Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Desulfovibrio gigasFenylhydraziner: Diazoderivat av anilin som används som reaktionsmedel för sockerarter, ketoner och aldehyder.Kalmodulin: Ett värmestabilt aktivatorprotein med låg molekylvikt i ffa hjärna och hjärta. Genom kalciumjonbindning kan proteinet kopplas till cykliska nukleotidfosfodiesteraser och adenylcyklas och således utöva sin verkan. Därmed modulerar proteinet nivåerna av cykliskt AMP och cykliskt GMP.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Hydroxibutyratdehydrogenas: EC 1.1.1.30.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.TrypsinogenAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Adenylatcyklas: Ett enzym i lyasklassen som katalyserar omvandlingen av ATP till 3´,5´-cykliskt AMP och pyrofosfat. Enzymet finns i plasmacellmembran och aktiveras av vissa hormoner (epinefrin, vasopressin, glukagon och kortikotropin). Reaktionsprodukten, cykliskt AMP, har en viktig regleringsfunktion i ämnesomsättningen. EC 4.6.1.1.MyosinkinasModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Kluyvera: Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba bakterier inom familjen Enterobacteriaceae. Bakterierna finns i livsmedel, jord och i avloppsvatten. De utgör opportunistiska patogener hos människa.Sidolinje: Ett känselsystem hos fiskar och groddjur. Sidolinjen utgörs av känselorgan (kanaler och gropar) med neuromaster (mekanoreceptorer) som uppfattar tryckskillnader till följd av rörelser i vattnet.Kalciumtransporterande ATPaser: Ett enzym som förekommer i rörmembranen i det sarkoplasmatiska retiklet. Under avslappningsfasen hos skelettmuskler och mitokondrierika muskler katalyserar detta enzym den aktiva transporten av kalciu m från sarkoplasman in i det sarkoplasmatiska retiklets rör. Det kräver mikromolkoncentrationer av Ca(2+) och utnyttjar MgATP som substrat. EC 3.6.1.38.ProteinkonfigurationNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Hydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Enzymprekursorer: Fysiologiskt inaktiva ämnen som kan omvandlas till aktiva enzymer.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.SubstratspecificitetFosfolipas C: Ett enzym som påträffats i alfatoxin från Clostridium welchii och andra klostridie- och bacillstammar. Det hydrolyserar glycerofosfatidater till 1,2-diacylglycerol och en fosforylerad kvävebas som kolin. EC 3.1.4.3.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Rekombinanta proteinerDiglycerider: Fetter som bildas genom förestring av glycerin med två fettsyror.Magnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Katalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Fosfolipider: Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd.Struktur-aktivitet-relationKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Lagovirus: Ett släkte av familjen Caliciviridae som är förknippat med infektioner hos kaniner och harar och epidemier med hög dödlighet. RHD-virus är typarten.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.CellinjeEnzymhämmareMakromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Aminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Proteinkinas CBetazol: 3-(beta-aminoetyl)pyrazol. En histamin H2-agonist som används kliniskt för att undersöka magsäckens sekretion.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.2,4-dinitrofenol: Ett toxiskt färgmedel, kemiskt besläktat med trinitrofenol (pikrinsyra), som används i biokemiska studier av oxidationsprocesser, där det kopplar bort oxidativ fosforylering. Det används även som meta bolismstimulant.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.SignalomvandlingMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.PeptidfragmentTransfektionHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Tidsfaktorer

*  Läkartidningen - Möjlig interaktion mellan probiotika och warfarin

Warfarin är en så kallad vitamin K-antagonist och verkar genom att blockera den intracellulära aktiveringen av vitamin K. En betydande andel av det K-vitamin som tas upp i tarmen produceras lokalt av tarmbakterier, och antibiotikaorsakade störningar av tarmfloran har associerats med sym-tomatisk K-vitaminbrist och allvarliga blödningar [2, 3]. Det är därför tänkbart att administration av bakterier som förändrar den lokala produktionen av vitamin K skulle kunna påverka känsligheten för warfarin och andra vitamin K-antagonister ...

*  Signaltransduktion - Wikipedia

Signaltransduktion innebär de intracellulära processer som sker då ett extracellulärt ligand binder och aktiverar en receptor. Detta leder till en signalkaskad av så kallade secondary messengers inne i cellen. Det finns ett stort antal intracellulära signaltransduktionsvägar, som är delvis beroende av dess receptor: Extracellulära receptorer G-proteinkopplade receptorer Tyrosinkinasreceptorer Cytokinreceptorer Notch-receptorer Ligandstyrda jonkanaler Intracellulära receptorer Nuklerära receptorer Steroidreceptorer retinolsyrereceptorer Cytoplasmatiska receptorer Till signaltransduktionsvägarna hör: CAMP-beroende signaltransduktionsvägen MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen PI3K/AKT/mTOR-signaleringsvägen JAK-STAT-signaltransduktionsvägen Fosfolipas C-relaterade signaltransduktionsvägarna Notch-signaltransduktionsvägen TGFβ-signaltransduktionsvägen CaM-kinase-signaltransduktionsvägen Wnt-signaleringsvägen När receptorn aktiverats kommer den i sin tur att påverka aktiviteten ...

*  Proteinkinas C - Wikipedia

Proteinkinas C, eller PKC, är ett proteinkinas, som behöver kalciumjoner, diacylglycerol och en fosfolipid för att aktiveras. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...

*  Denon PMA-2500NE - Ljud & Bild

Denons senaste integrerade är en välljudande juvel som täcker de flesta audiofilers behov och låter som en mycket dyrare förstärkare.

*  LIBRIS - Vyznačnyk prisnovodnych vodo...

LIBRIS titelinformation: Vyznačnyk prisnovodnych vodorostej Ukraïnsʹkoï RSR. 5, Pidklas protokokovi (Protococcineae), Vakuolʹni (Vacuolales) ta protokokovi (Protococcales) / O.A. Koršikov

*  A-garnet har Kampes populära ullgarn

Kantor Edgrens Väg 14 i Lerum, mitt emot ingången till Vattenpalatset.. Klicka på länken så ser du var vi finns!. A-garnet på karta. ...

*  PING PONG - Högskolan i Borås

PING PONG PING PONG är Högskolan i Borås gemensamma webbaserade lärplattform som används i de flesta av våra utbildningar. Logga in Du loggar in i...

*  Skyltar, kösystem och andra produkter för receptioner och foajéer

Handla Skyltar, kösystem och andra produkter för receptioner och foajéer i vår webbutik. Vi lagerför mer än 10 000 produkter. Säker kortbetalning.

*  Pärlor - smyckesgrossist : pärlor, silver, Swarovski, Toho, prydnadssten, halvfabrikat, öronkrokar, kristaller.

Stor butik med pärlor - mer än 18.214 produkter. Pärlor, korall, ädelstenar, prydnadsstenar, halvfabrikat, öronkrokar, korall, pärlor, kristaller.

*  Fundament & övriga produkter i sten och betong i Eskilstuna

Vi tillverkar fundament, poolsarger, konstverk och många andra typer av produkter i sten och betong. Välkommen till Flinta Konstbetong!

*  Övriga produkter

SB12 är en kraftfull, unik och patenterad munskölj som inte bara garanterar förstklassig andedräkt, utan också en daglig dos av självförtroende. Tack vare den långvariga effekten kan SB12 garantera 12 timmars långvarigt skydd, varje dag och hela dagen.. ...

*  The Net in Higher Education: maj 2011

Det verkar alltså som om det bör finnas någon form av "dialog" mellan medvetandets olika delar, alltså en spänning mellan I och me. Jag tror att det är denna spänning som Matusov ser som skillnaden mellan Vygtoskijs sätt att beskriva medvetandet och Bakhtins. För Vygotskij blir det ideala att man genom att röra sig genom den närmaste utvecklingszonen gradvis internaliserar det som de mer kunniga på området representerar. Det handlar om det som vi dagligt tal kallar teoretisk eller begreppslig kunskap, alltså något man kan tala om och manipulera med hjälp av begrepp utan att vara beroende av närliggande fysiska omständigheter; det är det som vi brukar kalla dekontextualiserad kunskap. Matusovs kritik, om jag har förstått det rätt, skjuter in sig på att medvetandet i Vygotskijs tappning i princip gör spänningen mellan I och me överflödig då det utvecklade och internaliserade medvetandet med sitt "inner speech" i någon mening upphäver spänningen mellan I och me, ...

*  MITT AKVARIUM: januari 2013

Jag berättar inte det här för att jag tycker att jag är duktig, det är jag inte. Man blir inte duktig av att man inte vill ha! Jag vill ju inte ha det söta! Om du inte röker och tackar nej till en tobak, som någon vill bjuda dej på, gör dej inte duktig, man vill ju bara inte ha! Men jag förstår alla som faller ner i kolhydratträsket varje julhelg, det gör jag verkligen. Det är ju för att det bara finns en on/off-knapp. Det finns inget mitt emellan! Jag har skrivit om det förr, men det tåls att upprepas, att vara beroende av socker (kolhydrater) är som vilket annat beroende som helst, man kan inte äta bara lite, man måste avstå helt. Jag jämför gärna mitt sockerberoende med en alkoholists problem, det går bara att avstå helt, inte att bara ta lite för då är man fast igen! Jag har varit så sockerberoende att jag skakande öppnat lösgodispåsen i bilen på mataffärens parkering, precis som en alkoholist öppnar sin flaska bakom hörnet på Alko/Systemet, det vill ...

*  Förhoppningar

Iallafall, alltid en bra historia i centrum som ska locka in läsaren, men sen kan man lägga in en massa annat i fråga om karaktärer, fritidsintressen, samtalsämnen och så. Jag brukar tex inte uttalat berätta om feminismen och alla kvinnliga förebilder runt Majken när jag ska göra "Lite ihop"-reklam för mellanstadieklasser för det är så många som har för sig att de inte är feminister, eller har fått med sig hemifrån att det är en tråkig / onödig fråga. Jag trycker hårt på kompisar och kärlek istället, och sen kommer det andra som en bonus.. Nu håller jag på att fundera på det där fröet till "Jan Svensson"-fortsättning som jag fick häromveckan. Måste utveckla och komma på fler idéer för den. Och komma på vad det ska smygas in för saker. Jag tror kanske kvinnor och ekonomi och värdet i att kunna försörja sig själv utan att vara beroende av en man. Det låter väl klockrent för en 9-12-bok eller hur?!. En annan grej som tangerar det här - jag tycker det ...

*  gartoft.se - Nollåttan, expat i Skåneland: juli 2012

Detta var en prövning för mig. Jag ska förklara varför. Vanligtvis när jag ser en folkmassa vill jag instinktivt vända på klacken och fly. Jag avskyr att trängas. Alltså på riktigt, jag verkligen starkt och helhjärtat ogillar att vara beroende av hur snabbt/långsamt människor omkring mig går och deras tendens att tro att de är helt ensamma på Jorden (avundas dem dock för deras bekymmerslöshet) och således gärna stannar på stället när de känner för det och vi arma människor bakom måste tvärnita och göra vårt bästa för att inte skapa en levande seriekrock. (Så man kan ju stillsamt fundera över hur jag har stått ut att bo i Stockholm i alla år.) ...

*  Häggström hävdar: Förvirrat om entropi och information

Forskning och Framsteg är en utmärkt tidskrift som jag levt med i cirka tre decennier. Ett och annat lågvattenmärke förekommer dock i dess spalter, som den text med rubriken Finns slumpen? av Allan Gut, professor emeritus i matematisk statistik, som återfinns i senaste numret 1/2013.1,2 Det rör sig om en allmänt pladdrig text, vars absoluta nadir nås då Gut tar på sig att förklara hur informationsteorins centrala storheter hänger samman:Inom informationsteorin används entropi som ett mått på informationsinnehållet, där ett högt informationsinnehåll svarar mot låg entropi och tvärtom. Ojdå, hur tänkte han nu? Det var min första reaktion. Min andra reaktion var att det nog ändå måste röra sig om ett förargligt skrivfel, där han råkat knappa in ordet "låg" istället för "hög".3 Det visade sig emellertid snabbt att min första reaktion var den mer relevanta, ty Gut förklarar hur han tänkt:Matematisk analys av entropin visar att det symmetriska fallet ger störst ...

*  DM1578/2D1575 Programintegrerande kurs: november 2011

Telefonplan, dvs 11 stationer med röda linjen). Vi kommer i framtiden att på olika sätt öka detta samarbete, bland annat genom att skapa kursprojekt tillsammans med grupperingar av studenter från en eller flera av ovanstående. Parallellt med detta kommer även samarbete inom forskning att öka.. Ibland kan vi göra det inom ramen för befintliga kurser, ibland kan vi använda den individuella kursen, i framtiden kan vi komma att utveckla nya kurser, och slutligen finns alltid möjligheten att göra KEX- eller EX-jobb med tema inom området. Det är inte alltid som det kommer att vara saker som går att genomföra i kursformat, men då gör vi det ändå bara för att det är kul och lärorikt, och för att skapa kontakter.. Vi vill nu kunna sammanställa en lista med de av er studenter som är intresserade av att få information om, samt inbjudan att deltaga i, denna typ av aktiviteter. Beroende på vad det är för aktivitet så kommer vi i förekommande fall att behöva ha ett visst ...

*  Grey poster från Playtype | designonline.se

Grey poster | Y | Playtype | Jonas Hecksher är designern bakom typsnitten på Grey serien från Playtype. Han är en flerfaldig mottagare på Danish Design Awards och hans artisteri kan ses i produkterna från Playtype. De grafiska affischerna med de massiva bokstäverna lämnar ett coolt avtryck i ditt hem. De passar utmärkt tillsammans men också var för sig. Glöm inte att ta en titt på andra produkter från Playtype.

*  Kassör | ST

Kassörens roll är att hålla ordning på föreningens ekonomi. Din roll består bland annat av in- och utbetalningar, bokslut och förslag till budget för varje verksamhetsår.

*  Goodbye Zebras: October 2007

Gulliver var ganska grym på den österländska hobbyn ping pong då han blivit tvungen att "bevisa sig" mot Råttnässkolans coolare och äldre snubbar. De som vid förlust utdelade välsvarvade "muskeldödare", en typ av boxningsslag på överarmen som förlamade muskeln i ungefär tio minuter och gav stora blåmärken att ljuga för mamma om. Gulliver hade tilldelats många fostrande muskeldödare men var inget fan av den kamratliga diciplineringen, och fick därför se till att prestera utav bara helvete på fritidsgården fistens utslitna pingisbord. Sin största seger Gulliver smakat sötman av var när han besegrat Grilhjelm Bosser inför skolans snyggaste (och tillika lösaktigaste) tjej Rara-Sara. Hon hade inte direkt kastat sig i Gullivers blågula armar efter matchen, egentligen hade hon inte sagt ett ord till honom. Men hon hade tittat på honom länge, imponerad över att den där skevt second handklädde lille gnagaren klarade av andra saker än att bli snöbadad till ...

*  Nb Enebe Box 31 Balls Nb Top 1 köp och erbjuder, Smashinn

Nb Enebe Box 31 Balls Nb Top 1. Låda med 3 + 1 bollar NB Top 1 *, diametern på ping pong bollen är 40 mm. Rekommendera den spanska Table , tennis och paddel

*  Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken | Lagen.nu

Om verksamheten omfattas av belopp i fler än en verksamhetsgrupp, ska de högsta beloppen i varje verksamhetsgrupp läggas samman enligt följande. Ett av beloppen ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Det beloppet ska motsvara det högsta av de belopp som verksamheten omfattas av. Vart och ett av de övriga beloppen ska ingå i beräkningen med en fjärdedel av sitt fulla värde. Om summan av det fulla beloppet och en fjärdedel av de övriga beloppen överstiger 130 procent av det fulla beloppet, ska den del som överstiger 130 procent inte ingå i prövnings- och tillsynsavgiften. Förordning (2015:154). ...

*  Köp Zassenhaus Skärbräda 36 x 24 Röd - Bagarenochkocken.se

Röd skärbräda i plast från Zassenhaus. Har precis som Zassenhaus andra produkter en rad fördelar, så som att den är lättvättad (går lika bra att tvätta i diskma...

*  ScrappaLoss: Ett litet sött rosa kort!

Jag gillar att prova på att göra kort i olika modeller och när jag satt och funderade på vad jag skulle testa denna gång kom jag på att jag nyligen fått en dies som heter Cre-Nest-Lies XXL No 1. Den ser nästan ut som en blomma tycker jag. Stansade ut 4st olika storlekar i ljus och mörk rosa och la 3:e kuddar under dem. Av den största storleken utav diesen så stansade jag även ut i en vit kortbas för att få kortet lite stadigare ...

*  Kapsylöppnare med tryck

Tänk dig en iskall flaska fylld med läskande, kolsyrad dryck. Och det där klickande ljudet när kapsylen lossnar som säger: nu är det dags. Då vet du, att en kapsylöppnare kan aldrig överskattas. Det är något man aldrig behöver ångra att man tagit med sig. Trots det, händer det lätt att man inte tänker på kapsylöppnaren förrän man sitter där på picknickfilten med flaskan i hand. Kanske är det därför som det är så ofta som kapsylöppnare kombineras med andra produkter. Praktexemplet är klassikern nyckelring med kapsylöppnare. Det ingår även i standardutbud för arméknivar och finns vanligtvis även på vinöppnare. Kapsylöppnare finns i många utformningar och varianter. De hör hemma i alla kök, fikarum, kaféer, och andra typer av serveringar ...

Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.JAK-STAT-signaltransduktionsvägenAktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.KatalysEclipsedKöttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Proenzym: Proenzym eller zymogen är ett inaktivt förstadium till en aktiv form av ett enzym. I mag-tarmkanalen förekommer det flera proenzym; pepsinogen (i magsäckens chief cells) till pepsin och trypsinogen (i bukspottkörteln) till trypsin är två exempel.Isoenzym: Isoenzymer är enzymer som skiljer sig i aminosyrasekvens, men som katalyserar samma reaktioner med skillnader i exempelvis kinetiska eller regulatoriska egenskaper. Isoenzymer tillhör ofta samma genfamilj, där de olika enzymerna uppkommit till följd av genduplikation.Tan (kaninras)Magnesiumacetat: Magnesiumacetat, eller ättiksyrad magnesia, är ett vitt, kristallinskt pulver eller en kristallinsk massa, som är lättlöslig i vatten och alkohol. Det delinkveras i fuktig luft och smälter vid 80°C.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.FosfolipidEtylgruppTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Pund (viktenhet): Pund, (förkortningar: lb, lbm, lbm, ℔) är en viktenhet som används i det brittiska måttsystemet. Begreppet har använts som definition för ett antal olika vikter men idag används främst begreppet när man menar det internationella avoirdupois-pundet som exakt motsvarar 0,45359237 kilogram.LipopolysackariderPribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.