Loading...
*  DNA - Wikipedia
DNA-tester utförs genom DNA-sekvensiering och innebär kartläggning av DNA-informationen. DNA-tester används idag närmast ... Y-DNA) som ärvs från far till son; samt (3) autosomalt DNA, som är en kombination av faderns och moderns DNA. I synnerhet Y-DNA ... De två nya DNA-molekylerna hamnar sedan i varsin dottercell. Oftast sker denna DNA-replikation utan problem och de båda nya DNA ... DNA-molekylen kan finnas i flera något olika former. Hos vissa virus finns enkelsträngat DNA, ibland förkortat ssDNA (där ss ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA
*  DNA-polymeras - Wikipedia
DNA-polymeras är ett enzym (ett polymeras) som är aktivt vid replikation av cellernas DNA, vilket är det första steget i ... med komplementära nukleotider på DNA-kedjans nukleotider (A-T, C-G). DNA-polymeras finns i alla levande organismer. Det finns ... Det finns ett antal olika varianter av DNA-polymeras som används i olika faser av replikationen. Hos prokaryoter betecknas ... Upptäckten renderade det möjligt att effektivt kunna tillverka stora mängder av specifika DNA-sekvenser med hjälp av metoden ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA-polymeras
*  DNA-streckkodning - Wikipedia
DNA-streckkodning är en taxonomisk metod som använder en utvald genetisk markör i organismens DNA för att identifiera den som ... Olika DNA-fragment har föreslagits för streckkodningsmetoden. För många organismer är en delmängd av mitokondrie-DNA (mtDNA) ... "DNA-Barcoding. Taxonomie des 21. Jahrhunderts" (på en). Biologie in unserer Zeit 36 (1): sid. 40-46. doi:10.1002/biuz.200410302 ... Dessutom är DNA-streckkodning ibland den enda möjligheten att övervaka vissa organismer eller aktiviteter, t.ex. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA-streckkodning
*  DNA (musikalbum) - Wikipedia
Deras album DNA har kartlagt i topp 5 i Storbritannien, Irland, Italien, Norge, Tjeckien, USA och Kanada, och har sålt över 2 ... DNA är ett album (debutalbum) av den brittiska tjejgruppen Little Mix som släpptes den 16 november 2012. Albumet innehåller ... bland annat singeln DNA. Albumet kartlagt i 8th i Sverige, men det är bäst känd för sina framgångar i USA. De är den första ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA_(musikalbum)
*  DNA-sekvensering - Wikipedia
Se även: DNA § Användning och teknik Det finns frågetecken kring användning av DNA-sekvensering för fosterdiagnostik. Tekniken ... Tekniken är idag mycket använd för situationer där man vill sekvensera mindre fragment av DNA. För större mängder av DNA, såsom ... 1976-77 utvecklade Allan Maxam och Walter Gilbert en DNA-sekvenseringsmetod baserad på kemisk modifikation av DNA med ... änden och rening av DNA-fragment som ska märkas. Kemisk behandling bryter en liten andel av DNA-kedjorna i en eller två av de ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA-sekvensering
*  Märk-DNA - Wikipedia
Polisen om märk-DNA: Steg för steg - så använder du märk-dna Spårbart och osynligt med märk-dna DNA-märkning - Frågor & Svar. ... Märk-DNA används för att koppla föremål till ägare och kan utgöra stödbevisning för att koppla åtalade till brott. Vätskan ... Märk-DNA är en forensiskt spårbar vätska som innehåller en kriminalteknisk kod för varje behållare. Den som märker sina objekt ... DNA-märkta föremål sänds till analys från Polisens stöldgodsmottagningar kan på så vis återlämnas till registrerade ägare. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rk-DNA
*  Denaturering (DNA) - Wikipedia
En annan vanligt använd beskrivning är att DNA:t smälter. Detta kan iakttas genom att absorptionen av UV-ljus ökar drastiskt ... Denaturering är ett koncept inom genetiken som avser den process då dubbelkedjat DNA bryts ner till två enkelkedjor. ... Utöver detta påverkas även smälttemperaturen av antalet cytidin- och guanin-basparningar i DNA:t. Eftersom dessa basparar med ... Jonkoncentrationen - Eftersom de negativa fosfatgrupperna i DNA-kedjans fosforibosryggrad är negativa kan positiva joner ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Denaturering_(DNA)
*  Hybrid-DNA - Wikipedia
En annan benämning på hybrid-DNA-teknik är rekombinant DNA. Med hybrid-DNA-tekniken kan forskare foga samman arvsanlag av helt ... DNA-hybriden placeras sedan i en bakterie, när bakterien delar sig förökas också det infogade arvsanlaget från människan. Detta ... Den nya, konstgjorda produkten, ett hybrid-DNA, kan föras in i en ny cell och förökas där. Denna teknik kan användas till ... Hybrid-DNA-teknik är en metod med vilken man kan modifiera arvsanlagen. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hybrid-DNA
*  DNA (tidskrift) - Wikipedia
DNA är en månatligt tidskrift som riktar sig till homosexuella män. Tidskriften innehåller berättelser, kändisprofiler, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA_(tidskrift)
*  T-DNA - Wikipedia
Den bit DNA som överförs till växters cellkärna efter infektion från Agrobacterium tumefaciens. Detta används i gentekniken, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/T-DNA
*  E-DNA - Wikipedia
e-DNA ("environmental DNA") är de rester av DNA som finns i omgivningen utanför en organism. Alla organismer lämnar DNA-spår i ... Det finns tekniker för att samla in denna typ av DNA och med hjälp av DNA-streckkodning spåra organismer som vistats i/haft ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/E-DNA
*  DNA-virus - Wikipedia
Ett DNA-virus är ett virus vars arvsmassa bärs av DNA, som replikeras av DNA-polymeras. Enligt Baltimoresystemet för ... Virusen i grupp I har dubbelsträngat DNA (dsDNA) och grupp II av enkelsträngat DNA (ssDNA). Virus som har enkelsträngat DNA ... Grupp VII i Baltimoresystemet, såsom viruset för hepatit B, har sitt genom i form av DNA, men räknas inte som DNA-virus ... klassificering av virus inryms DNA-virusen i grupp I och II. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA-virus
*  DNA-metylering - Wikipedia
DNA-metylering är en typ av kemisk modifiering av DNA som innebär att en metylgrupp adderas till en eller flera nukleotider i ... I dessa bakterier styrs sammansättningen av de nya DNA-strängarna under replikationen av enzymet DNA-polymeras III. Ungefär en ... DNA-metylering är även en del av den epigenetiska koden och den är delaktig i hur gener regleras, främst om gener är påslagna ... Bevisen för att DNA-metylering påverkar uttrycket av gener grundar sig på att det finns ett starkt omvänt samband mellan graden ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA-metylering
*  DNA Welho - Wikipedia
DNA Welho är Finlands största Kabel-TV operatör som tillhandahåller TV, betal-TV och bredband i huvudstadsregionen. Officiell ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA_Welho
*  DNA Oyj - Wikipedia
DNA Welho DNA Oyj (engelska) DNA Oyj (svenska) DNA Oyj (finska) Denna artikel om ett finländskt företag saknar väsentlig ... DNA Oyj är ett telekommunikationsföretag i Finland med över 3 miljoner kunder och en av Finlands största teleoperatörer.. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA_Oyj
*  Mitokondriellt DNA - Wikipedia
Mitokondriellt DNA, mitokondrie-DNA, mtDNA eller mDNA är DNA som finns i mitokondrierna - kroppens kraftstationer, som ... Människans mitokondriella DNA består av fem till tio ringar av DNA, som består av 16 569 baspar med 37 gener. Av dessa gener ... nukleära DNA:t. mtDNA följer med äggcellen från modern till barnet, varför barnets mitokondriella DNA är en exakt kopia av ... Mitokondriellt DNA är därför ett mycket bra redskap för att spåra släktskap på mödernet, och har använts för att spåra många ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mitokondriellt_DNA
*  Satellit-DNA - Wikipedia
Satellit-DNA har fått sitt namn eftersom det oftast har en annan densitet än övrigt DNA vilket resulterar i att den bildar en ... För andra betydelser av Satellit, se satellit (olika betydelser) Satellit-DNA är mångfaldigt upprepade, mycket korta, DNA- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Satellit-DNA
*  DNA-glykosylas - Wikipedia
DNA-polymeras beta samt DNA-ligas. Base excision repair Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ... är en reparationsprocess som aktiveras vid skador på DNA-kedjan. DNA-glykosylaser katalyserar det första steget i reparationen ... DNA-glykosylaser är en familj av enzymer som arbetar med så kallad base excision repair, vilket ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA-glykosylas
*  DNA-ligas - Wikipedia
DNA-ligas är ett enzym (ett ligas) som har isolerats från bakterier och används mycket ofta inom molekylärbiologin för att ... sätta ihop två olika DNA-fragment. Enzymet katalyserar bildningen av en fosfodiesterbindning vilket är en energikrävande ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA-ligas
*  Skräp-DNA - Wikipedia
Skräp-DNA (an engelskans junk-DNA) är en form av icke-kodande DNA, det vill säga, delar av DNA-molekylen som inte kodar för ... En form av skräp-DNA är introner. När DNA har blivit transkriberat till budbärar-RNA i cellkärnan så bortfaller vissa bitar ( ... Till skräp-DNA:t hör också områden mellan gener som ej genererar protein eller RNA-transkript. I takt med att förståelsen för ... DNA:ts funktioner ökar så ökar dock också förståelsen för dessa områden, som bland annat visat sig innehålla områden viktiga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Skr%C3%A4p-DNA
*  Komplementärt DNA - Wikipedia
Komplementärt DNA, (Svenska biotermgruppen) eller cDNA står för complementary DNA, vilket är komplementerande DNA-sekvens och ... Denna DNA-sekvens kan sedan ligeras in i värdcellens genom. Eftersom intronerna i ursprungs-DNA:t har splitsats bort ur RNA:t ... DNA är mycket stabilare än RNA och lämpar sig därför bättre för de flesta analysmetoder. Särskilt som första steg inför en PCR- ... Efter att ha infekterat en cell kommer dessa virus att inkorporera RNA-sekvensen till värdcellens DNA genom enzymet omvänt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Komplement%C3%A4rt_DNA
*  Polisens DNA-register - Wikipedia
DNA-registret med DNA-profiler från personer som dömts till annan påföljd än böter, exempelvis fängelse eller villkorlig dom. ... Regleringen av de svenska DNA-registren styrs av Polisdatalagens 4:e kapitel 1-10 §§. PKU-registret Topsning Dna-register, nfc. ... Den svenska polisen för fyra DNA-register: Spårregistret, med DNA-profiler från brottsplatsspår som inte träffat mot någon ... Utredningsregistret, med DNA-profiler från personer som är skäligen misstänkta för ett brott som kan ge fängelse som påföljd. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Polisens_DNA-register
*  Icke-kodande DNA - Wikipedia
Ribosomalt DNA och tRNA-kod hör även de till icke-kodande DNA. Mycket av de icke-kodande DNA-sekvensernas funktion är dock ännu ... Icke-kodande DNA utgör ett brett område av DNA-kod som antingen påverkar DNA-kedjans struktur, eller uttrycket av olika gener ... Inom genetiken är icke-kodande DNA områden på en organisms DNA-sekvens som inte kodar för proteingenererande mRNA-transkript. ... Icke-kodande funktionellt DNA rRNA tRNA mikroRNA Cis- och Transregulatoriska element Introner Pseudogener Högrepeterande ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Icke-kodande_DNA
*  DNA (olika betydelser) - Wikipedia
DNA har flera betydelser: Det norske Arbeiderparti Deoxiribonukleinsyra (förkortning DNA, från engelskans deoxyribonucleic acid ... DNA Oyj, ett telekommunikationsföretag i Finland. Djurgårdens Nya Affärsnätverk, en stiftelse för Djurgårdens IF Fotboll. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA_(olika_betydelser)
*  DNA-DNA-hybridisering - Wikipedia
Idag används istället ofta DNA-sekvensering och sekvensjämförelser som metoder för att fastställa genetisk distans. DNA-DNA- ... as Indicated by DNA-DNA Hybridization". Journal of Molecular Evolution: s. 2-15. ^ DNA hybridization in the apes -- Technical ... Det enkelsträngade DNA-segmentet från den ena organismen märks med en radioaktiv isotop och blandas sedan med de omärkta DNA- ... THE DNA-DNA HYBRIDIZATION TECHNIQUE: Methods and discussions about groups, by Dr. Charles G. Sibley Texten är översatt från ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA-DNA-hybridisering • Wikipedia
 • Mitokondrisk Eva Dna-sekvensering Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Mitochondrial DNA, 29 maj 2010. (wikipedia.org)
 • finns
 • För större mängder av DNA, såsom ett helt genom, finns det andra metoder som är mer lämpliga, såsom shotgun sekvensering och den svenskutvecklade pyrosekvenseringen. (wikipedia.org)
 • Metoden kräver att ett mycket stort antal kopior av det DNA-fragment man önskar sekvensera finns tillgängligt. (wikipedia.org)
 • Bevisen för att DNA-metylering påverkar uttrycket av gener grundar sig på att det finns ett starkt omvänt samband mellan graden av metylering och graden av genuttryck - det vill säga ju mer DNA-sekvensen för en specifik gen är metylerad desto mindre uttrycker den sig, och vice versa. (wikipedia.org)
 • Idag finns det ett flertal DNA-tester som kan användas som hjälpmedel i avelsarbetet för att minska förekomsten av vissa sjukdomar i olika hundraser. (skk.se)
 • Hundens genetiska information, arvsanlagen, finns lagrad i alla celler i form av DNA, deoxiribonukleinsyra, som kemiskt består av sockergrupper, fosfatgrupper och kvävebaser. (skk.se)
 • Digital metod för att med en DNA-sekvens söka i databaser och matcha den mot de sekvenser som finns samlade där. (nrm.se)
 • DNA-antikroppar finns ibland hos friska men ffa hos de som har en reuamtisk sjukdom som kallas SLE. (netdoktor.se)
 • DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism. (wikipedia.org)
 • I de celler som bygger upp eukaryota organismer, så som växter, djur, svampar och protister, finns det mesta av DNA:et i en cellkärna. (wikipedia.org)
 • Hos vissa virus finns enkelsträngat DNA, ibland förkortat ssDNA (där ss står för "single strand") men den vanligaste är den dubbelspiral, så kallad dubbelhelix, av två nukleotidkedjor, som upptäcktes och beskrevs av Francis Crick och James Watson 1953. (wikipedia.org)
 • DNA-molekylen följer Chargaffs regel, vilken säger att det alltid finns lika många adenosinbaser som tyminbaser och lika många cytosinbaser som guaninbaser. (wikipedia.org)
 • Dess specifika uppgift är att påskynda sammanfogningen av nukleotider, DNA:s informationsbärare, med komplementära nukleotider på DNA-kedjans nukleotider (A-T, C-G). DNA-polymeras finns i alla levande organismer. (wikipedia.org)
 • Det finns dock inte i en del virus som har sitt genom i form av RNA istället för DNA och därför bara använder sig av RNA-polymeras. (wikipedia.org)
 • Det finns ett antal olika varianter av DNA-polymeras som används i olika faser av replikationen. (wikipedia.org)
 • e-DNA ("environmental DNA") är de rester av DNA som finns i omgivningen utanför en organism. (wikipedia.org)
 • Det finns tekniker för att samla in denna typ av DNA och med hjälp av DNA-streckkodning spåra organismer som vistats i/haft kontakt med miljön, utan att någonsin se en organism eller vävnadsdel. (wikipedia.org)
 • Mitokondriellt DNA, mitokondrie-DNA, mtDNA eller mDNA är DNA som finns i mitokondrierna - kroppens kraftstationer, som tillverkar bränsle i form av adenosintrifosfat (ATP) som sedan övriga delar av cellen kan använda. (wikipedia.org)
 • ofta
 • DNA-ligas är ett enzym (ett ligas ) som har isolerats från bakterier och används mycket ofta inom molekylärbiologin för att sätta ihop två olika DNA-fragment . (wikipedia.org)
 • DNA-glykosylaser katalyserar det första steget i reparationen, de verkar genom att hydrolysera den skadade kvävebasen (puriner eller pyrimidiner), vilken ofta är en uracilgrupp som bildats då cytidin deaminerats. (wikipedia.org)
 • Idag används istället ofta DNA-sekvensering och sekvensjämförelser som metoder för att fastställa genetisk distans. (wikipedia.org)
 • Mitokondriell gen med förhållandevis liten variation som ofta används för att artbestämma DNA från däggdjur. (nrm.se)
 • Det som ofta brukar kallas DNA-molekylens ryggrad utgörs av sockermolekyler och fosfat-grupper sammansatta med esterbindningar. (wikipedia.org)
 • I molekylärbiologiska och biokemiska laboratorier används ofta ett värmestabilt DNA-polymeras som kallas taq-polymeras. (wikipedia.org)
 • eftersom
 • Metoden blev mer populär än den två år tidigare publicerade plus-minussekvenseringsmetoden utvecklad av Sanger och Cuolson, eftersom renat DNA kunde användas direkt, medan den ursprungliga Sanger-metoden förutsatte en del förarbete. (wikipedia.org)
 • Eftersom dideoxinukleotiderna är färre till antalet än de vanliga nukleotiderna är det högre sannolikhet att en vanlig nukleotid inkorporeras, men när en dideoxinukleotid byggs in av dna-polymeraset termineras elongeringen eftersom OH-grupp saknas på 3'-kolet. (wikipedia.org)
 • Eftersom intronerna i ursprungs-DNA:t har splitsats bort ur RNA:t saknar även cDNA introner. (wikipedia.org)
 • DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept, eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner. (wikipedia.org)
 • Jonkoncentrationen - Eftersom de negativa fosfatgrupperna i DNA-kedjans fosforibosryggrad är negativa kan positiva joner stabilisera en lösning av enkelsträngade DNA-strängar. (wikipedia.org)
 • Satellit-DNA har fått sitt namn eftersom det oftast har en annan densitet än övrigt DNA vilket resulterar i att den bildar en andra sträng, en satellit, när genomet separeras genom densitetsgradient. (wikipedia.org)
 • annan
 • En annan metod för sekvensering av kortare DNA-segment kallas för pyrosekvensering och baseras på reaktioner där inbindandet av nukleotider till en komplementär dna-sträng ger upphov till en ljusreaktion. (wikipedia.org)
 • En annan benämning på hybrid-DNA-teknik är rekombinant DNA. (wikipedia.org)
 • DNA-registret med DNA-profiler från personer som dömts till annan påföljd än böter, exempelvis fängelse eller villkorlig dom. (wikipedia.org)
 • Metoden, framtagen av Sibley och Ahlquist, går ut på att jämföra smältpunkten för en enkelsträngad DNA-sekvens genom hybridisering sammanlänkad med en exakt likadan DNA-sekvens i jämförelse med samma DNA-sekvens sammanlänkad med en okänd DNA-sekvens från en annan organism. (wikipedia.org)
 • En annan vanligt använd beskrivning är att DNA:t smälter. (wikipedia.org)
 • idag
 • Tekniken är idag mycket använd för situationer där man vill sekvensera mindre fragment av DNA. (wikipedia.org)
 • DNA-sekvensering sker idag främst genom den så kallade Sanger-dideoxy-metoden. (wikipedia.org)
 • Enzymet omvänt transkriptas kan köpas kommersiellt och utnyttjats idag inom biomolekylär forskning för att omvandla RNA till DNA. (wikipedia.org)
 • Det äldsta DNA:t kommer idag från ett hästben som hittades i permafrosten i Alaska, där det legat begravt i uppskattningsvis 700,000 år. (nrm.se)
 • kallas
 • DNA-sekvensen utgör den ärvda genetiska informationen i celler och bestämning är därför viktig både i grundläggande forskning kring organismer inom det fält av biologin som kallas systematisk biologi och i tillämpade områden såsom rättsmedicinska utredningar. (wikipedia.org)
 • När DNA har blivit transkriberat till budbärar-RNA i cellkärnan så bortfaller vissa bitar (intronerna, som också kallas skräp-RNA. (wikipedia.org)
 • Kallas den fas under PCR då primern binder till DNA:t. (nrm.se)
 • De delar av DNA-molekylen som ansvarar för tillverkningen av dessa komponenter kallas gener. (wikipedia.org)
 • Koden läses av genom att översätta delar av DNA:t till nukleinsyran RNA i en process som kallas transkription. (wikipedia.org)
 • Inom cellen arrangeras DNA i långa strukturer som kallas kromosomer. (wikipedia.org)
 • I denna form som brukar kallas B består DNA-molekylen av två kedjor där nukleotidernas socker- och fosfatdelar är vända utåt och bildar två "ryggrader" som är ihoptvinnade till en dubbel spiral. (wikipedia.org)
 • ibland
 • Dessutom är DNA-streckkodning ibland den enda möjligheten att övervaka vissa organismer eller aktiviteter, t.ex. (wikipedia.org)
 • Metoden benämns ibland kemisk sekvensering och har sitt ursprung i studier av DNA-proteiners interaktion, nukleinsyrans struktur och epigenetisk modifikation av DNA, områden där metoden fortfarande har viktiga användningsområden. (wikipedia.org)
 • Används ibland synonymt med DNA-fragment och kan exempelvis se ut så här: ATGTTAGCCTCAGTACT. (nrm.se)
 • metod
 • DNA-streckkodning är en taxonomisk metod som använder en utvald genetisk markör i organismens DNA för att identifiera den som tillhör en särskild art. (wikipedia.org)
 • Hybrid-DNA-teknik är en metod med vilken man kan modifiera arvsanlagen. (wikipedia.org)
 • En del bakterier - däribland den vanligt förekommande Escherichia coli - utnyttjar DNA-metylering som en metod att minska antalet felaktiga basparningar under replikationen. (wikipedia.org)
 • Metod för att identifiera från vilken art DNA:t i ett prov kommer. (nrm.se)
 • organismer
 • För många organismer är en delmängd av mitokondrie-DNA (mtDNA) lämplig som streckkod - den innehåller oftast inga introner (förutom i svamp) och är bara i mycket liten utsträckning föremål för rekombination. (wikipedia.org)
 • En översikt över DNA-streckkodning och hur det går till i praktiken ges av forskare vid Naturhistoriska Riskmuseet , , Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och SweBOL http://swebol.org/ Metoden börjar testas i miljöövervakning, för att identifiera och övervaka organismer, alltifrån bakterier till älgar, enstaka individer till hela mångfalden, och deras aktivitet i naturen. (wikipedia.org)
 • DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus). (wikipedia.org)
 • vanliga
 • Dideoximetoden går till så att en viss mängd av det DNA (templat) som ska sekvenseras blandas med en mindre mängd speciella så kallade dideoxinukleotider, vanliga trifosfatnukleotider, ett DNA-polymeras, en primer och därefter initieras ett normalt polymeraskedjereaktions-program (PCR) i termocyklern. (wikipedia.org)
 • Under den här rubriken har vi samlat vanliga frågor och svar om DNA-tester. (skk.se)
 • alla dess genprodukter behöver subenheter skapade från det vanliga, nukleära DNA:t. mtDNA följer med äggcellen från modern till barnet, varför barnets mitokondriella DNA är en exakt kopia av moderns. (wikipedia.org)
 • fyra
 • Kemisk behandling bryter en liten andel av DNA-kedjorna i en eller två av de fyra nukleotiderna (G, A+G, C, C+T). På grund av detta skapas ett antal märkta fragment, från den radioaktivt märkta änden till första avbrottet i varje molekyl. (wikipedia.org)
 • Varje nukleotid kan sägas bestå av tre delar: en molekyl av sockerarten deoxiribos, en fosfatgrupp och en av de fyra kvävebaserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T). Kvävebasernas ordningsföljd i DNA-molekylen bestämmer uppbyggnaden av kroppens alla proteiner. (wikipedia.org)
 • enda
 • Hittills används DNA-tester huvudsakligen för sjukdomar som styrs av en enda gen och där nedärvningen är såkallad autosomal recessiv. (skk.se)
 • Förutom cellkärnan, som innehåller cellens genom lagrat i kromosomernas DNA, är mitokondrien den enda av djurcellens organeller som innehåller eget DNA. (wikipedia.org)
 • delar
 • DNA-hybriden placeras sedan i en bakterie, när bakterien delar sig förökas också det infogade arvsanlaget från människan. (wikipedia.org)
 • Dessa kompakta strukturer reglerar interaktionerna mellan DNA och andra proteiner och kontrollerar på så vis bland annat i vilken grad olika delar av kromosomen transkriberas. (wikipedia.org)
 • kemisk
 • 1976-77 utvecklade Allan Maxam och Walter Gilbert en DNA-sekvenseringsmetod baserad på kemisk modifikation av DNA med efterföljande delning vid specifika baser. (wikipedia.org)
 • Fragmentering eller kemisk förändring av DNA:t, vilket uppstår efter att en organism dör. (nrm.se)
 • analys
 • Många av de metoder som används för analys av miljö-DNA har sitt ursprung i forskningen. (nrm.se)
 • DNA-märkta föremål sänds till analys från Polisens stöldgodsmottagningar kan på så vis återlämnas till registrerade ägare. (wikipedia.org)
 • genetisk
 • DNA-DNA-hybridisering refererar generellt till en molekylärbiologisk teknik som mäter graden av genetisk likhet mellan olika enkelsträngade DNA-sekvenser. (wikipedia.org)
 • Med andra ord kommer de att separera vid en högre temperatur än de dubbelsträngade hybrid-DNA-sekvenser som har en lägre grad av genetisk likhet. (wikipedia.org)
 • Skillnaden mellan smältpunkten för de DNA-sekvenser som hybridiserat med sig själv och det DNA-sekvenser som hybridiserat med den andra organismens DNA-skevens avgör graden av genetisk distans och blir därmed ett mått på den genetiska likheten mellan de båda organismerna ^ Genetic Similarities: Wilson, Sarich, Sibley, and Ahlquist ^ C.G. Sibley and J.E. Ahlquist (9 november 1984). (wikipedia.org)
 • annat
 • I takt med att förståelsen för DNA:ts funktioner ökar så ökar dock också förståelsen för dessa områden, som bland annat visat sig innehålla områden viktiga för genreglering, exempelvis enhancerregioner. (wikipedia.org)
 • Albumet innehåller bland annat singeln DNA. (wikipedia.org)
 • styrs
 • I dessa bakterier styrs sammansättningen av de nya DNA-strängarna under replikationen av enzymet DNA-polymeras III. (wikipedia.org)
 • Enzymet
 • Efter att ha infekterat en cell kommer dessa virus att inkorporera RNA-sekvensen till värdcellens DNA genom enzymet omvänt transkriptas, som transkriberar RNA-sekvensen till DNA-sekvens. (wikipedia.org)
 • viktigt
 • DNA-sekvensering är också mycket viktigt för att identifiera ärftliga sjukdomar och, i förlängningen, hur man skall bota dem. (wikipedia.org)
 • Minst lika viktigt är att välja ut vilket DNA som ska analyseras. (nrm.se)
 • gener
 • DNA-metylering är även en del av den epigenetiska koden och den är delaktig i hur gener regleras, främst om gener är påslagna eller avslagna.Graden av metylering i genomet kan till viss del vara ärftligt och spelar en stor roll vid utvecklingen av de flesta typer av cancer på grund av dess förmåga att orsaka mutationer. (wikipedia.org)
 • Till skräp-DNA:t hör också områden mellan gener som ej genererar protein eller RNA-transkript. (wikipedia.org)
 • Gener som sitter på den förlorade biten DNA kommer att förlora sin normala funktion i kroppen. (mynewsdesk.com)
 • dock
 • Nu visade dock provsvar att jag hade anti-DNA, därför bör jag inte ta TNF-blockerare menar läkaren utan föreslår Mabthera istället, vilket innebär som jag förstår det att jag inte ska bli gravid. (netdoktor.se)
 • Jag förstår dock inte riktigt vad det här anti-DNA betyder. (netdoktor.se)
 • process
 • DNA-sekvensering är den process som används för att med biokemiska metoder bestämma ordningen av kvävebaserna (nukleotiderna) adenin, guanin, cytosin och tymin i DNA. (wikipedia.org)
 • Process för att läsa av DNA-sekvenser och på så sätt omvandla dem till digitala sekvenser. (nrm.se)
 • Denaturering är ett koncept inom genetiken som avser den process då dubbelkedjat DNA bryts ner till två enkelkedjor. (wikipedia.org)
 • engelska
 • THE DNA-DNA HYBRIDIZATION TECHNIQUE: Methods and discussions about groups, by Dr. Charles G. Sibley Texten är översatt från engelska wikipedias artikel DNA-DNA_hybridisation, läst 2007-05-29, där följande källa anges: Graur, D. & Li, W-H. 1991 (2nd ed. 1999). (wikipedia.org)
 • svar
 • DNA-testet ger svar på om hunden är fri från sjukdomsanlaget (normal), anlagsbärare eller genetiskt affekterad. (skk.se)
 • praktiken
 • Konsten att göra en höna av en fjäder - DNA-streckkoder i praktiken. (wikipedia.org)
 • Genom ett DNA-test, i praktiken ett enkelt blodprov, kan man få information om vilka arvsanlag hunden bär på för den aktuella sjukdomen. (skk.se)
 • specifika
 • Upptäckten renderade det möjligt att effektivt kunna tillverka stora mängder av specifika DNA-sekvenser med hjälp av metoden PCR. (wikipedia.org)
 • kunna
 • Elimineringsdatabasen med DNA-profiler från personal och andra berörda personer för att kunna spåra prover som kontaminerats med dna från personer som direkt eller indirekt varit i kontakt med bevismaterial. (wikipedia.org)
 • prover
 • För att få fram användbar information ur miljö-DNA så gäller det inte bara att välja ut en organism att studera och ett material att ta prover från. (nrm.se)
 • Vad ska man tänka på när prover för miljö-DNA tas i fält och vilken utrustning kan behövas? (nrm.se)
 • Det kan vara så att det spår av DNA antikroppar som dina prover visat, kan betyda en risk om du får TNF-hämmande läkemedel (Remicade, Enbrel eller Humira). (netdoktor.se)
 • Arkiverad
 • DNA hybridization in the apes -- Technical issues Arkiverad 9 maj 2007 hämtat från the Wayback Machine. (wikipedia.org)
 • kommer
 • De enkelsträngade DNA-sekvenser som har en hög grad av likhet kommer att binda hårdare till varandra och kräva en större mängd energi för att separeras. (wikipedia.org)
 • Vi kommer att lägga upp ett antal filmer som visar hur du ska samla miljöprover och hur analyser av DNA kan gå till. (nrm.se)
 • Vi kommer att kika närmare på några forskningsprojekt och du kan redan nu ta del av hur två forskare vid museet använder miljö-DNA . (nrm.se)
 • grupp
 • Enligt Baltimoresystemet för klassificering av virus inryms DNA-virusen i grupp I och II. (wikipedia.org)
 • struktur
 • Del av DNA-molekylens struktur, vilken är formad som en dubbel-helix, med två tvinnade strängar sammanlänkade av basparen. (nrm.se)
 • kemikalier
 • I Maxam-Gilbert-metoden används giftiga kemikalier och radioaktivt märkt DNA i betydligt högre grad än i kedjetermineringsmetoden. (wikipedia.org)
 • vissa
 • Metylering både på kvävebaserna och deoxiribosresterna i DNA-molekylen kan även orsakas av vissa cancerogena ämnen. (wikipedia.org)
 • prov
 • Det huvudsakliga målet för DNA-streckkodning är att identifiera ett okänt prov med hjälp av en redan existerande klassificering. (wikipedia.org)
 • Innan
 • Nedan hittar du mer information om våra allmänna villkor, som du måste läsa igenom och godkänna innan du använder vår webbplats på AncestryDNA.co.uk (eller lokaliserad webbplats för ditt land, om tillämpligt)("webbplatsen för AncestryDNA" eller "webbplatsen") eller de olika tjänsterna för DNA-test och släktforskning som erbjuds genom webbplatsen. (ancestry.com)
 • 3'. Modifieringen kvarstår under hela cellcykeln, vilket gör DNA-molekylen tillfälligt hemimetylerad (till hälften metylerad) då det tar ett par minuter innan den nysyntetiserade DNA-strängen är metylerad till samma grad som mall-strängen. (wikipedia.org)
 • personer
 • Utredningsregistret, med DNA-profiler från personer som är skäligen misstänkta för ett brott som kan ge fängelse som påföljd. (wikipedia.org)
 • Varför dina läkare reagerat på provet beror på att personer som behandlats men t ex Enbrel har utvecklat DNA antikroppar. (netdoktor.se)