Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Survival RateSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.SurvivalSurvival AnalysisTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.SignalomvandlingTumörcellinjeTidsfaktorerBehandlingsresultatCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Kaplan-Meier EstimateProtonkogenproteiner c-aktRetrospektiva studierFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.ProtonkogenproteinerPhosphatidylinositol 3-KinasesProtein-serin-treoninkinaserCellinjeCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.TumörstadieindelningRNA, Small InterferingProportional hazard-modellerMöss, inavlade C57BLBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.bcl-X-proteinMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Protonkogenproteiner c-bcl-2bcl-Associated Death ProteinKombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Reglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Kaspas-3Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.PrognosAutofagi: Cellers egenskap att kunna skilja ut och bryta ned skadade eller överflödiga beståndsdelar genom autofaga vakuoler (cytolysosomer). Autofagocytos spelar en stor roll i kräldjurens omvandlingsprocess o ch i samband med osteoklasters nedbrytning av benvävnad. Sy. autofagi.TumörerTransfektionCelldelning: En cells förökning genom delning.Kaspaser: En familj intracellulära cysteinproteinaser. De har en nyckelroll vid inflammationer och apoptos hos däggdjur, och är specifika för asparaginsyra vid position P1. De indelas i två klasser, utifrån län gden på N-terminalprodomänerna. Kaspas-1, -2, -4, -5, -8 och -10 har långa prodomäner, medan kaspas-3, -6, -7 och -9 har korta. EC 3.4.22.-.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionTumörceller, odladeNF-kappa BCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurRNA-interferensRNA, budbärarApoptosregulerande proteinerAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.EnzymhämmareUppregleringTumörsuppressorprotein p53Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Metastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Tumörrecidiv, lokaltTUNEL: En in situ-metod för att upptäcka DNA-områden som stubbats vid apoptos. Terminalt deoxinukleotidyltransferas används för att binda märkt dUTP, på ett malloberoende sätt, till 3-prim OH-ändarna på enkel- eller dubbelsträngat DNA. Denna s k TUNEL-metoden markerar apoptos i enskilda celler, vilket gör den känsligare än agarosgelelektrofores för analys av DNA-fragmentering.Cisplatin: En oorganisk och vattenlöslig platinaförening. Efter hydrolys reagerar ämnet med DNA så att det bildas korslänkar både inom och mellan strängarna. Dessa länkar tycks hämma replikation och transkriptio n av DNA. Cytotoxiciteten hos cisplatin visar sig i att cellcykelprocessen stannar i G2-fasen.Tumörmarkörer, biologiskaMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Cellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Gene Knockdown TechniquesNedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.StrålningstoleransSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.KromonerDNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Cellskydd: Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.Läkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.Hjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Cellhypoxi: Reducerad syrehalt på cellnivå.MorfolinerNervcellerTranskriptionsfaktorerDoxorubicin: Ett antitumörmedel som fås från Streptomyces peuceticus. Det är ett hydroxiderivat av daunorubicin och används både mot leukemier och fasta tumörer.Inhibitor of Apoptosis ProteinsOxidativ stressLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Mitogenaktiverade proteinkinaser: En överordnad familj av protein-serin-treoninkinaser som aktiveras av olika stimuli via proteinkinaskaskader. De utgör slutprodukterna i kaskaderna, som utlöses av fosforylering genom mitogenaktiverade proteinkinaskinaser, vilka i sin tur aktiveras av mitogenaktiverade proteinkinaskinaskinaser. EC 2.7.11.24.B-cellsaktiverande faktorMöss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Möss, inavlade BALB CDos-responskurva, strålning: Förhållandet mellan en given stråldos och organismens eller vävnadens gensvar på strålningen.TumörproteinerGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.B-Cell Activation Factor ReceptorMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.RiskfaktorerCellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Prospektiva studierGlioblastom: En elakartad form av astrocytom som kännetecknas av pleomorfa celler, atypiska cellkärnor, mikroblödning och nekros. De kan uppkomma var som helst i det centrala nervsystemet, men med förkärlek för hjärnhalvorna, de basala ganglierna och kommisurstråken. Den kliniska bilden visar sig oftast i 50- till 60-årsåldern som fokala yttringar eller krampanfall.Melanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.TumörsuppressorproteinerMAP-kinassignalsystem: Ett intracellulärt signalsystem som omfattar MAP-kinaskaskaderna (trestegs-proteinkinaskaskader). Olika uppströmsaktivatorer, som svarar på extracellulära stimuli, utlöser kaskaderna genom att aktivera den första kaskadmedlemmen, MAP-kinaskinaskinas (MAPKKK). I detta steg fosforyleras mitogenaktiverade proteinkinaskinaser (MAPKK), som i sin tur fosforylerar mitogenaktiverade proteinkinaser (MAPK). Dessa utövar sedan sin verkan på olika mål nedströms till att påverka genuttryck. Hos däggdjur finns det flera bestämda MAP-kinasförlopp, inklusive ERK-processen (extracellulärt signalreglerat kinas), SAPK/JNK-förloppet (stressaktiverat proteinkinas/c-jun) och P38-kinasprocessen. De olika förloppen har vissa gemensamma komponenter, beroende på vilket stimulus som utlöser kaskaden.TumörinvasivitetBukspottkörteltumörerKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Proteinbindningbcl-2-Associated X ProteinProstatatumörerFibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.Mikrobial livsduglighet: En mikroorganisms förmåga att överleva under givna betingelser. Den kan även avse en kolonis förmåga att föröka sig.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Lungkarcinom, icke-småcelligt: En heterogen ansamling av åtminstone tre histologiskt distinkta typer av lungcancer, omfattande skivepitelkarcinom, adenokarcinom och storcelligt karcinom. De behandlas som en grupp pga sina gemensamm a egenskaper, nämligen dåligt gensvar på konventionell kemoterapi och möjligheter till framgångsrik kirurgisk behandling hos endast en bråkdel av patienterna.Läkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.NervtillväxtfaktorerCellkärneproteinerTOR Serine-Threonine KinasesLymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Age FactorsBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Cellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.Odlingssubstrat, serumfria: Odlingsmedia utan innehåll av serumproteiner, men med de för celltillväxt nödvändigaste ämnena. Med denna substrattyp undviks närvaro av extra ämnen som kan påverka cellproliferationen eller leda till oönskad cellaktivering.ProteinkinashämmareOvarian NeoplasmsEpitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Fluorouracil: En pyrimidinanalog som utgör en antimetabolit mot tumörer. Den stör DNA-syntesen genom att blockera den tymidylatsyntetasförmedlade omvandlingen av deoxiuridylsyra till tymidylsyra.Stress, fysiologiskCyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.STAT3-transkriptionsfaktorKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".AllotransplantationFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Extracellulära signalstyrda MAP-kinaser: En underfamilj av mitogenaktiverade proteinkinaser som kommer till utbrett uttryck och spelar en roll vid regleringen av meios, mitos och postmitotiska processer i differentierade celler. Dessa kinaser styrs av en lång rad cellytereceptorer och kan aktiveras av vissa cancerframkallande ämnen. EC 2.7.1.37.Etoposid: Ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin med antitumörverkan. Det hämmar DNA-syntes genom att bilda komplex med topoisomeras II och DNA. Komplexet utlöser brott på dubbelsträngat DNA och hindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Upprepade DNA-brott hindrar övergång till celldelningens mitosfas och leder till celldöd. Etoposid är verksam främst i cellcykelns G2- och S-faser.StamcellerReaktiva syreradikalerRekombinanta proteinerAnoikis: Apoptos (celldöd) utlöst av förlust av förbindelsen till den extracellulära matrisen.Immunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Tjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Xenograft Model Antitumor AssaysMöss, SCID: Möss som är homozygota för den muterade autosomalt recessiva "scid"-genen, som är belägen på centromeränden av kromosom 16. Dessa möss saknar mogna, funktionella lymfocyter och är därför synnerligen mottagliga för dödliga opportunistiska infektioner om de inte får ständig antibiotikabehandling. Bristen på B- och T-cellsimmunitet liknar det svåra immundefektsyndromet SCID (severe combined immunodeficiency) hos barn. SCID-möss är användbara som djurmodeller, då de genom att vara mottagliga för implantat från mänskliga immunsystem kan producera hematochimära möss med humant SCID-syndrom (SCID-hu).Tumörnekrosfaktor-alfaKarcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.B-lymfocyter: Lymfoida celler, även kallade B-celler, verksamma i det humorala immunförsvaret. B-cellerna är kortlivade och bildas i stora mängder i människokroppen. De har fått sitt namn pga likheten med celler fr ån fåglarnas bursa. Vid stimulering producerar B-cellerna antikroppar, dock endast av en sort, som sprids i kroppsvätskorna.Cellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.XenotransplantationIntracellulära signalpeptider och -proteiner: Proteiner och peptider som deltar i signalöverföringen inuti cellen. Dessa omfattar peptider och proteiner som reglerar transkriptionsfaktorernas verksamhet och cellulära förlopp till följd av svar på signaler från cellytereceptorer. De intracellulära signalpeptiderna och -proteinerna kan utgöra en del av en enzymatisk signalkaskad, eller verka genom att binda till och modifiera verkan av andra signalfaktorer.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Transkription, genetiskCellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.RegisterVaskulär endotelcellstillväxtfaktor ADNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Väteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Råttor, Sprague-DawleyImmunprecipitation: Hopklumpning av lösliga antigen och antikroppar, ensamma eller med antikroppsbindningsfaktorer som anti-antikroppar eller stafylokockprotein A, till komplex som är stora nog att fällas ut ur lösning.Prediktivt värde av testerRecurrenceGendeletion: Omfördelning av gener till följd av bortfall av DNA- eller RNA-segment, vilket leder till att sekvenser som normalt befinner sig på avstånd från varandra hamnar nära varandra. Bortfallet kan påvisas med hjälp av cytogenetiska metoder, och man kan även sluta sig till det från fenotypen, antydande bortfall på en bestämd plats.DNA-reparation: Rekonstruktion av en sammanhängande, dubbelsträngad DNA-molekyl utan felparning utifrån en molekyl med skadade områden. De viktigaste typerna av reparationsmekanismer är: excisionsreparation, där defekta områden i en sträng tas ut och återsyntetiseras med hjälp av den information som de komplementära basparen i den hela strängen innehåller; ljusåteraktiveringsreparation, som innebär att de nedbrytande och mutagena effekterna av UV-strålning elimineras; samt postreplikationsreparation, där de primära skadorna inte repareras, men där gapen i en dotterdubbelsträng fylls med delar av den andra, oskadade duplexdottern. Excisionsreparation och postreplikationsreparation kallas ibland för "mörk reparation", eftersom de inte kräver ljus.bcl-2-gener: B-cellsleukemi/lymfom-2-gener, ansvariga för att blockera apoptos (celldöd) i normala celler och förknippade med follikulärt lymfom vid överrepresentation. Förhöjt uttryck beror på t(14;18)-translokering. Hos människa är c-bcl-2-genen belägen vid 18q24 på den långa armen på kromosom 18.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Gliom: Godartade eller elakartade tumörer i det centrala nervsystemet med sitt ursprung i gliaceller (dvs astrocyter, oligodendrocyter och ependymocyter). Astrocyter kan ge upphov till astrocytom eller glioblastom. Oligodendrocyter ger upphov till oligodendrogliom, och ependymocyter kan förvandlas till ependymom, plexus choroideustumörer eller kolloida tumörer i den tredje ventrikeln.Glykogensyntaskinas 3: Ett glykogensyntaskinas som beskrivits som ett nyckelenzym i glykogenmetabolismen. Det reglerar ett skiftande antal funktioner, som t ex celldelning, mikrotubulifunktioner och apoptos (programmerad celldöd). EC 2.7.1.37.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.TumörtransplantationReceptor, epidermal tillväxtfaktorUltraviolett strålningMultipelt myelomMikrotubulusassocierade proteiner: Proteiner med hög molekylvikt som förekommer i cytoskelettets mikrotubuli. Under vissa förhållanden krävs de för hopsättningen av tubulin med mikrotubuli och för stabilisering av mikrotubulistrukturerna.Survival of Motor Neuron 1 ProteinPTEN-fosfohydrolasEmbryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.Cellcykelproteiner: Proteiner som kontrollerar celldelningscykeln. Denna proteinfamilj omfattar ett stort antal klasser, inklusive cyklinberoende kinaser, mitogenaktiverade kinaser, cykliner och fosfoproteinfosfataser, s amt deras förmodade substrat, så som kromatinassocierade proteiner, cytoskelettproteiner och transkriptionsfaktorer.Celltransformation, neoplastisk: Cellförändringar som visar tecken på att kontrollmekanismer satts ur spel, ökad tillväxt, ändringar på cellytan, karyotypa abnormaliteter, morfologiska och biokemiska avvikelser och andra egenskaper s om medför förmåga att invadera, metastasera och döda.Adaptorproteiner, signalöverförandeVinkristinStrålsensibiliserande medelAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Genavstängning: Avbrytande eller undertryckande av en gens uttrycksfunktion på transkriptions- eller translationsnivå.ProteinerFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Aktuarieanalys: Tillämpningen av sannolikhets- och statistiska metoder för att beräkna risken för att någon händelse skall inträffa, såsom sjukdom, återfall, inläggning på sjukhus, invaliditet eller dödsfall. Kan omf atta beräkning av de väntade kostnaderna för sådana händelser och av nödvändiga försäkringspremier.DNA fragmenteringBenmärgsceller: Celler i benmärgen, inkluderande fettceller, stromaceller, megakaryocyter och prekursorceller till de flesta av blodcellerna.Gammastrålar: Elektromagnetisk, joniserande högenergistrålning med kortare våglängd än röntgenstrålar och med stor genomträngningsförmåga. Strålningen avges vid kärnsönderfall, vanligtvis mellan 0.01 och 10 MeV.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.NAD+ ADP-ribosyltransferasCelltillväxtprocesser: Processer som leder till cellförstoring och cellförökning.EndotelcellerOnkogenprotein v-aktHudtumörer: Cancer i huden.

*  Brynäs tog finalgreppet - Sport - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

ISHOCKEY Ishockey Ingen räknade med att han skulle spela mer den här säsongen efter en axeloperation i höstas.Nu såg Tomas Zaborsky till att Brynäs tog greppet i SM-finalserien när han avgjorde i förlängning borta mot HV71, 4-3.Det känns fantastiskt, sade slovaken.
corren.se/sport/brynas-tog-finalgreppet-om4606803.aspx

*  Vinn 7000 kronor för din läsarbild - Vinn7000 - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

TIPSA Nu har du chansen att få upp till 7000 kronor för din nyhetsbild!Har du hamnat mitt i en nyhetshändelse? Har du tagit en bra bild eller video? Tveka inte att mejla, mms:a eller sms:a till oss. Skicka till tipsa@corren.se
corren.se/vinn7000/

*  Beväpnade clowner hotade kvinna - Nyheter - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

SKÄNNINGE Skänninge Clowner fortsätter att sprida skräck i länet. Under natten mot torsdag dödshotades en ung kvinna i Skänninge av två utklädda personer.
corren.se/nyheter/bevapnade-clowner-hotade-kvinna-om4334903.aspx

*  HALV IRONMAN

Tränar inför min första HALV IRONMAN som börjar närma sig med stormsteg. Det finns antagligen lika många sätt att göra det på som det finns deltagare till varje tävling.. Cyklingen är som bekant tidskrävande och jag börjar tvivla på min cykelform nu när det närmar sig. Tror perioder av tvivel hör till. Skulle vara extremt märkligt om det bara gick som på räls även om det förstås skulle vara en dröm inför ett race.. Benen har inte alls känts pigga eller starka efter veckan på Mallorca, som nu var en månad sedan! I min värld skulle jag komma hem och vara starkare och istället kom jag hem och drog på mig en förkylning som satte sig i luftrören.. Upplever att det tar tid för min kropp att förbättra sig på cyklingen och det kan vara för att jag inte har oändligt med tid till att träna. Har under de senaste månaderna sedan det att jag bestämde mig för att jag ska genomföra tävlingen i sommar, haft en långsam progression för att kroppen ska vänja ...
ehrnholm.se/tag/halv-ironman/

*  Ordning och anarki: Hur vanligt är det med polisbrutalitet i Sverige?

I boken beskriver jag hur jag själv som ung polis vid åtskilliga tillfällen ljög i rättegångar och hur mitt agerande ofta drabbade utsatta personer och grupper. Fostrad av en så kallad kåranda skyddade jag ofta kollegor mot olika grupper som vi gripit eller omhändertagit och som anmält mig eller någon kollega för övergrepp. Jag lärde mig tidigt av äldre kollegor hur man skulle skriva sig fri när man begått övergrepp på omhändertagna eller gripna. Fick någon man gripit en skada så skrevs som vanligt "Personen var bråkig så polismannen Lundh och hans kollega tvingades göra nedläggning framåt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Då den misstänkte var våldsam lyckades polismännen inte hejda fallet varför de misstänkte slog i huvudet och blodvite uppstod." Jag vet inte hur många gånger jag skrev detta avsnitt och jag var långtifrån ensam om detta ...
ordningochanarki.blogspot.com/2011/01/hur-vanligt-ar-det-med-polisbrutalitet.html

*  Naturbilder, lång exponering - Martin Hugne - Foto

Ett ND-filter fungerar ungefär som solglasögon för kameran och begränsar mängden ljus som kommer in så att man kan ta bilder med långa slutartider även när det är ljust ...
martinhugne.com/blogg/2014/01/naturbilder-lang-exponering.html

*  aminaparacha - august 2015

I sommar har jag ju (som ni som läser bloggen vet även om jag kanske inte skrivit det här?) varit på barnonkologen på Astrid Lindgrens. Där har jag ju i princip varit lite liknande underläkare men ändå inte eftersom jag inte läst barnkursen ännu. Men på måndag går jag in i den akuta vuxenkirurgin med arbetstid både på kirurgakuten och på KAVA (den Kirurgiska AkutVårdsAvdelningen). Där kommer jag att jobba tom. 3/1-16, dvs. fyra månader. Tror det blir bra. Tillräckligt lång tid för att komma in i det men ändå så kort att man inte hinner tröttna. Hoppas på det! ...
aminaparacha.blogg.se/2015/august/

*  Ordning och anarki: oktober 2010

Istället för att enbart mena att det är drogen som gör en till knarkare hävdar Goldberg att det i huvudsak är personen själv och dennes miljö som gör denne till knarkare. Väldigt förenklat börjar det med att man som barn får en dålig uppväxt och får en negativ självbild, varpå man försöker få veta ifrån andra människor ifall denna självbild stämmer eller inte. Ifall man blir illa bemött av andra bekräftar det ens negativa självbild, då man nu blir officiellt "stämplad" som en avvikare, vilket uppmuntrar personen att fortsätta agera på ett sätt som bekräftar denne bild, som att ta droger. Detta för att när ens självbild är negativ är det kostsamt att få positiva reaktioner från andra, då detta gör att man börjar tvivla på sin egen negativa självbild. Konstigt som det kan låta menar Goldberg att en människa hellre agerar så att ens inre bild av sig själv stämmer överens med vad ens omgivning har för åsikt om en, än att agera så att andra ger ...
ordningochanarki.blogspot.com/2010/10/

*  Hur länge är kärnavfallet farligt? - PDF

Hur länge är kärnavfallet farligt? Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals till miljontals år. Dvs. vi har en spännvidd mellan olika uppgifter
docplayer.se/3980537-Hur-lange-ar-karnavfallet-farligt.html

*  Hulken i smoking | Aftonbladet

Ingen behöver någonsin tvivla på att detta är en amerikansk bil. Mått, prestanda och drivmedelsförbrukning är helt enkelt gigantiska. Men så är Cadillac Sixteen byggd endast för…
aftonbladet.se/bil/article10490579.ab

*  Chefsblogg | Ett litet steg för jämställdheten, ett stort steg för...

Viviane Reding ger inte upp. I sitt oförtröttliga arbete för att Europas företag ska få mer kompetenta styrelser lägger hon nu fram ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelserna. Det första någonsin, som hon noggrant påtalar i en video från BBC.. Förslaget är något förändrat sedan i somras, så till vida att sanktionerna för bristande följsamhet mot lagen får avgöras nationellt.Sverige tänker rösta emot , och tar därmed ställning för att Sveriges viktigaste företag aktivt avstår från att välja bland den bästa kompetensen till sina styrelser.. I en tid, när allt fokus borde ligga på att utnyttja och engagera alla resurser för att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv och en stark ekonomi som kan skapa jobb och framtidshopp, väljer svensk regering att passa. Välutbildade och engagerade människor som vill och kan satsa på chefs- och ledarskap på hög nivå kastas bort och ställs på väntelistor.. Det är uppenbarligen viktigare att inte stöta sig med ...
chefsblogg.se/ett-litet-steg-for-jamstalldheten-ett-stort-steg-for-manskligheten/

*  Red Opening - fredagsdrinken - Karlstein

Fredag igen. Tiden trummar på precis som jag planerade redan för någon vecka sedan. Den här helgen blir den sista "lediga" innan tokbokade februari startar upp. Jag gillar att ha något inbokat, en "grej" att se fram emot. Samtidigt gillar jag att ta tiden som den kommer och inte ha något planerat. Det blir alltid ett vågspel det där. Kanske kan mars färgas av ett lugnare tempo med mer spontanitet? Allra helst vill jag nog hålla min mentala kalender helt ren, samtidigt får dagarna gärna bjuda på överraskningar. Är det viktigt med planering och dagordning kan man ju alltid välja att skriva in de trevliga sakerna i efterhand. Det ser roligare ut när man tittar tillbaka då ...
karlstein.nu/red-opening-fredagsdrinken/

*  God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande...

God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person
slideplayer.se/slide/7224122/

*  Kenneth Grönwall: Plåster på såren

Blåsorna växte rejält, ökade i antal och kliade som få. Placeringen av dessa bidrog raskt till öppna sår som vägrade läka. Blod, var och kli drog ner på vardagens tjo och tjim. Så, efter att ha varit man och vägrat gå till doktorn med mina treveckorssår, tyckt synd om mig själv och lagt ner en hel del pengar på plåster bokade jag till slut tid hos min husläkare. Dels på grund av mina skräckfilmshänder, dels för att få en allmän hälsokontroll ...
kentson.blogspot.com/2009/06/plaster-pa-saren.html

*  Byggnadshyttan Mälsåker - Byggnadsvårdsföreningen

Utbildningens närmaste mål är att utveckla de medverkandes kunskaper för arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Teori och praktik varvas. De praktiska arbetsmomenten utgör steg i restaureringen av Mälsåker men samma avgörande kunskaper och grundläggande synsätt gäller för all god restaureringskonst. Hantverkaren skall lära sig att tänka antikvariskt, att läsa det äldre materialet innan han tar fram verktygen.. De teoretiska lektionerna är av två slag. Dels gemensamma föreläsningar i ämnen som teknik- och arkitekturhistoria, restaureringskonstens historia och ideologi, virkeslära, undersöknings- och dokumentationsmetoder, byggnadsvårdens organisation m.m. Dels mera yrkesegna lektioner eller laborationer i material- och verktygskunskap och de olika byggnadshantverkens historia. Både snickare och murare får tillsammans med smederna tillverka egna verktyg som profilhyvlar och putsslevar. Tiden för lektioner och laborationer är beräknad till 200 timmar, med en ...
byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/övrigt/byggnadshyttan-maelsaker

*  enligtannie ღ

Dagarna rullar på, fortare än någonsin och jag har nog aldrig varit så här oförberedd på julen som i år. Tiden har gått så fort och känslan av att man vill ha sommaren tillbaka har inte alls hunnit växa sig större och av någon anledning tror jag att de 2.5 år som återstår av den här epoken av ens liv kommer gå väldigt, väldigt fort.. Åter igen måste jag ursäkta för mitt frånvarande. Å juste hade avslutning idag. Lekten nån ballonglek med alla ettor och tvåor och min klass tog hem allt. (yeah..). Väntar annars fortfarande på att julklapparna ska köpa sig själva samtidigt som jag är medveten om att det blir mindre tid för varje dag som går. ...
enligtannie.blogg.se/2013/december/

*  Tonårsboken: Bloggtips

Uppdatering är något jag är väldigt noga med. Kanske för att jag själv besöker många bloggar varje dag. Men de flestas problem är att de inte hinner med. Ofta frågar jag mig själv hur jag kan hinna med att blogga nästan varje dag samtidigt som jag har skola och annat. Svaret är nog att jag gjort det till en vana att sätta mig en stund varje kväll och skriva ett inlägg. Det har blivit en rutin. Det beror helt enkelt på vad man prioriterar, om man tar sig tid brukar man ofta hinna med ...
tonarsboken.blogspot.com/2010/12/bloggtips.html

*  Trendenser

Den här veckan pågår Formex, Nordens största inköpsmässa för inredningsbranschen, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag brukar ju normalt vara på plats för att bevaka den under flera dagar, men i år blev det bara en snabb svängom. Nyhetsvärdet för mig som bloggare är inte längre vad det en gång varit eftersom utställarna numera skickar ut information om sina nyheter långt före jul. Och eftersom fotoförbudet för besökarna är bortplockat och många instagrammar från mässan i realtid (kolla in hashtaggen #formex eller #formex2015) så känns det inte motiverat att fota ännu bfler bilder på samma saker som redan visats femhundrasjuttioelva gånger. Lägg därtill att trendutställlningarna inte tilltalar mig rent estetiskt och ni förstår att min bildrapport från vårens Formex är av det mer pliktskyldiga slaget. Men, jag vet att det finns många som inte kunnat åka dit och som väntar på mina inlägg därifrån och jag vill inte göra er besvikna. Här kommer en ...
trendenser.se/category/massor.html

*  hagbacken.blogspot.se ~: Det här med dikesgranar....

Godmorgon! Ja, det här med dikesgranar har jag funderat en extra gång på i år. Dels har jag ju orchideér som då tar skada, och sen vet jag inte var jag ska göra plats åt dem? Hmm...har i alla fall en konstgjord gran från IKEA i köksfönstret *ler ...
hagbacken.blogspot.com/2013/11/det-har-med-dikesgranar.html

*  nenna - livet så här långt: 'Det borde vara lag på att amma'

Kom tillbaka o säg om det där när du själv suttit vaken i flera nätter o dagar för att bebisen inte riktigt får rätt tag o vad du än gör så blir det inte bättre, snarare sämre. När du inte kunnat gå på toa ordentligt på flera dagar för att så fort bröstet lämnar munnen gallskriks det o panikkänslorna kommer med stormsteg. När du inte längre kan sitta eller resa dig upp utan att börja lipa för att sovställningen du måste ha på natten pajar ryggen totalt. JA, när du gått igenom DET och lite till, då och endast DÅ kan du komma med din idiotiska kommentar ...
nennab.blogspot.com/2010/08/borde-vara-lag-pa-att-amma.html

*  Sheldan Nidle - Kanaliserar (Svensk översättning) - 3 januari 2017

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban Dratzo! Efter ytterligt flera allvarliga samtal om orsakerna till en ständigt föränderlig "Philosophie de guerre" (krigsfilosofi) fortsätter finansieringsprojektet att gå framåt. Det fanns väsentliga skillnader vad gäller hur den nya efterföljande välståndsvärlden skulle styras. En fullständig genomlyst världsbild saknades, men efter en rad ärliga diskussioner, som granskades av alla parter, fastställdes en detaljerad agenda. Vi är för närvarande eniga om ett antal mål och om en tidplan för att korrekt uppnå dem. Denna mycket välbehövliga prolog uppstod tack vare ett antal försök till rackartyg som iscensattes av den olagliga amerikanska US Corp, ("AB USA"). Det som är viktigt och spännande är att vi nu verkligen talar samma språk. Den nya regeringen är en revolutionerande och mångskiftande grupp individer som då och då inte alltid har fungerat harmoniskt tillsammans. Denna organiska process har gått igenom sin egen tysta revolution ...
galacticchannelings.com/svenska/sheldan03-01-17.html

*  Förbättrad livslängd - Förenklad hantering - Devex MekatronikDevex Mekatronik

Bakgrund. Motion Display är ett företag som tillverkar reklamdisplayer med elektroniskt bläck, som rör sig i animerade sekvenser. Displayerna drivs av en mikroprocessor, och får sin ström från knappcellsbatterier.. När de skulle ta fram en ny generation av sin produkt, så var ett av kraven att strömförbrukningen skulle minska. Ett annat var att det skulle tas fram ett scriptspråk, som skulle förenkla skapandet av nya animationer.. Projektutförande. Devex anlitades i april 2012, och fick totalansvar för firmware, scriptspråk, och kringliggande PC- programvara. Arbetet utfördes både i kundens och Devex lokaler.. Slutresultat. Projektet genomfördes enligt tidsplanen, och i enlighet med fastställda specifikationer. Idag producerar Motion Display tiotusentals enheter med den nya mjukvaran inlagd.. ...
devexmekatronik.se/case/forbattrad-livslangd-forenklad-hantering/

*  Ingas tankställe: Ta avsked och se framåt

Det blev inget eventsbesök idag. Ibland får man inse sina begränsningar och stanna hemma. Jag kan behöva ladda lite inför det som ska komma. Jag har fått en preliminär planering av behandlingsinsatserna. På måndag är det en vecka tills jag ska inställa mig på Hematologen i Linköping. Första dagen blir det nog mest provtagning och förberedelser, men nästa dag ska jag få cytostatika. Det är då mitt immunförsvar ska slås ut. Redan dagen efter ska jag sedan få tillbaka stamcellerna som skördades för ett tag sedan. Det är de som ska bygga upp ett nytt immunförsvar. Om allt går som det ska, får jag sen flytta över till Jönköping. Där ska jag vara ett antal veckor om inte helt isolerad så nästan ...
tankstallet.blogspot.com/2016/09/ta-avsked-och-se-framat.html

*  Begravningar - Länsstyrelsen i Örebro län

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.. Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen. Från och med 1 juli 2012 har Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit över hanteringen av begravningar från Länsstyrelsen i Örebro län. ...
lansstyrelsen.se/orebro/Sv/manniska-och-samhalle/begravningar/Pages/default.aspx

*  Kulturdelen: Håvard Homstvedt på Galleri Riis

I tavlan med namnet Mole Fingers har mullvadar grävt gångar genom en kvinnas torso och ben, två av dem i lagom höjd för att kunna vara fickor. Ett par av de andra miljöerna är delvis vardagliga, delvis ovanliga. Jag tycker om tavlor som antyder något utöver vardagen. När jag ser Homstvedts verk igen på galleriets hemsida är de litet mer intressanta, men när jag såg dem på plats var de inte så fantasiväckande ...
kulturdelen.blogspot.com/2012/12/havard-homstvedt-pa-galleri-riis.html

*  Information om sommarlägret 2017 | KFUM Central Basket - sedan 1952

Om man måste ha med sig telefonen så kommer överledaren ta hand om den under dagen och på middagsrasten 17:00-19:30 får man ha den för eventuella samtal osv. Skulle det dock vara så att ni behöver få tag på oss under lägerveckan så kommer ni alltid kunna nå oss på kanslitelefonen (numret kommer). Säkraste tiderna är under lunchen 12:00-13:30 och middagen 17:00-19:00. Övrigt tid kan vi inte lova något men SMS kommer att vittjas ett par gånger per dag. ...
kfumcentral.se/www/information-om-sommarlagret-2017/

*  Bli av med ditt sötsug på 4 veckor - dags för en ny omgång? | Ät bra, må bra

Jag får varje vecka flera mail och kommentarer från er läsare om allt möjligt på temat mat och hälsa. Det är jättekul att ha den kontakten med er! Den senaste
cleaneatingbyannika.se/bli-av-med-ditt-sotsug-pa-4-veckor-dags-en-ny-omgang/

*  Mollie's Townhouse: september 2013

Det Noomi älskar mest av allt är gosedjur, så det var ju självklart att hon skulle få ett nytt sådant i födelsedagspresent. Det var som att tid och rum försvann när hon hade öppnat paketet och sedan låg och bet på gosedjuret. Hon har alltid demolerat sina gosedjur, förutom den Hello Kitty hon fick i julklapp i fjol. Under hela fjolåret tvärstannade hon alltid när vi gick förbi leksaksaffären, för där hade de en stor Hello Kitty i skyltfönstret. Noomi ställde sig varje gång upp med tassarna och pep och kved när hon såg den. Därför fick hon till sist en egen liten Hello Kitty i julklapp och den är konstigt nog det enda gosedjur hon inte har bitit sönder. Hon har varit så rädd om den hela tiden, men tyvärr så slet Riva den i stycken en dag ...
rosedechine.blogspot.jp/2013/09/

*  Hemberedskap - Nordanstig

Vid en kris måste samhällets resurser prioriteras för de mest utsatta. De allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid. Planera för att kunna klara dig på din egen mat och ditt eget vatten i minst 72 timmar. Det behöver inte betyda att samhällskrisen är över efter tre dygn, men om du har det du behöver de första dagarna får du tid att tänka över din situation. ...
nordanstig.se/Kris--Sakerhet/Hemberedskap.html

*  Pr stholm - En levande by i R ne lvdal

Byn benämns på kartor och i adresser som Södra- och Norra Prästholm men är en enhetlig by.. Största delen av byn ligger på södra sidan av älven. Prästholm har ca 175 invånare och hör till kommunens byar med låg genomsnittsålder. Hitta till Prästholm Vik av vid någon av E4-avfarterna vid Råneå, och följ skyltning, ca: 9 km från E4 ...
prastholm.se

*  Glass lchf - Lottamat

Jag hade tänkt vänta med detta inlägg till en solig dag, men jag ångrade mej, vem vill vänta på glass? Bara för att man äter lchf måste man inte avstå från glass, tvärtom, hemgjord glass är till och med godare! Här är mina glassrecept, håll till godo:. Chokladglass ...
lottamat.se/glass-lchf/

*  Mike Quinsey - SaLuSa - Mars 8, 2013

Världen befinner sig fortfarande i ett tillstånd av kaos, men vi ser allting utvecklas som planerat för att åstadkomma de resultat som krävs för att stadigt förflytta er på den Nya Tidsålderns väg. Dualitetens gamla system och metoder visar upp sig för vad de är, och har varit ett sätt att hålla er under kontroll. De måste bort eller förändras om någon del av dem ska kunna stanna kvar i de högre vibrationerna. En del av förändringarna sker helt naturligt, men vissa situationer har framkallats av människan och behöver extra uppmärksamhet om de ska brytas ned. Att återställa er suveränitet är ett sådant område, och det behövs juridiska medel för att ändra på de lagar som infördes för att ta bort era rättigheter. Det kommer att ta tid och ordnas bäst när de regeringsmässiga förändringarna har ägt rum. Mycket kretsar kring denna förändring och var förvissade om att medlen för att uppnå den redan finns på plats.. Vad många av er redan inser är, att ...
galacticchannelings.com/svenska/mike08-03-13.html

*  Museot.fi - FRAMSIDA

Du får personlig betjäning i alla Museikort-museers biljettkassor. Om du behöver hjälp med till exempel att registrera dig som användare, kom in till närmaste Museikort-museum. Hjälp med ditt problem kan du hitta bland våra råd. Kundtjänst på finska och engelska (vardagar kl. 9-12 ...
museot.fi/se.php

*  Mammasblommor: Bloggerstrul och utlottning

Blogger är det fortfarande strul med, för det mesta kan jag inte ens logga in och inte kan jag kommentera hos någon heller! När jag väl lyckats logga in kan jag inte logga ut igen! När jag ska gå från instrumentpanelen in på bloggen så är jag ändå på något sätt inte inloggad! Usch så trött man blir på Blogger!! Undrar hur länge det ska strula så här!!!!!!! ...
mammasblommor.blogspot.com/2011/05/bloggerstrul-och-utlottning.html

*  Ny lekpark på gång - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

Det rustas rejält i Kanadaskogen. Ny lekpark, nya fina gångbanor, grillplats och annat är på gång till området som dessutom ska få frisbeegolf.
nwt.se/karlskoga-degerfors/2016/10/11/ny-lekpark-pa-gang

*  Uppdaterat - Tvättmaskinen har pajat!

Jo, det kan det nog vara. Tror att denna maskin är direktdriven, alltså inga remmar men får se om garantin gäller först (kan nog inte låta bli att kika annars).. Radera ...
techblogofsweden.blogspot.com/2016/04/tvattmaskinen-har-pajat.html

*  Öppet hus i kommunhuset 29 oktober 2016 - Nordanstig

Vi upprepar fjolårets succé och öppnar dörrarna till kommunhuset även i år. Under den här dagen kan du få inforamtion om många av våra verksamheter i Nordanstigs kommun, både de som till vardags finns i själva kommunhuset, men även andra verksamheter utanför huset. ...
nordanstig.se/Kommunen/Oppet-hus-i-kommunhuset-29-oktober-2016.html

*  Min syn på allt.: Full?

Haha, fick ett sms av min allvetande man ca 10-15 över 12 om att jag ju kunde åka om sisådär 20-30 min uter för att hämta honom. Såklart kunde jag inte hålla den tidsramen då jag helt enkelt inte är gjord för att kunna hålla tider ...
emmacandell.blogspot.com/2008/10/full.html

*  Förloppet kan se ut enligt följande: - PDF

Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut
docplayer.se/2783306-Forloppet-kan-se-ut-enligt-foljande.html

*  Fagerdala trädgård: Januaris båda ansikten

För några veckor sedan bestämde jag mig för att inspirerad av några bloggarvänner försöka få till Månadens Bild under 2017. Det var inte svårt att välja motiv, orangeriet plus omgivande rabatt så klart. Här kommer det förhoppningsvis att hända mycket under året och det är ingen risk att jag glömmer att ta bilder. Gick alltså ut med kameran i mitten av januari och då såg det ut så här ...
https://fagerdalatradgard2.blogspot.com/2017/01/januaris-bada-ansikten.html

*  Medicinkostnader

Jag har använt mediciner för över 21 000 kronor under denna högkostnadsperiod och den är inte slut än, har några veckor kvar. Det är nog en personlig rekord och
bipolar.swedishforum.se/t205-medicinkostnader

*  GeddFish ♥: november 2014

Ha det så gott, alla mina fina bloggisar, jag pausar lite lagom, och det blir ingen vandring i BloggLandia under ett par dagar. Jag har märkt att en del skriver många inlägg per dag, och då har jag svårt att hinna med, men man gör ju precis som man vill ...
gerd-geddfish.blogspot.se/2014/11/

*  DJUR på DJUR.: januari 2014

Att driva DJUR på DJUR har varit fantastiskt roligt tack vare alla som har följt bloggen, DJUR på DJURs fan page på Facebook och Instagram. Jag har älskat att få mail mitt i natten från en advokatbyrå och tänka "helvete, nu blir jag stämd!" men så är det bara någon som vill tipsa om en kyckling på en katt, att bli igenkänd av bartendern på krogen och få "arga" poster på Facebooksidan om att jag "bara postar bilder på gulliga djur!". ...
djurpadjur.blogspot.com/2014_01_01_archive.html

*  DJUR på DJUR.: november 2012

Förra veckan var jag på dejt med bloggen Glada Räven som intervjuade mig om DJUR på DJUR, Twitter och hur det var att vara Curator of @Sweden. Ni kan läsa intervjun här ...
djurpadjur.blogspot.com/2012_11_01_archive.html

*  Hockeyarena

Efter en lång och till viss del tråkig grundserie då Antianerna radade upp seger efter seger var det så dags för slutspel. Antianerna, som hade vunnit serien med hela 11 poäng före tvåan i tabellen, och dessutom bara gått utan poäng i en match på hela grundserien, var självklart en av de stora förhandsfavoriterna till att även vinna slutspelet och den stora guldpokalen. Men när väl kvartsfinalerna drog igång började maskineriet krångla i Antianlägret. I kvartsfinalen ställdes man mot PAX HC, som hade slutat åtta i grundserien och därmed tagit den sista slutspelsplatsen, och det var även dessa som tågade iväg med den första segern i kvartsfinalserien. Trots ett massivt skottövertag för Antianerna så vann PAX HC matchen med 2-3.. I den andra matchen var Antianerna piskade att vinna för att inte åka ur slutspelet, och efter mycket om och men lyckades man även med detta. Åter igen vann Antianerna skotten överlägset, men matchen vann man bara med 1-2, mycket tack ...
ironinsforkampar.blogg.se/category/hockeyarena.html

*  Självskadetankar och mediciner

Jag tycker bara att det här är lite intressant utifrån egen erfarenhet. Jag har inte läst något om att man haft någon större generell framgång med att specifikt
bipolar.swedishforum.se/t103-sjalvskadetankar-och-mediciner

*  Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få en bättre livskvalitet.
rehabcitykungsholmen.se/trygg-och-saker-vard/din-delaktighet/

*  DJUR på DJUR.: Snigel på ödla.

Selvfølgelig. Bildene er det lesere som har sendt meg, og det er en av dem som sendte meg link til bloggen din. Skal linke til den andre steder også. Dyr som sitter på andre dyr in my heart. SvaraRadera ...
djurpadjur.blogspot.com/2011/03/snigel-pa-orm.html

*  MainStay Suites (Grantville, PA) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor

MainStay Suites, Grantville: Se recensioner, 57 bilder och bra erbjudanden på MainStay Suites, rankat #3 av 9 hotell i Grantville och med betyget 3,5 av 5 på TripAdvisor.
https://tripadvisor.se/Hotel_Review-g52746-d1178165-Reviews-or100-MainStay_Suites-Grantville_Pennsylvania.html

*  Triggerfinger/-tumme - PDF

till dig som ska opereras för Triggerfinger/-tumme Senknuta Senskida Sena Senknuta Till dig som ska opereras för Triggerfinger/-tumme Triggerfinger/-tumme är en vanlig åkomma. Orsaken är oklar men kan
docplayer.se/9321992-Triggerfinger-tumme.html

*  Ett ERP-system (Enterprise Resource System) Garp används för att gå igenom...

1(8) Ann Svensson, Institutionen för ekonomi och IT Uppgift - moment 10 Ansvarig lärare: Suzana Ramadani Läsanvisning Kapitel 12: Information Systems in Business Innehåll och genomförande
docplayer.se/1697428-Ett-erp-system-enterprise-resource-system-garp-anvands-for-att-ga-igenom-flodet-for-en-verksamhetsprocess-business-process-flow.html

*  Orka..

En kvinna i mina år. Kanske de bästa det vet jag ju inte nu. Av norrländsk börd och härkomst, numer rotad i Halland. Här vill jag leva, om jag vill dö vet jag inte än ...
bradag.blogspot.com/2011/08/orka.html

*  Fotröta - SVA

Fotröta ger mycket typiska förändringar i klövspalthud och klövhorn. Det kliniska utseendet kan beskrivas med ett graderingssystem 0 - 5 som används bland annat i Australien. Fotröta grad 2 - 5 har en typisk klinisk bild som oftast är tillräcklig för diagnos. Grad 1 kan förekomma både i sjuka och friska besättningar och kan ha andra orsaker än fotröta ...
sva.se/analyser-och-produkter/provtagningsinstruktioner/provtagning-fotrota

*  Det spökar!

Ofta var det bara småsaker som jag kände på mig, men en gång var det riktigt obehagligt. Jag fick en föraning om att något hemskt var på väg att hända, men det värsta var att jag inte förstod VAD det handlade om. Jag berättade för min man och bad honom komma ihåg tidpunkten. Dagen efter fick jag veta att en god väns son tagit livet av sig. Då bestämde jag mig för att helt "stänga av"... Jag ville helt enkelt inte känna av sånt som jag ändå inte kunde påverka ...
detspokar.blogg.se/2009/november/

*  Delårsrapport Januari juni PDF

Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI Styrelsen för Sparbanken Eken AB, , får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni
docplayer.se/2166765-Delarsrapport-januari-juni-2008.html

*  Astas: december 2015

Hon är lite... udda?! Jag gillar udda människor, människor som inte måste passa så förtvivlat in i ramar men Claire känns emellanåt nästan lite väl knäpp. Och jag får en känsla av att hon hittar på, spelar en roll och att mycket av det hon säger inte känns sant. Hennes kroppsspråk signalerar det till mej, sen om det ÄR så eller inte vet jag inte ...
pastasson.blogspot.se/2015/12/

*  Line Monggar vs WhatsChat Monggar. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line Monggar och WhatsChat Monggar.

Line Monggar vs WhatsChat Monggar. WhatsChat Monggar är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Monggar
sv.whatschat.org/line/bhutan/monggar

*  Line Amparo vs WhatsChat Amparo. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line...

Line Amparo vs WhatsChat Amparo. WhatsChat Amparo är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Amparo
sv.whatschat.org/line/brasilien/amparo

*  Line Kie-Ntem vs WhatsChat Kie-Ntem. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line Kie-Ntem och WhatsChat Kie-Ntem.

Line Kie-Ntem vs WhatsChat Kie-Ntem. WhatsChat Kie-Ntem är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Kie-Ntem
sv.whatschat.org/line/ekvatorialguinea/kie-ntem

*  Line Barreirinhas vs WhatsChat Barreirinhas. Upptäck de stora skillnaderna...

Line Barreirinhas vs WhatsChat Barreirinhas. WhatsChat Barreirinhas är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Barreirinhas
sv.whatschat.org/line/brasilien/barreirinhas

*  Dölj spåren efter din surfning - PDF

från datainspektionen #1/2010 Dölj spåren efter din surfning datainspektionen och fra R Intervju: Vad sjutton gör Datainspektionen hos FRA? Läs om det på sidan 10. bloggare dömd R En svensk bloggare har
docplayer.se/2724428-Dolj-sparen-efter-din-surfning.html

*  ART-dubbla-x-direkt-professionell-aktiv-DI-Box

ART dubbla x direkt professionell aktiv DI Box - DUALXDirect ger två oberoende högkvalitativa aktiva Interface som låter dig ansluta instrumentet, linje eller högtalare nivå signaler till en mixer eller andra input, balanserad.
gear4music.se/sv/PA-DJ-and-belysning/ART-dubbla-x-direkt-professionell-aktiv-DI-Box/I1D

*  pysselnabon: Virka bläckfiskar för välgörenhet

Några av er kanske också minns besvikelsen och uppståndelsen som uppstod när flera sjukhus valde att tacka nej till och sluta ta emot bläckfiskarna? Det finns fortfarande sjukhus som förstår vilken fantastisk idé bläckfiskarna och nyligen läste jag en riktigt glädjande nyhet. I Ystad har sjukhuset SJÄLVA tagit initiativ till att få bläckfiskar till sina för tidigt födda barn. Jag blev helt lycklig av att läsa om det och blir så glad att barn som föds för tidigt där får sig en trygghetskompis. Inspirationen till att börja virka bläckfiskar igen sköt i höjden såklart! ...
pysselnabon.blogspot.com/2014/04/virka-blackfiskar-for-valgorenhet.html

*  Sluta blända, köp starkare lampa | Cyklistbloggen

Absolut är det bästa att köpa en lampa som inte bländar från början, när den används i stadstrafik. Men 808:an säljs flera gånger om året under 500kr som gör den poppis och sitter på en hel del mötande cyklister.. Skärmingen får inte reflektera då LED:ens spridningsvinkel är så bred, då blir man bländad av reflexen i skärmningen… och den måste vara tillräckligt lång beroende på i vilken vinkel som lampan sitter och lyser i. Det är en avvägning var man vill ha sin hotspot.. Jag har tillgång till en svart aluminiumtejp på jobbet, sista bilden så håller jag den ca 1m upp och då 10m fram som jag ser. Det är fortfarande en del slaskljus, men den är mycket snällare mot mina mötande medtrafikanter då det är mycker mindre ljus som träffar dessa i ögonen. Det har sina begränsningar när man leker med dessa, då lampan från början är konstruerad som den är.. Men som jag skrev tidigare så är en optiklösning bättre för dessa starka skogslampor om man ska ...
cyklistbloggen.se/2013/11/sluta-blanda-kop-starkare-lampa/

*  Livsnaturist: Nytt nummer av Naturisten

Jag skall försöka komma igång med att lägga in en blänkare här varje gång Naturisten.se kommer med ett nytt nummer. De har ju inte nåt RSS-flöde eller annan uppdateringstjänst på den än men det kanske kommer ...
livsnaturist.blogspot.com/2009/03/nytt-nummer-av-naturisten.html

*  FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser - PDF

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN ISBN Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet
docplayer.se/2012466-Finsam-en-uppfoljning-av-finansiell-samordning-av-rehabiliteringsinsatser.html

*  UP för ergoterapi

Idag blir fokus på öppen vård inom psykiatrin allt större då det anses vara en mera ekonomiskt lönsamt samt att möjligheterna att bemöta ett bredare spektrum av klienter blir större. Syftet med denna studie är att beskriva ...
theseus.fi/handle/10024/407

*  TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN...

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH SC VA 1.42/ PS Biltema Nordic Services AB INSTALLATION
docplayer.me/240883-Termostatblandare-bad-termostatbatteri-bad-termostaattihana-kylpyammetta-varten-termostatblandingsbatteri-bad.html

*  Samverkande framgångsfaktorer - PDF

Samverkande framgångsfaktorer Exempel på framgångsrika insatser och organiseringar kring behovsgruppen utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov Slutrapport Urban Norling Uppdrag
docplayer.se/3682386-Samverkande-framgangsfaktorer.html

*  Bakdag!

Sätt ugnen på 250 grader. När degen jäst klart tar du upp den på ett lätt mjölat bakbord. Dela den i två delar. Kavla ut varje del till stora rektanglar, ca 25x50 cm. Bred ut hälften av äppelsmöret på varje degplatta. Rulla ihop från långsidan. Dela varje rulle i 20 bitar och lägg med snittytan upp i stora bullformar. Låt jäsa 30 minuter. Pensla med uppvispat ägg och strö över en blandning av pärlsocker och hasselnötshack. Grädda i mitten av ugnen ca 8-10 minuter. Låt svalna under bakduk ...
gittosmat.blogspot.com/2006/10/bakdag.html

*  Bröstcancer kan behandlas med medicin för ledgångsreumatism | MedicinBloggen

IL-1 kan blockeras med det naturligt förekommande IL-1Ra, en substans som under namnet Kineret används mot ledgångsreumatism. Vår studie ger ett underlag för att man även skulle kunna behandla bröstcancer med denna medicin. Innan vi kan göra det krävs dock kliniska prövningar som visar att det är effektivt och säkert för patienter med bröstcancer, säger Charlotta Dabrosin. ...
medicinbloggen.se/brostcancer-kan-behandlas-med-medicin-for-ledgangsreumatism/

*  Orchidpussy │ Elinstallationer: Morgonvagnsjournalistik

Alltså, ja. Jag fattar grejen. Kvinnor är objekt, som skall ses som sexuella ting till för lek och förströelse, detta är indoktrinerat i både män och kvinnors psyken, jag veeeet. Men på en rent personfeministisk nivå börjar jag direkt tänka på alla killar jag själv objektivfierat genom åren och inte sett som annat än glädjepålar med puls. Helst inslagna i fina paket, där rakning av både pung, brösthår och under armar hör till standarden och ja, alla objektifierar vi. Jag är sannerligen inget undantag. Om en karl säger att han föredrar stora bröst är han en gris och en produkt av vårt patriarkala samhälle, men om jag erkänner att du helst ska ha en kuk på över 18 cm för att jag ska ha nån glädje av dig över huvud taget slår jag ett slag för kvinnokampen. Yeah, that's right, baby. Taking it back to a hardcore level, eller hur? Läppstiftsfeminismen, där man får knulla OCH vara snygg! ...
orchidpussy.blogspot.com/2008/05/morgonvagnsjournalistik.html

*  Siida-framtidens sameby - PDF

Siida-framtidens sameby Förslagets huvudsakliga innehåll Dokumentet innehåller förslag om en särskild typ av kommun en folkvald sameby. Den samiska kommunen - siida är inte istället för de svenska kommunerna,
docplayer.se/3332862-Siida-framtidens-sameby.html

*  Köp Biosan Basica Vital 200 g hos Naturprodukter.se

Syra-bas balansen påverkar kroppens alla funktioner. Vid överskott på syra rubbas jämvikten. Livsviktiga mineraler och spårämnen enligt
https://naturprodukter.se/vitaminer-mineraler/mineraler/biosan-basica-vital-200-g/

*  Metrotåg - BRIO - BRIO

Ditt Londoninspirerade tunnelbanetåg låter precis som ett riktigt metrotåg. Snart är du i BRIOs tågbanatunnel, upplyst av tågets framlampor.
brio.se/product/alla-produkter/jarnvag/lok-vagnar-och-fordon/metrotag

*  Kortare väntetider för cancerpatienter - Landstinget i Kalmar län

Kortare väntetider, bättre information och ökad patientdelaktighet. Det är målen när landstinget inför standardiserat vårdförlopp för cancerdiagnoser.
ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressarkiv/kortare-vantetider-for-cancerpatienter/

*  Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP - PDF

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 2 Juni 2014 Landet runt - ny reportageserie SSM rapport Ledaren
docplayer.se/2539128-Sjukhusfysikern-information-fran-svenska-sjukhusfysikerforbundet-ssff-sektion-inom-naturvetarna-medlem-i-efomp.html

*  HUR FÅR MAN STÖRRE RUMPA? HUR GÅR JAG NER I VIKT? JORDNÖTSSMÖR NYTTIGT? | Ida...

Svar på kommentarer…. Hur gör man för att få en rumpa?? Det är så att allt jag äter har en tendens att lägga sig på överkroppen så har väldigt smala ben/rumpa. Tips på monsterövningar för rumpan!?
idawarg.chic.se/hur-far-man-storre-rumpa-hur-gar-jag-ner-i-vikt-jordnotssmor-nyttigt/

*  Amningsbloggen: För och emot oxytocinsprej

Jag har aldrig prövat sprej (fick ingen när jag bad om det och utdrivningsreflexen strejkade med första barnet med motiveringen 'vi skriver inte ut det när barnet är så stort' - 5 månader och näst intill helammat...) men jag har provat alla andra knep i boken utan någon egentlig skillnad. Utom ändring av yttre faktorer kring livssituationen som inte gick att påverka. Även med andra barnet har jag upptäckt att jag helt enkelt har långsam utdrivning (upp till fem minuter innan den kommer igång är inte ovanligt - skillnaden är att nu låter jag det inte stressa mig ...
amningsbloggen.blogspot.com/2012/03/for-och-emot-oxytocinsprej.html

*  Speglingen: november 2007

Jag har alltid varit lite avundsjuk på alla dessa människor som så käckt lystrar till ett smeknamn. För egen del har jag i nästan alla sammanhang kort och gott varit Mårthen. Inget fel med det, jag gillar mitt namn, men ett smeknamn har alltid lockat. Mamma och mina systrar har till och från kallat mig för Totte. Men det är inget som har spridit sig till vänner och bekanta. En kort period på lågstadiet gick jag under namnet Märta. Det började på rasternas innebandymatcher. Tjejerna mot killarna var en smidig indelning, men blev ofta lite ojämnt. Inte så mycket på grund av att killarna var bättre, utan mer på grund av att de var fler. Nästan alla killar var med, men många av tjejerna ägnade sig åt annat på rasterna, så fördelningen blev inget vidare. Men om en kille gick över till tjejerna brukade matchen bli bra, och av någon anledning blev jag oftast den killen. Och spelade man med tjejerna fick man ju heta som tjejerna. Antagligen var det meningen att jag skulle ...
speglingen.blogspot.com/2007/11/

*  Undervisning gör både föräldrar och personal trygga - Allergia

Åsa Persson gör i sitt arbete som allergikonsulent många liknade besök, framför allt på förskolor eftersom de inte har tillgång till skolsjuksköterska. Varje besök brukar ta en timme och för att hålla en hög och jämn kvalitet på sin undervisning använder hon sig av ett standardiserat program som tagits fram i Dalarna ...
allergia.se/undervisning-gor-bade-foraldrar-och-personal-trygga/

*  EU:s Östersjöstrategi för nybörjare | Region Värmland

Varför är det så viktigt att samarbeta med andra i just Östersjöregionen och varför har EU tagit fram en strategi för det området? Hur hänger allt ihop och vad
regionvarmland.se/2014/04/23/eus-ostersjostrategi-for-nyborjare/

*  Dell Vostro 1700 Ägarhandbok - PDF

Dell Vostro 1700 Ägarhandbok Modell PP22X support.dell.com Varningar och upplysningar OBS! Viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator. ANMÄRKNING: En anmärkning anger
docplayer.se/3873706-Dell-vostro-1700-agarhandbok.html

*  Onbrez Breezhaler - behandling vid KOL | Treated.com

Köp Onbrez Breezhaler säkert, snabbt och smidigt hos Treated.com. Receptbelagd behandling vid KOL. Välj passande dos. Gratis hemleverans inom ett dygn.
https://se.treated.com/kol/onbrez-breezhaler

*  Cellgift kartlagt med svenskt analysverktyg - Merck SeQuant

Cancermedicinen cisplatin har studerats i en doktorsavhandling vid Umeå universitet. Nya unika kunskaper har kommit fram med hjälp av innovativ användning...
mynewsdesk.com/se/pressreleases/cellgift-kartlagt-med-svenskt-analysverktyg-523570

*  Mängder av skador på riksidrottsgymnasier | Idrottsforskning

I genomsnitt 30 procent av eleverna är skadade varje vecka. Många har allvarliga skador. Det visar stor studie på Sveriges riksidrottsgymnasier (RIG). De äter för dåligt och sover för lite. Tillsammans med en hög träningsintensitet ökar det signifikant risken för skada.
idrottsforskning.se/mangder-av-skador-pa-riksidrottsgymnasier/

*  Lars Berglund om skador inom styrkesporterna

Lars Berglund, PhD, styrkelyftare och sjukgymnast gästar Tyngre Träningssnack för att diskutera skador inom styrkesporterna och hur man kan studera det
tyngre.se/podcasts/tyngre-traeningssnack/lars-berglund-om-skador-inom-styrkesporterna/

*  Mobiltelefoni

I en TV-sänd intervju berättade den världskända sångerskan att hon brukade tillbringa timmar i att tala i mobilen samt att hon själv anser att mobilen är orsaken till att hon drabbades av en benign hjärntumör för en tid sedan, rapporterar bland annat People Magazine. Här kan du se henne själv … [Read more...] ...
mobiltelefoni.tv/category/mobiltelefoni/

*  Urban Rundströms naturblogg.: I väntans tider.

För ca 3 veckor sedan så försvann en av våra höns, och vi misstänkte att hon var och lade ägg någonstans och hade lagt sig att ruva. Ett par gånger har vi sett att hon varit framme och ätit mat, men hon har snabbt försvunnit igen. För några dagar sedan så var hon framme igen och denna gång så spionerade vi på henne för att se vart hon tog vägen. Hon gick omkring och sprätte lite planlöst ett bra tag innan hon snabbt försvann in under uthuset, och det hela var över på ett par sekunder. När vi tittade in där och lyste med en ficklampa så fick vi se lite av henne där hon låg och ruvade sina ägg. Enligt beräkningarna så ska äggen kläckas vilken dag som helst, så snart får vi kanske se hur många ägg hon har ruvat därunder. I övrigt så har det kommit in en del nya djur för rehabilitering, så det är fullt upp just nu. Om ni vill följa hur det går för de djuren, så kan ni länka in er där i blogglistan till höger på KFV Oskarshamn ...
urmbird.blogspot.com/2012/06/i-vantans-tider.html

*  Skimmerskuggan: Nyhet: IsaDora Nude Cushion Foundation

Jag kunde tyvärr inte komma på lanseringsfrukosten, men har fått hem några exemplar för testning. Ursprungligen fick jag mellannyansen 12 Nude Sand och slutligen den ljusaste 10 Nude Porcelain som ser ut att passa finfint. Till vänster ser ni dem bredvid varandra på handryggen. Jag gillar refill-tanken och ser fram emot att testa Nude Cushion Foundation! ...
skimmerskuggan.blogspot.com/2015/10/nyhet-isadora-nude-cushion-foundation.html

*  Livsnaturist: Blind nakenhet?

det jag funderat över är om det vanligt bland synskadade att kunna umgås nakna lättare än vad normalseende vanligtvis gör? Om man är ett gäng synskadade som bastar, eller badar på en avskild strand, tar man på sig badkläder då och skyler man sig med handdukar ...
livsnaturist.blogspot.com/2008/06/blind-nakenhet.html

*  Gammal Hårdrockare.: Sportfånar och översittare - Del 2.

Det gick ju bra. Så bra så att jag fortsatte med att gå omkring med en verktygslåda mellan rökhytterna. Om man går med bestämda steg med en verktygslåda i handen så ser man mycket upptagen ut. Man går mot ett bestämt mål. Mitt mål var en rökhytt. Under två dagar lärde jag mig var alla rökhytter låg. Jag gick en bestämd bana varje timma, sedan bytte jag så att jag gick åt motsatt håll eller i en helt annan ordning. På så vis riskerade jag inte att träffa samma människor efter vägen eller i rökhytterna ...
gammalhardrockare.blogspot.com/2008/10/sportfnar-och-versittare-del-2.html

*  Allmänna bestämmelser för depå - PDF

Allmänna bestämmelser för depå 1. Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
docplayer.se/2686275-Allmanna-bestammelser-for-depa.html

*  ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING. - PDF

ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING. Brf Norra Liden Detta dokument innehåller information om huset och vår förening samt praktiska tips. För ett trivsamt boende krävs att vi
docplayer.se/1907983-Allmanna-regler-angaende-var-forening.html

*  zedray: ZedRay beta

ZedRay har två spellägen. Det första, "Puzzle game", går ut på att förstöra alla Laser-strålar innan de når marken. En stråle stannar om den krockar med en annan stråle - men om båda strålarna har samma färg förstörs de. Böj strålarna genom att klicka på änden. Om en stråle är på väg mot en annan stråle, kan du öka farten på den genom att klicka i strålens mitt eller överdel. Om du kör fast finns en knapp som visar lösningen, den aktiveras dock först efter att du klarat minst hälften av pusslen på aktuell nivå ...
zedray.blogspot.com/2009/03/zedray-beta.html

*  När det bultar, bankar och värker!!!

I söndags var vi på öppet hus på något som heter The little gym. Tanken är ju att Savanna ska komma igång med lite aktiviteter nu när hon fyllt 3 år. Ridningen ska vi försöka med, men jag känner att jag vill ha något till henne där hon kan utnyttja sin kropp till fullo. Få springa av sig och verkligen kunna spralla loss, hon är ju väldigt livlig i sig själv. Så vi har bokat en provgång nu så vi kan få se vad dem hittar på och Savanna kan vara med. Så får vi se om det verkar intressant. Dem var ganska dyra nämligen och det finns andra ställen oxå att välja på, så det ska bli intressant att se vad som gör just dessa så speciella ...
nina-hansson.blogspot.com/2014/08/nar-det-bultar-bankar-och-varker.html

*  Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid...

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009 Postadress/Postal address: P.O.
docplayer.se/1796631-Redovisning-av-regeringsuppdrag-gallande-mojligheten-att-skarpa-miljokrav-vid-tillverkning-av-lakemedel-och-aktiv-substans.html

*  Fort-fortare-fortast: september 2014

Den första är nu på lördag, Kretsloppet ska springas här hemma i Borås. Ett platt tiokilometers stadslopp där jag förra året satte personbästa på 37:42 vilket jag i år hoppas på att matcha även om det inte är någon högt prioriterad tävling. Däremot är det ett roligt event där hela familjen ska ställa upp i olika klasser, det blir en heldag i löpningens tecken, kul ...
springafort.blogspot.se/2014/09/

*  Hemma hos pysseltanten: december 2011

Syr fast sifferremsorna på en filtbit så det bildar små fickor. I olika storlekar. Omedvetet. Syr små pepparkakor att stoppa i fickorna. I olika storlekar. Omedvetet. Använder det guppiga bandet som kristyr och köper ögon på Panduro som jag limmar fast. ...
hemmahospysseltanten.blogspot.se/2011/12/

*  Skrotboken: Vi skapar om och med årets skörd

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2010/09/vi-skapar-om-och-med-arets-skord.html

JAK-STAT-signaltransduktionsvägenKinas: Kinas är en grupp enzym som har förmågan att överföra en fosfatgrupp från energirika fosfater, vanligtvis trifosfatnukleotider (till exempel ATP), till proteiner eller andra molekyler. Kinaser har ofta så kallad induced fit, vilket innebär att enzymet ändrar form när substraten, den energirika fosfaten och mottagarmolekylen, binder in.Caspaser: Caspaser är en grupp av cystein-beroende aspartat-specifika proteaser som finns hos metazoer (djur). Denna grupp av proteaser är inblandade i programmerad celldöd, apoptos, och för att inducera inflammation som en del av immunförsvaret.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Autofagocytos: Autofagocytos eller autofagi är en fysiologisk process som reglerar omsättningen av proteiner samt organeller. Processen kan leda till cellens död, men behöver inte göra det.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Paracaspaser: Paracaspaser är en typ av proteaser. De är mer lika caspaserna än vad metacaspaser är och finns bland djur och slemsvamp, medan svampar inte har paracaspaser, vilket är konstigt eftersom slemsvamp divergerade tidigare än uppdelningen mellan svampar och djur.AdenocarcinomE2F: E2F är en grupp av gener som kodar en familj av transkriptionsfaktorer i högre eukaryoter. De är delaktiga i reglering av cellcykeln och DNA-syntesen i däggdjursceller.Turbatrix aceti: Turbatrix aceti är en rundmask (Nematoda) som lever på de bakterier och svampar som producerar vinäger. De är ofarliga och icke-parasitiska, men eftersom de förekommer i många typer av människans födoämnen uppfattas de som oaptitliga.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Aktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.