Ljumskbråck: Ett bråck i buken med en utbuktning i ljumskområdet. Det kan klassificeras efter bråckställe. Indirekta ljumsbråck uppträder genom den inre öppningen av ljumskkanalen. Direkta ljumskbråck uppkommer genom defekter i bukväggen i Hesselbachs triangel. Den förra typen ses vanligen hos barn och unga människor, den senare hos vuxna.Bråck: Utbuktning eller slinga på ett organ eller en vävnad genom en onormal öppning.Diafragmabråck: Utbuktning på bukhinnan från någon del av bukhålan in i brösthålan. Syn. hiatusbråck.VentralbråckBukbråck: En utbuktning av bukvävnader genom bukväggen. Två komponenter ingår: en öppning i bukväggen och en bråcksäck bestående avHiatusbråck: Uppträngande av den nedre delen av matstrupen eller övre delen av magsäcken genom matstrupsgapet.Femoralbråck: Syn. lårbråck.Navelbråck: Utbuktning av del av tarmen vid naveln.HerniorrhaphyKirurgiskt nät: Något vävt material med öppen textur som används inom kirurgi för reparation, rekonstruktion eller som ersättning för vävnad. Nätet består oftast av syntetiskt material av olika polymerer. Metallnät förekommer också.Diafragmabråck, traumatiskt: Utbuktning på bukhinnan in i brösthålan till följd av någon form av bukskada.Obturatorbråck: Bråck genom höfthålet (foramen obturatum).PolypropylenerLaparoskopi: Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.Bukvägg: De yttersta lagren av buken, som sträcker sig från bröstkorgen ner till bäckenet. Bukväggen består till största delen av muskler, men utgör totalt sju lager: hud, subkutant fett, bindvävshinna, bukmuskler, tvärsgående bindvävshinna, fettvävnad utanför bukhinnan och parietala bukhinnan.Bindvävshinna: Benämning på de fasta hinnor som omger och stöder muskler och andra vävnader.SuturteknikerStygnTarmvred: Varje hinder i, stopp eller vändning av det normala tarmflödet mot ändtarmen.Bukoperation: Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.StomierLjumske: Den del av kroppen där bukens nedre del övergår i låren.Postoperativa komplikationerRecurrenceLokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.Rak bukmuskelDagkirurgiska tekniker: Kirurgisk behandling av öppenvårdspatienter.Smärta, postoperativRund ligamentOperationerFenyletrarBehandlingsresultatFundoplikation: Kirurgisk behandlingsmetod för gastroesofageal reflux, med veckning av fundus runt matstrupens nedre del.Gastroesofageal reflux: Bakåtflöde av magsaft och/eller innehåll från tolvfingertarmen (gallsyror, pankreasvätska) upp i övre delen av matstrupen, oftast pga bristande funktion hos matstrupens nedre slutarmuskel. Sura uppstötningar blir det när magsaften kommer upp i svalget eller munnen.Kirurgisk såröppning: Patologisk process, bestående av partiell eller fullständig bristning av skikten i ett opeationssår.Vattenbråck: En instängd ansamling av vätska, särskilt i testikelns tunica vaginalis eller längs sädessträngen.Laparoskop: Endoskop för undersökning av buk- och bäckenorgan i bukhinnehålan.Fostrets sjukdomarRetrospektiva studierKolostomi: Kirurgiskt anlagd öppning mellan tjocktarmen och kroppsytan.Vidhäftningar: Processer varvid sårytor växer ihop.Ljumskkanal: Kanal i den nedre, främre delen av bukväggen, genom vilken sädesledaren (hos män), ligamentum teres uteri (hos kvinnor), nerver och kärl passerar. Kanalens inre ände utgörs av den djupa inguinalringen och dess yttre ände av den ytliga inguinalringen.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.ReoperationBlindtarmsoperation: Appendektomi. Avlägsnande av blindtarmsbihanget genom kirurgiskt ingrepp.Diafragmatisk eventration: Upphöjning av diafragmavalvet (mellangärdet) så att inälvorna tränger upp i pleuralhålan, oftast till följd av förlamning av någon nerv i mellangärdet.OrchiopexySädessträngPungKirurgisk sårinfektion: Infektion i ett operationssår.BukhinnesjukdomarPolytetrafluoretylenGastropexyNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.BlindtarmssjukdomarKirurgisk häftning: En teknik för tillslutning av operationssår eller för att förena kroppsvävnader med hjälp av klammer som suturmedel.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Prospektiva studierMatsmältningssystem, kirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i matsmältningssystemet eller någon av dess delar.Fascia lata: Den breda bindvävshinna som omger lårmusklerna.Mellangärde: Den mellanvägg av fibrös muskulatur som skiljer brösthålan från bukhålan. Sammandragning av mellangärdet ökar bröstkorgens volym och underlättar inandning.Bukskador: Allmänna eller ospecificerade skador på organ i bukhålan.BlindtarmsbihangLivmoderband: Ett brett bukhinneveck som sträcker sig från sidan av livmodern till bäckenväggen.Extrakorporeal membransyresättning: Användning av en livsuppehållande teknik som cirkulerar blod genom ett syresättningssytem, t ex bestående av en pump, en membranoxygenator och en värmeväxlare. Tekniken används bl a i samband med behandling av rökskadade, vid andningssvikt och hjärtsvikt.Fostrets organ, full utveckling: Specifika organs eller kroppssystems funktionsduglighet hos foster. Hos människor kan denna vanligtvis mätas genom analys av fostervatten, som t ex uppskattning av fostrets lungutveckling genom påvisande av ytaktiva ämnen från lungorna.Kirurgiska ingrepp, planerade: Kirurgiska operationer som kan senareläggas eller inte genomföras alls utan fara för patienten. Hit hör ingrepp för att avhjälpa icke livshotande medicinska problem eller tillstånd som ger psykisk stress eller leder till ev. annan risk för patienten, som t ex kosmetisk kirurgi eller sterilisering.Esofagogastrisk förbindelseBuk: Kroppsdel mellan bröstkorg och bäcken.BukhinnaMatstrupsinflammation: Akut eller kronisk inflammation av matstrupen, orsakad av bakterier, kemiska ämnen eller fysisk skada.Ultraljudsundersökning av fosterBlindtarmsinflammation: Appendicit. Akut inflammation i blindtarmsbihanget.Enterostomi: Kirurgiskt anläggande av konstgjord öppning från tarmen.Abdominal Wound Closure TechniquesPneumoperitoneum, konstgjortRefluxesofagit: Inflammation i matstrupen orsakad av uppstötning (reflux) av magsyra eller maginnehåll.Ileostomi: Anläggande på kirurgisk väg av yttre öppning till ileum (tunntarmens nedre del) genom bukväggen för tömning av tarminnehåll. Denna ersättning av ändtarmsfunktionen genomförs oftast hos patienter med svår tarminflammation. De två vanligaste metoderna är reservoar (för kontinens) och tub (för inkontinens).Matstrupe: Det segment av muskelvävnad och hinnor som sträcker sig från svalget till magsäcken.Missbildningar, multipla: Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.FosterålderTorakotomiEndoskopi, matsmältningssystem: Endoskopisk undersökning av, behandling av eller operation i matsmältningsapparaten.BukhinnenätTryckmätning: Mätning av tryck eller spänning i vätskor eller gaser med en tryckmätare.Learning CurveVeterinärkirurgiPolyglaktin 910Mellangård: Kroppsdelen mellan könsorganet och ändtarmen, dvs mellan vulvan och ändtarmen hos kvinnor, och mellan skrotum och ändtarmen hos män.Akut buk: Kliniskt syndrom med svår buksmärta förenad med andra symtom och tecken, vanligtvis akut bukhinneinflammation, som kan ha orsakats av brustna inälvor eller liknande allvarliga buktillbud som kräver akuta kirurgiska ingrepp.Bariumsulfat: BaSO4. En förening som används som röntgenkontrastmedel och som förekommer naturligt som mineralet baryt. Det används också inustriellt, t ex vid pappersframställning eller som tillsats i betong för s trålningsskyddseffekter.Kirurgiska tekniker, minimalinvasiva: Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.Fibrinplåster: Ett autologt eller kommersiellt vävnadsklister som inehåller fibrinogen och trombin. Den kommersiella produkten är ett tvåkomponentsystem som erhållits ur mänsklig blodplasma och som innehåller mer än fibrinogen och trombin. Den ena komponenten innehåller koncentrerat fibrinogen, faktor VIII, fibronektin och spår av andra plasmaproteiner. Den andra komponenten innehåller trombin, kalciumklorid och antifibrinolytiska ämnen, som aprotinin. Blandning av komponenterna leder till levring och fibrinbildning. Vävnadshäftan används till att försegla vävnad, stilla blödning och till sårläkning.Kryptorkism: En utvecklingsdefekt med utebliven förflyttning av testiklarna till pungen.Tarmperforation: Penetrationsöppning i tarmväggen.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Konstgjord hud: Syntetiskt material som används för behandling av brännskador eller andra tillstånd med omfattande hudförluster. Det består ofta av ett yttre (epidermalt) silikonskikt och ett inre (dermalt) skikt av kollagen och kondroitin 6-sulfat. Det inre skiktet främjar vävnadstillväxt och kärlutbredning, och det yttre skiktet tas så småningom bort och ersätts med hudtransplantat.ToraxröntgenTidsfaktorerConversion to Open SurgeryDraghållfasthet: Den maximala dragkraften ett material tål att utsättas för innan det brister.Lumbosakral regionMesokolon: Det bukhinneveck som utgör tjocktarmens fäste i bakre bukväggen.Endoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.NavelRectal ProlapseEndoskopi, mag-tarm: Endoskopisk undersökning av, behandling av eller operation i mag-tarmkanalen.Akuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.Sår, icke-penetrerandeFetoskopi: Endoskopisk undersökning och terapeutisk eller kirurgisk behandling av foster och amnionsäck via buken eller livmoderöppningen.Proteser och implantatAcellular Dermis

*  Att leva med ett stort diafragmabråck - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Han hade ingen kännedom om mina fläckar på lungorna, utan trodde jag ringde om mitt diafragmabråck... Jag visste inte ens själv ... Troligtvis föddes jag med ett litet diafragmabråck, som vuxit med åren. Jag åt regelbundet receptfria syrahämmande läkemedel ...
  https://www.sahlgrenska.se/min-berattelse/a/att-leva-med-ett-stort-diafragmabrack/
*  Hiatusbråck - Wikipedia
Diafragmabråck är även benämningen på en medfödd missbildning som leder till att bukinnehållet tränger upp i bröstkorgen genom ... Hiatusbråck eller diafragmabråck är ett tillstånd då en del av magsäcken trycks upp genom diafragmamuskeln och lägger sig ... Kongenitalt diafragmabråck Krolinska institutet[död länk] Internetmedicin - Kirurgisk behandling vid hiatusbråck Redigerar ... Tillståndet kräver oftast omedelbar operation efter födseln se kongenitalt diafragmabråck. ^ Orphanet (hämtad 20090219)] ^ ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiatusbr%C3%A5ck
*  Bråck - Wikipedia
Diafragmabråck (hiatusbråck eller kongenitalt diafragmabråck) är ett tillstånd då en del av magsäcken dras upp genom ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A5ck
*  Diafragmabråck - Wikipedia
Kongenitalt diafragmabråck - en medfödd missbildning som leder till att bukinnehållet tränger upp i bröstkorgen genom en ... Diafragmabråck kan syfta på: Hiatusbråck - ett sjukdomstillstånd då en del av magsäcken trycks upp genom diafragmamuskeln. ... Wikimedia Commons har media som rör Diafragmabråck. Bilder & media. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Diafragmabr%C3%A5ck
*  Kongenitalt diafragmabråck - Wikipedia
Kongenitalt diafragmabråck är en medfödd missbildning som leder till att bukinnehållet tränger upp i bröstkorgen genom en ... Många barn med diafragmabråck behandlas med ECMO på grund av bristande lungfunktioner. ^ Orphanet (hämtad 20090219)] ^ [a b] ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kongenitalt_diafragmabr%C3%A5ck
*  balance 2.3 % glucose 1.25 mmol/l calcium peritonealdialysvätska - Köp tryggt på Apoteket
Handla balance 2.3 % glucose 1.25 mmol/l calcium peritonealdialysvätska hos Apoteket - Farmaceutisk kompetens och trygga betalningar. Telefon 0771 - 450 450
  https://www.apoteket.se/produkt/balance-23-procent-glucose-125-mmol-l-calcium-peritonealdialysvatska-4-x-2500-milliliter-pase-211486/
*  balance 1.5 % glucose 1.25 mmol/l calcium peritonealdialysvätska - Köp tryggt på Apoteket
Handla balance 1.5 % glucose 1.25 mmol/l calcium peritonealdialysvätska hos Apoteket - Farmaceutisk kompetens och alla läkemedel i lager. Telefon 0771 - 450 450
  https://www.apoteket.se/produkt/balance-15-procent-glucose-125-mmol-l-calcium-peritonealdialysvatska-4-x-2500-milliliter-pase-211480/
*  Kirurgisk behandling vid GERD
Diafragmabråck utan inklämning eller gangrän K44.9 Sjukskrivning. Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från ... Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är nästan alltid associerat med ett hiatusbråck (diafragmabråck). Ca 90 % av alla ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=576
*  Detrusitol filmdragerad tablett 2 mg - Köp direkt på Apoteket
Om du har hiatushernia (diafragmabråck). *. Om du någon gång har haft problem med tömning av tarmen eller lidit av förstoppning ...
  https://www.apoteket.se/produkt/detrusitol-filmdragerad-tablett-2-mg-60-styck-burk-114340/
*  Detrusitol SR depotkapsel, hård 4 mg - Beställ på Apoteket.se
Om du har hiatushernia (diafragmabråck). *. Om du någon gång har haft problem med tömning av tarmen eller lidit av svår ...
  https://www.apoteket.se/produkt/detrusitol-sr-depotkapsel-hard-4-mg-30-styck-burk-205333/
*  Luftrörskatarr - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Det beror på att övre magmunnen inte sluter tätt därför att det finns ett så kallat diafragmabråck. Om magsyran kommer över i ...
  https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Luftrorskatarr/
*  Extrakorporeal membranoxygenering - Wikipedia
... och lungmaskin som ger fullständigt gasutbyte som bland annat används vid fall av kongenitalt diafragmabråck eller andra ... Kongenitalt diafragmabråck Karolinska institutet[död länk] ^ "What is an ECMO Machine?". http://www.wisegeek.com/what-is-an- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Extrakorporeal_membranoxygenering
*  Läkartidningen - Svårt att upprätthålla kompetensen vid liten volym
Vid inspektionen framkom också att man i verksamheten handlägger endast max cirka 4 neonatala diafragmabråck per år. Det är en ... Barnläkarna upptäckte inte fri gas i bukhålan på röntgenbilderna hos ett barn som opererats för diafragmabråck. Därmed ... Ett spädbarn radikalopererades vid ett dygns ålder för ett diafragmabråck som diagnostiserats intrauterint. Vid ingreppet fann ...
  http://ww2.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=19534
*  3 sätt ansökan cykel Clomid | for-bodybuilding.se
läpp och gom, analatresi, trakeoesofageala fistel, diafragmabråck, omphacele; hypospadi, kloak exstrophy, ...
  http://for-bodybuilding.se/3-satt-ansokan-cykel-clomid/
*  Köpa Benfotiamine utan recept på nätet i Sverige | Benfotiamine Online Apotek
Diafragmabråck - Snälla kan någon råda mig, benzenecarbothioic acid 120caps. Många människor lider av social ångest och många ...
  http://sverige-apotek.life/benfotiamine.html
*  Köpa Benazepril 10mg, 5mg utan recept | Benazepril Online Apotek
Diafragmabråck kallas också för mellangärdesbråck, hiatusbråck eller, sälja benazepril priser. Vid andra tillfället bör P- ...
  http://www.recruiterforrealtors.com/apotek/benazepril/
*  Köpa Alexan utan recept på nätet i Sverige | Alexan Online Apotek
Bland de naturliga öppningarna i mellangärdet bråck är vanligast diafragmabråck.. Innan alexan köps måste du läsa hur man ska ...
  http://sverige-apotek.life/alexan.html
*  Hemmamammans liv: oktober 2013
En av mina jobbarkompisar har precis som jag ett diafragmabråck. När hon gick ner 5 kg försvann alla hennes besvär. Jag har nu ...
  http://hemmamammansliv.blogspot.com/2013/10/
*  Köpa Bigsens utan recept på nätet i Sverige | Bigsens Online Apotek
Bland de naturliga öppningarna i mellangärdet bråck är vanligast diafragmabråck.. Försiktighetsåtgärder när du förbrukar ...
  http://web-apotek-sverige.life/bigsens.html
*  Köpa Fluxomed utan recept på nätet i Sverige | Fluxomed Online Apotek
Det var inte ett diafragmabråck som de först misstänkt, fluxomed pa apoteket receptfritt. I ett Youtube-klipp som nu blivit. ...
  http://apotekvarernettbutikk.life/fluxomed.html

BråckHiatusbråckPolyside-stol: Polyside-stol (ibland polypropstol) är en stapelbar plaststol, formgiven av den brittiske designern Robin Day 1962–1963. Den är mycket vanlig i offentliga miljöer, och är en av världens mest sålda stolar, med över 14 miljoner exemplar sålda.Fascia: En fascia är en fibrös bindvävshinna som har som främsta uppgift att hålla muskler och muskelgrupper på plats under muskelkontraktion. Med sina glatta, vita ytor och sin placering mellan musklerna underlättar de också musklerna glidrörelser mot varandra.LjumskeAlkoxigrupp: Alkoxigruppen är en vanligt förekommande funktionell grupp i den organiska kemin. Gruppen består av en alkylgrupp bunden till ett syre som i sin tur binder resten av molekylen (RO-), så de är således etrar.Nissen (olika betydelser): Nissen är ett efternamn, som burits av bland andra:Kolostomi: Kolostomi (även Colostomi) (av grekiska kolon 'tjocktarm' och stoma 'mun') är en stomi som innebär att ändtarmen och sista delen av grovtarmen tas bort och grovtarmsmynningen läggs ut genom bukväggen. Kolostomins placering är oftast på bukens vänstra sida.Polytetrafluoreten: Polytetrafluoreten eller PTFE en fluorplast med fysiska egenskaper som gör den mycket hal (låg friktion). Den är nog mest känt från varumärkena Teflon och Gore-Tex men framställs och marknadsförs också av andra firmor under namn som DyneonTMPTFE (tidigare Hostaflon), Heydeflon, Ekafluvin, Fluon, Algoflon och Polyflon.McBurneys punktExtrakorporeal membranoxygenering: ECMO står för Extracorporeal Membrane Oxygenation, på svenska extrakorporeal membranoxygenering, det vill säga syresättning utanför kroppen genom ett membran. ECMO är en modifierad hjärt- och lungmaskin som ger fullständigt gasutbyte Tomas Wester.RefluxesofagitBlindtarmsinflammationIleostomiMongolveckBariumsulfatKryptorkismPerforering