Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Adrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Adrenergic alpha-1 Receptor AgonistsKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Alfa-1-adrenerga receptorerAlfaadrenerga receptorerEfedrin: En alfa- och betaadrenerg agonist som även ökar utsöndringen av norepinefrin. Medlet har används för behandling av ett flertal sjukdomstillstånd, inklusive astma, hjärtsvikt, rinit och urininkontinens, samt för narkolepsi och depression, pga sina centralstimulerande effekter. Användningen har minskat i takt med att mer selektiva agonister tillkommit.PrazosinKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Pupillvidgande medelSympatomimetikaBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Adrenergic alpha-1 Receptor AntagonistsBaroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. Adrenerga stimulerare: Läkemedel som binder till och aktiverar adrenerga receptorer.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.NitroprussidNoradrenalinKlonidin: En alfa-2-adrenerg agonist som passerar blod-hjärnbarriären. Klonidinets huvudsakliga verkan består i att reducera den sympatiska spänningen, vilket leder till minskat diastoliskt och systoliskt tryck och lägre puls. Det har också perifer verkan, vilken kan vara orsaken till den övergående blodtrycksstegring som kan ses vid snabb, intravenös tillförsel.Receptorer, adrenergaKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.TropicamidGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Metoxamin: En alfaadrenerg agonist som ger långvarig, perifer kärlsammandragning. Medlet har liten eller ingen direktverkan på det centrala nervsystemet.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Bedövning vid förlossningTryckreceptorerPropranololRåttor, Sprague-DawleyHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Ryggbedövning: Injektion av bedövningsmedel i subaraknoidal- eller epiduralrummet via lumbalpunktion.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Råttor, WistarAdrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Blodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.Sympatiska nervsystemetAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.YohimbinDioxaner: 1,4-dietylendioxider. Dessa används som industriella lösningsmedel. Dioxan är potentiellt cancerframkallande, enligt Fourth Annual Report on Carcinogens (NTP 85-002, 1985).Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Råttor, inavlade stammarKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Adrenerga betastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar betaadrenerga receptorer.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.NG-nitroargininmetylesterKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.VasopressinerSvansPupillFenoxibensamin: En alfaadrenerg antagonist (alfablockerare) med lång verkningstid. Den har använts för behandling av högt blodtryck och som perifert kärlutvidgande medel.EnzymhämmareOximetazolinRegionalt blodflödeKemisk stimuleringAngiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.PenisHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.MetaproterenolHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.KinoxalinerAlfa-2-adrenerga receptorerHjärtförstoringMyografiNitroargininHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Hjärtstimulerande medelGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.beta-adrenerga receptorerAdrenergic alpha-2 Receptor AgonistsKejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.RitodrinGangliektomi: Avlägsnande av ett autonomt eller sensoriskt ganglion med någon metod.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.GenomspolningErgonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Ganglieblockerande medel: Medel som främst verkar genom att stoppa nervsignalöverföringen via nikotinreceptorer på autonoma postganglienervceller. Eftersom de har så bred verkan, omfattande blockering av både sympatiska och parasympatiska system, har de i terapeutiskt bruk till stor del ersatts av mer specifika läkemedel. De används dock fortfarande för blodtrycksreglering hos patienter med dissekerande aortaaneurysm och för att sänka blodtrycket under operationer.Fosforylas a: Den aktiva formen av glykogenfosforylas (1,4-a-D-glukan:fosfat a-D-glukosyltransferas) som fås genom fosforylering av fosforylas b. Fosforylas a deaktiveras till följd av hydrolys av fosfoserin genom fosforylasfosfatas, varvid bildas fosforylas b. EC 2.4.1.1.Trimetafan15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.XylazinAdrenerga blockerare: Läkemedel som binder till, men inte aktiverar adrenerga receptorer. Adrenerga antagonister blockerar verkan av de endogena adrenerga transmittorerna epinefrin och norepinefrin.VagusnervIsometrisk sammandragning: Muskelsammandragningar kännetecknade av ökad spänning utan ändrad muskellängd.NäsdropparReflexElektrostimuleringGlukagon: Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Läkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Vasomotoriska systemetLeverglykogen: Glykogen som lagras i levern.AzepinerAutonoma medel: Medel som antingen påverkar det autonoma nervsystemet eller efterliknar dess effekt på funktioner som andning, blodcirkulation, matsmältning, reglering av kroppstemperatur, produktion av vissa endokri na substanser osv.NifedipinSynefrinHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Deoxiadrenalin: Ett sympatomimetiskt, kärlsammandragande ämne.Råttor, inavlade SHRHjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.NitroglycerinMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.SympatolytikaCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Ophthalmic SolutionsOmega-N-metylargininMoxisylyt: En alfa-adrenerg blockerare som används vid Raynauds sjukdom. Preparatet används också i ögat för att motverka den pupillutvidgning (mydriasis) som orsakas av fenylefrin och andra sympatomimetiska medel.Proteinkinas CRåttor, inavlade WKYMetakolinföreningar: En grupp föreningar som är derivat av beta-metylacetylkolin (metakolin).Regnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetEtilefrin: En adrenerg agonist som tycks samverka med beta-2- och vissa alfa-adrenerga receptorer. Det har använts som kärlsammandragande medel.Fosforylaser: En klass glukosyltransferaser som katalyserar nedbrytningen av lagrade polysackarider, som t ex glukospolymerer, genom fosforolys hos djur (glykogenfosforylas) och växter (stärkelsefosforylas). EC 2.4.1.1.

*  Köp Fenylefrin AB Unimedic Koncentrat till injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 x 1 milliliter på Kronans Apotek
Fenylefrin AB Unimedic. Koncentrat till injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 x 1 milliliter ... Fenylefrin AB Unimedic Koncentrat till injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 x 1 milliliter ...
  https://www.kronansapotek.se/Fenylefrin-AB-Unimedic-Koncentrat-till-injektionsv%C3%A4tska%2C-l%C3%B6sning/p/366405
*  Fenylefrin Unimedic injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml - Köp direkt på Apoteket
Hemleverans av Fenylefrin Unimedic injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml hos Apoteket - Snabb leverans och trygga betalningar. ... Fenylefrin Unimedic. 0,05 mg/ml och 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning. fenylefrin. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ... 1. Vad Fenylefrin Unimedic är och vad det används för. 2. Vad du behöver veta innan du använder Fenylefrin Unimedic. 3. Hur du ... Fenylefrin som finns i Fenylefrin Unimedic kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna ...
  https://www.apoteket.se/produkt/fenylefrin-unimedic-injektionsvatska-losning-01-mg-per-ml-10-x-10-milliliter-ampull-306152/
*  Köp Fenylefrin Unimedic Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Fenylefrin 10 x 5 milliliter på Kronans Apotek
Fenylefrin Unimedic. Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Fenylefrin 10 x 5 milliliter ... Fenylefrin Unimedic Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Fenylefrin 10 x 5 milliliter ...
  https://www.kronansapotek.se/Fenylefrin-Unimedic-Injektionsv%C3%A4tska%2C-l%C3%B6sning/p/543183
*  Köp Fenylefrin-lidokain APL Injektionsvätska, lösning 15 mg/ml + 10 mg/ml 10 milliliter på Kronans Apotek
Fenylefrin-lidokain APL. Injektionsvätska, lösning 15 mg/ml + 10 mg/ml 10 milliliter ... Fenylefrin-lidokain APL Injektionsvätska, lösning 15 mg/ml + 10 mg/ml 10 milliliter ...
  https://www.kronansapotek.se/Fenylefrin-lidokain-APL-Injektionsv%C3%A4tska%2C-l%C3%B6sning/p/332460
*  Ordlista - FASS Allmänhet
Fenylefrin Fenylefrin är ett hjärtstimulerande medel och används om blodtrycksfall inträffar i samband med operationer eller ... Fenylefrin kan på så sätt också användas då hjärtat slår för fort. ... vid överkänslighetsreaktioner (ex, vid getingstick). Fenylefrin binder till receptorer (små sensorer) på blodkärl som svarar ...
  http://www.fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=F
*  Medicinsk sök (Metylenblått • Definitionerna)
Medicinsk informationssökning (Fenylefrin • Definitionerna). Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller ...
  https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Metylenbl%C3%A5tt&src=definitions
*  Aortastenos - Wikipedia
Nitroprussid eller fenylefrin kan användas för de med okompenserad hjärtsvikt med hänsyn till blodtrycket. Aortastenos är den ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aortastenos
*  Glaudin ögondroppar, lösning 2 mg/ml - Köp på Apoteket.se
Försiktighet måste iakttas om du tar så kallade alfa-adrenoreceptoragonister såsom fenylefrin (används t.ex. i ögondroppar, ...
  https://www.apoteket.se/produkt/glaudin-ogondroppar-losning-2-mg-per-ml-3-x-5-milliliter-flaska-236860/
*  prometazin vc med kodein - Benedicto
... fenylefrin, dextrometorfan / guaifenesin / fenylefrin, Dimetapp Barn Cold & Hosta, Deconex DMX, Rynex DM, Tuzistra XR, ... Fenylefrin är ett avsvällande medel. Det fungerar genom att minska blodkärlen och leder till clearing av nästäppa. ... Prometazin VC med kodein (kodein / fenylefrin / prometazin). Se till alla läkare eller tandläkare som behandlar du vet att du ... rekommenderas inte användning av kodein, fenylefrin och prometazin kombination hos barn yngre än 6 år. Det bör inte användas ...
  http://benedicto.ilorena.com/prometazin-vc-med-kodein/
*  ATC-kod R01: Medel vid nässjukdomar - Wikipedia
Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2. R01AA02 Cyklopentamin R01AA03 Efedrin R01AA04 Fenylefrin R01AA05 ... kombinationer R01BA53 Fenylefrin, kombinationer WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology - ATC Index WHO ... R01BA01 Fenylpropanolamin R01BA02 Pseudoefedrin R01BA03 Fenylefrin R01BA51 Fenylpropanolamin, kombinationer R01BA52 ... Tramazolin R01AA10 Metizolin R01AA11 Tuaminoheptan R01AA12 Fenoxazolin R01AA13 Tymazolin R01AA14 Adrenalin R01AB01 Fenylefrin ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_R01:_Medel_vid_n%C3%A4ssjukdomar
*  ATC-kod S01: Medel vid ögonsjukdomar - Wikipedia
... kombinationer S01FB01 Fenylefrin S01FB02 Efedrin S01FB03 Ibopamin S01GA01 Nafazolin S01GA02 Tetryzolin S01GA03 Xylometazolin ... kombinationer S01GA55 Fenylefrin, kombinationer S01GA56 Oxedrin, kombinationer S01GX01 Natriumkromoglikat S01GX02 Levokabastin ... S01GA04 Oximetazolin S01GA05 Fenylefrin S01GA06 Oxedrin S01GA51 Nafazolin,kombinationer S01GA52 Tetryzolin, kombinationer ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_S01:_Medel_vid_%C3%B6gonsjukdomar
*  Kjøp Doxyderma uten resept på nett i Norge | Doxyderma Apotek Online
Drypp en dråpe fenylefrin på det affiserte øyet, köpa doxyderma sverige stockholm. De karakteristiske trekk ved denne type ...
  http://mitchparnes.com/bw/apotek/doxyderma.html
*  Köpa Lafurex utan recept på nätet i Sverige | Lafurex Online Apotek
Heracillin fentanyl fentanyl fenylefrin dextriferron azelainsyra amorolfin finasterid metronidazol metronidazol immunglobulin ...
  http://sverige-apotek.life/lafurex.html
*  Köpa Baripril utan recept på nätet i Sverige | Baripril Online Apotek
Exempel på indirekt verkande sympatomimetica är efedrin, fenylefrin och fenylpropanolamin, generisk baripril sverige apotek. ...
  http://web-apotek-sverige.life/baripril.html
*  Köpa Candesar utan recept på nätet i Sverige | Candesar Online Apotek
Fenylefrin är en potent och selektiv vasokonstriktor som verkar specifikt på alfa-1-adrenerga receptorer. Europaparlamentet har ...
  http://web-apotek-sverige.life/candesar.html
*  Köpa Novo-spirozine utan recept på nätet i Sverige | Novo-spirozine Online Apotek
Fenylefrin är en potent och selektiv vasokonstriktor som verkar specifikt på alfa-1-adrenerga receptorer. Svullnad, ömhet och ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/novo-spirozine.html
*  Köpa Famicef utan recept på nätet i Sverige | Famicef Online Apotek
De generiska namnen på vanliga inkluderar avsvällande medel fenylefrin, fenylpropanolamin, pseudoefedrin, och nässpray ...
  http://apotekvarernettbutikk.life/famicef.html
*  Gravid OCH SJUK. - ppt ladda ner
29 Aortastenos- lärdom Låg-dos eda under förlossning Fenylefrin för BT kontroll IBP/CVP svåra fall och vid sectio CAVE: ...
  http://slideplayer.se/slide/2481927/
*  Köpa Demoksil utan recept på nätet i Sverige | Demoksil Online Apotek
Fenylefrin har minimal effekt på beta-receptorer och har inga direkta hjärteffekter, d v s ingen positiv inotrop eller ...
  http://apoteksverige.life/demoksil.html
*  Studie visar på stor risk för förväxling - PDF
Fenylefrin 0,1 mg/ml, 10 ml Apoteket Fentanyl 50 μg/ml, 2 ml Braun 1, Xylocard 20 mg/ml, 5 ml AstraZeneca Seloken 1 mg/ml, 5 ml ... 10 ml Apoteket Fenylefrin 0,1 mg/ml, 10 ml Apoteket (3) Abboticin 1 g Abbott Adenosin 5 mg/ml, 10 ml Item (2) Corotrop 0,1 mg/ ... Fenylefrin 0,1 mg/ml, ml, Apoteket 10 ml, Apoteket 5 (69) 2 Marcain spinal Marcain spinal tung mg/ml, 4 ml 5 mg/ml, 4 ml ... Fenylefrin 0,1 mg/ml, 10 ml Apoteket Fentanyl 50 μg/ml, 2 ml Braun (2) 1 Varierande konsekvensgrad anges då den bedöms vara ...
  http://docplayer.se/398039-Studie-visar-pa-stor-risk-for-forvaxling.html

EfedrinMuskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Baroreceptor: Baroreceptorer, tryckreceptorer, är en typ av mekanoreceptorer som indirekt känner av blodtrycket. Dessa finns lokaliserade i karotisbulben halspulsådern (sinus caroticus) och i aortabågen (arcus aortae).PropranololSpinalanestesi: Spinalanestesi är en form av central nervblockad eller ryggbedövning, som i folkmun felaktigt ibland kan kallas ryggmärgsbedövning.HypotoniArtär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Tan (kaninras)ObjektivYohimbin: Yohimbin är en kemisk förening som fungerar som en selektiv alfa2-receptorantagonist. Ämnet används för att dilatera pupillen i ögat och har tidigare använts mot erektil dysfunktion.KennelklubbBlodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Beta-2-stimulerare: Selektiva beta-2-stimulerare (β2-stimulerare), eller beta-2-agonister (β2-agonister), är en grupp läkemedel som vidgar luftrören (bronkdilaterande), vilket minskar symtomen vid astma och KOL.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Inotrop: Inotrop avser hjärtats kontraktionskraft.Cefaliska fasen: Den cefaliska fasen är den delen av matspjälkningen som startar magens sekretion av magsafter. Den börjar innan maten har kommit ner i magsäcken.