*  Miljoner bilder av cancer - Uppsala universitet

Det finns flera fördelar med att studera variationen mellan patienter på odlade celler. Dels det är lättare ur en etisk aspekt ... Genom att testa olika läkemedel på odlade celler hoppas vi på att bättre kunna förstå skillnader mellan olika patienter, säger ... Forskarna kan också plocka ut några celler som man tycker har en intressant förändring och be datorn att hitta liknande celler ... Men det gäller att komma ihåg att de här odlade cellerna är en modell av det som händer inne i kroppen och att cellerna ...

*  Kampen mot ebola | Forskning & Framsteg

Än så länge handlar det om försök på odlade celler i provrör. ... För att ytterligare förvirra immunsystemet ser viruset till att infekterade celler pumpar ut ett överskott av glykoprotein i ... sätter sig i höljet utanpå nya viruspartiklar och hjälper dem att tränga in i andra celler. ...

*  Substanser i mat kan stressa nervceller - Uppsala universitet

... kaffe och cigarettrök kan ge upphov till skadliga förändringar i odlade nervceller. Det visar Anna... ... För att studera mekanismerna bakom dessa effekter undersökte hon hur betakarboliner påverkade odlade celler med eller utan ... Celler som innehöll neuromelanin var däremot bättre skyddade, åtminstone vid exponering för låga halter betakarboliner, säger ... Substanser som påvisats i grillat kött, alkohol, kaffe och cigarettrök kan ge upphov till skadliga förändringar i odlade ...

*  Mot individualiserad cancerbehandling | Forskning | Karolinska Institutet

Man kan exempelvis se hundratusentals odlade celler i flera färger under en enstaka händelse eller i ett tidsförlopp. ... Vi kan se samtliga celler i en brunn och samtidigt tre olika fluorescensfärger. Det är fantastiskt att kunna skapa en sådan här ... Gruppen har utvecklat en teknik som gör det möjligt att filma enskilda rörliga proteinmolekyler i levande celler och göra ... Filmar rörliga proteinmolekyler i levande celler. Hans forskargupp använder också annan live cell imaging-teknik som Nipkow ...

*  Maritha Marcusson-Ståhl | Swetox

a. odlade celler för stamcellstransplantation. På Swetox kommer hon att arbeta med in vitro-verksamheten till sammans med Karin ...

*  Frankrike stoppar Macrolane - Sidor - UNT.se

Den hyaluronsyra som används i Macrolane och andra Q-meds estetikprodukter tillverkas av odlade celler och förändras sedan på ...

*  Doktorand i biomedicinsk teknik med inriktning mot akustik och mikrofluidik

Följande är exempel på uppgifter som kan ingå: Hantering av blodprover och odlade celler enligt standardprotokoll Definiering ... Det egna forskningsarbetet kommer att bestå av att utveckla en teknikplattform för att hantera celler i mikrofluidiksystem med ... Utveckling av mekaniska specialkomponenter Utveckla en datorstyrd automatiserad mikroskopi-plattform för avbildning av celler i ... Det egna forskningsarbetet kommer att bestå av att utveckla en teknikplattform för att hantera celler i mikrofluidiksystem med ...

*  Cellodling - Wikipedia

Odlade celler kan växa på två sätt: vidhäftade vid ett underlag i en cellodlingsskål (adherenta celler) eller i suspension, där ... Primära celler, utvunna direkt från en vävnad, kan inte odlas i evighet utan dör småningom. En stor del av de celler som odlas ... Löst sittande celler, ofta de som befinner sig i mitos-fas, frigörs. Detta leder till att de celler som lossnar befinner sig i ... Denna tid är inte densamma som fördubblingstiden på grund av att alla celler inte delar sig och att celler dör. Vid cellodling ...

*  Abercrombie And Fitch Copenhagen Nöjd Kvalitetsgaranti Fri Frakt Lågt Pris

Fosfodiesterasaktivitet av odlade celler bestämdes med bis- (4-metylumbelliferyl) fosfat som substrat. I närvaro av Triton X- ...

*  Mikromatris - Wikipedia

... exempelvis odlade celler eller en vävnad. Det finns olika varianter av metoden, men alla har det gemensamt att en yta, ofta ett ... nylonmembran eller en kiseldioxidyta, delas in i tusentals olika mindre områden (celler). Genom en teknik som kallas för ...

*  Vävnadsrekonstruktion - Wikipedia

Celler tagna från biopsin är sedan odlade från explantat eller en kollagen spjälkning för att skapa en "cellbank". Dessa celler ... allogena celler, xenogena celler, stamceller, genmodifierade celler, och immunolog manipulation. Biomolekyler: Angiogena ... Celler är ofta implanterade eller "seedade" in en artificiell struktur kapabel att stödja en tredimensionell vävnadsformation. ... Eftersom de artificiella organen är konstruerade från patientens egna celler så kommer de att accepteras som en naturlig del av ...

*  Friformsframställning - Wikipedia

... dels fylla på med odlade mänskliga stamceller, eller IPS-celler (inducerade pluripotenta stamceller). Sedan enkla 3D-skrivare ...

*  Omprogrammerade celler

... är celler där utvecklingen styrs om från en celltyp till en annan celltyp. Se Inducerade pluripotenta stamceller. (uppdaterade ... Många av våra odlade växter är polyploida. Potatisen har till exempel fyra (tetraploid), bananen tre (triploid) och jordgubben ... Celler med cellkärna är eukaryota celler och celler utan cellkärna är prokaryota celler. ... Omprogrammerade celler. Omprogrammerade celler är celler där utvecklingen styrs om från en celltyp till en annan celltyp. Se ...

*  Celler Cal Pla

Mest odlade druvan är den gröna airén, de blå tempranillo och garnacha (grenache) kommer på andra respektive tredje plats. ... Mest odlade druvan är den gröna airén, de blå tempranillo och garnacha (grenache) kommer på andra respektive tredje plats. ... Mest odlade druvan är den gröna airén, de blå tempranillo och garnacha (grenache) kommer på andra respektive tredje plats. ...

*  Hybridom - Wikipedia

Hybridomteknologin används till andra celler också där det behövs en kombination av två olika celler för att producera det ... Från odlade hybridomceller renas antikroppar fram som används för att göra vissa läkemedel. Hybridomteknologi är den ... Teknologin används när det behövs celler eller organismer med egenskaper som endast finns hos flera celler tillsammans och ... Hybridom är celler som har tillverkats för att producera en viss sorts monoklonal antikropp. Ett hybridom är en blandcell ...

*  Arkéer - Wikipedia

Morfologiskt liknar bakteriernas celler arkéernas. Formen kan vara kocker eller stavar och de har ungefär samma storlek. ... Nitrosopumilus maritimus är den enda odlade "normalofilen". Den utvinner energi ur kväveföreningar och är aktiv i låg ... Arkéer används om man vill studera eukaryota celler eftersom de fungerar nästan likadant men är enklare. Man tror att kunskapen ... om arkéer kan användas till att anpassa eukaryota celler till extrema miljöer. ...

*  Senaste nytt från internationella forskningsmedier - vecka 42 | Illvet.se

Organet odlas utifrån patientens egna celler, men kräver en donerad penis från en avliden som 'gjutform'. Källa: Wake Forest ... En av världens ledande forskare inom odlade organ, Dr. Anthony Atala, uppskattar att de första laboratoriepenisarna kan testas ...

*  Phragmidium - Wikipedia

Släktet utmärks genom valsformiga vintersporer, bestående av tre eller flera, i rader anordnade celler med flera groningssporer ... är inte värdväxlande och parasiterar alla på Rosväxter och orsakar bland annat rosenrost på vilda och odlade arter av ...

*  Rundmaskar - Wikipedia

Några av dessa djur är rovdjur och andra dricker saft från växternas celler. De senare är vanliga skadedjur. De finns på vilda ... och odlade växter och de angriper även människor. De flesta arterna har både hon- och hanindivider och är skildkönade, men ...

*  Fortplantning - Wikipedia

Sporangium kallas celler som vissa sporer bildas i. De kan dock även bildas utanpå individen. Sporangiets sporer kommer ut ur ... Sticklingar, eller avskurna dotterplantor, är även en vanlig förökningsmetod bland odlade växter som ananas. Alger och en del ... Encelliga organismer kan föröka sig asexuellt genom enkel celldelning av en cell till två celler, och så vidare. En del växter ...

*  Dygnsrytm - Wikipedia

Dessa celler är inte de vanliga tapparna och stavarna, vilka tar emot syninformation, utan andra celler, speciellt avsedda just ... Att SCN är centrum för dygnsrytm hos däggdjur har bland annat kunnat visas i experiment där man visat att odlade nervceller ... I studiet av enskilda celler var en tidig metod att mäta halten av mRNA (en slags "förlaga" som celler använder när de ska ... Hos bananflugor och sebrafiskar är det till och med så att enskilda celler från olika delar av kroppen inte bara har en egen ...

*  Gojibär - Wikipedia

Kinesiskt odlade gojibär används inom traditionell kinesisk läkekonst och idag är regionen Ningxia den största producenten av ... Särskilt framhävs de höga halterna av xantofyllen zeaxantin som påstås har en viktig funktion för att skydda ögats celler. En ... är det kommersiella namnet på frukterna från Bocktörne eller kinesiskt odlade goji (Lycium barbarum). Bäret har formen av en ...

*  Den möjliga livslängden ärvs från fadern - Umeå universitet

Resultaten visar att förändringar i telomerernas längd hos de odlade cellerna styrs av telomerernas ursprungliga längd, medan ... odlades i 18-55 dagar varefter levande celler frystes ned. DNA utvanns därefter ur bägge celltyperna med standardiserade ...

*  Växtvävnadsodling - Wikipedia

Vissa odlade vävnader är långsamma i sin tillväxt. För dem skulle det finnas två alternativ: (i) Optimera odlingsmediet, (ii) ... En blandning av både auxin och cytokinin kommer ofta att ge en oorganiserad tillväxt av celler, eller callus, men tillväxtens ... Nekros kan förstöra odlade vävnader. Generellt växter sorter är olika i vävnadskultur nekros. Således, genom att odla sunt och ... Enskilda celler, växtceller utan cellvägg (protoplast), delar av blad, eller (mindre vanligt) rötter kan ofta användas för att ...

*  Odling - Wikipedia

... en process där celler från flercelliga organismer odlas utanför kroppen Neolitikum, även kallat yngre stenålder eller ... åker Lantbruksvetenskap eller agronomi kallas läran om jordbruket Växtförädling har lett till att de odlade växterna ofta ...
olika

 • Genom att testa olika läkemedel på odlade celler hoppas vi på att bättre kunna förstå skillnader mellan olika patienter, säger Carolina Wählby. (uu.se)
 • Detta, tillsammans med genetisk och molekylär analys, kopplas till hur de odlade cellerna reagerar på olika läkemedelsubstanser. (uu.se)
 • I bakgrunden syns fluorescensmikroskopibilder av odlade nervceller där olika proteiner lyser upp i olika färger tack vare fluorescensinmärkta antikroppar. (uu.se)
 • Vi kan se samtliga celler i en brunn och samtidigt tre olika fluorescensfärger. (ki.se)
 • En stor del av de celler som odlas tillhör olika cellinjer, som immortaliserats. (wikipedia.org)
 • Mikromatriser, genchips, DNA-chips eller microarrays är en molekylärbiologisk metod för att samtidigt mäta de relativa koncentrationerna mRNA för tusentals olika gener i ett prov, exempelvis odlade celler eller en vävnad. (wikipedia.org)
 • Det finns olika varianter av metoden, men alla har det gemensamt att en yta, ofta ett nylonmembran eller en kiseldioxidyta, delas in i tusentals olika mindre områden (celler). (wikipedia.org)
 • Vid både en diagnostisk och en behandlande tillämpning så ligger vävnadsrekonstruktionens fundament i förmågan att kunna utnyttja fullt levande celler på en rad olika sätt och idag pågår omfattande forskning på ämnet. (wikipedia.org)
 • Hybridomteknologin används till andra celler också där det behövs en kombination av två olika celler för att producera det eftersökta ämnet. (wikipedia.org)
 • Odlingsmedier används vid odling av mikroorganismer eller olika typer av celler. (wikipedia.org)
 • Den har 9 olika transkript och kodar för OCTN2, ett 557 aminosyror långt membranprotein med 12 transmembranregioner och en ATP-bindande domän, ansvarigt för den aktiva transporten av karnitin in i celler. (wikipedia.org)

flera

 • Det finns flera fördelar med att studera variationen mellan patienter på odlade celler. (uu.se)
 • Man kan exempelvis se hundratusentals odlade celler i flera färger under en enstaka händelse eller i ett tidsförlopp. (ki.se)
 • Teknologin används när det behövs celler eller organismer med egenskaper som endast finns hos flera celler tillsammans och dessa egenskaper skall finnas i enbart en cell. (wikipedia.org)
 • Släktet utmärks genom valsformiga vintersporer, bestående av tre eller flera, i rader anordnade celler med flera groningssporer, och skålrostsporer utan hölje. (wikipedia.org)
 • Hos djur, växter och svampar avläser (transkriberar) celler en eller flera "daggener" och producerar proteiner enligt instruktionen. (wikipedia.org)
 • Sedan extraherades DNA från celler som odlats i flera generationer i ett 15N-medium, och sedan delats två gånger i ett 14N-medium. (wikipedia.org)

levande celler

 • Hans forskargupp använder också annan live cell imaging-teknik som Nipkow disk confocal microscopy, där en bildskannande enhet producerar bilder av levande celler med hjälp av tusen laserstrålar. (ki.se)
 • Gruppen har utvecklat en teknik som gör det möjligt att filma enskilda rörliga proteinmolekyler i levande celler och göra projektioner av deras omloppsbanor över tid. (ki.se)
 • Hälften av dessa frystes ned utan åtgärd medan den andra hälften infekterades med Epstein-Barr-virus (EBV), odlades i 18-55 dagar varefter levande celler frystes ned. (mynewsdesk.com)

Finns

 • De finnsvilda och odlade växter och de angriper även människor. (wikipedia.org)

andra

 • Den hyaluronsyra som används i Macrolane och andra Q-meds estetikprodukter tillverkas av odlade celler och förändras sedan på kemisk väg för att inte brytas ner snabbt i kroppen. (unt.se)
 • Användes från början för att beräkna blodceller men används nu även inom andra områden, till exempel vid beräkning av celler vid cellodling. (wikipedia.org)
 • Inom vävnadsrekonstruktion så är användandet av stamceller vanligt förekommande, en stamcell är en omogen och multipotent cell som kan implanteras i levande vävnad och bilda andra sorters celler. (wikipedia.org)
 • Mest odlade druvan är den gröna airén, de blå tempranillo och garnacha (grenache) kommerandra respektive tredje plats. (systembolaget.se)
 • Cellen har sitt ursprung i två andra celler, nämligen myelomcell och lymfocyt. (wikipedia.org)
 • Några av dessa djur är rovdjur och andra dricker saft från växternas celler. (wikipedia.org)

cellerna

 • Men det gäller att komma ihåg att de här odlade cellerna är en modell av det som händer inne i kroppen och att cellerna befinner sig i en helt annan miljö än människokroppen. (uu.se)
 • Odlade celler kan växa på två sätt: vidhäftade vid ett underlag i en cellodlingsskål (adherenta celler) eller i suspension, där cellerna ligger löst i cellodlingsmediet antingen i aggregat eller som lösa celler. (wikipedia.org)
 • Resultaten visar att förändringar i telomerernas längd hos de odlade cellerna styrs av telomerernas ursprungliga längd, medan längden på telomererna hos barnen visade sig ärvas från fadern hos både söner och döttrar. (mynewsdesk.com)
 • Slutligen extraherades DNA från cellerna och jämfördes med DNA från 14N- och 15N-celler. (wikipedia.org)
 • Detta stämde inte med dispersiv replikation, som skulle ha gett endast en densitet, lägre än den mellanliggande densiteten hos engenerations-cellernas DNA, men ändå högre än cellerna odlade endast i 14N-mediets DNA, eftersom det första 15N-DNA:et skulle ha delats up jämnt mellan alla DNA-strängar. (wikipedia.org)

patientens egna celler

 • Eftersom de artificiella organen är konstruerade från patientens egna cellerkommer de att accepteras som en naturlig del av värdens kropp och på så sätt eliminera behovet av antifrånstötningsmedicin. (wikipedia.org)

ofta

 • alltför högt specialiserade celler har ofta förlorat förmågan att dela sig. (wikipedia.org)
 • Löst sittande celler, ofta de som befinner sig i mitos-fas, frigörs. (wikipedia.org)
 • En tillväxtkurva visar tiden (i dagar för det mesta) på x-axeln och antal celler (ofta naturliga logaritmen för antalet celler) på y-axeln. (wikipedia.org)
 • Vid cellodling är det ofta av stor vikt att veta antalet celler eller koncentrationen av celler. (wikipedia.org)
 • Celler är ofta implanterade eller "seedade" in en artificiell struktur kapabel att stödja en tredimensionell vävnadsformation. (wikipedia.org)
 • Enskilda celler, växtceller utan cellvägg (protoplast), delar av blad, eller (mindre vanligt) rötter kan ofta användas för att skapa en ny växtplanta på ett odlingsmedium som har erforderliga näringsämnen och växthormon. (wikipedia.org)
 • En blandning av både auxin och cytokinin kommer ofta att ge en oorganiserad tillväxt av celler, eller callus, men tillväxtens morfologi beror på växtarten samt på odlingsmediets sammansättning. (wikipedia.org)
 • Ordbok Odling kan avse: Jordbruk eller lantbruk kallas den systematiska odlingen av växter, främst för livsmedel, men också växtfibrer, prydnad, medicin eller njutningsmedel Den geografiska plats som inom ett jordbruk nyttjas för produktion av växter kan också omnämnas "en odling", alltså synonymt med exempelvis en åker Lantbruksvetenskap eller agronomi kallas läran om jordbruket Växtförädling har lett till att de odlade växterna ofta skiljer sig väsentligt från de vilda. (wikipedia.org)
 • Under normala förhållanden fungerar fria radikaler som viktiga signaleringssubstanser, men mycket höga nivåer under lång tid kan leda till sjukdom", säger professor Håkan Westerblad, som har lett en studie som publicerades 2011 Höga nivåer av fria radikaler kallas ofta för oxidativ stress Med oxidativ stress menas förhöjda nivåer av skadliga reaktiva syreradikaler i celler och vävnader. (wikipedia.org)

odlas

 • Cellodling är en process där celler från flercelliga organismer odlas utanför kroppen eller det organ det kommer från. (wikipedia.org)
 • Celler odlas i en steril näringsvätska som kallas cellodlingsmedium. (wikipedia.org)
 • Primära celler, utvunna direkt från en vävnad, kan inte odlas i evighet utan dör småningom. (wikipedia.org)

vilda

 • Phragmidiumarterna är inte värdväxlande och parasiterar alla på Rosväxter och orsakar bland annat rosenrost på vilda och odlade arter av rossläktet och sotrost och björnbärsrost hos arter ur Hallonsläktet. (wikipedia.org)

bland annat

 • Man har bland annat sett att vissa äldre läkemedel, där patentet gått ut, visat sig betydligt mer effektiva mot vissa leukemiska celler än dagens läkemedel. (ki.se)

Dels

 • På experimentstadium tiilverkas idag biologiska strukturer, genom att dels bygga en "klätterställning" av bakterieodlad nanocellulosa, dels fylla på med odlade mänskliga stamceller, eller IPS-celler (inducerade pluripotenta stamceller). (wikipedia.org)

delar

 • Denna tid är inte densamma som fördubblingstiden på grund av att alla celler inte delar sig och att celler dör. (wikipedia.org)

vissa

 • Från odlade hybridomceller renas antikroppar fram som används för att göra vissa läkemedel. (wikipedia.org)
 • Vissa odlade vävnader är långsamma i sin tillväxt. (wikipedia.org)

nervceller

 • Substanser som påvisats i grillat kött, alkohol, kaffe och cigarettrök kan ge upphov till skadliga förändringar i odlade nervceller. (mynewsdesk.com)

Genom

 • Forskning som inkluderar vävnadsrekonstruktion innefattar de följande områdena: Biomassa: Ny biomassa som är designad för att kontrollera, struktur, tillväxt och differentiering av celler vilka genomgår en process varvid de bildar funktionell vävnad genom att avge både fysiska och kemiska signaler Celler: Möjliggöra metoder för förökning och differentiering av celler, bestämma den lämpliga mängden av ursprungscellerna såsom autologa celler, allogena celler, xenogena celler, stamceller, genmodifierade celler, och immunolog manipulation. (wikipedia.org)

styrs

 • Omprogrammerade celler är celler där utvecklingen styrs om från en celltyp till en annan celltyp. (genteknik.nu)

endast

 • Därefter placerades dessa kvarvarande E. coli-celler i ett 14N-medium och tilläts dela sig endast en gång. (wikipedia.org)

lossna

 • förmågan att få celler att fastna eller lossna, utövandet av mekaniska och biologiska influenser för att modifiera cellers beteende, spridning av viktig näring och förmågan att avge eller behålla celler samt biokemiska faktorer. (wikipedia.org)

bilder

 • Samma typ av bilder tas av de odlade cancercellerna. (uu.se)

kommer

 • Det egna forskningsarbetet kommer att bestå av att utveckla en teknikplattform för att hantera celler i mikrofluidiksystem med målet att skilja ut, avbilda och samla upp undergrupper av blodceller och cancerceller ur blodprover. (mynetworkglobal.com)

arterna

 • Bland de viktigaste odlade arterna kan nämnas Curcuma angustifolia och leucorrhiza. (wikipedia.org)

samt

 • En artificiell luftstrupe sammanfogades utifrån celler från patientens egen benmärg samt en plaststruktur och implanterades tillbaka in i patienten. (wikipedia.org)

fram

 • Detta leder till att de celler som lossnar befinner sig i samma fas och man säger därför att man får fram en synkroniserad kultur. (wikipedia.org)

Forskarna

 • Forskarna kan också plocka ut några celler som man tycker har en intressant förändring och be datorn att hitta liknande celler. (uu.se)

mutationer

 • När de blir reaktiva och skadar celler, vävnader eller DNA kan mutationer med efterföljande sjukdom uppstå. (wikipedia.org)

idag

 • Kinesiskt odlade gojibär används inom traditionell kinesisk läkekonst och idag är regionen Ningxia den största producenten av frukten. (wikipedia.org)

Eftersom

 • Eftersom man vet arean och höjden av området inom linjerna kan man också avgöra volymen och därmed få ett mått på antalet celler med mL. (wikipedia.org)

personer

 • Om sekvensering inte är möjlig kan istället en hudbiopsi utföras och därefter utvärdera karnitintransporten hos odlade fibroblaster då den är försämrad hos drabbade personer. (wikipedia.org)

antikroppar

 • Dessa två celler utgör tillsammans en perfekt kombination för produktionen för antikroppar, därför har en hybrid av dessa skapats. (wikipedia.org)

metoden

 • Den enklaste metoden för att få loss celler är att skaka flaskan. (wikipedia.org)

viktig

 • Särskilt framhävs de höga halterna av xantofyllen zeaxantin som påstås har en viktig funktion för att skydda ögats celler. (wikipedia.org)

kroppen

 • Dessa strukturer, även kallade ställningar, är en kritisk del av vävnadsrekonstruktion både utanför och även inuti kroppen för att tillåta celler att influera sin egen mikromiljö. (wikipedia.org)