Loading...


Dropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Dropp: Tillförsel av flytande medicin, näringsmedel eller annan vätska på annat sätt än via mag-tarmkanalen under kortare eller längre tid (minuter till timmar), antingen genom tyngdkraftsverkan eller med hjälp av infusionspump.Infusionspumpar: Vätskeframdrivningssystem med mekanisk, elektrisk eller osmotisk drift för injicering av preparat i patienter eller försöksdjur under längre tid. Infusionspumpar används rutinmässigt på sjukhus för fast, intravenös tillförsel av t ex cancerpreparat, medel mot tromboembolism, hjärtsjukdom, diabetes mellitus (termen Insulinpumpar finns också) och andra tillstånd.Infusioner, intraarteriella: Lokal tillförsel av läkemedel via artärkateter. Ofta används pump för att driva lösningen genom katetern. Tekniken används för cancerbehandling, behandling av mag-tarmblödning, infektion och perifer kärlsjukdom.Infusionspumpar, implanterbara: Implanterade vätskeframdrivningassytem med inbyggd drivkälla för kontinuerlig, dosreglerad tillförsel av läkemedel, så som kemoterapeutiska eller smärtstillande preparat. Tillförseltakten kan regleras utifrån eller osmotiskt eller peristatiskt genom transkutan övervakning.Dropp, subkutanaInfusioner, intralesionella: Tillförsel av läkemedel eller vätska direkt till lokaliserade vävnadsskador, genom självtryck eller med infusionspump.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.TidsfaktorerInsulinpumpar: Bärbara eller implanterbara apparater för infusion av insulin. De kan bestå av patientskötta, öppna system eller förprogrammerade system utformade för kontinuerlig tillförsel av små mängder insulin, med ökad dosering under matsmältningen, eller slutna system som avger insulinmängder som automatiskt regleras av en elektronisk glukossensor.Infusions, IntraventricularInsulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Råttor, Sprague-DawleyHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Infusionsterapi i hemmet: Varje form av infusionsbehandling utanför sjukhuset eller annan vårdinrättning.Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Fettemulsioner, intravenösa: Emulsioner av fetter som främst används för parenteral näringstillförsel.Regionalt blodflödeFårInfusioner, intraossösa: Tillförsel av läkemedel eller vätska via en nål direkt in i benmärgen. Tekniken är särskilt användbar i pediatriska akutfall, när det är svårt med intravenös åtkomst till cirkulationssystemet.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.PropofolKoksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.Anestetika, intravenösa: Snabbverkande narkosmedel för induktion. Medvetslösheten kommer snabbt och behagligt, men utan muskelavslappning och utan avsevärd minskning av reflexerna. Upprepad tillförsel leder till ackumulering av medlet och förlängd återhämtningstid. Den smärtlindrande effekten är obetydlig.BehandlingsresultatAdrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.NoradrenalinMetabol clearance-hastighet: Mått på den volym kroppsvätska som helt renas från läkemedelsmetaboliter under en viss tidsenhet. Elimineringen sker till följd av omsättningsprocesser i njurar, lever, saliv, svett, tarmar, hjärta, hjärna och andra kroppsdelar.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Glukagon: Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Läkemedelsprövning: Ett förfaringssätt för fastställande av toxicitet, metabolism, upptag, utsöndring, lämpligaste administrationsväg, doseringssäkerhet osv för ett läkemedel eller en grupp av preparat genom klinisk testning på människor eller djur.Saltlösning, hypertonInjektioner, intraarteriellaAbomasum: Den fjärde magen hos idisslare. Kallas också den "riktiga" magen. Den består av en avlång, päronformad säck till höger nertill i buken, ungefär mellan sjunde och tolfte revbenet. Den leder till tunnta rmen.Fettsyror, fria: I plasma fritt förekommande fettsyror i komplex med serumalbumin som transportmedel. Dessa fettsyror är inte i form av glycerolestrar.Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.VeninflammationCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.NjurcirkulationHalveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.Glukosklamp: Metod för upprätthållande av en konstant blodsockernivå genom glukos- eller insulininfusion. Tekniken används för att studera ämnesomsättningshastighet (för t ex glukos, fett, eller aminosyror) vid en konstant glukoshalt.Injektioner, intraventrikulära: Injicering i hjärnventriklarna.Anestesi, intravenös: Narkos via intravenös injektion eller dropp.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Råttor, WistarIsotona lösningar: Lösningar med samma osmotiska tryck som blodserum, eller annan lösning som de jämförs med.Fluorouracil: En pyrimidinanalog som utgör en antimetabolit mot tumörer. Den stör DNA-syntesen genom att blockera den tymidylatsyntetasförmedlade omvandlingen av deoxiuridylsyra till tymidylsyra.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Slumpmässig fördelningNatriuresKombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Urinutsöndring: Syn. diures.Råttor, inavlade stammarTolvfingertarm: Tunntarmens översta del.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Sömn- och rogivande läkemedel: Läkemedel som används för att framkalla sömnighet eller sömn, eller för att minska psykisk stress eller ångest.LymfocyttransfusionFentanyl: Ett kraftigt verkande narkotiskt smärtstillande medel, som vid missbruk är beroendeframkallande. Det är främst en my-opioidagonist. Fentanyl används även som tillsats till generella narkosmedel och för narkosinduktion och underhållsnarkos.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Yta under kurvan: Ett statistiskt begrepp för summering av data från ett antal mätningar på en individ. Det används ofta i klinisk farmakologi, där AUC (area under curve) för serumnivåer kan tolkas som totalupptaget av substansen i fråga. Metoden kan också användas för t ex jämförelse av biotillgänglighet av läkemedel efter endosadministrering i ett koncentrations/tidsdiagram.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Smärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.PortåderLokalbedövningsmedel: Medel som vid lokal applicering i lämpliga mängder blockerar nervledningsförmågan. De har verkan på alla delar av nervsystemet och på alla typer av nervtrådar. I kontakt med ett nervknippe kan medlen ge både sensorisk och motorisk förlamning i det bedövade området. Verkan är fullständigt reversibel.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Infusions, SpinalBlodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.NitroprussidReninLäkemedelstillförselsätt: De olika tillförselvägarna för läkemedel eller andra ämnen via kroppsplatser hos människor eller djur, från vilka medlet tas upp i blodet för vidare transport till den vävnad som utgör målområde.Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Alfentanil: N-(1-(2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)etyl)-4-(metoxymetyl)-4-piperidinyl)-N-fenylpropanamid. Ett korttidsverkande opioidderivat av fentanyl för bedövning och smärtlindring. Det ger en sn abb smärtstillande effekt och återhämtning av medvetandet. Alfentanil används som bedövnings- och smärtstillande medel i kirurgi och för smärtlindring vid kritiska tillstånd.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).TumörerHydrokortisonGenomspolningPiperidinerSympatiska nervsystemetNatriumSaltsyra: En stark, frätande syra som är ett vanligt reagensmedel i laboratoriet. Syran erhålls genom att klorväte löses i vatten. Kemisk formel är HCl. Magsyra utgörs av saltsyran i magsaften.Dobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Dexmedetomidin: En selektiv hämmare av adrenerga alfa-2-receptorer med smärtstillande och lugnande egenskaper. Medetomidin är den andra racemiska formen.Mag-tarmintubering: Införande av en tub i magen, tarmarna eller annan del av mag-tarmkanalen för att underlätta tillförsel av födoämnen m m.Läkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.VasopressinerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Laktater: Salter eller estrar av mjölksyra med generell kemisk formel CH3CHOHCOOR.Smärta, postoperativOsmolaritetParenteral näringKateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Mjölksyra: En vanlig mellanprodukt vid jäsning av stärkelseföreningar och vid nedbrytning/oxidation av glukos. I koncentrerad form används mjölksyra för att förhindra jäsning i mag-tarmkanalen.Medvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.Injektioner, subkutana: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska under huden genom en ihålig nål.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.SomatostatinLeukovorin: Den aktiva metaboliten av folsyra. Leukovorin används huvudsakligen i form av kalciumsalt som motmedel mot folsyraantagonister, vilka blockerar omvandlingen av folsyra till folinsyra.Aldosteron: (11-beta)-11,21-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al. Ett hormon som utsöndras av binjurebarken och ingår i regleringen av elektrolyt- och vattenbalansen genom att öka retentionen av natrium och utsön dringen av kalium i njurarna.ElektrolyterProspektiva studierMikrodialys: En teknik för mätning av extracellulära halter av ämnen i vävnader, vanligen in vivo, med hjälp av en liten sond försedd med ett halvgenomsläppligt membran. Man kan även tillföra ämnen till vävnader genom membranet.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Parenteral näring, totalMonoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Natriuretisk förmaksfaktor: ANF. Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på ca 20 aminosyror.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.NormalvärdenMorfin: Den huvudsakliga alkaloiden i opium och prototypen för smärtstillande och narkotiska opiater. Morfin har omfattande verkan i det centrala nervsystemet och på glatt muskulatur.Smärtlindring, epidural: Smärtlindring utan förlust av medvetandet genom tillförsel av smärtstillande medel i epiduralutrymmet i ryggradskanalen.Levercirkulation: Blodflöde genom levern.Bupivakain: Ett mycket använt lokalbedövningsmedel.NitroglycerinVätsketerapi: En terapiform med syfte att återställa volym och sammansättning av kroppsvätskorna till normala nivåer vad avser vätske-elektrolytbalans. Vätska kan tillföras intravenöst, per os, via intermittent sondering eller hypodermoklys (subkutan infusion).Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.SyrgasförbrukningSekretionshastighetOmega-N-metylargininPropranololLeukocyttransfusionHjärtstimulerande medelSjälvadministreringPlasmaersättningsmedelGlomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Ketamin: Ett cyklohexanonderivat som används som narkosmedel. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men ketamin har förmåga att blockera NMDA-receptorer och kan interagera med sigmareceptorer.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Glycerol: En söt trihydroxialkohol som utgör ett mellanled i omsättningen av kolväten och fett. Den används som lösningsmedel, mjukgörare, beståndsdel i läkemedel, sötningsmedel, och vid framställning av sprängämnen. Kemisk formel är HOCH2CH(OH)CH2OH.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Hyperinsulinism: Ett syndrom med onormalt höga insulinhalter i blodet.. Det kan ge upphov till hypoglykemi. Orsaken till tillståndet varierar, och omfattar överproduktion från betacelltumörer (insulinom), autoantikroppar mot insulin, insulinreceptordefekt (insulinresistens), eller för hög förbrukning av insulin eller hypoglykemimedel.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.InjektionerC-peptid: En 31-aminosyrorspeptid som förbinder proinsulinets A- och B-kedjor. Peptidens sammansättning är artberoende. Proinsulin omvandlas enzymatiskt i betaceller till insulin med frigörande av C-peptiden. D et har utvecklats en immuntestmetod för mätande av pankreasbetacellers sekretoriska funktion hos diabetespatienter, hos vilka cirkulerande insulinantikroppar och exogent insulin har störande inverkan på insulinimmuntest.Hematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Hyperglykemi: Onormalt höga blodsockernivåer (ungefär 70-150 mg/100 ml plasma).Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Magnesiumsulfat: Förening som bildar små, färglösa kristaller och används som kramplösande och laxerande medel och som elektrolyttillskott vid behandling av preeklampsi och eklampsi. Medlet ger direkt blockering av verkningspotentialerna i livmoderväggens muskelceller. Retning och sammandragning kopplas isär, vilket minskar sammandragningarnas frekvens och styrka.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Argininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.Hypoglykemi: Ett syndrom med onormalt låga blodsockerhalter. Klinisk hypoglykemi kan ha olika orsaker. Svår hypoglykemi leder så småningom till glukosbrist i det centrala nervsystemet, vilken slutar i hungerkänsla, svettning, parestesi, nedsatt mental funktion, krampanfall, koma, och t o m död.EatingLidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.Konvektion: Massrörelse i ett gasformigt, vätskeformigt eller annat plastiskt medium pga densitetsvariationer i mediet, vilka i sin tur beror på temperaturskillnader. Konvektionsrörelserna följer Arkimedes princip, som fastslår att lätta kroppar rör sig uppåt i en tung vätska, och tvärtom. Konvektion spelar en avgörande roll för rörelserna i atmosfären och i jordens inre, under kontinenterna.Hypoglykemiska medel: Medel som sänker blodets glukoshalt.Högsta tolererade dos: Den högsta dos av ett biologiskt verksamt medel som ges under en kronisk studie utan att förkorta livslängden till följd av andra effekter än karcinogena.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.PortasystemetKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Fasta: Avstående från föda.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Illamående: En oroskänsla i magen, ofta i förening med behov att kräkas. Vanliga orsaker är påbörjad graviditet. sjö- och åksjuka, emotionell påfrestning, svår smärta, matförgiftning och olika enterovirusinfektioner.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Cellgifter, naturmedelPaklitaxelBenmärgstransplantationHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Mannitol: Ett urindrivande medel och ett hjälpmedel för njurfunktionsdiagnos som är besläktat med sorbitol. Det har lågt energivärde, då det elimineras från kroppen innan det hunnit metaboliseras. Det kan användas för behandling av oliguri i samband med njursvikt eller andra fall av otillräcklig njurfunktion, och har använts för bestämning av glomerulär filtrationshastighet. Mannitol används även ofta som verktyg i cellbiologiska studier, för att reglera osmolaritet.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Glukoneogenes: Den process genom vilken glukos bildas ur en icke-kolhydratkälla.PremedicineringRekombinanta proteinerSondmatning: Näringstillförsel via matstrupen eller annan förbindelse med mag-tarmsystemet. Hit hör munmatning, sugrörsmatning eller slangmatning via näsan, gastrostomi eller jejunostomi.EnzymhämmareUrinämneMidazolam: Ett korttidsverkande, lugnande medel med ångest- och minnesdämpande egenskaper. Det används inom tandläkeri, hjärtkirurgi, endoskopiska rutiner, för medicinering före narkos och som tillägg vid lokalbedövning. Den kortvariga verkan och den kardiorespiratoriska stabiliteten gör medlet användbart för riskpatienter, äldre och hjärtsjuka. Det är vattenlösligt vid pH under 4 och fettlösligt vid fysiologiskt pH.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Leucin: En essentiell, grenad aminosyra som är viktig för hemoglobinbildning.Råttor, Long-EvansAdrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Uppvakningsperiod efter anestesi: Tiden för uppvaknande ur narkos, under vilken medvetandet gradvis återkommer.Smärtlindring, patientstyrd: Smärtlindring, utan förlust av medvetandet, med hjälp av smärtstillande medel som ges genom självdosering. Metoden har använts framgångsrikt vid postoperativ smärta, vid förlossning, efter brännskador och vid smärtlindring i livets slutskede. Risken för överdosering kan minimeras med en kombination av små doser och bestämda väntetider (lockout intervals) mellan doserna.Floxuridin: En cancerantimetabolit som omvandlas till fluorouracil efter snabb injektion. Vid långsam, kontinuerlig, intraarteriell infusion omvandlas ämnet till floxuridinmonofosfat. Det har använts för behandling av levermetastaser till gastrointestinala adenokarcinom och för lindrande behandling vid maligna tumörer i lever och mag-tarmkanal.Cisplatin: En oorganisk och vattenlöslig platinaförening. Efter hydrolys reagerar ämnet med DNA så att det bildas korslänkar både inom och mellan strängarna. Dessa länkar tycks hämma replikation och transkriptio n av DNA. Cytotoxiciteten hos cisplatin visar sig i att cellcykelprocessen stannar i G2-fasen.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Antimetaboliter vid cancerterapi: Antimetabolitpreparat som används i behandling av cancer.NeutropeniUndertryckande, kemisktPilotstudierOrganoplatinaföreningarSufentanilKalciumglukonat: Kalciumsalt av D-glukonsyra. Det har många användningsområden, bl a som kalciumkomplement vid kalkbristtillstånd.Läkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.

*  "Kommer ligga med dropp i sex timmar" |...
"Kommer ligga med dropp i sex timmar". Missar storhelgen - bakslag i sjukdomen: "Tuff behandling". ...
  https://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/a/7lvX1o/kommer-ligga-med-dropp-i-sex-timmar
*  Dropp Soffor & fåtöljer - Kontorsmöbler och kontorsinredning | Kinnarps
Den världsberömda, skandinaviska designtrion Claesson Koivisto Rune skapade Dropp. Med sin distinkta funktionalism adderar den ... Den världsberömda, skandinaviska designtrion Claesson Koivisto Rune skapade Dropp. Med sin distinkta funktionalism adderar den ...
  https://www.kinnarps.se/produkter/sittmobler/soffor-och-fatoljer/dropp-soft-seating/
*  Dagens dropp « Banalt
Dagens dropp. Nej, låt dig inte luras, den här dagen har inte direkt varit någon kafferast. Det enda jag verkligen fikat efter ... Etiketter: Coffice, dans, dropp, droppkaffe, salsa. Detta inlägg postades den måndag, 26 september, 2011 kl 23:34 i kategorin ...
  http://banalt.se/2011/09/dagens-dropp/
*  ANNALEENAS HEM // home decor and inspiration: DRIPP, DRIPP, DROPP....
Så himla fint! Jag såg ditt badrum i en tidning för inte så länge sedan om jag inte minns fel... Härligt med bastu och stora ytor ...
  http://annaleenashem.blogspot.com/2011/01/dripp-dripp-dropp.html?showComment=1295988850203
*  Infinity och dropp halsband | MittNamnhalsband
Köp Infinity och dropp halsband från Mittnamnhalsband! Våra personliga smycken är de perfekta presenterna för alla olika ... Den perfekta presenten till en fantastisk mamma eller flickvän! Personifiera detta vackra Infinity och dropp halsband med att ...
  https://www.mittnamnhalsband.se/Product.aspx?p=3013
*  Download RE:TENKE - Friske tanker om mental helse - Dropp ordet mestring og kall det bare livet - med hele Norges Helsesøster |...
Dropp ordet mestring og kall det bare LIVET skriver hun videre.. Tale har kommet under huden på ungdommene og har berørt deres ... Dropp ordet mestring og kall det bare livet - med hele Norges Helsesøster , Mental Helse ...
  https://www.podbean.com/site/EpisodeDownload/PBA03C849XUR6
*  dropp-arkiv - Nalima
Tagg: dropp. Vad är "föräldraansvar" för dig?. Posted on 23 oktober, 2017. by Malin ... dropp, drottning Silvias barnsjukhus, DSBUS, feber, förälder, föräldraansvar, försämring, immunbrist, immunsjukdom1 Comment ... dropp, drottning Silvias barnsjukhus, immunbrist, immunsjukdom, infektionskänslig, knapp, peg, sondmatning, tubie2 Comments ... dropp, ensamstående, familj, förälder, försämring, immunbrist, infektionskänslig, inlagd, knapp, kommunen, kommunicering, lss, ...
  http://nalima.se/tag/dropp/
*  WilleBus: Dripp dropp
Mummas underbara vingar kommer från Sagolika Hem , en superfin liten butik I Uddevalla samt en webshop. Har ni inte besökt den tidigare tycker jag att ni ska göra det bums. Massa julklappstips hittar ni där ...
  http://willebusdesign.blogspot.com/2013/12/dripp-dropp_5.html
*  Dropp tester - PlantSwap
Dropp tester. Här kan vi lägga upp bilder på växter som visar brister av olika slag, och få reda på hur bota dem. ...
  http://plantswap.se/viewtopic.php?f=38&t=19893
*  Öppettider dropp-in
Bison Bisonburgare Bisonfilé Hökensås Svenskt Bisonkött Bisonsafari i Hjo Stellplatz ställplatts Hyr fyrhjuling fyrhjulingsturer
  http://gatebison.se/home/%C3%B6ppettider.html
*  Slag från vattenlinjen till vatten. Dropp? - Svensktgolfforum.se
Under en sällskapsrunda ställdes vi undrande hur jag skulle droppa i det specifika fallet. Jag hade slagit mitt andra slag ner i vattenhindret (där det slaget skar vattenhindret var det gula pinnar, på sidan närmast greenen var det röda), men bollen låg ändå spelbar (trodde jag iaf) på lerbädd bland lite dött vass, så jag bestämde mig för att slå bollen därifrån. Det blev fiasko. Flurp sa det om klubban och bollen flög några meter, men var aldrig utanför vattenhindret ...
  http://svensktgolfforum.se/viewtopic.php?p=15507
*  vickans foton: DRIPP DROPP
Igår och idag har jag pluggat. Förberett en redovisning inför imorgon, fixat lite inför ett grupparbete och tentapluggat. Så just nu känner ja mig helt slut, det tar verkligen på krafterna och ingen energi från vädret får man heller. Men imorgon ska ja in till skolan en sväng sen ska jag nog ta en ledig dag, för det känns som jag behöver det ...
  http://vickansfoton.blogspot.com/2015/11/dripp-dropp.html
*  Tippbrittas blogg: Dripp dropp
En kreativ småbarnsmor från Norrland som är galen i färgglad form. Mitt stora intresse är att re-maka loppisfynd, inreda vårt hem och att skapa nya saker vid symaskinen. Jag hoppas att min blogg kan inspirera just dig ...
  http://tippbritta.blogspot.com/2012/10/dripp-dropp.html
*  kiwielin: Kruka med dropp
Vissa blommor tycker om socker sägs det... Vore lite elakt mot dom att koppla värkstimulerande dropp, mina blommor får lida så ...
  http://kiwielin.blogspot.com/2009/03/kruka-med-dropp.html
*  Kaffe med dropp | Pyspunka
Kaffe med dropp. Posted on mars 14, 2018. by jessica Vilken härlig dag det blev!. Den började lite grå i tonen, ja nästan lite ...
  http://blog.pyspunka.skivstallet.se/2018/03/14/kaffe-med-dropp/
*  anna of sweden: dripp dropp
Det gjorde jag oxå här i Bryssel men ville hellre ha den sköna sommarvärme vi hade igår! Men nu skiner solen igen så ordningen är återställd! ...
  http://annasweden.blogspot.com/2010/09/dripp-dropp.html
*  Duktiga Tjejen: Dripp, dropp, dropp...
Dropp är fantastiskt!. Lägg in dig för tusan. Öronroppar, din egen kudde, sovmask etc fixar biffen. Monki får pusta ut och du ... Läskigt med dropp, hoppas verkligen att det blir bättre snart! Haha, antar att lilla mini inte kommer få några syskon :P ... Kapitulera, bli inlagd, få dropp och låt sjukvården ta hand om dig. Du behöver allt stöd du kan få. Och all energi som kan ... Var också inlagd med dropp och det blev pyttelite bättre, men inte mycket. Jag var gravid i 5 månaden när jag fick behålla en ...
  http://duktigatjejen.blogspot.com/2012/02/dripp-dropp-dropp.html
*  Shop to you dropp - LifeInCerise
Shop to you dropp. jun 14, 2014 @ 2:35. lifeincerise Lämna en kommentar ...
  http://lifeincerise.se/shop-to-you-dropp/
*  dripp, dropp - stoltzlina.blogg.se
dripp, dropp. Publicerad 2014-05-16 21:56:00 i Allmänt, Så här är det: jag har inte varit särskilt produktiv på ett tag. ... Dripp, dropp. Det är ingen hemlig blogg för utvalda människor, men ingen offentlig heller. Förhoppningen är väl ändå att säga ...
  http://stoltzlina.blogg.se/2014/may/siden-vs-fleece-2.html
*  Glass utan dropp | Jag ska bara
Glass utan dropp. Posted on 14 april, 2014. by jag ska bara ...
  https://jagskabara.com/2014/04/14/glass-utan-dropp/
*  Diskbråck+ischias+muskelkramper= dropp fot? - Skadekompassen
Diskbråck+ischias+muskelkramper= dropp fot?. Skadekompassen , Nyheter , Forum , Höft/skinka , Diskbråck+ischias+muskelkramper= ...
  https://www.skadekompassen.se/forum/diskbrackischiasmuskelkramper-dropp-fot/
*  Dripp dropp dripp dropp
Jag är en 2-barnsmamma som bor i ett litet gårdshus mitt i mörkaste Småland. Har två underbara barn. En son på 20 år och en dotter på 14 år. Gillar inredning i vitaste VITT och helst i den lantliga stilen. Blandar gärna det vita med detaljer i tex rosa eller någon annan färg. Tycker om att kombinera gammalt och nytt i en härlig blandning. Älskar även att BAKA, och min stora inspirationskälla är Leila. Ägnar även en stor del av min lediga tid åt att titta på barnen när de utövar sina respektive idrotter. Är en sann supporter-mamma ;). Musiken är också ett stort intresse hos mej. Vad vore livet utan musik♫♫♫. Så varmt välkommen till min lilla blogg om inredning, bakning och annat som ligger mig varmt om hjärtat ...
  http://lillagardshuset.blogspot.com/2010/03/dripp-dropp-dripp-dropp.html
*  Aspstigen: Dripp dropp inte ur kranen
Så nu droppar inte kranen till biden längre. 1/2 tums kägla från biltema passade perfekt. Får se om vi orkar stänga av i morgon också så vi kan byta kranar i köket och handfatet på totan i källaren ...
  http://aspstigen.blogspot.com/2006/11/dripp-dropp-inte-ur-kranen.html
*  Helena´s Hem & Trädgård: Drippen dropp en dripp en dropp...
Blogger strular även för mig. På vissa kommer jag in och andra blir det vitt. Jag kan inte trycka på mina kommentarer från själva bloggsidan för då låser sig det hela utan får gå in bakvägen där man ser alla kommentarer i en lista. Går bättre att kommentera på vissa via telefonen men då kommer jag å andra sidan inte in alls på vissa bloggar. Verkar bra det här ...
  https://helenashemotradgard.blogspot.com/2012/01/drippen-dropp-en-dripp-en-dropp.html
*  Sommar året runt: Dripp dropp och frösådd - Drip drop and seeding
Dottern och jag har köpt fröer. Hon valde kattgräs, precis som förra våren. (Hon verkade faktiskt veta vad hon valt också - är det möjligt för en 3-åring tro? Det är ju i och för sig en katt på påsen, men ändå...) Hon ville så direkt och fixade gärna en kruka till mig också. Sen försvann hon upp på sitt rum med sin sådd. Hon ville vakta den så att hon inte skulle missa när fröna grodde - och se till så att inte Elvis (vår katt) åt upp allt direkt... När jag kom upp i hennes rum lite senare stod krukan i fönstret med en liten stol framför så att hon ska kunna se när gräset kommer..... Undrar vem som längtar mest efter våren, hon eller jag ...
  http://sommararetrunt.blogspot.com/2011/01/dripp-dropp-och-frosadd-drip-drop-and.html

KennelklubbBlodsockermätning: Blodsockermätning eller glukosmätning, det vill säga mätning av nivån blodsocker (glukos) i blod, sker för att studera en persons blodsockerreglering, t.ex.Fårlus: Fårlus (Melophagus ovinus) är en tvåvingeart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Fårlus ingår i släktet Melophagus och familjen lusflugor.Administreringsväg: Administreringsväg är inom farmakologi det sätt på vilket ett läkemedel tillförs kroppen.Propofol: Propofol är en läkemedelssubstans som används som anestesi intravenöst, antingen som start av narkos eller som förberedelse (då substansen är lugnande). Medvetandet försvinner eller sänks rejält av propofol.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Glukagon: Glukagon är ett blodsockerreglerande peptidhormon i kroppen som bildas i α-celler i de Langerhanska cellöarna i bukspottkörteln.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Sömnmedel: Sömnmedel eller hypnotika är läkemedel som används vid insomningsproblem och sömnsvårigheter. Bland sömnmedel skiljer man på sömntabletter och insomningstabletter:Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Opioid: Opioider är en grupp substanser med morfinliknande verkningsmekanism, som kan delas in i tre undergrupper; opiater (opiumalkaloider), semisyntetiska och helsyntetiska opioider. De binds vid opioidreceptorer, som finns på cellytorna i framför allt centrala och perifera nervsystemet, och alltså framkallar likartade medicinska effekter som kroppens egna opioidpeptider (till exempel endorfin), men kraftigare.Lokalanestetika: Lokalanestetika (LA) är ett läkemedel som orsakar en reversibel lokalbedövning. Målet är att erhålla en lokal analgetisk effekt, det vill säga att reducera smärtupplevelsen.Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.HypotoniRenin: Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker. Renin omvandlar angiotensinogen i blodplasma till Angiotensin I.PiperidinSaltsyraTan (kaninras)