Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Europe, EasternNordamerikaEuropeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Asien: Den största av jordens kontinenter. Namnet anses härstamma antingen från assyriskans asu eller sanskrits usa, båda betecknande soluppgången.Geografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Forntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.PhylogeographyVariation (Genetics)Nordafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Algeriet, Egypten, Libien, Marocko och Tunisien. Också Saharas öknar och oaser räknas hit.Arkeologi: Läran om forntiden.Mellanöstern: De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.AfrikaInternationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Medelhavsregionen: Medelhavet, medelhavsöarna och de till Medelhavet gränsande länderna.Befolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Tjeckien: Republik som bildades den 1. januari 1993 efter delningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien. Republiken, belägen i Centraleuropa, har en yta på 78 860 km2 och drygt 10 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i väster till Tyskland, i norr mot Polen, i söder till Medeltidshistoria: Tiden från 500 till 1450 e. Kr.Fossiler: Lämningar och spår efter djur och växter från tidigare geologiska skeden som bevarats i jordskorpan.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Ungern: Republik i Centraleuropa, gränsande till Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Ceratopogonidae: En familj bitande stickmyggor av ordningen Diptera. Den omfattar släktet Culicoides, som överför patogena filariaparasiter till människor och andra primater.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Frankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.Centralasien: En del av Asien som omfattar Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Mitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.Introduced SpeciesInternationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Klimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Amerika: En generell benämning på Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika.Blåtunga: Benämning på en reovirusinfektion som drabbar främst får och som kännetecknas av en blå, svullen tunga och strupkatarr, samt ofta av inflammation i klövarnas och hornens känsliga skikt.OceanienBefolkningsdynamik1400-talshistoria: Tiden från 1401 till 1500.Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna: Rapportering om nya eller återuppståndna infektionssjukdomar och studier som försöker utöka förståelsen av faktorer av betydelse för uppkomst, förebyggande och utrotning av sådana sjukdomar.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.SpanienRysslandPrevalensBefolkningsstudierZigenareHjärninflammation, fästingburen: Hjärninflammation orsakad av neurotropa virus som sprids genom fästingbett. I Europa ger olika fästingburen encefalitvirus upphov till RSSE (rysk vår-sommarencefalit), CEE (centraleuropeisk virusencefalit), louping ill-encefalit och liknande sjukdomar. Powassan-encefalit förekommer i Nordamerika och Ryssland och orsakas av Powassanvirus. Aseptisk meningit och i sällsynta fall encefalit kan vara komplikationer till Colorado-fästingfeber, som är endemisk i de västra bergstrakterna i USA. Syn. TBE.Italien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Människokromosomer YPolenKommunism: En politisk ideologi, huvudsakligen baserad på Marx och Engels kommunistiska manifest (1848) och utvecklad av Lenin, och motsvarande statsskick, där staten, genom ett auktoritärt parti, skall äga och kontrollera all produktion i ett klasslöst samhälle.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.SeasonsLatinamerika: Namnet avser det geografiska området "Latinamerika" när inget land inom området specificeras. Området omfattar vanligtvis Centralamerika, Sydamerika, Mexiko och den karibiska övärlden.Slovakien1500-talshistoria: Tiden från 1501 till 1600.Orthobunyavirus: Ett släkte inom Bunyaviridaefamiljen med mer än 150 virusarter, av vilka de flesta överförs med myggor eller knott. De delas in i serogrupperna Bunyamweravirus, Californiavirus, Simbuvirus och Guamavi rus.NeanderthalsRumänien1700-talshistoria: Tiden från 1701 till 1800.DjurförflyttningarGenetisk pool: Den totala genetiska information som innehas av de reproduktiva medlemmarna av en population av organismer med sexuell fortplantning.AustriaMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SydamerikaLantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.FåglarGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Hominidae: Familj (hominider) tillhörande underordningen Haplorhini (Anthropoidea) och bestående av tvåfota primatdäggdjur. Hit hör den moderna människan (Homo sapiens) och de stora aporna: gorilla (Gorilla gorilla), schimpans (Pan paniscus och Pan troglodytes) och orangutang (Pongo pygmaeus).Västasien: Geografisk hemvist för länderna i Mellanöstern samt länderna Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Pakistan och Sri Lanka.Belgien: Kungarike i Västeuropa med en yta av 30 518 km2 och en folkmängd på drygt 10 miljoner invånare. Huvudstaden är Bryssel.UkrainaRiskfaktorerAntropologi, fysisk: Den jämförande vetenskapen inriktad på människans fysiska egenskaper, som de kan förhålla sig till hennes ursprung, utveckling och miljöanpassning.Ixodes: Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).PortugalDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.AlPaleontologiEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.

*  GSM - Wikipedia
Idag kompletteras GSM-nätet med ett parallellt 3G-nätverk, i Europa främst av typen UMTS. Dessutom är ett 4G-nätverk byggt. Det ... GSM-tekniken används numera i ett drygt hundratal länder, däribland Europa och Amerika.[förtydliga] GSM möjliggjorde SMS, och ... I Europa, som ligger i Radioreglementets Region 1 används GSM-900 och GSM-1800 enligt den bandfördelning som gäller för denna ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/GSM
*  Gatuhund - Wikipedia
I flera länder i Europa, till exempel Storbritannien, Tyskland och Spanien, har problemet med det ökade hundbeståndet mötts med ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gatuhund
*  Europudding - Wikipedia
... är hämtade från ett flertal håll i Europa. Samtliga talar engelska i filmen, några med större framgång än andra." 2003 - Luther ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Europudding
*  Australian Draught - Wikipedia
... är en kraftig hästras av kallblodstyp som utvecklats i Australien med hjälp av importerade kallblodsraser från Europa. Rasen är ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Australian_Draught
*  Motverkande av rasism i Sverige. european network against racism europeiska antirasistiska nätverket - PDF
Europa har ett ansvar, gentemot invånarna i Europa och även internationellt, för att bli en ledande faktor i arbetet för en ... åren ger ingen positiv bild av Europa. Trots denna tydliga historia, är det endast under senare år som Europa har börjat ... Det finns två anledningar till varför utvecklingen av en förståelse av rasism inom Europa är grundläggande. För det första är ... EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står ...
  http://docplayer.se/3871287-Motverkande-av-rasism-i-sverige-european-network-against-racism-europeiska-antirasistiska-natverket.html
*  Arkitektur - MyTrips
Vi hade klarat oss undan kriget och stod rustade på ett helt annat sätt än våra krigshärjade grannländer i Europa. Den ...
  http://mytrips.se/category/arkitektur/
*  Kategori: Vård- och omsorgsprogrammet - VO
Åkrahälls elever har tagit emot gäster från flera europeiska länder och reser nu ut till vänskolor i Europa ...
  https://akrahall.nybro.se/gymnasieutbildningar/vard-och-omsorgsprogrammet-vo/
*  Metin2 - Wikipedia
De största officiella servrarna finns sedan dess i Europa och Nordamerika, där spelet tillhandahålls genom Gameforge, samt hos ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Metin2
*  Ruccola hjälper mot artros, äpple mot övervikt - Träning 40+
Ayurveda läkare som praktiserar i USA och Europa. Ruccola har samma effekt som piller som tillverkas av torkad shallaki som ...
  http://www.traning40plus.se/halsa-2/ruccola-hjalper-mot-artros-apple-mot-overvikt/
*  Godtyckliga gränsregler inhumana - Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränser kommer även att delta i "European March for Refugees Rights" i flera andra städer i Europa. ... godtycklighet och diskriminering och att människor på flykt måste fortsätta riskera sina liv på sin resa till och genom Europa. ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/lakare_utan_granser/news/godtyckliga-graensregler-inhumana-152855
*  Prix Europa - Wikipedia
Prix Europa är en festival för produktioner inom TV, radio och Internet, som sedan 1987 hålls i olika europeiska städer. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_Europa&oldid=20413688" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Prix_Europa
*  Ford Europa - Wikipedia
Ford Europa (Ford of Europe) är Ford Motor Companys europeiska del med huvudkontor i Köln. Ford of Europe skapades 1967 då ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ford_Europa&oldid=20672027" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ford_Europa
*  Europa Universalis - Wikipedia
Europa Universalis, och uppföljarna Europa Universalis II ("EU2"), Europa Universalis III samt Europa Universalis IV, är ... Uppföljaren Europa Universalis IV släpptes den 13 augusti 2013, med förbättrad grafik, smartare artificiell intelligens och ... Paradox Interactive gav ut Europa Universalis III den 26 januari 2007 i Sverige och den 23 januari i Nordamerika. I denna ... Andra spel från Paradox Interactive, som grundar sig på i princip samma idé: Crusader Kings - Behandlar Europa under tiden 1066 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Europa_Universalis
*  Uefa Europa League - Wikipedia
Uefa Europa League[redigera , redigera wikitext]. Då turneringen inför säsongen 2009/10 bytte namn till Uefa Europa League ... Uefa Europa League, tidigare kallad Uefacupen, är den näst största fotbollsturneringen för klubblag i Europa efter Uefa ... Uefa Europa League-finaler[redigera , redigera wikitext]. En stjärna (*) bredvid en klubbs namn betyder att klubben först ... Uefa Europa League anordnas av Uefa varje säsong. Turneringen blev en stor officiell europeisk turnering säsongen 1971/72 då ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Europa_League
*  S/S Europa - Wikipedia
Europa var systerskepp med S/S Bremen.. Denna artikel om ett fartyg saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ... SS Europa är ett tysktillverkat fartyg sjösatt 1928. Skeppet drabbades av brand under inkörningen och sjönk. Fartyget bärgades ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=S/S_Europa&oldid=20239996" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/S/S_Europa
*  Basinkomst i Europa - Wikipedia
Alaska · Australien och Nya Zeeland · Belgien och Nederländerna · Brasilien · Norden · Europa · Frankrike · Italien · Japan · ... Sydöstra Europa[redigera , redigera wikitext]. I Bulgarien tog landet största fackförening CITUB oväntat ställning till förmån ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Basinkomst_i_Europa&oldid=41779122" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomst_i_Europa
*  Jovian Europa Orbiter - Wikipedia
Jovian Europa Orbiter (JEO) är en framtida rymdsond planerad av Europeiska rymdorganisationen till Jupiters måne Europa. JEO ... JEO ska inte blandas ihop med Europa Orbiter, ett NASA-uppdrag som lades ner. ... kommer att vara kapabel att samla information om Europa från dess omloppsbana, och den kommer att skicka informationen vidare ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Jovian_Europa_Orbiter&oldid=40708558" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jovian_Europa_Orbiter
*  Kategori:Partistubbar-Europa - Wikipedia
Artiklar i kategorin "Partistubbar-Europa". Följande 11 sidor (av totalt 11) finns i denna kategori. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Partistubbar-Europa&oldid=29378560" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Partistubbar-Europa
*  Kategori:Skådespelarstubbar-Europa - Wikipedia
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Skådespelarstubbar-Europa&oldid=29374911" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sk%C3%A5despelarstubbar-Europa
*  Religion i Europa - Wikipedia
Islam fick sitt första fäste i Europa i och med det Arabiska väldets erövring av nästan hela Iberiska halvön på 700-talet. Men ... Kyrkan hade tidigare en mycket viktig politisk och kulturell roll i Europa men i och med att världsdelen blivit allt mer ... Judendomen kom tidigt till Europa, och har levt sida vid med kristendomen i tusentals år. Redan under antiken utsattes judar ... Sedan 1000-talet dominerar kristendomen helt i Europa. Från början var kyrkan uppdelad i två stora delar, den katolska kyrkan i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Religion_i_Europa
*  Immigration till Europa - Wikipedia
De anlände först till södra Europa och spred sig därifrån över stora delar av övriga Europa. De nådde centrala Tyskland för ... Många människor har under 1900-talet invandrat till Europa, antingen för att få utbildning eller arbete eller som flyktingar ... Därefter har inga stora migrationer skett till Europa från andra kontinenter fram till modern tid. Exempel på mindre omfattande ... En rad mycket stora folkvandringar har dock skett inom Europa under historien, exempelvis under folkvandringstiden mellan år ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Immigration_till_Europa
*  EUROPA - Bedrägeribekämpning | Europeiska Unionen
Olaf, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, utreder brott som cigarettsmuggling, förfalskade euromynt och undanhållande av tull. Olaf hjälper också kommissionen att ta fram strategier mot bedrägerier och utreda eventuella tjänstefel av EU-anställda.
  https://europa.eu/european-union/topics/fraud-prevention_sv
*  Clarex Europa AB - Dokument
Clarex lyfter fram det unika i er verksamhet med proffesionell och genomtänkt skyltkommunikation. Vi har lång erfarenhet av att erbjuda kompletta skyltkoncept och specialanpassade skyltlösningar. Vi erbjuder kompletta lösningar, genom rådgivning, design, produktion och service förverkligar vi er vision i fysisk form - För ett bestående intryck!
  http://www.mynewsdesk.com/se/clarex/documents
*  Europa åldras - Statistiska centralbyrån, SCB
Befolkningen i Europa blir allt äldre och allt tyder på att andelen över 65 år kommer att fortsätta öka. Minskande fruktsamhet ... Befolkningen i Europa blir allt äldre och allt tyder på att andelen över 65 år kommer att fortsätta öka.. Minskande fruktsamhet ... Östra Europa har extremt låga födelsetal och det kommer att förändra befolkningsstrukturen.. Andelen äldre (65+) i Europarådets ... Se vidare tidskriftens baksida Europa åldras I samma nummer av Tidskriften Välfärd finns också bland annat artikeln Att bli ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/europa-aaldras-56423
*  Kategori:1987 i Europa - Wikipedia
Artiklar i kategorin "1987 i Europa". Följande 12 sidor (av totalt 12) finns i denna kategori. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:1987_i_Europa&oldid=21075733" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:1987_i_Europa

Interleukin 2: Interleukin 2 (IL-2) är ett cytokin och en av de viktigaste signalmolekylerna i immunförsvaret. IL-2 utsöndras av naiva T-celler som precis aktiverats av ett antigen och ska genomgå klonal expansion.Daewoo EvandaKlubbhätting: Conocybe apala var. albipes (G.Införlivande av direktiv: Införlivande av direktiv, även känt som transponering, är inom den europeiska unionsrätten den process varigenom en medlemsstat inom Europeiska unionen antar nationella rättsregler för att genomföra ett direktiv på nationell nivå. Transponering kan ske med både primär och sekundär lagstiftning.Medicinsk geografi: Medicinsk geografi tar upp sambandet mellan samhällsutveckling, miljöpåverkan och hälsa och studerar den rumsliga kopplingen mellan olika sociala och fysiska faktorers påverkan på folkhälsan. Frågor som ställs är exempelvis hur påverkar människors beteende, reproduktionsmönster och migration geografiska olikheter i sjukdomsmönster regionalt, nationellt och internationellt och vilken koppling finns mellan olika naturliga omgivningsfaktorer och variationer i hälsotillståndet hos befolkningen?Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.ZinkFylogeografi: Fylogeografi är studiet av historiska processer som kan vara orsak till nuvarande geografiskt utbredningsmönster, men även cykliska förflyttningar, för arter eller grupper av arter. Fylogeografiska studier sker i ljuset av studiet av genetiska strukturer och släktskap.Asphodelus ramosus: Asphodelus ramosus är en grästrädsväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Asphodelus ramosus ingår i släktet afodiller, och familjen grästrädsväxter.FytolitShip to Gaza: Ship to Gaza (svenskspråkig översättning: "Skepp till Gaza") är en svensk partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening, som avser att utrusta, bemanna och segla fartyg med humanitärt bistånd från Europa till Gaza som en del av den internationella fartygskonvojen Frihetsflottan (Freedom Flotilla),Ship to Gazas projektplan, läst 8 maj 2010 i syfte att dels skapa internationell uppmärksamhet kring blockaden av Gaza, dels förse civilsamhället i Gaza med humanitärt bistånd.International Network of Street Papers: International Network of Street Papers, förkortat INSP, är en paraplyorganisation som samlar världens gatutidningar, det vill säga tidningar som produceras för att säljas av hemlösa.Massaria platani: Massaria platani är en svampartRabenhorst (1861) , In: Fungi europ. exsicc.Stanislav GrossDickinsonia: Dickinsonia är en vattenlevande livsform som var vanlig före kambrium. Fossila lämningar av livsformen skiftar mellan 4 millimeter och 1,4 meter i längd.Epidemi: En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor (motsvarande för djur heter epizooti). En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.Stadsparken, BudapestCulicoides imicola: Culicoides imicola är en tvåvingeart som först beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1913. Culicoides imicola ingår i släktet Culicoides och familjen svidknott.Bayerskt varmblod: Det bayerska varmblodet är en hästras som utvecklats i Bayern i Tyskland. Det bayerska varmblodet är baserat på den numera utdöda Rottalerhästen som föddes upp Rottdalen, ett område som en gång i tiden var känt för sina förstklassiga hästar.Lorraine-Dietrich: miniatyr|200px|Lorraine-Dietrichs emblem: [[Lorrainekorset.]]Ferghanahäst: Ferghanahästen var en historisk hästras från Fergana (Uzbekistan) som har avbildats på kinesiska konstföremål som daterats ända bak till 100 år f.Kr.Blåtunga: Den här sidan handlar om virussjukdomen, för ödlearten, se Blåtunga (ödla).Alofiön: Alofi, eller Tu`a, (franska: île Alofi) är en ö i Wallis- och Futunaöarna i Stilla havet.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Andalusier: Andalusier är en hästras som ursprungligen kommer från Andalusien i södra Spanien. De härstammar från de berömda spanska hästarna som existerade under medeltiden.Nikolaj Nikolajevitj Zinin: Nikolaj Nikolajevitj Zinin (ryska Николай Николаевич Зинин), född 25 augusti 1812 i Sjusja, död 18 februari 1880 i Sankt Petersburg, var en rysk organisk kemist. Han är känd för den så kallade "Zinin-reaktionen".Goffredo Mameli: Goffredo Mameli, född 5 september 1827 i Genua, Italien, död 7 juli 1849 i Rom, var en italiensk poet och patriot. Han skrev 1847 texten till Italiens nationalsång Fratelli d'Italia.Poland: Poland kan syfta påIsaac Puente: Isaac Puente, (1896—1936), var en baskisk spansk anarkist och läkare aktiv i CNT och mördad av Francos soldater under Spanska inbördeskriget. Han verkade för förbättrad hygien, för feminism och mot prostitution.Lista över engångsfigurer i Simpsons: Lista över viktiga engångsfigurer som förekommit i den amerikanska tecknade komediserien Simpsons.Hake (diakritiskt tecken): En hake, háček (tjeckiska för 'liten krok', diminutiv av hák"Háček". Typo.Sfumato: Sfumato, av italienska fumo "rök", är en blandning av färger och nyanser som är så subtil, att allt smälter samman och ger en "disig" effekt.Schmallenbergvirus: mini|Schmallenbergvirusets utbredning i Europa i februari 2013.Alexandru Odobescu: Alexandru Odobescu, född 23 januari 1834 i Bukarest, död där 10 november 1895, var en rumänsk arkeolog, historiker, författare och politiker.Bernardino Ramazzini: Bernardino Ramazzini ['bernardino ramat'tsini], född 3 november 1633 i Carpi, död 5 november 1714 i Padua, var en italiensk läkare.Fiskvandring: Många fiskar vandrar (migrerar) regelbundet. Tidsintervallet kan variera från dagligen till årligen.Genpool: En genpool är frekvensen för alla alleler (genvarianter) som finns i en viss population. Genpooler studeras i populationsgenetik och evolutionsforskning.Spitz (kommun)Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Utiaritichthys: Utiaritichthys är ett släkte av fiskar. Utiaritichthys ingår i familjen Characidae.Jordbruksredskap: Jordbruksredskap är ett samlingsnamn för de redskap som används inom jordbruket, för till exempel jordbearbetning och foderberedning. Utmärkande för ett (jordbruks)redskap är att det behöver en extern kraftkälla för att fungera, vanligen en traktor.Fåglars syn: Fåglarnas synsinne är välutvecklat och jämfört med däggdjuren har de proportionellt sett en betydligt större ögonglob, oftast bättre synskärpa och ett mer utvecklat färgseende. Synen hos de flesta fåglar omfattar ett brett färgspektrum som sträcker sig från kortvågigt ultraviolett ljus till långvågigt rött ljus.Stäppsalvia: Stäppsalvia (Salvia nemorosa) är en art i familjen kransblommiga växter. Arten finns i stora delar av Centraleuropa och västra Asien.Antwerpen (provins): Antwerpen är en provins i norra Belgien. Provinshuvudstad är Antwerpen.LAZ: LAZ, ЛАЗ, är en ukrainsk busstillverkare baserad i staden Lviv i västra delen av landet. LAZ grundades 1945 och var den ledande busstillverkaren i dåvarande Sovjetunionen.Paul Broca: Paul Broca, född 28 juni 1824, död 9 juli 1880, var en fransk antropolog och neurolog.Lissabons zoo: miniatyr|Huvudentré.Alnus sieboldiana: Alnus sieboldiana är en björkväxtart som beskrevs av Jinzô Matsumura. Alnus sieboldiana ingår i släktet alar, och familjen björkväxter.Dendrit (kristall): Dendriter är kristaller som kan likna träd, ormbunkar eller mossa. De kan bildas på ytor av bergarter eller mineral eller vid stelnandet av metaller eller legeringar.Ekosystem: Ett ekosystem är ett avgränsat område av naturen som vi människor valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i havet eller i en liten damm.


 • fick
 • Innan kristendomen fick sin dominerande ställning i Europa utövades här en mängd religioner. (wikipedia.org)
 • Islam fick sitt första fäste i Europa i och med det Arabiska väldets erövring av nästan hela Iberiska halvön på 700-talet. (wikipedia.org)
 • När Europa fick syn på tjuren kunde hon inte stå emot frestelsen att gå fram till den och Zeus lockade henne att sätta sig på hans rygg. (wikipedia.org)
 • mest
 • Spanska klubbar har varit de mest framgångsrika genom åren med tio finalvinster och fem finalförluster i Uefacupen och Uefa Europa League. (wikipedia.org)
 • Europa är världens näst mest tätbefolkade världsdel och har den näst högsta produktiviteten per person. (wikipedia.org)
 • Europas
 • Huvudartikel: Europas geografi Huvudartikel: Lista över Europas länder i förhållande till storlek Världsdelen Europa utgör ungefär en femtedel av kontinenten Eurasien. (wikipedia.org)
 • 2016
 • Europa har cirka 750 miljoner (2016) invånare och mer än 90 procent av invånarna talar språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. (wikipedia.org)
 • havet
 • gränsen mellan Europa och Nordamerika går i havet mellan Island, som tillhör Europa, och Grönland, som tillhör Nordamerika. (wikipedia.org)
 • Den högsta punkten i närheten är 33 meter över havet, 12,2 km öster om Europa Reefs. (wikipedia.org)
 • Den högsta punkten i närheten är 370 meter över havet, 1,9 km nordost om Europa Parkea. (wikipedia.org)
 • Kung Agenors dotter Europa var en dag ute med sina vänner på en äng nära havet där de plockade blommor. (wikipedia.org)
 • genom
 • Med hjälp av ett privatproducerat konverteringsprogram kan man även fortsätta att spela EU2-spel i Victoria (och då börja detta spel där det förra slutade, 1819/1820), vilket alltså gör det möjligt att genom de fyra spelen Crusader Kings, Europa Universalis II, Victoria - An Empire Under the Sun och Hearts of Iron II: Armageddon spela sig igenom ett europeiskt lands något modifierade historia från 1066 till 1964. (wikipedia.org)
 • Genom denna effekt tillförs även Europa energi som kan tänkas skapa värme och förutsättningar för liv. (wikipedia.org)
 • Asien
 • Då turkiska muslimer tagit över den östliga delen av kristendomens område och Konstantinopel uppgått i det muslimska osmanska riket, framhölls Europa som den förenade, civiliserade och utvecklade delen av världen, i motsats till det muslimska, barbariska Asien. (wikipedia.org)
 • kallad
 • Uefa Europa League , tidigare kallad Uefacupen , är den näst största fotbollsturneringen för klubblag i Europa efter Uefa Champions League . (wikipedia.org)
 • vidare
 • JEO kommer att vara kapabel att samla information om Europa från dess omloppsbana, och den kommer att skicka informationen vidare till Jovian Relay Spacecraft (JRS) och Jovian Minisat Explorer (JME). (wikipedia.org)
 • Efterhand fylldes föreställningen med mer innehåll och användes i vidare sammanhang och speciellt under renässansen och reformationen användes Europa som ett slagord. (wikipedia.org)
 • tidigare
 • Kyrkan hade tidigare en mycket viktig politisk och kulturell roll i Europa men i och med att världsdelen blivit allt mer sekulariserad har dess betydelse minskat avsevärt. (wikipedia.org)
 • Befolkningen
 • Befolkningen i Europa blir allt äldre och allt tyder på att andelen över 65 år kommer att fortsätta öka. (mynewsdesk.com)
 • Europa (från grekiskans: Ευρώπη) är jordens till ytan näst minsta men till befolkningen tredje största världsdel. (wikipedia.org)
 • dock
 • Europa är dock världens minst religiösa världsdel och omkring 18 procent beräknas vara konfessionslösa. (wikipedia.org)
 • skapa
 • Berlinmurens byggande 1961 gjorde att man i Västberlin ville skapa ett centrum kring Breitscheidplatz och Europa-Center började planeras. (wikipedia.org)
 • augusti
 • Uppföljaren Europa Universalis IV släpptes den 13 augusti 2013, med förbättrad grafik, smartare artificiell intelligens och integrerat multiplayerstöd via Steam. (wikipedia.org)
 • Sverige
 • Paradox Interactive gav ut Europa Universalis III den 26 januari 2007 i Sverige och den 23 januari i Nordamerika. (wikipedia.org)
 • form
 • Därför ökade intresset för att studera betingelserna för liv i vårt solsystem även utanför den traditionella beboeliga zonen, eftersom uppvärmning från tidvattenkrafter skulle kunna göra det möjligt för vatten att förekomma i flytande form på Europa. (wikipedia.org)