Cystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Cysteinendopeptidaser: Endopeptidaser som vid katalys använder cystein. Denna enzymgrupp inaktiveras av sulfhydrylreagentia. EC 3.4.22.Cysteine ProteasesCysteindioxygenasCysteinproteinashämmare: Exogena eller endogena föreningar som hämmar cysteinendopeptidaser.Cysteinsyntas: Enzym som i mikroorganismer och växter katalyserar biosyntesen av cystein från O-acetyl-L-serin och vätesulfid. EC 4.2.99.8.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SulfhydrylföreningarCystin: En dimerisk, icke-essentiell aminosyra med kovalent bindning som bildas genom oxidation av cystein. Två cysteinmolekyler kopplas ihop med en disulfidbrygga, varvid cystin bildas.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Katepsiner: En grupp lysomala proteinaser eller endopeptidaser som finns i vattenbaserade extrakt i en rad djurvävnader. De har bäst verkan vid surt pH.Cystatiner: En homolog grupp av endogena cysteinproteinashämmare. Det finns fyra distinkta familjer inom cystatinsuperfamiljen: cystatin B eller stefiner; cystatin C eller post-gammaglobulin; äggvita eller hönscystatin; samt kininogent cystatin. Cystatinerna hämmar de flesta cysteinendopeptidaser av papaintyp och andra peptidaser med en sulfhydrylgrupp vid den aktiva platsen.Oxidation-reduktionCathepsin LPapainBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.SulfhydrylreagensKatepsin B: Ett lysosomalt cysteinproteinas som hydrolyserar proteiner, med en specificitet som liknar papainets. Enzymet förekommer i en rad olika vävnadstyper och spelar en viktig roll i många fysiologiska och patologiska processer. Vid patologiska tillstånd har katepsin B visat sig vara inblandat i demyelinisering, emfysem, reumatoid artrit och tumörinfiltration. EC 3.4.22.1.Sekvenshomologi, aminosyraModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Rekombinanta proteinerKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kol-svavellyaser: Enzymer som katalyserar klyvningen av kol-svavelbindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.4.ProteinkonfigurationMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Etylmaleimid: Ett sulfhydrylreagens med utbredd användning i experimentella, biologiska studier.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Serin-O-acetyltransferasProteinstruktur, tertiärSvavelDitiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.Mesylater: Organiska salter eller estrar av metansulfonsyra (CH4O3S).Ditionitrobensoesyra: Ett standardreagenspreparat för bestämning av reaktiva sulfhydrylgrupper med absorbansmätning. Det används ffa för bestämning av sulfhydryl- och disulfidgrupper i proteiner. Den färg som framträder beror på bildandet av en tioanjon, 3-karboxyl-4-nitrotiofenolat.Aminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.ProteinbindningJodacetamid: Ett reagensmedel av alkylerande sulfhydryl. Dess verkan motsvarar den hos jodacetat.Struktur-aktivitet-relationReduktanterSekvensinpassningSulfinsyrorSubstratspecificitetMetionin: En svavelhaltig, essentiell aminosyra av betydelse för många kroppsfunktioner. Den bildar tungmetallkelat.Jodättiksyra: Samlingsterm för jodättiksyra och dess salter och derivat. Syran reagerar med cystein(-SH)-grupper och bildar ett karboximetylerat protein, och används som enzymhämmare i biokemisk forskning.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Cystationin-gammalyas: Ett pyridoxalfosfatenzym med flera funktioner. I det sista steget i cysteinbiosyntesen katalyserar det klyvningen av cystationin till cystein, ammoniak och 2-ketobutyrat. EC 4.4.1.1.Lyaser: En klass av enzymer som katalyserar klyningen av C-C, C-O och C-N, och andra bindningen på andra sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.Proteinstruktur, sekundärPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Endopeptidaser: En undergrupp av peptidhydrolaser. De klassificeras huvudsakligen utifrån sin katalytiska verkan. Specificitet används endast för identifiering av enskilda enzymer. De omfattar serinendopeptidaser (EC 3.4.21), cysteinendopeptidaser (EC 3.4.22), asparaginendopeptidaser (EC 3.4.23), metalloendopeptidaser (EC 3.4.24) samt en grupp enzymer som ännu inte placerats in i någon av ovannämnda klasser (EC 3.4.99). EC 3.4.-.Alkylering: Ersättning av en aktiv vätejon med en alkylgrupp i en organisk förening.TioredoxinerSulfensyrorKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.SvavelaminosyrorBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Proteinmodifiering, posttranslationellKatalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Cellinje4-klorkvicksilverbensensulfonat: Väteklor(4-sulfonatfenyl)mercurat(1-). Ett cytotoxiskt sulfhydrylreagens som hämmar flera subcellulära metaboliska system och används som ett redskap i cellfysiologi.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.OsteonektinHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.LipoylationBevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.Glutamat-cysteinligas: Ett av enzymerna i gammaglutamylcykeln. Det katalyserar syntesen av gammaglutamylcystein från glutamat och cystein i närvaro av ATP, varvid bildas ADP och ortofosfat. EC 6.3.2.2.Oxidoreductases Acting on Sulfur Group DonorsProteashämmareEtylmetansulfonat: Ett tumörmedel med alkylerande egenskaper. Det verkar även mutagent genom att skada DNA och används experimentellt för detta ändamål.Jodacetater: Joderade derivat av ättiksyra. Jodacetater används vanligen som alkylerande sulfhydrylreagensmedel och enzymhämmare i biokemisk forskning.TaurinCystatin BPeptidfragmentDipeptider: Peptider uppbyggda av två aminosyraenheter.Histidin: En essentiell aminosyra som är nödvändig för produktion av histamin.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.SulfiderCathepsin KDimerisering: Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.ZinkJärn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.PeptiderPeroxiredoxinerDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.CystationinProteinveckningMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Alanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Korsbindningsreagens: Föreningar med två reaktiva grupper, oftast i motsatta ändar av molekylen, som förmår reagera med och bilda bryggor mellan aminosyrasidokedjor i proteiner. Därmed kan lägena för naturligt förekommande reaktiva områden i proteiner identifieras. Korsbindinde ämnen kan även användas för andra makromolekyler, som t ex glykoproteiner, nukleinsyror osv.Cystatin ADNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.TrypsinMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Mutagenes: Process som leder till genetisk mutation. Den kan uppstå spontant eller inledas av s k mutagener.ProteinerOxidoreduktaserHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Kalpain: Ett cysteinproteinas som finns i många vävnader. Det hydrolyserar en rad olika endogena proteiner, inkl. neuropeptider, cytoskelettproteiner, proteiner i glatt muskulatur, hjärtmuskelvävnad, lever, blodplättar och erytrocyter. Man känner till två underklasser med hög resp. låg känslighet för kalcium. Enzymet tar bort Z-skivorna och M-linjerna från myofibriller, aktiverar fosforylaskinas och nukleotidoberoende proteinkinas.Indikatorer och reagenserGlycin: En icke-essentiell aminosyra som främst påträffas i gelatin och sidenfibroin och som används terapeutiskt som näringstillskott. Den fungerar även som en snabb, blockerande nervsignalsubstans.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Cathepsin FGlutaredoxinerPeptidkartläggningFikain: Ett sulfhydrylproteinas från ficuslatex med cystein på den aktiva platsen. Klyvning sker företrädesvis vid tyrosin- och fenylalaninrester. EC 3.4.22.3.TransfektionPalmitinsyraVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.FenantrolinerMaleimiderSvaveltransferaserCystationin-betasyntas: Ett pyridoxalfosfatenzym med flera funktioner. I det andra steget i cysteinbiosyntesen katalyserar det reaktionen mellan homocystein och serin, vilken ger cystationin och eliminering av vatten. Brist på detta enzym leder till hyperhomocysteinemi och homocystinuri. EC 4.2.1.22.SulfaterDiazometanEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.PyrrolidonkarboxylsyraCirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.Cysteamin: Ett strålskyddsmedel som oxiderar i luft och bildar cystamin. Det ges intravenöst eller oralt mot strålsjuka. Bitartratet har använts för oral behandling av nefropatisk cystinos.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.PunktmutationLeucin: En essentiell, grenad aminosyra som är viktig för hemoglobinbildning.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.S-nitrosoglutationMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Glutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.NitrosationSpectrometry, Mass, Matrix-Assisted Laser Desorption-IonizationOxidativ stressPlasmiderBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.SvavelföreningarAcylering: Infogande av en syraradikal i molekylen till en kemisk förening.Enzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Kadmium: Grundämne med kemiskt tecken Cd, atomnummer 48 och atomvikt 114. Det är en metall som vid förtäring kan ge upphov till kadmiumförgiftning.Kol-syrelyaser: Enzymer som katalyserar klyvningen av kol-syrebindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.2.VäxtproteinerProtein engineeringCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.COS-celler: Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.

*  lexolino.de - Stichwort: Cystein - Seite 5
Lexolino bietet kompaktes Wissen zu Cystein und auch zu Themen wie Geographie, Natur und Technik, Bildung sowie Wissenschaft ... Asparginsäure 76 mg Cystein 4 mg Glutamin 12 mg .... Chinakohl Asparginsäure 79 mg Cystein 12 mg Glutamin 185 mg .... Chinin ... Cystein. Blumenkohl Aspargin 124 mg Asparginsäure 268 mg Cystein 28 mg Glutamin 138 mg Glutaminsäure 298 mg Glycerin .... ... 39 mg Asparginsäure 0 mg Cystein 0 mg Glutamin 17 mg Glutaminsäure 0 mg .... Avocado 150 mg Asparginsäure 273 mg Cystein 20 mg ...
  http://www.lexolino.de/q,cystein,565001,5,si,66
*  lexolino.de - Stichwort: Cystein - Seite 9
Lexolino bietet kompaktes Wissen zu Cystein und auch zu Themen wie Geographie, Natur und Technik, Bildung sowie Wissenschaft ... Cystein. Gl hwein Aspargin 15 mg Asparginsäure 4 mg Cystein 1 mg Glutamin 63 mg Glutaminsäure 17 mg Glycerin 2 .... ... Aspargin 41 mg Asparginsäure 98 mg Cystein 28 mg Glutamin 137 mg Glutaminsäure 328 mg Glycerin 54 .... Softeis Aspargin 31 mg ... Aspargin 15 mg Asparginsäure 748 mg Cystein 21 mg Glutamin 16 mg Glutaminsäure 784 mg Glycerin 199 .... Schorle Aspargin 19 mg ...
  http://www.lexolino.de/q,cystein,586001,9,si,66
*  Cystein - AMINOSYRORNA
Cystein används på akuten för att behandla överdoser av Alvedon, som kan ge leverskador. Aminosyran sägs också vara effektiv ... Cystein admin Cystein. Cystein är en icke-essentiell aminosyra och en svavelhaltig sådan som förekommer naturligt i livsmedel ... Homocystein reagerar sedan med serin för att bilda cystein. Cystein finns även i kroppen och i livsmedel som cystin. Dessa två ... Som en viktig beståndsdel av glutation har cystein många viktiga fysiologiska funktioner. Glutation som bildas från cystein, ...
  http://www.aminosyrorna.nu/cystein/
*  Cystein - Wikipedia
Cystein (förkortas Cys eller C) är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen polära, ... I den genetiska koden kodas cystein av två kodon: UGU och UGC. Två cysteiner kan oxideras och bilda en svavelbrygga som ... Som livsmedelstillsats har cystein E-nummer 920. Cystin Homocystein Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cystein
*  E920 L-cystein
... E-nummer. E920. Namn. L-cystein. Kan ha animaliskt ursprung. Ja. L-cystein är en aminosyra som förekommer ... L-cystein används som mjölbehandlingsmedel som ger mjölet bättre bakegenskaper. Får användas till de flesta livsmedel, samt i ... Den framställs av en annan aminosyra, cystein, som finns rikligt i vårt eget hår och naglar. Utvinns ur exempelvis horn från ...
  http://tillsatsappen.se/konsistensmedel/e920-l-cystein/
*  Genetiska koden - Wikipedia
Cystein UGU, UGC Prolin CCU, CCC, CCA, CCG Glutamin CAA, CAG Serin UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetiska_koden
*  Aminosyror - Wikipedia
Cystein hydrofil 121,16 5,05 1,92 10,70 8,37 I oxiderande miljö kan två cysteiner binda kovalent till varandra, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aminosyra
*  Fitness, Protein, Vassleprotein, Svenskt Whey
Cystein. 1 800 mg. glutaminsyra. 13 500 mg. Glycin. 1400 mg. Histidin. 1 500 mg. ...
  http://www.shopping4net.se/Fitness/Protein/Vassleprotein/Svenskt-Whey.htm
*  Hälsokost, Vitaminer, Antioxidanter, Glutationkomplex
Glutationkomplex innehåller glutation och de tre svavelhaltiga aminosyrorna som behövs för syntesen av glutation: Cystein, ... Det innehåller även Folsyra och B12 som deltar vid omvandlingen av homocystein till cystein. ...
  http://www.shopping4net.se/Haelsokost/Vitaminer/Antioxidanter/Glutationkomplex-Helhetshalsa.htm
*  Köp SUPER GAINER 2 kg | Fitnessbutiken
L-Cystein,/td, ,td,1,7 g,/td, ,td, ,/td, ,/tr, ,tr, ,td,L-Glutaminsyra,/td, ,td,16 g,/td, ,td, ,/td, ,/tr, ,tr, ,td,L-Glycin,/ ...
  https://www.fitnessbutiken.se/super-gainer-2-kg.html
*  Köp Whey Protein Prof. 5kg | Fitnessbutiken
L-Cystein,/td, ,td,620mg,/td, ,/tr, ,tr, ,td,L-Glutamin,/td, ,td,4410mg,/td, ,/tr, ,tr, ,td,Glycin,/td, ,td,385mg,/td, ,/tr, , ...
  https://www.fitnessbutiken.se/whey-protein-prof-5kg.html
*  Homocystinuri - Wikipedia
... som sedan konverteras till cystein. När CBS inte fungerar som det ska, kan inte homocystein användas till att återbilda cystein ... Homocystinuri är en metabol sjukdom som innebär att kroppen inte omvandlar homocystein till cystein, vilket ger upphov till ... De flesta däggdjur syntetiserar cystein från två aminosyror, metionin och serin. Den färdiga produkten får svavelgruppen från ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Homocystinuri
*  Odenatuerat vassleprotein
Cystein. Den viktigaste aminosyran är kovalentbundet cystein vilken är en nödvändig förelöpare för produktionen av ... Cystein är den nyttiga odenatuerade aminosyran som finns i rå, färsk mjölk (och RenewPro), och cystin den denatuerade formen ... Cystein brister ofta i den moderna kosten. Därför begränsas också glutationproduktionen.. Dessutom kan den syntetiserade fria ... Cystein förstörs vid uppvärmning eller annan process, och omvandlas då till cystin. ...
  http://www.vitalbodysoul.se/vara-produkter/raw-food-supermat/odenatuerat-vassleprotein/
*  REA P-5-P Complex (Förstärker efekten hos B6) 60 kapMODULE HEADER TAGS PRODUCT SEO SEPARATORBioCare Sverige - Klokast.se -...
Vitamin B6 bidrar till normal cystein syntes.. Vitamin B2 och B6 bidrar till normal energigivande ämnesomsättning och bidrar ...
  https://klokast.se/product_info.php?products_id=1175
*  B6-vitamin Vitasorb/ flytande/immunsystemet/ nervsystemet/ energiomsättningMODULE HEADER TAGS PRODUCT SEO SEPARATORBioCare...
Vitamin B6 bidrar till normal cystein syntes.. Vitamin B6 bidrar till normal energigivande ämnesomsättning.. Vitamin B6 bidrar ...
  https://klokast.se/product_info.php?cPath=86_93&products_id=867
*  Koenzym A - Wikipedia
En peptidbindning bildas mellan karboxylgruppen hos 4'-fosforpantoten och aminogruppen i cystein. Karboxylgruppen hos cysteins ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Koenzym_A
*  Trace Nutrients TM produktsortiment - PDF
L-Cystein. L-Argin. L-Cystein L-Cystein L-Cystein L-Cystein är en svavelhaltig aminosyra som också är en stark antioxidant. ... GT Formula innehåller ett äkta kromkelat och andra kända glukostoleransfaktorer som niacin, glycin, cystein och glutaminsyra. ... Normalt kan kroppen bilda tillräckligt med cystein av en annan aminosyra, metionin. Det måste emellertid finnas ...
  http://docplayer.se/3127802-Trace-nutrients-tm-produktsortiment.html

Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Ditiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Cystin: Cystin är en organisk förening med formeln (C2H3NH2COOH)2S2. Det är en dimer av aminosyran cystein.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.EclipsedTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Triflat: 200px|miniatyr|höger|Triflatjon200px|miniatyr|höger|TriflatgruppEtylgruppMetansulfonsyraMetionin: Metionin (förkortas Met eller M) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen neutrala, hydrofoba, opolära aminosyror och är en av de essentiella aminosyrorna, som kroppen inte själv kan tillverka och därför måste tillföras i födan.Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.KatalysKonzoHPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.GlutationTaurinHistidin: Histidin (förkortas His eller H) är en av de tjugo aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den är basisk.Atommassa: Atommassa, tidigare kallad atomvikt, är medelatommassan för blandningen av de förekommande isotoperna av ett grundämne i naturen.Sulfidmineral: Sulfidmineral, en typ av mineral som innehåller svavelföreningar. Industriell bearbetning av dessa mineral har ofta lett till svåra luftföroreningar eftersom svavlet avgår i gasform.ZinkförgiftningPeptidLipopolysackariderKristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.


  • fria
  • Dessutom kan den syntetiserade fria aminosyraformen L-cystein och N-acetylcystein ha en motsatt effekt vid kosttillskottsdoser hos känsliga individer eller hos dem med tungmetallackumulation. (vitalbodysoul.se)
  • annat
  • Permyrsyra används bland annat för att oxidera cystein (HSC2H3(NH2)COOH) till cysteinsyra (HSO3C2H3(NH2)COOH) och för att oxidera alkener till epoxider. (wikipedia.org)