Loading...


Cytokrom b: Cytokromer (elektronbärande proteiner), där protohem eller liknande hem utgör den prostetiska gruppen. Denna har inte kovalent bindning till proteindelen.Cytokromer b5: Ett cytokrom, med molekylvikt 16 kD, i det endoplasmatiska nätverket som verkar som intermediär elektronbärare i vissa reaktioner som katalyseras av flerfunktionsoxidaser, som t ex vid minskning av mättnadsgraden i fettsyror. Det aktiverar även molekylärt syre för angrepp på substratet.Cytokromer bCytokromer: Hemproteiner som spelar en viktig roll i redoxreaktioner, där de medverkar till överföring av reduktionsekvivalenter vid reversibla skiftningar i oxidationsgraden hos den prostetiska gruppen. Cytokromernas järnjoner kan nämligen, i motsats till t ex hemoglobinernas, oxideras och reduceras. Redoxskiftningen har samband med ett reversibelt, en-elektronsekvilibrium mellan Fe(II)- och Fe(III)-tillstånden i den centrala järnatomen.Cytokrom b6f komplexCytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Cytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.WolinellaCytokromer cCytokrom-B(5)-reduktasVitellogeninerCytokromreduktaserCytokromer fCytokromer c1: Ett membranbundet mitokondrieprotein av c-typ, med molekylvikt 30 kD, som fungerar som elektrongivare till cytokrom c i andningskedjan i mitokondrier och bakterier.Cytokromer b6Amfotericin B: En makrolid (ett antibiotikum) mot svamp som erhålls ur Streptomyces nodosus.Elektrontransportkomplex IV: Det sista oxidaset i andningskedjan. Det samlar ihop elektroner som överförts från reducerat cytokrom c och avger dem till molekylärt syre, som sedan reduceras till vatten. Enzymet består av cytokrom a och cytokrom b, två kopparatomer och 13 olika proteinunderenheter, av vilka kodas av mitokondrie-DNA. Ibland kallas det även komplex IV i andningskedjan. EC 1.9.3.1.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Oxidation-reduktionHem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.SpektrofotometriCytokrom P-450 CYP3ANADPH-ferrihemoproteinreduktasElektrontransportkomplex IIILevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Cytokrom P-450 CYP2E1: Ett polymorft enzym som aktiverar cancerframkallande N-nitrosaminer, bensen, uretan och andra föreningar med låg molekylvikt. Det induceras av etanol och metaboliserar alkohol. Det används experimentellt för att studera effekterna av etanolbruk och -abstinens med hjälp av enzymmarkörer som t ex N-nitrosodimetylamindemetylas. EC 1.5.99.-.L-laktatdehydrogenas (Cytokrom)Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Cytokromer c2Cytokrom P-450 CYP1A2: Ett polycykliskt, aromatiskt, kolväteinducerbart cytokrom av stort kliniskt intresse pga det stora antal läkemedelsinteraktioner som har samband med induktion och hämmande av teofyllin. Koffein betraktas som mönstersubstratet för detta enzym. Det omsätter även teofyllin och antipyren. Miljöfaktorer såsom cigarettrökning, grillat kött, korsblommiga grönsaksväxter och ett antal läkemedel, inkl fenytoin, fenobarbital och omeprazol, ger ökad CYP1A2-aktivitet.NADH, NADPH-oxidoreduktaserOxidoreduktaserCytokrom P-450 CYP1A1: Ett cytokrom P-450-enzym som har förmåga att aktivera procancerogena, polycykliska kolväten och halogenerade, aromatiska kolväten till mutagena föreningar. Etoxiresorufin verkar som substrat åt CYP1A1, och mätning av etoxiresorufin-O-deetylas erbjuder en direktmetod för påvisande av detta enzym. EC 1.-.Antimycin A: Ett antibiotiskt ämne från arter av Streptomyces. Det hämmar mitokondrierespiration och kan tömma cellens ATP-förråd. Antimycin A1 ha r använts som fungicid, insektsmedel och kvalstermedel.Cytokrom d: Cytokromer (elektronbärande proteiner) med ett järntetrapyrrolkelat som prostetisk grupp, där graden av dubbelbindningskonjugering är lägre än i porfyrin.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.BehandlingsresultatCytokrom P-450 CYP2B1: Ett av de viktigare cytokrom P-450-enzymen, vilket induceras av fenobarbital i såväl lever som tunntarm. Det är verksamt i omsättningen av föreningar som pentoxiresorufin, testosteron och androstendion. CYP2B1 förmedlar också aktivering av cyklofosfamid och ifosfamid till mutagener. EC 1.-.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Ditionit: H2O4S2-jonen och tillhörande salter, t ex Na2S2O4 (natriumditionit, som bl a används som blekmedel). Syn. hydrosulfit.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Cytokrom P-450 CYP2D6: Ett polymorft enzym som katalyserar hydroxyleringen av debrisokin. Det omsätter också ett flertal antidepressiva och neuroleptiska preparat. Enzymet uppvisar defekter hos ungefär 10% av befolkningen. EC 1.14.99.-.UbikinonMitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.Arylkolvätehydroxylaser: En grupp cytokrom P-450-proteiner som utnyttjar reducerat flavin eller flavoprotein, till vilka de binder en syreatom. De verkar på många aromatiska föreningar och ingår i flerfunktionsoxidassystemet. Dessa enzym är viktiga för oxidationen av ett flertal läkemedel och toxiner, såsom fenobarbital, karcinogener och insektsgifter. EC 1.14.14.1.PotentiometriQuinone ReductasesNADPH-oxidasMikrosomer: Mikroblåsor som bildas av det endoplasmatiska nätverket när celler brister. De kan isoleras genom differentialcentrifugering och utgörs av tre strukturtyper: ojämna vesiklar, släta vesiklar och ribosomer. Ett flertal enzymatiska processer är förknippade med mikrosomfraktioneringen.SpektralanalysCytokromer a1Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Ferricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Granulomatös sjukdom, kronisk: En recessiv, X-kopplad leukocytdefekt, vilken innebär att fagocytiska celler tar upp, men inte bryter ned, bakterier, med återkommande granulomatösa bakterieinfektioner som följd.Hydroxylering: Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.Hydroxikinoliner: 8-hydroxiderivaten hämmar olika enzymer, och deras halogenerade derivat används bl a topikalt mot infektion, trots att de är neurotoxiska.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Fenobarbital: Ett barbitursyraderivat som har icke-selektiv dämpande effekt på det centrala nervsystemet. Det förmedlar bindning till hämmande subtypreceptorer för gamma-aminosmörsyra och reglerar kloridflödet genom receptorkanalerna. Det blockerar även glutamatinducerad depolarisering.Intracellulära membran: Tunna strukturer som omger de subcellulära enheterna eller organellerna i eukaryota celler. De omfattar en rad olika membran anslutna till cellkärnan, mitokondrierna, golgiapparaten, det endoplasmatiska närverket, lysosomerna, plastiderna och vakuolerna.Cytokromer c6Cytokrom c-peroxidas: Ett hemprotein som katalyserar oxidationen av ferrocytokrom c till ferricytokrom c i närvaro av väteperoxid. EC 1.11.1.5.Saccharomyces cerevisiaeSuccinatdehydrogenasMethemoglobinemi: Närvaro av methemoglobin i blodet, vilket leder til cyanos. Normalt finns det små mängder methemoglobin i blodet, men skada eller giftiga ämnen omvandlar en större andel hemoglobin till methemoglobin, som inte fortsätter att fungera som syrebärare. Methemoglobinemi kan bero på en defekt i enzymet NADH-methemoglobinreduktas (ett autosomalt recessivt drag) eller en avvikelse i hemoglobin M (ett autosomalt dominant drag).ProteinkonfigurationDibromotymokinon: Vid låga koncentrationer hämmar denna förening reduktion av konventionella, hydrfila elektronmottagare, förmodligen genom sin verkan som plastokinonantagonist. Vid högre koncentrationer verkar den som elektronmottagare, då den fångar upp elektroner antingen innan eller på den plats där den utövar sin hämmande verkan.AtovakvonJärn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.Kolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Hästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.NADH-dehydrogenasSuccinat-cytokrom c-oxidoreduktasCyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.Cytokromer aFotosystem II-proteinkomplexSteroid-17-alfa-monooxygenas: EC 1.14.99.9Cytokromer c´Oxidoreduktaser, N-demetyleringRhodobacter sphaeroidesModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Elektroner: Stabila elementarpartiklar med den minsta, kända negativa laddningen. Elektroner ingår i alla grundämnen. De kallas även negatroner. Positivt laddade elektroner kallas positroner. Elektronernas antal, energinivå och placering runt atomkärnor avgör grundämnens kemiska identitet. Strålflöden av elektroner kallas katodstrålar eller betastrålar, en högenergistrålning som uppstår vid kärnsönderfall.Electron Transport Chain Complex ProteinsBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.PlastocyaninElektrontransportkomplex IIParacoccus denitrificansRhodobacter capsulatusLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.SyrgasFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Chlamydomonas reinhardtii: En organism som betraktas som både protozo och alg. Fina, hårliknande utskott sticker ut från flagellytorna.Hjärtmitokondrier: Hjärtmuskelvävnadens mitokondrier.Flavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Photosynthetic Reaction Center Complex ProteinsNADPSteroidhydroxylaserNADMultienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.SyrgasförbrukningKamfer-5-monooxygenas: Ett monooxygenas-hemtiolat (cytokrom P-450) med kamfer bundet till den aktiva platsen. Det verkar som slutmonooxygenas i d-kamfer-monooxygenassystemet, i, och katalysen sker i närvaro av putidaredoxin, putidaredoxinreduktas och molekylärt syre. Enzymet kodas av CAMC-genen och kallas även CYP101. Under anaeroba förhållanden reducerar detta enzym de polyhalogenerade föreningar som bundits till kamferbindningsstället. Det är dessutom det enda cytokrom P-450-enzymet med känd kristallstruktur. Det har kristalliserats ur bakterier. EC 1.14.15.1.TetrametylfenylendiaminProteinbindningBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.SuperoxiderFotosyntes: Produktion av kolhydrater, med frigörande av molekylärt syre, utifrån koldioxid och vatten i klorofyllvävnad hos växter och blågröna alger under inverkan av ljus. Vid fotosyntes hos bakterier förbrukas svavelväte, molekylärt väte och andra reducerade föreningar i stället för vatten, varvid molekylärt syre inte frigörs.Hemproteiner: Proteiner som innehåller en prostetisk grupp av järn-porfyrin, eller hem, liknande den hos hemoglobin.Kloroplaster: Inklusionskroppar i växtceller som innehåller fotosyntespigmentet klorofyll, vilket hör samman med tylakoidmembranet. Kloroplaster finns i bladceller och unga stammar hos högre växter.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Spinacia oleraceaEnzyminduktionArtsspecificitetMetakrylater: Akrylsyror eller akrylater som ersatts med en metylgrupp i postionen C-2.Metylkolantren: En carcinogen som ofta används i experimentella cancerstudier.Submitokondriella partiklarAerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Diuron: N-(3,4-diklorofenyl)-N,N-dimetylurea. Ett ogräs-, moss- och mögelbekämpningsmedel. Det är giftigt för vattenlevande evertebrater. Medlet finns på marknaden under ett flertal olika handelsnamn, som t ex Crisuron, Diater, Di-on, Direx, Karmex och Unidron.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Kaliumcyanid: En mycket giftig förening som blockerar många metaboliska förlopp och som visat sig vara en särskilt kraftfull hämmare av hemenzymer och hemproteiner. Den används i många industriprocesser.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Bensfetamin: Ett sympatomimetiskt medel med egenskaper liknande dem hos dextroamfetamin. Det används för behandling av fetma.Levermitokondrier: Mitokondrier i leverceller. Dessa har, som hos alla mitokondrier, ett yttre och ett inre membran som tillsammans bildar två separata mitokondriefack: ett inre, substansfyllt utrymme och ett smalt utrymme mellan membranen. I levermitokondrien finns uppskattningsvis 67% av mitokondrieproteinerna i den inre matrisen.SuccinaterNADPH-dehydrogenasPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Apoproteiner: Polypeptidkedjor utan den prostetiska grupp som är nödvändig för att bilda ett aktivt holoprotein.Steroid-16-alfa-hydroxylasVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Sekvenshomologi, aminosyraKinoner: Kolväteringar med två ketondelar i någon position. De kan substitueras i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.Bensoflavoner: Organiska föreningar med en bensenring kopplad till en flavongrupp.Vissa av dem är kraftfulla arylkolvätehydroxilashämmare. De kan också blockera bindningen av nukleinsyror till benspyrener och liknan de föreningar. Alla isomerer omfattas; vanligast är 7,8-isomeren.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.L-laktatdehydrogenasRekombinanta proteinerNeutrofila leukocyterKaspaser: En familj intracellulära cysteinproteinaser. De har en nyckelroll vid inflammationer och apoptos hos däggdjur, och är specifika för asparaginsyra vid position P1. De indelas i två klasser, utifrån län gden på N-terminalprodomänerna. Kaspas-1, -2, -4, -5, -8 och -10 har långa prodomäner, medan kaspas-3, -6, -7 och -9 har korta. EC 3.4.22.-.7-alkoxykumarin 0-dealkylas: Ett läkemedelsmetaboliserande enzym i lever-, livmoder- och tarmmikrosomer som omsätter 7-alkoxykumarin till 7-hydroxykumarin. Enzymet är beroende av cytokrom P450. EC 1.14.13.- .NitratreduktaserTylakoiderKlorofyll: Porfyrinderivat med magnesium som deltar i omvandlingen av ljusenergi i organismer med fotosyntes.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.SubstratspecificitetHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.VäxterArtiodactyla: Partåiga hovdjur (klövdjur). Hit hör t ex gris, får, hjort, kamel och ko (nötkreatur).RNA, budbärarCyanobacteria: En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.ProtonerMutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.UltraviolettspektrofotometriKarbodiimiderThylakoid Membrane ProteinsSpektralanalys, RamanSekvensinpassningKromaffinkorn: Små korn i binjurarna och andra organ, vilka har till uppgift att syntetisera, lagra, omsätta och utsöndra epinefrin och norepinefrin.Cytokromer a3Flaviner17-alfa-hydroxipregnenolonBärnstenssyraMitokondriella proteiner: Proteiner som kodas av mitokondriegenomet eller proteiner som kodas av cellkärnegenomet och som får sin plats i mitokondrierna.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Histidin: En essentiell aminosyra som är nödvändig för produktion av histamin.Alkan-1-monoxygenasCytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.Elektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.OxygenaserBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Gener, mitokondriellaMembran: Tunna vävnadsskikt som täcker delar av kroppen, som skiljer angränsande kaviteter eller som förbinder angränsande strukturer.FlavoproteinerBetanaftoflavonBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.EnzymhämmareC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.Fotolys: Kemisk eller organisk nedbrytning genom inverkan av ljus.NaftokinonerFettsyradesaturaser

*  Cytokromer - Wikipedia
Omdirigerad från Cytokrom b). Hoppa till navigering Hoppa till sök Cytokromer är hemproteiner som generellt är membranbundna, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cytokrom_b
*  Sångare (fåglar) - Wikipedia
Data från hennes analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b och 12S/16S rRNA visade på att Sylviidae och timalior ( ... läst 2015-09-17 ^ Magnus Ullman (2011) Vilken fågel?, Norstedts ^ Sefc K.M., Payne R.B., Sorenson M.D., 2003: Phylogenetic ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A5ngare_(f%C3%A5glar)
*  Bulbyler - Wikipedia
Data från analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b visade att fem arter av Phyllastrephus inte alls tillhör ... B 272(1565): 849-858. doi:10.1098/rspb.2004.2997 PDF fulltext Electronic appendix[död länk] Cibois, Alice; Slikas, Beth; ... a b] Sveriges ornitologiska förening (2016) Officiella listan över svenska namn på världens fågelarter Arkiverad 18 oktober ... B. indicator) Atimastillas: gulstrupig grönbulbyl (A. flavicollis) Ixonotus: fläckig grönbulbyl (I. guttatus) Thescelocichla: ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bulbyler
*  Cytokromer - Wikipedia
Cytokrom a Cytokrom b Cytokrom c Cytokrom d Cytokrom f Cytokrom P450 Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cytokromer
*  Kombinationer av sort och behandlingar mot torrfläcksjuka i potatis samt studier av strobilurin-resistens i Alternaria solani
Vi avser studera mutationer i genen som kodar för cytokrom b, målet för strobilurinerna, samt fenotypisk fungicidtolerans i ... Vi har kartlagt förekomsten av F129L, substitution i cytokrom b-genen hos A. solani, som resulterar i minskad känslighet för ... Vi avser studera mutationer i genen som kodar för cytokrom b, målet för strobilurinerna, samt fenotypisk fungicidtolerans i ... We intend to study mutations in the gene encoding cytochrome b, the target site for the strobilurins, and phenotypic fungicide ...
  http://www.lantbruksforskning.se/projektbanken/kombinationer-av-sort-och-behandlingar-mot-torrfla/?page=8
*  DNA-analys på varg - process och teknik - Vargfakta
En av dessa gener, den så kallade cytokrom B-genen har precis lagom stor variation för att lämpa sig som markör för att skilja ... På Viltskadecenter används cytokrom B-genen för att bestämma vilken rovdjursart som dödat ett bytesdjur. Enstaka mutationer i ... krävs att man har sekvensen för den aktuella DNA-regionen exempelvis cyt B-regionen för varg, i annat fall kan man oftast hitta ...
  http://www.vargfakta.se/basfakta/dna-analys-pa-varg-%E2%80%93-process-och-teknik/
*  Netta - Wikipedia
Analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b och sekvensdata av NADH-dehydrogenas subenhet 2 för denna grupp dykänder ... PDF fulltext ^ Livezey, B. C. (1998) A phylogenetic analysis of modern pochards (Anatidae: Aythini)., Auk, vol.113, sid:74-93. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Netta
*  Aythyinae - Wikipedia
Data från analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b och från DNA-DNA-hybridisering indikerar att arterna inom ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aythyinae
*  Bulweria - Wikipedia
... med de egentliga petrellerna inom släktet Pterodroma men analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b ... B. bulwerii) och arabpetrell (B. fallax). En tredje art, olsonpetrell (B. bifax) är bara känd från skelettrester funna på St ... Harrison, Peter (1985) Havsfåglar, ISBN 91-46-14667-9 Bretagnolle, Vincent; Attié, Carole & Pasquet, Eric (1998) Cytochrome-B ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bulweria
*  Vitbukig havsörn - Wikipedia
Data från DNA-sekvenser av cytokrom-B undersöktes 1996 och visade att trots att de båda taxonen har tydliga skillnader i ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w] Marchant & Higgins, 1993, sid:82-92 ^ [a b c] Strange, 2000, sid:73 ^ [a b c] ... a b] Seibold & Helbig, 1996, sid: 103-112 ^ Wink & Sauer-Gurth, 2004, sid:483-498 ^ Schreiber & Weitzel, 1995 ^ [a b c d e f g ... a b] Ferguson-Lees & Christie, 2001, sid:390 ^ [a b c] Coates, 1985, sid:116-117 ^ Hadden, 2004, sid:63 ^ Dennis et al., 2005 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitbukig_havs%C3%B6rn
*  Tranor - Wikipedia
Analyser av DNA-DNA hybridisering, data från DNA-sekvenser av cytokrom-B och studier av protein indikerar dock att de två ... B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson. (2012) The Clements checklist of birds of the world, Version 6.7 (xls) Arkiverad 16 ... based on cytochrome-B DNA sequences., The Auk, vol.111, nr.2, sid:351-365 Saving Cranes Craneworld Bilder på utrotningshotade ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tranor
*  Ugnfåglar - Wikipedia
... som del av familjen ugnfåglar på grund av data från analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b och ... a b] Willis, Edwin O. (1991). Encyclopaedia of Animals: Birds. London: Merehurst Press. sid. 162-163. ISBN 1-85391-186-0 ^ ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ugnf%C3%A5glar
*  Paradistrana - Wikipedia
Analyser av DNA-DNA hybridisering, data från DNA-sekvenser av cytokrom-B och studier av protein indikerar tydligt att de två ... Sveriges ornitologiska förening (2017) Officiella listan över svenska namn på världens fågelarter, läst 2017-08-14 ^ [a b] ... based on cytochrome-B DNA sequences., The Auk, vol.111, nr.2, sid:351-365 Warmick Tarboton, Peter Hayman, Norman Arlott (1994) ... Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood (2016) The eBird ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Paradistrana
*  Tornfalk - Wikipedia
... vilket analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b indikerar tillsammans med biogeografiska ... a b c d] Génsbøl, Benny. Rovfåglar i Europa (fjärde upplagan). sid. 217-222. ISBN 91-518-4573-3 ^ Gill, F & D Donsker (Eds). ... Laurentii Salvii). http://dz1.gdz-cms.de/index.php?id=img&no_cache=1&IDDOC=265100 ^ [a b c d e f g] Lars Larsson (2001) Birds ... of the World, CD-rom ^ Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tornfalk
*  Jungfrutrana - Wikipedia
Analyser av DNA-DNA hybridisering, data från DNA-sekvenser av cytokrom-B och studier av protein indikerar tydligt att de två ... a b] Gill, F & D Donsker (Eds). 2016. IOC World Bird List (v 6.4). doi : 10.14344/IOC.ML.6.4. ^ [a b c d] Archibald, G.W., ... a b c d] BirdLife International 2012 Anthropoides virgo Från: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1 ... B.O.U. Check-list 20. British Ornithologists' Union, Tring, UK ^ Jungfrutrana, Sveriges ornitologiska förenings raritetskatalog ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jungfrutrana
*  Anas - Wikipedia
... men där de särskiljande faktorerna i analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b är få gentemot ... 2005 ^ [a b] Livezey 1991 ^ [a b] Johnson et al. 2000 ^ Johnson & Sorenson 1999, McCracken et al. 2001 ^ Clements, J. F., T. S ... DOI: 10.1642/0004-8038(2005)122[0949:POTMAP]2.0.CO;2 Livezey, B. C. (1991): A phylogenetic analysis and classification of ... Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood (2014) The eBird/Clements checklist of ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Anas
*  Visualization of Endoplasmic Reticulum Subdomains in Cultured Cells | Protocol (Translated to Swedish)
... består av en förbättrad version av GFP fusionerad vid sin C-terminal till den bakre regionen av ER-isoformen av rått-cytokrom-b ... 4A och B) som kan vara kontinuerlig med regioner av sinus ER (Figur 4A), membranen i vissa regioner är organiserade i gitter ... Skala bar 10 mikrometer). B) Kvantitativ analys av FLIP experimentet. Klicka här för att visa en större bild ... Svansen region innehåller hela sekvensen (Pro94-Asp134) som förblir membranassocierat efter trypsin klyvning av nativ B (5), ...
  https://www.jove.com/video/50985/visualisering-av-endoplasmatiskt-retikulum-domner-i-odlade-celler?language=Swedish
*  Svart rödstjärt - Wikipedia
... biogeografi och analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b (Snow et al. 1988, Ertan 2006): ... B. L. Sullivan, and C. L. Wood (2015) The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 2015 http://www.birds.cornell ... B. L. Sullivan, and C. L. Wood (2017) The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 2017 http://www.birds.cornell ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_r%C3%B6dstj%C3%A4rt
*  Pseudobulweria - Wikipedia
Data från analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b visar att en uppdelning är korrekt och placerar istället ... 1998 Bretagnolle, Vincent; Attié, Carole & Pasquet, Eric (1998): Cytochrome-B evidence for validity and phylogenetic ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudobulweria
*  Bergsångare - Wikipedia
Data från jämförelser av mtDNA från cytokrom b visar på sådana markanta skillnader som 8,3-8,8% vilket är lika stort som mellan ... ISBN 91-34-51038-9 ^ [a b] Helb et al. 1982 ^ [a b] Lars Larsson (2001) Birds of the World, CD-rom ^ James A. Jobling (2010) ... 1995 ^ [a b] SOF (2003) Rk-nytt nr. 2, 2003 Arkiverad 18 februari 2004 hämtat från the Wayback Machine., Sveriges Ornitologiska ... Nils Kjellén (2003) Fyndstatus i Sverige för "nya" arter, Vår Fågelvärld, vol.62, nr.8, sid:14 ^ [a b] Mullarney, K. Svensson, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergs%C3%A5ngare
*  Balkansångare - Wikipedia
Data från jämförelser av mtDNA från cytokrom b visar på sådana markanta skillnader som 8,3-8,8% vilket är lika stort som mellan ... Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood (2016) The eBird ... 1995 ^ [a b c] SOF (2003) Rk-nytt nr. 2, 2003 Arkiverad 18 februari 2004 hämtat från the Wayback Machine., Sveriges ... ISBN 91-34-51038-9 ^ [a b] Helb et al. 1982 Larsson, Lars (2001) Birds of the World, CD-rom Helb, H.-W.; Bergmann, H.-H. & ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Balkans%C3%A5ngare
*  Anatinae - Wikipedia
Analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b och sekvensdata av NADH-dehydrogenas subenhet 2 för denna grupp dykänder ... 5: 187-221 ^ [a b c d] Hellquist, Alexander (2007) Så ruggar våra icke-tättingar, Roadrunner, årg.16, 4/2007, sid:40-46 ^ ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Anatinae
*  Aythya - Wikipedia
Analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b och sekvensdata av NADH-dehydrogenas subenhet 2 för denna grupp dykänder ... B.J. (2007) Miocene waterfowl and other birds from central Otago, New Zealand., Journal of Systematic Palaeontology, vol.5, nr. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aythya
*  Gråsparv - Wikipedia
Resultatet från en analys av den mitokondriella gensekvensen i cytokrom-b och andra mitokondriella pseudogener visar däremot, ... a b c] HBV Band 14/1; P. d. domesticus; Verhalten; s. 95-105 ^ HBV Band 14/1; P. d. domesticus; Stimme; s. 61-67 ^ [a b c d e f ... a b] HBV band 14/1; P. d. domesticus; Bestand, Bestandsentwicklung; s. 70-72 ^ Vincent 2005; s. 256-259, 265-270 ^ [a b] NABU ... ISBN 91-1-913142-9 ^ [a b] HBV Band 14/1; P. d. domesticus; Mauser; s. 60f ^ [a b] Manfred Giebing: Der Haussperling, Vogel des ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A5sparv
*  Bisamand - Wikipedia
En studie med mtDNA av cytokrom b och sekvensdata av DNA från 1996 indikerade att den är nära besläktad med den lika ... a b] BirdLife International 2012 Biziura lobata Från: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1 www. ... B. L. Sullivan, and C. L. Wood (2017) The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 2017 http://www.birds.cornell ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bisamand

Cytokromer: Cytokromer är hemproteiner som generellt är membranbundna, innehåller hemgrupper och bidrar till elektrontransportkedjan.Oxidativ fosforylering: Oxidativ fosforylering är en biokemisk process som förekommer i de allra flesta celltyper. Den överför energi till en form som är användbar för många processer i cellen.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Ubikinol-cytokrom c-reduktasPribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Stondon Massey: Stondon Massey är en by och en civil parish i Brentwood i Essex i England. Orten har 748 invånare (2001).Koenzym Q10: Koenzym Q10, ubikvinon eller ubikinon är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym som finns framför allt i mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. I den processen som Q10 deltar i regleras en stor del av energiförsörjningen i kroppen.Jacques Errera: Jacques Errera, född den 25 september 1896, död den 30 mars 1977, var en belgisk fysikalisk kemist.Spektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.Ferrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.Immunbristsjukdom: Inom medicin är immunbristsjukdom ett tillstånd där immunsystemets förmåga att bekämpa infektioner är helt eller delvis nedsatt. Immunbristtillstånd är antingen medfödda eller förvärvade.Hydroxylering: Hydroxylering kallas den process då minst en väteatom i ett kolväte ersätts av en hydroxylgrupp (OH-grupp). Det är en oxidation, och katalyseras i levande organismer av enzymer som kallas hydroxylaser.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Fenobarbital: Fenobarbital, 5-etyl-5-fenylbarbitursyra, summaformel C12H12N2O3, är ett långtidsverkande lugnande och sömngivande preparat som tillhör gruppen barbiturater. Det patenterades 1911 av Bayer.Succinatdehydrogenas: Succinatdehydrogenas är ett membranbundet enzym som deltar i citronsyracykeln samt elektrontransportkedjan. Det katalyserar omvandlingen av succinat till fumarat.EclipsedTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Galoppsport: miniatyr|Engelska fullblodIsocyanid: Isocyanider eller isonitriler är en funktionell grupp på formel R-N≡C. Den är isomerisk med nitril men med den skillnaden att det är kväveatomen och inte kolatomen som sitter ihop med molekylen.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Valenselektron: En valenselektron är en elektron i atomens yttersta skal (valensskalet). Antalet valenselektroner har stor betydelse för vilka kemiska föreningar atomen kan ingå i, det vill säga antalet bestämmer atomslagets kemiska egenskaper.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Drömfångare (roman): Drömfångare är en Sci-Fi- och skräckroman skriven av Stephen King 2001. Den gavs ut i svensk översättning 2002.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.


 • mtDNA
 • Data från jämförelser av mtDNA från cytokrom b visar på sådana markanta skillnader som 8,3-8,8% vilket är lika stort som mellan dessa båda taxa och grönsångare (Phylloscopus sibilatrix). (wikipedia.org)
 • En studie med mtDNA av cytokrom b och sekvensdata av DNA från 1996 indikerade att den är nära besläktad med den lika besynnerliga blåanden (Hymenolaimus malacorhynchus) vilket i så fall skulle representera det mest drastiska exemplet på evolutionär adaptation inom hela ordningen Anseriformes. (wikipedia.org)
 • 1998
 • Attié, Carole & Pasquet, Eric (1998) Cytochrome-B evidence for validity and phylogenetic relationships of Pseudobulweria and Bulweria (Procellariidae). (wikipedia.org)
 • Sullivan
 • Sveriges ornitologiska förening (2017) Officiella listan över svenska namn på världens fågelarter, läst 2017-08-14 ^ [a b] Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood (2016) The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 2016 http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download, läst 2016-08-11 ^ Ingold et al. (wikipedia.org)
 • Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood (2016) The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 2016 http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download, läst 2016-08-11 ^ Helbig et al. (wikipedia.org)
 • arter
 • Släktet omfattar två idag förekommande arter, spetsstjärtad petrell (B. bulwerii) och arabpetrell (B. fallax). (wikipedia.org)
 • Data
 • Data från analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b och från DNA-DNA-hybridisering indikerar att arterna inom underfamiljerna Aythyinae och Anatinae inte är så när-besläktade (Johnson & Sorenson, 1999) trots sina yttre likheter som istället beror på konvergent evolution. (wikipedia.org)
 • Analyser av DNA-DNA hybridisering, data från DNA-sekvenser av cytokrom-B och studier av protein indikerar dock att de två arterna inom släktet Anthropoides, jungfrutrana (A. virgo) och paradistrana (A. paradisea), bör föras till släktet Grus. (wikipedia.org)
 • Numera behandlas gruppen trädklättrare (Dendrocolaptinae) (tidigare behandlade som den egna familjen Dendrocolaptidae) som del av familjen ugnfåglar på grund av data från analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b och ett flertal olika nDNA-sekvenseringar. (wikipedia.org)
 • Analyser av DNA-DNA hybridisering, data från DNA-sekvenser av cytokrom-B och studier av protein indikerar tydligt att de två arterna bör föras till släktet Grus, vilket exempelvis följs av International Ornithological Congress (IOC). (wikipedia.org)
 • Data från analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b visar att en uppdelning är korrekt och placerar istället släktet närmre lirorna av släktet Puffinus. (wikipedia.org)
 • 1999
 • Analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b och sekvensdata av NADH-dehydrogenas subenhet 2 för denna grupp dykänder (Johnson & Sorenson 1999) indikerar att de släktmässigt är ganska långt ifrån simänderna och att deras morfologiska likheter med simänderna beror på konvergent evolution. (wikipedia.org)
 • analyser
 • De två petrellerna inom släktet Bulweria har tidigare ansetts vara nära besläktade med de egentliga petrellerna inom släktet Pterodroma men analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b har visat att de istället är närmre besläktade med gruppen liror och då speciellt med släktet Procellaria (Bretagnolle et al. (wikipedia.org)
 • De verkar ha spridits sig under Gelasian (sen pliocen eller tidig pleistocen) ungefär 2,5-2 miljoner år sedan, med ursprung i tropiska Östafrika, vilket analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b indikerar tillsammans med biogeografiska överväganden. (wikipedia.org)
 • Bläsandsgruppen har å ena sidan en mycket distinkt morfologi och ett specifikt beteende, men där de särskiljande faktorerna i analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b är få gentemot gräsandsgruppen. (wikipedia.org)
 • Den kan delas in i tre huvudgrupper utifrån morfologi, biogeografi och analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b (Snow et al. (wikipedia.org)
 • Birds
 • 1982 ^ [a b] Lars Larsson (2001) Birds of the World, CD-rom ^ James A. Jobling (2010) The Helm Dictionary of Scientific Bird Names. (wikipedia.org)
 • McNamara, J.A. & Douglas, B.J. (2007) Miocene waterfowl and other birds from central Otago, New Zealand. (wikipedia.org)
 • arter
 • Data från analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b visade att fem arter av Phyllastrephus inte alls tillhör bulbylerna utan till en grupp med tättingar endemiska för Madagaskar. (wikipedia.org)
 • Släktet omfattar två idag förekommande arter, spetsstjärtad petrell (B. bulwerii) och arabpetrell (B. fallax). (wikipedia.org)
 • Av de proteinkodande generna i mtDNA använder man som standard för streckkod en omkring 600 baspar (förkortat bp) lång region av genen för subenheten I av cytokrom c oxidas (COI eller COX1), eftersom denna gen har fler skillnader mellan arter än andra mitokondriella gener. (wikipedia.org)
 • Även biokemisten Emanuel Margoliash (1963) kunde visa att vitt spridda arter divergerat lika med avseende på proteinet cytokrom C. Genom att utgå från cytokrom C hos en bakterie upptäcktes att divergensen begränsats inom intervallet 64 till 69 procent för många olika arter så som jästsvampar, tonfiskar, kaniner, hästar och människan. (wikipedia.org)
 • olika
 • Hos gröna växter finns klorofyll i två varianter, typ a och b, som absorberar något olika våglängder av ljus och har lite olika uppgifter i den kemiska processen. (wikipedia.org)
 • Klorofyll typ a och b absorberar olika våglängder av solljus. (wikipedia.org)
 • Numera behandlas gruppen trädklättrare (Dendrocolaptinae) (tidigare behandlade som den egna familjen Dendrocolaptidae) som del av familjen ugnfåglar på grund av data från analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b och ett flertal olika nDNA-sekvenseringar. (wikipedia.org)
 • Analyser
 • Analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b och sekvensdata av NADH-dehydrogenas subenhet 2 för denna grupp dykänder (Johnson & Sorenson 1999) indikerar att de släktmässigt är ganska långt ifrån simänderna och att deras morfologiska likheter med simänderna beror på konvergent evolution. (wikipedia.org)
 • Data från analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b visar att en uppdelning är korrekt och placerar istället släktet närmre lirorna av släktet Puffinus. (wikipedia.org)
 • Data från analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b och från DNA-DNA-hybridisering indikerar att arterna inom underfamiljerna Aythyinae och Anatinae inte är så när-besläktade (Johnson & Sorenson, 1999) trots sina yttre likheter som istället beror på konvergent evolution. (wikipedia.org)
 • De två petrellerna inom släktet Bulweria har tidigare ansetts vara nära besläktade med de egentliga petrellerna inom släktet Pterodroma men analyser baserade på den mitokondriella genen för enzymet cytokrom b har visat att de istället är närmre besläktade med gruppen liror och då speciellt med släktet Procellaria (Bretagnolle et al. (wikipedia.org)
 • Data från hennes analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b och 12S/16S rRNA visade på att Sylviidae och timalior (Timaliidae) inte bildade en monofyletisk grupp. (wikipedia.org)
 • Analyser av DNA-DNA hybridisering, data från DNA-sekvenser av cytokrom-B och studier av protein indikerar dock att de två arterna inom släktet Anthropoides, jungfrutrana (A. virgo) och paradistrana (A. paradisea), bör föras till släktet Grus. (wikipedia.org)
 • Data
 • Data från DNA-sekvenser av cytokrom-B undersöktes 1996 och visade att trots att de båda taxonen har tydliga skillnader i utseende och ekologi så indikerar deras genetiska divergens på 0,3% att de separerats så sent som för 150 000 år sedan. (wikipedia.org)
 • Data från jämförelser av mtDNA från cytokrom b visar på sådana markanta skillnader som 8,3-8,8% vilket är lika stort som mellan dessa båda taxa och grönsångare (Phylloscopus sibilatrix). (wikipedia.org)