Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Kaspaser: En familj intracellulära cysteinproteinaser. De har en nyckelroll vid inflammationer och apoptos hos däggdjur, och är specifika för asparaginsyra vid position P1. De indelas i två klasser, utifrån län gden på N-terminalprodomänerna. Kaspas-1, -2, -4, -5, -8 och -10 har långa prodomäner, medan kaspas-3, -6, -7 och -9 har korta. EC 3.4.22.-.Död: Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.VävnadsdödKaspas-3Protonkogenproteiner c-bcl-2DNA fragmenteringMitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Autofagi: Cellers egenskap att kunna skilja ut och bryta ned skadade eller överflödiga beståndsdelar genom autofaga vakuoler (cytolysosomer). Autofagocytos spelar en stor roll i kräldjurens omvandlingsprocess o ch i samband med osteoklasters nedbrytning av benvävnad. Sy. autofagi.SignalomvandlingTumörcellinjeTUNEL: En in situ-metod för att upptäcka DNA-områden som stubbats vid apoptos. Terminalt deoxinukleotidyltransferas används för att binda märkt dUTP, på ett malloberoende sätt, till 3-prim OH-ändarna på enkel- eller dubbelsträngat DNA. Denna s k TUNEL-metoden markerar apoptos i enskilda celler, vilket gör den känsligare än agarosgelelektrofores för analys av DNA-fragmentering.Plötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Caspase Inhibitorsbcl-2-Associated X ProteinReaktiva syreradikalerCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.CD95-antigener: Differentieringsantigener på ett flertal cellstammar, inklusive lymfoida och lymfoblastoida. Deras primära uppgift är att reglera perifera immunsvar, vilket åstadkoms genom att apoptos sätts igång.Hjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]Aminosyraklorometylketoner: Hämmare av serinproteinas och enzym innehållande sulfhydrylgrupper. De har alkylerande verkan och kan störa translationsprocessen.NervcellerCellinjeTidsfaktorerEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Apoptosregulerande proteinerFosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Cytokromer cKaspas-8NAD+ ADP-ribosyltransferasKaspas-9FasL-proteinCysteinproteinashämmare: Exogena eller endogena föreningar som hämmar cysteinendopeptidaser.bcl-X-proteinAttityder till döden: En persons uppfattning om olika aspekter av döden, baserade på psykosocialt och kulturellt inflytande.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Membranpotential, mitokondriell: Spänningsskillnaden, normalt ungefär -180mV, som upprätthålls över det inre mitokondriemembranet genom en nettovandring av positiv laddning över membranet. Den utgör huvudkomponenten av den protonpotential som driver ATP-syntesen i mitokondrier.Tumörceller, odladeTumörsuppressorprotein p53Väteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Apoptosinducerande faktorReceptors, Death DomainCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.ProtonkogenproteinerMöss, inavlade C57BLEnzymhämmareMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Oxidativ stressTransfektionDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.RNA, Small InterferingDNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurCellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Cellskydd: Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.bcl-2 Homologous Antagonist-Killer ProteinAnnexin V: Ett protein i annexinfamiljen som isolerats ur den mänskliga livmodern och andra vävnader. Det hämmar cytosolfosfolipas A2 och uppvisar antikoagulerande aktivitet.Jurkatceller: En cellinje som härrör från human T-cell-leukemi och som används för att bestämma mekanismen för differentierad känslighet för cancermedel och strålning.BH3 Interacting Domain Death Agonist ProteinCellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Kaspas-1: En medlem i kaspasfamiljen som är starkt specifik för interleukin-1beta. Enzymet är av betydelse vid inflammationstillstånd och apoptos hos däggdjur. Interleukin-1beta-omvandlande enzym förkortas ofta ICE. EC 3.4.22.36TumörerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Inhibitor of Apoptosis ProteinsTumörnekrosfaktor-alfaReceptor-Interacting Protein Serine-Threonine KinasesMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Nervskyddande medelCelldelning: En cells förökning genom delning.Kaspas-7PropidiumFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser: En undergrupp mitogenaktiverade proteinkinaser som aktiverar transkriptionsfaktor AP-1via fosforylering av c-junproteiner. De ingår i de intracellulära signalsystem som reglerar celltillväxt, celldöd och celldifferentiering. EC 2.7.11.24 (EC-förslag 2005).Råttor, Sprague-Dawleybcl-2-gener: B-cellsleukemi/lymfom-2-gener, ansvariga för att blockera apoptos (celldöd) i normala celler och förknippade med follikulärt lymfom vid överrepresentation. Förhöjt uttryck beror på t(14;18)-translokering. Hos människa är c-bcl-2-genen belägen vid 18q24 på den långa armen på kromosom 18.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.RNA, budbärarCysteinendopeptidaser: Endopeptidaser som vid katalys använder cystein. Denna enzymgrupp inaktiveras av sulfhydrylreagentia. EC 3.4.22.Kaspas-2RNA-interferensSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Nedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.UppregleringReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Staurosporinbcl-Associated Death ProteinMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Apoptotic Protease-Activating Factor 1TNF-Related Apoptosis-Inducing LigandMembranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.Protein-serin-treoninkinaserMikrotubulusassocierade proteiner: Proteiner med hög molekylvikt som förekommer i cytoskelettets mikrotubuli. Under vissa förhållanden krävs de för hopsättningen av tubulin med mikrotubuli och för stabilisering av mikrotubulistrukturerna.Fluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Death Domain Receptor Signaling Adaptor ProteinsOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Cytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.Kalpain: Ett cysteinproteinas som finns i många vävnader. Det hydrolyserar en rad olika endogena proteiner, inkl. neuropeptider, cytoskelettproteiner, proteiner i glatt muskulatur, hjärtmuskelvävnad, lever, blodplättar och erytrocyter. Man känner till två underklasser med hög resp. låg känslighet för kalcium. Enzymet tar bort Z-skivorna och M-linjerna från myofibriller, aktiverar fosforylaskinas och nukleotidoberoende proteinkinas.Ceramider: Medlemmar av klassen neutrala glykosfingolipider. De utgör grundenheterna i sfingolipider. De är sfingoider som med sina aminogrupper är bundna till någon långkedjad, fetthaltig acylgrupp. I Fabrys sj ukdom (diffust angiokeratom, glykolipidlipidos) ses en ackumulering av ceramider, t ex globotriaosylceramid.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.ProteinerRiskfaktorerNF-kappa BOxidanterFibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.Endoplasmatiskt nätverk: Ett system av cisterner (vätskefyllda hålrum) i cytoplasman hos många celler. Ställvis går det endoplasmatiska nätverket i ett med plasmamembranet eller kärnhöljets yttermembran. Om nätverksmembranets ytor är täckta med ribosomer sägs det vara kornigt, annars sägs det vara glatt.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Mitokondriemembraner: De båda lipoproteinskikt som omger mitokondrien. Det yttre membranet omsluter hela mitokondrien och innehåller kanaler med transportproteiner som flyttar molekyler och joner in i och ut ur organellen. Det inre membranet är veckat i kristor och innehåller många enzym som är viktiga för cellmetabolismen och energiproduktion (mitokondriella protontranslokerande ATPaser).Cellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Dödlighet: Alla dödsfall i en given population.TumörnekrosfaktorreceptorerKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Endoplasmic Reticulum StressProtonkogenproteiner c-aktObduktion: Postmortemundersökning av en kropp.PC12-cellerVäxtsjukdomarKaspas-6Cellhypoxi: Reducerad syrehalt på cellnivå.TranskriptionsfaktorerLäkemedelssamverkanImmunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Djur, nyföddaAcetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.ProteintransportLysosomer: En klass morfologiskt heterogena cytoplasmapartiklar i djur- och växtvävnader som kännetecknas av sitt innehåll av hydrolytiska enzym och dessas strukturbundna latens. Lysosomernas intracellulära funktioner beror på deras lytiska potential. Lysosomens enkla membran verkar som barriär mellan de inneslutna enzymen och substratet utanför. Lysosomenzymens verkan är begränsad eller ingen alls så länge blåsan de är inneslutna i inte brister. ProteinbindningCellgifter, naturmedelNervgifterMitogenaktiverade proteinkinaser: En överordnad familj av protein-serin-treoninkinaser som aktiveras av olika stimuli via proteinkinaskaskader. De utgör slutprodukterna i kaskaderna, som utlöses av fosforylering genom mitogenaktiverade proteinkinaskinaser, vilka i sin tur aktiveras av mitogenaktiverade proteinkinaskinaskinaser. EC 2.7.11.24.Mitokondriella proteiner: Proteiner som kodas av mitokondriegenomet eller proteiner som kodas av cellkärnegenomet och som får sin plats i mitokondrierna.CellkärneproteinerX-Linked Inhibitor of Apoptosis ProteinTransmissionselektronmikroskopi: Den första typen av elektronmikroskopi, där elektroner eller deras reaktionsprodukter registreras och ger upphov till en bild efter passage genom ett preparat. Tekniken förkortas ofta TEM.Myeloid Cell Leukemia Sequence 1 ProteinFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Rekombinanta proteinerReceptors, TNF-Related Apoptosis-Inducing LigandL-laktatdehydrogenasIntracellulära signalpeptider och -proteiner: Proteiner och peptider som deltar i signalöverföringen inuti cellen. Dessa omfattar peptider och proteiner som reglerar transkriptionsfaktorernas verksamhet och cellulära förlopp till följd av svar på signaler från cellytereceptorer. De intracellulära signalpeptiderna och -proteinerna kan utgöra en del av en enzymatisk signalkaskad, eller verka genom att binda till och modifiera verkan av andra signalfaktorer.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.NervdegenerationUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Reglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.T-lymfocyterBehandlingsresultatNervvävnadsproteinerProteinsynteshämmareEpitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Drosophilaproteiner: Proteiner från insektarter tillhörande släktet Drosophila (bananfluga, fruktfluga). Särskilt proteiner från den mest välundersökta Drosophilaarten, Drosophila melanogaster, tilldrar sig stort intresse när det gäller forskning inom morfogenes och utveckling.TobakRetrospektiva studierHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Mitos: En delning av cellkärnan, vid vilken de båda nya kärnorna vanligtvis får en kromosomuppsättning som är identisk med den hos artens somatiska celler.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Programmed Cell Death 1 ReceptorLäkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.VäxtbladHippocampus: En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.Trypan BlueAdaptorproteiner, signalöverförandep38 mitogenaktiverade proteinkinaser: EC 2.7.1.37.HL-60-celler: En promyelocytisk cellinje som kommer från en patient med akut promyelocytisk leukemi. HL-60-celler saknar specifika markörer för lymfoida celler, men uttrycker ytreceptorer för FC-fragment och komplement. De uppvisar även fagocytisk aktivitet och reagerar på kemotaktisk stimulans.Survival AnalysisProteinstruktur, tertiärReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Etoposid: Ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin med antitumörverkan. Det hämmar DNA-syntes genom att bilda komplex med topoisomeras II och DNA. Komplexet utlöser brott på dubbelsträngat DNA och hindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Upprepade DNA-brott hindrar övergång till celldelningens mitosfas och leder till celldöd. Etoposid är verksam främst i cellcykelns G2- och S-faser.Transkriptionsfaktor CHOPGrönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.Rekombinanta fusionsproteinerInitiatorkaspaserGenavstängning: Avbrytande eller undertryckande av en gens uttrycksfunktion på transkriptions- eller translationsnivå.Möss, inavlade BALB CAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Embryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.Neurodegenerativa sjukdomarScreening av antitumörmedel: Metoder för undersökning av effektiviteten hos cellgifter och biologiska hämmare. Hit hör modeller för celldödande in vitro och cytostatiska färguteslutningstester, samt mätning av tumörtillväxtparametrar hos försöksdjur in vivo.Stress, fysiologiskCellinje, transformerad: Eukaryotisk cellinje framtagen under en stabil fas, som vid odling övergår i en fas av ohämmad tillväxt, påminnande om en in vitro-tumör. Förändringen sker spontant eller genom inverkan av virus, onko gener, strålning eller kemiska substanser.NeuroblastomMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).SalicylsyraTumörproteinerTetrazolsalterFosfatidylseriner: Derivat av fosfatidsyror där fosforsyran har esterbindning till en serindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och serin, och 2 mol fettsyror.Arabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.HCT116-celler: En cellinje vars ursprung är humant kolorektalt karcinom.Proteasom-endopeptidaskomplex

*  Medicinsk informationssökning (Celldöd • Definitionerna)

Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek. ... Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Modeller, ... De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska ... Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, ...

*  Helena Jernberg Wiklund - Mekanismer för överlevnad och celldöd i multipelt myelom - Uppsala universitet

... på komplexa genetiska förändringar som bland annat gör att cellerna inte känner av signaler som normalt leder till celldöd, ...

*  Nobelpriset i kemi 2004 - Populärvetenskaplig information

DNA-reparation, cancer och programmerad celldöd. Proteinet p53 har kallats 'genomets väktare' och det är ett s.k. ... p53-proteinet binder till och kontrollerar gener som reglerar reparation av DNA och programmerad celldöd. Höjda nivåer av p53- ... Om skadan är för omfattande utlöser cellen programmerad celldöd och 'begår älvmord'. ... celldöd, mutationerna i DNA blir allt fler och slutligen kan detta leda till cancerutveckling. ...

*  Forskare: Ny upptäckt kan bota diabetes | Hälsoliv

Det är denna celldöd som leder till diabetes.. Nyligen ansåg forskare att det är detta som orsakar diabetes 2, men nu tror man ...

*  Vit flugsvamp - Wikipedia

Vit flugsvamp innehåller amatoxiner som orsakar cellskada och celldöd. Förtäring har ofta katastrofala följder på lever, njurar ...

*  Buprenorfin Actavis resoriblett, sublingual 8 mg - Köp på Apoteket.se

Detta kan vara symtom på leverskada såsom celldöd i levern (levernekros).. Felanvändning av detta läkemedel genom att injicera ...

*  17 projekt vid Umeå universitet får stöd från Cancerfonden - Umeå universitet

... elegans för att kartlägga hur ASNA-1 och tyrosinkinasreceptorsignalvägar modulerar cisplatin-inducerad celldöd; 500 000 kronor ...

*  Industri-spelningar - sida 1

Trepaneringsritualen + Celldöd + Alvar + Den Arkaiska Rösten Nalen Stockholm fredag 10 november 2017 ...

*  Så tar sig gifter in i cellerna - kapar näringsupptaget | forskning.se

Om denna typ av skada inte repareras snabbt kan det leda till celldöd. ...

*  beQuoted nyheter: Banbrytande cancerforskning in i nästa fas - Teckna WntResearch senast 23 oktober | Aktiespararna

Det beror på att man har en ökad celldelning men också att man inte har en naturlig celldöd. Det gör att cancerceller överlever ... Vid sidan av ökad celldelning och minskad celldöd är ökad cellrörelse en viktig komponent i tumörspridningen. ...

*  Gemcitabine Accord - FASS Vårdpersonal

Denna utökning betyder i princip en fullständig inhibering av den fortsatta DNA-syntesen, vilket leder till celldöd (apoptos). ...

*  Doxorubicin Actavis koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg/ml - Handla på Apoteket.se

sår och eventuell celldöd eller vävnadsdöd i tjocktarmen när Doxorubicin Actavis ges i kombination med läkemedlet cytarabin ...

*  Enalapril Actavis tablett 20 mg - Beställ på Apoteket.se

Leversvikt, inflammation i levern eller celldöd i levern (med magsmärtor), gallstas med magsmärtor och gulsot (gulfärgning av ...

*  Se Verkligheten: november 2010

Genetiska skador och celldöd. • Ökar risk för tumör och cancer. • Stör immunsystemet. • Skador spermier och ökar infertilitet. ...

*  Antioxidanter - Netdoktor

... orsakar så kallad oxidativ stress och kan leda till skadliga förändringar i cellen inklusive celldöd. Därför har antioxidanter ...

*  Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den...

Ischemin leder till celldöd och vävnadssönderfall. I en extremitet är det muskelvävnad och nerver som förstörs. Obehandlat ...

*  Replik till "Är antioxidanter farliga vid lungcancer?"

Mest effektivt var selen, som skapade apoptos, programmerad celldöd, hos tumörcellerna." Sedan en tid forskar Mikael Björnstedt ...

*  Influensan som tog fler liv än första världskriget | Minnenas Journal

En överreaktion hos immunförsvaret skapade allvarlig celldöd. Detta yttrade sig ofta i hög feber och lunginflammation och ledde ...

*  Skadegörare i trädgården | Odla.nu

Deras stickande leder till celldöd, missbildningar, död vävnad, prickar, strimmor, gulnande och vissnande, knöliga bär och ...

*  Ny Finsk Film: STAR BOYS - Hejevent.se

KLUBB DÖD: T × R × P // Celldöd // Alvar // Den Arkaiska Rösten Nalen Klubb ...

*  Svårt sjuka patienter - PDF

Cellskada Cellers adaption vid skada Vävnadsskada Celldöd Inflammation Sårläkning Vad är ...

*  Kropp & Själ

Progeria beror på en mutation och leder till extremt snabb celldöd. Barnen tappar håret och lider av typiska ålderskrämpor som ...

*  Smärta som sprider sig från armen upp i huvudet? - Ungdomar.se Forum

är det allvarligt så kommer det förmodligen leda till celldöd i inre organ, vilket nog kommer leda till att det börjar som ...

*  BILAGA I PRODUKTRESUMÉ - PDF

Dessa läkemedel påverkar tillväxten av cancerceller genom att avbryta celldelningen vilket leder till celldöd (cytotoxicitet). ...

*  CoolSculpting - en naturlig och effektiv process! - Estetic

Det är en helt naturlig process (apoptos, eller programmerad celldöd) som startas i och med nedkylningen. Coolsculpting är ...

Paracaspaser: Paracaspaser är en typ av proteaser. De är mer lika caspaserna än vad metacaspaser är och finns bland djur och slemsvamp, medan svampar inte har paracaspaser, vilket är konstigt eftersom slemsvamp divergerade tidigare än uppdelningen mellan svampar och djur.Caspaser: Caspaser är en grupp av cystein-beroende aspartat-specifika proteaser som finns hos metazoer (djur). Denna grupp av proteaser är inblandade i programmerad celldöd, apoptos, och för att inducera inflammation som en del av immunförsvaret.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Autofagocytos: Autofagocytos eller autofagi är en fysiologisk process som reglerar omsättningen av proteiner samt organeller. Processen kan leda till cellens död, men behöver inte göra det.Döden: Döden är livets upphörande, en total och oåterkallelig avstanning av vitala funktioner i en biologisk organism. I biologin ses det som ett permanent stadium, att alla levande ting förr eller senare dör.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Turbatrix aceti: Turbatrix aceti är en rundmask (Nematoda) som lever på de bakterier och svampar som producerar vinäger. De är ofarliga och icke-parasitiska, men eftersom de förekommer i många typer av människans födoämnen uppfattas de som oaptitliga.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.E2F: E2F är en grupp av gener som kodar en familj av transkriptionsfaktorer i högre eukaryoter. De är delaktiga i reglering av cellcykeln och DNA-syntesen i däggdjursceller.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.JAK-STAT-signaltransduktionsvägen


apoptos

  • Den onormala tillväxten beror på komplexa genetiska förändringar som bland annat gör att cellerna inte känner av signaler som normalt leder till celldöd, apoptos. (uu.se)

leder

  • Det är denna celldöd som leder till diabetes. (expressen.se)
  • Deras stickande leder till celldöd, missbildningar, död vävnad, prickar, strimmor, gulnande och vissnande, knöliga bär och frukter - skadorna kan se väldigt olika ut och förväxlas lätt med annat. (odla.nu)

leda

  • Om denna typ av skada inte repareras snabbt kan det leda till celldöd. (forskning.se)
  • Ett överskott av ROS och RNS, till exempel kväveoxid (NO), orsakar så kallad oxidativ stress och kan leda till skadliga förändringar i cellen inklusive celldöd. (netdoktor.se)

viktig

  • Vid sidan av ökad celldelning och minskad celldöd är ökad cellrörelse en viktig komponent i tumörspridningen. (aktiespararna.se)