ElektrokardiografiLångtids-EKG: Metod för kontinuerlig elektrokardiografisk registrering på en bärbar bandspelare (Holtersystemet) eller i ett realtidssystem, medan patienten utför normala, dagliga aktiviteter. Mätmetoden är användbar vid diagnos och behandling av återkommande hjärtarytmier och övergående hjärtmuskelischemi.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Magnetokardiografi: Mätning av magnetiska fält, framkallade av elektriska strömmar från hjärtat. Sådana mätningar kompletterar EKG-mätningar.Poliovaccin, oraltSignalbehandling, datorstöddBröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.Retledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Hjärtkammarförstoring, vänstersidig: Utvidgning av hjärtats vänstra kammare. Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Hjärtauskultation: Avlyssning av hjärtats ljud.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Prediktivt värde av testerSensitivitet och specificitetKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Plötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.MyokardischemiTalliumHjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).HjärtsjukdomarKardiotokografiProspektiva studierPeripartum PeriodKinetokardiografi: Grafisk mätning av bröstkorgens rörelser till följd av hjärtslagen.Dobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.KardiomyopatierSinustakykardiTelemetriKardiologi: Läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner.Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.Förmaksflimmer: Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.SvimningHjärtkammarprematurslag: För tidiga sammandragningar av hjärtkammaren, den vanligaste typen av arytmier. Om inte hjärtsjukdom föreligger är sådana av ringa klinisk betydelse, men hos patienter med kranskärlsjukdom utgör de en ständig risk för kammartakykardi eller kammarflimmer och plötslig död.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.RadionuklidventrikulografiWolff-Parkinson-Whites syndromPrognosKammartakykardi: En onormalt snabb kammarrytm med breda QRS-komplex, oftast över 150 per minut. Störningen uppstår inuti kammaren, under His bunt, och är vanligen förknippad med atrioventrikulär dissociation.Bradykardi: Mycket långsam hjärtverksamhet, dvs mindre än 60 slag per minut.Takykardi, supraventrikulärHjärtklinik: Den sjukhusavdelning som är ansvarig för omhändertagande, diagnos och behandling av hjärtpatienter.Ambulanspersonal: Sjukvårdspersonal som utbildats för att kunna ge elementär akut- och livsuppehållande vård under överinseende av läkare eller sjuksköterska. Akutvården kan ges på plats, i ambulans eller på mottagningen. Vanlig engelsk förkortning är EMT.Grenblock: En typ av hjärtblock, där en kammare stimuleras före den andra, pga utebliven ledningsförmåga i någon av grenarna i His bunt.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Troponin TKardiomyopati, hypertrofisk: En hjärtmuskelsjukdom kännetecknad av hypertrofi, som huvudsakligen omfattar kamrarnas skiljevägg och som därmed hindrar tömning av den vänstra kammaren.TalliumradioisotoperVänsterkammardysfunktionHjärt-kärlmissbildningar: Medfödda abnormaliteter i hjärt-kärlsystemet.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.TidsfaktorerAtrioventrikulär blockNeuroleptiskt malignt syndromHjärtfunktionstesterKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.RiskfaktorerElektroder: Kontaktdon mellan en elektrisk ledare eller strömkälla och objektet för tillförsel av ström. Vid elektroterapi består elektroderna av spetsar eller plattor som används för överföring av ström till patientens kropp eller till annat instrument. Vid elektrodiagnos används elektroderna för att stimulera eller registrera elektrisk aktivitet i en vävnad.Hjärtsäcksinflammation: Inflammation i perikardiet (hjärtsäcken).Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Blåsljud: Hjärtljud orsakade av vibrationer av blodflödet genom hjärtat. De klassificeras efter tidspunkt under hjärtcykeln och varaktighet, och intensitetsgraderas enligt en skala från I till VI. Hjärtljud kan vara normala eller onormala.Autonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.Fonokardiografi: Registrering av hjärtljud och återgivning av ljudpulserna som kurvor, med hjälp av mikrofon, elektrisk signalomvandlare och förstärkare (stetograf).TakykardiToraxröntgenKroppsytepotential: Registrering av elektrofysiologiska data inom ett kroppsområde genom analys av ytpotentialer för att få fram en fullständig bild av effekten av hjärtats elektriska strömmar på kroppsytan. Metoden har används bl a för diagnostisering av äldre hjärtinfarkter. Metodens komplexitet begränsar dock dess användbarhet.Dopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.Plötslig död: Plötsligt upphörande av alla livsnödvändiga kroppsfunktioner, manifesterat av bestående förlust av samtliga hjärnans, andningssystemets och hjärt-kärlsystemets funktioner.Arbetsekokardiografi: En metod för mätning av hjärtats rörelser och inre strukturer med hjälp av ultraljudsundersökning i kombination med fysisk belastning eller läkemedelspåverkan.Intraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Kardiomyopati, dilaterande: Ett syndrom kännetecknat av hjärtförstoring och kronisk hjärtinsuffiens. Det utgör förmodligen slutledet i en rad olika former av hjärtmuskelskador, förorsakade av ett flertal gifter, metaboliska subs tanser och infektionsämnen.FenazopyridinGangliosidgalaktosyltransferasEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Långt QT-syndrom: Ett syndrom som kännetecknas av synkopeepisoder och ett långt QT-intervall som ibland kan leda till plötslig hjärtdöd, till följd av paroxysmal kammararytmi. En variant som är förknippad med autosomalt recessiv ärftlighet och medfödd dövhet kallas Jervell-Lange Nielsen-syndromet. En autosomalt dominant form utan dövhet kallas Romano-Ward-syndromet.SlagvolymAngiokardiografi: Radiografi av hjärtat och de stora blodkärlen efter tillförsel av kontrastmedel.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Idrott: Fysisk aktivitet eller spel som kräver fysisk ansträngning eller skicklighet. Drivkraften kan vara av olika slag, t ex nöje, tävlingslust och/eller ekonomisk belöning.PrevalensDiagnos, datorstödd: Användning av datorprogram som utformats för att hjälpa läkaren att lösa diagnostikfrågeställningar.BehandlingsresultatHjärtstimulerande medelAntiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.RiskbedömningSingelfotonemissionstomografiKreatinkinas: Ett transferas som katalyserar bildandet av fosfokreatin från ATP + kreatin. Reaktionen lagrar ATP-energi som fosfokreatin. Tre cytoplasmaisoenzymer har påvisats i mänskilig vävnad: MM i skelettmuskulatur, MB i hjärtmuskelvävnad och BB i nervvävnad; dessutom har ett mitokondrieisoenzym identifierats. Med makrokreatinkinas avses ett kreatinkinas i komplex med andra serumproteiner. EC 2.7.3.2.Atrioventrikulär knuta: AV-knutan eller Aschoff-Tawaras knuta är en liten muskelgrupp i hjärtat mellan förmak och kammare i förmaksseptum nära koronarsinus. Från den utgår det atrioventrikulära knippet i hjärtats retlednings system.Pacemaker, konstgjordHjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Retrospektiva studierTeknetium Tc 99m-sestamibiBlodtester: Tester som används vid analyser av blodsystemet.Resultats reproducerbarhetCardiac CatheterizationHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.HögerkammardysfunktionBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Multidetector Computed TomographyHjärtkammarförstoring, högersidig: Utvidgning av hjärtats högra kammare. Hjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Ekokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Natriuretisk peptid, hjärnaPreoperativ vårdMyokardskintigrafiUtvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Andnöd: Ansträngd andhämtning. Syn. dyspné.SyndromKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Hjärtmuskelinflammation: Inflammatoriska tillstånd i hjärtats muskulatur som leder till skador på hjärtmuskelcellerna. Sjukdomsförloppet kan variera från subkliniskt till plötslig död. Myokardit tillsammans med funktionsstörningar hos hjärtat klassificeras som inflammatorisk kardiomyopati, oftast orsakad av infektion, autoimmun sjukdom eller reaktion på giftiga ämnen. Hjärtmuskelinflammation är även en vanlig orsak till dilaterande kardiomyopati och andra hjärtmuskelsjukdomar.PlanariansBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Survival AnalysisAkutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.SjukdomsgradsmåttMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Hjärtklaffsjukdomar: Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.NormalvärdenHjärtkammarfunktion, höger: Högra hjärtkammarens hemodymiska och elektrofysiologiska verkan.Postoperativa komplikationerKranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.SystoleAge FactorsDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Hjärt-kärlsjukdomarDefibrillatorer, implanterbara: Implanterbara apparater som fortlöpande övervakar hjärtats elektriska aktivitet och automatiskt upptäcker och motverkar ventrikeltakykardi och ventrikelflimmer. De består av en impulsgenerator, batterier och elektroder.Postoperativ periodAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.StamtavlaLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Diastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).RiskRadiofarmakaMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Statistik, icke-parametriskFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Hjärtkammarfunktion: Hjärtkamrarnas hemodynamiska och elektrofysiologiska verksamhet.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.TrombolysbehandlingMyokardrevaskulariseringAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.RecurrenceVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.Angioplasty, Balloon, CoronaryKateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.Allmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Proportional hazard-modellerKaplan-Meier EstimateROC-kurvanalysSurvival RateSlaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.PilotstudierMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.RegressionsanalysSympatiska nervsystemetNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.

*  Introduktion till elektrokardiologi och EKG-tolkning - EKG.nu

Elektrokardiografi är konsten att registrera, bearbeta och tolka dessa elektriska potentialer. Figur 3 visar ...
https://ekg.nu/ekg-tolkning-ekg-diagnostik/

*  Hjärtrytmrubbningar | Läkemedelsboken

Det tidigare använda riskvärderingsschemat, CHADS2, har enligt nya europeiska riktlinjer ersatts av det mera detaljerade CHA2DS2-VASc (Faktaruta 4) som också tar hänsyn till samtidig aterosklerotisk sjukdom och kvinnligt kön samt differentierar mellan 65-74 år och ≥ 75 år 2. Konvertering av förmaksflimmer som varat , 48 timmar medför ökad risk för embolisk komplikation och ska därför föregås av minst 3 veckors behandling med warfarin på terapeutisk INR-nivå, dvs INR mellan 2 och 3. Som alternativ kan konvertering ske akut efter transesofageal ekokardiografisk undersökning av tromboembolibenägenhet och under parenteral antikoagulationsbehandling parallellt med insättande av peroral sådan. Denna behandling bör sedan vid båda strategierna pågå minst 6 veckor efter en lyckad konvertering, då återfallsrisken är störst under denna period. Vid förekomst av 2 poäng eller fler enligt CHA2DS2-VASc-score ska dock patienten kvarstå på antikoagulantiabehandling, och vid ...
https://lakemedelsboken.se/kapitel/hjarta-karl/hjartrytmrubbningar.html

*  Hjärta - Wikipedia

Elektrokardiografi. *Ekokardiografi. *Hjärtkateterisering. *Hjärtröntgen. *MRI av hjärtat. Se även: klinisk fysiologi och ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärta

*  Medicinsk informationssökning (Myocardial Bridging • Definitionerna)

ElektrokardiografiObduktion: Postmortemundersökning av en kropp.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Plötslig ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Myocardial Bridging&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Spiraltomografi • Definitionerna)

ElektrokardiografiOptik och fotonik ...
lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Spiraltomografi&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Lungartär • Definitionerna)

ElektrokardiografiFenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Lungartär&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Kranskärlssjukdom • Definitionerna)

MyokardischemiMyokardrevaskulariseringPercutaneous Coronary InterventionElektrokardiografiBehandlingsresultatKoronarocklusion ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Kranskärlssjukdom&lang=6

*  Thyroidea

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=189

*  Den mörka hudens dermatologi

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=262

*  Hår och naglar

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=259

*  Övrig urologi

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=245

*  Syra-bas

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=181

*  Övriga njursjukdomar

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=139

*  Solorsakade sjukdomar

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=257

*  Restriktiv lungsjukdom

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=131

*  Tester avseende hypofysär överfunktion

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=223

*  ÖNH-symptom

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=219

*  Psykotiska syndrom

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=162

*  Virala hudsjukdomar och exantem

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=252

*  Arytmier

Sep 6th, 2009 , Kategoriserad under Akut, Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin ... Sep 6th, 2009 , Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin ... Sep 6th, 2009 , Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin ... Sep 5th, 2009 , Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin ...
medicinskapm.se/?cat=229

*  Cerebrovaskulär sjukdom

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=142

*  Neuropsykiatriska störningar

Powered by WordPress , Theme by NeoEase , Valid XHTML 1.1 and CSS 3 ...
medicinskapm.se/?cat=169

Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.LöpbandAchy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Talliumsulfat: Talliumdisulfat, Tl2SO4, är en kemisk förening (ett talliumsalt) som bland annat förekommer i små halter i elektrolytiska bad. Saltet är färg-, lukt- och smaklöst, men är väldigt giftigt.Kardiotokografi: Kardiotokografi (CTG, efter engelskans cardiotocography),"Kardiotokografi". Medicinskordbok.Telemetri: Telemetri (av grekiskans 'tele' och 'metros') betyder egentligen fjärrmätning. Telemetri är trådlös överföring av mätdata från ett mätobjekt.FörmaksflimmerSvimningSinusbradykardi: Sinusbradykardi är en arytmi som innebär att hjärtat slår långsammare än 50 slag per minut. Denna gräns gäller inom svensk sjukvård.Paroxysmal takykardiSjukvårdare: 150px|right|thumb|[[Star of Life är en internationell symbol för ambulanssjukvård.]]Baklofen: Baklofen är ett läkemedel, som huvudsakligen används till för att minska och lindra olika former av spasticitet.Normalpotential: Normalpotential är i elektrokemin den potentialdifferens som uppstår när en metall i 1 M lösning av sitt metallsalt kombineras med en normalvätgaselektrod.Takykardi: -, |HjärtmuskelsjukdomEnddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.HypertoniLjudmila Dzjigalova: Ljudmila Dzjigalova, född den 22 januari 1962, är en ukrainsk före detta friidrottare som tävlade i kortdistanslöpning för Sovjetunionen.Inotrop: Inotrop avser hjärtats kontraktionskraft.Kreatinkinas: Kreatinkinas är ett enzym som katalyserar bildandet av fosfokreatin (PCr) från kreatin och ATP. Fosfokreatin används av muskler som ett kortsiktigt energilager då allt ATP konsumerats.Kronotrop: Sådant som påverkar hjärtfrekvensen sägs ha kronotropiska effekter. Normalt kontrolleras hjärtat av sympatiska och parasympatiska signaler, som har positiv respektive negativ kronotropisk effekt på hjärtrytmen.NYHA: New York Heart Association Functional Classification, förkortat NYHA, är ett system för klassificering av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt.