Cykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt GMP (cGMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester av proteiner. EC 2.7.10.-.Cyclic GMP-Dependent Protein Kinase Type ICykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Cyclic GMP-Dependent Protein Kinase Type IIProteinkinaserFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Isosorbid: 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol. ett kemiskt inert, osmotiskt vätskedrivande medel som främst används vid behandling av hydrocefalus (vattenskalle). Det används även vid glaukom.Natriuretisk förmaksfaktor: ANF. Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på ca 20 aminosyror.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.EnzymhämmareKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Proteinkinas CCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.SignalomvandlingRåttor, WistarAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.ProteinkinashämmareCykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP (cAMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester på proteiner. EC 2.7.10.-.Ca(2+)-kalmodulinberoende proteinkinas: Ett kalmodulinberoende enzym som katalyserar fosforylering av proteiner. Enzymet är ibland också kalciumberoende. Ett stort antal proteiner verkar som mottagare, däribland vimentin, synapsin, glykogen syntas, myosinets lätta kedjor och mikrotubulusassocierade proteiner.Protein-serin-treoninkinaserPurinonerMitogenaktiverade proteinkinaser: En överordnad familj av protein-serin-treoninkinaser som aktiveras av olika stimuli via proteinkinaskaskader. De utgör slutprodukterna i kaskaderna, som utlöses av fosforylering genom mitogenaktiverade proteinkinaskinaser, vilka i sin tur aktiveras av mitogenaktiverade proteinkinaskinaskinaser. EC 2.7.11.24.PenicillaminMAP-kinassignalsystem: Ett intracellulärt signalsystem som omfattar MAP-kinaskaskaderna (trestegs-proteinkinaskaskader). Olika uppströmsaktivatorer, som svarar på extracellulära stimuli, utlöser kaskaderna genom att aktivera den första kaskadmedlemmen, MAP-kinaskinaskinas (MAPKKK). I detta steg fosforyleras mitogenaktiverade proteinkinaskinaser (MAPKK), som i sin tur fosforylerar mitogenaktiverade proteinkinaser (MAPK). Dessa utövar sedan sin verkan på olika mål nedströms till att påverka genuttryck. Hos däggdjur finns det flera bestämda MAP-kinasförlopp, inklusive ERK-processen (extracellulärt signalreglerat kinas), SAPK/JNK-förloppet (stressaktiverat proteinkinas/c-jun) och P38-kinasprocessen. De olika förloppen har vissa gemensamma komponenter, beroende på vilket stimulus som utlöser kaskaden.Nitroprussid3`5`-cykliskt GMP-fosfodiesteras: Ett enzym som katalyserar hydrolys av cykliskt GMP, vilket ger guanosin-5´-fosfat. EC 3.1.4.35.p38 mitogenaktiverade proteinkinaser: EC 2.7.1.37.Phosphatidylinositol 3-KinasesS-nitroso-N-acetylpenicillaminAminokinoliner: Kinoliner som ersatts med en eller flera aminogrupper i någon position.OxadiazolerMolsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Nukleotider, cykliskaMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.p42 MAP-kinas: Ett prolinstyrt serin/treoninproteinkinas som förmedlar signalöverföring från cellytan till kärnan. Aktivering av enzymet genom fosforylering medför att det förflyttas till cellkärnan, där det utövar verkan på specifika transkriptionsfaktorer. p40 MAPK och p41 MAPK är isoforma enzym. EC 2.7.11.24.Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 5Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg.

*  CGMP - Wikipedia
cGMP står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid som bildas från guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer. En viktig funktion av cGMP är som intermediär i cellsignaleringen. cGMP ingår som en av många delar i det intracellulära signalsystemet, så kallat second messenger. Dessa second messengers är i sin tur en respons från en första signal, first messenger, som kommer från membran-impermeabla peptid-hormoner, det vill säga hormoner som inte kan ta sig igenom cellmembranet. Dessa hormoner binds på cellytan och producerar cGMP från GTP. cGMP (och andra second messengers) är en liten molekyl som i huvudsak verkar genom att fosforylera proteinkinaser, vilka i sin tur fosforylerar målproteiner. cGMP verkar på så sätt ungefär som det kemisk besläktade cAMP, fast med ett lite annat mönster av preferenser. cAMP Cellbiologi av Erlanson-Albertsson C, Gullberg ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/CGMP
*  Är din gravsten säker? - Nordmarkens pastorat
En skylt kommer att sättas upp vid gravstenen som uppmanar anhöriga att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och ett brev kommer att skickas ut till berörda gravrättsinnehavare som finns registrerade i gravboken. I brevet finns två alternativ, att som gravrättsinnehavare själv åtgärda stenen eller låta kyrkogårdsförvaltningen åtgärda den. Om ingen anhörig har kontaktat kyrkogårdsförvaltningen eller åtgärdat stenen inom två år så kommer gravstenen att tas bort.. Håll utkik efter en skylt vid just din grav och tveka inte att kontakta oss om du har frågor.. CGKs monteringsanvisningar för nya gravstenar, särtryck kap 8-10. ...
  https://www.svenskakyrkan.se/nordmarkenspastorat/ar-din-gravsten-saker
*  HPI Racing 104215 DT-1 TRUCK BODY (WHITE) För RC Model Bilar - Shop RC Models
Information on HPI Racing 104215 DT-1 TRUCK BODY (WHITE) För RC Model Bilar - 104215 från Shop RC Models. RC modeller och RC bilar till låga priser på marknaden!
  http://www.shop-rc-models.se/products/hpi-racing/104215
*  Test av 18 olika halogenlampor till bilen - bäst och sämst | Teknikens Värld
I testmomentet ljusstyrka möts vi inte av några större överraskningar. Alla lampor testas i samma huvudstrålkastarenhet som är tagen från en Golf 7 årsmodell 2013. Strålkastaren är monterad i en så kallad Goniometer och ljuset mäts i en sensor som -sitter 25 meter bort. Ljuset mäts i tre punkter som motsvarar ljusbilden på vägen: 50 meter till vänster, 50 meter till höger och 75 meter till höger. Antalet lux i de tre punkterna läggs ihop och ger mätvärdet FOM (Figure of Merit). Lux kan översättas till hur många lumen, det vill säga ljusflöde, man får på en yta.. ...
  http://teknikensvarld.se/test-av-18-olika-halogenlampor-till-bilen-bast-och-samst-215230/
*  G stbok | Historiesajten
Hej!Hittade något myntliknande i en låda. ca 4cm i diameter.Framsidan är väldigt lik en dukat från 1676. baksidan är blank.sitter i ett hänge.säkert inget värde men jag är nyfiken på när den kan vara tillverkad och varför.min mamma sa att det var ett gammalt nödmynt men jag tror inte på det.har du några tips på hur jag kan söka information?Är väldigt intresserad av historia ...
  http://historiesajten.se/help.asp
*  muminmammans funderingar: 2008.10
har blivit väldigt medveten om var exakt min livmodertapp sitter. eller modermun som barnmorskorna kallar det. modermun. smaka på ordet. lite nasty? IAF. i onsdags när slemmet började släppa så kände jag stickningar i den vid ett par tillfällen. ungefär som att nån petar en med en nål ett par gånger. inte ont, mer irriterande. men creepy på nåt sätt. igår kväll när jag kom hem innanför dörren så högg det till i tappen, nu vet jag definitivt var minigrisen kommer komma ut. hugget resluterade i något som några timmar senare såg ut som den djupaste bihåleharkling du kan tänka dig. jag älskar äckla folk med prat om kroppsvätskor. : ...
  http://hochlash.blogspot.com/2008/10/
*  Permalänk till Vi vakar
Mamma kämpar. .. Sov 30min inatt... Kan inte slappna av. .sitter vid hennes säng kramar om hennes hand…stryker henne över kinden säger att vi är här och att hon inte behöver vara rädd. Ibland lägger jag mig ned för att försöka somna.. men det går inte. Vi sjöng för henne både igår och idag..bara hennes favorit sånger.. Jag vet att hon hör oss vi ser det på henne….. Allt för dig mamma ♥. ...
  http://yannas.spotlife.se/2013/06/13/vi-vakar/
*  Köp Skigo Easy Glide online - Pölder Sport AB
Den enda snabbglidern som inte innehåller lösningsmedel..jätteviktigt!Vårdar belaget, torkar ej ut belaget! Skoputsa på den, låt torka...borsta sen.Sitter upp till 4 mil. Tempområde: -10 - +10
  http://polder.se/sv/valla/glidvalla/skigo/skigo-easy-glide/
*  stugbygge/ögonfröjd
Jag är en glad kvinna med många järn i elden.Tycker om att pynta och pyssla.Sitter inte ofta still.Är just nu inne i shabby stilen, så jag målar om allt eftersom ...
  http://obergsbygge.blogspot.com
*  DILOG DC-250/DT-250 | Dilog
Det material du spelar in till hårddisken är helt digitalt. Det är inte tillåtet att kopiera digitalt upphovsrättsskyddat material. Filerna ligger därför sparade på hårddisken krypterade. Det alternativ som finns är att koppla t.ex en DVD inspelare till mottagarens Scartutgång och spela in till denna. Vill du kopiera en film startar du helt enkelt uppspelning av filmen i boxen och startar inspelning på din ...
  http://dilog.se/produkter/dilog-dc-250dt-250/faq/
*  Pingvindräkt - Kalaskompaniet.se
Häftig och rolig pingvindräkt som passar till de flesta maskerader och fester. Med denna dräkt blir du den enda pingvinen på festen och vinner enkelt priset för bästa kostym! Fakta om pingvindräkten: Dräkten inkluderar pingvindress, luva som man...
  http://www.kalaskompaniet.se/sv/articles/2.528.506/pingvin-maskeraddrakt
*  Pappryggpåsar - Inflexus.se
Pappryggsp 185x280 120g 100/kt, Pappryggsp 185x280 120g 100/kt, Pappryggsp 229x324 120g 125/kt, Pappryggsp 229x324 120g 125/kt, Pappryggsp 250x353 120g 125/kt
  https://inflexus.se/kuvert-post-emballage/pappryggpasar/
*  Frykter kt lokal forurensing
Fylkesmannen har gitt Hafslund Varmesentral utslippstillatelse for en ny biokjele ved Haraldrud varmesentral. Lokalt fryktes kt forurensing.
  http://groruddalen.no/nyheter/frykter-okt-lokal-forurensing/19.5297
*  Slitidrott
Parkskolan, 18.30:Träningsoveraller och topp- luva har åkt av skidlöpare, friidrottare och orienterare. Det är barmarksträning och vinterträning...
  http://www.allehanda.se/sport/slitidrott
*  110711 - Anthology 2 - Kollektion - Midbec Tapeter
Tapetpassion sedan 1974. Vi älskar känslan som tapet ger! Rum blir till hem, vardag blir till lyx. Vår grundtanke är kvalitet, oavsett om vi designar själva eller importerar från världsledande varumärken. För vi vet att när trender skiftar består skickligt hantverk och passion. Copyright © 2018 Midbec. ...
  http://www.midbec.se/vara-tapeter/kollektion/?c=anthology-2&wpn=110711
*  Domaine de Vassal petitionen
Har du hört talas om Domaine de Vassal, en av världens största samlingar av vinstockar. Man har mer än 7000 olika druvsorter från mer än 40 länder. Idag är denna samling, detta vinarv, hotat. Läs mer om petitionen via denna länk (en engelsk översättning finns under den franska texten). Om du håller med gör som…
  https://vinotinto.wordpress.com/2013/11/29/domaine-de-vassal-petitionen/
*  Gabather AB: Indiskt patent och GMP leverans | Aktiespararna
Bolaget har erhållit ett patentbrev ifrån det Indiska patentverket för bolagets patentfamilj, L1001C TRIAZOLODERIVAT, i vilken substansen GT-002 finns beskriven. Patentet är giltigt till 2029. Sedan tidigare har bolaget godkända patent i USA, K
  https://www.aktiespararna.se/nyheter/gabather-ab-indiskt-patent-och-gmp-leverans
*  Kursinnehåll - webbutbildning - GMP Livsmedelsäkerhet
Vad säger lagen om barn i kök förskola och skola? Vad är HACCP? Mikroorganismers Spridningsvägar - säker mat förr och ...
  http://gmplivsmedel.se/?page_id=92
*  Pressombyggnad: Ungdomens källa för föråldrade maskiner - Pilz SE
Hur Pilz genom en ombyggnad avsevärt höjer en gammal press tillgänglighet och produktivitet hos österrikiska Doka Group. - Pilz - SE
  https://www.pilz.com/sv-SE/company/news/articles/077561
*  Säker rörelseövervakning - PMCprotego DS - Pilz SE
Med PMCprotego för Safe Motion från Pilz kombineras säkerhetskortet och servoförstärkaren till en optimal driftlösning. - Pilz - SE
  https://www.pilz.com/sv-SE/products-solutions/applications/safe-motion-monitoring/drive-integrated-safety-with-pmcprotego-ds
*  Säkerhetsbrytare - Pilz SE
Säkerhetsbrytarna från Pilz för skyddsgrinds- och positionsövervakning är kostnadsoptimerade ✓ kompakta ✓ och mångsidigt användbara ✓ - Pilz - SE
  https://www.pilz.com/sv-SE/products-solutions/sensor-technology/safety-switches
*  Device Diagnostics System - Pilz SE
Diagnossystem från Pilz: enkel och omfattande diagnostik ✓ färre servicetillfällen ✓ ökad maskintillgänglighet ✓ - Pilz - SE
  https://www.pilz.com/sv-SE/products-solutions/networks/device-diagnostics-system
*  Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate - Pilz SE
Det integrerade systemet för säkerhetslåsning från Pilz - energisnålt ✓ hög säkerhet ✓ minskad monteringskostnad ✓ helhetssystem ✓ - Pilz SE
  https://www.pilz.com/sv-SE/eshop/00106002227048/PSENsgate-safety-gate-system
*  SNAP ON diamantslipsegment, set, blå/fin
Till COMBIFLEX golvslipmaskiner 45, SC450, SC500I, SC650, RC700. Levererar en finare yta än svart. Till flytbetong etc. Set om 9 st. segment.
  https://aonet.se/bauta-diamant-saet-scx-fin-881327377-se
*  Han den där...... i rosa!
Han ju aldrig köpt mycket i rosa till fröken J (för till tjejer blir det ändå mängder med rosa av sig själv liksom) men till både lillebror och miniman handlar jag gärna i många olika rosa t
  http://sturegatan3.bloggplatsen.se/2015/01/15/10989137-han-den-dar-i-rosa/