Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Dibutyryl cykliskt GMP: N-(1-oxobutyl)-cykliskt 3',5'-(vätefosfat)-2'-butanoatguanosin. Ett derivat av cykliskt GMP. Det har större motstånd mot extracellulärt och intracellulärt fosfodiesteras än cykliskt GMP.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Purinoner3`5`-cykliskt GMP-fosfodiesteras: Ett enzym som katalyserar hydrolys av cykliskt GMP, vilket ger guanosin-5´-fosfat. EC 3.1.4.35.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.NitroprussidKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Nukleotider, cykliskaNatriuretisk förmaksfaktor: ANF. Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på ca 20 aminosyror.Guanosine Monophosphate1-metyl-3-isobutylxantin: 3,7-dihydro-1-metyl-3-(2-metylpropyl)-1H-purin-2,6-dion. En kraftigt verkande cyklisk nukleotidfosfodiesterashämmare; pga denna verkan ökar substansen cykliskt AMP och cykliskt GMP i vävnad och aktive rar därmed cyklisk nukleotidberoende proteinkinaser.OxadiazolerCykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt GMP (cGMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester av proteiner. EC 2.7.10.-.Rod Cell Outer SegmentMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Fotoreceptorerceller: Celler som känner av och släpper igenom ljus.Fosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.Penicillamin3´5´-cyklisk nukleotidfosfodiesteras: Ett enzym som katalyserar hydrolys av cykliskt AMP till adenosin-5´-fosfat. Enzymet är utbrett i djurvävnad och kontrollerar nivån av intracellulärt cykliskt AMP. Det har också verkan på 3´,5´-cyklisk t IMP och 3´,5´-cykliskt GMP. EC 3.1.4.17.FosfordiesterhydrolaserReceptorer, förmaksnatriuretiskaBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.S-nitroso-N-acetylpenicillaminArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Kinoxaliner8-brom cyklisk adenosinmonofosfat: 8-bromadenosin-cykliskt 3´,5´-(vätefosfat). Ett långtidsverkande derivat av cykliskt AMP. Det aktiverar cykliskt AMP-beroende proteinkinas, men är resistent mot nedbrytning genom cykliskt AMP-fosfodie steras.Molsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.GNP-reduktasKväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 5Rana catesbeianaGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Cyclic GMP-Dependent Protein Kinase Type IPapaverinAminokinoliner: Kinoliner som ersatts med en eller flera aminogrupper i någon position.NitroargininNitrosföreningarNatriuretiska peptiderKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Karbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.TeofyllinOmega-N-metylargininNatriuretisk peptid, C-typDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Råttor, inavlade stammarS-nitrosoglutationRolipramNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Bukladesin: N-(1-oxobutyl)adenosin-cykliskt 3',5'-(hydrogenfosfat)-2'-butanoat. Ett cykliskt nukleotidderivat som härmar verkan av endogent, cykliskt AMP och som förmår passera cellmembran. Det har kärlsammandrag ande egenskaper och används som hjärtstimulant.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.NG-nitroargininmetylesterTrazodonKemisk stimuleringFenomen inom organisk kemiMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Second Messenger SystemsIndazoler: Heterocykliska, aromatiska, organiska föreningar med allmän kemisk formel C7H6N2.NitroglycerinKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.EnzymhämmareCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Bufo marinus: En art av de äkta paddorna, Bufonidae, med utbredning i tropiska områden. Från körtlar i huden utsöndras ett kraftigt gift.Guanosintrifosfat: Guanosin 5'-(tetravätetrifosfat), en guaninnukleotid som innehåller tre fosfatgrupper, förestrade till sockerdelen.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Råttor, WistarEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Guaninnukleotider: Föreningar av guanosin och fosfatgrupper. De vanligaste är GMP (guanosinmonofosfat), GDP (guanosindifosfat) och GTP (guanosintrifosfat).Inosintrifosfat: Inosin-5'-tetravätetrifosfat (IRPPP). En inosinnukleotid som innehåller tre fosfatgrupper som förestrats mot sockerdelen.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Kalcimycin: Ett jonoforiskt polyeterantibiotikum från Streptomyces chartreusensis. Jonoforen binder och transporterar katjoner genom membran och kopplar bort oxidativ fosforylering medan den hämmar ATPas i leverm itokondrier hos råtta. Substansen används mest som biologiskt verktyg för att studera divalenta katjoners roll i olika biologiska system.TionukleotiderColforsinGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Transducin2`,3`-cyklisk-nukleotidfosfodiesteraser: Nucleosid-2´,3´-cyklisk fosfatnukleotidhydrolas. Enzymer som katalyserar hydrolys av 2´- och 3´-fosfatbindningarna hos 2´,3´-cykliska nukleotider. De hydrolyserar även nukleosidmonofosfater. Innehålle r EC 3.1.4.16 och EC 3.1.4.37. EC 3.1.4.-.PyrrolidinonerPhosphodiesterase 5 InhibitorsKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.VinkaalkaloiderAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.Cromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.OxihemoglobinerMetakolinföreningar: En grupp föreningar som är derivat av beta-metylacetylkolin (metakolin).PenisProtoveratrinerHistamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.Ambystoma: Ett släkte av familjen Ambystomatidae (mullvadssalamandrar). De mest kända arterna av detta släkte är Ambystoma mexicanum och A. tigrinum.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Biologiska faktorerNoradrenalinFerricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Malpighiska kanaler: Smala, rör- eller hårlikande avföringsstrukturer hos insekter. De utgår från tarmkanalen mellan mittkroppen (mesenteron) och bakkroppen (proctodeum).EnzymaktivatorerRodopsinXantinerSignalomvandlingProteinkinaserNitraterDictyostelium: Ett släkte protozoer som tidigare även betraktades som en svampart. Den naturliga hemvisten är skogens förmultnande löv, där protozoerna livnär sig på bakterier. D. discoideum är den mest välkända arten och används i stor utsträckning i biomedicinsk forskning.Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 6Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).MörkerAtropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.Stavar (Näthinna)Råttor, Sprague-DawleyCykliskt CMP: Cykliskt cytidin-3',5'-(vätefosfat) (cytidin-5'-monofosfat); bildas i vävnader hos däggdjur genom enzymatisk omvandling av cytidintrifosfat och kan ha en roll i regleringen av tillväxt och utveckling av normala och maligna celler. Syn. cCMP.

*  GPS Antenn | Radar/VHF/Tillbehör | Garmin | Elektronik | AxMarin.se

CurrencyPostFix":"kr","CurrencyPreFix":"","CustomerKey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","CurrentBookingId":null,"RenterGuid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","RenterId":0,"PageId":0,"PaymentDone":false,"PaymentDoneHtml":null,"UserData":null,"OrderDone":false,"PaymentUrl":null,"PaymentData":null,"CustomerDataOk":false,"SaveSuccess":false,"HTML":null,"IsError":false,"TotalPrice":0.0,"ShortCode":null,"BookingIdInt":null,"BookingId":null,"BookingStatusId":0,"BookingStatusName":null,"BookingStatusColor":null,"RequestStartDateLocal":"0001-01-01T00:00:00","RequestEndDateLocal":"0001-01-01T00:00:00","LengthMinutes":0,"SelectedStartDateLocal":"0001-01-01T00:00:00","SelectedEndDateLocal":"0001-01-01T00:00:00","SelectedStartDateDayOfWeek":0,"SelectedEndDateDayOfWeek":0,"TotalMinutes":0,"ObjectFromList":null,"ValidObjects":[],"ErrorCodes":[],"AddonDataList":[],"CustomerData":[],"ActionList":[],"Codes":[],"DateKeys":null ...
https://axmarin.se/GPS-Antenn

*  Jenny Lidman: september 2012

Hej och god morgon. Är lite trött jag som ni ser. Gick inte och la mig så tidigt igår s'aaatt säga. Igår var jag på tegel! ;-)))) Nej men det var damlagsavslutningsmiddag (<-- alla="alla" amanda="amanda" amie="amie" angelica="angelica" att="att" bara="bara" begav="begav" blev="blev" d="d" det.="det." det="det" dit="dit" ett="ett" f="f" fest="fest" fortfarande="fortfarande" fr="fr" g="g" ga="ga" h="h" ha="ha" hade="hade" hem="hem" hemmaplan="hemmaplan" idag="idag" ig="ig" igen="igen" imorgon="imorgon" inte="inte" jag="jag" ju="ju" kan="kan" kom="kom" kommer="kommer" kte="kte" kul="kul" l="l" ldigt="ldigt" llskunskapen.="llskunskapen." m="m" mat="mat" match="match" men="men" mer="mer" mig="mig" min="min" mot="mot" mycket="mycket" n="n" nd="nd" ng="ng" ngest.="ngest." ngt="ngt" och="och" okej="okej" oklart.="oklart." ord="ord" p="p" pillan="pillan" plugga="plugga" pluggade="pluggade" prov="prov" r.="r." r="r" rdag="rdag" roslags="roslags" rst="rst" rt="rt" s="s" samh="samh" sby="sby" ...
lidmanen.blogspot.com/2012/09/

*  Göstorp skog (Laholm) - Länsstyrelsen i Halland

header':'Serviceinformation','column':'middle','serviceInformation':[{'title':'Bad/badplats','value':'','searchTerm':'Bad/badplats-false'},{'title':'Informationstavla','value':'','searchTerm':'Informationstavla-false'},{'title':'Parkering','value':'Parkering sker vid en stor vändplan där vägen slutar.','searchTerm':'Parkering-true'},{'title':'Vandringsled','value':'Naturreservatet har två leder som mäter 1,5 respektive 2,6 kilometer.','searchTerm':'Vandringsled-true'},{'title':'Brygga','value':'','searchTerm':'Brygga-false'},{'title':'Eldplats','value':'','searchTerm':'Eldplats-false'},{'title':'Fiske','value':'','searchTerm':'Fiske-false'},{'title':'Toalett','value':'','searchTerm':'Toalett-false'},{'title':'Torrdass','value':'','searchTerm':'Torrdass-false'},{'title':'Tillgängligt för personer med funktionsnedsättning','value':'','searchTerm':'Tillgängligt för personer med ...
lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/laholm/Pages/gostorps-skog.aspx

*  Mellomsjömyren - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

header':'Serviceinformation','column':'middle','serviceInformation':[{'title':'Bad/badplats','value':'','searchTerm':'Bad/badplats-false'},{'title':'Informationstavla','value':'','searchTerm':'Informationstavla-false'},{'title':'Parkering','value':'','searchTerm':'Parkering-false'},{'title':'Vandringsled','value':'','searchTerm':'Vandringsled-false'},{'title':'Brygga','value':'','searchTerm':'Brygga-false'},{'title':'Eldplats','value':'','searchTerm':'Eldplats-false'},{'title':'Fiske','value':'','searchTerm':'Fiske-false'},{'title':'Toalett','value':'','searchTerm':'Toalett-false'},{'title':'Torrdass','value':'','searchTerm':'Torrdass-false'},{'title':'Tillgängligt för personer med funktionsnedsättning','value':'','searchTerm':'Tillgängligt för personer med ...
lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/falkoping/mellomsjomyren/Pages/index.aspx

*  Röå alsumpskog - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

header':'Serviceinformation','column':'middle','serviceInformation':[{'title':'Bad/badplats','value':'','searchTerm':'Bad/badplats-false'},{'title':'Informationstavla','value':'','searchTerm':'Informationstavla-false'},{'title':'Parkering','value':'','searchTerm':'Parkering-false'},{'title':'Vandringsled','value':'','searchTerm':'Vandringsled-false'},{'title':'Brygga','value':'','searchTerm':'Brygga-false'},{'title':'Eldplats','value':'','searchTerm':'Eldplats-false'},{'title':'Fiske','value':'','searchTerm':'Fiske-false'},{'title':'Toalett','value':'','searchTerm':'Toalett-false'},{'title':'Torrdass','value':'','searchTerm':'Torrdass-false'},{'title':'Tillgängligt för personer med funktionsnedsättning','value':'','searchTerm':'Tillgängligt för personer med ...
lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/karlsborg/roa-alsumpskog/Pages/index.aspx

*  Årenäs-Tostekulla lövskogar - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

header':'Serviceinformation','column':'middle','serviceInformation':[{'title':'Bad/badplats','value':'','searchTerm':'Bad/badplats-false'},{'title':'Informationstavla','value':'','searchTerm':'Informationstavla-false'},{'title':'Parkering','value':'','searchTerm':'Parkering-false'},{'title':'Vandringsled','value':'','searchTerm':'Vandringsled-false'},{'title':'Brygga','value':'','searchTerm':'Brygga-false'},{'title':'Eldplats','value':'','searchTerm':'Eldplats-false'},{'title':'Fiske','value':'','searchTerm':'Fiske-false'},{'title':'Toalett','value':'','searchTerm':'Toalett-false'},{'title':'Torrdass','value':'','searchTerm':'Torrdass-false'},{'title':'Tillgängligt för personer med funktionsnedsättning','value':'','searchTerm':'Tillgängligt för personer med ...
lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/mark/arenas-tostekulle-lovskogar/Pages/index.aspx

*  Lökväxter som inte äts upp | Odla.nu

An error occurred while trying to search with Solr: '500' Status: Server Error: Server Error{'responseHeader':{'status':500,'QTime':41},'response':{'numFound':21498,'start':0,'maxScore':0.17782007,'docs':[{'item_id':'893','score':0.17782007},{'item_id':'28945','score':0.16912739},{'item_id':'1099','score':0.1373335},{'item_id':'28321','score':0.1206697}]},'error':{'metadata':{'error-class':'org.apache.solr.common.SolrException','root-error-class':'org.apache.solr.common.SolrException'},'msg':'Unable to compute facet ranges, facet context is not set','trace':'org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat ...
odla.nu/inspiration/lokvaxter-som-inte-ats-upp

*  Algföreläsning på Stadsbiblioteket i Göteborg - Rawfood By Erica

WP_Hook Object ( [callbacks] => Array ( [8] => Array ( [0000000033f68413000000007d6cea0arun_shortcode] => Array ( [function] => Array ( [0] => WP_Embed Object ( [handlers] => Array ( [10] => Array ( [youtube_embed_url] => Array ( [regex] => #https?://(www.)?youtube\.com/(?:v,embed)/([^/]+)#i [callback] => wp_embed_handler_youtube ) ) [9999] => Array ( [audio] => Array ( [regex] => #^https?://.+?\.(mp3,ogg,m4a,wav)$#i [callback] => wp_embed_handler_audio ) [video] => Array ( [regex] => #^https?://.+?\.(mp4,m4v,webm,ogv,flv)$#i [callback] => wp_embed_handler_video ) ) ) [post_ID] => [usecache] => 1 [linkifunknown] => 1 [last_attr] => Array ( ) [last_url] => [return_false_on_fail] => ) [1] => run_shortcode ) [accepted_args] => 1 ) [0000000033f68413000000007d6cea0aautoembed] => Array ( [function] => Array ( [0] => WP_Embed Object ( [handlers] => Array ( [10] => Array ( [youtube_embed_url] => Array ( [regex] => #https?://(www.)?youtube\.com/(?:v,embed)/([^/]+)#i [callback] => wp_embed_handler_youtube ...
rawfoodbyerica.se/index.php/2017/07/12/algforelasning-pa-stadsbiblioteket-i-goteborg/

*  ebbamaja | Mode

div style="width:600px;margin:0 auto",,div style="position:relative;",,a target="_blank" href="http://www.polyvore.com/summer_outfit/set?.embedder=6690990&.svc=copypaste&id=123740571",,img width="600" alt="Summer outfit" src="http://cfc.polyvoreimg.com/cgi/img-set/.sig/YfP42qstVPjtfyj3Sqyz5Q/cid/123740571/id/uNAWUZ-p4xGNCsFazSGTQA/size/c600x600.jpg" title="Summer outfit" height="600" border="0" /,,/a,,/div,,/div,,br/,,div style="text-align:center",,small,,a target="_blank" href="http://www.polyvore.com/summer_outfit/set?.embedder=6690990&.svc=copypaste&id=123740571",Summer outfit,/a, by ,a target="_blank" href="http://ebba-wikstrand.polyvore.com/?.embedder=6690990&.svc=copypaste",ebba-wikstrand,/a, featuring ,a target="_blank" href="http://www.polyvore.com/abercrombie_&_fitch/shop?brand=Abercrombie+%26+Fitch",Abercrombie & Fitch,/a,,/small,,/div,. otroligt snygga outfit's som inte hade varit fel just nu.. /E. ...
ebbamaja.for.me/mode.html

*  Jakt & Viltvård !"#$#%#&'(& - PDF

1 Jakt & Viltvård '#$%&'%$()*&+*+,#-./#$0'$.#1*')12/&(-./%+*+,!'#$#%#&'(&. 2 :; )*+,-#./0# *6#78#9.2:;+,.2,3=# 2;?8=#=8E;3#C3D85B==3#,6;# 5B==3Q# 9?;D=35G?8I L=.60:.=,23O+B=2C.6P#Q:.=,*M=;,3,P#,C2,*?36#,36#(K#237,34M3=#+,D(E P ,?8#,3A=#,6;#:;?8=#HNN43A3#39#WRCE;83J;64?8WI#+L88#,6;# $*,+')-'.&/%0+)* $1-#?;JCH,?;#?88#J;?88#H8JH,#39#DH;=?;#EFG#H8J74,K. 3 ,?4# 7# EFG# ,?4# 7# 39834?8# 5?,# $3456# ^;EA;355?8# E5,3883;# ,6;H8E5# %##.&/%,(##0)& [. 4 !'#$%&'(')'*+,,%'$-& +B;# D;39438# =7A# HNN# 69?;# 7# 6=8?;# A39# C3A# HNN# EFG# 7# d?;3# G3,?# C3A# =?88# =:# 5LFD?8# ,B;# C3A# J;HD3;# G7883# ;:JEFD3;# EFG# # +B;53=8# ;?d?a5b==7a8# D3=83,?# J47FD# 69?;# 47443# # B,43# +H# AB44,?# ,?8# 388# DE553# =DE88G:44# =DH44?# ,?8# ,6;=8:=# 97=3# =7A# 388# D;3943;# =7A# -6;H8E5# Y GHAAE;53;#A7443;#G6A8#A;B=O#E5#,?8#B;# N:#.C3# =E5# =388?# 7# N:# EFG# J7=8?;8# 4BNN3;# 93;# 39# =E;8# =E5# 97# NHJ47F?;3;# 7# ,6;97;;3,I# -6;# 97==8# 93;# JEFD# G3,?# JL88# &?8# 93;# G?48# E,6;D43;47A8I# :8?;8:A?8O# ACE;,?# ,?8=3553c# ...
docplayer.se/2524779-Jakt-viltvard.html

*  februari, 2016 | IFDmat.se & IFDtabell.se

Tycker du att det känns extra utmanande att hitta på smart "bra-mat" att ta med till värmestugan i skidbacken? Eller i ryggan på vilken härlig tur i det fria som helst. Här följer tips på bra matsäcksmat: [ultimate-recipe-grid template="default" filter="" multiselect="false" match_all="false" match_parents="false" limit_author="" limit_by_tag="post_tag" limit_by_values="matsäcksmat" sort_by="title" sort_order="DESC" limit="30″] Tunawraps. Gör röran hemma och ta med bröd. Lägg ihop vid […]. Read more ...
ifdtabell.se/2016/02/

*  Undersökningsresultat rörande Dödshjälp i Vänsterpartiet

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? Se hur Vänsterpartiet svarade på den här frågan.
sverige.isidewith.com/poll/965550/2904076514

*  MOVIUM

div class='field field-name-field-news-image field-type-image field-label-hidden',,div class='field-items',,div class='field-item even',,img typeof='foaf:Image' src='http://www.movium.slu.se/sites/default/files/styles/news-image/public/news/13046/media/./valla1.jpg?itok=FEbOL6gH' width='550' height='370' alt='' title='På catwalken i Vallastaden. Foto: Titti Olsson.' /,,/div,,div class='field-item odd',,img typeof='foaf:Image' src='http://www.movium.slu.se/sites/default/files/styles/news-image/public/news/13046/media/./valla2.jpg?itok=GXlr5S6X' width='550' height='370' alt='' title='På catwalken i Vallastaden. Foto: Titti Olsson.' /,,/div,,div class='field-item even',,img typeof='foaf:Image' src='http://www.movium.slu.se/sites/default/files/styles/news-image/public/news/13046/media/./valla3.jpg?itok=FeexQpVE' width='550' height='370' alt='' title='På catwalken i Vallastaden. Foto: Titti Olsson.' /,,/div,,div class='field-item odd',,img typeof='foaf:Image' ...
movium.slu.se/rss.xml

*  Allergi | Forskning & Framsteg

[[{'fid':'19122','view_mode':'fofmedia','type':'media','attributes':{'class':'media-element file-fofmedia'}}]]Hängig i ett halvår, eller bara lätt snuva någon enstaka försommarvecka? Ungefär var fjärde till var femte person känner av någon form av hösnuva - alltså pollenallergi. Men vad är det egentligen för något?
fof.se/tidning/2017/6/artikel/allergi

*  juditboren Blog

Hej mitt namn är Judit. Jag är 15 år och bor lite utanför Vimmerby på en gård med mina Mamma, Pappa och min lilla syster. På min fritid är jag med mina kompisar, pluggar och rider mina 2 hästar Köhls Dikta även kallade Dikta hon är 21 år gammal och jag har haft henne i 3,5 år. Min andra häst Weapon`s Endumen även kallade Kiwi är 5 år och han har jag haft i 5 månader. Här tänkte jag skriva om vad jag gör på fritiden och om mina hästar.
nouw.com/juditboren

*  Undersökningsresultat rörande Fackföreningar i Miljöpartiet de Gröna

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? Se hur Miljöpartiet de Gröna svarade på den här frågan.
sverige.isidewith.com/poll/657250856/2904076511

*  Isjungfrun Blog

Namn: Jasmine Ålder: 19 Bor: Seattle, Södertälje/Stockholm Typ av boende: Villa samt egen lägenhet Civilstatus: Upptagen Sexuell läggning: Bisexuell Pojkvän eller flickvän: Pojkvän Gör: Studerar Politisk inriktning: Höger Parti: Sverigedemokraterna Är. Nationalist, patriot, adlig, mångmiljonär, skogsägare, högerfeminist, filosofisk, konservativ, lite liberal, omtänksam, hjälpsam, lugn, spirituell med mera... Musikstilar: Goth, gothicmetal, gothicrock, darkwave, dark ambient, industrial, ethereal, svensk folkmusik, vikingarock, country, metal, blackmetal, world fusion, panflöjt, undergroundmusik, trance, house, hardhouse, 80-tal, 90-tal, gamla klassiker från 30-70-talet samt en förkärlek till udda flummiga låtar :)
nouw.com/isjungfrun

*  DEVAZ - VILLKOR & INFO

  Köpvillkor Du behöver vara över 18 år för att handla i webbutiken. Om du är under 18 år och vill handla måste någon
butik.devaz.se/sv/sidor/villkor-info.html

*  Premiär för ny hockeypodd: Del 1 om lagbygget » VikFanCentral.se

s:404:"a:1:{i:0;a:11:{s:2:"do";s:1:"1";s:9:"msgFormat";s:51:"%TITLE% %SURL% #vikhockey #twittpuck #vikfancentral";s:8:"attchImg";s:1:"0";s:9:"isAutoImg";s:1:"A";s:8:"imgToUse";s:0:"";s:9:"isAutoURL";s:1:"A";s:8:"urlToUse";s:0:"";s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:18:"893466501466001411";s:7:"postURL";s:59:"https://twitter.com/VIKFanCentral/status/893466501466001411";s:5:"pDate";s:19:"2017-08-04 13:39:48 ...
vikfancentral.se/premiar-for-ny-hockeypodd-del-1-om-lagbygget/

*  Betydelsefulla produkter & uppfinningar | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/betydelsefulla-produkter-uppfinningar/

*  Undersökningsresultat rörande HBTQ Adoptionsrättigheter i Feministiskt Initiativ

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? Se hur Feministiskt Initiativ svarade på den här frågan.
sverige.isidewith.com/poll/2420518159/2904076517

*  säck | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/tag/sack/

*  Gott Nytt Träningsår! | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/gott-nytt-traningsar/

*  Program Fair Enough 2013 | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/program/

*  Gästbloggar | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/category/gastbloggar/

*  Fair Enough 2013 | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/fair-enough/

*  Statistik och anekdoter från The Lost Cyclist | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/statistik-och-anekdoter-fran-the-lost-cyclist/

*  Fair Enough | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/tag/fair-enough/

*  föredrag | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/tag/foredrag/

*  snö | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/tag/sno/

*  tält | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/tag/talt/

*  vandring | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/tag/vandring/

*  Titansugrör | Outnorthbloggen

id":"1606558664705955510_316003055","title":"Vill du synas v\u00e4l i m\u00f6rker men samtidigt vara stilmedveten n\u00e4r du \u00e4r ute och springer? D\u00e5 \u00e4r l\u00f6parjackan Reflective Run Jacket fr\u00e5n 180 BPM n\u00e5got f\u00f6r dig. \u00d6ver hela jackan finns inv\u00e4vda reflextr\u00e5dar och den \u00e4r \u00e4ven f\u00f6rst\u00e4rkt med tv\u00e5 reflekterande remsor och logga fram samt ett stort reflextryck bak. Jackan \u00e4r otroligt l\u00e4tt och g\u00e5r enkelt att packa ner i v\u00e4skan n\u00e4r den inte anv\u00e4nds. Finns f\u00f6r b\u00e5de kvinnor och m\u00e4n. L\u00e4nk i bio. \n#utetr\u00e4ning #outdoor #weareoutdoor #reflex #l\u00f6pning","src":"https:\/\/scontent.cdninstagram.com\/t51.2885-15\/s150x150\/e35\/21879584_910393935776515_8327409565050077184_n.jpg"},{"id":"1603661667388659216_316003055","title":"Outnorth ny huvudpartner f\u00f6r Adventure Academy - skicka in din ans\u00f6kan innan den 17 september\n\nAdventure Academy \u00e4r en unik ...
outnorth.se/blog/titansugror/

*  Kraftfull enkelhet om kvinnors öde

Den finsk-norsk-svenska produktionen, Bernardas hus, hade premiär i helgen. Här recenserar Dövas Tidning pjäsen. Förväntningarna är alltid högt ställd...
dovastidning.se/kultur/tyst-teater/item/790-kraftfull-enkelhet-om-kvinnors-ode

*  Tagg könskorrigering | Ann-Christine Ruuth

Jaha, då ska vi bara ta lite personliga uppgifter." Rösten hos telefonsupporten låter precis så käck och serviceinriktad som man förväntar sig. Jag har visserligen berättat att jag heter Ann-Christine Roxberg, men hen vill veta mer.. "Jag förstår att den här telefonen som du vill ha support på inte är din.". Jag inser att nu är vi där igen, men försöker hålla god min.. "Jaså, hur förstår du det.". Telefonsupporten blir plötsligt tyst. Så säger hen: "jag vet inte". "Du vet inte?" säger jag.. Tystnad.. "Nej.". "Nu blev du nog generad" säger jag.. Och han erkänner:"Jo, det blev jag.". Och plötsligt kommer hen ihåg mitt namn! "Ok, Ann-Christine då behöver jag bara serienumret på telefonen.". Visst kan vi le en smula åt den här konversationen. Men den är bara ett exempel på en situtation som jag och många transpersoner hamnar i otaliga gånger. Man ringer ett företag, eller blir uppringd, man presenterar sig tydligt och ordentligt med sitt namn. Men nästan ...
acruuth.se/tag/konskorrigering-2/

*  Tagg Trans | Ann-Christine Ruuth

Jaha, då ska vi bara ta lite personliga uppgifter." Rösten hos telefonsupporten låter precis så käck och serviceinriktad som man förväntar sig. Jag har visserligen berättat att jag heter Ann-Christine Roxberg, men hen vill veta mer.. "Jag förstår att den här telefonen som du vill ha support på inte är din.". Jag inser att nu är vi där igen, men försöker hålla god min.. "Jaså, hur förstår du det.". Telefonsupporten blir plötsligt tyst. Så säger hen: "jag vet inte". "Du vet inte?" säger jag.. Tystnad.. "Nej.". "Nu blev du nog generad" säger jag.. Och han erkänner:"Jo, det blev jag.". Och plötsligt kommer hen ihåg mitt namn! "Ok, Ann-Christine då behöver jag bara serienumret på telefonen.". Visst kan vi le en smula åt den här konversationen. Men den är bara ett exempel på en situtation som jag och många transpersoner hamnar i otaliga gånger. Man ringer ett företag, eller blir uppringd, man presenterar sig tydligt och ordentligt med sitt namn. Men nästan ...
acruuth.se/tag/trans/

*  AMAL & EMILIA

Vi är 2 tjejer på 13 år som är intresserade av mode och kändisar av alla olika slag. I denna blogg kommer du att få följa våran vardag med mera. Hoppas att du gillar den!
nouw.com/amalemilia

*  Undersökningsresultat rörande Fackföreningar i Vä...

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? Se hur Vänsterpartiet svarade på den här frågan.
sverige.isidewith.com/poll/657250856/2904076514

*  Veronique Blogg

Jag är en tjej/kvinna på 37 år med en son på 17 år som har särskilda behov. I februari 2012 fick jag diagnosen fibromyalgi. Denna blogg handlar om hur det är att vara ensamstående mamma och kämpa för sitt barns rättigheter, hur det är att leva med ständig värk och framför allt omgivningens misstro, samt hur det är att vara medial och HSP/annorlunda.
nouw.com/veronique

*  Undersökningsresultat rörande Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? Se hur svenska väljare svarade på den här frågan.
sverige.isidewith.com/poll/657250856

*  Farosymboler som ska fasas ut - Tukes

   Explosiv Oxiderande    ( ps-fil )   ( ps-fil )     Mycket brandfarlig Extremt brandfarlig     ( ps-fil )       Giftig Mycket giftig ( ps-fil )       Hälsoskadlig Irriter...
tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Kemikalierbiocidervaxtskyddsmedel/Klassificering-forpackning-och-markning/Varningssymboler-som-utgar/

*  majasanna Blog

Vi är två galna tjejer som varit bästa vänner sen dagis. På denna bloggen kan ni följa våra galna liv, vi kommer att blogga om lite allt möjligt. Kolla gärna in vår youtube kanal, sök bara på Maja & Sanna på youtube så kommer den upp. Hoppas ni gillar bloggen! Kontakta oss: sannismajsan@gmail.com
nouw.com/majasanna

*  Victoria Berglund

Bosatt i Falun & går andra året på hår- & makeupstylist programmet. En blogg bestående av mycket mat, fina naglar, kläder i mängder & en del fester på hörnen! Utöver nouw hittar ni mig på instagram under victoriaberglund, puss!
nouw.com/victoriaberglund

*  Del 2: Organiska föreningar - Kokpunkt, löslighet och isomeri | Kemilektioner

a href='' title='', ,abbr title='', ,acronym title='', ,b, ,blockquote cite='', ,cite, ,code, ,del datetime='', ,em, ,i, ,q cite='', ,s, ,strike, ,strong ...
kemilektioner.se/block-3-organisk-kemi-kemiska-reaktioner-och-cellandningen/del-2-kemiska-reaktioner/

*  Frida Eklund

Frida heter jag, är 20 år och bor i Luleå. Min blogg kommer att bestå av allt. Valpträning, bus, tråkiga dagar och allmänt skrivande. Jag är en tjej med överdrivet mycket energi och gillar när det händer spontana saker. Tillbringar i största del mina dagar tillsammans med mina vovvisar. Kim 9 år och mitt nya tillskott Hector på 5 månader.
nouw.com/fridaeklund

*  matildalindstrom Blogg

Hej ! jag heter Matilda Lindström och är 15 år. Jag bor i Helsingborg och i Laröd med två underbara familjer. Jag går i skolan som vanligt, pluggar, är med kompisar och tränar och sjunger typ hela tiden bara för att jag älskar att sjunga. Jag kommer skriva om allt möjligt, har väldigt dålig fantasi men typ tankar åsikter och ja allt möjligt. Kramisar
nouw.com/matildalindstrom

*  Loppisfynd och andra skatter | Annapinglans blogg

a href='' title='', ,abbr title='', ,acronym title='', ,b, ,blockquote cite='', ,cite, ,code, ,del datetime='', ,em, ,i, ,q cite='', ,strike, ,strong ...
annapinglan.se/loppisfynd-och-andra-skatter/

*  Del 1: Anatomiska läges- och rörelsebegrepp | Kemilektioner

a href='' title='', ,abbr title='', ,acronym title='', ,b, ,blockquote cite='', ,cite, ,code, ,del datetime='', ,em, ,i, ,q cite='', ,s, ,strike, ,strong ...
kemilektioner.se/block-1-rorelseapparaten-och-idrottsmedicin/del-1-anatomiska-lages-och-rorelsebegrepp-2/

*  "Det skulle se ut som om det var 100...

Jag träffade Kalle ca sex veckorefter olyckan. Då jag frågade honom hur han mådde, svarade han: 'Omj ag mådde bättre skulle jag ha varit tvillingar. Vill du se ärren?'Jag avböjde erbjudandet om att se ärren, men frågade honom om vad som försiggick i huvudet på honom under olyckan.'Det första jag tänkte på var på min ännu ofödda dotter', svarade Kalle.'Så medan jag låg på marken mindes jag att jag hade två val. Jag kunde välja att leva eller jag kunde välja att dö. Jag valde att leva'.'Var du inte rädd? Blev du inte medvetslös?' frågade jag Kalle fortsatte: 'Ambulanspersonalen var fantastisk. De sa hela tiden att allt kommer att gå bra. Men då de rullade in mig på akutmottagningen och jag såg uttrycken i läkarnas och sjuksköterskornas ansikten, blev jag vettskrämd. I deras ögon stod skrivet: 'Han är döende'. Jag visste att jag måste göra något.Vad gjorde du då?', frågade jag.Nå, det var en sjuksköterska som skrek frågor till mig', sa Kalle.Hon ...
mylovelythings.blogspot.com/2012/08/det-skulle-se-ut-som-om-det-var-100-ar.html

*  Smith & Wesson - Fan Shop - Staffansvapen.se

S&W Antique Nickel Belt Buckle, S&W Attache with Pocket, S&W Black Twill Cap w Racing Stripes, S&W Blue Marbeled 11oz. Coffee Mug With S&W Logo, S&W Brass Eagle w/Enamel Buckle
staffansvapen.se/fan-shop/smith-wesson/

*  Han den ende sa: | Helenas hem & trädgård

När vi var på Zetas höstmarknad sist så åkte vi förbi en växtbutik som tillhör Bo Grönt på vägen hem. Jag ville se om de hade några fina hallonplantor för kruka. Det fanns det! Så nu har jag ett stort exemplar i en zinkbalja. Sorten heter 'Ruby Beauty'. Men i övrigt skulle så skulle inget ha… meeen så såg jag en smidesgrupp jag tyckte var jättefin. Vi behöver verkligen INTE ha någon mer grupp men jag tog bilder på den & visade 'han den ende' när jag kom hem.. Jo den var jättefin tyckte han i övrigt ingen större reaktion. Jaha suck tänkte jag men vi skulle ju ändå inte ha nån mer grupp. Ett par dagar senare åkte vi & hämtade bla. en orange vattenkanna vi budat hem på nätauktion. jag ha till mitt 'Crazy Corner' vid växthuset. I bilen hem förde jag cafégruppen på tal igen lite sådär i förbifarten fniss. Han den ende sa: vill du ha den?. Jag sa: Njae det är onödigt vi har ju…. Han den ende sa: vart kan vi ha den?. Jag sa: vid den naturliga ...
helena.dromhemochtradgard.se/han-den-ende-sa/

*  NASA-chef pratar rymdens framtid på KTH | KTH

Ett 30-tal nyckelpersoner inom politik, näringsliv och akademi har bjudits in fredagens besök. Syftet med detta är att sprida en omvärldsbild av den rymdverksamhet som pågår. Några av de frågeställningar som ska tas upp är "Vad händer nu?", "Hur ser utveckling ut de kommande fem-tio åren?", "Vad betyder allt detta för Sverige?" och "Hur kan Sverige som nation nyttja situationen på bästa sätt?".. - Upplägget är tänkt så att en mindre panel med Michael D. Griffin som huvudperson kommer att besvara frågor. En moderator, förmodligen jag själv, ställer frågor till honom om olika rymdtrender, till exempel vad vi kan förvänta oss av mindre satelliter. Andra spörsmål är "Vilka data från rymden som kommer att efterfrågas framöver?" och "Hur kommer det sig att så mycket utvecklas i USA?".. Efter Michael D. Griffin deltagande följer en debatt bland övriga deltagare vad Sverige kan ta till sig inom just rymdområdet.. - Jag tror att seminariet kan ge mycket intressant och ...
https://kth.se/aktuellt/nyheter/nasa-chef-pratar-rymdens-framtid-pa-kth-1.747410

*  Industrialiseringsingenjör

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.
saabgroup.com/sv/career/job-opportunities/industrialiseringsingenjor/

*  Tekniker Radiosystem

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.
saabgroup.com/sv/career/job-opportunities/tekniker-radiosystem/

*  Evves blogg allt & ingenting: Hope for Haiti

Sitter & kollar på Hope for Haiti galan och jag säger det bara att man får sådana rysningar i hela kroppen av artisterna som deltar & sjunger. Fan vad man har det bra & man tänker nog aldrig om hur bra man har det & man tar nog det lite förgivet. Man blir en aning fundersam & man hade önskat att alla i världen över skall ha det bra men det är lättare sagt än gjort. Ta hand om varandra.... ciao ...
evvesblogg.blogspot.com/2010/01/hope-fot-haiti.html

*  Helena´s Hem & Trädgård: Vinnarna av fröerna från RARA VÄXTER!

ivas (2) #ordstäv (4) ´Hur svårt kan det va'? (2) ´Hur svårt kan det va´? (11) Auktionsfynd (1) Aurikler (9) Bakverk & mat (8) Belysa trädgården (7) Besök i trädgården (1) Bloggstart (1) Blommig fredag (47) Blomming friday. (12) Camelia (7) Dammen (8) Den naturliga lunden (4) Direktörn 'Dirren' (5) Djur & insekter i trädgården (4) Djur i trädgård (7) Doftpelargoner (2) Ekologiskt (1) Fuschior (10) Fåglar (1) Före och efter... (9) Giftfritt (1) Glasverandan (66) KRAV (1) Lite av varje (229) Mitt liv som Direktör! Direktörn 'Dirren' (1) Månadens favorit växt (4) Naturlig tjärn (7) Ordstäv ! (5) Pelargoner (1) Pyssel (27) Radio (1) Rosenträdgård (5) Rosor (2) Sett idag... (1) Sigge (20) Sigges Bodega (4) Sittplatser (1) Solhatt (2) Sommarverandan (35) Stans bästa konditori! (3) Stenläggning (1) Tidning (12) TRIM-Trädgårdar i Mälardalen (50) Trädgård (659) Trädgårds TV (1) Trädgårdsföreningen Acchleja (115) Trädgårdspiff (1) Trädgårdspynt (92) Vinterbilder ...
helenashemotradgard.blogspot.com/2013/02/vinnarna-av-froerna-fran-rara-vaxter.html

*  Maud Olofsson på grund - igen | Kildén & Åsman

I morse var Maud Olofsson inbjuden till SVT:s frukostnyheter. Där fick hon först frågan om varför hon och regeringen inte kommit med några ägardirektiv för Vattenfall, trots att detta utlovades redan för tre år sedan. Svaret blev ännu ett förlorat ägg: "Vattenfall är ett stort europeiskt bolag. Med 265 miljarder i omsättning och med 33 000 anställda. Då måste vi ta tid på oss. Först måste bolaget utveckla en egen strategi. Sedan kan vi komma med direktiven…". Olofsson menar alltså att det är bolagets direktörer som ska formulera den långsiktiga målsättningen. Hon själv, som politiskt ansvarig ägare, ska vara passiv i detta arbete för att först senare formulera det som direktörerna kommit fram till i några käcka slagord…. Vidare menade Olofsson att hon inte gjort fel. "Kommunikationen" kunde ha varit bättre och "Den som inte gör några fel har gjort för lite" fick vi veta. Vad hon missat är det uppenbara. Hon har inte gjort för lite utan gått på grund ...
kildenasman.se/2009/11/18/maud-olofsson-pa-grund-–-igen/

*  Humanistbloggen: januari 2012

Enkelhet, enkelhet är lärdomen! Det var blåögt ambitiöst att försöka skilja på å ena sidan "offentlig sektor" / "offentliga medel" och å andra sidan "offentlighet" / "offentligt samtal" / "det offentliga rummet". Och sak samma vad gäller ordet privat - å ena sidan "privat sektor", "privata medel" och å andra sidan "privat" i betydelsen hemligt och utanför offentligheten. Anledningen att försöka synliggöra dessa olika betydelser var att påvisa biskop Jackeléns mycket märkliga slarv (eller medvetet manipulativa skrivsätt) när hon utan hänvisningar och utifrån en tydlig definition av "privat" som hemligt och utanför offentligheten med teologisk auktoritet fastslog: "Ändå talas det i vårt samhälle gärna om att religion är och bör vara privat, och endast privat. Detta hävdas ibland med en dogmatism som förbryllar, eftersom den ofta finns hos dem som brukar vara mest kritiska mot religiös dogmatism." ("Gud är större", s. 26). Hon har i båda sina svar lyckats ...
humanistbloggen.blogspot.se/2012/01/

*  Category Archive for 'Marknadsföring' | Beatrice Lindholm

Tänk efter vem det är du vill nå med din text. Vad har du för målgrupp? Tänk ut en persona, och försök att formulera ditt budskap efter det. Var också noggrann med att se över den fakta och detaljer som du tänkt dela med dig av, är information korrekt? Det finns inget som sticker så mycket i folks ögon som en text som förmedlar felaktiga uppgifter.. Det här med att "Ensam är stark" kan du droppa direkt, våga be om hjälp! Be en god vän eller en kollega att läsa igenom din text innan du publicerar den. Det är alltid lätt att bli "textblind" när man suttit länge med en och samma text. Och kom ihåg att konstruktiv kritik är något positivt, den får dig att utvecklas och bli ännu bättre!. "Remove the "I" from your plans". Det är lätt att utgå från sig själv när man skriver en text. Och det i sig behöver inte vara en negativ sak, men det är viktigt att vara medveten om vad som är ens egna tankar/känslor och åsikter. Det är lätt att dessa smyger sig in utan ...
beatricelindholm.se/marknadsforing/

*  friiidas Blogg

EN TJEJ SOM GÅR SERVERING PÅ DACKESKOLAN I MJÖLBY OCH ÄLSKAR ATT STÅ I KÖKET! DET NI KOMMER MÖTAS AV HÄR ÄR MIN FRITID OCH MITT JOBB OCH SÅKLART MASSOR AV MAT! HOPPAS VI SES OFTA HÄR!
nouw.com/friiidas

*  Muslimsk gluten- och laktosfri blogg: oktober 2014

77:29 FORTSÄTT er väg mot den [verklighet] som ni alltid förnekade! 77:30 Fortsätt mot den tredubbla skuggan, 77:31 som varken svalkar eller ger skydd mot lågorna, 77:32 vilka liksom stockarna [i en brasa] sänder ut gnistor 77:33 [i en oavbruten ström], som ett rep tvinnat av eld! 77:34 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:35 De kommer inte att kunna säga något denna Dag; 77:36 ingen kommer att tillåtas urskulda sig. 77:37 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:38 Det är Åtskillnadens dag [då Gud skall skilja de goda från de onda och säga:] "Vi har fört er samman med förnekarna från gångna tider; 77:39 har ni någon [oprövad] krigslist [för att slingra er undan straffet], använd den då mot Mig!" 77:40 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:41 DE SOM fruktade Gud skall få njuta av [svalkande] skugga bland [porlande] källor, 77:42 och alla frukter som de har lust till [skall de få]. 77:43 [Och de skall ...
muslimskglutenochlaktosfri.blogspot.se/2014/10/

*  Med en känsla

Har haft en fantastiskt skön fredag än så länge & förväntningarna på avslutningen är oxå rätt hög. Började morgonen då jag skulle flytta bilen för att det var sop-dag på gatan med att åka till gymmet. Regnet öste nämligen ner (härligt härligt...måtte snön smälta en bra bit)så promenad kändes inte inspirerande. Var färdigombytt & stod på löpbandet kl:9:30, gick en timme & tittade på tv4 morgon med mat & vintips, Malou & Örjan Ramberg i Efter Tio. Sen fortsatte jag 20 min med höjd pulsträning på Cross Trainern & avslutade sen med styrka & bollträning 40 min. Efter detta njöt jag en bastu med utsikt över poolen alldeles själv en bra stund, duschade & gjorde mig iordning. Sushi-lunch & fixa födelsedagspresent till Malin som ska ha lite mingel hemma ikväll. Har grejat lite & snart är det dags att göra mig iordning för att sen ta mig med buss upp till Masthugget, GRATTIS MALIN!! ...
medenkansla.blogspot.com/2010/03/fredag-fodelsedagsfest-nr2-denna-vecka.html

*  Med en känsla

Men ibland händer det grejer & i min bransch svänger det rejält från dag till dag. För mig handlar det ofta om tillfälligheter & roliga möten som skapar roliga jobb & inspirationstillfällen. Allt har gått i ett makalöst tempo & energin har flödat hela veckan, så det där med sömn & blogg fick stå åt sidan en hel del i förrgår & igår. Jag har idag haft en härlig dag med nya människor, inspiration, roliga möten & 1100kvm inredning att ta hand om. Ska skynda iväg med en stor tavla av mitt bladfoto på bannerväv åt Mia & Peter nu, sen blir det en härlig avslutning på en dag med onda fötter. Pappa, mamma & jag är bjudna på middag till Ninni som tack för lite olika tjänster. Alltid lika mysigt att äta & vara i Silpinge så jag ska njuta, om jag inte slocknar redan efter välkomstglöggen. Blir det inte alltför sent så ska jag försöka hinna med att redigera Öppet Husbilderna som utlovats några gånger oxå. SEN kanske ni får se : ...
medenkansla.blogspot.com/2009/12/forlat-bloggstoppet-igar.html

*  Den smarta returen <span class='post-format-icon minor-meta'><...

I reklamens värld är det oftast inte positivt att bemöta konkurrenters utspel, utan tvärtom låta dem somna bort. Men när det sker på rätt sätt blir det både kul och slagkraftig kommunikation. Som i detta exempel, som är ett svar från ElGiganten på ONOFFs anmälan till marknadsdomstolen att företaget använde "billigast" på fel sätt. Och visst blev det rätt kul, förutom att understryka att ElGiganten normalt sätt är billigast och dessutom har glimten i ögat.. Vinnaren är…. ...
blog.pyramid.se/2013/06/den-smarta-returen/

*  Tillsammans är vi starkare

Konsten att älska livet när man tappat meningen att leva, en hård kamp efter en omfattande skolios operation.Skriver om mitt liv från ytan till insidan med ett budskap, med en öppen syn och inspirerande blick..Välkommen säger jag till mina krokiga vägar i livet, det är jag Caroline som driver denna spontana blogg!Ps. Numera kan ni ställa precis...
devote.se/carolinemartina

*  april | 2014 | Amina Axelsson

Tänk att min älskade lilla katt Hardon fyller hela 17 år idag:)) Det är ändå en rätt aktningsvärd ålder hos en katt. Snacka om att Hardon har varit med om mycket i sitt liv, han har bott på många olika ställen i Sverige, sett pojkvänner komma & gå. Den här lilla rackaren föddes bredvid mig ca kl 07.20 den 29 april 1997. Jag såg honom faktiskt till & med tillverkas:). Hardon är mitt lilla pälsbarn & han spenderar sin ålderdom på landet tillsammans med min mamma. Hon tycker att det är som att ha en del av mig hos sig & det gör mig lycklig att båda mår bra av varandras sällskap.. ...
aminaaxelsson.com/2014/04/

*  Roliga Filmer | Favvo.se

guadagna con opzioni binarie Här är några reklamvideos från Fred & Sharon Movie Productions. Fred & Sharon kanske inte gör världens mest professionella videos, men det är kul att se när dom piffar upp sina videos med lite datoranimerade figurer: Och här en fin julhälsning med lite effektfull datoranimering: Här presenterar dom sitt nya typsnitt "Absent Grotesque": Mer fantastisk […]. http://fishinforfreedom.org/ot/50/grafici-indici-opzioni-binarie-in-tempo-reale.html grafici indici opzioni binarie in tempo reale Read more about Världens bästa marknads... ». ...
favvo.se/filmer

*  2 Stora Tryck Sportbilar från 1920-talet Mercedes & Stutz på Tradera.com

|p||strong|OBS! Inte en kopia Laserutskrift el dyl. Från angiven tid.|/strong||br /| Beskrivning: 2 Stora Litografier Sportbilar från 1920-talet Merce
https://tradera.com/item/2902/289025485/2-stora-tryck-sportbilar-fran-1920-talet-mercedes-stutz

*  ehlinagnes

Hej! Välkommen till min blogg. Mitt namn är Ehlin, 14 somrar. Mina intressen är min handboll, umgås med vänner & leva livet fullt ut. Drömmar om att bli hårfrisör och flytta utomlands.
nouw.com/ehlinagnes

*  Christians mat och minnen. Min kokbok på nätet.: Lättlagad lax

Säg mig vad du äter och jag skall säga dig vad du är". (B-S). "Trots att det blivit så modernt med mat och trots att en väldig massa människor lever på mat, inte så mycket genom att äta den, som genom att studera den, analysera den, skriva om den och bråka med den, så återstår ändå många lika gyllene som obesvarade frågor.". (Povel Ramel). "Ingen är optimist före frukost".. (P.G Wodehouse). "Vad nostalgin är i showvärlden är pannbiffen i gastronomin".. (Robert Lembke). "Alla människor sätter i sig mat, men få kan konsten att äta .". (Trad). "Kemikalier; Ohälsosamma substanser med vilka man bygger den moderna maten.". (Trad). "Frosseri upplevs endast hos människor som inte kan smaka". (Jean Jaques Rousseau). "När intagandet av en måltid påverkar matsmältningen av en föregående, har ett underslev begåtts".. (Brillat-Savarin). "Den sundaste gymnastiska övningen är att i rätt tid resa sig från matbordet".. (Giorgio Pasetti). "Visa respekt för måltiden, dyrka ...
christiansrecept.blogspot.com/2010/04/lattlagad-lax.html

*  Christians mat och minnen. Min kokbok på nätet.: Visa respekt för gästernas önskemål!

Säg mig vad du äter och jag skall säga dig vad du är". (B-S). "Trots att det blivit så modernt med mat och trots att en väldig massa människor lever på mat, inte så mycket genom att äta den, som genom att studera den, analysera den, skriva om den och bråka med den, så återstår ändå många lika gyllene som obesvarade frågor.". (Povel Ramel). "Ingen är optimist före frukost".. (P.G Wodehouse). "Vad nostalgin är i showvärlden är pannbiffen i gastronomin".. (Robert Lembke). "Alla människor sätter i sig mat, men få kan konsten att äta .". (Trad). "Kemikalier; Ohälsosamma substanser med vilka man bygger den moderna maten.". (Trad). "Frosseri upplevs endast hos människor som inte kan smaka". (Jean Jaques Rousseau). "När intagandet av en måltid påverkar matsmältningen av en föregående, har ett underslev begåtts".. (Brillat-Savarin). "Den sundaste gymnastiska övningen är att i rätt tid resa sig från matbordet".. (Giorgio Pasetti). "Visa respekt för måltiden, dyrka ...
christiansrecept.blogspot.com/2012/05/hur-reagerar-serveringspersonalen-nar.html

*  Christians mat och minnen. Min kokbok på nätet.: Den gamla goda husmanskosten

Säg mig vad du äter och jag skall säga dig vad du är". (B-S). "Trots att det blivit så modernt med mat och trots att en väldig massa människor lever på mat, inte så mycket genom att äta den, som genom att studera den, analysera den, skriva om den och bråka med den, så återstår ändå många lika gyllene som obesvarade frågor.". (Povel Ramel). "Ingen är optimist före frukost".. (P.G Wodehouse). "Vad nostalgin är i showvärlden är pannbiffen i gastronomin".. (Robert Lembke). "Alla människor sätter i sig mat, men få kan konsten att äta .". (Trad). "Kemikalier; Ohälsosamma substanser med vilka man bygger den moderna maten.". (Trad). "Frosseri upplevs endast hos människor som inte kan smaka". (Jean Jaques Rousseau). "När intagandet av en måltid påverkar matsmältningen av en föregående, har ett underslev begåtts".. (Brillat-Savarin). "Den sundaste gymnastiska övningen är att i rätt tid resa sig från matbordet".. (Giorgio Pasetti). "Visa respekt för måltiden, dyrka ...
christiansrecept.blogspot.com/2009/02/den-gamla-goda-husmanskosten.html

*  Christians mat och minnen. Min kokbok på nätet.: Bottniska vikens silver, den klassiska strömmingen.

Säg mig vad du äter och jag skall säga dig vad du är". (B-S). "Trots att det blivit så modernt med mat och trots att en väldig massa människor lever på mat, inte så mycket genom att äta den, som genom att studera den, analysera den, skriva om den och bråka med den, så återstår ändå många lika gyllene som obesvarade frågor.". (Povel Ramel). "Ingen är optimist före frukost".. (P.G Wodehouse). "Vad nostalgin är i showvärlden är pannbiffen i gastronomin".. (Robert Lembke). "Alla människor sätter i sig mat, men få kan konsten att äta .". (Trad). "Kemikalier; Ohälsosamma substanser med vilka man bygger den moderna maten.". (Trad). "Frosseri upplevs endast hos människor som inte kan smaka". (Jean Jaques Rousseau). "När intagandet av en måltid påverkar matsmältningen av en föregående, har ett underslev begåtts".. (Brillat-Savarin). "Den sundaste gymnastiska övningen är att i rätt tid resa sig från matbordet".. (Giorgio Pasetti). "Visa respekt för måltiden, dyrka ...
christiansrecept.blogspot.com/2009/02/bottniska-vikens-silve-den-klassiska.html

*  Christians mat och minnen. Min kokbok på nätet.: Inte bara skolor utan även daghem !

Säg mig vad du äter och jag skall säga dig vad du är". (B-S). "Trots att det blivit så modernt med mat och trots att en väldig massa människor lever på mat, inte så mycket genom att äta den, som genom att studera den, analysera den, skriva om den och bråka med den, så återstår ändå många lika gyllene som obesvarade frågor.". (Povel Ramel). "Ingen är optimist före frukost".. (P.G Wodehouse). "Vad nostalgin är i showvärlden är pannbiffen i gastronomin".. (Robert Lembke). "Alla människor sätter i sig mat, men få kan konsten att äta .". (Trad). "Kemikalier; Ohälsosamma substanser med vilka man bygger den moderna maten.". (Trad). "Frosseri upplevs endast hos människor som inte kan smaka". (Jean Jaques Rousseau). "När intagandet av en måltid påverkar matsmältningen av en föregående, har ett underslev begåtts".. (Brillat-Savarin). "Den sundaste gymnastiska övningen är att i rätt tid resa sig från matbordet".. (Giorgio Pasetti). "Visa respekt för måltiden, dyrka ...
christiansrecept.blogspot.com/2010/11/laser-i-dagens-ot-citat-daghemmen.html

*  Christians mat och minnen. Min kokbok på nätet.: Skolmaten. ännu lite om den Finländska skolmaten.

Säg mig vad du äter och jag skall säga dig vad du är". (B-S). "Trots att det blivit så modernt med mat och trots att en väldig massa människor lever på mat, inte så mycket genom att äta den, som genom att studera den, analysera den, skriva om den och bråka med den, så återstår ändå många lika gyllene som obesvarade frågor.". (Povel Ramel). "Ingen är optimist före frukost".. (P.G Wodehouse). "Vad nostalgin är i showvärlden är pannbiffen i gastronomin".. (Robert Lembke). "Alla människor sätter i sig mat, men få kan konsten att äta .". (Trad). "Kemikalier; Ohälsosamma substanser med vilka man bygger den moderna maten.". (Trad). "Frosseri upplevs endast hos människor som inte kan smaka". (Jean Jaques Rousseau). "När intagandet av en måltid påverkar matsmältningen av en föregående, har ett underslev begåtts".. (Brillat-Savarin). "Den sundaste gymnastiska övningen är att i rätt tid resa sig från matbordet".. (Giorgio Pasetti). "Visa respekt för måltiden, dyrka ...
christiansrecept.blogspot.com/2017/02/skolmaten-annu-lite-om-den-finlandska.html

*  Öländskt stenbrott blir mini-Dalhalla: "En unik miljö" | 24kalmar.se

Att göra film av Stephen Kings romansvit "The Dark Tower" är någonting som enbart en inbiten masochist skulle våga sig på. Nikolaj Arcel, manusförfattaren till bland annat "Män som hatar kvinnor" (2009), är mannen bakom rodret. Ett roder som innebär att förenkla en totalt 4,250 sidor lång mytologi utan att fördumma grundmaterialet för de inbitna fansen. Med sig på det stormiga havet har han en tung besättning med stjärnskådespelare som Idris Elba och Matthew McConaughey och långfilmsdebutanten Tom Taylor.. "The Dark Tower" tar avstamp i den unga studenten Jake Chambers (Taylor) och hans bisarra visioner om en värld bortom vår. Han kastas mellan insikten om att hans drömmar och syner är verkliga, sitt tvivel och anklagelserna för galenskap som kommer från hans omvärld.. Någonstans, menar Jake, finns ett mörkt torn. Ett torn som är absolut nödvändigt för vårt universums fortlevnad. Men någon, mannen i svart (McConaughey), är ute efter att förstöra det. Men som ...
24kalmar.se/2017/03/23/olandskt-stenbrott-blir-mini-dalhalla-en-unik-miljo/

*  souvenir | Västra Hamnen i Malmö

Så här i Eurovision Song Contest-tider, så uppmärksammas Malmö mer än vanligt. Ta till exempel nummer 19-20 av serietidningen Kalle Anka & Co, där det är schlagerfeber i Ankeborg. Kalle åker till arenan i schlagerstaden Malmö för att sälja festivalsouvenirer.. Vad har då detta med Västra Hamnen att göra? Jo, Kalles souvenirer avbildar Turning Torso. Det är bara ett fel, vilket Kalle upptäcker i en serieruta där han jämför sin souvenir med verklighetens Turning Torso som skymtar i bakgrunden. Kalle säger: "Fast farbror Joakims souvenirtorn är helt raka! Han måste ha fått dem billigt!". Kolla in denna och ytterligare tre serierutor med Turning Torso i fokus från Kalle Anka & Co: Stor Eurovisionsspecial!. Läs mer: Känd anka kommer till ESC. Uppdatering 2013-05-09: Nummer 19-20 har utgivningsdag 7 maj och finns för närvarande att köpa i butik. Sidan 5 - 16 handlar om Eurovision Song Contest i Malmö.. ...
vhamnen.com/index.php/tag/souvenir/

*  high five livet: kära liv & caroline & kåken & lorentz

OKEJ har så mkt jag vill säga nu 1) LIV STRÖMQUIST åh herregud vilket jävla geni blir kär i henne på nytt nu alltså gråter typ och 2) hahaha alltså jag och lorentz var typ *internetkompisar* när vi var typ 13!! vi pratade ganska mkt i telefon/skype tror jag??? sen hördes vi inte på några år och sen började jag hänga med ett gäng på söder där han ingick så då blev vi kompisar igen men sen slutade vi hänga aaa och nu hänger vi alltså inte. HAHA vsg min och lorentz *relation* :'''). SvaraRadera ...
highfivelivet.blogspot.com/2015/05/kara-liv-caroline-kaken-lorentz.html

*  Vad betyder formen för publikens uppfattning av en nyhetssajt? | Mediemänniskan

SVT Nyheters just nu-länkar står ut och märks tydligt på sin svarta botten (ligger inte alltid uppe på sajten). DN:s senaste nytt-flöde ligger som högerspalt på desktop och högt även i mobilen.. Sveriges Radios live-sändningar är tydligt uppmärkta med "direkt" och en pulserande animation.. De svenska kvällstidningarnas förstasidor innehåller i dag mycket feature, nöje, granskningar och satsningar. Men nyheterna är kvar längst upp och är dragplåstret. De röda just nu-markeringarna i rubrikerna, tipsefterlysningarna och på plats-banderollerna ger pulsen.. I Sverige ser vi dem som klassiska "kvällstidningssajter" - men det är faktiskt stor skillnad i nyhetspuls jämfört med exempelvis danska Ekstrabladet, där puffarna mer liknar en skvallertidning än en ständigt uppdaterad nyhetskälla.. Min teori är att formen på sajterna kan spela roll i kommunikationen med publiken. Hur vill sajten framstå? Är det en uppdaterad nyhetssajt eller något annat? Vilka förväntningar ...
mediemanniskan.se/reflektioner/vad-betyder-formen-nyhetssajt

*  Hälsa välkommen vid Kongresshuset/Entré 6-8 Väst | Elmia

Materialdag: Senast två veckor innan mässan öppnar laddar du upp ditt material via "Mina sidor" på mässans webbsida. Logga in med ditt användarnamn och lösenord, som du fått på ditt ordererkännande, via nyckelsymbolen högst upp på sidan. Under "Mina sidor" väljer du "Uppladdning av material till digital annonsering". Döp ditt material med produkt, plats och mått (ex "Ledskylt_KassaLobbyNord_1920x1080px"). För mer information, kontakta din säljare på Elmia.. Samtliga priser avser tryck-/publiceringsklart material. För ofärdigt material tillkommer en extra kostnad. Har du inte själv möjlighet att ta fram tryck-/publiceringsklart material kan Elmia hjälpa dig.. ...
https://elmia.se/subcontractor/For-utstallare/stall-ut/Stick-ut-under-massan/Vid-Entreer/Digital-skylt-Kongresshus-Entre-6-8-Vast/

*  simonesalo Blogg

Hej! Jag är en tjej på 16 vårar från Kristianstad, som är mycket glad för senaste modet. På min blogg kommer jag därför dela med mig av min vardag, min mode och livsstil. Hoppas den faller er i smaken.
nouw.com/simonesalo

*  Musikbloggen!

Min one and only LP med Aerosmith. Jag har dock 3-CD-boxen "Panodora´s Box" liggandes i en låda nånstans. En dubbel-LP i ett enkelfodral. Om man bara lyfter nålen förbi de sliskiga balladerna 'Cryin´', 'Crazy' och 'Amazing', så är den faktiskt helt ok, särskilt 'Eat the rich', 'Flesh' och 'Can't Stop Messin'' har snurrat ett par extra varv på min vinylspelare. 'Walk on down' sjungs förresten lite sådär Ace Frehley-sluddrigt av Joe Perry. ...
brm.blogg.se/2017/july/2-lp-aerosmith-get-a-grip-1983-2.html

*  MILANO vägglykta ned svart/silver - LjusExperten

|p|MILANO Vägglykta ifrån Gnosjö Konstsmide, i en klassisk design med vackra detaljer,|br /|som passar de flesta husfasader. Lyktan är vinklad nedåt på armaturen.|/p|
ljusexperten.se/milano-vagglykta-ned-svart-silver.html

*  i...:, r.i '' ' - aa.:,:..,:.. i lr l :,'' 1,1-' Varför tycker Ingrid att det odds sorn Putte ger' passar bättre till tr'å...

I' i-*:.ti i :ffi - Hör upp gott folk. Överlista rnig i snörspelet och vinn en slantl Bondfångaren Putte försöker locka folk att spela ett spel med honom på Kiviks marknad. - Hur gör man då, frågar ingrid?
docplayer.se/1296692-I-r-i-aa-i-lr-l-1-1-varfor-tycker-ingrid-att-det-odds-sorn-putte-ger-passar-battre-till-tr-a-snoren-an-tre.html

*  emiliahoijer Blogg

Emilia Höijer, dalkulla på 21 år som för tillfället bor i Santa Monica. Pluggar ett år på Santa Monica College. Här kan ni läsa om min vardag som student i USA.
nouw.com/emiliahoijer

*  Linsundersökning Skogås Optik - | LensWay

|p||b|Välkommen till Skogås Optik|/b||/p| |p||b|Gör så här:|/b||/p| |p||b|1.|/b|Välj typ av undersökning.|/p| |p||b|2.|/b|Lägg i varukorgen och gå till ...
https://lensway.se/linsundersokning-skogas-optik-optician-5726

*  Miljöpris - http://www.hjo.se/

Hjo kommun delar varje år ut ett miljöpris för att uppmuntra insatser som medverkar till att minska miljöpåverkan och främjar livskvaliteten för hjoborna och därmed bidrar till en hållbar kommun.
hjo.se/Startsida/Bygga-bo-och-miljo/Miljopris/

*  Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter - PDF

1 ~ 63- PAUL ubergström ', 74 'o 76 Drottninggatan, 74 O 76 I _ Hörnet al Kungsgatan, n. b., 1. O. 2..tr. I.. Afdelningar för STOC KH o LM. Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter i Engelska, Skottska och Svenska tyger i högfina och medelkvaliteer. Afdelning för F~llständig Herrelä perl-ng och välsorterad Spec:i.alite: Hatta,r,Mössor, alla ~orters Underidä~er,,$portkläder, bättre Skodorr;: Galoscher, alla sorters Reseffekter, Säng-, Res- och Häst-filtar m: m. 'f.\,'.,,' o Afdelnin,g fö~ eleg.an~a Herr,vi a - de' r ' och verkligt välgjorda. -IU, l. ', Efter Engelskt '.', mönster, Obs.!..~.;.., Egen tillverkning. Sport- och Hvardagskostymer;: Smoking, Bonjour- och frackkostymer, Ofver-Rockar, Resrockar, Impregn.och. ' Engelska '. Gumml-Regn-Boekar, Jagtrockar, l Natt' rockar, Kontorsrockar, Sport-, Res- och Promenad- ; Fälsar samt kläder för. Ynglingar., Afde!ni~g för, Barn wla--'der - Lalla välg'jor,da '' -Il. ...
docplayer.se/970766-Finare-err-s-radderi-elegant-snitt-valgj-ordt-arbete-garanti-for-valsittning-alltid-nyheter.html

*  Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht - PDF

Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg vt ht For information in English, please visit: Välkommen till Lunds
docplayer.se/3061440-Lunds-universitet-program-kurser-studentliv-i-lund-malmo-helsingborg-vt-ht-2015-2013.html

*  IF Metall Västerbotten: Man och kvinna ur huse! | Kildén & Åsman

Här öppnar Arbetsförmedlingen en egen filial på Volvo Lastvagnar/Umeå. Inget. ont i sig, men klubbens initiativ till protesttåg pekar med rätta på att lösningarna. är kollektiva, politiska och samhälleliga.. Demonstrationen i Umeå är raka motsatsen till Verkstadsklubbens uppgivenhet i Göteborg. Det sägs ibland att någon kan lägga en våt filt över all öppen diskussion och alla självständiga initiativ. Men vad som görs i Göteborg är att klubbens "starke man", Olle Ludvigsson, gjuter en betongmatta över allt som skulle kunna ifrågasätta företagens och den fria marknadens själviska friheter. Allt hänvisas till att bli ett bekymmer för den enskilde individen. Inte ett ansvar för den kollektiva fackföreningen. Exempelvis "erbjuds" medlemmarna gratis privatekonomisk rådgivning av Swedbank. Förmodligen en god affär för denna giriga bank. Här kan man spåra upp nya kunder. I sig kanske inget fel, men ingen lösning på krisen. "När det är tomt i krubban biter ...
kildenasman.se/2008/11/28/if-metall-vasterbotten-man-och-kvinna-ur-huse/

*  Kosten och "Darwinismen"

... När jag nyss satt i trädgården och såg myggor dansa i motljuset från den sol som nu går ned allt tidigare på kvällarna slogs jag av tanken på livets skönhet men också dess "brutalitet". Dessa insekter kommer snart att frysa ihjäl tillsammans med de allra flesta andra levande varelser i trädgården som inte kan komma undan vinterns kyla. Även om vi nu räddade några salamanderungar som gömt sig under en matta och som vi upptäckte när vi städade inför den annalkande vintern och då förpassade dem till ett stenröse där de kunde krypa längre ned för att inte frysa ihjäl så hjälper detta föga i det stora hela.. Läs mer Människan på våra breddgrader har utvecklat en teknik att överleva vintern som inte står så långt efter den som eskimåerna i de arktiska trakterna tillämpade för hundra år sedan. Medan eskimåerna anpassade sin kost till de existerande förhållandena ha vi själva förhävt oss över naturen genom att sätta "tyglar" ...
annikadahlqvist.com/2013/10/19/kosten-och-darwinismen/

*  Fulskrattets historia: "Kom du eller?", eller varför patriarkatet förstör våra...

För jag upplever en kollektiv prestationsångest killar emellan (patriarkatets fel?) att vara sexgudar till hingstar i sängen. De har denna enorma press på sig att vara stenhårda när det är dags att ligga, vara uthålliga (för bästa sexet är det som varar i 2 timmar. Öööh...) och dessutom få sin kvinna att komma på typ 3 sekunder. Ja, ni fattar hur fucked up detta är. Orgasmhetsen mot kvinnor är alltså bara en del av sexångestkakan. För dessa killar känner ett enormt misslyckande om de är för slaka, kommer för fort och inte "lyckas" med att få tjejen att komma. Och detta gör mig bedrövad, eftersom detta leder till en ond ångestspiral: De är nervösa, presterar då "sämre", får sen ångest över att prestera "dåligt" och så fortsätter det. Och jag är faktiskt trött på att behöva säga till killarna att det är ok att inte vara på topp jämt. För det ÄR ok att inte vara på topp jämt, men jag ska inte behöva vara den som säger det till dem: Det ska redan ...
fulskratt.blogspot.com/2013/05/kom-du-eller-eller-varfor-patriarkatet.html

*  LOKALKORT -93. försök med. området hösten. i Södertälje VÄRLDENS"NYHETI. qy/crolo e;<.- ( . "f na podruci u Uskoro C e poieft...

qy/crolo e;<.- ( försök med LOKALKORT i Södertälje området hösten till H6ganlorp VIa VikSl)efg ~t:' 'Il\ :~ ä l. ;3.~ ~\' VÄRLDENS
docplayer.se/3737076-Lokalkort-93-forsok-med-omradet-hosten-i-sodertalje-varldens-nyheti-qy-crolo-e-f-na-podruci-u-uskoro-c-e-poieft-nl-i.html

*  NAFS(k) - Kvacket 3/2008

Inte helt oväntat förmedlades nyheten att Ollie Johnston, den siste av "The Nine Old Men", avlidit den 14 april, 95 år gammal. En fantastisk era i den klassiska Disneyanimationen tog därmed slut. Många fina minnesord och artiklar har publicerats och enligt uppgift från Grace Simpson, Frank & Ollies sekreterare, så var det ganska stor medial rapportering i Staterna. Ollie animerade på 22 långfilmer, så det är enklare att tala om vilken film han inte arbetade med. En av dem var "Dumbo", eftersom han vid den tiden höll på med "Bambi". Och är det något som speciellt skall lyftas fram så var Ollie väldigt stolt över vad han presterade i "Bambi". "The mother's death showed how convincing we could be at presenting really strong emotion", sa han 1999. Ollie var verkligen en mästare i att utrycka känslor i sin animation. Över hans ritbord fanns texten: "What is the character thinking and why does he feel that way?" Frank har kommenterat detta: "Har du svaren på de två frågorna så ...
nafsk.se/kvack/2008-3/

*  Faktoider: SVT "Debatt"

Märkligt nog förekommer denna devis påfallande ofta när man ska övertygas om att Bigfoot nog finns, eller flygande tefat, chemtrails, någon världskonspiration eller vad det nu gäller. När fakta i målet inte håller så kan man dra till med antydningar, vittnesmål, känsloargument, rykten, irrelevanta uppgifter eller rena fantasier. När man tröttnat (eller, i debattprogrammets fall, när programledaren lyckas avbryta) så har man inte visat någonting. Man har på sin höjd försatt tittaren i ett känslotillstånd där denne förhoppningsvis kan dra "rätt" slutsats. Att som oinsatt "tänka själv" i det läget är lika meningslöst som att "tänka själv" efter att ha sett ett reklaminslag ...
faktoider.blogspot.com/2015/04/svt-debatt.html

*  forstabarnet Blogg

Hej, 25 år (snart 26), bor i Stockholm tillsammans med min sambo och väntar vårt första barn ihop. Skapade denna blogg för att få skriva av mig, kring tankar, känslor och dokumentera den här graviditeten.
nouw.com/forstabarnet

*  nike air max "ben" kroppen i säcken "samman

'ben' kroppen i säcken 'sammanfattning kvällens episod av ben var kroppen i väskan. 'innan vintern avbrott, brennan erkände att hon beklagar att boo
airmax.com.se/nike-air-max-ben-kroppen-i-sacken-samman/

*  Romantiskt filmtips: 'Titanic' | Tips om romantiska filmer | Sunda relationer med tryggheten som grund!

Filmen 'Titanic' är en av de mest romantiska filmer, enligt flera av Krama Mig´s besökare.... | www.KramaMig.nu | Sunda relationer med tryggheten som grund!
kramamig.nu/romantiskt-filmtips-titanic/

*  Sonja Aldén - @sonjaalden's Instagram Profile | INK361

Turnéaktuell svensk sångerska & låtskrivare. För turnéplan, info&bokning: www.sonjaalden.se & www.facebook.com/sonjaaldenofficial
ink361.com/app/users/ig-321949575/aldensonja/photos

*  99mac ger AppleStore 500.000 i order - Nyhetskommentarer

|br||center||a href=http://tracker.tradedoubler.com/click?p=11612&a=294802&g=71887 target=_blank||img src=/nyhetsbilder/applestore.gif border=0||/a||/center|...
99mac.se/forum/t/32658-99mac-ger-applestore-500000-i-order

CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.Stav (biologi)Natriuretisk förmaksfaktor: Natriuretisk förmaksfaktor, atriell natriuretisk faktor (ANF) eller atriell natriuretisk peptid (ANP) är en natriuretisk peptid som räknas som ett peptidhormon. Dess främsta uppgift är att bidra till natriumregleringen i njurarna.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Papaverin: Papaverin är en kemisk förening med en kramplösande effekt (spasmolytikum) som ger avslappningseffekter på den glatta muskulaturen i till exempel blåsa och tarm.Teofyllin: Teofyllin, med systematiskt namn 1,3-dimetylxantin och summaformel C7H8O2N4 är en xantin som förekommer som spårämne i te. Det har en bronkodilaterande effekt, och kan ges till patienter med obstruktiv lungsjukdom, till exempel KOL.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Trazodon: Trazodon (varunamn: Desyrel, Molipaxin, Trittico) är en substans med sedativa, ångestlindrande och antidepressiva egenskaper. Substansen har mindre biverkningar än många andra antidepressiva av samma typ.Konjugerat system: Ett konjugerat system är ett system av kemiska bindningar i organiska föreningar som oftast kännetecknas av omväxlande enkel- och multipelbindningar (oftast dubbelbindningar, till exempel C=C–C=C–C) och att elektroner delokaliseras över alla dessa bindningar. Elektronerna som delokaliseras tillhör inte någon specifik bindning eller atom utan hela gruppen.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.NitroglycerinMarinus II: Marinus II, född i Rom, död maj 946 i Rom, var påve från den 30 oktober 942 till sin död våren 946.Bradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.VäxtbelysningMuskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Tan (kaninras)Yohimbin: Yohimbin är en kemisk förening som fungerar som en selektiv alfa2-receptorantagonist. Ämnet används för att dilatera pupillen i ögat och har tidigare använts mot erektil dysfunktion.Ceplene: Ceplene (histamindihydroklorid) är ett immunstimulerande läkemedel som används vid behandling av akut myeloisk leukemi (AML), en form av blodcancer.Ferrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.