Cykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt GMP (cGMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester av proteiner. EC 2.7.10.-.Cyclic GMP-Dependent Protein Kinase Type ICykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Cyclic GMP-Dependent Protein Kinase Type IIProteinkinaserFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Isosorbid: 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol. ett kemiskt inert, osmotiskt vätskedrivande medel som främst används vid behandling av hydrocefalus (vattenskalle). Det används även vid glaukom.Natriuretisk förmaksfaktor: ANF. Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på ca 20 aminosyror.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.EnzymhämmareKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Proteinkinas CCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.SignalomvandlingRåttor, WistarAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.ProteinkinashämmareCykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP (cAMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester på proteiner. EC 2.7.10.-.Ca(2+)-kalmodulinberoende proteinkinas: Ett kalmodulinberoende enzym som katalyserar fosforylering av proteiner. Enzymet är ibland också kalciumberoende. Ett stort antal proteiner verkar som mottagare, däribland vimentin, synapsin, glykogen syntas, myosinets lätta kedjor och mikrotubulusassocierade proteiner.Protein-serin-treoninkinaserPurinonerMitogenaktiverade proteinkinaser: En överordnad familj av protein-serin-treoninkinaser som aktiveras av olika stimuli via proteinkinaskaskader. De utgör slutprodukterna i kaskaderna, som utlöses av fosforylering genom mitogenaktiverade proteinkinaskinaser, vilka i sin tur aktiveras av mitogenaktiverade proteinkinaskinaskinaser. EC 2.7.11.24.PenicillaminMAP-kinassignalsystem: Ett intracellulärt signalsystem som omfattar MAP-kinaskaskaderna (trestegs-proteinkinaskaskader). Olika uppströmsaktivatorer, som svarar på extracellulära stimuli, utlöser kaskaderna genom att aktivera den första kaskadmedlemmen, MAP-kinaskinaskinas (MAPKKK). I detta steg fosforyleras mitogenaktiverade proteinkinaskinaser (MAPKK), som i sin tur fosforylerar mitogenaktiverade proteinkinaser (MAPK). Dessa utövar sedan sin verkan på olika mål nedströms till att påverka genuttryck. Hos däggdjur finns det flera bestämda MAP-kinasförlopp, inklusive ERK-processen (extracellulärt signalreglerat kinas), SAPK/JNK-förloppet (stressaktiverat proteinkinas/c-jun) och P38-kinasprocessen. De olika förloppen har vissa gemensamma komponenter, beroende på vilket stimulus som utlöser kaskaden.Nitroprussid3`5`-cykliskt GMP-fosfodiesteras: Ett enzym som katalyserar hydrolys av cykliskt GMP, vilket ger guanosin-5´-fosfat. EC 3.1.4.35.p38 mitogenaktiverade proteinkinaser: EC 2.7.1.37.Phosphatidylinositol 3-KinasesS-nitroso-N-acetylpenicillaminAminokinoliner: Kinoliner som ersatts med en eller flera aminogrupper i någon position.OxadiazolerMolsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Nukleotider, cykliskaMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.p42 MAP-kinas: Ett prolinstyrt serin/treoninproteinkinas som förmedlar signalöverföring från cellytan till kärnan. Aktivering av enzymet genom fosforylering medför att det förflyttas till cellkärnan, där det utövar verkan på specifika transkriptionsfaktorer. p40 MAPK och p41 MAPK är isoforma enzym. EC 2.7.11.24.Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 5Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg.

*  Är din gravsten säker? - Nordmarkens pastorat

En skylt kommer att sättas upp vid gravstenen som uppmanar anhöriga att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och ett brev kommer att skickas ut till berörda gravrättsinnehavare som finns registrerade i gravboken. I brevet finns två alternativ, att som gravrättsinnehavare själv åtgärda stenen eller låta kyrkogårdsförvaltningen åtgärda den. Om ingen anhörig har kontaktat kyrkogårdsförvaltningen eller åtgärdat stenen inom två år så kommer gravstenen att tas bort.. Håll utkik efter en skylt vid just din grav och tveka inte att kontakta oss om du har frågor.. CGKs monteringsanvisningar för nya gravstenar, särtryck kap 8-10. ...

*  G stbok | Historiesajten

Hej!Hittade något myntliknande i en låda. ca 4cm i diameter.Framsidan är väldigt lik en dukat från 1676. baksidan är blank.sitter i ett hänge.säkert inget värde men jag är nyfiken på när den kan vara tillverkad och varför.min mamma sa att det var ett gammalt nödmynt men jag tror inte på det.har du några tips på hur jag kan söka information?Är väldigt intresserad av historia ...

*  muminmammans funderingar: 2008.10

har blivit väldigt medveten om var exakt min livmodertapp sitter. eller modermun som barnmorskorna kallar det. modermun. smaka på ordet. lite nasty? IAF. i onsdags när slemmet började släppa så kände jag stickningar i den vid ett par tillfällen. ungefär som att nån petar en med en nål ett par gånger. inte ont, mer irriterande. men creepy på nåt sätt. igår kväll när jag kom hem innanför dörren så högg det till i tappen, nu vet jag definitivt var minigrisen kommer komma ut. hugget resluterade i något som några timmar senare såg ut som den djupaste bihåleharkling du kan tänka dig. jag älskar äckla folk med prat om kroppsvätskor. : ...

*  Slitidrott

Parkskolan, 18.30:Träningsoveraller och topp- luva har åkt av skidlöpare, friidrottare och orienterare. Det är barmarksträning och vinterträning...

*  Domaine de Vassal petitionen

Har du hört talas om Domaine de Vassal, en av världens största samlingar av vinstockar. Man har mer än 7000 olika druvsorter från mer än 40 länder. Idag är denna samling, detta vinarv, hotat. Läs mer om petitionen via denna länk (en engelsk översättning finns under den franska texten). Om du håller med gör som…

*  Jämförelse mellan stimulerare av lösligt guanylatcyklas, endotelinreceptorantagonister och 5-fosfodiesterashämmare vid...

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering ...

*  Earl W. Sutherland Jr. - Wikipedia

Earl W. Sutherland, Jr., född 19 november 1915 i Burlingame, Osage County, Kansas, död 9 mars 1974 i Miami, Florida, var en amerikansk fysiolog och farmakolog. Han tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1971. Sutherland upptäckte hur det biologiska ämnet cAMP (cykliskt adenosinmonofosfat) fungerar som en "andrahandsbudbärare", som överför budskapet från hormoner (bland annat adrenalin) till det inre av den levande cellen. Sutherland belönades 1971 med Nobelpriset i medicin. Han tilldelades 1970 Albert Lasker Basic Medical Research Award. Nobelprize.org, Nobelpriset i medicin och fysiologi 1971 Nobelprize.org, Earl W. Sutherland, Jr ...

*  Guanylsyra - Wikipedia

Guanylsyra, ofta förkortad GMP efter engelskans Guanosine monophosphate, är en nukleotid som finns i ribonukleinsyror. Ämnet är en ester av fosforsyra med nukleosiden guanosin. Guanosin består i sin tur av ribofuranos (en ribos) och kvävebasen guanin. Guanylsyra tillverkas syntesiskt eller av jästextrakt. Ämnet förekommer i kött. Ämnet har E-numret E626, och används som smakförstärkare. Tillsatsen är förbjuden i Australien och Nya Zeeland. Guanylsyrans salter, såsom dinatriumguanylat (E627), dikaliumguanylat (E628) och kalciumguanylat (E629) är livsmedelstillsatser som används som smakförstärkare för att ge smaken umami. De är ofta använda tillsammans med dinatriuminosinat (E631), vilket ger kombinationen dinatrium-5'-ribonukleotider. Dinatriumguanylat finns ofta i nudlar, potatischips och godis, smaksatt ros, konserverade grönsaker, rökt kött och paketerade soppor. Ämnet är en relativt dyr tillsats och används vanligtvis utan glutaminsyra eller natriumglutamat, som ...

*  Lediga jobb - Industri och hantverk - Transport - Gmp | Jobbsafari

Cookies på Jobbsafari Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies. ...

*  Rustad för modulär och flexibel produktion med Pilz - Pilz SE

Pilz erbjuder modulära automationslösningar för individuella och anpassningsbara produktionsprocesser enligt Industri 4.0. - Pilz - SE

*  Industriell säkerhetsteknik på järnvägsnivå - Pilz SE

Pilz erbjuder beprövade industriella automationslösningar och kunskap om standarder och normer för det mycket känsliga och säkerhetsrelevanta järnvägsområdet. - Pilz - SE

*  Driftteknik - Pilz INT

Driftteknik från Pilz - säker drift för energisnål automation av drivenheter ✓ snabb idrifttagning ✓ stor flexibilitet ✓ - Pilz - INT

*  A1M Pharma - nyhetsbrev november - A1M Pharma

Under våren och sommaren har vi bland annat uppnått prekliniskt proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning, ingått akademiskt samarbete avseende prekliniskt proof of concept för akut njurskada samt ingått avtal med en ledande europeisk kontraktstillverkare för processutveckling och uppskalning för storskalig läkemedelstillverkning enligt myndighetskrav (GMP ...

*  EN ISO 13857 - skyddsavstånd hos skydd - Pilz SE

Formel för att beräkna det avstånd som krävs från händer och fötter till skyddet enligt standard EN ISO 13857. - Pilz - SE

*  Onlinehjälp, tips och knep - PAS 4000 - Pilz INT

I dessa instruktionsvideor visar vi tips och knep och hur du på ett meningsfullt sätt kan använda eller tillämpa onlinehjälpen. - Pilz - INT

*  Kompaktmodulerna PSS67 för automationssystemet PSS 4000 - Pilz INT

Moduler med skyddsklass IP67 används utanför kopplingsskåpet. Kan anslutas till SafetyNET p ✓ skydd mot damm ✓ stänkvatten ✓ klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C ✓ - Pilz INT

*  ATEX-direktivet - definitioner och säkerhetskrav - Pilz SE

Läs om ATEX-direktivet som skyddar maskin och människa. Det har skapats av ett produktdirektiv och ett användardirektiv. - Pilz - SE

*  Kunskap om maskinsäkerhet - Pilz INT

För maskiner som har släppts ut på marknaden 1995 eller senare gäller maskindirektivet. I maskindirektivet anges kraven på en maskin. - Pilz - INT

*  Kunskap om maskinsäkerhet - Pilz SE

I allmänhet måste en riskbedömning genomföras för lyften. Lyften måste sedan konstrueras och säkras enligt riskbedömningen. - Pilz - SE

*  100BaseTX - Pilz SE

Med definitionen av 100BaseT4 skiljs den fysiska topologin från den logiska. Komponenter som kabel, RJ45-uttag, patchpanel osv. måste vara utformade enligt kategori 5 för en överföringshastighet på 100 MHz. - Pilz - SE

*  SPS-header - Pilz SE

SPS-headern har utvecklats av Fa. INAT GmbH. Med dess hjälp kan flera korta datablock sammanfattas i större datablock, vid dataöverföring med hjälp av slutdetektering. - Pilz - SE

*  10BaseT - Pilz SE

Med definitionen av 10BaseT skiljs den fysiska topologin från den logiska. I kabeln delas data enligt sändnings- och mottagningsriktning. - Pilz - SE

*  Passiv uttagsplint - Pilz SE

Med M12-anslutningstekniken kan upp till fyra PSENcode anslutas via den passiva uttagsplinten till valfri utvärderingsenhet (t.ex. PNOZ X, PNOZsigma.). - Pilz SE

*  Utbytesstudent 11/12 UTAH !

En rosa, en lajmgrön som gömmer sig bakom den rosa och en rosa carry on. Vi är osäkra på vikten i den rosa eftersom vi inte fick den vägt. Den gröna gick på 22.6 kg på första packnings försöker och den rosa slet vi ut alla munkjackor ur och satte i min carryon så nu tror vi att den är rätt nära 23 ...

*  Satinballonger, rosa 6 st - Butterick's

Klassiska gummiballonger i rosa för alla festliga tillfällen och evenemang, ex till babyshowern eller barnkalaset.Ballongerna mäter i fullt uppblåst läge ca 25-30 cm i diameter. Väljer du att blåsa upp gummiballongerna med helium, så kvarstår effekten av.