Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Kaspaser: En familj intracellulära cysteinproteinaser. De har en nyckelroll vid inflammationer och apoptos hos däggdjur, och är specifika för asparaginsyra vid position P1. De indelas i två klasser, utifrån län gden på N-terminalprodomänerna. Kaspas-1, -2, -4, -5, -8 och -10 har långa prodomäner, medan kaspas-3, -6, -7 och -9 har korta. EC 3.4.22.-.Död: Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.VävnadsdödKaspas-3Protonkogenproteiner c-bcl-2DNA fragmenteringMitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Autofagi: Cellers egenskap att kunna skilja ut och bryta ned skadade eller överflödiga beståndsdelar genom autofaga vakuoler (cytolysosomer). Autofagocytos spelar en stor roll i kräldjurens omvandlingsprocess o ch i samband med osteoklasters nedbrytning av benvävnad. Sy. autofagi.SignalomvandlingTumörcellinjeTUNEL: En in situ-metod för att upptäcka DNA-områden som stubbats vid apoptos. Terminalt deoxinukleotidyltransferas används för att binda märkt dUTP, på ett malloberoende sätt, till 3-prim OH-ändarna på enkel- eller dubbelsträngat DNA. Denna s k TUNEL-metoden markerar apoptos i enskilda celler, vilket gör den känsligare än agarosgelelektrofores för analys av DNA-fragmentering.Plötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Caspase Inhibitorsbcl-2-Associated X ProteinReaktiva syreradikalerCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.CD95-antigener: Differentieringsantigener på ett flertal cellstammar, inklusive lymfoida och lymfoblastoida. Deras primära uppgift är att reglera perifera immunsvar, vilket åstadkoms genom att apoptos sätts igång.Hjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]Aminosyraklorometylketoner: Hämmare av serinproteinas och enzym innehållande sulfhydrylgrupper. De har alkylerande verkan och kan störa translationsprocessen.NervcellerCellinjeTidsfaktorerEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Apoptosregulerande proteinerFosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Cytokromer cKaspas-8NAD+ ADP-ribosyltransferasKaspas-9FasL-proteinCysteinproteinashämmare: Exogena eller endogena föreningar som hämmar cysteinendopeptidaser.bcl-X-proteinAttityder till döden: En persons uppfattning om olika aspekter av döden, baserade på psykosocialt och kulturellt inflytande.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Membranpotential, mitokondriell: Spänningsskillnaden, normalt ungefär -180mV, som upprätthålls över det inre mitokondriemembranet genom en nettovandring av positiv laddning över membranet. Den utgör huvudkomponenten av den protonpotential som driver ATP-syntesen i mitokondrier.Tumörceller, odladeTumörsuppressorprotein p53Väteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Apoptosinducerande faktorReceptors, Death DomainCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.ProtonkogenproteinerMöss, inavlade C57BLEnzymhämmareMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Oxidativ stressTransfektionDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.RNA, Small InterferingDNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurCellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Cellskydd: Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.bcl-2 Homologous Antagonist-Killer ProteinAnnexin V: Ett protein i annexinfamiljen som isolerats ur den mänskliga livmodern och andra vävnader. Det hämmar cytosolfosfolipas A2 och uppvisar antikoagulerande aktivitet.Jurkatceller: En cellinje som härrör från human T-cell-leukemi och som används för att bestämma mekanismen för differentierad känslighet för cancermedel och strålning.BH3 Interacting Domain Death Agonist ProteinCellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Kaspas-1: En medlem i kaspasfamiljen som är starkt specifik för interleukin-1beta. Enzymet är av betydelse vid inflammationstillstånd och apoptos hos däggdjur. Interleukin-1beta-omvandlande enzym förkortas ofta ICE. EC 3.4.22.36TumörerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Inhibitor of Apoptosis ProteinsTumörnekrosfaktor-alfaReceptor-Interacting Protein Serine-Threonine KinasesMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Nervskyddande medelCelldelning: En cells förökning genom delning.Kaspas-7PropidiumFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser: En undergrupp mitogenaktiverade proteinkinaser som aktiverar transkriptionsfaktor AP-1via fosforylering av c-junproteiner. De ingår i de intracellulära signalsystem som reglerar celltillväxt, celldöd och celldifferentiering. EC 2.7.11.24 (EC-förslag 2005).Råttor, Sprague-Dawleybcl-2-gener: B-cellsleukemi/lymfom-2-gener, ansvariga för att blockera apoptos (celldöd) i normala celler och förknippade med follikulärt lymfom vid överrepresentation. Förhöjt uttryck beror på t(14;18)-translokering. Hos människa är c-bcl-2-genen belägen vid 18q24 på den långa armen på kromosom 18.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.RNA, budbärarCysteinendopeptidaser: Endopeptidaser som vid katalys använder cystein. Denna enzymgrupp inaktiveras av sulfhydrylreagentia. EC 3.4.22.Kaspas-2RNA-interferensSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Nedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.UppregleringReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Staurosporinbcl-Associated Death ProteinMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Apoptotic Protease-Activating Factor 1TNF-Related Apoptosis-Inducing LigandMembranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.Protein-serin-treoninkinaserMikrotubulusassocierade proteiner: Proteiner med hög molekylvikt som förekommer i cytoskelettets mikrotubuli. Under vissa förhållanden krävs de för hopsättningen av tubulin med mikrotubuli och för stabilisering av mikrotubulistrukturerna.Fluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Death Domain Receptor Signaling Adaptor ProteinsOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Cytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.Kalpain: Ett cysteinproteinas som finns i många vävnader. Det hydrolyserar en rad olika endogena proteiner, inkl. neuropeptider, cytoskelettproteiner, proteiner i glatt muskulatur, hjärtmuskelvävnad, lever, blodplättar och erytrocyter. Man känner till två underklasser med hög resp. låg känslighet för kalcium. Enzymet tar bort Z-skivorna och M-linjerna från myofibriller, aktiverar fosforylaskinas och nukleotidoberoende proteinkinas.Ceramider: Medlemmar av klassen neutrala glykosfingolipider. De utgör grundenheterna i sfingolipider. De är sfingoider som med sina aminogrupper är bundna till någon långkedjad, fetthaltig acylgrupp. I Fabrys sj ukdom (diffust angiokeratom, glykolipidlipidos) ses en ackumulering av ceramider, t ex globotriaosylceramid.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.ProteinerRiskfaktorerNF-kappa BOxidanterFibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.Endoplasmatiskt nätverk: Ett system av cisterner (vätskefyllda hålrum) i cytoplasman hos många celler. Ställvis går det endoplasmatiska nätverket i ett med plasmamembranet eller kärnhöljets yttermembran. Om nätverksmembranets ytor är täckta med ribosomer sägs det vara kornigt, annars sägs det vara glatt.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Mitokondriemembraner: De båda lipoproteinskikt som omger mitokondrien. Det yttre membranet omsluter hela mitokondrien och innehåller kanaler med transportproteiner som flyttar molekyler och joner in i och ut ur organellen. Det inre membranet är veckat i kristor och innehåller många enzym som är viktiga för cellmetabolismen och energiproduktion (mitokondriella protontranslokerande ATPaser).Cellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Dödlighet: Alla dödsfall i en given population.TumörnekrosfaktorreceptorerKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Endoplasmic Reticulum StressProtonkogenproteiner c-aktObduktion: Postmortemundersökning av en kropp.PC12-cellerVäxtsjukdomarKaspas-6Cellhypoxi: Reducerad syrehalt på cellnivå.TranskriptionsfaktorerLäkemedelssamverkanImmunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Djur, nyföddaAcetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.ProteintransportLysosomer: En klass morfologiskt heterogena cytoplasmapartiklar i djur- och växtvävnader som kännetecknas av sitt innehåll av hydrolytiska enzym och dessas strukturbundna latens. Lysosomernas intracellulära funktioner beror på deras lytiska potential. Lysosomens enkla membran verkar som barriär mellan de inneslutna enzymen och substratet utanför. Lysosomenzymens verkan är begränsad eller ingen alls så länge blåsan de är inneslutna i inte brister. ProteinbindningCellgifter, naturmedelNervgifterMitogenaktiverade proteinkinaser: En överordnad familj av protein-serin-treoninkinaser som aktiveras av olika stimuli via proteinkinaskaskader. De utgör slutprodukterna i kaskaderna, som utlöses av fosforylering genom mitogenaktiverade proteinkinaskinaser, vilka i sin tur aktiveras av mitogenaktiverade proteinkinaskinaskinaser. EC 2.7.11.24.Mitokondriella proteiner: Proteiner som kodas av mitokondriegenomet eller proteiner som kodas av cellkärnegenomet och som får sin plats i mitokondrierna.CellkärneproteinerX-Linked Inhibitor of Apoptosis ProteinTransmissionselektronmikroskopi: Den första typen av elektronmikroskopi, där elektroner eller deras reaktionsprodukter registreras och ger upphov till en bild efter passage genom ett preparat. Tekniken förkortas ofta TEM.Myeloid Cell Leukemia Sequence 1 ProteinFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Rekombinanta proteinerReceptors, TNF-Related Apoptosis-Inducing LigandL-laktatdehydrogenasIntracellulära signalpeptider och -proteiner: Proteiner och peptider som deltar i signalöverföringen inuti cellen. Dessa omfattar peptider och proteiner som reglerar transkriptionsfaktorernas verksamhet och cellulära förlopp till följd av svar på signaler från cellytereceptorer. De intracellulära signalpeptiderna och -proteinerna kan utgöra en del av en enzymatisk signalkaskad, eller verka genom att binda till och modifiera verkan av andra signalfaktorer.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.NervdegenerationUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Reglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.T-lymfocyterBehandlingsresultatNervvävnadsproteinerProteinsynteshämmareEpitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Drosophilaproteiner: Proteiner från insektarter tillhörande släktet Drosophila (bananfluga, fruktfluga). Särskilt proteiner från den mest välundersökta Drosophilaarten, Drosophila melanogaster, tilldrar sig stort intresse när det gäller forskning inom morfogenes och utveckling.TobakRetrospektiva studierHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Mitos: En delning av cellkärnan, vid vilken de båda nya kärnorna vanligtvis får en kromosomuppsättning som är identisk med den hos artens somatiska celler.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Programmed Cell Death 1 ReceptorLäkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.VäxtbladHippocampus: En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.Trypan BlueAdaptorproteiner, signalöverförandep38 mitogenaktiverade proteinkinaser: EC 2.7.1.37.HL-60-celler: En promyelocytisk cellinje som kommer från en patient med akut promyelocytisk leukemi. HL-60-celler saknar specifika markörer för lymfoida celler, men uttrycker ytreceptorer för FC-fragment och komplement. De uppvisar även fagocytisk aktivitet och reagerar på kemotaktisk stimulans.Survival AnalysisProteinstruktur, tertiärReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Etoposid: Ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin med antitumörverkan. Det hämmar DNA-syntes genom att bilda komplex med topoisomeras II och DNA. Komplexet utlöser brott på dubbelsträngat DNA och hindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Upprepade DNA-brott hindrar övergång till celldelningens mitosfas och leder till celldöd. Etoposid är verksam främst i cellcykelns G2- och S-faser.Transkriptionsfaktor CHOPGrönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.Rekombinanta fusionsproteinerInitiatorkaspaserGenavstängning: Avbrytande eller undertryckande av en gens uttrycksfunktion på transkriptions- eller translationsnivå.Möss, inavlade BALB CAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Embryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.Neurodegenerativa sjukdomarScreening av antitumörmedel: Metoder för undersökning av effektiviteten hos cellgifter och biologiska hämmare. Hit hör modeller för celldödande in vitro och cytostatiska färguteslutningstester, samt mätning av tumörtillväxtparametrar hos försöksdjur in vivo.Stress, fysiologiskCellinje, transformerad: Eukaryotisk cellinje framtagen under en stabil fas, som vid odling övergår i en fas av ohämmad tillväxt, påminnande om en in vitro-tumör. Förändringen sker spontant eller genom inverkan av virus, onko gener, strålning eller kemiska substanser.NeuroblastomMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).SalicylsyraTumörproteinerTetrazolsalterFosfatidylseriner: Derivat av fosfatidsyror där fosforsyran har esterbindning till en serindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och serin, och 2 mol fettsyror.Arabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.HCT116-celler: En cellinje vars ursprung är humant kolorektalt karcinom.Proteasom-endopeptidaskomplex

*  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU celldöd - Bilder & videor
Celldöd sker på samma sät... Forskargrupper, bl.a. vid SLU, har visat att delar av de genetiska program som styr programmerad ... celldöd 1 lika villkor 1 köttguiden 1 sill 1 publikation 1 blomma 1 vaccination 1 Flora- och faunavård 1 stad 1 björn helander ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/latest_media/tag/celldoed
*  Autofagi - ny förklaring till celldöd vid Parkinsons - Neuroförbundet
Här är du: Hem \ Diagnos & Symtom \ Parkinsons sjukdom \ Aktuellt inom parkinsons \ Autofagi - ny förklaring till celldöd vid ... Autofagi - ny förklaring till celldöd vid Parkinsons. *Datum: 15-05-20, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se ... www.neuroforbundet.se/diagnos-symtom/parkinsons-sjukdom/aktuellt/autofagi-ny-forklaring-till-celldod-vid-parkinsons/. Skicka. ...
  http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/parkinsons-sjukdom/aktuellt/autofagi-ny-forklaring-till-celldod-vid-parkinsons/
*  Nya professorer | Externwebben
Studerar celldöd för att förstå liv. Peter Bozhkovs huvudsakliga forskningsområde är programmerad celldöd hos växter. Peter ... Fokus ligger på de molekylära mekanismer som styr två viktiga komponenter i försvaret mot angripare: programmerad celldöd, som ... och han har upptäckt unika mekanismer som reglerar sådan celldöd. Idag studerar han också hur nedbrytning av makromolekyler och ... Bozhkov var en av de första forskare som kunde visa vilken betydelse programmerad celldöd har i växters liv, ...
  https://www.slu.se/professorer
*  Hymen - Wikipedia
Där de möts tre veckor senare kan det bli en skarv med ofullständig celldöd, och det är detta som är hymen. Hymens typ av olika ... I fostret skapas slidan genom programmerad celldöd. Där cellerna har varit, bildas ett hålrum. Under fostervecka 9 startar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hymen
*  Vit flugsvamp - Wikipedia
Vit flugsvamp innehåller amatoxiner som orsakar cellskada och celldöd. Förtäring har ofta katastrofala följder på lever, njurar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vit_flugsvamp
*  H. Robert Horvitz - Wikipedia
Parallellt med denna celltillväxt förekommer, både hos foster och vuxna, celldöd som en normal process för att rätt antal ... Han visade att bestämda celler genomgår programmerad celldöd som en del av den normala utvecklingen och identifierade den ... Han tilldelades priset för sina "upptäckter rörande genetisk reglering av organutveckling och programmerad celldöd". Han delade ... Denna finstämda, kontrollerade eliminering av celler kallas programmerad celldöd. Brenner införde rundmasken Caenorhabditis ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/H._Robert_Horvitz
*  Sydney Brenner - Wikipedia
Parallellt med denna celltillväxt förekommer, både hos foster och vuxna, celldöd som en normal process för att rätt antal ... Denna finstämda, kontrollerade eliminering av celler kallas programmerad celldöd. Brenner införde rundmasken Caenorhabditis ... "upptäckter rörande genetisk reglering av organutveckling och programmerad celldöd". Han delade priset med amerikanen H Robert ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sydney_Brenner
*  Françoise Barré-Sinoussi - Wikipedia
Även i det här fallet följdes upptäckten av celldöd. Retrovirus kunde också påvisas med elektronmikroskopi och i maj 1983 ... men upptäckte också att denna aktivitet var kombinerad med celldöd. Forskarna blev oroliga att man omedelbart höll på att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Barr%C3%A9-Sinoussi
*  Seborroisk keratos - Wikipedia
Fläckarna beror på ökad cellreplikation och programmerad celldöd (apoptos). De tycks uppkomma på områden som är extra utsatta ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Seborroisk_keratos
*  Transfektion - Wikipedia
Elektroporering ger en hög enskild transfektionseffektivitet men även hög celldöd. Mikroinjektion går ut på att celler studeras ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Transfektion
*  Målinriktade cancerläkemedel - Wikipedia
Vissa sorters målinriktade cancerläkemedel orsakar en programmerad celldöd hos cancercellerna. Läkemedlen utför detta genom att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5linriktade_cancerl%C3%A4kemedel
*  Trombocyt - Wikipedia
Nya rön pekar dock på att trombocyter istället genomgår programmerad celldöd. koagulering hemostas ^ Programmed Anuclear Cell ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Trombocyt
*  Nekros - Wikipedia
Orsakerna till lokal celldöd är många och av mycket växlande art. En del av dem består i yttre inverkan på vävnaden, såsom ... Man skiljer på sju olika former av nekros: Koagulationsnekros, är karaktäristisk för ischemiska nekrosprocesser (celldöd till ... till skillnad från apoptos som innebär en programmerad celldöd som gynnar organismen. Blir nekrosen tillräckligt stor kan det ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nekros
*  Amyotrofisk lateralskleros - Wikipedia
Symtomen beror på celldöd i motorneuron i ryggmärg och kortex (hjärnbarken). Förändringarna i de yttre (laterala) delarna av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Amyotrofisk_lateralskleros
*  Lunginflammation - Wikipedia
Angreppet av lungorna kan leda till olika grader av celldöd.[22] När immunsystemet svarar på infektionen kan det till och med ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunginflammation
*  Nikotin kan förstöra cellgiftsbehandling - Vetenskap & miljö | Sveriges Radio
Svaret är att de dör i så kallad programmerad celldöd.. Men om man samtidigt tillsätter nikotin så dör inte cancercellerna lika ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=829396
*  Flödescytometri. Hematologi med mikroskop - PDF
Laboration: cellskada/celldöd Laboration: cellskada/celldöd Läkarprogrammet termin 3 Basgrupp 2 Therese Enenge Amanda Amanda ... Cellcykel/Celldöd. Laborationsrapport 20/2-14. Basgrupp 1 Cellcykel/Celldöd Laborationsrapport 20/2-14 Basgrupp 1 Louise ...
  http://docplayer.se/26899218-Flodescytometri-hematologi-med-mikroskop.html
*  Köldskada - Wikipedia
Detta ger störd salt- och vätskebalans med celldöd som följd, så kallade frostskador.[förklaring behövs] Förfrysning drabbar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ldskada
*  Neuronova - Wikipedia
NeuroNova utvecklar terapier för sjukdomar orsakade av celldöd i det centrala nervsystemet (CNS). Företaget fokuserar på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Neuronova
*  REKRYTERING: Professor i molekylär toxikologi | Nyhet | Institutet för miljömedicin | Karolinska Institutet
Signalvägar av betydelse för balansen mellan celldöd och cellöverlevnad har kartlagts. Produktionen av, och försvar mot, ... Toxisk skada kan stimulera cellproliferation snarare än celldöd och maligna celler, med mutationer eller felreglerade ... år utvecklats särskilt snabbt och ett flertal olika former av celldöd har karakteriserats. ... Forskningen rörande toxisk cellskada och celldöd har under senare ...
  http://ki.se/imm/rekrytering-professor-i-molekylar-toxikologi
*  Hormonet leptin och dess funktioner - PDF
APOPTOS Programmerad celldöd APOPTOS Programmerad celldöd Håkan Billig 2014 hakan.billig@fysiologi.gu.se 1 APOPTOS 1. Exempel ... på celldöd under normalt liv Grodyngel Fosterutveckling Anpassa cellantal Nerv-målcells interaktion hormon-målcells ...
  http://docplayer.se/1176033-Hormonet-leptin-och-dess-funktioner.html
*  Fotodynamisk terapi - Wikipedia
Om vävnaden inte nås av ljus exciteras inte fotosensibilseraren och ingen celldöd kan uppstå. För det andra kan ... Om dylika destruktiva reaktioner tillåts fortgå i tillräckligt stor omfattning blir resultatet celldöd genom apoptos eller ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotodynamisk_terapi
*  Hur cellerna dödas vid harpest - Umeå universitet
När bakterieantalen blivit höga är det ändamålsenligt att orsaka celldöd, så att bakterierna kan sprida sig till nya celler med ... Ett viktigt mål för framtida forskning är att förstå hur bakterien orsaka denna celldöd. Att förhindra denna mekansism kan vara ... Den vanligaste bakteriearten ger upphov till en s.k. programmerad celldöd, apoptos, hos de infekterade cellerna efter cirka 24 ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/pressreleases/hur-cellerna-doedas-vid-harpest-60348
*  Gensaxen Crispr
Forskarna såg också minskad celldöd och ökad insulinproduktion i betacellerna. Skillnaden från andra försök, där cellerna ...
  https://www.diabetes.se/aktuellt/forskning/gensaxen-crispr/
*  Healthcap - Wikipedia
NeuroNova AB som utvecklar terapier för sjukdomar orsakade av celldöd i det centrala nervsystemet (CNS). HealthCap webbplats ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Healthcap

Paracaspaser: Paracaspaser är en typ av proteaser. De är mer lika caspaserna än vad metacaspaser är och finns bland djur och slemsvamp, medan svampar inte har paracaspaser, vilket är konstigt eftersom slemsvamp divergerade tidigare än uppdelningen mellan svampar och djur.Caspaser: Caspaser är en grupp av cystein-beroende aspartat-specifika proteaser som finns hos metazoer (djur). Denna grupp av proteaser är inblandade i programmerad celldöd, apoptos, och för att inducera inflammation som en del av immunförsvaret.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Autofagocytos: Autofagocytos eller autofagi är en fysiologisk process som reglerar omsättningen av proteiner samt organeller. Processen kan leda till cellens död, men behöver inte göra det.Döden: Döden är livets upphörande, en total och oåterkallelig avstanning av vitala funktioner i en biologisk organism. I biologin ses det som ett permanent stadium, att alla levande ting förr eller senare dör.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Turbatrix aceti: Turbatrix aceti är en rundmask (Nematoda) som lever på de bakterier och svampar som producerar vinäger. De är ofarliga och icke-parasitiska, men eftersom de förekommer i många typer av människans födoämnen uppfattas de som oaptitliga.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.E2F: E2F är en grupp av gener som kodar en familj av transkriptionsfaktorer i högre eukaryoter. De är delaktiga i reglering av cellcykeln och DNA-syntesen i däggdjursceller.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.JAK-STAT-signaltransduktionsvägen


  • nekros
  • Man skiljer på sju olika former av nekros: Koagulationsnekros, är karaktäristisk för ischemiska nekrosprocesser (celldöd till följd av syrebrist) som till exempel vid infarkter i hjärtmuskulatur eller liknande, dock ej i hjärnvävnad. (wikipedia.org)