus: Ett släkte högväxta örtväxter (solrosor) tillhörande Compositae. Fröna ger olja och används som föda och djurfoder. Rötterna av H. tuberosum (jordärtskocka) är ätliga.Apolipoproteiner: Proteinkomponenter i lipoproteiner som återstår sedan de fetter som proteinerna varit bundna till avlägsnats. De har en viktig roll i transporten och omsättningen av fetter.FetmaEnergiomsättningDjurfoderKarnitin-O-palmitoyltransferas: Ett enzym som reversibelt katalyserar omvandlingen av palmitoyl-CoA till palmitoylkarnitin i den inre mitokondriehinnan. EC 2.3.1.21.Oxidation-reduktionLipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Förestring: Förfarande för omvandling av en syra till ett alkyl- eller arylderivat. Oftast är det frågan om en reaktion mellan en syra och en alkohol, med spår av någon mineralsyra som katalysator, eller reaktion mellan en syraklorid och en alkohol. Förestring kan även åstadkommas genom enzymatisk verkan.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Acyltransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar överföringen av en acylgrupp från en kemisk förening (givare) till en annan (acceptor). EC 2.3.Råttor, WistarSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Kolradioisotoper: Instabila kolisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Kolatomer med atomvikterna 10, 11 och 14-16 är radioaktiva kolisotoper.EatingLipas: Ett enzym i hydrolasklassen som katalyserar reaktionen mellan triacylglycerol och vatten till diacylglycerol och en fettsyraanjon. Det produceras av körtlar i tungan och av bukspottkörteln och inleder nedbrytningen av fetter i födan. EC 3.1.1.3.Fatty Acid Synthase, Type IBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Lipoproteiner, VLDL: En klass mycket lätta (0,93-1,006 g/ml) och stora (30-80 nm) lipoproteiner, med en kärna av huvudsakligen triglycerider och ett ytlager av fosfolipider och kolesterol som omsluter apolipoprotein B, E och C. VLDL ombesörjer transport av endogena triglycerider till vävnader utanför levern. När triglycerider och Apo C kopplats bort, omvandlas VLDL till medeltunga lipoproteiner och sedan till lätta lipoproteiner, vilka levererar kolesterol till vävnaderna utanför levern.Kostfibrer: De rester av växtcellers väggar som motstår den enzymatiska spjälkningen i människans matsmältningssystem. De består av olika polysaccharider och ligniner.Koenzym A: Viktig bärarmolekyl som binder acetylgrupper och deltar i transacetyleringsprocessen. Syn. CoAAcylering: Infogande av en syraradikal i molekylen till en kemisk förening.RNA, budbärarFrön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.Slumpmässig fördelningTidsfaktorerFatty Acid Synthesis InhibitorsMasspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Lipolys: Den ämnesomsättningsprocess som bryter ned lipider och frisätter fria fettsyror, kroppens viktigaste oxidativa bränsle. Lipolysen kan omfatta födoämnesfetter i matsmältningsapparaten, cirkulerande fetter i blodet, och lagrat fett i fettvävnad och lever. Ett antal enzymer är verksamma vid sådan lipidhydrolys, som t ex lipas och lipoproteinlipas från olika vävnader.TemperaturSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Lipoproteiner, LDL: En klass små (18-25 nm) och lätta (1,019-1,063 g/ml) lipoproteiner med en kärna som till större delen består av kolesterolestrar och mindre mängder triglycerider. Ytlagret består mestadels av fosfolipider, en enda kopia av apolipoprotein B-100 och fria kolesterolmolekyler. Den huvudsakliga LDL-funktionen är att transportera kolesterol och kolesterolestrar till vävnader utanför levern.MykolsyrorCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Glycerol: En söt trihydroxialkohol som utgör ett mellanled i omsättningen av kolväten och fett. Den används som lösningsmedel, mjukgörare, beståndsdel i läkemedel, sötningsmedel, och vid framställning av sprängämnen. Kemisk formel är HOCH2CH(OH)CH2OH.Gammalinolensyra: En omega-6-fettsyra som i kroppen framställs som delta-6-desaturasmetaboliten av linolsyra. Den omvandlas till dihomo-gammalinolensyra, en biosyntetisk förelöpare till monoenoprostaglandiner som t ex PGE1.Glycerider: Estrar av glycerol.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Membranfluiditet: Fosfolipidmolekylers rörelse i lipiddubbellagret, beroende på fosfolipidklass, deras fettsyrasammansättning och acylkedjornas omättnadsgrad, kolesterolkoncentration och temperatur.Karnitin: En beståndsdel av strimmig muskel- och levervävnad. Ceramider: Medlemmar av klassen neutrala glykosfingolipider. De utgör grundenheterna i sfingolipider. De är sfingoider som med sina aminogrupper är bundna till någon långkedjad, fetthaltig acylgrupp. I Fabrys sj ukdom (diffust angiokeratom, glykolipidlipidos) ses en ackumulering av ceramider, t ex globotriaosylceramid.Kostundersökningar: Systematiska sammanställningar av uppgifter om kost och kostvanor i en population inom ett givet geografiskt område.Acylbärarprotein: Består av en polypeptidkedja och 4´-fosfopantetein kopplade till en serinrest med en fosfodiesterbindning. Acylgrupper binds som tiolestrar till pantotenylgruppen. Acylbärarprotein ingår i alla steg i cytoplasmasystemets fettsyrasyntes.PerseaApolipoprotein A-I: Huvudproteinkomponenten i högdensitetslipoproteiner. Den är av avgörande betydelse för transport av kolesterol till levern, där det metaboliseras och avsöndras. Föreningen aktiverar lecitin-kolesterol acyltransferas, som bildar kolesterylestrar i högdensitetslipoproteinerna (HDL). Genen för detta apolipoprotein återfinns på den långa armen på kromosom 11.Fettceller: Bindvävsceller som är specialicerade på att syntetisera och lagra fett. Sådana celler är fyllda med triglyceridpärlor, så att kärnan förskjutits åt ena sidan och cytoplasman pressats ut till en tunn bård runt fettdroppen.Kosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Råttor, Sprague-DawleyDiglycerider: Fetter som bildas genom förestring av glycerin med två fettsyror.SubstratspecificitetGlykolipider: Föreningar som innehåller en eller fler monosackaridrester bundna med glykosidbindning till en hydrofob molekyldel, som t ex acylglycerol, en sfingoid, en ceramid eller ett prenylfosfat.Livsmedel: Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.Butyrater: Salter och estrar av smörsyra.ArtsspecificitetrRNA-gener: Gener i såväl prokaryoter som eukaryoter som transkriberas till det RNA som inlemmas i ribosomer. Prokaryota rRNA-gener finns i operoner spridda över genomet, medan eukaryota rRNA-gener är transkriptionsenheter av anhopningar av flera cistroner.Matvanor: Det förhållande att det föreligger förkärlek för viss föda.PropionaterSfingomyelinerOljorSterolerStruktur-aktivitet-relationHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Fettlever, alkolbetingad: Fettlever hos alkoholister. Tillståndet kan vara reversibelt och kan vara förknippat med alkoholhepatit eller skrumplever (cirros).KroppssammansättningMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.3-hydroxiacyl-CoA-dehydrogenaser: Enzymer som reversibelt katalyserar oxidation av 3-hydroxyacyl CoA till 3-ketoacyl CoA i närvaro av NAD. De är nyckelenzymer vid oxidation av fettsyror och i mitokondriernas fettsyrasyntes. EC 1.1.1.3 5.Coix3-oxoacyl-(Acyl-bärarprotein)-syntas: Ett enzym i syntesen av långa fettsyror, som fogar en dubbelkolenhet från malonyl-(acylbärarprotein) till en annan fetthaltig acyl-(a cylbärarprotein)-molekyl, vilket ger beta-ketoacyl-(acylbärarpro tein) under frigörande av koldioxid. EC 2.3.1.41.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Acetyl-CoA: Acetyl-CoA medverkar i biosyntesen av fettsyror och steroler, i oxidationen av fettsyror och i metabolismen av många aminosyror. Det har också verkan som ett biologiskt acetylerande medel.Vitamin EBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Bakterietypningstekniker: Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.Fisk och skaldjur: Marina fiskar och skaldjur som lämpar sig för mänsklig föda.Hyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Kroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Proteiner i kosten: Proteiner som fås med födan. De utgör den främsta källan för essentiella (livsviktiga) aminosyror.RiskfaktorerSaltvattenTyp 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.PPAR alfaKaproater: Derivat av kapronsyra.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).MyristinsyrorStearaterStereoisomerismCD36-antigener: Leukocytdifferentieringsantigener och viktiga trombocytmembranglykoproteiner på monocyter, endotelceller, blodplättar, bröstepitelceller och en rad odlade celler. De har en betydande roll i samband me d adhesion, signalöverföring och blodsjukdomar. CD36 är också receptor för trombospondin och malariainfekterade erytrocyter.Lipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.AmidohydrolaserAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.MyristinsyraMikrokroppar: Elektrontäta cytoplasmapartiklar, omslutna av ett enkelt membran, som t ex peroxisomer, glyoxisomer och glykosomer.OrganstorlekReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Diet, High-FatActinomycetales: En ordning av grampositiva, primärt aeroba bakterier med förgrenade filament.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Diabeteskost: Diet anpassad för att ingå i behandlingen av diabetes mellitus, med låga halter socker eller lättillgängliga kolhydrater.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Cyklopropaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.

*  Hälsokost, Superfood, Gurkmeja EKO
varav enkelomättade fettsyror. 1,7g. - varav fleromättade fettsyror. 2,2 g. Kolhydrater. 65g. ...
  http://www.shopping4net.se/Haelsokost/Superfood/Gurkmeja-EKO.htm
*  Solroslecitin | Holistic
varav mättade fettsyror. 19,5 g. - varav enkelomättade fettsyror. 13 g. - varav fleromättade fettsyror. 58,5 g. ...
  http://www.holistic.se/product/solroslecitin
*  Näringsämne - Wikipedia
Fett indelas i mättade fettsyror, enkelomättade fettsyror, och fleromättade fettsyror. Näringslära Växtnäring Livsmedel ^ ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4rings%C3%A4mne
*  Livslust - Nyttiga fetter i form av rätt kost
Enkelomättade fettsyror. Dessa fettsyror kan istället sänka det onda kolesterolet, men de höjer det goda dito. Dessa fetter ... Mättade fettsyror. Dessa fettsyror finns i smör, mejeriprodukter, hårt margarin, bakverk och charkuterier. Det är skadligt för ... Fleromättade fettsyror. Dessa fettsyror kan sänka det onda kolesterolet och vissa av de fleromättade fettsyrorna är ... Baka hellre egna kakor som innehåller bra fettsyror och laga din mat från grunden. ...
  http://livslust.tips/nyttiga-fetter-i-form-av-ratt-kost/
*  Pekannötter är bra för hjärta och matsmältning | Iform.se
Pekannötter är rika på enkelomättade fettsyror som minskar mängden dåligt kolesterol i blodet. ...
  http://iform.se/nyttig-mat/superfood/superfood-pekannotter
*  Palmkärnolja | Kurera.se
Enkelomättade fettsyror 14 procent: Oljesyra 14 procent.. Fleromättade fettsyror 2 procent: Linolsyra 2 procent. ... Fetter, lipider och fettsyror. MCT-olja är medellånga mättade fettsyror med fantastiska egenskaper. MCT-oljan tas upp direkt av ... Fetter, lipider och fettsyror 13 juli, 2012. Palmkärnolja kommer från palmfruktens nötter. Nöten ser ut som en liten kokosnöt ...
  https://kurera.se/palmkarnolja/
*  KATRINPLOMMONKAKA
Fett Fleromättade fettsyror Mättade fettsyror Enkelomättade fettsyror Fibrer Protein Kolhydrater Andra fetter ...
  https://www.findusfoodservices.se/special-foods/recept-inspiration/mrs-desserter/katrinplommonkaka/
*  Mango- och passionstårta med ljuvliga tillbehör
Fett Fleromättade fettsyror Mättade fettsyror Enkelomättade fettsyror Fibrer Protein Kolhydrater Andra fetter ...
  https://www.findusfoodservices.se/recept-inspiration/bakverk-sott/mango-och-passionstarta-med-ljuvliga-tillbehor-1/
*  FRUKTGELÉ Julgodis
Fett Fleromättade fettsyror Mättade fettsyror Enkelomättade fettsyror Fibrer Protein Kolhydrater Andra fetter ...
  https://www.findusfoodservices.se/special-foods/recept-inspiration/dessert/fruktgele-julgodis/
*  Råsaft Havtorn från vildvuxna, nordiska bär | Happy Green
Enkelomättade fettsyror. 4,5 g. Fleromättade fettsyror. 0,4 g. Mättade fettsyror. 2,7 g. ...
  https://www.happygreen.se/nordic-superfood-by-myrberg-rasaft-havtorn-195ml
*  Quorn Pytt med hackat ägg och rödbetor
Fett Fleromättade fettsyror Mättade fettsyror Enkelomättade fettsyror Fibrer Protein Kolhydrater Andra fetter ...
  https://www.findusfoodservices.se/recept-inspiration/grona-ratter/quorn-pytt-med-hackat-agg-och-rodbetor/
*  Kalvfärsmedaljong & torghandlarmos
Fett Fleromättade fettsyror Mättade fettsyror Enkelomättade fettsyror Fibrer Protein Kolhydrater Andra fetter ...
  https://www.findusfoodservices.se/special-foods/recept-inspiration/kott/kalvfarsmedaljong-torghandlarmos/
*  Quornburgare i grillad ciabatta
Fett Fleromättade fettsyror Mättade fettsyror Enkelomättade fettsyror Fibrer Protein Kolhydrater Andra fetter ...
  https://www.findusfoodservices.se/recept-inspiration/grona-ratter/quornburgare-i-grillad-ciabatta/
*  CHOKLAD - VANILJDRYCK
Fett Fleromättade fettsyror Mättade fettsyror Enkelomättade fettsyror Fibrer Protein Kolhydrater Andra fetter ...
  https://www.findusfoodservices.se/special-foods/recept-inspiration/mrs-mellanmal/choklad-vaniljdryck/
*  Pannkaksplätt med topping
Fett Fleromättade fettsyror Mättade fettsyror Enkelomättade fettsyror Fibrer Protein Kolhydrater Andra fetter ...
  https://www.findusfoodservices.se/special-foods/recept-inspiration/dessert/pannkaksplatt-med-topping/
*  Sautégrönsaker med lotusrot & sugar snap peas
Fett Fleromättade fettsyror Mättade fettsyror Enkelomättade fettsyror Fibrer Protein Kolhydrater Andra fetter ...
  https://www.findusfoodservices.se/recept-inspiration/tillbehor-garnityr/sautegronsaker-med-lotusrot-sugar-snap-peas/
*  Veggie burgare med varm apelsin- och morotssallad
Fett Fleromättade fettsyror Mättade fettsyror Enkelomättade fettsyror Fibrer Protein Kolhydrater Andra fetter ...
  https://www.findusfoodservices.se/recept-inspiration/grona-ratter/hagenburgare-med-varm-apelsin-och-morotssallad/
*  Matjesilltårta med pepparrot A-kost
Fett Fleromättade fettsyror Mättade fettsyror Enkelomättade fettsyror Fibrer Protein Kolhydrater Andra fetter ...
  https://www.findusfoodservices.se/special-foods/recept-inspiration/fisk/matjesilltarta-med-pepparrot-a-kost/

Fettsyrametylestrar: Fettsyrametylestrar (förkortas FAME, av den engelska benämningen fatty acid methyl ester) är estrar av fettsyra och metanol. Begreppet är vanligen synonymt med biodiesel, vilken framställs ur vegetabilisk olja eller animalfett genom omförestring, synonymt med transesterifiering eller förestring, synonymt med esterifiering.Animaliskt fett: Animaliskt fett är fett som kommer från djur. Animaliskt fett kan man få i sig genom att äta till exempel kött eller mejeriprodukter.Essentiella fettsyror: Essentiella fettsyror är sådana fettsyror som en organism behöver men inte kan tillverka själv. För människan är linolsyra och linolensyra essentiella och måste alltså tillföras via födan.Matolja: Matolja är en olja lämpad som födoämne och för matlagning. Motsatsen till matolja är mineralolja (även kallad petroleum).Triglycerid: Triglycerider (triacylglyceroler) är kemiska föreningar i form av estrar mellan tre fettsyramolekyler och en glycerolmolekyl. Det finns både enkla och blandade triglycerider, där de enkla innehåller samma sorts fettsyra.FosfolipidFettleverKolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Fettcell: Fettceller eller adipocyterhttp://www.ne.Very low-density lipoprotein: Very low-density lipoprotein eller VLDL är ett lipoprotein som sätts ihop i levern från kolesterol och apolipoproteiner. Det omvandlas i blodet till lipoprotein med högre densitet, LDL.Diol: Dioler är organisk-kemiska föreningar som innehåller två hydroxigrupper (-OH). Detta kan jämföras med de enkla alkoholer, som till exempel etanol, som bara har en hydroxigrupp.Arakidonsyra: Arakidonsyra, även kallad spindelsyra, är en fleromättad fettsyra med 20 kolatomer. Den utgör substrat för den vidare eikosanoidsyntesen, ibland endast diffust skild från prostaglandinsyntesen, vilken egentligen utgör en delmängd av eikosanoidsyntesen.LiktornMembranlipid: Membranlipider är en grupp lipider som tillsammans med olika proteiner och kolhydrater är komponenterna i specifika dubbellager (membran), både intracellulära membran samt cytoplasmamembran. De flesta membranlipiderna är amfifila (amfipatiska), vilket innebär att dessa molekyler har både en polär och en opolär del, och således också har både hydrofoba resp.Nöt: Nötter är inom botaniken hårda, torra, skalförsedda enfröiga äkta frukter inom undergruppen torra frukter som inte öppnar sig för att släppa iväg fröna när de är mogna. I vardagligt tal syftar dock nötter på alla hårda, ätbara (frukt)kärnor.Rapsolja: Rapsolja är en vegetabilisk olja framställd genom pressning av rapsfrön. Oljan kan framställas genom antingen kallpressning eller varmpressning.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.OleylalkoholBlodsockermätning: Blodsockermätning eller glukosmätning, det vill säga mätning av nivån blodsocker (glukos) i blod, sker för att studera en persons blodsockerreglering, t.ex.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Medelhavsdiet: Medelhavsdieten är en modernAlberto Capatti et al., Italian Cuisine: A Cultural History, sida 106.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Tautomeri: Tautomeri, eller med en äldre benämning desmotropi, är en form av isomerihttp://www.ne.Odlat kött: Odlat köttdn.se: Odlat kött kan minska miljöproblem (30 augusti 2011), läst 10 september 2011chalmers.Omättat fett: Ett omättat fett är ett fett där det finns en eller flera dubbelbindningar i någon av fettsyrornas kolkedjor, det vill säga ett fett som innehåller omättade fettsyror. Omättat fett skiljer sig från mättat fett, som enbart har enkelbindningar i kolkedjan.Margarine Unie: Det nederländska företaget Margarine Unie (eg. Margarine Union Limited) växte fram på 1920-talet genom samgåenden av ett flertal margarintillverkare, däribland Centra och Schicht men framförallt Antonius Johannes Jurgens och Samuel van den Bergh.


  • minskar
  • Pekannötter är rika på enkelomättade fettsyror som minskar mängden dåligt kolesterol i blodet. (iform.se)
  • Omega-3-fettsyror har påvisats ha en triglyceridsänkande effekt, men inte kolesterolsänkande och undersökningar medlen har inte kunnat påvisa positiv effekt på hjärt-/kärlsjukdomar Exakt samma slutsats kom NICE fram till i maj 2008, efter att ha genomfört en omfattande studiegenomgång Vid en stor meta-analys kunde man inte påvisa att behandling med omega-3-fettsyror minskar sjuklighet eller dödlighet i hjärt-kärlsjukdom eller stroke (vid primär prevention). (wikipedia.org)
  • vissa
  • Misstankar om hälsoeffekter av omega-3-fettsyror uppkom på 1970-talet, då forskare fann att inuiter och befolkningen på den japanska ön Okinawa i mindre utsträckning än andra folkgrupper var drabbade av vissa typer av hjärt- och kärlsjukdomar. (wikipedia.org)
  • enbart
  • Fettsyror är karboxylsyror som enbart består av kol, väte och syre samt bara innehåller en karboxylgrupp som är bunden till en ogrenad alkylgrupp. (wikipedia.org)