Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Europe, EasternNordamerikaEuropeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Asien: Den största av jordens kontinenter. Namnet anses härstamma antingen från assyriskans asu eller sanskrits usa, båda betecknande soluppgången.Geografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Forntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.PhylogeographyVariation (Genetics)Nordafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Algeriet, Egypten, Libien, Marocko och Tunisien. Också Saharas öknar och oaser räknas hit.Arkeologi: Läran om forntiden.Mellanöstern: De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.AfrikaInternationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Medelhavsregionen: Medelhavet, medelhavsöarna och de till Medelhavet gränsande länderna.Befolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Tjeckien: Republik som bildades den 1. januari 1993 efter delningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien. Republiken, belägen i Centraleuropa, har en yta på 78 860 km2 och drygt 10 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i väster till Tyskland, i norr mot Polen, i söder till Medeltidshistoria: Tiden från 500 till 1450 e. Kr.Fossiler: Lämningar och spår efter djur och växter från tidigare geologiska skeden som bevarats i jordskorpan.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Ungern: Republik i Centraleuropa, gränsande till Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Ceratopogonidae: En familj bitande stickmyggor av ordningen Diptera. Den omfattar släktet Culicoides, som överför patogena filariaparasiter till människor och andra primater.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Frankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.Centralasien: En del av Asien som omfattar Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Mitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.Introduced SpeciesInternationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Klimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Amerika: En generell benämning på Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika.Blåtunga: Benämning på en reovirusinfektion som drabbar främst får och som kännetecknas av en blå, svullen tunga och strupkatarr, samt ofta av inflammation i klövarnas och hornens känsliga skikt.OceanienBefolkningsdynamik1400-talshistoria: Tiden från 1401 till 1500.Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna: Rapportering om nya eller återuppståndna infektionssjukdomar och studier som försöker utöka förståelsen av faktorer av betydelse för uppkomst, förebyggande och utrotning av sådana sjukdomar.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.SpanienRysslandPrevalensBefolkningsstudierZigenareHjärninflammation, fästingburen: Hjärninflammation orsakad av neurotropa virus som sprids genom fästingbett. I Europa ger olika fästingburen encefalitvirus upphov till RSSE (rysk vår-sommarencefalit), CEE (centraleuropeisk virusencefalit), louping ill-encefalit och liknande sjukdomar. Powassan-encefalit förekommer i Nordamerika och Ryssland och orsakas av Powassanvirus. Aseptisk meningit och i sällsynta fall encefalit kan vara komplikationer till Colorado-fästingfeber, som är endemisk i de västra bergstrakterna i USA. Syn. TBE.Italien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Människokromosomer YPolenKommunism: En politisk ideologi, huvudsakligen baserad på Marx och Engels kommunistiska manifest (1848) och utvecklad av Lenin, och motsvarande statsskick, där staten, genom ett auktoritärt parti, skall äga och kontrollera all produktion i ett klasslöst samhälle.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.SeasonsLatinamerika: Namnet avser det geografiska området "Latinamerika" när inget land inom området specificeras. Området omfattar vanligtvis Centralamerika, Sydamerika, Mexiko och den karibiska övärlden.Slovakien1500-talshistoria: Tiden från 1501 till 1600.Orthobunyavirus: Ett släkte inom Bunyaviridaefamiljen med mer än 150 virusarter, av vilka de flesta överförs med myggor eller knott. De delas in i serogrupperna Bunyamweravirus, Californiavirus, Simbuvirus och Guamavi rus.NeanderthalsRumänien1700-talshistoria: Tiden från 1701 till 1800.DjurförflyttningarGenetisk pool: Den totala genetiska information som innehas av de reproduktiva medlemmarna av en population av organismer med sexuell fortplantning.AustriaMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SydamerikaLantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.FåglarGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Hominidae: Familj (hominider) tillhörande underordningen Haplorhini (Anthropoidea) och bestående av tvåfota primatdäggdjur. Hit hör den moderna människan (Homo sapiens) och de stora aporna: gorilla (Gorilla gorilla), schimpans (Pan paniscus och Pan troglodytes) och orangutang (Pongo pygmaeus).Västasien: Geografisk hemvist för länderna i Mellanöstern samt länderna Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Pakistan och Sri Lanka.Belgien: Kungarike i Västeuropa med en yta av 30 518 km2 och en folkmängd på drygt 10 miljoner invånare. Huvudstaden är Bryssel.UkrainaRiskfaktorerAntropologi, fysisk: Den jämförande vetenskapen inriktad på människans fysiska egenskaper, som de kan förhålla sig till hennes ursprung, utveckling och miljöanpassning.Ixodes: Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).PortugalDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.AlPaleontologiEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.

*  Förpackningslagstiftning i Europa
I Europa finns nu en rik flora återvinningssymboler med olika innebörd. Schweiz: Sedan den första november 1991 är PVC-flaskor ... Titel: Förpackningslagstiftning i Europa Huvudspråk: Svenska Målgrupp: Praktiker OBS! Fel i texten kan ha uppkommit då ... Sverige: Här hemma finns ett utredningsförslag om producentansvar som bör harmonieras med övriga Europa. Målet är att höja ...
  http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/alternativodlingsbrevet/AOB49/AOB49C.HTM
*  Australian Draught - Wikipedia
... är en kraftig hästras av kallblodstyp som utvecklats i Australien med hjälp av importerade kallblodsraser från Europa. Rasen är ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Australian_Draught
*  Sverige tar emot flest asylsökande per capita - Sydsvenskan
Sverige är det land i Europa som tar emot flest asylsökande per capita.. Men i absoluta tal överträffas antalet asylansökningar ...
  https://www.sydsvenskan.se/2014-12-18/sverige-tar-emot-flest-asylsokande-per-capita
*  Internationellt arbete
Resurscentrum i Arvidsjaur är bäst i Europa *Resurscentrum på European Youth Portal (engelska) ...
  http://arvidsjaur.se/sv/utveckling/arbete/internationellt-arbete/
*  Motverkande av rasism i Sverige. european network against racism europeiska antirasistiska nätverket - PDF
Europa har ett ansvar, gentemot invånarna i Europa och även internationellt, för att bli en ledande faktor i arbetet för en ... åren ger ingen positiv bild av Europa. Trots denna tydliga historia, är det endast under senare år som Europa har börjat ... Det finns två anledningar till varför utvecklingen av en förståelse av rasism inom Europa är grundläggande. För det första är ... EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står ...
  http://docplayer.se/3871287-Motverkande-av-rasism-i-sverige-european-network-against-racism-europeiska-antirasistiska-natverket.html
*  Arkitektur - MyTrips
Vi hade klarat oss undan kriget och stod rustade på ett helt annat sätt än våra krigshärjade grannländer i Europa. Den ...
  http://mytrips.se/category/arkitektur/
*  Efter torkan: Bränder i flera länder i Europa | Aftonbladet
Det är inte bara Sverige som brinner med anledning av torkan. Även i flera andra europeiska länder härjar bränder okontrollerat.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EoAoeP/efter-torkan-brander-i-flera-lander-i-europa
*  Om programmet
Fyra ämnesspecifika kurser om vardera 7,5 hp som ger kunskaper om centrala frågeställningar om Europa. Fyra ämnesspecifika ... Härigenom får du exempelvis en bakgrund till vad som ansetts utgöra "Europa" utifrån historisk, kulturell och geografisk ... Under det gemensamma introduktionsåret får du kunskaper inom centrala frågeställningar om Europa via kurser inom såväl ... kurser om vardera 7,5 hp som ger kunskaper om centrala frågeställningar om Europa. ...
  http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1232
*  Ruccola hjälper mot artros, äpple mot övervikt - Träning 40+
Ayurveda läkare som praktiserar i USA och Europa. Ruccola har samma effekt som piller som tillverkas av torkad shallaki som ...
  http://www.traning40plus.se/halsa-2/ruccola-hjalper-mot-artros-apple-mot-overvikt/
*  Kommentera Vindkraftsligan: Sverige trea i Europa
Bara två länder i Europa installerade mer vindkraft än Sverige under 2014. Bland annat ökade kapaciteten 16 gånger mer än i ... Vindkraftsligan: Sverige trea i Europa. 24 februari 2015. Torbjörn Lämna en kommentar ...
  http://www.forvarmt.se/hallbara-nyheter/vindkraftsligan-sverige-trea-i-europa/
*  Prix Europa - Wikipedia
Prix Europa är en festival för produktioner inom TV, radio och Internet, som sedan 1987 hålls i olika europeiska städer. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_Europa&oldid=20413688" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Prix_Europa
*  Ford Europa - Wikipedia
Ford Europa (Ford of Europe) är Ford Motor Companys europeiska del med huvudkontor i Köln. Ford of Europe skapades 1967 då ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ford_Europa&oldid=20672027" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ford_Europa
*  Böckerna har kommit och premiär för Äventyret Europa | Jakob Sverker - Författare
Av admin den 18 januari, 2017 i Äventyret Europa 0. Först och främst är det äntligen premiär för podcasten Äventyret Europa. ... I Äventyret Europa undersöker jag vår kontinent ur ett historiskt, politiskt och kulturellt perspektiv för att förstå var vi ... Dagens avsnitt behandlar boken Europa : ett oavslutat äventyr av Zygmunt Bauman (köp boken på Adlibris, Bokus, CDON) ... Äventyret Europa, del 2 - Låt oss städa klart tillsammans med antikommunisten Kjell Albin Abrahamsson ...
  http://jakobsverker.se/2017/01/18/bockerna-har-kommit-och-premiar-for-aventyret-europa/
*  Utbildning - Ditt Europa
Vilka handlingar behövs för att resa i Europa? * Resehandlingar för EU-medborgare ...
  https://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_sv.htm
*  Europa Universalis - Wikipedia
Europa Universalis, och uppföljarna Europa Universalis II ("EU2"), Europa Universalis III samt Europa Universalis IV, är ... Uppföljaren Europa Universalis IV släpptes den 13 augusti 2013, med förbättrad grafik, smartare artificiell intelligens och ... Paradox Interactive gav ut Europa Universalis III den 26 januari 2007 i Sverige och den 23 januari i Nordamerika. I denna ... Andra spel från Paradox Interactive, som grundar sig på i princip samma idé: Crusader Kings - Behandlar Europa under tiden 1066 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Europa_Universalis
*  Uefa Europa League - Wikipedia
Uefa Europa League[redigera , redigera wikitext]. Då turneringen inför säsongen 2009/10 bytte namn till Uefa Europa League ... Uefa Europa League, tidigare kallad Uefacupen, är den näst största fotbollsturneringen för klubblag i Europa efter Uefa ... Uefa Europa League-finaler[redigera , redigera wikitext]. En stjärna (*) bredvid en klubbs namn betyder att klubben först ... Uefa Europa League anordnas av Uefa varje säsong. Turneringen blev en stor officiell europeisk turnering säsongen 1971/72 då ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Europa_League
*  S/S Europa - Wikipedia
Europa var systerskepp med S/S Bremen.. Denna artikel om ett fartyg saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ... SS Europa är ett tysktillverkat fartyg sjösatt 1928. Skeppet drabbades av brand under inkörningen och sjönk. Fartyget bärgades ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=S/S_Europa&oldid=20239996" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/S/S_Europa
*  Basinkomst i Europa - Wikipedia
Alaska · Australien och Nya Zeeland · Belgien och Nederländerna · Brasilien · Norden · Europa · Frankrike · Italien · Japan · ... Sydöstra Europa[redigera , redigera wikitext]. I Bulgarien tog landet största fackförening CITUB oväntat ställning till förmån ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Basinkomst_i_Europa&oldid=41779122" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomst_i_Europa
*  Jovian Europa Orbiter - Wikipedia
Jovian Europa Orbiter (JEO) är en framtida rymdsond planerad av Europeiska rymdorganisationen till Jupiters måne Europa. JEO ... JEO ska inte blandas ihop med Europa Orbiter, ett NASA-uppdrag som lades ner. ... kommer att vara kapabel att samla information om Europa från dess omloppsbana, och den kommer att skicka informationen vidare ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Jovian_Europa_Orbiter&oldid=40708558" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jovian_Europa_Orbiter
*  Mall:Europa metamall - Wikipedia
Europa}}. och {{Historia i Europa}}. . Tanken är att du bara ska behöva göra ändringar i utseende, lägga till och dra ifrån ... Europa_metamall,rubrik= ,namn= ,färg= ,länkprefix= ,länksuffix= }} Till exempel så här: {{Europa_metamall ,rubrik=[[Europas ... Europa_metamall ,rubrik=[[Europas språk]] ,namn=Språk i Europa ,färg= ,länkprefix=Lista över ,länksuffix=språk }} Ytterligare ... historia]] ,namn=Historia i Europa ,färg=#FFEFD5 ,länkprefix= ,länksuffix=s historia }} (Sverige leder till Sveriges historia ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Europa_metamall
*  Europa Top 16 - Wikipedia
Europa Top 16 (tidigare Europa Top 12) är en bordtennistävling som arrangeras av European Table Tennis Union och som har ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa_Top_16&oldid=40592665" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Europa_Top_12
*  Kategori:Partistubbar-Europa - Wikipedia
Artiklar i kategorin "Partistubbar-Europa". Följande 11 sidor (av totalt 11) finns i denna kategori. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Partistubbar-Europa&oldid=29378560" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Partistubbar-Europa
*  Puerta de Europa - Wikipedia
Puerta de Europa är två tvillingtorn i Madrid. Byggnaderna är kontorsbyggnader med parkering under mark, entréplan, teknisk ... Puerta de Europa ritades av de amerikanska arkitekterna Philip Johnson and John Burgee och uppfördes 1996. Byggnaderna är 115 ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerta_de_Europa&oldid=41843483" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_Europa

Interleukin 2: Interleukin 2 (IL-2) är ett cytokin och en av de viktigaste signalmolekylerna i immunförsvaret. IL-2 utsöndras av naiva T-celler som precis aktiverats av ett antigen och ska genomgå klonal expansion.Daewoo EvandaKlubbhätting: Conocybe apala var. albipes (G.Införlivande av direktiv: Införlivande av direktiv, även känt som transponering, är inom den europeiska unionsrätten den process varigenom en medlemsstat inom Europeiska unionen antar nationella rättsregler för att genomföra ett direktiv på nationell nivå. Transponering kan ske med både primär och sekundär lagstiftning.Medicinsk geografi: Medicinsk geografi tar upp sambandet mellan samhällsutveckling, miljöpåverkan och hälsa och studerar den rumsliga kopplingen mellan olika sociala och fysiska faktorers påverkan på folkhälsan. Frågor som ställs är exempelvis hur påverkar människors beteende, reproduktionsmönster och migration geografiska olikheter i sjukdomsmönster regionalt, nationellt och internationellt och vilken koppling finns mellan olika naturliga omgivningsfaktorer och variationer i hälsotillståndet hos befolkningen?Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.ZinkFylogeografi: Fylogeografi är studiet av historiska processer som kan vara orsak till nuvarande geografiskt utbredningsmönster, men även cykliska förflyttningar, för arter eller grupper av arter. Fylogeografiska studier sker i ljuset av studiet av genetiska strukturer och släktskap.Asphodelus ramosus: Asphodelus ramosus är en grästrädsväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Asphodelus ramosus ingår i släktet afodiller, och familjen grästrädsväxter.FytolitShip to Gaza: Ship to Gaza (svenskspråkig översättning: "Skepp till Gaza") är en svensk partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening, som avser att utrusta, bemanna och segla fartyg med humanitärt bistånd från Europa till Gaza som en del av den internationella fartygskonvojen Frihetsflottan (Freedom Flotilla),Ship to Gazas projektplan, läst 8 maj 2010 i syfte att dels skapa internationell uppmärksamhet kring blockaden av Gaza, dels förse civilsamhället i Gaza med humanitärt bistånd.International Network of Street Papers: International Network of Street Papers, förkortat INSP, är en paraplyorganisation som samlar världens gatutidningar, det vill säga tidningar som produceras för att säljas av hemlösa.Massaria platani: Massaria platani är en svampartRabenhorst (1861) , In: Fungi europ. exsicc.Stanislav GrossDickinsonia: Dickinsonia är en vattenlevande livsform som var vanlig före kambrium. Fossila lämningar av livsformen skiftar mellan 4 millimeter och 1,4 meter i längd.Epidemi: En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor (motsvarande för djur heter epizooti). En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.Stadsparken, BudapestCulicoides imicola: Culicoides imicola är en tvåvingeart som först beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1913. Culicoides imicola ingår i släktet Culicoides och familjen svidknott.Bayerskt varmblod: Det bayerska varmblodet är en hästras som utvecklats i Bayern i Tyskland. Det bayerska varmblodet är baserat på den numera utdöda Rottalerhästen som föddes upp Rottdalen, ett område som en gång i tiden var känt för sina förstklassiga hästar.Lorraine-Dietrich: miniatyr|200px|Lorraine-Dietrichs emblem: [[Lorrainekorset.]]Ferghanahäst: Ferghanahästen var en historisk hästras från Fergana (Uzbekistan) som har avbildats på kinesiska konstföremål som daterats ända bak till 100 år f.Kr.Blåtunga: Den här sidan handlar om virussjukdomen, för ödlearten, se Blåtunga (ödla).Alofiön: Alofi, eller Tu`a, (franska: île Alofi) är en ö i Wallis- och Futunaöarna i Stilla havet.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Andalusier: Andalusier är en hästras som ursprungligen kommer från Andalusien i södra Spanien. De härstammar från de berömda spanska hästarna som existerade under medeltiden.Nikolaj Nikolajevitj Zinin: Nikolaj Nikolajevitj Zinin (ryska Николай Николаевич Зинин), född 25 augusti 1812 i Sjusja, död 18 februari 1880 i Sankt Petersburg, var en rysk organisk kemist. Han är känd för den så kallade "Zinin-reaktionen".Goffredo Mameli: Goffredo Mameli, född 5 september 1827 i Genua, Italien, död 7 juli 1849 i Rom, var en italiensk poet och patriot. Han skrev 1847 texten till Italiens nationalsång Fratelli d'Italia.Poland: Poland kan syfta påIsaac Puente: Isaac Puente, (1896—1936), var en baskisk spansk anarkist och läkare aktiv i CNT och mördad av Francos soldater under Spanska inbördeskriget. Han verkade för förbättrad hygien, för feminism och mot prostitution.Lista över engångsfigurer i Simpsons: Lista över viktiga engångsfigurer som förekommit i den amerikanska tecknade komediserien Simpsons.Hake (diakritiskt tecken): En hake, háček (tjeckiska för 'liten krok', diminutiv av hák"Háček". Typo.Sfumato: Sfumato, av italienska fumo "rök", är en blandning av färger och nyanser som är så subtil, att allt smälter samman och ger en "disig" effekt.Schmallenbergvirus: mini|Schmallenbergvirusets utbredning i Europa i februari 2013.Alexandru Odobescu: Alexandru Odobescu, född 23 januari 1834 i Bukarest, död där 10 november 1895, var en rumänsk arkeolog, historiker, författare och politiker.Bernardino Ramazzini: Bernardino Ramazzini ['bernardino ramat'tsini], född 3 november 1633 i Carpi, död 5 november 1714 i Padua, var en italiensk läkare.Fiskvandring: Många fiskar vandrar (migrerar) regelbundet. Tidsintervallet kan variera från dagligen till årligen.Genpool: En genpool är frekvensen för alla alleler (genvarianter) som finns i en viss population. Genpooler studeras i populationsgenetik och evolutionsforskning.Spitz (kommun)Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Utiaritichthys: Utiaritichthys är ett släkte av fiskar. Utiaritichthys ingår i familjen Characidae.Jordbruksredskap: Jordbruksredskap är ett samlingsnamn för de redskap som används inom jordbruket, för till exempel jordbearbetning och foderberedning. Utmärkande för ett (jordbruks)redskap är att det behöver en extern kraftkälla för att fungera, vanligen en traktor.Fåglars syn: Fåglarnas synsinne är välutvecklat och jämfört med däggdjuren har de proportionellt sett en betydligt större ögonglob, oftast bättre synskärpa och ett mer utvecklat färgseende. Synen hos de flesta fåglar omfattar ett brett färgspektrum som sträcker sig från kortvågigt ultraviolett ljus till långvågigt rött ljus.Stäppsalvia: Stäppsalvia (Salvia nemorosa) är en art i familjen kransblommiga växter. Arten finns i stora delar av Centraleuropa och västra Asien.Antwerpen (provins): Antwerpen är en provins i norra Belgien. Provinshuvudstad är Antwerpen.LAZ: LAZ, ЛАЗ, är en ukrainsk busstillverkare baserad i staden Lviv i västra delen av landet. LAZ grundades 1945 och var den ledande busstillverkaren i dåvarande Sovjetunionen.Paul Broca: Paul Broca, född 28 juni 1824, död 9 juli 1880, var en fransk antropolog och neurolog.Lissabons zoo: miniatyr|Huvudentré.Alnus sieboldiana: Alnus sieboldiana är en björkväxtart som beskrevs av Jinzô Matsumura. Alnus sieboldiana ingår i släktet alar, och familjen björkväxter.Dendrit (kristall): Dendriter är kristaller som kan likna träd, ormbunkar eller mossa. De kan bildas på ytor av bergarter eller mineral eller vid stelnandet av metaller eller legeringar.Ekosystem: Ett ekosystem är ett avgränsat område av naturen som vi människor valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i havet eller i en liten damm.