Loading...


Ditionit: H2O4S2-jonen och tillhörande salter, t ex Na2S2O4 (natriumditionit, som bl a används som blekmedel). Syn. hydrosulfit.SulfiterSpektrofotometriOxidation-reduktionElektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Bacteroidaceae: En familj gramnegativa bakterier som förekommer framförallt i tarmar och slemhinnor hos varmblodiga djur. Bland dem finns patogena arter.Flavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.TiosulfaterMolybden: Ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mo, atomnummer 42 och atomvikt 95,94. Molybden är en viktig legeringsmetall, som i naturen förekommer i form av molybdensulfid (MoS2). Det är även ett essentiellt spårämne, som beståndsdel i enzymen xantinoxidas, aldehydoxidas och nitratreduktas.PotentiometriFerredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.Järn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.FlavoproteinerOxidoreduktaserKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Metalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.NitrogenasJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.FlavinerFlavodoxin: Ett järnfritt flavoprotein med låg molekylvikt (16 000), innehållande en molekyl flavinmononukleotid (FMN), som erhållits ur bakterier odlade på ett järnfritt medium. Det kan ersätta ferredoxin i alla elektronöverföringsfunktioner i bakterieceller.ParakvatKolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.NitritreduktaserDesulfovibrio: Ett släkte gramnegativa, anaeroba, stavformade bakterier med förmåga att reducera svavelföreningar till svavelväte. Bakterierna förekommer i anaerobt sötvatten- och saltvattenslam, tarmar, gödsel och avföring.Molybdoferredoxin: Ett icke-hemjärn-svavelprotein som isolerats från Clostridium pasteurianum och andra bakterier. Det utgör en beståndsdel av nitrogenas, som medverkar i kvävefixering, och består av två enheter med molekylvikterna 59,5 kDa resp. 50,7 kDa.Hydroxylaminer: Organiska föreningar som innehåller radikalen NH2OH.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Azotobacter: Ett släkte gramnegativa bakterier som påträffas i jord och vatten. De kan uppträda ensamma, i par eller i oregelbundna grupper.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.UltraviolettspektrofotometriSpektralanalysHemproteiner: Proteiner som innehåller en prostetisk grupp av järn-porfyrin, eller hem, liknande den hos hemoglobin.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Spektroskopi, MossbauerSvavelPeroxidaserKolmonoxidhemoglobin: Syn. karboxihemoglobin.Cyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.ReduktanterFlavinmononukleotid: Ett koenzym till ett flertal oxidationsenzymer, inklusive NADH-dehydrogenas. Det utgör den huvudsakliga förekomstformen av riboflavin i celler och vävnader.Azotobacter vinelandii: En art gramnegativa, aeroba bakterier som första gången påvisades i jord i Vineland, New Jersey. Genom sin förmåga att använda rhamnos som kolkälla skiljer den sig från andra azotobacterarter.p-Chloromercuribenzoic AcidKemiKemiska fenomenDiquat: Ett växtbekämpningsmedel som leder till uttorkning och avlövning.Cytokrom b: Cytokromer (elektronbärande proteiner), där protohem eller liknande hem utgör den prostetiska gruppen. Denna har inte kovalent bindning till proteindelen.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.SyrgasCytokromer: Hemproteiner som spelar en viktig roll i redoxreaktioner, där de medverkar till överföring av reduktionsekvivalenter vid reversibla skiftningar i oxidationsgraden hos den prostetiska gruppen. Cytokromernas järnjoner kan nämligen, i motsats till t ex hemoglobinernas, oxideras och reduceras. Redoxskiftningen har samband med ett reversibelt, en-elektronsekvilibrium mellan Fe(II)- och Fe(III)-tillstånden i den centrala järnatomen.Electron-Transferring FlavoproteinsNitratreduktaserHydroxylamin: En färglös, oorganisk förening (NH2OH) som används för organisk syntes och som reduktionsmedel och antioxidant, pga sin förmåga att avge kväveoxid. Vid rumstemperatur är ämnet instabilt och bryts ned till kväve och dikväveoxid. Vid upphettning exploderar det.WolframFerroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.SulfiderFerriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.TetranitrometanHydrogenas: Ett enzym som finns i bakterier. Det katalyserar reduktionen av ferredoxin och andra ämnen i närvaro av molekylärt väte och deltar i elektrontransport i den bakteriella fotosyntesen. EC 1.18.99.1.Ferricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Cytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.NAD

*  Returpapper - Wikipedia
Vidare tillämpas ofta också en ligninbevarande blekning med hjälp av ditionit eller väteperoxid för att höja ljusheten på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Returpapper
*  Arsfenamin - Wikipedia
Ehrlich syntetiserade ämnet genom att reducera 3-nitro-4-hydroxifenylarsonsyra med ditionit, vilket gav en reaktionsprodukt med ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Arsfenamin
*  Mekanisk pappersmassaframställning - Wikipedia
Mekaniska massor kan blekas med väteperoxid eller ditionit, men ljusheten höjs härvid måttligt och eftergulning kan inte ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mekanisk_pappersmassaframst%C3%A4llning

NatriumsulfitSpektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.NatriumtiosulfatMolybdenJacques Errera: Jacques Errera, född den 25 september 1896, död den 30 mars 1977, var en belgisk fysikalisk kemist.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.JärnFlavin: Flavin är en kemisk förening och prostetisk grupp till enzym som har skilda roller inom biokemin, som till exempel katalys av redoxreaktioner och ljusgenerering. Som riboflavin är den ett viktigt vitamin.Hemproteiner: Hemproteiner är en grupp protein som har en hemgrupp med järn kovalent eller icke-kovalent bundet till sig.Peroxidas: Ett peroxidas är ett enzym som katalyserar reduktionen av en peroxid. Om peroxiden är väteperoxid blir produkten två vattenmolekyler.Isocyanid: Isocyanider eller isonitriler är en funktionell grupp på formel R-N≡C. Den är isomerisk med nitril men med den skillnaden att det är kväveatomen och inte kolatomen som sitter ihop med molekylen.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.VolframFerrocen: Ferrocen (av latinets fe'rrum, "järn"), bis(eta-5-cyklopentadienyl)järn(II), Fe(C5H5)2, är ett metallorganiskt kemiskt ämne, som består av två cyklopentadien-ringar bundna på motsatta sidor om en central järnatom.Sulfidmineral: Sulfidmineral, en typ av mineral som innehåller svavelföreningar. Industriell bearbetning av dessa mineral har ofta lett till svåra luftföroreningar eftersom svavlet avgår i gasform.Ferrihydrit: Ferrihydrit är en orangefärgad järnoxid med den ungefärliga kemiska formeln Fe2O3 · 1,4H2O. Den är mycket vanlig i naturen, och förekommer till exempel i B-horisonten i podsoler, och i myrmalm.Nitroform: (särskilt i kontakt med metaller)Ferrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.Cytokromer: Cytokromer är hemproteiner som generellt är membranbundna, innehåller hemgrupper och bidrar till elektrontransportkedjan.

  • ljusheten
  • Vidare tillämpas ofta också en ligninbevarande blekning med hjälp av ditionit eller väteperoxid för att höja ljusheten på returfibern. (wikipedia.org)
  • Mekaniska massor kan blekas med väteperoxid eller ditionit, men ljusheten höjs härvid måttligt och eftergulning kan inte förhindras eftersom ligninet finns kvar i massa. (wikipedia.org)