Loading...


Dobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.Hjärtstimulerande medelArbetsekokardiografi: En metod för mätning av hjärtats rörelser och inre strukturer med hjälp av ultraljudsundersökning i kombination med fysisk belastning eller läkemedelspåverkan.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Adrenerga betastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar betaadrenerga receptorer.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.MyokardhibernationAdrenergic beta-1 Receptor AgonistsHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.MyokardischemiVänsterkammardysfunktionHydrazoner: Föreningar med den allmänna formeln R:N.NR2, erhållna genom reaktion mellan hydraziner och aldehyder eller ketoner.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.VävnadsöverlevnadTalliumradioisotoperSingelfotonemissionstomografiTeknetium Tc 99m-sestamibiAmrinon: Ett hjärtstimulerande, positivt inotropt preparat med kärlvidgande egenskaper, fosfodiesterashämmande aktivitet och förmåga att stimulera kalciumjonflödet till hjärtats celler. Dess terapeutiska värde ligger i avsevärt ökat hjärtindex och minskat kärlmotstånd, med liten eller ingen förändring i artärtrycket. En allvarlig bieffekt är dock trombocytopeni hos vissa patienter.Milrinon: Ett medel med positiv inotrop effekt på hjärtat och kärlvidgande egenskaper. Det hämmar cAMP-fosfodiesterasverkan i hjärtmuskeln och i kärlens glatta muskulatur. Milrinon är ett derivat av amrinon och har 20-30 gånger så hög jonotropisk kraft som amrinon.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Sensitivitet och specificitetHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Prediktivt värde av testerSlagvolymPyridazinerEnoximon: 1,3-dihydro-4-metyl-5-(4-(metyltio)bensoyl)-2H-imidazol-2-on. En selektiv fosfodiesterashämmare med kärlvidgande och positiv inotrop verkan som inte ändrar hjärtmuskelns syreförbrukning. Medlet används vid behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt.ElektrokardiografiHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.MyokardrevaskulariseringHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Magnetisk resonanstomografi, cine: En avbildningsteknik som används främst inom kardiologi. Genom att koordinera den snabba gradient-eko-MRI-sekvensen med retrospektiv EKG-synkronisering kan ett stort antal korttidsbilder jämt fördelade över hjärtcykeln framställas. Dessa bilder flätas samman till en filmsekvens, som åskådliggör kammar- och klaffrörelser och blodflödesmönster i hjärtat och de strora kärlen.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).SympatomimetikaKatekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.SystolePropanolaminerGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.SyrgasförbrukningAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.ObservatörsvariationBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kardiomyopati, dilaterande: Ett syndrom kännetecknat av hjärtförstoring och kronisk hjärtinsuffiens. Det utgör förmodligen slutledet i en rad olika former av hjärtmuskelskador, förorsakade av ett flertal gifter, metaboliska subs tanser och infektionsämnen.beta-adrenerga receptorerProspektiva studierKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.RadionuklidventrikulografiSenmedeltidshistoria: Tiden från 1451 till 1600.Emissionstomografi: Tomografiteknik som utnyttjar strålning från radionuklider och en datorbaserad algoritm för att återge en bild.Diastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).RadiofarmakaDopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.Dropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.

*  Medicines for Acute Heart Failure
These drugs improve the short-term performance of the heart. They do this by making the heart pump more forcefully or by dilating (opening up) blood vessels and reducing the workload.
  https://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-din-l%C3%A4kare-g%C3%B6ra/Medicines-for-acute-heart-failure
*  Bisoprolol Accord filmdragerad tablett 2,5 mg - Handla på Apoteket.se
adrenalin, dobutamin, noradrenalin). *. meflokin, ett läkemedel mot malaria. *. rifampicin för behandling av infektioner ...
  https://www.apoteket.se/produkt/bisoprolol-accord-filmdragerad-tablett-25-mg-100-tabletter-blister-396935/
*  Bisoprolol Sandoz filmdragerad tablett 2,5 mg - Handla på Apoteket.se
Handla Bisoprolol Sandoz filmdragerad tablett 2,5 mg hos Apoteket - Stort utbud och noga utvalda hälsoprodukter. Handla online eller i butik
  https://www.apoteket.se/produkt/bisoprolol-sandoz-filmdragerad-tablett-25-mg-250-tabletter-burk-245906/
*  Bisoprolol Sandoz filmdragerad tablett 2,5 mg - Köp direkt på Apoteket
Hemleverans av Bisoprolol Sandoz filmdragerad tablett 2,5 mg hos Apoteket - Råd online och alla läkemedel i lager. Telefon 0771 - 450 450
  https://www.apoteket.se/produkt/bisoprolol-sandoz-filmdragerad-tablett-25-mg-30-tabletter-blister-247879/
*  Bisoprolol Accord filmdragerad tablett 5 mg - Köp direkt på Apoteket
adrenalin, dobutamin, noradrenalin). *. meflokin, ett läkemedel mot malaria. *. rifampicin för behandling av infektioner ...
  https://www.apoteket.se/produkt/bisoprolol-accord-filmdragerad-tablett-5-mg-100-tabletter-blister-396930/
*  Comtess filmdragerad tablett 200 mg - Handla på Apoteket.se
rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfametyldopa, apomorfin;. *. läkemedel mot depression ...
  https://www.apoteket.se/produkt/comtess-filmdragerad-tablett-200-mg-100-styck-burk-116764/
*  Comtess filmdragerad tablett 200 mg - Köp direkt på Apoteket
rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfametyldopa, apomorfin;. *. läkemedel mot depression ...
  https://www.apoteket.se/produkt/comtess-filmdragerad-tablett-200-mg-100-styck-burk-243088/
*  Karbamazepin - Janusinfo.se
Vid hypotension ges vätska följt av inotropi (dobutamin) och/eller vasoaktivt medel (noradrenalin). ...
  https://janusinfo.se/behandling/akutinternmedicin/forgiftningar/forgiftningar/karbamazepin.5.1ea9f2b5161097babdcb6e8.html
*  Förgiftning - karbamazepin - Janusinfo
Vid hypotension ges vätska följt av inotropi (dobutamin) och/eller vasoaktivt medel (noradrenalin). ...
  http://janusinfo.se/Akut-internmedicin/Forgiftningar/Karbamazepin/
*  Bröstsmärta och intermediär sannolikhet för kranskärlssjukdom
Stressekokardiografi kan göras vid ett arbetsprov men vanligast är att det görs med farmakologisk provokation med dobutamin- ... Vid stressekokardiografi används oftast farmakologisk stress med dobutamin och detta får till exempel inte användas för ...
  http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerhjartsjukvard/sokiriktlinjerna/brostsmartaochintermediarsanno3
*  Hjärtsvikt - Orion Pharma (Sverige)
Simdax® (levosimendan) [Rx] 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska. Kalciumsensitiserare för korttidsbehandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt. Omfattas ej av förmånssystemet. Senaste översyn av produktresumé: 2016-12-14. För ytterligare information se www.fass.se eller www.simdax.se.. ...
  http://orionpharma.se/Sjukvard/Simdax/
*  Generisk Stalevo online. Köpa billiga Levodopa, Carbidopa.
dobutamin (Dobutrex);. epinefrin (EPI-Pen, och andra);. isoniazid (för behandling av tuberkulos); ...
  http://pillermd.com/stalevo.html
*  Köpa Metronidazolum (metronidazole) 400mg, 200mg utan recept | Metronidazolum Online Apotek
Vid behov dobutamin och ev tillägg av noradrenalin. Det induceras en ström i koppartråden, köpa metronidazolum snabb leverans. ...
  http://www.speakeasypress.com/news/apotek/metronidazolum
*  Köpa Agalates utan recept på nätet i Sverige | Agalates Online Apotek
Blodtrycket är fortfarande lågt trots dobutamin och dopamin. Köp Nu Cyklokapron Med Försäkring Tranexamic Acid Beställa ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/agalates.html
*  Köpa Assoral utan recept på nätet i Sverige | Assoral Online Apotek
Förfarandet kan också kallas en dobutamin stressen eko, kapslar assoral usa. Usefulness of electrocardiographic-gated stress ...
  http://apotekvarer-sverige.life/assoral.html
*  ATC-kod C01: Medel vid hjärtsjukdomar - Wikipedia
Etilefrin C01CA02 Isoprenalin C01CA03 Noradrenalin C01CA04 Dopamin C01CA05 Norfenefrin C01CA06 Fenylefedrin C01CA07 Dobutamin ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_C01:_Medel_vid_hj%C3%A4rtsjukdomar