Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Resultats reproducerbarhetPsykometriPatienttillfredsställelseRiskfaktorerPrevalensProspektiva studierHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Faktoranalys, statistisk: En uppsättning statistiska metoder för analys av korrelationerna mellan flera variabler i syfte att beräkna antalet grundläggande storheter bakom observerade data och att beskriva och mäta de storheterna. Den används ofta vid konstruktion av poängsystem för skattningsskalor och enkäter.SjukdomsgradsmåttTranslationsStorbritannienNederländernaUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Sickness Impact ProfileFunktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.SmärtanalysPostHälsoindikatorer: Måttet på hälsotillståndet hos in given population, baserat på ett antal olika indikatorer, som t ex sjuklighet, dödlighet och tillgång på hälsovårdsresurser.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.TranslatingKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Socioekonomiska faktorerPilotstudierYrkessjukdomarEngland: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.ADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Stress, psykologiskDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Kostundersökningar: Systematiska sammanställningar av uppgifter om kost och kostvanor i en population inom ett givet geografiskt område.BehandlingsresultatFöräldrarAge FactorsAllmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Hälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Matvanor: Det förhållande att det föreligger förkärlek för viss föda.Self ReportAnxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.RökningSelf-AssessmentNedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.SverigeSpråk: Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.TidsfaktorerAstma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.LäkareKlinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.StuderandeLivsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.NorgeTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Kostregistrering: Anteckningar om födointaget under en viss tidsperiod, vanligen förda av patienten.Massundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Yrkesmässig exponeringMedicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Intervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Attityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.Medicinsk sjukhuspersonal: Personal med medicinsk yrkesutbildning, kvalificerad att ta hand om sjukhuspatienter.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.RegressionsanalysPatientacceptans av hälso- och sjukvårdSmärtaOddskvotAnpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.SjälvuppfattningUtbildningsnivåLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.ArbetarskyddResultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Arbetstillfredsställelse: Personlig tillfredsställelse med arbetssituationen.Muskel- och skelettsjukdomarTvärkulturell jämförelse: Jämförelse av olika psykologiska, sociologiska eller kulturella faktorer i syfte att ådagalägga likheter eller skillnader mellan två eller flera olika kulturer eller samhällen.Klinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.Statistik, icke-parametriskFrankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.PrimärvårdPatientinformation, principerMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.ArbetsplatsKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.AllmänläkareFörenta StaternaHälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Trötthet: Tillstånd av utmattningskänsla efter en psykisk eller fysisk ansträngning, kännetecknat av nedsatt prestationsförmåga och uppmärksamhet.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.NäringsbedömningGlesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.ArbetsbelastningEpidemiologiska metoderKulturella karakteristika: Sådana aspekter eller särdrag som bidrar till att identifiera en kultur.UppfattningVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Läkare-patientrelationerLändryggssmärta: Akut eller kronisk smärta i den nedre delen av ryggen som kan vara förknippad med muskel- eller ledbandssträckningar, diskbråck och andra tillstånd.Anställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)Konfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Sensitivitet och specificitetPatientföljsamhetKroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.AndningsljudMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Remiss och konsultationLineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.SpanienMotorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.TätortsbefolkningSömnstörningarMalaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.RiskbedömningSjuksköterskorTurkietKönsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.SjälvavslöjandeInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.GrönsakerDrivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.Iran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.YrkesutövningSchweizUniversitetSkottlandKonsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.PatienterItalien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Socialt stödForskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.LondonGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Hälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.Finland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Psykiatriskt status, skattningsskalorGrekland: Republik i södra Europa, gränsande till Albanien, Makedonien, Bulgarien och Turkiet och med kustlinjer mot Medelhavet, Egeiska havet och Joniska havet. Ytan är 131 940 km2, och folkmängden är 10,6 miljoner invånare (juli 2003). Huvudstad är Aten.SkolorAge Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Tandläkare: Personer med legitimerad behörighet att utöva tandläkaryrket.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Retrospektiva studierPersonlighetsprofilformulärPsykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.NigeriaEnergiintag: Det totala dygnsintaget av kalorier, genom föda eller parenteralt.Fibromyalgi: Ett allmänt, icke-ledanknutet, reumatiskt syndrom, kännetecknat av myalgi och punktvis muskelömhet. Muskelsmärtan förvärras av inaktivitet och kyla. Tillståndet åtföljs ofta av generella symtom som sömnstörningar, trötthet, stelhet, huvudvärk och ibland nedstämdhet. Det föreligger stora likheter mellan fibromyalgi och kronisk trötthetssyndrom. Fibromyalgi kan uppkomma som en primär eller sekundär sjukdom. Vanligast är tillståndet hos kvinnor i åldern 20 till 50 år.Prediktivt värde av testerMödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Medvetenhet: Iakttagande av ett objekt eller ett skeende. Observansen innefattar inte någon bedömning av det iakttagna.AnamnesProgramevalueringKroniskt obstruktiv lungsjukdom: Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av KOL är kronisk bronkit och lungemfysem.Personliga relationerPatientinflytandePersonlig tillfredsställelseDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Danmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.StickprovsundersökningarArbeteFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.AndningsstörningarFritidsaktiviteter: Fritt vald och frivillig verksamhet utanför de dagliga arbetsrutinerna.SocialgruppKommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Läkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Konsulter: Personer som anlitas för professionell rådgivning eller experthjälp.Psykologiska testerKroatien: Republik på Balkanhalvön som i söder gränsar till Bosnien-Hercegovina, i norr till Slovenien, i öster till Serbien och väster till Adriatiska havet. Ytan är 56 538 km2, och folkmängden uppgår till 4,5 miljoner invånare (1998). Zagreb är huvudstad.Belgien: Kungarike i Västeuropa med en yta av 30 518 km2 och en folkmängd på drygt 10 miljoner invånare. Huvudstaden är Bryssel.Utbrändhet: En extrem stressreaktion på ens arbetssituation, kännetecknad av mental och fysisk utmattning i förening med en känsla av frustration och otillräcklighet.PolenErinringHälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.UndervisningYrkenVårdpersonal på sjukhusAustralien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.Depressiv sjukdom: En affektiv störning som visar sig som en dyster sinnesstämning eller förlorat intresse för eller förlorad glädje över vanliga aktiviteter. Dysterheten är framträdande och ganska ihållande.SjälvförmågaKanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Vidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.VårdkvalitetSpirometriSexuellt beteendeNacksmärtaBeslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Ambulatory Care Facilities: Sjukvårdsinrättningar för patienter som inte i första hand är i behov av sjukhusvård.

*  Bidra med tankar och idéer - Landstinget Blekinge
Som medlem i panelen kommer du främst att få besvara enkäter eller delta i digitala diskussioner. Någon enstaka gång kan vi ...
  http://ltblekinge.se/Forskning-och-utveckling/Framtidens-halso--och-sjukvard-i-Blekinge/bidra-med-tankar-och-ideer/
*  Åtvidaberg hade öppet - igen - Linköpingsposten
Vi skickade ut enkäter till alla företagen och i stort sett alla medverkande svarade och var väldigt positiva så att vi ...
  http://www.linkopingsposten.se/atvidaberg-hade-oppet---igen/
*  Patientenkät | Mottagning
Vi delade slumpmässigt ut 50 enkäter bland de som besökte mottagningen under oktober månad. Patienten fick ta med sig enkäten ...
  http://mottagning.com/patientenkat/
*  Enkäter
... På denna sida samlar vi kommunens aktiva enkätundersökningar. Klicka på länkarna nedan för att komma till den enkät ...
  http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-och-resultat1/Enkater/
*  Börs: Prognoser & utfall enkäter | Aktiespararna
(SIX) Sammanställningen avser SIX Market Estimates analytikerenkäter. Siffrorna avser resultat före skatt i miljoner kronor i det tredje kvartalet, om inget annat anges. För no...
  https://www.aktiespararna.se/nyheter/bors-prognoser-utfall-enkater-138
*  Börs: Prognoser & utfall enkäter | Aktiespararna
(SIX) Sammanställningen avser SIX Estimates analytikerenkäter. Siffrorna avser resultat före skatt i miljoner kronor i det fjärde kvartalet, om inget annat anges. För norska bo...
  https://www.aktiespararna.se/nyheter/bors-prognoser-utfall-enkater-164
*  Enkäter brukarundersökning funktionshinder 2015 - SKL
Enkäter med bildstöd:. *Enkät boende med stöd och servicebostad LSS kryssrutaEnkät Boende med särskild service SoL kryssruta ... OBS! Dessa enkäter är inte samma som för 2016 års undersökning och kan inte användas i den nationella brukarundersökningen 2016 ... Till testundersökningen 2015 togs enkäter fram på fyra språk: arabiska, engelska, finska och svenska. Nedan kan du se hur ...
  https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningfunktionshinder/brukarundersokningfunktionshinder2016/testundersokning2015/enkater2015.9505.html
*  Enkäter och rapporter - Rättvik
Resultatrapporterna beskriver kommunernas resultat för de olika måtten vilket ger de förtroendevalda en bild av hur medborgarna upplever oss.. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat. ...
  https://www.rattvik.se/kommun-och-politik/kommunfakta-och-statistik/enkater-och-rapporter.html
*  Webbpanel och enkäter kollar Knivstabor - Knivsta - UNT.se
Webbpanel och enkäter kollar Knivstabor. Lyssna Socialdemokrater och Knivsta.nu vill veta vad Knivstaborna tycker om vad som ...
  http://www.unt.se/nyheter/knivsta/webbpanel-och-enkater-kollar-knivstabor-4834890.aspx
*  Påminnelse Enkäter- Telefoniprodukter - Avropa.se
Påminnelse Enkäter- Telefoniprodukter. Publicerad 2015-09-14 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet genomför en förstudie ... Vi hoppas att så många som möjligt kan besvara dessa enkäter då det är värdefull information och underlag för oss i det ... Som ett led i förstudiearbetet finns nu två olika enkäter framtagna. Dels en enkät riktad till avropande organisationer och ...
  http://www.avropa.se/Nyheter/2015/itu/enkater--telefoniprodukter/
*  Samarbetsverktyg för enkäter | SurveyMonkey
Du kan börja skapa och lägga ut gratis enkäter på internet på bara några minuter. Eller så kan du registrera dig för prisvärda ... Bygg bättre enkäter, nå bättre insikter. Att nå bra beslut handlar om lagarbete och därför vi har gjort det ännu enklare att ... Dela enkäter och arbeta tillsammans på alla enkätprojekt, vare sig det handlar om att få feedback på ett utkast eller skapa ... När teamet kan komma åt enkäter och delade resurser kan ni arbeta snabbare och undvika dubbelarbete. Minska tiden det tar att ...
  https://sv.surveymonkey.com/mp/collaboration/?ut_source=edu-faq%20pricing-summary
*  Enkäter AV-produkter och Digitala mötesrum - Avropa.se
Enkäter AV-produkter och Digitala mötesrum. Publicerad 2016-03-22 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet genomför en ... Vi hoppas att så många som möjligt kan besvara dessa enkäter då det är värdefull information och underlag för oss i det ... Som ett led i förstudiearbetet finns nu två olika enkäter framtagna. Dels en enkät riktad till avropande organisationer och ...
  http://www.avropa.se/Nyheter/2016/itu/enkater-av-produkter-och-digitala-motesrum/
*  Enkäter om varumärkesattribut: Smartare varumärkesreklam | SurveyMonkey
Identifiera och förstå ditt varumärkes attribut med hjälp av enkäter om varumärkesattribut. Läs mer om varumärkesidentitet ... Med funktionerna för att skapa enkäter och hitta rätt personer för att besvara dem i SurveyMonkey Audience är det enkelt att ... är att skicka ett antal enkäter om varumärkesattribut till konsumenterna, så att du kan se på vilka punkter ditt varumärke ... kan du skicka fler enkäter om just den produkt du säljer. ...
  https://sv.surveymonkey.com/mp/identifying-understanding-brand-attributes/?ut_source=marketing_page&ut_source2=5_key_metrics_measuring_brand_loyalty
*  Enkäter - Svenska barbetklubben
Sammanställning av enkäter. Sammanställning av enkäten "Hälsa" t.o.m 2016. Sammanställning av enkäten "Exteriör" t.o.m 2016. ... I så fall skulle det glädja oss mycket om du vill fylla i nedanstående enkäter. Det är inga krångliga filer som ska öppnas, ...
  http://www.barbet.se/enkaumlter.html
*  Enkäter om kundtillfredsställelse: frågor och mallar | SurveyMonkey
Fatta bättre beslut med enkäter om kundupplevelsen. Få feedback och förbättra kundlojaliteten med expertmallar, kraftfulla ... med enkäter om kundnöjdhet får du de insikter du behöver för att fatta bättre beslut.- med enkäter om kundnöjdhet får du de ... Med hjälp av enkäter kan du se vilka som är dina mest lojala kunder och vilka som har mest inflytande. Varumärkesmästare, ... Så här kan du förbättra ditt företag med hjälp av enkäter. Alltifrån feedback om produkter och tjänster till att samla in till ...
  https://sv.surveymonkey.com/mp/customer-satisfaction-surveys/?ut_source=marketing_page&ut_source2=customer_journey
*  Enkäter och undersökningar för dig som ska delta i BIG3 - Region Skåne
Enkäter och undersökningar för dig som ska delta i BIG3. Vi kommer att skicka ut brev till 100 000 slumpmässigt utvalda ... En viktig del av BIG3-studien är de enkäter som du som deltagare fyller i. Om du har fått en kallelse till att genomgå ...
  https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/pagaende-forskning/big3/enkater-och-undersokningar-for-dig-som-ska-delta-i-big3/
*  Hur man testar bilder, meddelanden, förpackningar och produktkoncept med enkäter - SurveyMonkey
... förpackningar och produktkoncept med enkäter. Med koncepttestningsenkäter kan du förvandla idéer till vinnande koncept. ... Testa koncept med enkäter. Gissa inte. Ta reda på exakt vilket koncept som är bäst med SurveyMonkey Audience. ... Visste du att enkäter är ett effektfullt, kostnadseffektivt sätt att testa designkoncept, inklusive annonsmeddelanden, ... Hur man testar bilder, meddelanden, förpackningar och produktkoncept med enkäter. En enkät för att testa koncept omvandlar ...
  https://sv.surveymonkey.com/mp/test-images-messages-packaging-product-concepts-surveys/
*  enkater.blogspot.com | Information, översikt, senaste nytt om enkater.blogspot.com | Med på 1000länkar.com
Senaste nytt om enkater.blogspot.com finner du här. ... Webbplatsen Tjäna pengar på enkäter! är med i länkkatalogen ... Information om Tjäna pengar på enkäter!. enkater.blogspot.com. Länken lades upp den 3 augusti 2010. ... Taggar: Tjäna pengar på enkäter undersökningar surveys internet snabbt enkelt Webbtjänster. AboutUs , WhoLinks2Me , MetaChecker ... Går det att tjäna pengar på enkäter via e-mail? Jag tar reda på det och bloggar om det undertiden jag testar. På bloggen finns ...
  http://www.1000lankar.com/info/enkater.blogspot.com
*  Enkäter
Detta inlägg postades i Enkäter, IKT-pedagogerna och märktes elever, Enkäter, kpt den 16 april, 2014. av Jörgen Florheden. ... Detta inlägg postades i Enkäter, Google Apps och märktes Enkäter, Google Apps, IKT, kpt den 24 maj, 2013. av Jörgen Florheden. ... Detta inlägg postades i Enkäter, Google Apps och märktes elever, Enkäter, Google Apps, IKT, ksgyf den 4 juni, 2013. av Jörgen ... Kategoriarkiv: Enkäter. LIKA - it-tempen på skolan LIKA är ett verktyg framtaget av SKL för att stödja digitaliseringen i ...
  http://www.iktpedagogerna.se/category/enkater/
*  Enkäter - Täbygläntans förskolor
Täbygläntans vision är en ledstjärna att sträva mot.. Alla barn som lämnar förskola skall under sin tid på Täbygläntans Förskolor ha utvecklat en positiv självkänsla och en tro på sig själva.. JAG VILL, JAG KAN, JAG VÅGAR. Vi skall stärka barnens självförtroende. Vi skall stimulera barnens inneboende nyfikenhet och lust att lära. Vi skall se till att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vi skall arbeta för att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.. ...
  http://www.tabyglantan.se/sv/enkater.htm
*  Sammanfatta enkäter snyggt!
Det är enkelt att skapa enkäter i Google formulär, och du får en bra och snygg sammanfattning av hela enkäten. Ibland vill man ...
  http://www.digitalaverktyg.se/2017/06/sammanfatta-enkater-snyggt.html
*  Enkäter - Office.com
Enkäter. Favoriter efter app Word Excel PowerPoint Bläddra efter kategori Adressböcker Affärsplan Affischer Anteckningar Arbete ... Enkäter Etiketter Fakturor Färgsidor Försättsblad för fax Fotoalbum Hälsa och träning Inbjudningar Inventarier Kalendrar Kartor ...
  https://templates.office.com/sv-SE/Enk%C3%A4ter
*  Uppdatering av enkäter · HNSV
Uppdatering av enkäter. Uppföljningsenkäterna har blivit uppdaterade! Nya versionen finns under Instruktioner och enkäter. ...
  https://hnsv.registercentrum.se/nyheter/uppdatering-av-enkater
*  Målgrupp - Wikipedia
intervjuer, fokusgrupper, enkäter eller webbformulär. Information om målgruppens intressen, bostadsförhållanden, ålder, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5lgrupp

Kohortstudier: Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där.Lista över städer i Nederländerna: En lista över alla städer i Nederländerna som har mera än 100.000 invånare:Smärttrappan: Smärttrappan används inom sjukvård för att bedöma vilken läkemedelsbehandling som är lämplig för en specifik smärta.RörpostOkayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Shipley, West Yorkshire: Shipley är en mindre stad utanför Bradford, Storbritannien. Shipley ligger längs floden Aire och Leeds and Liverpool Canal.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.State University of CampinasPaul LindquistFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.John Cheyne: John Cheyne, född 3 februari 1777 i Leith, död 31 januari 1836 i Buckinghamshire, var en brittisk läkare.PennalismJohan Peter HoltsmarkBayerskt varmblod: Det bayerska varmblodet är en hästras som utvecklats i Bayern i Tyskland. Det bayerska varmblodet är baserat på den numera utdöda Rottalerhästen som föddes upp Rottdalen, ett område som en gång i tiden var känt för sina förstklassiga hästar.Refererad smärta: Refererad smärta (ofta: referred pain) är ett välkänt fenomen vid smärta när smärtstället inte överensstämmer med var sjukdomen eller skadan sitter. "Refererad smärta" är typiskt förknippad med inre organ och det muskuloskeletala systemet, och samtidigt med hyperalgesi.Undvikande: Undvikande är ett kognitivt och beteendesymtom vid traumatisering. Det drabbar oftast personer som redan hade ett dissociativt sätt att hantera kriser, innan traumat.Lorraine-Dietrich: miniatyr|200px|Lorraine-Dietrichs emblem: [[Lorrainekorset.]]DongbeiBeteende: Beteende syftar på handlingar, uppförande eller reaktioner av en individ, och även det vi känner och tänker vanligtvis menas särskilt människors sätt att vara och förhålla sig till sin omgivning, tillfälligt men oftare i allmänhet. Beteendevetenskap är en del av samhällsvetenskaperna.


  • svar
  • Ett av de bästa sätten att få svar på de här frågorna (och undvika gissningar i marknadsundersökningar och reklamsatsningar) är att skicka ett antal enkäter om varumärkesattribut till konsumenterna, så att du kan se på vilka punkter ditt varumärke motsvarar deras förväntningar och var du behöver göra fler insatser. (surveymonkey.com)
  • Kvalitativ forskning innebär analys av lågt strukturerade data,[förtydliga] som intervjuer, enkäter med öppna svar, videoavsnitt med mera. (wikipedia.org)
  • Enkäter: Att formulera frågor och svar (2016) Lund, Studentlitteratur (tillsammans med Dino Viscovi). (wikipedia.org)
  • 2016
  • Dessa enkäter är inte samma som för 2016 års undersökning och kan inte användas i den nationella brukarundersökningen 2016. (skl.se)