Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Död: Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.Plötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Hjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Attityder till döden: En persons uppfattning om olika aspekter av döden, baserade på psykosocialt och kulturellt inflytande.Kaspaser: En familj intracellulära cysteinproteinaser. De har en nyckelroll vid inflammationer och apoptos hos däggdjur, och är specifika för asparaginsyra vid position P1. De indelas i två klasser, utifrån län gden på N-terminalprodomänerna. Kaspas-1, -2, -4, -5, -8 och -10 har långa prodomäner, medan kaspas-3, -6, -7 och -9 har korta. EC 3.4.22.-.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Receptors, Death DomainCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.TidsfaktorerRiskfaktorerDödlighet: Alla dödsfall i en given population.Obduktion: Postmortemundersökning av en kropp.Kaspas-3VävnadsdödUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Protonkogenproteiner c-bcl-2Retrospektiva studierSignalomvandlingCD95-antigener: Differentieringsantigener på ett flertal cellstammar, inklusive lymfoida och lymfoblastoida. Deras primära uppgift är att reglera perifera immunsvar, vilket åstadkoms genom att apoptos sätts igång.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.DNA fragmenteringBehandlingsresultatSurvival AnalysisTumörcellinjeCaspase InhibitorsCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Prospektiva studierAutofagi: Cellers egenskap att kunna skilja ut och bryta ned skadade eller överflödiga beståndsdelar genom autofaga vakuoler (cytolysosomer). Autofagocytos spelar en stor roll i kräldjurens omvandlingsprocess o ch i samband med osteoklasters nedbrytning av benvävnad. Sy. autofagi.TUNEL: En in situ-metod för att upptäcka DNA-områden som stubbats vid apoptos. Terminalt deoxinukleotidyltransferas används för att binda märkt dUTP, på ett malloberoende sätt, till 3-prim OH-ändarna på enkel- eller dubbelsträngat DNA. Denna s k TUNEL-metoden markerar apoptos i enskilda celler, vilket gör den känsligare än agarosgelelektrofores för analys av DNA-fragmentering.Kaspas-8Spädbarnsdödlighet: Dödsfall bland spädbarn i åldrarna 28 till 365 dagar i en given population (enligt National Center for Health Statistics, USA, definition). Perinatal mortalitet avser dödsfall mellan den 28 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. Neonatal dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.Death Domain Receptor Signaling Adaptor ProteinsKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.BH3 Interacting Domain Death Agonist ProteinNervcellerFörenta Staternabcl-2-Associated X ProteinPrognosSurvival RateReaktiva syreradikalerTumörerRiskbedömningAge FactorsKaspas-9FasL-proteinEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.CellinjeAminosyraklorometylketoner: Hämmare av serinproteinas och enzym innehållande sulfhydrylgrupper. De har alkylerande verkan och kan störa translationsprocessen.Mord: Uppsåtligt berövande av annan människas liv (enligt Brottsbalken).Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.RegisterMöss, inavlade C57BLSjälvmordCytokromer cGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Mödradödlighet: Dödlighet till följd av komplikationer under graviditet och förlossning i en given population.Cysteinproteinashämmare: Exogena eller endogena föreningar som hämmar cysteinendopeptidaser.Kaplan-Meier EstimateNAD+ ADP-ribosyltransferasbcl-X-proteinbcl-Associated Death ProteinBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.RiskMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Sår och skadorMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Programmed Cell Death 1 ReceptorFörväntad livslängd: Ett tal, baserat på känd statistik, som anger det antal år som en människa av viss ålder rimligen kan förväntas leva.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Hjärt-kärlsjukdomarSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Receptors, TNF-Related Apoptosis-Inducing LigandTNF-Related Apoptosis-Inducing LigandTumörceller, odladeModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurTumörsuppressorprotein p53EnzymhämmareProtonkogenproteinerBefolkningsstatistikMembranpotential, mitokondriell: Spänningsskillnaden, normalt ungefär -180mV, som upprätthålls över det inre mitokondriemembranet genom en nettovandring av positiv laddning över membranet. Den utgör huvudkomponenten av den protonpotential som driver ATP-syntesen i mitokondrier.Drug OverdoseKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Tumörnekrosfaktor-alfaMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.TumörnekrosfaktorreceptorerKvävning: Asfyxi. Ett tillstånd av andnöd till följd av bristande tillförsel av syre.TransfektionJurkatceller: En cellinje som härrör från human T-cell-leukemi och som används för att bestämma mekanismen för differentierad känslighet för cancermedel och strålning.RNA, Small InterferingFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.BefolkningsstudierVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.TerminalvårdSmärtsam förlust: I samband med förlust av anhörig och sorg; hela sorgeprocessen omfattas.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Nervskyddande medelImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Postoperativa komplikationerHjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Receptor-Interacting Protein Serine-Threonine KinasesMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Mortality, PrematureRåttor, Sprague-DawleyBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Vägtrafikolyckor: Olyckor på gator, vägar, motorvägar, torg, cykelleder för allmän trafik, samt gång- eller ridbana invid dessa, som inbegriper förare, passagerare, fotgängare och fordon. Vägtrafikolyckor kan hänföras till bilar (personbilar, bussar och lastbilar), cyklar, motorcyklar och annan anordning på hjul, band eller medar för färd på marken.Cellskydd: Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.ElektrokardiografiMembranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.bcl-2 Homologous Antagonist-Killer ProteinAnnexin V: Ett protein i annexinfamiljen som isolerats ur den mänskliga livmodern och andra vävnader. Det hämmar cytosolfosfolipas A2 och uppvisar antikoagulerande aktivitet.WalesKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.UppregleringDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.RNA, budbärarCellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.SkottskadorTNF Receptor-Associated Death Domain ProteinFörgiftningarReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser: En undergrupp mitogenaktiverade proteinkinaser som aktiverar transkriptionsfaktor AP-1via fosforylering av c-junproteiner. De ingår i de intracellulära signalsystem som reglerar celltillväxt, celldöd och celldifferentiering. EC 2.7.11.24 (EC-förslag 2005).RecurrenceCelldelning: En cells förökning genom delning.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Inhibitor of Apoptosis ProteinsKaspas-1: En medlem i kaspasfamiljen som är starkt specifik för interleukin-1beta. Enzymet är av betydelse vid inflammationstillstånd och apoptos hos däggdjur. Interleukin-1beta-omvandlande enzym förkortas ofta ICE. EC 3.4.22.36Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.SjukdomsgradsmåttNedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.Kaspas-2HjärtsjukdomarOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionRättspatologi: En särskild gren av patologin, med tillämpning i rättssammanhang.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.DödfödselSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Djur, nyföddaKaspas-7Vävnads- och organanskaffningPropidiumCysteinendopeptidaser: Endopeptidaser som vid katalys använder cystein. Denna enzymgrupp inaktiveras av sulfhydrylreagentia. EC 3.4.22.RNA-interferensFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.NF-kappa BMyokardischemiStorbritannienCellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.Epidemiologiska metoderOddskvotGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.ProteinerApoptotic Protease-Activating Factor 1Hjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.RegressionsanalysBrösttumörer: Cancer i bröstet.StaurosporinCytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.Rökningbcl-2-gener: B-cellsleukemi/lymfom-2-gener, ansvariga för att blockera apoptos (celldöd) i normala celler och förknippade med follikulärt lymfom vid överrepresentation. Förhöjt uttryck beror på t(14;18)-translokering. Hos människa är c-bcl-2-genen belägen vid 18q24 på den långa armen på kromosom 18.NervgifterFluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Protein-serin-treoninkinaserDödlighetstabeller: Sammanfattande statistik som beskriver dödlighets- och överlevnadsmönstren i populationer. Dessa metoder kan användas för att studera inte bara dödsfall, men även annan given ändpunkt, som t ex sjukdomsdebut eller förekomst av sjukdomskomplikationer.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Rekombinanta proteinerKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Kalpain: Ett cysteinproteinas som finns i många vävnader. Det hydrolyserar en rad olika endogena proteiner, inkl. neuropeptider, cytoskelettproteiner, proteiner i glatt muskulatur, hjärtmuskelvävnad, lever, blodplättar och erytrocyter. Man känner till två underklasser med hög resp. låg känslighet för kalcium. Enzymet tar bort Z-skivorna och M-linjerna från myofibriller, aktiverar fosforylaskinas och nukleotidoberoende proteinkinas.Adaptorproteiner, signalöverförandeDNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ ICerebrovaskulära sjukdomar: Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. Termen är inte begränsad till att definiera sjukdomstillstånd i cerebrum, utan omfattar kärltillstånd i hela hjärnan, inklusive diencefalon, h järnstammen och lillhjärnan.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.OrgangivareBarnadödlighet: Antalet dödsfall bland barn mellan ett och tolv år gamla i en given population.SverigeChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Fibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.Mikrotubulusassocierade proteiner: Proteiner med hög molekylvikt som förekommer i cytoskelettets mikrotubuli. Under vissa förhållanden krävs de för hopsättningen av tubulin med mikrotubuli och för stabilisering av mikrotubulistrukturerna.Sorg: Normal reaktion på förlust, av närstående, husdjur, eller föremål, t ex. Sorgen är självbegränsande och brukar gå över med tiden.Perinatal dödlighetProtonkogenproteiner c-akt

*  Dödsorsaker 2009
Dödsorsaksstatistiken från Socialstyrelsen visar att dödligheten för de flesta dödsorsaker minskar. Vanligast är hjärt- och ... Dödsorsaker 2009 är en ren statistikrapport. För dig som vill veta mer om till exempel dödsorsaksstatistikens historia, hur ... Dödsorsaksstatistiken från Socialstyrelsen visar att dödligheten för de flesta dödsorsaker minskar. Vanligast är hjärt- och ...
  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-3-22
*  Dödsorsaker 1996
För att handla i Socialstyrelsens webbutik måste du ha en webbläsare som stödjer JavaScript. Om du inte har det kan du beställa publikationer genom Socialstyrelsens beställningsservice.. ...
  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1998/1998-42-3
*  Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum
... Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? Och är det möjligt ... I listan Sjukdomar och dödsorsaker A - Ö finns det mesta mellan himmel och jord. Här hittar du den:. Anbytarforum → Särskilda ... Under rubriken Språk ord och namn hittar du avdelningen Sjukdomar och dödsorsaker där frågor som gäller benämningar på ... ämnen & övrigt → Språk, ord och namn → Sjukdomar och dödsorsaker. Skulle du ändå inte hitta dödsorsaken du söker går det ...
  https://www.genealogi.se/forbundet/historia/122-nyheter/2010
*  Statistik om dödsorsaker 2015
År 2015 dog drygt 91 000 personer i Sverige. Av dessa var 46 500 kvinnor och 44 500 män. Rapporten visar att hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer var de vanligaste dödsorsakerna.
  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-8-3
*  Dödsorsaker 2011 - Causes of Death 2011
Publikationen ger en samlad beskrivning av den orsaksspecifika dödligheten 2011. I rapporten redovisas även utvecklingen över tid samt dödsorsaksmönstret för år 2011 regionalt och på riksnivå.
  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-30
*  Översättning av latin - 26 -- Sjukdomar/dödsorsaker - Proveniens iFokus
Sjukdomar/dödsorsaker 27 -- Släkter 28 -- Vem tror du att du är? 29 -- Läshjälp 30 BERÄTTA! 31 -- Skrivtema 32 -- Testläsare 40 ...
  https://proveniens.ifokus.se/discussions/50642e85d4ebea38a000328a-oversattning-av-latin
*  Museets roll - Naturhistoriska riksmuseet
Mer kunskap om dödsorsaker. För att nå resultat i naturvårdsarbetet krävs också ökade kunskaper. Det är bland annat viktigt att ... Lika väsentligt som kunskap om dödsorsaker är behovet av material för grundforskningen vid våra museer och universitet. Här ...
  http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/zoologi/statensvilt/museetsroll.1314.html
*  Krigssouvenir ledde till släktmöte
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/avrattade/files/20/1688.html
*  Släktforskarnas årsbok 2017
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/barnhus/files/c/1825.html
*  Stängt på kansliet den 4 november
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/avrattade/files/23/1778.html
*  Vad gör er förening på Släktforskningens dag?
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/barnhus/files/e/2003.html
*  Julklapp till dig med rötter i Östergötland
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/barnhus/files/e/2017.html
*  'Allt för Sverige' söker nya...
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/avrattade/files/22/1811.html
*  Nya tidningstitlar på kb.se
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/barnhus/files/d/1949.html
*  Sture Bjelkåker in memoriam
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/barnhus/files/d/1885.html
*  Arrangörerna nöjda efter första dagen
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/barnhus/files/c/1731.html
*  USB-minne med 400 000 sökbara poster
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/avrattade/files/16/1800.html
*  Karin Bojs sommarvärd i P1
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/barnhus/files/b/1693.html
*  Arkivskatt hittad på släktgård
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/avrattade/files/29/1719.html
*  Veckans svenskamerikan - Lillian Asplund
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/barnhus/files/e/1978.html
*  Välkommen på boksläpp i Solna!
Mystiska dödsorsaker i Anbytarforum. 2017-12-15 16:38. Kan man bli "mätt av ålder"? Hände det att man frös ihjäl inomhus förr? ...
  https://www.genealogi.se/avrattade/files/15/1772.html
*  Dödsorsak - Wikipedia
Det finns naturliga dödsorsaker som sjukdom, cancer och allmän ålderssvaghet (egentliga orsaken kan till exempel vara ... Dödsorsaker 2007 - Socialstyrelsen. Hämtad 10 november 2009. Socialstyrelsens dödsorsaksregister med statistikdatabas för ... Det finns också vanliga yttre dödsorsaker, såsom olyckor, mord eller självmord. I rika länder kommer de flesta dödsfall av ... Socialstyrelsen (2013). "Dödsorsaker 2012". sid. 17. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19175/2013- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dsorsak
*  Råstens torp, Järfälla kommun - Wikipedia
Inga dödsorsaker anges i dödboken. Under Gustaf Anderssons tid på Råsten bodde där kortare perioder en trädgårdsmästare och en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5stens_torp,_J%C3%A4rf%C3%A4lla_kommun

Döden: Döden är livets upphörande, en total och oåterkallelig avstanning av vitala funktioner i en biologisk organism. I biologin ses det som ett permanent stadium, att alla levande ting förr eller senare dör.Paracaspaser: Paracaspaser är en typ av proteaser. De är mer lika caspaserna än vad metacaspaser är och finns bland djur och slemsvamp, medan svampar inte har paracaspaser, vilket är konstigt eftersom slemsvamp divergerade tidigare än uppdelningen mellan svampar och djur.Mortalitet: Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet. Mortaliteten kan också beskrivas för en viss sjukdom, och är då incidensen av död på grund av sjukdomen.Caspaser: Caspaser är en grupp av cystein-beroende aspartat-specifika proteaser som finns hos metazoer (djur). Denna grupp av proteaser är inblandade i programmerad celldöd, apoptos, och för att inducera inflammation som en del av immunförsvaret.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Autofagocytos: Autofagocytos eller autofagi är en fysiologisk process som reglerar omsättningen av proteiner samt organeller. Processen kan leda till cellens död, men behöver inte göra det.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Richard ChaseSjälvmordskris: Självmordskris är en psykisk kris där någon är suicidal, det vill säga benägen till självmord. Självmordskris är ett nödläge som medför behov av psykiatrisk vård, möjligen psykiatrisk tvångsvård.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Befolkningsstatistik: Befolkningsstatistik är statistik som visar folkmängden och dess utveckling i ett land eller annan geografisk region. Statistiken redovisa uppgifter som exempelvis födda och döda och befolkningens fördelning med avseende på ålder, kön, civilstånd, boende, arbete, hälsa och andra mätbara uppgifter.Dwayne Goettel: Dwayne Rudolph Goettel, född 1 februari 1964, död 23 augusti 1995, var medlem i industrialbandet Skinny Puppy. Goettel avled av en överdos heroin 1995.Etanercept: Etanercept (handelsnamn Enbrel) är ett sjukdomsmodifierande antireumatisk läkemedel som framställs genom DNA-teknik. Läkemedlet är en TNF-receptor, som förekommer i immunförsvaret och binder till sig TNF-α.Kvävning: Kvävning (att kväva) innebär att hjärnan inte får tillräckligt mycket syre. Syrebrist i hjärnan leder fort till medvetslöshet och döden.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.Shipley, West Yorkshire: Shipley är en mindre stad utanför Bradford, Storbritannien. Shipley ligger längs floden Aire och Leeds and Liverpool Canal.