ElektrostimuleringElektroterapi: Behandling med elektrisk ström utan att märkbar hetta utvecklas. Hit hör elektrisk stimulering av nerver och muskler, ström genom kroppen eller stötvis behandling med svag ström för att höja smärttröskeln i huden.Kokleaimplantat: Elektroniska apparater som satts in under huden, med elektroder till hörselnerven, för att skapa ljudkänsla hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Fladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.Hörselnerv: Kokleardelen av den åttonde kranialnerven (vestibulokoklearnerven). Hörselnervstrådarna utgår från hörselnervgangliets nervceller och sträcker sig perifert till snäckans hårceller och centralt till hj ärnstammens nucleus cochlearis. De förmedlar ljudförnimmelse.Visual ProsthesisAkustisk stimuleringHörselbanorElektriskt organ: Ett organ bestående av omvandlade muskelfibrer som bildar skivformade, flerkärniga plattor ordnade som seriekopplade batterier och inbäddade i en geléliknande massa hos ca 250 olika arter av elektriska fiskar. En stor torpedrocka kan ha uppemot en halv miljon plattor. Sådana omvandlade muskelfibrer kan förekomma i olika kroppsdelar, som t ex kropp och svans hos elektrisk ål, hyobrankialapparaten hos stingrocka och de utstickande ögonmusklerna hos stjärnkikare (Uranoscopidae). Kraftiga elorgan avger korta stötar flera gånger per sekund. Deras uppgift är att förlama byten eller skrämma rovdjur. En stor torpedrocka kan alstra stötar med en spänning på mer än 200 volt, nog för att paralysera en människa.Kokleaimplantation: Kirurgisk isättning av en elektronisk apparat under huden, med elektroder kopplade till hörselnerven, för att skapa ljudåtergivning hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Hörselbark: Ett område i tinningsloben, knutet till hörselfunktionerna.Dövhet: Ett allmänt begrepp för fullständig förlust eller grav nedsättning av hörseln på ett eller båda öron.Inferior colliculi: "Den nedre kullen", en upphöjning på baksidan mitthjärnan som har en viktig funktion i hörselbanan.TonlägsuppfattningHörseltröskel: Gränsen för förmågan att uppfatta ljudstyrka och tonhöjd.Hörsel: Ljudförnimmelse.Elektroder, implanterbara: Elektriska ledare, genom vilka elektrisk ström tillförs eller lämnar ett medium. Elektroder som anbringas kirurgiskt kallas implanterade eller implanterbara.PsykoakustikNeuronal plasticitetCochlea: Innerörats hörselorgan. Den utgör främre delen av labyrinten, har konisk form och sitter nästan horisontellt framför vestibulen. Syn. koklea.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.TaluppfattningElektroder: Kontaktdon mellan en elektrisk ledare eller strömkälla och objektet för tillförsel av ström. Vid elektroterapi består elektroderna av spetsar eller plattor som används för överföring av ström till patientens kropp eller till annat instrument. Vid elektrodiagnos används elektroderna för att stimulera eller registrera elektrisk aktivitet i en vävnad.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.TidsfaktorerElektromagnetiska fält: Kraftfält som uppstår till följd av samverkan mellan elektriska och magnetiska krafter.ElektrofysiologiNervcellerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Gymnotiformes: En ordning tropiska, elektriska fiskar som huvudsakligen lever i Sydamerika. De avger ständigt svaga, elektriska urladdningar, vilka används för att lokalisera byten och för kommunikation. En art av speciellt intresse för forskning är den elektriska ålen, Electrophorus electricus.Elektriska skador: Skador orsakade av elektrisk ström. Hit räknas inte elektriska brännskador, men elolyckor och elektrisk chock.Kemisk stimuleringDjup hjärnstimulering: Behandlingsmetod för rörelsestörningar, särskilt Parkinsons sjukdom, bestående av elbehandling via stereotaktiskt placerade elektroder i specifika områden a hjärnan, som t ex talamus. Elektroderna är kopplade till en nervstimulator som anbringats under huden.Fysisk stimuleringTranskraniell magnetstimuleringElnät: Ett system av ledningar för spridning av elektricitet. Syn. elektriskt ledningsnät.Elektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Elektroporering: En teknik för att med hjälp av elektriska stötar, med en intensitet av flera kilovolt per cm och mikrosekunders till millisekunders varaktighet, åstadkomma tillfällig förlust av cellmembraners semipermeabilitet. Därvid uppstår jonläckage och utflöde av metaboliter, samt ökat upptag i cellen av t ex läkemedel, sondmolekyler och DNA. Speciella tillämpningar av elektroporteknik kan gälla införande av plasmider eller främmande DNA i levande celler för transfektion, sammansmältning av celler för hybridomutveckling, samt implantering av proteiner i cellmembran.Energikällor för elektricitet: Anordningar för energialstring.TorpedoElektrisk impedans: Mått på motståndet mot elektrisk ström, såväl växelström som likström.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Elektriska brännskador: Brännskador uppkomna till följd av kontakt med elektrisk ström eller kraftiga elektriska urladdningar.SignalomvandlingKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.ElektrokemoterapiTranskutan nervstimuleringElectrophorus: Ett släkte fiskar inom familjen Gymnotiformes, vilka har förmåga att alstra elektriska urladdningar som kan paralysera andra fiskar och byten. Arten E. electricus är mer känd som elektrisk ål (fast den inte är en egentlig ål).Råttor, Sprague-DawleyMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Elektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.CellinjeFotostimuleringDjurens kommunikation: Kemisk eller fysisk signallering mellan djur som innebär att en signal från ett djur påverkar beteendet hos ett annat, som uppfattar signalen.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Elektriska retningspotentialer: Det elektriska gensvar i det centrala nervsystemet som framkallas av stimulering av känselreceptorer eller någon punkt längs känselbanorna mellan receptor och hjärnbark. Retningen kan ske hörselvägen, somatosensoriskt eller visuellt, men också andra retningsvägar har rapporterats. Ibland används händelserelaterade potentialer synonymt med retningspotentialer, men de är dessutom ofta förknippade med utförande av någon motorisk, kognitiv eller psykofysiologisk uppgift. Syn. reaktionspotentialer.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.VagusnervInåtledande nervbanor: Nervstrukturer som leder impulser från en perifer del till en central.Mikroelektroder: Elektroder med ytterst tunn spets, som används i en elklämma eller annan apparat för att stimulera eller mäta bioelektriska potentialer hos enstaka celler, antingen i cellern eller utanför.Elektriska retningspotentialer, motoriska: Det elektriska gensvaret som framkallas i en muskel eller motornerv vid elektrisk eller magnetisk retning. Vanliga retningsmetoder är transkraniell elektrisk - eller transkraniell magnetisk stimulering, vilka ofta används för övervakning vid neurokirurgi.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurRNA, budbärarSynaptisk överföringRåttor, WistarDubbelbrytning: Egenskap hos anisotropa material, såsom kristaller, vilken innebär att en enkel infallande ljusstråle delas i två planpolariserade strålar när den passerar igenom materialet.Elektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.BiofysikMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Motorbark: Ett område i hjärnans frontallob där primär motorisk kontroll sker. Det ligger framför centralfåran.Lymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.ReflexNerver, inåtledandeNoradrenalinAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Möss, inavlade C57BLIsoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Magnetism: Läran om magnetiska fenomen och magnetfält, samt själva fenomenet. Magnetism framkallad av elektriska strömmar kallas elektromagnetism.Kraftverk: Anläggningar som omvandlar någon form av energi till elektricitet, som t ex vattenkraftverk, ånggeneratorer, dieselelektriska maskiner, kärnkraftverk eller vindkraftverk.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.NervhämningElektriska retningspotentialer, somatosensoriska: Det elektriska gensvar som framkallas i hjärnbarken vid stimulering av de afferenta nervbanorna från perifera nerver till hjärnan.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Sympatiska nervsystemetSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Elchock: Framkallande av en stressreaktion hos försöksobjekt med elektrisk chock. Såväl kramptillstånd som icke-kramptillstånd kan avses.Receptorer, kolinergaMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Nucleus subthalamicusElektromagnetiska fenomenRyggmärgReaktionstidRåttor, inavlade stammarReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Modeller, neurologiska: Teoretiska framställningar som efterliknar nervsystemets aktiviteter, processer eller fenomen. I simuleringarna ingår matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.EnzymhämmareSynapserMotorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.SjälvstimuleringSensoriska receptorcellerFörnimmelseRockorKarbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Parasympatiska nervsystemetHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Fiskar: En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.TransfektionElektrofores: En elektrokemisk process, där makromolekyler eller kolloidala partiklar med en elektrisk nettoladdning vandrar i en lösning, som leder en elektrisk ström.T-lymfocyterNervbanorCelldelning: En cells förökning genom delning.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Biofysiska fenomenProteinkinas CDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.

*  Flexspan: NU2012

NU2012 är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. Konferensen hålls på Clarion Hotel Post i centrala Göteborg den 17-19 oktober. I en tid präglad av öppna, internationella och alltmer IT-baserade kunskaps- och utbildningsmiljöer utmanas vi av frågor kring det gränslösa lärandet. Dessa frågor diskuterar vi på NU2012 -- lärare, forskare, studenter och andra intressenter emellan ...
flexspan.blogspot.com/2012/09/nu2012.html

*  Rhinolophus hildebrandtii - Wikipedia

Pälsen är lång och mjuk. Färgen är gråbrun över hela kroppen, men buksidan är ljusare. Öronen är stora och spetsiga.[7] Som alla hästskonäsor har arten flera hudflikar kring näsan, som brukas för att rikta de överljudstoner som används för ekolokalisation. Till skillnad från andra fladdermöss som använder sig av överljudsnavigering produceras nämligen tonerna hos hästskonäsorna genom näsan, och inte via munnen.[7]. Fladdermusen är stor, med en underarmslängd på mer än 6 cm, en kroppslängd mellan 11 och 12 cm inklusive en svans på 3 till 4 cm, samt en vikt på 23 till 33 g för hanarna, 26 till 34 g för honorna.[7]. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhinolophus_hildebrandti

*  Hipposideros breviceps - Wikipedia

Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (25 september 2011). "Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.". Species 2000: Reading, UK. http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/hipposideros+breviceps/match/1. Läst 24 september 2012 ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hipposideros_breviceps

*  Huskatten Emelies blogg: oktober 2010

En utav de intressanta sakerna med Halloween och oktober månad är att denna tid kan få en att fundera över vissa saker. Ialla fall mej. Här är ett exempel och det gäller vår perception av saker och ting. Vi tycker att friska och levande saker är ok, men inte sådant som är dött, sjukt eller visset. Varför då? Det ena är ju lika naturligt som det andra. Varför kan inte en sjuk eller död blomma vara fin? Och varför är vissa saker "äckliga"? Till Halloween får man faktiskt ta in döda saker och tycka att det är fint :) Man får även ha stora plastspindlar och fladdermöss som dekoration! (Förövrigt kan jag inte förstå hur människor kan tycka att fladdermöss är äckliga. Jag hade turen att få se ett gäng i Thailand på riktigt nära håll - de såg ju ut som små minibjörnar med vingar! Och så vackert de flög - lätt, smidigt, snabbt och tyst :) ...
huskatten-emelie.blogspot.com/2010/10/

*  Man-Bat - Wikipedia

Dr. Kirk Langstrom är en vetenskapsman som specialiserat sig på att studera fladdermöss. Han arbetar en dag på ett serum som ska kunna ge människor ekolodiska förmågor, på samma sätt som fladdermöss. Han testar denna formel på sig själv eftersom han håller på att förlora hörseln. Serumet fungerar, men har en hemsk bieffekt. Kirk förvandlas till ett monster, som är hälften människa och hälften fladdermus. Serumet begränsar även hans intelligens, och han sprider skräck i Gotham City. Man-Bat kommer slutligen i konflikt med Batman, som så småningom lyckas fånga honom och ger honom ett motgift.. Kirk tar dock eventuellt serumet igen. Han lurar även sin fru, Francine Langstrom, till att dricka det, och hon går igenom samma förvandling, och blir She-Bat. Tillsammans terroriserar de staden tills Batman återigen kan hitta ett botemedel.. Langstrom förbättrar sedan sitt serum så att han fortfarande förvandlas till en fladdermus, men behåller sitt mänskliga intellekt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Man-Bat

*  Under lagerbladet: juni 2010

Två olika arter av däggdjur kan oftast inte få någon avkomma tillsammans och om de får det är den oftast steril (tex en mula som har en häst och en åsna som föräldrar). Även om enstaka hybrider kan vara fertila är det mycket ovanligt att nya arter av däggdjur bildas genom att befintliga arter korsar sig och bildar hybrider som sedan fortsätter att föröka sig som en separat art. Det är inte vanligt hos andra djur heller men förekommer oftare hos fiskar än hos däggdjur. Nu har några forskare i Texas visat att en fladdermusart som heter Artibeus schwartzi som finns på några öar i Karibien har bildas genom att två (och kanske till och med tre) andra arter har hybridiserat. Genom att jämföra DNA har de sett att det DNA som finns i cellkärnan (den stora majoriteten av allt DNA) hos Artibeus schwartzi är en blandning av DNA från två andra kända arter medan det DNA som finns i mitokondrien (som bara ärvs från mor till barn) inte verkar komma från någon av dessa två ...
lagerbladet.blogspot.com/2010_06_01_archive.html

*  Turist i tillvaron: september 2010

Först skulle jag nog aldrig säga att punk är en ideologi. Punk är alldeles för levande och viktigt för att sättas in i det facket. Sen skulle jag inte kalla att vara kristen för en ideologi heller, men jag förstår vad du är ute efter. Sen jag menar vad är punk, den frågan har vi väll försökt svara på sedan Sex Pistols sålde sig till massmedia och Asta Kask var tonåringar. Om vi tänker punk med koppling åt det anarkistiska hållet så blir det enklare att svara. Klassiska slagord som "No gods, no masters" må låta bra, men vad är Gud liksom, vilken Gud är det man inte vill ha med att göra? Som kristna fokuserar vi på den Gud som avstår makt och våld, för att offra sig själv och sitt liv för de andra, det är knappast en konflikt mot det anarkistiska, det är faktiskt ett ganska anarkistiskt sätt att vara Gud på eller hur? som kristna tror vi att Gud är kärlek och en anarkistisk slogan som går "No love, no masters" känns inte lika hett, eller hur? Alla styrs vi ...
sirling.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

*  Dnr ,10. Kvalificeringskrav i punk 3.2 och har uppfyllts i anbudsinnehåll. Ja el. Nej - PDF

Steg 1 Kvalificering Anbudsgivare (fyll i företags namn här så följer det med till övriga flikar) Anbud inlämnat i tid, senast: kl Ja el. Nej Kvalificeringskrav i punk 3.2 och har
docplayer.se/32363655-Dnr-10-kvalificeringskrav-i-punk-3-2-och-har-uppfyllts-i-anbudsinnehall-ja-el-nej.html

*  Xamsa bopp: Afro Punk

Ett av föregångarna inom den amerikanska hardcore-punk rörelsen är förövrigt Bad Brains från Washington D.C. Ett fantastiskt band som lirar punk och reggae. Det unika med Bad Brains var att de alla var afro-amerikaner som omkring 1979 blev rastafaris. Det bästa med Bad Brains var inte bara att de var udda och intressanta - de var även överjävligt bra ...
ibou-xamsabopp.blogspot.com/2009/04/afro-punk.html

*  Sveriges Konsumenter i Samverkan

113 86 Stockholm Sveriges Konsumenter i Samverkan har tacksamt tagit del av fyra dokument om TBT-avtalet och har följande synpunkter: Dokument N380: Frågan om strålning från mobiltelefoner diskuteras och många konsumenter känner oro för effekterna. Det är således positivt att dokumentet tar upp hälsorisker med EMF. Vi menar att det gäller att betona att harmonisering inte bara ska gynna gränsöverskridande handel, utan också att man ska skydda och förbättra konsumenternas hälsa. Producentansvaret bör betonas. Vi tycker inte man ska vänta på WHOs rapporter, som har försenats, utan slå fast att här finns utrymme för åtgärder, t ex för att skydda barn. OBS att Storbritannien under 2000 beslutat om märkning av mobiltelefoner i syfte att minska användningen. UK hänvisar i detta fall till försiktighetsprincipen. Dokument N380A6: Punkt 11 (Identification of the need for harmonization) - vi menar att experter från non-governmental organisations också ska ingå i punkt ...
konsumentsamverkan.se/remiss/omtbtavtal.html

*  JOHANS PUNKTER. Tränarna arbetar 24/ h. De binder sig för er de förväntar sig växelverkan. - PDF

JOHANS PUNKTER Var ärliga och öppna mot era tränare fartygsmiljön och rykten sprids lätt i fel former - Underlätta deras arbete genom att öppet berätta: känslor under träningen, hur ni vill träna och var
docplayer.se/3740784-Johans-punkter-tranarna-arbetar-24-h-de-binder-sig-for-er-de-forvantar-sig-vaxelverkan.html

*  Studera Genusvetenskap (31-60) | Högskola / universitet | AllaStudier.se

Detta är en påbyggnadskurs, vars mål är att utveckla de grundläggande kunskaper som förvärvats i Genusvetenskap 30 hp. Tyngdpunkten ligger på genusvetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap. Fyra moment ingår, varav två tematiska moment med samtidskritisk fokus ges under hösten. Under våren följer ett moment om genus, akademiskt skrivande och vetenskaplig metod, och ett uppsatsmoment. Kursen har som mål att vidareutveckla en förmåga till självständigt och kritiskt tänkande. I uppsatsen problematiseras och analyseras genusvetenskapliga frågeställningar utifrån studentens specialintressen.
allastudier.se/utbildningar/488668-genusvetenskap-31-60/

*  Marjamäkis Lejon satte punkt för svag säsong

Lauri Marjamäkis första säsong som landslagstränare slutade med två förluster. Avslutningen speglar väl en tung Lejonsäsong där laget aldrig fick spelet att fungera riktigt bra..
https://hbl.fi/artikel/marjamaki-stolt-over-laget-trots-svag-avslutning-pa-vm/

*  SKRIVKRAMP

Tja, så exakt det nu blir. I defininitionen skulle man lika gärna kunna använda punkt. Det finns inget som tvingar en att använda semikolon. Det handlar om hur mycket man vill associera de två meningarna. Hör de ihop så framgår ju oftast detta, då är det intressantare att sammanfoga två meningar med semikolon, som till synes inte eg hör ihop, men där man skapar ett samband eller associativ brygga just genom att använda semikolon.. ...
original.blogg.se/2007/february/interpunktionens-betydelse-for-kreativiteten.html

*  Turist i tillvaron: Gubbig punk med glädje och självinsikt

Jag har lyssnat en del på den här skivan den senaste tiden och tycker att Boxtavsbarn har många kvalitéer som låtsnickrare. Det går inte att ta miste på att de gjorde just gubbig punkrock med glädje, lite i samma stuk som exempelvis gamla fina Barbaras Grannar från Karlskoga. Men samtidigt orkar jag inte sätta i mig alla fjorton låtar på en och samma gång. Jag blir mätt efter sex-sju låtar och behöver då viss tid för att ge mig på Boxtavsbarn igen. Det var nog så de själva kände det efter två år ...
sirling.blogspot.com/2009/10/gubbig-punk-med-gladje-och-sjalvinsikt.html

*  sveas punkt.: Ändrade planer

Den planerade resan till mina föräldrar för traditionsenligt pepparkaksbak och adventmys blev inte av. Stora snömängder, trafikkaos och en febrig man satte stop, men vi tog tillfället i akt och pysslade istället! Pärlplattorna åkte fram, Stor var koncentrerad och pärlade en lastbil, Liten rastlös och kastade pärlor över golvet, mamman blev inspirerad av vädret utanför och gjorde ett gäng med snöflingor som skall hängas upp ...
sveaspunkt.blogspot.com/2012/12/andrade-planer.html

*  sveas punkt.: Syföreningsmöte - vem vet?

Jag gör stolpar. 6 st, 3st i samma maska (topp), 6 st, 3 stolpar ihop till 1 st (dal), 6 st osv. Tänk på att man börjar och slutar med samma tex en topp. Man lägger upp antal maskor som är delbart med 16 + kantmaska och 2 vändmaskor. Man kan oxå göra 4 st mellan topp å dal har ja sett andra göra. Ja gjorde 160 lm till denna men blev fel med topp å dal så 168 tror ja skulle bli rätt. Hum man får testa sig fram :) lycka ...
sveaspunkt.blogspot.com/2013/01/syforeningsmote-vem-vet.html

*  sveas punkt.: Syföreningsmöte - söt grytlapp med mönster

Vad kul att du hittat hit! Sveaspunkt heter bloggen utifrån våra initialer... S som i mamma Sandra, V som i storebror Vidar, E som i pappa Erik och A som i mellanbror Arvid... Lillebror som föddes efter bloggen fick namnet Olle, O som i punkten... O som i att cirkeln är sluten... Äh, inte vet jag men här kallar vi oss fortfarande för Sveas, Sveaspunkt ...
sveaspunkt.blogspot.com/2013/05/syforeningsmote-sot-grytlapp-med-monster.html

*  Ceramix #5 Miljövänlig - Sexiworld

Gjord av naturligt förekommande, återvinningsbara material är denna organiska, handgjorda, massagestav helt kroppsäker, allergifri, icke -porös och fri från skadliga ftalater.. Detta Ceramix® mästerverk är ett funktionellt konststycke som är skulpterat för att upphetsa. Den ultrasläta ytan med upphöjda räfflor är designad för att förföriskt stimulera varje punkt den berör.. Toppen på massagestaven är precisionstillverkad för G - punkts stimulering och kommer att ge dig intensiva orgasmer ...
sexiworld.se/produkt/ceramix-5-eco-miljovanlig/

*  admin - Gå ner i vikt blogg

Det finns också några viktiga punkter man bör tänka på när det gäller att optimera koncentrationen. Cue-words är ett effektivt sätt att utlösa en önskad respons. De kan vara deskriptiva, till exempel "Ryggen rak och blicken framåt". Huvudsaken är att de skall vara enkla och skall per automatik utlösa den korrekta responsen.. En annan viktig punkt är att man inte bör vara värderande i sitt tänkande. När man tränar tenderar man att utvärdera sin prestation och bedöma den som bra eller dålig, det vill säga man tillskriver en positiv eller en negativ värdering till det man gör. Detta brukar leda till personliga och ego-influerade reaktioner, och i slutändan resulterar detta i ett sämre resultat. Detta beror på att efter man börjat värdera varje enskild prestation man gör slutar det oftast med att man börjar generalisera. I mitt fall, till exempel, om det gått dåligt några träningspass är det lätt hänt att jag börjar tänka på att jag gjort nåt fel i ...
neriviktblogg.se/archives/author/admin

*  Brittis andrum: april 2011

2011-10-25 Nu, 5 månader senare och bara några dagar kvar innan det blir den 28/10 då Mayakalenderna slutar enligt sägnerna, måste jag få tillägga något. För två dagar sedan var jag på ett föredrag som Calleman himself höll i Mora. Mycket intressant och han belyste just det som jag funderade över i stycket ovanför. Han menade att vi är utsatt för så starka energier just nu att vi inte riktigt orkar med den höga farten. Vi måste försöka få tid för just kontemplation och vila. Sedan sade han en massa andra intressanta saker såsom t ex att Euron just nu håller på att falla sönder är helt i linje med Mayakalenderna tidszoner. Det är bara som det ska vara och det blir bättre sedan. Men det tar nog en god stund. ...
brittis.blogspot.com/2011/04/

*  Ofermod, Voodus, Mephorash - Kraken, Stockholm - CrankItUp

Efter en evighetslång väntan så tänds äntligen altarljusen och Jonas Tegner (Malign, f.d. Ofermod), mannen som styrt upp ynglingarnas kaosartade resa från rock'n'roll till black metal, äntrar scenen för att starta en förvirrande ritual på det hemmasnickrade lilla altaret som berikats med plastskalle och några benknotor. Bakgrundsmullrandet blir påtagligt när instrumentalisterna gör sitt bästa för att överrösta det och de två sångarna Oskar Myrberg och Jonas Tegner känns osynkade. Många av låtarna som spelas är från senaste skivan 1557 - Rites of Nullification (2015) då bandet går helt in för att begrava sitt förflutna. Som vanligt är Mephorash välutrustade med prylar, kåpor och paljettmasker. Kanske för att täcka upp för sina annars ganska torftiga insatser som livemusiker. Uppsalabandet bjuder på ett stycke kåp-black metal som förmodligen inte kommer att gå till historieböckerna som varken värsta eller bästa framförande ...
crankitup.se/ofermod-voodus-mephorash-kraken-stockholm/

*  Alla bäckar små: Tänd ett ljus!

Tjej på 35 år som bor i Stockholmsförort med sambo,Axel 4 år samt Svante 1 år. Letar ständigt efter det perfekta boendet. Den här bloggen handlar om inredning, familjen och allt där emellan! Häng med oss! Följ mig gärna på Instagram @segeltorparna. Vill du nå mig? Maila på allabackarsma at gmail punkt ...
allabeckarsma.blogspot.com/2008/11/tnd-ett-ljus.html

*  NCS-systemet i byggnadsvården - Byggnadsvårdsföreningen

Kanske är denna punkt orsaken till de två föregående bristerna. Det är ett faktum att många av de nyanser som 1992 betecknades som produktionstekniskt svåra har förekommit traditionellt, och därför kan vara efterfrågade även i dag. Men färgbrytningen utgår nästan utan undantag från en vit färg, vilket gör det svårt att nå mycket mörka och kulörta färger.. Om man däremot utgått från ett ofärgat bindemedel, t. ex. kokt linolja av hög kvalitet, så hade det inte varit särskilt svårt att nå önskat resultat.. Ett annat produktionstekniskt hänsyn är att man har lyft bort kulörer som endast kan framställas med giftklassade pigment.. Dessa hänsyn har lett till att flera intressanta nyanser av engelskt rött och järnoxidrött, liksom av koboltblått och grön umbra, numera saknas.. ...
byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/färg/ncs-systemet-i-byggnadsvarden

*  Stardusts blogg: april 2011

4. Tidigare rehabiliteringsinsatser och bättre samarbete mellan myndigheter. Tja, vem kan vara emot detta? Frågan är hur det ska genomföras - arbetslivsinriktad rehabilitering är ett långt lidandes historia. I motiveringen till denna punkt återupprepar Ulf Kristersson och hans medförfattare den vilseledande skrivningen om att hälften av de som utförsäkrats kommit närmare arbetslivet. Sanningen är dock att fler än hälften av de som utförsäkrades i januari 2010 redan hade återvänt till sjukförsäkringen ett år senare, många i sämre skick än när de lämnade den. Bara runt tio procent var i arbete, majoriteten med lönebidrag eller annat stöd. Endast någon enstaka procent hade ett eget arbete utan stöd. Resten var arbetslösa eller i åtgärder - de flesta sjuka och utan realistisk chans att få ett nytt jobb ...
stardustsblogg.blogspot.com/2011/04/

*  Skrivtips | Forskning & Framsteg

Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (,br /,) och taggar för stycken (,p, och ,/p,) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader ...
fof.se/filter/tips

*  Gammal Hårdrockare.: Dagdrömmar från förr...

Jag ångrar ingenting, jag tvingades att tillbringa de kanske bästa åren av mitt liv på en hemsk plats där jag inte ville vara och där ingen ville ha mig. Jag lärde mig absolut ingenting i skolan, allt jag kan har jag lärt mig på egen hand och om jag sluppit den förbannade skolan så hade jag fått ännu mer tid över till att lära mig saker. Om jag blivit lämnad ifred så hade jag med största sannolikhet blivit en mycket bättre och mer harmonisk människa. Kanske hade jag inte blivit helt avskräckt från allt vad studier hette? Kanske hade jag börjat studera i vuxen ålder och därmed funnit en väg till ett arbete som jag kunde respektera och som inte hade fått mig att må illa varenda vaken stund. Det är min fasta övertygelse och liksom jag aldrig kommer att sluta käka pizza eller lyssna på gammal hederlig rockmusik så kommer jag aldrig att ge med mig på denna punkt. Vissa barn passar helt enkelt inte in i den traditionella skolan. De gör ingen lärare glad och de har ...
gammalhardrockare.blogspot.com/2008/04/dagdrmmar-frn-frr.html

*  Mark Klamberg: november 2008

För det andra, trafiken filtreras i samverkanspunkten och efter filtrering finns det en möjlighet att skyddat material inhämtas för att därefter granskas, annars hade 7 § i signalspaningslagen inte funnits. Nämnda paragraf anger att skyddat material ska förstöras om det efter inhämtning visar sig vara skyddat. Statssekreterare Håkan Jevrell från försvarsdepartementet förklarade detta väldigt väl i Sveriges Radio den 13 augusti 2008: "någon måste avgöra vad det är för någonting och när han har gjort det så ska det förstöras och det är i likhet med annan lagstiftning som hemlig teleavlyssning som den här lagstiftningen egentligen hänvisar till när man säger att kontakter mellan en försvarare och dess klient, den informationen ska förstöras". På vanlig svenska, skyddad information mellan exempelvis en journalist och dennes källa kan komma att granskas av FRA. Informationen ska förstöras, men då är skadan redan skedd. Vid hemlig teleavlyssning är ...
klamberg.blogspot.si/2008/11/

*  Leveransvillkor - Connecta Industri

Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans (delleverans) eller för mottagande av godset skall den andra parten underrättas härom utan dröjsmål. Är förseningen icke en följd av omständighet som anges i punkt 14 och viss visas förseningen medföra väsentlig kostnad eller olägenhet för den av parterna som ej är ansvarig för förseningen, äger parten ifråga häva avtalet såvitt avser försenad leverans. Säljaren är inte skadeståndsskyldig för skada på grund av försening.. Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 14 angiven omständighet eller på grund av någon köparens handling eller uraktlåtenhet, skall leveranstiden förlängas med tid, som under hänsynstagande till omständigheterna i fallet, må anses skälig. Om säljaren inte levererar godset inom avtalad leveranstid eller inom förlängd leveranstid och detta beror på säljaren har köparen, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller ...
no.connecta.nu/villkor/

*  07/29/16 | Nyhetsbloggen

Metoder som för in hierarkier eller uttrycker sense, kategorier m.m. för entiteter hittad i en text prövade jag ej. De känns problematiska genom att de adderar för sammanhanget onödig beräkningskostnad hanterade varje stycke indata. Vektorrepresentationerna i resp. steg klarar att hålla nog information i resultatet för ex. aspekter som sense finns med där och utnyttjande slutligen ex. för mig SOM-representationerna kan de tas ut där som önskat. Grundkonceptet utnyttjade jag dock för flera år sedan för prediktion nyhetsämnen (som ex. via exakt vad svårt eller omöjligt att bedöma görlig tid väderfenomen resulterande i omfattande skada någon del av östra USA och ej enormt utsträckt fenomen som detekterats på väg utan jag var helt ställd vad som i någon kombination av nyheterna i data som givit prediktionen vilket spoked med för ända gången någonsin relaterat dataanalys, datorer o.s.v. - en del mer fredliga demokrati-protester från mer begripliga ämnen månaderna ...
senaste-nyheter.blogspot.com/2016_07_29_archive.html

*  Gamla lagar och regler åker ut - Minimalisterna

Tänkte på titeln till detta inlägg. Trodde det handlade om något helt annat och tänkte direkt "Vad nu, håller de på att kasta ut alla konventioner nu?" ;). Funderar nu över vilken inställning ni har till det som är gammalt och till det förflutna. Er rensningsiver kan man ju tolka som att ni är väldigt framtidsinriktade personer. Ni framstår inte direkt som några nostalgiker, gråter inte över gamla kära och bortrensade ting eller verkar grotta ned er i "gamla goda tider". Skulle vara intressant att få veta lite mer om hur ni ser på den saken. Vi människor är ju oerhört olika på den punkten. Vissa lever mest i det förflutna utan att alltid nödvändigtvis leva sämre, de bara liksom tar inspiration "baklänges" (och kanske blir arkeologer!), andra har nästan bara nuet i sitt medvetande och tänker varken bakåt eller planerar för mer än högst en vecka i taget och så den extrema framtidstypen som känner tillfredsställelse över att hela tiden leva imorgon redan nu ...
minimalisterna.se/gamla-lagar-och-regler-aker-ut/

*  Turist i tillvaron: Glidslem - sensationell 77-punk

Glidslem - lägg namnet på minnet, du lär få höra om dem i framtiden. Jag har precis upptäckt dom via en artikel i Helsingborgs Dagblad, där sångerskan Linnea Snäll berättade om konserten Glidslem anordnade för hemlösa. Jag googlade så klart och dök sedan in på Glidslems myspace. Där blev jag svårt charmad av den coola 77-punken i exempelvis sensationella "Punk eller poser". Glidslem gav tidigare i höstas ut sin debutdemo, den ska jag beställa nu ...
sirling.blogspot.com/2009/12/glidslem-sensationell-77-punk.html

*  Studera Tjänstearkitektur | Högskola / universitet | AllaStudier.se

Denna kurs ger grunden i tjänstearkitektur och hur detta angreppssätt används för att förstå och designa organisationer från ett tjänsteperspektiv. Andra moment är analys av organisationer som en uppsättning tjänster samt design av tjänsteerbjudanden
allastudier.se/utbildningar/674301-tjänstearkitektur/

*  Pesto Silvestri: december 2010

Alliansen delade under pågående budgetsammanträde i fullmäktige den 14-15 december ut ett förslag till beslut om ändringar i revisionens budget. Detta trots att ärendet var berett i sedvanlig ordning av revisionens budgetberedning sedan flera månader tillbaka. Ingen talartid var heller uppsatt på denna punkt på sammanträdet. På bordet fick fullmäktige förslaget att bevilja landstingsrevisorerna en budgetram uppgående till 24,7 miljoner kronor för 2011. I förslaget till beslut framgår inte att detta skulle motsvara en nedskärning av revisionens resurser med 12 miljoner kronor eller ca 33 %. En sådan besparing är inte möjlig att åstadkomma med helårseffekt för 2011 med tanke på uppsägningstider för såväl personal som lokaler. Utspelet kan knappast tolkas på annat sätt än att de landstingsråd, som vi är satta att granska, vill tysta revisionen ...
pestosilvestri.blogspot.se/2010/12/

*  mars 2014 - UnderbaraClara

Jag har bloggat om moderskapet och graviditetens ups and downs otaliga gånger men ibland undrar jag varför jag envisas att blogga om det överhuvudtaget? Det är få saker som får blodet att svalla så mycket (även i mig) och locka fram de stolligaste läsarkommentarerna. När jag skrev om hur skitdåligt jag mått tidvis under den här graviditeten fick jag kommentarer som denna:. "Tycker det är nonchalant mot barnlösa att klaga över krämpor som gravid! Ingen annan än du (och din partner) har valt att sätta ett barn till världen och därigenom genomgå en graviditet. Punkt." Även om personen sedan tog tillbaka och sa att hen inte menat riktigt så, är kommentarer eller attityder som denna ingen ovanlighet.. När jag väntade Bertil skrev några läsare att de skulle sluta följa min blogg eftersom de mådde så dåligt över att läsa om min graviditet när de själva inte kunde bli gravida. Det är en hållning jag både kan förstå och respektera. Jag kunde själv känna hat (!) ...
underbaraclaras.se/2014/03/

*  Alla bäckar små: Tävling!

Tjej på 35 år som bor i Stockholmsförort med sambo,Axel 4 år samt Svante 1 år. Letar ständigt efter det perfekta boendet. Den här bloggen handlar om inredning, familjen och allt där emellan! Häng med oss! Följ mig gärna på Instagram @segeltorparna. Vill du nå mig? Maila på allabackarsma at gmail punkt ...
allabeckarsma.blogspot.com/2008/09/tvling.html

*  Blod og krek: Nya skatter aka musiksyre

Något ovanligt för denna bloggen blir nästa skiva, dels för den icke är metal eller 70-tal och för att det är ett soundtrack på CD! Dock kommer den på vinyl, men jag orkade inte vänta. Jag har Tronfeber nu! Ja, jag tycker om den gamla Tron och den nya Tron Legacy passade mig också utomordentligt. Och detta är nog ett av de bästa soundtracken jag hört på senare dagar. Gjort av Daft Punk, som jag skiter i fullständigt i vanliga fall - men här har de lyckats med en pampig blandning av orkester och elektroniskt. Och se filmen och njut nu! ...
blodogkrek.blogspot.com/2010/12/nya-skatter-aka-musiksyre.html

*  Calle Rockbäcks BLOGG: Skavlans förkylning smittade Johan Olsson-fick ställa in Vasaloppet

Jeg er litt bekymrad", svarade Marit Bjørgen och skrattade förläget. Johan som skulle sätta punkt för sin framgångsrika skidkarriär med en seger i Vasaloppet knep med munnen. Han såg ut som han helst ville vara någon annanstans. ...
callerockback.blogspot.com/2015/03/skavlans-forkylning-smittade-johan.html

*  Ris och ros för bygget av Åsikten - PDF

Läge att kontrollera bilen innan sommarsemestern Lokaltidning guidar igenom de vanligaste momenten. MOTOR Veckans katt Härlige Harli vill vinna AKTUELLT Torsdag juni 00 Vecka Årgång Ris och ros för bygget
docplayer.se/2512472-Ris-och-ros-for-bygget-av-asikten.html

*  ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 / PDF

Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget
docplayer.se/3467770-Alands-halso-och-sjukvard-styrelsen-nr-8-2006.html

*  livs kongress 1 5 juni 2013 Protokoll - PDF

livs kongress 1 5 juni 2013 Protokoll Alla kongressdeltagare checkar in i kongressbyrån. innehåll Lördag den 1 juni 2013 Dagordningens punkt 1 29 Kongressens öppnande. Kongressen hälsas välkommen. Inledningstal
docplayer.se/971049-Livs-kongress-1-5-juni-2013-protokoll.html

*  Hellre barfota än boklös.: Jag ger bort det senaste numret av The Dickensian

Av någon anledning damp det ned två stycken exemplar av senaste numret av The Dickensian i min brevlåda idag. Jag behöver absolut inte två stycken av samma nummer. Är det någon som vill ha det ena? Skriv en kommentar här nedan och skicka sedan namn och adress till: hellrebarfotaanboklos@gmail.com så skickar jag den med posten. Först till kvarn ...
hellrebarfotaanboklos.blogspot.com/2012/05/jag-ger-bort-det-senaste-numret-av.html

*  Jonas Ihlström

Det finns en klar bild av att förare som kör under påverkan av alkohol löper en ökad risk att bidra till olyckor där människor skadas svårt och dödas. Föreliggande projekt har haft som syfte att med hjälp av diskussioner i fokusgrupper (8 stycken ...
https://vti.se/sv/medarbetare/profil/jonas_ihlstrom/

*  rygg´problem

Ländryggsbesvär kan orsakar av en mängd faktorer. Ländryggen är en komplicerad struktur och central punkt såväl för rörelse som nervsystem och cirkulation. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt att ställa en rimlig diagnos utan att göra en undersökning. Dina besvär kan bestå av så olika saker som lokal inflammation som överrörliget eller stramhet. En noggrann undersökning och borde kunna ge svar på din fråga. För det behövs en ortopedmedicinskt utbildad (alltså inte ortopedkirurgisk-) läkare eller sjukgymnast. Sådana kan du hitta via gula sidorna i telefonkatalogen.. ...
idrottsdoktorn.se/fragor-svar/leder-och-muskler/ryggproblem

*  Batteribyte Garmin Forerunner 305

310:an ser visserligen ny och fin ut men den tillför väldigt lite för mig jämfört med 305:an. Den har längre batteritid och vibration som alternativ till pip men utöver det kan jag snarare lista desto flera negativa punkter. T.ex.: ANT+-agenten för trådlös överföring som krånglat på alla mina datorer - ett välkänt problem om man googlar runt lite. Ett annat irritationsmoment är att displayskärmsväxlingar kräver dubbeltryck eftersom den första knapptryckningen bara tänder bakgrundsbelysningen. 310:an hittar som regel satelliter avsevärt snabbare än 305:an, men vid några tillfällen har den tagit eoner av tid trots att jag inte förflyttat mig nämnvärt sedan senaste tillfälle ...
lustloparen.blogspot.com/2012/07/batteribyte-garmin-forerunner-305.html

*  Så fint jag vill.: Får man skriva sånt här?

Jag har varit på förhandling i förvaltningsrätten - överklagat ett sjukpenningsbeslut från förra sommaren. Och fick avslag igen. Förlorade rätten till en ganska stor summa pengar som jag förlorade när jag var sjuk. Det var inte ens en tillstymmelse till förståelse. Klart du kunde ha jobbat. Så klart. Trots att det i ett läkarintyg stod depression, i ett annat stressreaktion, i ett tredje uppradat symtom på detta och alla tre läkare tyckte att jag inte borde jobba. Så klart jag borde ha jobbat med dom där besvären det fattar väl vem som helst. Gravid i sjunde månaden också. Klart jag borde ha jobbat. Punkt slut. Och just det. Jag jobbar med människor som själva mår dåligt psykiskt ...
safintjagvill.blogspot.com/2011/11/far-man-skriva-sant-har.html

*  Speglingen: augusti 2007

En tidig hjälte för mig var Anders Wendin. Jag såg Monster första gången på Bergslagsrocken i Fagersta 1996. Det var något helt nytt för mig. Punkigare än ska, skaigare än oi!, skickligare än punk. Jag var helsåld, och de kommande fyra åren kom jag att se dem så många gånger att de troligtvis kände igen mig från scenen. När de på Hultsfred 2000 meddelade att den spelning de gjorde där skulle vara deras sista för alltid så grät jag stort. Det var en magisk konsert, och efteråt stod jag kvar tills alla andra gått därifrån och applåderade. Hoppades på ett sista extranummer, förgäves. Sen kom Moneybrother som en nästan fullvärdig ersättare. Bandet var ju delvis det samma, och låtarna var fortfarande mycket bra. Men med succéer följer alltid en del förändringar. I onsdags stod jag framför scenen på Skansen och såg Moneybrother göra ännu en fantastisk spelning, men insåg samtidigt att många i publiken som sjöng med i låtarna var där av helt andra ...
speglingen.blogspot.com/2007/08/

*  Sista chansen att se Grottmannen

Tio år och sammanlagt 333 föreställningar har det blivit för Grottmannen. Men nu sätter Lars T Johansson punkt för sin norrländska version av...
st.nu/medelpad/sundsvall/sista-chansen-att-se-grottmannen

*  Vattenkikaren|Fakta|Vanlig hjärtmussla

Utseende: Skalet är smutsvitt-blekgult eller ljusbrunt och har ganska regelbunden form. Skalinsidans radiärrännor är korta och sträcker sig ej långt innanför mantellinjen. En tvärlinje som tangerar ligamentets bakre hörn hos sammansittande skalhalvor berör ej skalet i någon annan punkt. Jämför med skev hjärtmussla ...
vattenkikaren.gu.se/fakta/arter/mollusca/bivalvia/ceraedul/ceraed.html

*  Operate

Schneider Electric provides more data center infrastructure maintenance, operation, monitoring, and optimization services than any other company.
schneider-electric.se/sv/work/solutions/system/s4/data-center-and-network-systems-life-cycle-services-operate/

*  DMOZ - World: Svenska: Hälso- och sjukvård: Sjukdomar och åkommor: Kommunikativa: Hörsel: Dövhet

Riksförbundet DHB, som bildades 1949, är dels en handikapporganisation och dels en hem- och skolaförening för döva, hörselskadade och språkstörda barn, ungdomar och deras föräldrar. ...
dmoztools.net/World/Svenska/Hälso-_och_sjukvård/Sjukdomar_och_åkommor/Kommunikativa/Hörsel/Dövhet/

*  Katter: Allt om katter

Kattungen behöver, precis som vuxna katter, en fullvärdig kost. Bäst är att ge katten färdigt foder, torrt eller vått. Detta foder innehåller allt vad katten behöver. Det finns speciellt kattfoder som är anpassat efter kattungar, läs på förpackningen vilken ålder fodret är anpassat för. Du kan även ge katten något du själv lagat till, men detta bör inte ske för ofta eftersom katter lätt får magproblem av sådan mat som inte är anpassade för dem. Se också till att katten alltid har friskt vatten framme, speciellt viktigt är detta om du ger din katt torrfoder, eftersom katten annars kan få urinvägsproblem. Torrfoder har den fördelen att det håller tänderna friska och minimerar tandsten hos din katt. Torrfoder kan stå framme hela dagen, så att katten kan äta när den själv vill. Torrfoder är också mycket billigare än burkmat. Om du väljer att ge din katt burkmat så se till att den då och då får torrfoder att gnaga på. Innan du hämtar hem din katt bör du ...
alla-katter.blogspot.com/p/allt-om-katter.html

*  Katt - Wikipedia

I en brittisk undersökning från 1998 utförd av The Mammal Society studerade man under fem månader 964 katter som levde i 600 olika hushåll. De siffror man fick fram extrapolerade man på antalet katter i Storbritannien vilket är cirka 9 miljoner katter och kom då fram till följande siffror: Tillsammans dödar de brittiska katterna 200 miljoner däggdjur, 55 miljoner fåglar och 10 miljoner ödlor och ormar varje år.[40]. En svensk omräkning av dessa siffror ger i runda tal 22 miljoner däggdjur, 6 miljoner fåglar och 1 miljon ödlor och ormar varje år. En katt kan ibland fånga ekorre, hare, kanin och andra mera svårfångade däggdjur och kan roa sig med att fånga insekter. I sällsynta fall kan en katt fånga mink; däremot faller de ofta själva offer för mårddjur och hunddjur. När en katt fällt ett byte, kan den ofta leka med det en stund före måltiden, speciellt med möss som kan få löpa korta sträckor innan nytt infångande.. Tamkatter tycker ofta inte om vatten. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katt

*  män Puma Speed Cat Sverige Butik Rea - -män Puma Speed Cat Säljfrämjande Åtgärder | Gratis Frakt

män Puma Speed Cat Sverige Butik Rea. Kvalitetsgaranti män Puma Speed Cat Säljfrämjande Åtgärder, män Puma Speed Cat Säljes, män Puma Speed Cat Rea, Spara Med Våra Låga Priser, Handla Vårt Stora Utbud.
wealthreliant.com/män-puma-speed-cat-c-5_145.html

*  Katten - en köttätare

En katt är ett köttätande rovdjur. Det är ibland lätt att glömma bort eftersom katten för många framförallt är ett sällskapsdjur, men här nedan kan du läsa varför en katt inte klarar sig på vegetabilisk föda och vilka problem fel kost kan medföra.
https://arkenzoo.se/goda-rad/katt/katten-en-kottatare

*  whole lotta bloggin': Månadens djur är givetvis.. (Onekligens bloggutmaning)

Katter är allt och mer därtill! Jag har tre stycken, men skulle gärna ha fler. Mannen säger stopp... När jag träffade min nuvarande man så gillade han inte katter. Jag hade två stycken då och det var helt klart för mig att ville han vara med mi fick han acceptera katterna oxå. Det gjorde han och lärde sig så småningom till och med att gilla dem. Efter ett antal år dog de två katterna med bara ett års mellanrum och jag tänkte att jag skulle vara utan katt ett tag. Vara lte friare att resa på kort varsel och så. Det tog sex månader så sa min man att vi måste skaffa katt. Han stod inte ut med den jag blev utan katt... Stressad, hetsig, alltid på språng, aldrig tillfreds... Så för mig är katterna inte bara det bästa i mitt liv, utan även nödvändiga för mitt psykiska välmående!. ReplyDelete ...
wholelottabloggin.blogspot.com/2014/11/manadens-djur-ar-givetvis-onekligens.html

*  koolaste katten i stan: Jag håller på att bli en katt

När jag kommer hem från jobbet säger jag "miao!" till Jäl. Inte "hej". Och jag säger "miaooooo" på morgnarna när jag sträcker ut mig (som en katt). Ibland på dagarna går jag in på google och söker på "kattunge". Kollar på bilderna och skrattar lite. Jag pratar rätt mycket om Rasse fast det är typ fem år sedan han försvann. Alltid har jag en liten lustig historia om Rasse - världens roligaste katt - på lager. Pang, pang, jag kan ta fram dem utan förvarning ...
bokrecensenten.blogspot.com/2008/10/jag-hller-p-att-bli-en-katt.html

*  Huskatten Emelies blogg: Black cats bring GOOD luck

I've also read that killing a black cat on Halloween will bring 7 years of bad luck. That's not the whole truth. In fact, killing any kind of cat, at any time, will bring 17 years of bad luck according to some. Others say it's the same as sacrificing your soul to the Devil. Or at least it should be, to anyone who intentionally would harm a cat, if you ask me. :) ...
huskatten-emelie.blogspot.com/2012/10/black-cats-bring-good-luck.html

*  HCM - en hjärtsjukdom hos katter - Webbtidningen för djurintresserade

Det finns flera olika typer av HCM. Partiell förtjockning av hela kammares vägg, överväxt utåt, eller inåt (excentrisk, eller koncentrisk). Det finns också blandningar som gör att hjärtat växer utåt och samtidigt stänger vänstra kammare. Hjärtats arbetsuppgift är att pumpa blodet, så att vi får syre och näring till alla vävnader. Hjärtat måste upprätthålla en viss nivå på flödet och inom en viss tid. Det kallas för minutflöde.Vid HCM sjunker flödet, trots att hjärtfrekvensen är väldigt snabb. På så sätt kan man redan när man lyssnar på kattens hjärta, misstänka att det kan vara något fel, säger Hubert. Den snabba hjärtfrekvensen akompanieras ofta av blåsljud. Det är första ledtråden, säger Hubert. Sövning kan göra att symptom på hjärtsvikt bryter ut om man inte upptäcker HCM innan katten sövs ner. Jag ställer mig positiv till medicinering i tidigt stadium, om katten är berättigad till det, säger Hubert. Flera faktorer som jag tar hänsyn ...
vimeddjur.se/kattsjukdomar/hcm-en-hjartsjukdom-hos-katter/

*  Urban Rundströms naturblogg.: Örn, katt och ekorre. --------- Eagle, cat and...

När vädret är bra så får man vistas ute så mycket man kan och givetvis så håller man koll på vad som händer runt omkring. Idag var det ett underbart väder när man kom hem så denna dag var inget undantag, så efterjobbetkaffet intogs på altanen. Till att börja med så kommer en Havsörn och cirklar över huset för att sedan avlösas av att vår katt poserar fint på gräsmattan. Efter en stund så ser jag den vilda Ekorren uppe i tallen och sedan så gör den rehabiliterade ekorren ett besök för att få hasselnötter ...
urmbird.blogspot.com/2014/05/orn-katt-och-ekorre.html

*  Färskfoder Katt - Kattmat - Katt

Arkenzoo har ett brett utbud av djurartiklar till hund, katt, smådjur, fisk och fågel. Vi sätter djuret i centrum och erbjuder därför produkter och service som vägleder dig till det som är bäst för ditt djur.
https://arkenzoo.se/katt/kattmat/farskfoder-katt

*  32 intressanta fakta om katter - Miljö och djur - Oförklarade fenomen iFokus

32 intressanta fakta om katter - Spinnande spännande teser av blandade sorter om katter...(Jag går inte i god för att alla stämmer...
oforklaradefenomen.ifokus.se/discussions/5757b8b7ce12c45b6a0000e1-32-intressanta-fakta-om-katter

*  Tips för kattransport | Aquacat.se

När man transportera djur finns det lagar att förhålla sig till. Jordbruksverket är den myndighet som tillser att lagen följs och kravet för transport av katter är att de ska minst 0,15 meter golvyta. Transportburar och väskor måste ha minst 50x30 centimeter bottenplatta och en höjd på minst 35 cm.. Under transporten ska katten vara säkrad så att inga skador uppstår vid kraftig inbromsning. Burar ska också vara placerade i skugga och med god ventilation. Det finns två huvudtyper av transportmedel för katter. Dels har vi de hårda transportburarna och dels de mjuka väskorna. Sen finns det även ryggsäckar med plats för katter.. ...
aquacat.se/transport/

*  Sibirisk katt - Webbtidningen för djurintresserade

Den sibiriska katten är medium till stor. Hanar är större än honor. De når inte full storlek förren vid fem års ålder. Huvudet är lite längre än det är brett. Pannan är bred och rundad. Nosen är medium lång och bred. Ögonen är stora, ovala och sitter brett isär. Öronen är medium i storlek, öppna i basen med rundade öronspetsar och lodjurstofsar på öronen. Benen är medium höga. Tassarna är stora, runda och med tofsar mellan tårna. Svansen är medellång, tjock och rundad.. Temperament ...
vimeddjur.se/katter/katter/kattraser/sibirisk-katt/

*  Katt ansikte dynamisk bakgrund

Hämta katt ansikte dynamisk Bakgrund av gratis bakgrundsbilder samling. . Bara installera det här programmet på datorn där kattungen bakgrundsbilder hålla ändra enligt tidsintervall som valts på programmet
bakgrundsbilder.gifmania.se/Bakgrunden-Djur/Bilder-Katter/Wallpapers-Ansikten-Katter/bakgrund-katt-ansikte-dynamisk.htm

*  Katt morrhår dynamisk bakgrund

Hämta katt morrhår dynamisk Bakgrund av gratis bakgrundsbilder samling. . Bara installera det här programmet på datorn där tapeter hålla ändra enlighet med tidsintervall som valts på programmet
bakgrundsbilder.gifmania.se/Bakgrunden-Djur/Bilder-Katter/Wallpapers-Ansikten-Katter/bakgrund-katt-morrhar-dynamisk.htm

*  Nyckelring med Katt - Guldplätering och Strass - Svart och Röd på

|p||p|En väldigt fin nyckelring som föreställer en katt och är vackert berikad med strass.|/p| |p|Material: Guldplätering och Strass.|br /| Färg: Svart och Röd
https://tradera.com/item/161209/262472609/nyckelring-med-katt-guldplatering-och-strass-svart-och-rod

*  Fästingmedel för katt<...

Hos Arken Zoo hittar du ett brett utbud av fästingmedel för din katt. Vi har fästinghalsband, fästingpennor, fästingtabletter och fästingplockare. Välkommen in!
https://arkenzoo.se/katt/halsa-vard/fastingmedel-katt

*  DELTACO F/UTP Cat6 patchkabel, LSZH, 1,5m, gul | på Prylstaden.se til

Köp DELTACO F/UTP Cat6 patchkabel, LSZH, 1,5m, gul endast 138:- på Prylstaden.se. Hos oss hittar du spionkameror, ip-kameror, övervakningskameror,
https://prylstaden.se/deltaco-f-utp-cat6-patchkabel-lszh-1-5m-gul

*  Royal Canin Sterilised

... är ett torrfoder speciellt anpassad för kastrerade och steriliserade katter med tendens till övervikt, mellan 1 och 7 år. Royal Canin Sterilised innehåller färre kalorier, men har samma volym, som vanlig foder för vuxna katter vilke
https://arkenzoo.se/royal-canin-sterilised-c69629

*  Mollie's Townhouse: augusti 2011

På kvällen bet jag lite på mitt halsband för att det skulle bli finare och matte blev supersur på mig när hon upptäckte det. Därför skulle vi gå till djuraffären så fort de öppnade idag, för att köpa ett nytt. Det var då jag fick syn på en katt, och sedan en till! Trots att matte sa åt mig att lugna mig, så ryckte jag till allt vad jag kunde och då gick halsbandet sönder så jag kom loss! Tur! Jag började jaga katten rätt över en stor väg, trots att matte skrek och Mollie skällde på mig. När de fick tag på mig var matte ROSENRASANDE på mig IGEN och Mollie bet mig så det gjorde jätteont. Matte sa att det var LIVSFARLIGT och att en bil hade kunnat köra över mig. Tror hon, ja ...
rosedechine.blogspot.jp/2011/08/

*  Henriettas pyssel och katter!: Härlig utflyktsdag!

Idag har vi haft en helt underbar dag i Kristianopel. Solen sken och det var varmt och skönt. Nu när jag har börjat scrappa så måste jag "nörda" mig genom att ta kort hela tiden :o)) Inget jag är van vid! Det som är värst är att jag tar på mig och Palle hela tiden. Jag har inte riktigt vant mig vid att jag väger 10 kg mer än i julas så jag tycker inte riktigt att det är jag på korten. Det är tyvärr så mycket jag upp av att sluta snusa :o ...
henriettaspyssel.blogspot.com/2008/07/hrlig-utflycktsdag.html

*  Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB. Nr - PDF

Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB Nr Innehåll 3 Paraboler och lösspringande katter 4 Japanska upplevelseindustrin Ett tryggt år När jag skriver detta är det i slutet av november
docplayer.se/3326907-Informationstidning-fran-falkenbergs-bostads-ab-nr-2-2007.html

*  Melixa Design

Hej jag heter Kia och bor i ett halvtimmer hus i Stockholms skärgård med min sambo och 3 barn. Med oss bor även katten Meja, hunden Smilla och 6 kaniner. Just nu upptas mitt huvud av husprojektet men annars fixa och dona hemma, pyssel av olika slag, miniatyrer, hitta nya lösningar, gillar foton och natur ...
melixadesign.blogspot.com

*  Precis monterat sängen | johnssonn

Hej mitt namn är Elin och jag är tjej på 20 år som bor i en liten för ort till Örebro tillsammans med min pojkvän och min lilla katt. På fritiden brukar jag läsa bloggar , shoppa osv?. ...
johnssonn.for.me/2016/november/precis-monterat-sangen.html

*  MacGregor - att leva med diabetes

Visst känner jag att jag gjort något bra - och på köpet har jag fått en ny god vän i den andra mamman. Så här i efterhand känner jag att det helt klart var värt allt slit, men hade du frågat sådär framåt torsdag kväll under lägerveckan så vete katten vad jag hade svarat ...
macgregor.webblogg.se/2006/july/puh.html

*  johnssonn | Mode

Hej mitt namn är Elin och jag är tjej på 20 år som bor i en liten för ort till Örebro tillsammans med min pojkvän och min lilla katt. På fritiden brukar jag läsa bloggar , shoppa osv?. ...
johnssonn.for.me/mode.html

*  Livet i banjoland

Så att man kan få ett vettigt jobb nångång. Jag är som sagt gift, har inga egna barn än, men man hoppas väl alltid. Jag har tre katter och en hund.I bilväg har jag en: Chevrolet Caprice -1977, men den står i verkstan och skämms, och en Volvo 240 av 1984 år`s modell. Volvon är inte på nått sätt tänkt att agera raggarbil, utan bara ett sätt att transportera arslet ifrån A till B ...
livet-i-banjoland.blogspot.com

*  Snygga undisar | johnssonn

Hej mitt namn är Elin och jag är tjej på 20 år som bor i en liten för ort till Örebro tillsammans med min pojkvän och min lilla katt. På fritiden brukar jag läsa bloggar , shoppa osv?. ...
johnssonn.for.me/2016/november/snygga-undisar.html

*  nikoninan

Dalkulla, Avancerad amatörfotograf som blir klar sjuksköterska i januari! kompanjon med Fredrik sedan 2006♥ Min vardag består av bland annat naturfotografering, galej, sporter av alla dess slag, mina nära och kära och katten ...
nikoninan.webblogg.se/2013/december/

*  blogg | weismann.zoomin.se

Idag har Mats varit till Cirkus på Djurgården och hämtat 4 biljetter till Cats den 25 oktober. Vi ska överraska Mats barnbarn som ska bo hos oss under höstlovet.
weismann.zoomin.se/blogg/arkiv/200909.html

*  castellar | www.tripant.com

Igår tyckte jag det var lugnt på morgonen, det fick jag äta upp i morse. Idag startade nämligen årets största festlighet i Barcelona. Det är Festa Major de Gràcia (www.festamajordegracia.cat) som i år firar 200-årsjubileum. För säkerhets skull är det också helgdag … Läs mer →. ...
tripant.com/tag/castellar/

*  Esmeralda71 - november 2015

Han är den enda av våra katter som är oförsäkrad och jag vill inte gärna gå iväg till vet med en katt som äter, dricker, rör på sig o kelar...men där jag känner att nåt är fel. Kostar? Till vilket pris för Svante ...
esmeralda71.blogg.se/2015/november/

*  HALV IRONMAN

Tränar inför min första HALV IRONMAN som börjar närma sig med stormsteg. Det finns antagligen lika många sätt att göra det på som det finns deltagare till varje tävling.. Cyklingen är som bekant tidskrävande och jag börjar tvivla på min cykelform nu när det närmar sig. Tror perioder av tvivel hör till. Skulle vara extremt märkligt om det bara gick som på räls även om det förstås skulle vara en dröm inför ett race.. Benen har inte alls känts pigga eller starka efter veckan på Mallorca, som nu var en månad sedan! I min värld skulle jag komma hem och vara starkare och istället kom jag hem och drog på mig en förkylning som satte sig i luftrören.. Upplever att det tar tid för min kropp att förbättra sig på cyklingen och det kan vara för att jag inte har oändligt med tid till att träna. Har under de senaste månaderna sedan det att jag bestämde mig för att jag ska genomföra tävlingen i sommar, haft en långsam progression för att kroppen ska vänja ...
ehrnholm.se/tag/halv-ironman/

*  Ordning och anarki: Hur vanligt är det med polisbrutalitet i Sverige?

I boken beskriver jag hur jag själv som ung polis vid åtskilliga tillfällen ljög i rättegångar och hur mitt agerande ofta drabbade utsatta personer och grupper. Fostrad av en så kallad kåranda skyddade jag ofta kollegor mot olika grupper som vi gripit eller omhändertagit och som anmält mig eller någon kollega för övergrepp. Jag lärde mig tidigt av äldre kollegor hur man skulle skriva sig fri när man begått övergrepp på omhändertagna eller gripna. Fick någon man gripit en skada så skrevs som vanligt "Personen var bråkig så polismannen Lundh och hans kollega tvingades göra nedläggning framåt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Då den misstänkte var våldsam lyckades polismännen inte hejda fallet varför de misstänkte slog i huvudet och blodvite uppstod." Jag vet inte hur många gånger jag skrev detta avsnitt och jag var långtifrån ensam om detta ...
ordningochanarki.blogspot.com/2011/01/hur-vanligt-ar-det-med-polisbrutalitet.html

*  Naturbilder, lång exponering - Martin Hugne - Foto

Ett ND-filter fungerar ungefär som solglasögon för kameran och begränsar mängden ljus som kommer in så att man kan ta bilder med långa slutartider även när det är ljust ...
martinhugne.com/blogg/2014/01/naturbilder-lang-exponering.html

*  aminaparacha - august 2015

I sommar har jag ju (som ni som läser bloggen vet även om jag kanske inte skrivit det här?) varit på barnonkologen på Astrid Lindgrens. Där har jag ju i princip varit lite liknande underläkare men ändå inte eftersom jag inte läst barnkursen ännu. Men på måndag går jag in i den akuta vuxenkirurgin med arbetstid både på kirurgakuten och på KAVA (den Kirurgiska AkutVårdsAvdelningen). Där kommer jag att jobba tom. 3/1-16, dvs. fyra månader. Tror det blir bra. Tillräckligt lång tid för att komma in i det men ändå så kort att man inte hinner tröttna. Hoppas på det! ...
aminaparacha.blogg.se/2015/august/

*  Ordning och anarki: oktober 2010

Istället för att enbart mena att det är drogen som gör en till knarkare hävdar Goldberg att det i huvudsak är personen själv och dennes miljö som gör denne till knarkare. Väldigt förenklat börjar det med att man som barn får en dålig uppväxt och får en negativ självbild, varpå man försöker få veta ifrån andra människor ifall denna självbild stämmer eller inte. Ifall man blir illa bemött av andra bekräftar det ens negativa självbild, då man nu blir officiellt "stämplad" som en avvikare, vilket uppmuntrar personen att fortsätta agera på ett sätt som bekräftar denne bild, som att ta droger. Detta för att när ens självbild är negativ är det kostsamt att få positiva reaktioner från andra, då detta gör att man börjar tvivla på sin egen negativa självbild. Konstigt som det kan låta menar Goldberg att en människa hellre agerar så att ens inre bild av sig själv stämmer överens med vad ens omgivning har för åsikt om en, än att agera så att andra ger ...
ordningochanarki.blogspot.com/2010/10/

*  Hur länge är kärnavfallet farligt? - PDF

Hur länge är kärnavfallet farligt? Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals till miljontals år. Dvs. vi har en spännvidd mellan olika uppgifter
docplayer.se/3980537-Hur-lange-ar-karnavfallet-farligt.html

*  Hulken i smoking | Aftonbladet

Ingen behöver någonsin tvivla på att detta är en amerikansk bil. Mått, prestanda och drivmedelsförbrukning är helt enkelt gigantiska. Men så är Cadillac Sixteen byggd endast för…
aftonbladet.se/bil/article10490579.ab

*  Chefsblogg | Ett litet steg för jämställdheten, ett stort steg för...

Viviane Reding ger inte upp. I sitt oförtröttliga arbete för att Europas företag ska få mer kompetenta styrelser lägger hon nu fram ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelserna. Det första någonsin, som hon noggrant påtalar i en video från BBC.. Förslaget är något förändrat sedan i somras, så till vida att sanktionerna för bristande följsamhet mot lagen får avgöras nationellt.Sverige tänker rösta emot , och tar därmed ställning för att Sveriges viktigaste företag aktivt avstår från att välja bland den bästa kompetensen till sina styrelser.. I en tid, när allt fokus borde ligga på att utnyttja och engagera alla resurser för att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv och en stark ekonomi som kan skapa jobb och framtidshopp, väljer svensk regering att passa. Välutbildade och engagerade människor som vill och kan satsa på chefs- och ledarskap på hög nivå kastas bort och ställs på väntelistor.. Det är uppenbarligen viktigare att inte stöta sig med ...
chefsblogg.se/ett-litet-steg-for-jamstalldheten-ett-stort-steg-for-manskligheten/

*  Red Opening - fredagsdrinken - Karlstein

Fredag igen. Tiden trummar på precis som jag planerade redan för någon vecka sedan. Den här helgen blir den sista "lediga" innan tokbokade februari startar upp. Jag gillar att ha något inbokat, en "grej" att se fram emot. Samtidigt gillar jag att ta tiden som den kommer och inte ha något planerat. Det blir alltid ett vågspel det där. Kanske kan mars färgas av ett lugnare tempo med mer spontanitet? Allra helst vill jag nog hålla min mentala kalender helt ren, samtidigt får dagarna gärna bjuda på överraskningar. Är det viktigt med planering och dagordning kan man ju alltid välja att skriva in de trevliga sakerna i efterhand. Det ser roligare ut när man tittar tillbaka då ...
karlstein.nu/red-opening-fredagsdrinken/

*  God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande...

God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person
slideplayer.se/slide/7224122/

*  Kenneth Grönwall: Plåster på såren

Blåsorna växte rejält, ökade i antal och kliade som få. Placeringen av dessa bidrog raskt till öppna sår som vägrade läka. Blod, var och kli drog ner på vardagens tjo och tjim. Så, efter att ha varit man och vägrat gå till doktorn med mina treveckorssår, tyckt synd om mig själv och lagt ner en hel del pengar på plåster bokade jag till slut tid hos min husläkare. Dels på grund av mina skräckfilmshänder, dels för att få en allmän hälsokontroll ...
kentson.blogspot.com/2009/06/plaster-pa-saren.html

*  Byggnadshyttan Mälsåker - Byggnadsvårdsföreningen

Utbildningens närmaste mål är att utveckla de medverkandes kunskaper för arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Teori och praktik varvas. De praktiska arbetsmomenten utgör steg i restaureringen av Mälsåker men samma avgörande kunskaper och grundläggande synsätt gäller för all god restaureringskonst. Hantverkaren skall lära sig att tänka antikvariskt, att läsa det äldre materialet innan han tar fram verktygen.. De teoretiska lektionerna är av två slag. Dels gemensamma föreläsningar i ämnen som teknik- och arkitekturhistoria, restaureringskonstens historia och ideologi, virkeslära, undersöknings- och dokumentationsmetoder, byggnadsvårdens organisation m.m. Dels mera yrkesegna lektioner eller laborationer i material- och verktygskunskap och de olika byggnadshantverkens historia. Både snickare och murare får tillsammans med smederna tillverka egna verktyg som profilhyvlar och putsslevar. Tiden för lektioner och laborationer är beräknad till 200 timmar, med en ...
byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/övrigt/byggnadshyttan-maelsaker

*  enligtannie ღ

Dagarna rullar på, fortare än någonsin och jag har nog aldrig varit så här oförberedd på julen som i år. Tiden har gått så fort och känslan av att man vill ha sommaren tillbaka har inte alls hunnit växa sig större och av någon anledning tror jag att de 2.5 år som återstår av den här epoken av ens liv kommer gå väldigt, väldigt fort.. Åter igen måste jag ursäkta för mitt frånvarande. Å juste hade avslutning idag. Lekten nån ballonglek med alla ettor och tvåor och min klass tog hem allt. (yeah..). Väntar annars fortfarande på att julklapparna ska köpa sig själva samtidigt som jag är medveten om att det blir mindre tid för varje dag som går. ...
enligtannie.blogg.se/2013/december/

*  Tonårsboken: Bloggtips

Uppdatering är något jag är väldigt noga med. Kanske för att jag själv besöker många bloggar varje dag. Men de flestas problem är att de inte hinner med. Ofta frågar jag mig själv hur jag kan hinna med att blogga nästan varje dag samtidigt som jag har skola och annat. Svaret är nog att jag gjort det till en vana att sätta mig en stund varje kväll och skriva ett inlägg. Det har blivit en rutin. Det beror helt enkelt på vad man prioriterar, om man tar sig tid brukar man ofta hinna med ...
tonarsboken.blogspot.com/2010/12/bloggtips.html

*  Trendenser

Den här veckan pågår Formex, Nordens största inköpsmässa för inredningsbranschen, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag brukar ju normalt vara på plats för att bevaka den under flera dagar, men i år blev det bara en snabb svängom. Nyhetsvärdet för mig som bloggare är inte längre vad det en gång varit eftersom utställarna numera skickar ut information om sina nyheter långt före jul. Och eftersom fotoförbudet för besökarna är bortplockat och många instagrammar från mässan i realtid (kolla in hashtaggen #formex eller #formex2015) så känns det inte motiverat att fota ännu bfler bilder på samma saker som redan visats femhundrasjuttioelva gånger. Lägg därtill att trendutställlningarna inte tilltalar mig rent estetiskt och ni förstår att min bildrapport från vårens Formex är av det mer pliktskyldiga slaget. Men, jag vet att det finns många som inte kunnat åka dit och som väntar på mina inlägg därifrån och jag vill inte göra er besvikna. Här kommer en ...
trendenser.se/category/massor.html

*  hagbacken.blogspot.se ~: Det här med dikesgranar....

Godmorgon! Ja, det här med dikesgranar har jag funderat en extra gång på i år. Dels har jag ju orchideér som då tar skada, och sen vet jag inte var jag ska göra plats åt dem? Hmm...har i alla fall en konstgjord gran från IKEA i köksfönstret *ler ...
hagbacken.blogspot.com/2013/11/det-har-med-dikesgranar.html

*  nenna - livet så här långt: 'Det borde vara lag på att amma'

Kom tillbaka o säg om det där när du själv suttit vaken i flera nätter o dagar för att bebisen inte riktigt får rätt tag o vad du än gör så blir det inte bättre, snarare sämre. När du inte kunnat gå på toa ordentligt på flera dagar för att så fort bröstet lämnar munnen gallskriks det o panikkänslorna kommer med stormsteg. När du inte längre kan sitta eller resa dig upp utan att börja lipa för att sovställningen du måste ha på natten pajar ryggen totalt. JA, när du gått igenom DET och lite till, då och endast DÅ kan du komma med din idiotiska kommentar ...
nennab.blogspot.com/2010/08/borde-vara-lag-pa-att-amma.html

Elektroterapi: Elektroterapi innebär att man med hjälp av elektricitet behandlar sjukdomar och skador. Elektriciteten anbringas direkt på kroppen eller genom att man placerar den sjuka eller smärtande kroppsdelen i ett elektromagnetiskt fält.Hästskonäsor: Hästskonäsor (Rhinolophidae) är en däggdjursfamilj i ordningen fladdermöss och det enda släktet, Rhinolophus, i denna familj. Vissa forskare, bland annat Kai Curry-Lindahl, vill dock räkna in 10 släkten, med totalt omkring 130 arter, i denna familj.Typhlonarke aysoni: Typhlonarke aysoni är en rockeart som först beskrevs av Hamilton 1902. Typhlonarke aysoni ingår i släktet Typhlonarke och familjen Narkidae.Tonsystem: Tonsystem är en systematiserat samband mellan tonhöjder som brukas inom en musikkultur.Psykoakustik: Psykoakustik är den del av akustiken där man försöker beskriva människans subjektiva uppfattning av ljud; auditiv perception är en psykologisk närbesläktad term. Många faktorer i människans hörselorgan och hjärna gör att vi uppfattar ljud på ett annat sätt än ett linjärt mätinstrument beskriver det.Synaptisk plasticitet: Synaptisk plasticitet är en neurologisk term för nervcellers förmåga att anpassa sin reaktivitet till följd av den fortsatta aktiveringen, till exempel nivåförändringar av en viss signalsubstans eller av antalet receptorer, eller cellernas förmåga att reagera på signalsubstanser.Normalpotential: Normalpotential är i elektrokemin den potentialdifferens som uppstår när en metall i 1 M lösning av sitt metallsalt kombineras med en normalvätgaselektrod.Lista över kattraser: Detta är en lista över godkända kattraser inom FIFe och de WCF-föreningarna i Norden.Gaugeteori: Gaugeteori är en teori där gaugesymmetri spelar en central roll. Begreppet kommer från elektromagnetismen, och partikelfysikens standardmodell bygger helt på gaugesymmetrier.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Tan (kaninras)Elektroporering: Elektroporering är en molekylärbiologisk metod för att överföra plasmider och andra former av DNA till biologiska celler. Elektroporering går ut på att celler och DNA appliceras i ett elektriskt fält vilket öppnar upp tillfälliga håligheter i cellens membran, igenom vilka plasmiden kan passera in i cellen.Platinasvart: Platinasvart är en, i regel oren, finfördelad form av platina som likt platinasvamp är en mycket effektiv katalysator. Det användes förr för att antända stadsgas, som bland annat består av väte och kolmonoxid.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.JämviktspotentialMuskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.JAK-STAT-signaltransduktionsvägenCellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Cefaliska fasen: Den cefaliska fasen är den delen av matspjälkningen som startar magens sekretion av magsafter. Den börjar innan maten har kommit ner i magsäcken.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.PatellarreflexTeuthida: Teuthida är en ordning i klassen bläckfiskar med omkring 250 arter. På svenska används ibland namnet "tioarmade bläckfiskar" (till exempel i Nationalencyklopedin) men namnet hör snarare till överordningen Decabrachia, som sammanfattar alla bläckfiskar med tio armar.Porjus kraftverkKennelklubbElchockvapen: miniatyr|Elchockpistol.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Relä: Relä är en reglerteknisk elektrisk apparatur, där till- och frånslag av en låg styrspänning kan styra slutande och öppnande av en annan elektrisk krets, där både spänning och ström kan vara betydligt större (men behöver inte vara det).