Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Dilazep: Kranskärlsutvidgande medel med viss antiarytmiverkan.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.SpermatoceleTalliumradioisotoperKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Ekvilibrativ nukleosidtransportör 2: En undertyp av ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner som är okänsliga för 4-nitrobensyltioinosin.Ekvilibrativ nukleosidtransportör 1: En undertyp av ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner som lätt hämmas av 4-nitrobensyltioinosin.NukleosiderAcetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.Barnadödlighet: Antalet dödsfall bland barn mellan ett och tolv år gamla i en given population.Kväveradioisotoper: Instabila isotoper av kväve (N) som sönderfaller under avgivande av strålning. Kväveatomer med atomvikterna 12, 13, 16, 17 och 18 är radioaktiva kväveisotoper.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.LuftvägssjukdomarTalliumHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.TeofyllinSingelfotonemissionstomografiNukleosidtransportproteinerCystinylaminopeptidas: Ett zinkhaltigt sialoglykoprotein som används för att undersöka aminopeptidasverksamheten i samband med patogenesen vid högt blodtryck. EC 3.4.11.3.Proproteinkonvertas 2TrombocytaggregationshämmareSulfinpyrazonFosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.RubidiumradioisotoperArbetsekokardiografi: En metod för mätning av hjärtats rörelser och inre strukturer med hjälp av ultraljudsundersökning i kombination med fysisk belastning eller läkemedelspåverkan.Cyclic AMP-Dependent Protein Kinase RIIbeta SubunitEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Lidoflazin: Kranskärlutvidgande medel med viss antiarytmiverkan.Ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner: En klass natrium-oberoende nukleosidtransportörer.2-kloradenosin: 2-kloradenosin. En metaboliskt stabil adenosinanalog som verkar som en adenosinreceptoragonist. Substansen har kraftig effekt på det perifera och centrala nervsystemet.Glutamat-tRNA-ligas: Ett enzym som aktiverar glutaminsyra med sitt specifika tRNA . EC 6.1.1.17.

*  Medicinsk informationssökning (Dipyridamol • Definitionerna)

Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Dilazep: Kranskärlsutvidgande medel med viss ... Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Dipyridamol&lang=6

*  Escitalopram Lundbeck filmdragerad tablett 10 mg - Köp direkt på Apoteket

Warfarin, dipyridamol och fenprocoumon (blodförtunnande läkemedel, *. s.k. antikoagulantia). Vid start och avbrytande av ...
https://apoteket.se/produkt/escitalopram-lundbeck-filmdragerad-tablett-10-mg-200-styck-burk-256422/

*  Adenosin Life Medical injektions-/infusionsvätska, lösning 5 mg/ml - Handla på Apoteket.se

du får dipyridamol (används till att förebygga blodproppar). Tala om för din läkare om någon av ovanstående punkter stämmer på ...
https://apoteket.se/produkt/adenosin-life-medical-injektions-infusionsvatska-losning-5-mg-per-ml-10-x-50-milliliter-injektionsflaska-107293/

*  Escitalopram Orion filmdragerad tablett 20 mg - Handla på Apoteket.se

warfarin, dipyridamol, fenprokumon (blodförtunnande läkemedel s.k. antikoagulantia). Blodets koaguleringstid kontrolleras ...
https://apoteket.se/produkt/escitalopram-orion-filmdragerad-tablett-20-mg-100-tabletter-burk-308347/

*  Metoprolol Sandoz depottablett 25 mg - Köp tryggt på Apoteket

Ett läkemedel som kallas dipyridamol och som förebygger blodproppar. Metoprolol Sandoz med mat, dryck och alkohol. Metoprolol ...
https://apoteket.se/produkt/metoprolol-sandoz-depottablett-25-mg-250-styck-burk-218900/

*  Escitalopram Krka filmdragerad tablett 10 mg - Handla på Apoteket.se

Warfarin, dipyridamol och fenprocoumon (blodförtunnande läkemedel, s.k. antikoagulantia). Vid start och avbrytande av ...
https://apoteket.se/produkt/escitalopram-krka-filmdragerad-tablett-10-mg-30-tabletter-blister-255830/

*  Escitalopram Sandoz filmdragerad tablett 20 mg - Köp direkt på Apoteket

Warfarin, dipyridamol och fenprokumon (läkemedel som används för att förhindra blodproppar, s.k. antikoagulantia). Din läkare ...
https://apoteket.se/produkt/escitalopram-sandoz-filmdragerad-tablett-20-mg-98-tabletter-blister-255923/

*  Intervju med Urban Hellgren - PDF

Dipyridamol (Persantin/Persantin Depot R ) Dipyridamol anses verka trombocythämmande genom hämning av fosfodiesteras och/eller ... fler behandlingsavbrott bland dem som fick dipyridamol. Dipyridamol givet i dessa doser har vaskulära kärlvidgande effekter. En ... Dipyridamol ensamt var något bättre än placebo (3 % absolut riskreduktion; kombinerat nytt stroke eller död) och effekten var ... Huruvida dipyridamol i kliniskt bruk har någon trombocythämmande effekt av betydelse har diskuterats och ifrågasatt genom åren ...
docplayer.se/361873-Intervju-med-urban-hellgren.html

*  Behandling - Nationalt Videnscenter for Demens

... dipyridamol). Der er ikke evidens for behandling med trombocythæmmere, når der ikke er apopleksi. ...
videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/vaskulaer-demens/behandling/

*  KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté...

Högt blodtryck sid 32 Förebyggande mot ytterligare TIA/stroke acetylsalicylsyra Trombyl + dipyridamol Persantin Depot ...
docplayer.se/1948715-Kloka-listan-oka-din-kunskap-om-lakemedel-med-kloka-listan-for-patienter-och-allmanhet-stockholms-lans-lakemedelskommitte-gor-urvalet.html

*  Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider - PDF

B01A C07 Dipyridamol (Persantin) B01A C11 Iloprost (Ilomedin) B01A C13 Abciximab (Reopro) B01A C16 Eptifibatid Integrilin) B01A ...
docplayer.se/1833477-Svenska-lakemedelssubstanser-i-atc-ordning-med-karenstider.html

*  Medicinsk informationssökning (A2B-adenosinreceptor • Definitionerna)

Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.TeobrominPentostatinAdenosinfosfosulfat: 5´- ... Koformycin har föreslagits som antitumörmedelsynergist och immunsuppressivt medel.Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som ...
lookformedical.com/definitions.php?q=A2B-adenosinreceptor&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Kärlutvidgning • Definitionerna)

Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Endotelinreceptorer: Cellyteproteiner som binder ... LunghypertoniDipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kärlutvidgning&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Blodflödeshastighet • Definitionerna)

Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.NäthinnevenNjurartärValsalvas manöver ... Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Dipyridamol: En ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Blodflödeshastighet&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Kranskärlssjukdom • Definitionerna)

Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Retrospektiva studierKärlvidgande medel: ... TalliumTrombocytaggregationshämmarePrognosDipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Kranskärlssjukdom&lang=6

*  Cerebrovaskulära sjukdomar | Läkemedelsboken

ESPRIT Study Group, Halkes PH, van Gijn J, Kappelle LJ, Koudstaal PJ, Algra A. Aspirin plus dipyridamole versus aspirin alone ... Aspirin and extended-release dipyridamole versus clopidogrel for recurrent stroke. N Engl J Med. 2008;359:1238-51. ... En något bättre behandlingseffekt än med enbart lågdos-ASA erhålls med kombinationsbehandling med dipyridamol 29 och även ... Behandlingsalternativen ASA + dipyridamol jämfört med klopidogrel ter sig ur medicinsk synvinkel likvärdiga. Eftersom generiskt ...
https://lakemedelsboken.se/kapitel/hjarta-karl/cerebrovaskulara_sjukdomar.html