CoinfectionHIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Hepatit C: En typ av hepatit liknande transfusionshepatit typ B, men som orsakas av ett virus som serologiskt skiljer sig från dem som ger hepatit A, B och E, och som kan finnas i blodet hos kroniska, asymtomatiska bärare. Hepatit C överförs parenteralt och i samband med transfusioner och drogmissbruk.GB-virus C: En virusart (ännu utan släkttillhörighet) inom familjen Flaviridae. Den är genetiskt heterogen, av mänskligt ursprung, och överförs med blod eller blodprodukter. Trots sitt andra namn, hepatit G-virus, är dess patogenicitet omstridd.Flaviridaeinfektioner: Infektioner orsakade av virus tillhörande familjen Flaviviridae.HIV: Detta immundefektvirus hos människa är en art av Lentivirus och undersläktet primatlentivirus och benämndes tidigare HTLV-III/LAV. Viruset ger upphov till de akuta infektionssymtom, neurologiska störningar och immunologiska defekter som ingår i det förvärvade immunbristsyndromet AIDS.Hepatit B: Hepatit orsakad av Hepatit B-virus. Det kan överföras genom blodtransfusion eller via blodprodukter.CD4-lymfocytantal: Bestämning av antalet CD4-positiva lymfocyter i blodet. Analysen utförs med fluorescensflödescytometri (cytofluorometri; FACS).Hepacivirus: Ett släkte inom Flaviviridae som ger upphov till parenteral smitta med hepatit C genom transfusioner eller drogmissbruk. Hepatit C-virus är typarten och dessutom den enda medlemmen i släktet.Antiretrovirusterapi, aggressiv: Läkemedelskurer som hos patienter med HIV-infektion kraftigt undertrycker HIV-replikation. I behandlingen ingår vanligtvis tre eller fler olika läkemedel, inklusive en proteashämmare.AIDS-relaterade opportunistiska infektioner: Opportunistiska infektioner hos HIV-positiva patienter. De vanligaste är lunginflammation orsakad av Pneumocystis carinii, Kaposis sarkom, kryptosporidios, herpes simplex, toxoplasmos, kryptokockos och Mycobacterium avium-komplex, Microsporidiuminfektioner och Cytomegalovirusinfektioner.VirusbelastningHIV-1: Typarten för Lentivirus och orsaken till immunbristsyndromet AIDS. Virusets kännetecken är dess cytopatiska effekt och affinitet för T4-lymfocyter.Hakmaskinfektioner: Infektioner hos människor eller djur med andra hakmaskar än sådana som tillhör Ancylostoma eller Necator, för vilka termerna ankylostomiasis resp. necatoriasis finns .Antivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.Hepatit C, kronisk: Inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit C-virus, som kan vara ett halvår eller längre.Anti-HIV-medel: Preparat som används för att behandla AIDS och/eller bromsa HIV-infektionen. Hit räknas inte läkemedel mot symtom eller opportunistiska infektioner i AIDS.RNA, viraltVirushepatit, human: Viral hepatit hos människor.Virus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.TuberkulosHTLV-II-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ II (HTLV-II).Ehrlichios: En fästingburen infektionssjukdom kännetecknad av feber, huvudvärk, muskelvärk, anorexi och ibland hudutslag. Hos människa orsakas den av Ehrlichia chaffeensis, hos hundar av E. canis och hos hästar av E. equi.Glossit, benign migrerande: En idiopatisk sjukdom, vars symtom är förlust av trådformiga papler som ersätts av röda, cirkelrunda fläckar med vit rand runt. Dessa sår läker, men nya dyker upp.Influensavirus B: Ett släkte inom familjen Orthomyxoviridae som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos främst människor. Till skillnad från influensavirus A har inga distinkta antigena undertyper av hemagglutinin och neuraminidas identifierats.Masksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.PrevalensInfluensavirus A: Ett släkte inom familjen Orthomyxoviridae, vars medlemmar orsakar influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Det omfattar många stammar och antigenundertyper av membranproteinerna hemagglutinin och neuraminidas. Typarten är influensa A-virus.Babesia microtiSchistosomiasis mansoniSjukdomar hos primaterRibavirinVirusförökningSuperinfektionPolymeraskedjereaktionTrådmask: Ett släkte parasitrundmaskar som är spridda i Central- och Sydamerika. Typiska kännetecken är en slät kutikula och en förstorad främre ände.Helicobacter felis: En art av Helicobacter som koloniserar magen hos laboratoriemöss, katter och hundar. Bakterieförekomsten är förknippad med lymffollikelhyperplasi och mild gastrit hos katter.Babesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Skrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.HTLV-I-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ I (HTLV-I).Drogmissbruk, intravenöst: Missbruk av en drog eller ett läkemedel genom injicering i ett blodkärl.Schistosoma mansoniHepatit D: Hepatit orsakad av hepatit delta-virus i samband med hepatit B. Infektionen är endemisk i vissa europeiska länder och ses hos drogmissbrukare, blödarsjuka och personer som genomgått blodtransfusioner.Dependovirus: Ett släkte av familjen Parvoviridae, underfamiljen Parvovirinae, vars virus är beroende av dubbellinfektion med adenovirus eller herpesvirus för att kunna föröka sig. Typarten är Adenoassocierat virus 2.Hepatit B-virus: Typarten av släktet Orthohepadnavirus som orsakar human hepatit B och som också är orsaken till levercellscarcinom hos människa. Dane-partikeln är en intakt hepatitviruspartikel, uppkallad efter upptäckaren. Icke-infektiösa sfäriska och tubliknande partiklar kan även ses i serum.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Hepatit B, kronisk: En inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit B-virus, som kan vara ett halvår eller längre.Mansonellias: Infektion med rundmaskar av släktet Mansonella. Till symtomen hör klåda, huvudvärk och svullna leder.DNA-virusinfektioner: Infektioner orsakade av DNA-virus.Antiretovirala medelHepatit B-ytantigener: De hepatit B-antigen som finns på Dane-partikelns yta och på de 20 nm stora sfäriska och tubliknande partiklarna. Ett flertal underspecificiteter är kända. Dessa kallades tidigare Australienantigen.Nematospiroides dubiusSimian foamy virusParvoviridaeinfektionerMaskar: Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.Flaviviridae: En familj RNA-virus, av vilka många orsakar sjukdom hos människor och husdjur. Det finns tre släkten: Flavivirus, Pestivirus och Hepacivirus, samt några arter med osäker taxonomisk tillhörighet.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Antituberkulosmedel: Läkemedel för behandling av tuberkulos. De kan indelas i två kategorier: förstahandspreparat, med god effekt och acceptabla toxicitetsnivåer för de allra flesta fall; andrahandspreparat, för läkemedel sresistenta fall eller fall där den primära terapin av annan anledning inte har effekt på patienten.Herpesvirus 6, humant: Typarten av Roseolovirus, isolerad från patienter med AIDS och andra lymfoproliferativa sjukdomar. Viruset infekterar och replikerar i färska stammar av hematopoetiska celler och celler från nervsystemet. Det tycks även ändra aktiviteten hos naturliga mördarceller. Halten av antikroppar mot HHV-6 är stegrad hos patienter med AIDS, Sjögrens syndrom, sarkoidos, kroniskt trötthetssyndrom och vissa tumörsjukdomar. HHV-6 ger upphov till exanthema subitum (plötsligt hudutslag) och kan vara förknippat med hjärninflammation.Laktatdehydrogenashöjande virus: En art av Arterivirus som förekommer i en rad transplanterbara mustumörer. Infekterade möss har konstant höjda serumhalter av laktatdehydrogenas.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Masksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.Macaca nemestrina: En art apor av släktet Macaca som lever på Malackahalvön, Sumatra och Borneo. Det är den mest utpräglade trädlevande arten av Macaca. Svansen är kort och rak.InkubationstidAlfa-interferon: Ett av typ I-interferonerna som produceras av leukocyter i perifert blod eller lymfoblastoida celler som utsätts för levande eller inaktiverat virus, dubbelsträngat RNA eller bakterieprodukter. Det är det huvudsakliga interferonet som produceras av virusaktiverade leukocytkulturer och ger, förutom sin uttalade antivirusverkan, upphov till aktivering av NK-celler.Bakteriofag phi 6: En virulent bakteriofag och enda medlemmen av släktet Cystovirus som infekterar Pseudomonasarter. Viruspartikeln har ett segmenterat genom bestående av tre delar dubbelsträngat DNA, samt ett unikt lip idhaltigt membran.CD4-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, delaktiga i igångsättandet av de flesta immunologiska funktioner. HIV-viruset har selektiv tropism för den T4-cell som uttrycker CD4-fenotypmarkören, en HIV-receptor. Det är just utslagningen av denna subpopulation, innehållande såväl T-hjälparceller som T-suppressorceller, som är den främsta orsaken till den omfattande immunsuppression som ses vid H IV-infektion.Leversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Hepatit C-antikroppar: Antikroppar mot hepatit C-antigen, inklusive hölje-, kärn- och icke-strukturella proteiner.Mycobacterium tuberculosisBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Hjälpvirus: Virus som hjälper defekta virus att replikera eller bilda ett proteinhölje genom att tillhandahålla den felande genfunktionen hos det ofullständiga (satellit-) viruset. Hjälpvirus och satellitvirus kan vara av samma släkte eller olika.Adenovirus, humant: Arter av släktet Mastadenovirus som orskar en rad sjukdomar hos människa. Infektionerna är mestadels symtomfria, men kan kopplas till sjukdomar i luftvägarna, ögonen och matsmältningssystemet.Rekombination, genetiskSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.ProtozoinfektionerImmunbristvirus, apaLyme-sjukdom: Infektionssjukdom orsakad av spiroketen Borrelia burgdorferi, som huvudsakligen överförs av fästingarna Ixodes dammini och pacificus i Amerika och Ixodes ricinis i Europa. Sjukdomen kännetecknas av hudsymtom såväl i tidigt som sent stadium, påverkan på nervsystemet, hjärtat, ögonen och lederna i varierande grad. Sjukdomen gick tidigare under namnet Lymeartrit och påvisades första gången vid Old Lyme i Connecticut.Colobus: Ett släkte av Gamla världens apor, tillhörande underfamiljen Colobinae och familjen Cercopithecidae, som lever i Afrikas skogar. Släktet omfattar åtta arter: Colobus angolensis, C. badius, C. rufomitratus, C. guereza, C. kirkii, C. polykomos, C. satanas och C. verus (=Procolobus verus).RiskfaktorerStrongyloidiasisStrongyloides stercoralisHIV-positivitet: Produktion av neutraliserande antikroppar hos personer som utsatts för smitta med humant immundefektvirus (HIV, HTLV-III/LAV).Lungtuberkulos: Tuberkulos i lungorna.RoseolovirusinfektionerIxodes: Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).VirusproteinerAIDS: Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (HIV), som infekterar och decimerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Lunginflammation, viral: Lunginflammation orsakad av virus.Microbial InteractionsLamivudin: En omvänt transkriptashämmare och zalcitabinanalog, där en svavelatom ersätter 3'-kolet i pentosringen. Medlet används för behandling av HIV-infektion.Bartonella: Ett släkte gramnegativa bakterier som typiskt uppträder som kedjor av segmenterade celler. Den förekommer endast i Anderna i Sydamerika, där den påträffas hos människor och insektvektorer och ger upph ov till bartonellos. Bartonella och Rochalimaea bildar ett gemensamt släkte.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Erytroplasi: En slemhinne- och hudsjukdom kännetecknad av rodnande blåsor. Syn. Queyrats sjukdom.Anaplasma phagocytophilumStrongylidainfektionerVärd-patogenförhållandenSTLV-1OrthomyxoviridaeinfektionerSjukdomsalstrande förmågaSeroepidemiologiska studierPlasmodiumRetrospektiva studierBocavirusBalamuthia mandrillarisSnäckfeberHerpesviridaeinfektioner: Virussjukdomar orsakade av Herpesviridae.Cytomegalovirus: Ett släkte i familjen Herpesviridae, underfamiljen Betaherpesvirinae, som infekterar spottkörtlarna, levern, mjälten, lungorna, ögonen och andra organ, där de ger upphov till förstorade celler med kärninneslutningar. Cytomegalovirusinfektion uppträder också som en opportunistisk infektion i AIDS.UgandaCellinjeAdenovirusinfektioner, humana: Luftvägs- och bindhinneinfektioner orsakade av 33 kända serotyper av humana andenovirus.Ehrlichia: Små och ofta pleomorfa, rundade eller ellipsformade mikroorganismer inom familjen Rickettsiaceae som kan uppträda i cytoplasman i cirkulerande lymfocyter. De är orsaken till fästingburna infektionssjukdomar hos människor, hundar, nötkreatur, får, getter och hästar.Malaria: En protozosjukdom som hos människor orsakas av fyra arter av släktet Plasmodium, nämligen Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae, och som sprids genom stick av infekterade honmyggor av släktet Anopheles. Malaria förekommer endemiskt i delar av Asien, Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och vissa karibbiska öar. Sjukdomen kännetecknas av extrem trötthet i förening med anfall av hög feber, svettningar, frosskakningar och anemi. Hos djur orsakas malaria av andra plasmodiearter.Cytomegalovirusinfektioner: Infektion orsakad av Cytomegalovirus; den kännetecknas av förstorade celler med inneslutningar i cellkärnan. Nästan vilket organ som helst kan infekteras, men hos barn är infektion vanligast i spottkörtlarna och hos vuxna i lungorna.OrganophosphonatesPapillomvirusinfektionerPrazikvantelFästingburna sjukdomarMaskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.PolyetylenglykolerAdenovirus: En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.Prospektiva studierSaidsBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Astrovirusinfektioner: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Hepatit D, kronisk: Inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit D-virus i samverkan med hepatit B-virus, som kan vara ett halvår eller längre.ViremiLivmoderhalssjukdomar: Patologiska förlopp i livmoderhalsen.Influensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.Circoviridaeinfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av Circoviridae.VirusinterferensElfenbenskusten: Republik i Västafrika, med en yta på 322 500 km2 och en folkmängd som uppgår till 14,6 miljoner invånare (1998). Landet gränsar till Atlanten i söder, till Mali och Burkina Faso i norr, till Liberia och Guinea i väster och Ghana i öster. Huvudstaden heter Abidjan.RetroviridaeinfektionerTorque teno virusMykoplasmainfektionerVärd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Sjukdomsöverföring, vertikalVirussjukdomarTumörvirusinfektionerDefekta virus: Virus, som pga att de saknar ett komplett genom inte kan replikera fullständigt eller bilda proteinhölje. Vissa är värdberoende, i den mening att de kan föröka sig endast i sådana cellsystem som tillhandahåller den genetiska funktion de själva saknar. Andra, så kallade satellitvirus, kan endast föröka sig när deras genetiska defekt kompenseras av hjälparvirus.Mycobacterium bovisHerpesvirus 8, humant: En art inom släktet Rhadinovirus och underfamiljen Gammaherpesvirinae som isolerats från patienter med AIDS-associerat och klassiskt Kaposis sarkom.ParasitemiIndinavir: En kraftfull och specifik HIV-proteashämmare som tycks ha god biotillgänglighet vid oral tillförsel.RotavirusVirusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.Lunginflammation, mykoplasma: Interstitiell lunginflammation till följd av utbredd infektion i lunger och luftrör, särskilt i lungornas nedre lober, av Mycoplasma pneumoniae (hos människor). Hos får orsakas inflammationen av M. ovipneumoniae, och hos nötkreatur kan orsaken vara M. dispar.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.PandemicsInfluensa A-virus: Typarten av släktet Influenzavirus A som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Antigenvariationer förekommer ofta bland stammarna, vilket möjliggör klassificering i undertyper och varianter. Bakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.BehandlingsresultatLatent TuberculosisGraviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Circovirus: Ett släkte av familjen Circoviridae som ger infektion hos fjäderfä, svin och papegojfåglar. Det är det enda DNA-virus med cirkelformat, enkelsträngat genom som drabbar däggdjur. De tre arterna är kyck linganemivirus, som orsakar övergående anemi och nedsatt immunitet hos nyfödda kycklingar; näbb- och fjädersjukevirus, som ger dödlig infektion bland papegojor; och svincircovirus, som hittills dock i nte satts i samband med sjukdom.Influensa A-virus, subtyp H1N1Genom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.CD8-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, inblandade i MHC klass-I funktioner. De omfattar både cytotoxiska T-lymfocyter och T-suppressorceller.Gonorré: Akut infektionssjukdom med de urogenitala organen som primärt invasionsställe. Den orsakande organismen, Neisseria gonorrhoeae, isolerades av Neisser år 1879.Genetic FitnessMacaca mulatta: En art apor av släktet Macaca som lever i Indien, Kina och andra delar av Asien. Aporna används i stor utstreckning i biomedicinsk forskning och anpassar sig väl till vistelse bland människor.Leukocyter, mononukleära: Mogna lymfocyter och monocyter som transporteras av blodet till områden utanför kroppens kärlsystem. Till formen kan de skiljas från mogna, kornförande leukocyter genom sina stora, loblösa kärnor och frånvaro av grova, kraftigt färgade cytoplasmakorn.SpodopteraSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Genetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Variation (Genetics)Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.DNA-virus: Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra).Ghana: Republik i Västafrika, gränsande till Togo i öster, Elfenbenskusten i väster, Burkina Faso i norr och havet (Guineagolfen) i söder. Landet hette tidigare Guldkusten. Landets yta är 239 460 km2 och folkmängden uppgår till ca 20,5 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Accra.Interferoner: Proteiner som utsöndras av celler hos ryggradsdjur som svar på en rad olika stimulerande ämnen. De förmedlar resistens mot många olika virusarter, hämmar förökning av normala och maligna celler, hämmar förökning av intracellulära parasiter, förstärker fagocytos genom makrofager och granulocyter, förstärker NK-cellers verkan och uppvisar ett flertal immunmodulerande funktioner.Tarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.Herpesvirus 4, humant: Typarten till Lymphocryptovirus, underfamiljen Gammaherpesvirinae, som infekterar B-celler hos människan. Viruset tros vara orsaken bakom infektiös mononukleos och förknippas starkt med hårig leukoplaki, Burkitts lymfom och andra tumörsjukdomar.Interferon Type IIProvirusEpstein-Barrvirusinfektioner: Infektion orsakad av humant herpesvirus 4 (HHV-4), som kan ligga till grund för utveckling av olika lynfoproliferativa sjukdomstillstånd. Hit hör bl a Burkittlymfom (av afrikansk typ), infektiös mononukleos och ora,l hårig leukoplaki. Syn. EBV-infektioner.Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.Lunginflammation, bakteriell: Lunginflammation orsakad av någon bakterieart. Bakteriell lunginflammation beror vanligen på spridning av infektion i luftrören genom inandning av mikroskopiska mängder sekret. De allra flesta fall av denna sjukdom är samhällsförvärvade lunginflammationer.Genitalherpes: Herpes simplex i könsorganen.Bensoxaziner: Oxaziner med en sluten bensenring.Virusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Drug-Induced Liver InjuryAdenin: En viktig purinbas. I djur- och växtceller förekommer det vanligen kondenserat med ribos eller deoxyribos i nukleosiderna adenosin och deoxyadenosin. Det är således en komponent i nukleinsyror, vissa nukleotider och många koenzymer. Det finns i bukspottkörteln och mjälten.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Leversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Metapneumovirus: Ett släkte av underfamiljen Pneumovirinae, med två medlemmar: kalkonrinotrakeitvirus och ett humant Metapneumovirus. Viruspartiklarna saknar hemagglutinin och neuraminidas.Kattsjukdomar: Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.SydafrikaHTLV-2: En stam T-cell lymfotropt virus typ 2 hos primater som kan förändra normala T-lymfocyter och replikera i såväl T- som B-celler. Viruset är besläktat med, men olikt HTLV-I. Det ger upphov till HTLV-II-associerad T-cellsleukemi (hårcellsleukemi), en förhållandevis godartad tumörsjukdom.Schistosomiasis haematobiaHepatit delta-virus: Ett ofullständigt virus, bestående av RNA-nukleoprotein, till formen liknande en viruspartikel. Det förekommer hos patienter med akut hepatit B och kronisk hepatit, och kräver närvaro av hepadnavirus för sin replikation. Detta är den enda arten i deltavirus-släktet.Alanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.CD4-CD8-kvot: Förhållandet mellan lymfocyter som uttrycker CD4-antigen och sådana som uttrycker CD8-antigen. Denna kvot används vid diagnosticering och stadiebestämning av sjukdomar som påverkar immunsystemet, inkl usive HIV-infektion.Klamydiainfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakterier av släktet Chlamydia.

*  Forum inom hälsa och sjukdomar - Netdoktor
Det är Borrelia med någon co-infection. Åk till åland direkt och ta hjälp av deras läkare som är specialister inom ...
  https://www.netdoktor.se/infektion/forum/hjalp-feber-i-3-ar/
*  Syfilis - Wikipedia
a b] Karp, G; Schlaeffer, F, Jotkowitz, A, Riesenberg, K (January 2009). "Syphilis and HIV co-infection". European journal of ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Syfilis
*  Behandla borrelia med örter, vitaminer och mineraler! | Borreliabloggen
COINFECTIONS. Det finns ett antal övriga infektioner som ofta samverkar med borrelian. Även de kan behandlas med örter. Jag har ... Ja, det är svårt att veta vad som är vad, många symtom överlappar varann mellan borrelia och coinfections. Och även symtom på ... Ping: Behandla borrelia med örter, vitaminer och mineraler! , Lyme - Borreliosis and co-infections ... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/01/behandla-borrelia-med-orter-vitaminer-och-mineraler/
*  SYMPTOM PÅ BORRELIAINFEKTION | Bota Borrelia - Offer för sjukdom, inte samhället
Healing Lyme Disease Coinfections - en bok som analyserar örtmedicinens fördelar. Stora brister bland läkare att diagnostisera ...
  https://botaborrelia.wordpress.com/symptomlista-pa-borreliainfektion/
*  10:58 f m
Har du fler coinfections vid sidan av borrelian (och rickettsian)?. Välkommen i utförsäkringsklubben också, tvingats testa det ... Medan jag "bara" hade borrelia och ett par andra coinfections (vilket redan det var illa nog), så gick det på något sätt att ... Men du kanske inte bara har rickettsia utan flera coinfections (smärtor i leder och muskler låter mer som borrelia), flera ... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/31/rickettsiahelvetet/
*  1:32 e m
Det är många som har fått en normalt fungerande sköldkörtel igen efter en rejäl behandling av borrelia och coinfections. ... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2013/11/24/borrelia-skoldkortelfel-alzheimer/
*  Co-Infected Diseases and State Health Policy - Schmidt Margaret - böcker(9783659435461) | Adlibris Bokhandel
Hbv/HIV Co-Infection in Haart Naive and Initiated Individuals. Hailaye Yared. 405 kr ... Risk Factors Associated with Tb Co-Infection in HIV/AIDS Patients. Amente Megersa Obsa ... Risk Factors Associated with Tb Co-Infection in HIV/AIDS Patients. Amente Megersa Obsa. 322 kr ... Healing Lyme: Natural Healing of Lyme Borreliosis and the Coinfections Chlamydia and Spotted Fever Rickettsiosis. Stephen ...
  https://www.adlibris.com/se/bok/co-infected-diseases-and-state-health-policy-9783659435461
*  CIALIS För Endast kr19.54 Per Piller : SUPERPRISER : BONUS Piller : - För cialis online legit
Dessutom inträffade coinfection omfattande, främst med pseudomonas aeruginosa och mrsa (18% och 13%, respektive) Miljoner ...
  http://www.kopcialis.info/f%C3%B6r-cialis-online-legit.html
*  Bota kroniska sjukdomar med GcMAF - eller diet? | Borreliabloggen
... som persisterande borrelia och andra coinfections, ME, virus m.m. brukar innebära förhöjda nagalasevärden, och det betyder i ... Kroniska sjukdomar, som persisterande borrelia och andra coinfections, ME, virus m.m. brukar innebära förhöjda nagalasevärden, ... coinfections, diet, Fibromyalgi, forskning, GAPS, kost, kronisk borrelia, LCHF, ME/CFS, MS, nagalase, Paleo, parasiter, ... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2015/09/20/bota-kroniska-sjukdomar-med-gcmaf-eller-diet/
*  Mögel - en av pusselbitarna till kronisk borrelia | Borreliabloggen
... produces the same wide array of unusual symptoms that we see in Lyme disease and its coinfections that has dramatically ... and coinfections may be heightened and lead to a further exacerbation of overall symptoms. ... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2014/08/08/mogel-en-av-pusselbitarna-till-kronisk-borrelia/
*  BORRELIA I RADIO & TV | Bota Borrelia - Offer för sjukdom, inte samhället
Här samlar jag länkar som leder till TV eller Radioprogram om Borrelia och andra och fästingburna sjukdomar och infektionssjukdomar. Listan kommer att utökas. Vi börjar med det nyaste, ett steg framåt: Läkare: Fler barn kan vara drabbade av borrelia Hur farlig är fästingen? Professor Pia Forsberg's uttalanden om sjukdomen är dock ren desinformaton, och stämmer…
  https://botaborrelia.wordpress.com/borrelia-i-radio-tv/
*  Kolloidalt Silver - botemedel mot Borrelia? | Bota Borrelia - Offer för sjukdom, inte samhället
* Sanningen om Silvret * KOLLOIDALT SILVER - Lägg det på minnet och läs på. Varför? Jag har egen erfarenhet av dess verkan. Det är skam att det inte tillåts bli allmän kunskap att när antibiotikan inte längre verkar, så har vi naturens mest potenta antibiotikum kvar. OCH DET GÄLLER ÄVEN DJUREN Silver har använts…
  https://botaborrelia.wordpress.com/kolloidalt-silver/
*  Klicka för utskrift
JAG är Livskonstnär och överlevare, författare och matkonstnär, just nu hemmamamma med fem barn på denna sidan och två barn och en mamma på andra sidan... Min familj och jag har drabbats hårt av Borrelias härjningar och nu för jag kampen och går först i ledet för att det ska bli en accepterad diagnos i…
  https://botaborrelia.wordpress.com/about/
*  BOTA BORRELIA - CURE LYME - Gästinlägg av On lyme Foundations Ordförande - Guest post by Huib Kraaijeveld | Bota Borrelia -...
Long time no see? Det beror på att det händer mycket nu, framför allt utomlands, men även i Sverige. Det sker ett paradigmskifte i världen och nyheter kommer dagligen som signalerar allt starkare att VÅR sida vinner alltmer terräng i det 'krig' som pågår kring hur borrelia och coinfektioner ska diagnosticeras och behandlas och man blir nästan…
  https://botaborrelia.wordpress.com/2017/12/29/bota-borrelia-cure-lyme-gastinlagg-av-on-lyme-foundations-ordforande-guest-post-by-huib-kraaijeveld/
*  BOTA BORRELIA - I chatten censurerades de av oss som är kunnigare, dvs vi som är sjuka. | Bota Borrelia - Offer för sjukdom,...
Idag har det varit en chatt på Svenska Dagbladet. Anna Överby har svarat på frågorna och man kan undra om det varit efter bästa förmåga och hon inte ÄR kunnigare, eller om det är politiskt tillrättalagda svar. Flera av medlemmarna inklusive jag själv ställde kritiska frågor, som censurerades bort. För egen del funderar jag om…
  https://botaborrelia.wordpress.com/2012/06/26/bota-borrelia-i-chatten-censurerades-de-av-oss-som-ar-kunnigare-dvs-vi-som-ar-sjuka/
*  SAMLAD LÄNK & INFORMATIONSSIDA | Bota Borrelia - Offer för sjukdom, inte samhället
Denna sida är en Informations- och Länksida om KRONISK BORRELIA och dess följder för tusentals offer… En sjukdom som ökar i lavinartad hastighet(snabbare än HIV) och vars diagnos inte accepteras i vårt land. Svenska riktlinjer för hur sjukdomen BORRELIA utvecklas och ska behandlas och botas styrs av riktlinjerna i USA, och i enlighet med dem så existerar…
  https://botaborrelia.wordpress.com/samlad-lank-informationssida/
*  Borrelia herx iv
... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/11/borrelia-herx-iv/
*  8:56 e m
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna behandling, borrelia, coinfections, fästing, KBT, ... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/15/mats-remier-skaller-varre-an-han-biter/
*  Frågar man Doktorn finns inte kronisk borrelia | Borreliabloggen
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna Alzheimer, behandling, borrelia, coinfections, ... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2016/03/02/fragar-man-doktorn-finns-inte-kronisk-borrelia/
*  Min långa resa med borrelia samt rickettsia helvetica | Borreliabloggen
... coinfections, Elisa, ILADS, infektionskliniken, kronisk borrelia, läkare, långvarig antibiotikabehandling, rickettsia, ... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2015/01/25/min-langa-resa-med-borrelia-samt-rickettsia-helvetica/
*  Min väg ur borrelian - gästinlägg | Borreliabloggen
... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2014/06/17/min-vag-ur-borrelian-gastinlagg/comment-page-1/
*  Huvudvärk, yrsel, ont i kroppen och en enorm trötthet | Borreliabloggen
... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/08/huvudvark-yrsel-ont-i-kroppen-och-en-enorm-trotthet/
*  Tack från Sveriges alla borreliadrabbade, SVT! | Borreliabloggen
... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2014/06/25/tack-fran-sveriges-alla-borreliadrabbade-svt/
*  Vad händer om du blir biten av en fästing? | Borreliabloggen
... coinfections, Elisa, fästing, fästingar, infektionskliniken, KBT, kronisk borrelia, långvarig antibiotikabehandling, ME/CFS, MS ... borrelia miyamotoi borreliarapport borreliautredning borreliavaccin CD 57 chronic lyme chronic lyme disease coinfections Crohns ...
  https://borreliablogg.wordpress.com/2013/09/21/vad-hander-om-du-blir-biten-av-en-fasting/

Antiretrovirala läkemedel: Antiretrovirala läkemedel är läkemedel mot infektioner av retrovirus, som exempelvis HIV. Då HIV bekämpas med antiretrovirala läkemedel blir även effekten att immunförsvaret stärks.Antiviralt medel: Antivirala medel är mediciner som vid en virusinfektion bromsar virusets replikation, de kallas ofta bromsmediciner. De botar alltså inte virussjukdomar, utan bromsar deras utveckling.TuberkulosTermocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Filariasis: #REDIRECT ElefantiasisSchistosoma mansoni: Schistosoma mansoni är en plattmaskart som ingår i släktet Schistosoma, och familjen Schistosomatidae. Plattmasken är en parasit som kan ge upphov till den kroniska sjukdomen Schistosomiasis, även kallat snäckfeber eller bilharzia, som kan vara mycket besvärlig.Komorbiditet: Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen:Tagelmaskar: Tagelmaskar (Nematomorpha) är en stam inom djurriket. Den innehåller cirka 230 arter varav fyra är kända i Sverige.BränningsnäppaInkubationstid: Inkubationstid är den tid som förflyter mellan smittotillfället och tidpunkten då en sjukdom bryter ut. Inkubationstiden varierar beroende på vilken infektion människan eller djuret drabbats av.State University of CampinasCentimorgan: Centimorgan, förkortat cM, är en enhet som används för genetiska kartor eller i samband med genetisk kopplingsanalys. 1 cM motsvarar en rekombinationsfrekvens på 1 %, vilket översatt till en fysisk karta är ungefär 1 miljon baspar.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.BorreliaJozani Chwaka Bay nationalparkStrongyloides stercoralis: Strongyloides stercoralis är en 2 mm lång parasitisk nematod, även kallad rundmask. Den tillhör en familj som främst lever i tropiska och subtropiska klimat.LunginflammationSystematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Anaplasma phagocytophilum: Anaplasma phagocytophilum är en intracellulär bakterie som infekterar olika blodceller, främst de vita blodkropparna monocyter och granulocyter. Den är en fästingspridd bakterie som kan infektera bland annat människor, hästar, idisslare, gnagare, hundar, katter och rådjur.

  • andra coinfections
  • Medan jag "bara" hade borrelia och ett par andra coinfections (vilket redan det var illa nog), så gick det på något sätt att samexistera med alla bakterier i kroppen, även om borrelian gjorde mig väldigt sjuk i skov och de övriga infektionerna tryckte ner immunförsvaret. (wordpress.com)
  • Kroniska sjukdomar, som persisterande borrelia och andra coinfections, ME, virus m.m. brukar innebära förhöjda nagalasevärden, och det betyder i sin tur att immunförsvaret inte fungerar som det ska. (wordpress.com)