Loading...


Cyanobacteria: En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.SynechococcusSynechocystisMicrocystis: Ett formsläkte av Cyanobacteria inom ordningen Chroococcales. Många arter lever som plankton och innehåller gasblåsor.Anabaena: Ett släkte hårliknande cyanobakterier med mjukt hölje. De utgör en stor del av sötvattenplankton världen över. Arten Anabaena flos-aquae orsakar förgiftning hos djur.Mikrocystiner: Cykliska heptapeptider i Microcystis och andra cyanobakterier. De har levertoxiska och cancerframkallande effekter. De kallas ibland cyanotoxiner, vilka inte får förväxlas med giftiga kemiska ämnen innehållande en cyangrupp (CN).NostocFykobilisomerFykocyanin: Det metallfria, blå fykobilinfärgämnet i konjugerat kromoprotein hos blågröna alger. Tillsammans med klorofyllerna har det ljusabsorberande funktion.ProchlorococcusEutrophication: Kraftigt ökad tillväxt av alger eller andra mikroskopiska växter till följd av tillförsel av ffa kväve- och fosforhaltiga näringsämnen till naturliga vattendrag. Anrikningen kan ha naturliga orsaker, vara en följd av förorening eller kontrollerad (för odling av växtplankton som foder ("biomassa")). Syn. eutrofiering.Fotosyntes: Produktion av kolhydrater, med frigörande av molekylärt syre, utifrån koldioxid och vatten i klorofyllvävnad hos växter och blågröna alger under inverkan av ljus. Vid fotosyntes hos bakterier förbrukas svavelväte, molekylärt väte och andra reducerade föreningar i stället för vatten, varvid molekylärt syre inte frigörs.Gifter från havsorganismer: Gifter som avges från marina växter eller djur. De omfattar specifika, definierade gifter som saknar egna termar, så som de från giftiga fiskar. Hit hör t ex clupeotoxin, pahutoxin, prymnesin och scombrotoxin.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Circadian Rhythm Signaling Peptides and ProteinsSötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.Fykoerytrin: Det metallfria, röda fykobilinfärgämnet i konjugerat kromoprotein hos röda alger. Tillsammans med klorofyllerna har det ljusabsorberande funktion.Cylindrospermopsis: Ett formsläkte av Cyanobacteria (blågröna alger) i ordningen Nostocales som kännetecknas av tunna trikomer, cylindriska akineter och terminalt belägna heterocystor.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Kvävefixering: En process i vissa bakterier, svampar och blågröna alger, varvid fritt atmosfäriskt kväve omvandlas till biologiskt användbara former av kväve, som t ex ammoniak, nitrater och aminoföreningar.FykobilinerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Fytoplankton: I vatten fritt svävande småorganismer med fotosyntes. Benämningen är inte taxonomisk och anger levnadssätt (energiomsätting och rörlighet) snarare än specifik typ av organism. De allra flesta arter är encelliga alger. Viktiga grupper är diatoméer, dinoflagellater, cyanobakterier (blågröna alger), grönalger, kockolitoforider, kryptomonader och kiselflagellater.NodulariaFotosystem II-proteinkomplexSaltvattenLjus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.OscillatoriaFotosystem I-proteinkomplexRhodophytaCyanothece: Ett formsläkte av encelliga, klot- eller stavformade Cyanobacteria (blågröna alger), inom ordningen Chroococcales. Tre olika grupperingar av stammar från olika habitat ingår.FykobiliproteinerKlorofyll: Porfyrinderivat med magnesium som deltar i omvandlingen av ljusenergi i organismer med fotosyntes.Aphanizomenon: Ett formsläkte av planktoniska blågröna alger inom ordningen Nostocales.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.VattenmikrobiologiRNA, ribosomalt, 16SFototropa processerLavar: Organismer bestående av samlevande svampar och alger eller cyanobakterier.Genom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.TylakoiderSpirulinaBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.ChlorophytaAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Photosynthetic Reaction Center Complex ProteinsTetrapyrrolerLjusupptagande proteinkomplex: Komplex som innehåller klorofyll och andra ljuskänsliga molekyler. De kan fånga upp energi i form av fotoner och förekommer som beståndsdelar av fotosystem I-proteinkomplexet eller fotosystem II-proteinkomplexet.SaxitoxinBiofuelsAnabaena variabilis: En art av släktet Anabaena vars sporer kallas akineter.UrobilinHarmful Algal BloomEukaryotaSymbiosAtlanten: Atlanten är det näst största havet på jordklotet, med en yta av 106 miljoner km2, vilket motsvarar en femtedel av jordens yta.Peptider, cykliskaFärgämnenNitrogenasLakesEvolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Kväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.ZamiaceaeStilla havetDiaminoaminosyror: Aminosyror med två aminogrupper.SekvensinpassningBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Autotrofa processerEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.PlastiderSkulpturHeterotrofa processerRibulosdifosfatkarboxylasDesert Climate: Klimattyp med otillräcklig fuktighet för annat än mycket begränsat växtliv. Klimatet kännetecknas av extrem torka, hetta och försumbara mängder nederbörd.Kloroplaster: Inklusionskroppar i växtceller som innehåller fotosyntespigmentet klorofyll, vilket hör samman med tylakoidmembranet. Kloroplaster finns i bladceller och unga stammar hos högre växter.MörkerDygnsrytm: Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.PlastocyaninArtsspecificitetMultigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Diuron: N-(3,4-diklorofenyl)-N,N-dimetylurea. Ett ogräs-, moss- och mögelbekämpningsmedel. Det är giftigt för vattenlevande evertebrater. Medlet finns på marknaden under ett flertal olika handelsnamn, som t ex Crisuron, Diater, Di-on, Direx, Karmex och Unidron.MyoviridaeProteobakterierMarinbiologiRNA, bakterielltRibosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Biologisk mångfaldSekvenshomologi, aminosyraVäxterOceaner och havKarotenoider: Starkt gulröda, fettlösliga färgämnen som strukturellt liknar karoten. De utgörs av alifatiska kolväten med en polyisoprenbas och förekommer i växter, djur och mikroorganismer och omfattar t ex betakaroten och de olika xantofyllerna. Av de mer än 600 kända karotenoiderna återfinns ca 10 % i växtriket.Bakteriegifter: Giftiga ämnen producerade av bakterier. Toxinerna består huvudsakligen av proteiner med hög molekylvikt och starka antigena egenskaper. Några används som antibiotika och för vaccinframställning, eller för diagnostiska hudtester.PlanktonBaltikum: Samlingsnamn på republikerna Estland, Lettland och Litauen på östra sidan PeptidsyntaserBahamas: En långsträckt samling öar och rev i Västindien, sydost om Florida och norr om Kuba. Bahamas bildar en självständig stat.Biomassa: I vid bemärkelse den totala massan av allt levande; i mer specifik mening massan (i färskvikt eller torrvikt) av en viss organism eller växt inom ett bestämt geografiskt område eller avsedd för ett be stämt ändamål. Ett exempel på biomassa är s k energiskog, som odlas för energiändamål.Genöverföring, horisontell: Naturlig överföring av genetisk information mellan organismer, besläktade eller obesläktade, varvid överföring från föräldrar till avkomma kringgås. Horisontell genöverföring kan ske via ett antal olika naturligt förekommande förlopp, som t ex genetisk konjugation, genetisk transduktion och transfektion. Resultatet kan bli ändrad gensammansättning hos mottagarorganismen (genetisk transformering).OxidoreduktaserNostoc communeDiatomeer: Mikroskopiska, encelliga kiselalger. De förekommer såväl i sötvatten som i bräck- och saltvatten. Algernas "skelett" består av kiseldioxid. Syn. diatomacéer.Dinoflagellida: Protozoer tillhörande klassen Phytomastigophorea. De lever i havsvatten och förflyttar sig på ett roterande sätt genom vattnet med hjälp av såväl tvärställda som längsgående flageller.Daphnia: Ett släkte mycket små och vanligt förekommande sötvattenkräftor tillhörande ordningen Cladocera. Syn. dafnia; hinnkräfta.CavesBiological EvolutionCycadophyta: En division (kottepalmer) bland gymnospermer (nakenfröiga växter) som liknar palmträd (Arecaceae), men som är närmare besläktade med Pinus. De har stora kottar och stora, barrliknande löv, och kallas ibland cykader.ProchloronNupharBiosyntetiska banorPalauVattenförorenande ämnenTropanerZooplanktonWyomingSyrgasVäxtproteinerElektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.BeggiatoaKol-kvävelyaser: Enzymer som katalyserar klyvning av kol-kvävebindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. Undergrupper är ammoniaklyaser, amidinlyaser, aminlyaser och andra kol-kvävelyaser. EC 4.3.OperonAnthozoa: En klass koraller och sjöanemoner i fylet Cnidaria. Samtliga medlemmar förekommer endast i polypform. Medusastadiet saknas helt.Ribosomseparations-DNA: De DNA-segment som ligger mellan ribosom-RNA-generna (inre, transkriberade separationsenheter) och mellan de parvis upprepade rDNA-enheterna (yttre, transkriberade separationsenheter och icke-transkriberade separationsenheter).PolymeraskedjereaktionBiotaArkeer: Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurAcetylen: Färglös gas som framställs genom reaktion mellan vatten och kalciumkarbid. Gasen är brännbar, explosiv och vattenlöslig och används som svetsgas.SolenergiIntramolekylära lyaser: Enzymer av isomerasklass som katalyserar reaktioner där en grupp kan anses som skild från en del av en molekyl, varvid lämnas en dubbelbindning, medan den behåller en kovalent bindning till molekylen. EC 5.5.EnergiöverföringDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Extrem kylaKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.ChlorobiGeologiska sediment: Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.Jorden (Planeten): Den tredje planeten i ordningen i vårt planetsystem, från solen räknat. Syn. Tellus.Kalciumkarbonat: Kalciumsalt av kolsyra (CaCO3). Ett luktfritt och smaklöst kristallint mineral (kalcit) som har stor utbredning i naturen och utgör huvudbeståndsdelen i kalksten. Det används terapeutiskt som fosfatbu ffert hos hemodialyspatienter och som kalciumtillskott.Desickation: Avfuktning eller torkning av någon substans (kemikalie, livsmedel, vävnad osv).Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Algproteiner: Proteiner som förekommer i någon algart.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Cytokromer c6Fluorescens: Egenskapen hos ett ämne att lysa under bestrålning. Den avgivna strålningen är vanligtvis av längre våglängd än den infallande (eller absorberade), t ex kan ett ämne som bestrålas med osynligt ljus avge synligt ljus. Röntgenfluorescens används för diagnostiska ändamål.Kol: Ett icke-metalliskt grundämne med kemiskt tecken C, atomnummer 6 och atomvikt 12,011. Kol kan förekomma i olika allotropa former, som t ex diamant, kol och grafit.Biliverdin: 1,3,6,7-tetrametyl-4,5-dikarboxietyl-2,8-divinylbilenon. Uppstår genom biosyntes ur hemoglobin som en prekursor till bilirubin och förekommer i galla hos kräldjur och fåglar, men normalt inte i galla eller serum hos människa.Cytokromer fTemperaturMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.BornanerHydrogenas: Ett enzym som finns i bakterier. Det katalyserar reduktionen av ferredoxin och andra ämnen i närvaro av molekylärt väte och deltar i elektrontransport i den bakteriella fotosyntesen. EC 1.18.99.1.PlastokinonVariation (Genetics)Oxidation-reduktionCarbon CyclePoriferaShellfish PoisoningVarma källor: Vattenflöden, uppvärmda genom geotermisk påverkan. Varma källor i dagen har använts för balneoterapi.VattenloppaFloderGallpigment: Färgämnen i gallan. Dessa är bilirubin, biliverdin, bilifuscin, biliprasin, koleprasin, bilihumin, bilicyanin och urobilin.Väte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).Spinacia oleracea

*  Cyanobakterier - Wikipedia
Cyanobakterier (Cyanobacteria) är fotosyntiserande organismer som forskare antar spelade en viktig roll vid syresättningen av ... Libris 26382 ^ Aharon Oren (28 februari 2004). "A proposal for further integration of the cyanobacteria under the ... "The Changing earth and Cyanobacteria". Läst 11 november 2015. ^ "Fotosyntesens evolution". s:300/Förlag: Svensk botaniks ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cyanobakterier
*  Algrapport nummer 6, 2003 | SMHI
Cyanobacteria start to increase.. Publicerad 8 juni 2003. Uppdaterad 23 april 2014. ...
  http://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-6-2003-1.12793
*  Cyclospora cayetanensis - Wikipedia
"Cyanobacteria-like body (CLB) in travellers with diarrhea". Scandinavian Journal of Infectious Diseases 25 (2): sid. 253-257. ... cyanobacteria-like body (CLB), coccidia-like body eller stora Cryptosporidium. Konfirmering av släktet skedde 1993 då man ... "Morphologic and staining characteristics of a cyanobacterium-like organism associated with diarrhea". The Journal of Infectious ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cyclospora_cayetanensis
*  Nodularia spumigena - Wikipedia
Funkey, C. P.; Conley, D. J.; Reuss, N. S.; Humborg, C.; Jilbert, T.; Slomp, C. P. (2014). "Hypoxia Sustains Cyanobacteria ... Kahru, M.; Elmgren, R. (2014). "Satellite detection of multi-decadal time series of cyanobacteria accumulations in the Baltic ... Olofsson, M (2009). The influence of the cyanobacterium Nodularia spumigena on the growth of perch (Perca fluviatilis) ( ... Cyanobacteria) Bloom in Sub-Tropical Australia. II. Bioaccumulation of Nodularin in Isolated Populations of Mullet (Mugilidae ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nodularia_spumigena
*  Dygnsrytm - Wikipedia
Johnson CH, Golden SS, Kondo T (1998): Adaptive significance of circadian programs in cyanobacteria; Trends Microbiol 6(10):407 ... Mori T, Binder B, Johnson CH(1996): Circadian gating of cell division in cyanobacteria growing with average doubling times of ... Williams SB (2007): A circadian timing mechanism in the cyanobacteria; Adv Microb Physiol 52:229-96 ... Smith RM, Williams SB(2006): Circadian rhythms in gene transcription imparted by chromosome compaction in the cyanobacterium ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cirkadisk_klocka
*  Växtpigment - Wikipedia
... and Cyanobacteria. Advances in Photosynthesis and Respiration. Springer, sid. 277-295. ^ Esteban R, Barrutia O, Artetxe U, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xtpigment
*  Kustzonsmodellen | SMHI
Eilola, K., Meier, M. and Almroth, E. (2009). On the dynamics of oxygen, phosphorus and cyanobacteria in the Baltic Sea; A ...
  http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/kustzonsmodellen-1.19391
*  Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 23, 1997 | SMHI
The cyanobacteria Aphanizomenon "baltica" was found in most parts of the Baltic proper. East of Gotland a strong bloom was ... visibly observed, dominated by the same cyanobacteria. In the north more than 10 million cells per litre of a yet unidentified ...
  http://www.smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-23-1997-1.12342
*  Algrapport nummer 10, 2003 | SMHI
In the Baltic cyanobacteria had almost disappeared and large diatoms, some dinoflagellates and small flagellates dominated. In ...
  http://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-10-2003-1.12802
*  EXPOSE - Wikipedia
"The BOSS and BIOMEX space experiments on the EXPOSE-R2 mission: Endurance of the desert cyanobacterium Chroococcidiopsis under ... "BIOMEX-Desert Cyanobacteria: ground simulations of the EXPOSE-R2 mission". ResearchGate. doi:10.13140/2.1.4842.3367. https:// ... www.researchgate.net/publication/234094022_BIOMEX-Desert_Cyanobacteria_ground_simulations_of_the_EXPOSE-R2_mission. Läst 6 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/EXPOSE
*  Dygnsrytm - Wikipedia
B-samfundet ^ Williams SB (2007): A circadian timing mechanism in the cyanobacteria; Adv Microb Physiol 52:229-96 ^ Lombardi LM ... Circadian gating of cell division in cyanobacteria growing with average doubling times of less than 24 hours; Proc Natl Acad ... Resonating Circadian Clocks enhance fitness in cyanobacteria; Proc Natl Acad Sci U S A95:8660-8664 ^ Klarsfeld A, Rouyer F ( ... An experimental assessment in cyanobacteria; Curr Biol 14:1481-1486 ^ Grobbelaar N, Huang TC, Lin HY, Chow TJ(1986): Dinitrogen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dygnsrytm
*  2015 » novia.fi
Brutemark A, Engström-Öst J, Vehmaa A & Gorokhova E: Growth, toxicity and oxidative stress of a cultured cyanobacterium ( ... Engström-Öst J, Brutemark A, Vehmaa A, Motwani NH & Katajisto T: Consequences of cyanobacteria blooms on copepod reproduction, ...
  https://www.novia.fi/forskning/fokusomraden/bioekonomi/publikationer/publikationer/2015-2
*  Övergödning - Wikipedia
Toxic Cyanobacteria in Water: A guide to their public health consequences, monitoring and management". http://www.who.int/water ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verg%C3%B6dning
*  Aronia publikationer 2013 » novia.fi
Engström-Öst J, Autio R, Setälä O, Sopanen S & Suikkanen S: Plankton community dynamics during decay of a cyanobacteria bloom ... cell size and toxin concentration in a brackish-water cyanobacterium. Hydrobiologia 714: 85-92. ...
  https://www.novia.fi/forskning/fokusomraden/bioekonomi/publikationer/publikationer/2013
*  Aronia Publikationer 2011 » novia.fi
Engström-Öst, J., Hogfors, H., El-Shehawy, R., De Stasio, B., Vehmaa, A. & Gorokhova, E.: Toxin producing cyanobacterium ... Engström-Öst, J., Repka, S. & Mikkonen, M.: Interactions between plankton and cyanobacterium Anabaena with focus on growth and ...
  https://www.novia.fi/forskning/fokusomraden/bioekonomi/publikationer/publikationer/2011
*  SBT volym 112 (2018) | Svenska Botaniska Föreningen
Mossornas hemliga liv tillsammans med cyanobakterier Secret lives of mosses and cyanobacteria. 90 Bengt Jonsell: Korsblommiga ...
  http://svenskbotanik.se/sbt-volym-112-2018/
*  Köpa Allergica (cetirizine) 10mg, 5mg utan recept | Allergica Online Apotek
While biological N2 fixation by cyanobacteria hosted by. Storlekar och betydelse Organism Mikrob- grupp stav- längd µm Stav- ...
  http://www.speakeasypress.com/news/apotek/allergica/
*  Anteraxantin - Wikipedia
Algae and Cyanobacteria, ISBN 978-94-017-9031-4, sid. 49. ^ Eskling M, Arvidsson P, & Akerland H, 1997. The xanthophyll cycle, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Anteraxantin
*  Nytt om Östersjöns syre och fosfor | SMHI
... phosphorus and cyanobacteria in the Baltic Sea; A model study. J. Mar. Sys., 75, 163-184.). ...
  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-om-ostersjons-syre-och-fosfor-1.596
*  Köpa Atloma utan recept på nätet i Sverige | Atloma Online Apotek
On the origins of oxygenic photosynthesis and aerobic respiration in Cyanobacteria. Orsaken till störningarna är att det är ...
  http://apoteksverige.life/atloma.html
*  2014 » novia.fi
Bloom-forming cyanobacteria support copepod reproduction and development in the Baltic Sea. PLOS ONE 9: e112692. Abstract PDF ...
  https://www.novia.fi/forskning/fokusomraden/bioekonomi/publikationer/publikationer/2014
*  Program FK 2017 - Svenska Botaniska Föreningen
Mångfald och ekologi bland cyanobakterier som lever i symbios i lavar (Diversity and ecology of symbiotic cyanobacteria in ...
  http://svenskbotanik.se/archives/570
*  10 Hälsa Fördelarna med Spirulina - näring - Damtidning Om Relationer Och Hälsa 2018
Det är en typ av bakterier som heter cyanobacterium, som ofta kallas blågröna alger. ... Det är en typ av bakterier som heter cyanobacterium, som ofta kallas blågröna alger. ...
  https://sv.alfa-woman.com/10-health-benefits-of-spirulina-941
*  av allergisk sensibilisering - PDF
Actinobacteria Protenobacteria Firmicutes Bacteroidetes Protenobacteria Cyanobacteria Bacteroidetes Fusobacteria Cyanobacteria ...
  http://docplayer.se/373643-Av-allergisk-sensibilisering.html
*  Stora kukar
Cyanobacteria IV. *Tronen. *Homo sapiens biblica femina I-III - Erotica VIII-X... ...
  http://stevelando.blogspot.com/2009/07/stora-kukar.html

Microcystis aeruginosa: Microcystis aeruginosa är en sötvattenslevande art av cyanobakterier som kan bilda skadlig algblomning som är av ekonomisk och ekologisk betydelse. De är de vanligaste giftiga blomningen av cyanobakterier i näringsrikt sötvatten.Heterocyst: Heterocyster är specialiserade kvävefixerande celler hos filamentösa (trådformiga) cyanobakterier.Prochlorococcus: Prochlorococcus är en väldigt liten havslevande cyanobakterie med en ovanlig pigmentering, klorofyll b. Den är den minsta och till antalet rikligast förekommande fotosyntetiserande organismen på jorden.Övergödning: Övergödning, eutrofiering, uppstår på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag. I sjöar och hav kan primärproduktionen öka med algblomning och påföljande syrgasbrist.Fotosyntes: Fotosyntes kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande organismer tar hand om energi från ljus och lagrar den i kemiska bindningar. Fotosyntesen i växter försiggår i kloroplasterna i bladen på dagen med användning av solljuset.Toxin: Ett toxin är ett giftigt ämne som är bildat av levande organismer, som ormar, insekter, växter och bakterier. Begreppet infördes av den tyska läkaren Ludwig Brieger.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.SaltvattenakvariumProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Fytoplankton: Fytoplankton kallas även växtplankton eller planktonalger och är plankton som använder fotosyntes.http://www.VäxtbelysningCaldariumKlorofyll: Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg. Ämnet spelar en avgörande roll i fotosyntesen,http://www.ne.se/enkel/klorofyll - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 det vill säga växternas omvandling av koldioxid, vatten och ljusenergi till kolhydrater och syrgas. Klorofyll isolerades först av Joseph Bienaimé Caventou och Pierre Joseph Pelletier 1817. Klorofyll finns i flera olika varianter. Typ a och b finns hos gröna växter. Typ c finns hos till exempel brunalger och d hos rödalger. Fotosyntetiserande bakterier har många olika varianter av klorofyll (och speciella bakterieklorofyll).Grå renlav: LIAS: A Global Information System for Lichenized and Non-Lichenized Ascomycetes. Rambold G.Tylakoid: Tylakoider finns i kloroplaster i gröna växters blad och hos cyanobakterier och är platsen för fotosyntesens ljusreaktion. Tylakoider består av ett tylakoidmembran som innesluter tylakoidens lumen.Pluvialis: Pluvialis är ett fågelsläkte i familjen pipare inom ordningen vadarfåglar.Clements, J.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Tetrapyrrol: Tetrapyrroler är en grupp kemiska föreningar som består av fyra pyrrolringar. Bortsett från i corrin är pyrrolringarna sammanbundna med bryggor innehållande en kolatom, i en antingen linjär eller cyklisk struktur.Zosimus aeneus: Zosimus aeneus är en kräftdjursart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Zosimus aeneus ingår i släktet Zosimus och familjen Xanthidae.Förnybar resurs: Förnybar resurs är en naturlig resurs som töms långsammare än den fylls på. En resurs måste ha ett sätt att återhämta sig för att kunna kallas förnybar.Ouessant: Ouessant (franska Île d'Ouessant) är en fransk ö i Engelska kanalen utanför Bretagnes kust. Ön utgör en egen kommun som tillhör departementet Finistère.Salt Lake: Salt Lake kan syfta på:Molekylär evolution: Molekylär evolution är processen då det genetiska materialet i populationer bestående av organismer förändras med tiden.Johan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.Macrozamia communis: Macrozamia communis är en kärlväxtart som beskrevs av Lawrence Alexander Sidney Johnson. Macrozamia communis ingår i släktet Macrozamia och familjen Zamiaceae.Pterodroma: Pterodroma är ett släkte med havsfåglar inom familjen stormfåglar (Procellariidae). De är medelstora petreller som har komplexa ving- och ansiktsmönster.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Ekosystem: Ett ekosystem är ett avgränsat område av naturen som vi människor valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i havet eller i en liten damm.Endosymbiontteorin: Endosymbiontteorin är den idag dominerande teorin om hur uppkomsten av eukaryota celler har gått till. Teorin går ut på att mitokondrier och plastider (t ex kloroplaster) en gång i tiden var frilevande prokaryoter (bakterier) som upptogs av andra prokaryoter och utvecklat ett liv i symbios.BadrockLacandonia schismatica: Lacandonia schismatica är en enhjärtbladig växtart som beskrevs av E.Martínez och Ramos.Ribulos-1,5-bisfosfat: Ribulos-1,5-bisfosfat (RuBP) en kolhydrat med fem kolatomer och två fosfatgrupper. Den spelar en central roll i Calvin-cykeln genom att det är denna molekyl som kombineras med koldioxid under inverkan av enzymet rubisco.Dasyochloa pulchella: Dasyochloa pulchella är en gräsart som först beskrevs av Carl Sigismund Kunth, och fick sitt nu gällande namn av Carl Ludwig von Willdenow och Per Axel Rydberg. Dasyochloa pulchella ingår i släktet Dasyochloa, och familjen gräs.Midnatt: Med midnatt avses i dagligt tal klockslaget 00:00 eller 24:00, då ett dygn övergår till nästföljande dygn, eller tiden kring detta klockslag.Drömfångare (roman): Drömfångare är en Sci-Fi- och skräckroman skriven av Stephen King 2001. Den gavs ut i svensk översättning 2002.Dimetylurea: Dimetylurea är en kemisk förening med formeln (CH3NH)2CO. Ämnet är en karbamid.Proteobacteria: Proteobacteria är en stor stam av bakterier. Den innehåller en mängd olika patogener som Escherichia, Salmonella, Vibrio, Helicobacter och många andra viktiga släkten.SugfiskBiologisk mångfald: Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Konventionen om biologisk mångfald ("Riokonventionen") som:Neurosporen: Neurosporen Är ett växtpigment som tillhör karotenerna. Det är mellanled i biosyntesen av lykopen och ett antal bakterie-karotenoider från ζ-karoten.AB-toxinGotlandsfårInto the Blue