Loading...


Chlamydia trachomatis: Typarten för Chlamydia och orsaken till en rad ögoninfektioner, urinvägsinfektioner och sexuellt överförda sjukdomar.Klamydiainfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakterier av släktet Chlamydia.Chlamydia: Ett släkte av familjen Chlamydiaceae vars arter ger upphov till en rad sjukdomar hos ryggradsdjur, inkl. människor, möss och svin. Chlamydiaarter är gramnegativa och producerar glykogen. Typarten är Chlamydia trachomatis.Lymphogranuloma venereum: Subakut inflammation i ljumsklymfkörtlarna, orsakad av vissa immuntyper av Chlamydia trachomatis. Den räknas som en sexuellt överförd sjukdom i USA, men är utbredd i utvecklingsländer. Sjukdomen skiljer sig från granuloma venereum, som orsakas av Calymmatobacterium granulomatis.Kvinnosjukdomar: Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan.Könsorganens sjukdomar hos kvinnor: Patologiska förändringar i kvinnans fortplantningssystem.Urogenitala sjukdomar hos män: Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.LivmoderhalsinflammationGonorré: Akut infektionssjukdom med de urogenitala organen som primärt invasionsställe. Den orsakande organismen, Neisseria gonorrhoeae, isolerades av Neisser år 1879.LivmoderhalsTrakomChlamydophila psittaci: Ett släkte av Chlamydophila som främst ger infektion hos fåglar. Det omfattar åtta kända serovarer, av vilka några infekterar mer än en värdtyp, inklusive människor.Bäckeninflammation: Inflammation i adnexa uteri (livmodertillbehören). Häri ingår endometrit (inflammation i livmoderslemhinnan), salpingit (äggledarinflammation), ooforit (äggstocksinflammation) och parametrit (inflammation i stödvävnaderna). Sådan inflammation kan leda till funktionsstörningar och infertilitet. Syn. bäckeninflammation.UrinrörChlamydia muridarum: En art av Chlamydia som orsakar pneumonit hos möss och hamstrar. Dessa stammar ansågs tidigare höra till Chlamydia trachomatis.SalpingitisUrinrörsinflammationKönssjukdomar, bakteriella: Bakteriesjukdomar som sprids genom sexuellt umgänge.Neisseria gonorrhoeaeBakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Livmoderhalssjukdomar: Patologiska förlopp i livmoderhalsen.Bakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.Immunfluorescensteknik, direkt: En immunfluorescensteknik som utnyttjar en fluorescerande färg bunden till en antikropp, vilken tillsätts direkt i en vävnads- eller cellösning för påvisande av specifikt antigen.UrinKonjunktivit, inklusion: Infektion i ögat, kännetecknad av förekomst i bindhinnans epitelceller av inklusionskroppar, som är omöjliga att skilja från dem som ses vid trakom. Spädbarn smittas vid födseln och vuxna i badbassänger. Smittan orsakas av Chlamydia trachomatis, som normalt hör hemma i de urogenitala organen. Inklusionskonjunktivit är inte en lika svår sjukdom som trakom och går oftast över spontant.Inklusionskroppar: Sammanfattande benämning på alla avgränsade inneslutningar av främmande (t ex bly eller virus) eller metaboliskt inaktiva ämnen (t ex ceroid- eller Mallorykroppar) i cellers cytoplasma eller kärnor. Inklusionskroppar i ffa nerv-, epitel- och endotelceller kan vara infekterade med vissa filtrerbara virus.NukleinsyrediagnostikUrinrörssjukdomarPorinerLigaskedjereaktion: En DNA-amplifieringsteknik som bygger på ligering av oligonukleotidsonder. Sonderna är utformade för att exakt motsvara två angränsande sekvenser av specifikt mål-DNA. Kedjereaktionen upprepas i tre steg i närvaro av ett överskott av sondmaterial: 1. denaturering av dubbelsträngat DNA genom upphettning; 2. bindning av sonder till mål-DNA; 3. hopkoppling av sonderna med hjälp av värmestabilt DNA-ligas. Sedan reaktionen upprepats 20-30 gånger mäts mängden ligerat sondmaterial.ProvhanteringPolymeraskedjereaktionAzitromycin: (2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*))-13-((2,6-dideoxi-3-C-metyl-3-O-metyl-alfa-L-ribo-hexopyranosyl)oxi)-2-etyl-3,4,10-trihydroxi-3,5,6,8,10,12,14-heptametyl-11-((3,4,6-trideoxi-3-(dime tylamino)-beta-D-xylo-hexopyranosyl)oxi)-1-oxa-6-azacyklopentadekan-15-on. Ett halvsyntetiskt makrolidantibiotikum, strukturellt besläktat med erytromycin, som använts vid Mycobacterium avium intracel lulareinfektioner, toxoplasmos och kryptosporidios.Bakteriologiska teknikerBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Vaginala sjukdomarArtrit, reaktiv: En icke-bakteriell form av artrit som följer på infektion på annan plats i kroppen än den drabbade leden. De bakterier som ger upphov till infektionen kan inte påvisas i odling från ledvätskan, men an tigener har däremot kunnat påvisas. Ofta är det Yersiniainfektion som orsakar denna form av artrit.Testutrustning, diagnostiskReproductive Tract InfectionsMycoplasma genitaliumKönsorganens sjukdomar hos män: Patologiska förändringar i mannens fortplantningssystem.Könssjukdomar: Sjukdomar som beror på eller sprids genom sexuell kontakt.Sensitivitet och specificitetUrogenitala systemetBakteriella antigenerPapegojsjukaKönsorgan, kvinnliga: De honliga fortplantningsorganen. De yttre omfattar vulva, Bartholins körtlar, och klitoris. De inre utgörs av vagina (slidan), uterus (livmodern), äggstockar och äggledare.Doxycyklin: Ett syntetiskt tetracyklinderivat med liknande antimikrobiell verkan. Djurförsök visar att det ger mindre missfärgning av tänderna än andra tetracykliner. I vissa områden används det för behandling av klorokinresistent falciparummalaria.Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.SlidaChlamydophilainfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Chlamydophila.Fallopian Tube Diseases: Sjukdomar i äggledarna, inklusive tumörer, salpingit (inflammation), abscesser (varbildningar) i äggledare och äggstock och stopp i äggledarna.Barnlöshet hos kvinnor: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en kvinna att befruktas.PrevalensFallopian Tubes: Två högt specialiserade tuber av muskelvävnad som sträcker sig mellan livmodern och var sin äggstock. De fångar upp äggcellerna, och är den plats där könscellerna mognar och äggen befruktas. ProctitisMykoplasmainfektionerUreaplasmaTrichomonas vaginalisMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Bindhinneinflammation: Inflammation av ögats bindhinna; kan orsakas av bakterier, virus eller allergisk reaktion. Syn. konjunktivit.Chaperonin 60: Medlemmar av familjen värmechockproteiner (HSP). Chaperonin 60 isolerad från bakterier, plastider eller mitokondrier uppträder som ett oligomerprotein med en distinkt struktur bestående av 14 underenh eter, ordnade i två ringar med sju i varje.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Chlamydiaceaeinfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakterier tillhörande familjen Chlamydiaceae.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Chlamydophila pneumoniae: En art av Chlamydophila som orsakar akut luftvägsinfektion, särskilt atypisk pneumoni, hos människor, hästar och koalor.Bindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Vaginalcytologiskt provGraviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Chlamydiaceae: En familj gramnegativa kocker tillhörande ordningen Chlamydiales, vilka är patogena för ryggradsdjur. Den omfattar släktena Chlamydia och Chlamydophila.TrichomonasinfektionerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Trichomonas-vaginitBindhinneinflammation, bakteriell: Variga infektioner i ögats bindhinna orsakade av ett flertal arter av gramnegativa, grampositiva eller syrafasta bakterier, varav några av de vanligare är Haemophilus, Streptococcus, Neisseria och Chlamydia.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Sexuellt beteendeImmunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.DEAE-dextran: Preparat som används som medium i jonbyteskromatografi.Mycoplasma hominisImmunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.MycoplasmatalesinfektionerSmittspårning: Identifiering av personer eller djur som haft sådan kontakt med smittad person, smittat djur eller smittsam miljö att de haft tillfälla att bli infekterade. Smittspårning är en vedertagen metod för kontroll av sexuellt överförda sjukdomar. Syn. kontaktspårning.Bakteriella vacciner: Suspensionspreparat framställda av försvagade eller avdödade bakterier för förebyggande eller behandling av bakteriella infektionssjukdomar.Könsorgan: De yttre och inre fortplantningsorganen.Flytning, vit: En slemmig, färglös eller vitaktig flytning från slidan.SerotypningProstitutionRectal DiseasesSvalgsjukdomarImmunglobulin A: IgA utgör 15-20% av människans serumimmunglobuliner, huvudsakligen i form av polymerer med 4 kedjor. Hos andra däggdjur dominerar dimerer. Sekretoriskt immunglobulin A är det vanligaste immunglobulinet i sekret.Ophthalmia NeonatorumUtomkvedshavandeskapBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Vaginalflytning: Allmänt gynekologiskt sjukdomstillstånd, vars typiska kännetecken är onormala, icke-blodiga flytningar från patientens könsorgan.Bitestikelinflammation: Syn. epididymit.Gambia: Republik i Västafrika, geografiskt i form av en i öst-västlig riktning utsträckt enklav i Senegal, på båda sidor av Gambiafloden och med västlig gräns mot Atlanten. Landets yta är 11 300 km2, inkl 1300 km2 territorialvatten, och folkmängden 1,5 miljoner invånare. Huvudstad är Banjul.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Bakteriuri: Förekomst av bakterier i urinen, med eller utan åtföljande urinvägsinfektion. Då bakteriuri är ett kliniskt begrepp, utesluts inte användning av "urine/microbiology" vid indexering och sökning i Medli ne när frågan rör tekniska resonemang om t ex isolering och identifiering av bakterier i urin.Ureaplasma urealyticumSexuella partnersChlamydial PneumoniaBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Vaginos, bakteriellFalskt negativa reaktioner: Negativa provresultat för undersökta personer som uppfyller de kriterier som provet avser. Angivande av sjuka individer som friska vid kartläggning ("screening") av sjukdom.UreaplasmainfektionerSulfisoxazolChlamydophila: Ett släkte av familjen Chlamydiaceae som omfattar gramnegativa, icke Chlamydia trachomatisliknande arter, som ger infektioner hos ryggradsdjur. Chlamydophila producerar inte påvisbara mängder glykogen . Typarten är Chlamydophila psittaci.VenereologiAbortsökande: Abortsökande personer.Molekylära diagnostiska tekniker: Molekylärbiologiska metoder som används för diagnos av sjukdomar. Hit hör tekniker som "in situ-hybridisering" av kromosomer för cytogenetisk analys, DNA-mikromatrisanalys av genuttrycksmönster vid sjukdomstillstånd, identifiering av patogena organismer genom analys av artspecifika DNA-sekvenser, samt påvisande av mutationer med polymeraskedjereaktion (PCR).Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Ambulatory Care Facilities: Sjukvårdsinrättningar för patienter som inte i första hand är i behov av sjukhusvård.Livmoderhalssekret: Ett något alkaliskt sekret från livmoderhalskörtlarna. Konsistensen och mängden av sekret beror på fysiologiska hormonändringar under menstruationscykeln. Det innehåller glykoproteinet mucin, aminosyr or, socker, enzymer och elektrolyter; vattenhalten uppgår till 90 %. Sekretet hindrar bakterier och sperma att nå livmodern.RNA, bakteriellt

*  Trakom - Wikipedia
... är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Infektionen orksakar en strävhet på insidan av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Trakom
*  Chlamydia trachomatis - Wikipedia
Chlamydia trachomatis ingår i en grupp med två närstående bakteriesläkten: Chlamydia och Chlamydophila. Till släktet räknas ... Chlamydia trachomatis är en bakterie som orsakar klamydia, en av de vanligaste sexuellt överförda sjukdomarna hos människan med ... Chlamydia trachomatis är en obligat intracellulär bakterie med en speciell livscykel. Bakterien sprids utanför cellerna i form ... också Chlamydia suis som infekterar svin och Chlamydia muridarum som infekterar smågnagare . Till det andra släktet hör bland ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
*  Chlamydophila psittaci - Wikipedia
... och släktskapet med andra Chlamydia-patogener som Chlamydia trachomatis (som orsakar lymphogranuloma venereum) och ... a b c d e f g] Knittler, MR., Sachse K. (2015). "Chlamydia psittaci: update on an underestimated zoonotic agent". Pathogens and ... M., och Franke C. R. (2014). ""Risk factors associated with Chlamydia psittaci infection in psittacine birds"". Journal of ... Chlamydophila psittaci, tidigare klassificerad som Chlamydia psittaci, är en gramnegativ bakterie som måste parasitera inuti en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Chlamydophila_psittaci
*  AnalysPortalen - Labmedicin Skåne
"Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae". Provtagning. Urogenitala prov men även rektal-, svalg- och ögonsekret kan ...
  http://analysportalen-labmedicin.skane.se/viewAnalys.asp?Nr=3283
*  Bakterier - Folkhälsomyndigheten
Chlamydia trachomatis bakterier från livmoderhalsprov. De fristående "stjärnorna" är enskilda klamydiabakterier. Till höger ...
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/pressbilder/bakterier/
*  Doxycyklin - Wikipedia
"Azithromycin versus Doxycycline for Urogenital Chlamydia trachomatis Infection". The New England Journal of Medicine 373 (26): ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Doxycyklin
*  Lunginflammation - Wikipedia
Om gravida kvinnor testas för grupp B-streptokocker och "Chlamydia trachomatis" och vid behov behandlas med antibiotika, ... Darville, T (October 2005). "Chlamydia trachomatis infections in neonates and young children". Seminars in pediatric infectious ... ", "Moraxella catarrhalis" och "Legionella pneumophila". Exponering för fåglar förknippas med "Chlamydia psittaci ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunginflammation
*  test | Noaks Ark Riksförbundet
Förutom positivt prov för Chlamydia trachomatis krävs dock vidare typning.. Var kan man testa sig?. Du kan testa dig på alla ... Förutom positivt prov för Chlamydia trachomatis krävs dock vidare typning.. Var kan man testa sig?. Du kan testa dig på alla ... Sjukdomen orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Bakterien finns framför allt i urinröret och hos kvinnor även i slidan ... LGV orsakas av en variant av Chlamydia trachomatis , det vill säga samma bakterie som ger upphov till klamydiainfektion. Denna ...
  http://noaksark.org/test/
*  Världshälsoorganisationens lista över essentiella läkemedel - Wikipedia
Endast listad för singeldosbhandling av genital Chlamydia trachomatis-infektion och behandling av trakom. ^ För använding som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsh%C3%A4lsoorganisationens_lista_%C3%B6ver_essentiella_l%C3%A4kemedel
*  Aspermi - Wikipedia
Al-Moushaly, A. "Considerations on male infertility in genital infections with Chlamydia Trachomatis (CT)." Journal of medicine ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aspermi
*  Tetracyklin - Wikipedia
Den sexuellt överförbara sjukdomen klamydia, orsakad av Chlamydia trachomatis, behandlas också med en tetracyklin. Hudsjukdomen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetracyklin
*  1/20 /2013. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande from - PDF
Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. ... Klinisk mikrobiologi Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Under april månad kommer ett nytt system för analys av ...
  http://docplayer.se/18907267-1-20-2013-fran-unilabs-laboratoriemedicin-stockholm-gallande-from-130213.html
*  Ny analyskatalog 14 oktober PDF
Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. ... Klinisk mikrobiologi Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Under april månad kommer ett nytt system för analys av ...
  http://docplayer.se/18559286-Ny-analyskatalog-14-oktober-2015.html
*  Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi. Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor - PDF
Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. ... Klinisk mikrobiologi Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Under april månad kommer ett nytt system för analys av ...
  http://docplayer.se/16552901-Medicinsk-service-labmedicin-klinisk-kemi-vagledning-for-att-undvika-preanalytiska-felkallor.html
*  2 Klinisk Genetik - Öppettider för Klinisk Genetik under jul och nyårshelgerna - Remiss för Chimerism i blanketthotellet - PDF
Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. ... Klinisk mikrobiologi Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Under april månad kommer ett nytt system för analys av ...
  http://docplayer.se/17579136-2-klinisk-genetik-oppettider-for-klinisk-genetik-under-jul-och-nyarshelgerna-remiss-for-chimerism-i-blanketthotellet.html
*  Klamydia ökar: Kan vi göra något bättre? - PDF
... trachomatis i Sverige Smittsk.lagen 1988 Ungd.mottagn Provtagn ökar AIDS DNA diagnostik ... 6 Ny variant av Chlamydia trachomatis, nvct Plasm Kromo Primer. 7 Proportion of nvct ,40% 20-40% ,20% Abbott/Roche counties ... Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. ... Klinisk mikrobiologi Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Under april månad kommer ett nytt system för analys av ...
  http://docplayer.se/18462895-Klamydia-okar-kan-vi-gora-nagot-battre.html
*  Datum Diarienr: SkaS - PDF
Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. ... Klinisk mikrobiologi Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Under april månad kommer ett nytt system för analys av ...
  http://docplayer.se/19564527-Datum-2015-05-18-diarienr-skas-38-2015.html
*  Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E. - PDF
Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. ... Klinisk mikrobiologi Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Under april månad kommer ett nytt system för analys av ...
  http://docplayer.se/3193798-Granskare-henrik-lindman-nya-patienter-hanteras-enligt-rutin-a-b-eller-c-medan-aterfall-foljer-rutin-d-eller-e.html
*  LM-Nytt. Nyhetsblad från Laboratoriemedicinska rådet. Nr 3 Maj PDF
Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. ... Klinisk mikrobiologi Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Under april månad kommer ett nytt system för analys av ...
  http://docplayer.se/14953990-Lm-nytt-nyhetsblad-fran-laboratoriemedicinska-radet-nr-3-maj-2007.html
*  Ny analyskatalog 15 oktober - PDF
Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. ... Klinisk mikrobiologi Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Under april månad kommer ett nytt system för analys av ... MecC/PVL-gen Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae screen ALLMÄNNA PROVER såsom: Sår, näsa, svalg ...
  http://docplayer.se/9675000-Ny-analyskatalog-15-oktober.html
*  Provtagningsanvisningar - PDF
Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet sida 1 (6) Provtagning för Chlamydia trachomatis ... Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för Chlamydia trachomatis ... Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för Chlamydia trachomatis, information ... Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. ...
  http://docplayer.se/23865627-Provtagningsanvisningar.html
*  Spiriller - Wikipedia
Huvudartikel: Chlamydia trachomatis Chlamydia trachomatis heter bakterien som orsakar Klamydia. Det en spirill som ingår i en ... Chlamydia trachomatis har en relativt speciell livscykel. Eftersom den är en obligat intracellulär bakterie, behöver den en ... Det är detta som gör Chlamydia trachomatis så speciell, den kan förekomma i två olika former. Den kan alltså vara en ... Dessa släkten är Chlamydia och Clamydophila. Bakterierna som ingår i dessa grupper infekterar olika typer av organismer. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Spiriller
*  recomWell
6904-OD recomWell Chlamydia trachomatis IgG, 96 tester 6904-OD recomWell Chlamydia trachomatis IgG, 96 tester. ... 6905-OD recomWell Chlamydia trachomatis IgA , 96 tester 6905-OD recomWell Chlamydia trachomatis IgA , 96 tester. ... Chlamydia trachomatis IgG. Chlamydia trachomatis IgA. recomWell Campylobacter traochomatis är ett in vitro-test för att påvisa ... Nya, artspecifika rekombinanta Chlamydia trachomatis-antigener, TARP och CPAF, tillsammans med det godkända MOMP-antigenet ...
  http://www.oriondiagnostica.se/Produkter/Mikrobiologi-och-snabbtester/recomWell/

Chlamydia trachomatis: Chlamydia trachomatis är en bakterie som orsakar klamydia, en av de vanligaste sexuellt överförda sjukdomarna hos människan med ungefär 92 miljoner nya fall varje år i världen.Fresse AS, Sueur JM, Hamdad F, (2010). Diagnosis and follow-up of genital chlamydial infection by direct methods and by detection of serum IgG, IgA and secretory IgA. Indian Journal Of Medical Microbiology Vol. 28 (4), pp. 326-31.KlamydiainfektionKvinnosjukdomarGonorréTrakomUretritGonokocker: Neisseria gonorrhoeae (gonokocker) tillhör släktet Neisseria och är bakterien som orsakar den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré. Bakterien uppträder endast hos människan och är en av de vanligast förekommande könssjukdomarna i världen.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Reiters syndrom: Reiters syndrom är en typ av reaktiv artrit och är ett autoimmunt tillstånd som uppträder till följd av en infektion i en annan del av kroppen.ManssjukdomarPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.PapegojsjukaIsodemis: Isodemis är ett släkte av fjärilar. Isodemis ingår i familjen vecklare.DoxycyklinChlamydophila pneumoniae: Chlamydophila pneumoniae är en art av Chlamydophila bakterier som är smittsam för människor och är en av de största orsakerna till lunginflammation.Bindhinna: Bindhinna (konjunktiva, conjunctiva) är en slemhinna som täcker ögat och ögonlockets insida.Gynekologiskt cellprov: Gynekologiskt cellprov, även kallat papa prov efter den Grekiska läkaren Georgios Papanikolaou som uppfann metoden, är ett test för att upptäcka eventuella cellförändringar i livmoderhalsen som potentiellt kan tyda på, eller utvecklas till, cancer. Ett gynekologiskt cellprov kan leda till ett tidigt upptäckande av skadliga cellförändringar som då kan behandlas för att kunna förhindra att livmoderhalscancer utvecklas.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Hippelates: Hippelates är ett släkte av tvåvingar. Hippelates ingår i familjen fritflugor.Mycoplasma hominis: Mycoplasma hominis är en typ av bakterier som förekommer i slidan och misstänks vara en av flera orsaker till pelvic inflammatory disease. Ett antal andra orsaker är redan kända.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Bitestikelinflammation