Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Survival RateSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.SurvivalSurvival AnalysisTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.SignalomvandlingTumörcellinjeTidsfaktorerBehandlingsresultatCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Kaplan-Meier EstimateProtonkogenproteiner c-aktRetrospektiva studierFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.ProtonkogenproteinerPhosphatidylinositol 3-KinasesProtein-serin-treoninkinaserCellinjeCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.TumörstadieindelningRNA, Small InterferingProportional hazard-modellerMöss, inavlade C57BLBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.bcl-X-proteinMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Protonkogenproteiner c-bcl-2bcl-Associated Death ProteinKombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Reglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Kaspas-3Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.PrognosAutofagi: Cellers egenskap att kunna skilja ut och bryta ned skadade eller överflödiga beståndsdelar genom autofaga vakuoler (cytolysosomer). Autofagocytos spelar en stor roll i kräldjurens omvandlingsprocess o ch i samband med osteoklasters nedbrytning av benvävnad. Sy. autofagi.TumörerTransfektionCelldelning: En cells förökning genom delning.Kaspaser: En familj intracellulära cysteinproteinaser. De har en nyckelroll vid inflammationer och apoptos hos däggdjur, och är specifika för asparaginsyra vid position P1. De indelas i två klasser, utifrån län gden på N-terminalprodomänerna. Kaspas-1, -2, -4, -5, -8 och -10 har långa prodomäner, medan kaspas-3, -6, -7 och -9 har korta. EC 3.4.22.-.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionTumörceller, odladeNF-kappa BCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurRNA-interferensRNA, budbärarApoptosregulerande proteinerAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.EnzymhämmareUppregleringTumörsuppressorprotein p53Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Metastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Tumörrecidiv, lokaltTUNEL: En in situ-metod för att upptäcka DNA-områden som stubbats vid apoptos. Terminalt deoxinukleotidyltransferas används för att binda märkt dUTP, på ett malloberoende sätt, till 3-prim OH-ändarna på enkel- eller dubbelsträngat DNA. Denna s k TUNEL-metoden markerar apoptos i enskilda celler, vilket gör den känsligare än agarosgelelektrofores för analys av DNA-fragmentering.Cisplatin: En oorganisk och vattenlöslig platinaförening. Efter hydrolys reagerar ämnet med DNA så att det bildas korslänkar både inom och mellan strängarna. Dessa länkar tycks hämma replikation och transkriptio n av DNA. Cytotoxiciteten hos cisplatin visar sig i att cellcykelprocessen stannar i G2-fasen.Tumörmarkörer, biologiskaMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Cellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Gene Knockdown TechniquesNedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.StrålningstoleransSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.KromonerDNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Cellskydd: Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.Läkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.Hjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Cellhypoxi: Reducerad syrehalt på cellnivå.MorfolinerNervcellerTranskriptionsfaktorerDoxorubicin: Ett antitumörmedel som fås från Streptomyces peuceticus. Det är ett hydroxiderivat av daunorubicin och används både mot leukemier och fasta tumörer.Inhibitor of Apoptosis ProteinsOxidativ stressLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Mitogenaktiverade proteinkinaser: En överordnad familj av protein-serin-treoninkinaser som aktiveras av olika stimuli via proteinkinaskaskader. De utgör slutprodukterna i kaskaderna, som utlöses av fosforylering genom mitogenaktiverade proteinkinaskinaser, vilka i sin tur aktiveras av mitogenaktiverade proteinkinaskinaskinaser. EC 2.7.11.24.B-cellsaktiverande faktorMöss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Möss, inavlade BALB CDos-responskurva, strålning: Förhållandet mellan en given stråldos och organismens eller vävnadens gensvar på strålningen.TumörproteinerGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.B-Cell Activation Factor ReceptorMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.RiskfaktorerCellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Prospektiva studierGlioblastom: En elakartad form av astrocytom som kännetecknas av pleomorfa celler, atypiska cellkärnor, mikroblödning och nekros. De kan uppkomma var som helst i det centrala nervsystemet, men med förkärlek för hjärnhalvorna, de basala ganglierna och kommisurstråken. Den kliniska bilden visar sig oftast i 50- till 60-årsåldern som fokala yttringar eller krampanfall.Melanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.TumörsuppressorproteinerMAP-kinassignalsystem: Ett intracellulärt signalsystem som omfattar MAP-kinaskaskaderna (trestegs-proteinkinaskaskader). Olika uppströmsaktivatorer, som svarar på extracellulära stimuli, utlöser kaskaderna genom att aktivera den första kaskadmedlemmen, MAP-kinaskinaskinas (MAPKKK). I detta steg fosforyleras mitogenaktiverade proteinkinaskinaser (MAPKK), som i sin tur fosforylerar mitogenaktiverade proteinkinaser (MAPK). Dessa utövar sedan sin verkan på olika mål nedströms till att påverka genuttryck. Hos däggdjur finns det flera bestämda MAP-kinasförlopp, inklusive ERK-processen (extracellulärt signalreglerat kinas), SAPK/JNK-förloppet (stressaktiverat proteinkinas/c-jun) och P38-kinasprocessen. De olika förloppen har vissa gemensamma komponenter, beroende på vilket stimulus som utlöser kaskaden.TumörinvasivitetBukspottkörteltumörerKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Proteinbindningbcl-2-Associated X ProteinProstatatumörerFibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.Mikrobial livsduglighet: En mikroorganisms förmåga att överleva under givna betingelser. Den kan även avse en kolonis förmåga att föröka sig.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Lungkarcinom, icke-småcelligt: En heterogen ansamling av åtminstone tre histologiskt distinkta typer av lungcancer, omfattande skivepitelkarcinom, adenokarcinom och storcelligt karcinom. De behandlas som en grupp pga sina gemensamm a egenskaper, nämligen dåligt gensvar på konventionell kemoterapi och möjligheter till framgångsrik kirurgisk behandling hos endast en bråkdel av patienterna.Läkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.NervtillväxtfaktorerCellkärneproteinerTOR Serine-Threonine KinasesLymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Age FactorsBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Cellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.Odlingssubstrat, serumfria: Odlingsmedia utan innehåll av serumproteiner, men med de för celltillväxt nödvändigaste ämnena. Med denna substrattyp undviks närvaro av extra ämnen som kan påverka cellproliferationen eller leda till oönskad cellaktivering.ProteinkinashämmareOvarian NeoplasmsEpitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Fluorouracil: En pyrimidinanalog som utgör en antimetabolit mot tumörer. Den stör DNA-syntesen genom att blockera den tymidylatsyntetasförmedlade omvandlingen av deoxiuridylsyra till tymidylsyra.Stress, fysiologiskCyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.STAT3-transkriptionsfaktorKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".AllotransplantationFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Extracellulära signalstyrda MAP-kinaser: En underfamilj av mitogenaktiverade proteinkinaser som kommer till utbrett uttryck och spelar en roll vid regleringen av meios, mitos och postmitotiska processer i differentierade celler. Dessa kinaser styrs av en lång rad cellytereceptorer och kan aktiveras av vissa cancerframkallande ämnen. EC 2.7.1.37.Etoposid: Ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin med antitumörverkan. Det hämmar DNA-syntes genom att bilda komplex med topoisomeras II och DNA. Komplexet utlöser brott på dubbelsträngat DNA och hindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Upprepade DNA-brott hindrar övergång till celldelningens mitosfas och leder till celldöd. Etoposid är verksam främst i cellcykelns G2- och S-faser.StamcellerReaktiva syreradikalerRekombinanta proteinerAnoikis: Apoptos (celldöd) utlöst av förlust av förbindelsen till den extracellulära matrisen.Immunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Tjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Xenograft Model Antitumor AssaysMöss, SCID: Möss som är homozygota för den muterade autosomalt recessiva "scid"-genen, som är belägen på centromeränden av kromosom 16. Dessa möss saknar mogna, funktionella lymfocyter och är därför synnerligen mottagliga för dödliga opportunistiska infektioner om de inte får ständig antibiotikabehandling. Bristen på B- och T-cellsimmunitet liknar det svåra immundefektsyndromet SCID (severe combined immunodeficiency) hos barn. SCID-möss är användbara som djurmodeller, då de genom att vara mottagliga för implantat från mänskliga immunsystem kan producera hematochimära möss med humant SCID-syndrom (SCID-hu).Tumörnekrosfaktor-alfaKarcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.B-lymfocyter: Lymfoida celler, även kallade B-celler, verksamma i det humorala immunförsvaret. B-cellerna är kortlivade och bildas i stora mängder i människokroppen. De har fått sitt namn pga likheten med celler fr ån fåglarnas bursa. Vid stimulering producerar B-cellerna antikroppar, dock endast av en sort, som sprids i kroppsvätskorna.Cellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.XenotransplantationIntracellulära signalpeptider och -proteiner: Proteiner och peptider som deltar i signalöverföringen inuti cellen. Dessa omfattar peptider och proteiner som reglerar transkriptionsfaktorernas verksamhet och cellulära förlopp till följd av svar på signaler från cellytereceptorer. De intracellulära signalpeptiderna och -proteinerna kan utgöra en del av en enzymatisk signalkaskad, eller verka genom att binda till och modifiera verkan av andra signalfaktorer.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Transkription, genetiskCellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.RegisterVaskulär endotelcellstillväxtfaktor ADNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Väteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Råttor, Sprague-DawleyImmunprecipitation: Hopklumpning av lösliga antigen och antikroppar, ensamma eller med antikroppsbindningsfaktorer som anti-antikroppar eller stafylokockprotein A, till komplex som är stora nog att fällas ut ur lösning.Prediktivt värde av testerRecurrenceGendeletion: Omfördelning av gener till följd av bortfall av DNA- eller RNA-segment, vilket leder till att sekvenser som normalt befinner sig på avstånd från varandra hamnar nära varandra. Bortfallet kan påvisas med hjälp av cytogenetiska metoder, och man kan även sluta sig till det från fenotypen, antydande bortfall på en bestämd plats.DNA-reparation: Rekonstruktion av en sammanhängande, dubbelsträngad DNA-molekyl utan felparning utifrån en molekyl med skadade områden. De viktigaste typerna av reparationsmekanismer är: excisionsreparation, där defekta områden i en sträng tas ut och återsyntetiseras med hjälp av den information som de komplementära basparen i den hela strängen innehåller; ljusåteraktiveringsreparation, som innebär att de nedbrytande och mutagena effekterna av UV-strålning elimineras; samt postreplikationsreparation, där de primära skadorna inte repareras, men där gapen i en dotterdubbelsträng fylls med delar av den andra, oskadade duplexdottern. Excisionsreparation och postreplikationsreparation kallas ibland för "mörk reparation", eftersom de inte kräver ljus.bcl-2-gener: B-cellsleukemi/lymfom-2-gener, ansvariga för att blockera apoptos (celldöd) i normala celler och förknippade med follikulärt lymfom vid överrepresentation. Förhöjt uttryck beror på t(14;18)-translokering. Hos människa är c-bcl-2-genen belägen vid 18q24 på den långa armen på kromosom 18.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Gliom: Godartade eller elakartade tumörer i det centrala nervsystemet med sitt ursprung i gliaceller (dvs astrocyter, oligodendrocyter och ependymocyter). Astrocyter kan ge upphov till astrocytom eller glioblastom. Oligodendrocyter ger upphov till oligodendrogliom, och ependymocyter kan förvandlas till ependymom, plexus choroideustumörer eller kolloida tumörer i den tredje ventrikeln.Glykogensyntaskinas 3: Ett glykogensyntaskinas som beskrivits som ett nyckelenzym i glykogenmetabolismen. Det reglerar ett skiftande antal funktioner, som t ex celldelning, mikrotubulifunktioner och apoptos (programmerad celldöd). EC 2.7.1.37.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.TumörtransplantationReceptor, epidermal tillväxtfaktorUltraviolett strålningMultipelt myelomMikrotubulusassocierade proteiner: Proteiner med hög molekylvikt som förekommer i cytoskelettets mikrotubuli. Under vissa förhållanden krävs de för hopsättningen av tubulin med mikrotubuli och för stabilisering av mikrotubulistrukturerna.Survival of Motor Neuron 1 ProteinPTEN-fosfohydrolasEmbryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.Cellcykelproteiner: Proteiner som kontrollerar celldelningscykeln. Denna proteinfamilj omfattar ett stort antal klasser, inklusive cyklinberoende kinaser, mitogenaktiverade kinaser, cykliner och fosfoproteinfosfataser, s amt deras förmodade substrat, så som kromatinassocierade proteiner, cytoskelettproteiner och transkriptionsfaktorer.Celltransformation, neoplastisk: Cellförändringar som visar tecken på att kontrollmekanismer satts ur spel, ökad tillväxt, ändringar på cellytan, karyotypa abnormaliteter, morfologiska och biokemiska avvikelser och andra egenskaper s om medför förmåga att invadera, metastasera och döda.Adaptorproteiner, signalöverförandeVinkristinStrålsensibiliserande medelAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Genavstängning: Avbrytande eller undertryckande av en gens uttrycksfunktion på transkriptions- eller translationsnivå.ProteinerFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Aktuarieanalys: Tillämpningen av sannolikhets- och statistiska metoder för att beräkna risken för att någon händelse skall inträffa, såsom sjukdom, återfall, inläggning på sjukhus, invaliditet eller dödsfall. Kan omf atta beräkning av de väntade kostnaderna för sådana händelser och av nödvändiga försäkringspremier.DNA fragmenteringBenmärgsceller: Celler i benmärgen, inkluderande fettceller, stromaceller, megakaryocyter och prekursorceller till de flesta av blodcellerna.Gammastrålar: Elektromagnetisk, joniserande högenergistrålning med kortare våglängd än röntgenstrålar och med stor genomträngningsförmåga. Strålningen avges vid kärnsönderfall, vanligtvis mellan 0.01 och 10 MeV.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.NAD+ ADP-ribosyltransferasCelltillväxtprocesser: Processer som leder till cellförstoring och cellförökning.EndotelcellerOnkogenprotein v-aktHudtumörer: Cancer i huden.

*  Överlevnad i vildmarken - RÄTT PRYLAR TILL DITT ÄVENTYR

KÖP DITT ÖVERLEVNADSPAKET hos oss. Vi har de BÄSTA produkterna inom SURVIVAL / ÖVERLEVNAD. *FRAKT ENDAST 29 KR* Lätta outdoorprodukter till nödsituationer.

*  Immunterapi - Sida 2 - Gentekniknämnden

Immunförsvaret känner igen och angriper det som är främmande för kroppen som exempelvis förkylningsvirus och bakterier. Cancerceller kan också ses som främmande för kroppen eftersom de avviker från normala celler, men immunförsvaret är inte så effektivt på att oskadliggöra dem. En form av immunterapi vid behandling av cancer innebär att T-celler (en del av immunförsvaret) genmodifieras så att de blir bättre på att hitta och döda cancerceller. Vanligtvis används patientens egna T-celler. Cellerna tas ut ur kroppen, modifieras och förökas upp till miljarder. Därefter förs cellerna tillbaka in i patienten. De celler som vanligtvis används har bland annat modifierats med en så kallad CAR-receptor och kallas därför CAR-T-celler. CAR-receptorn gör att T-cellerna känner igen ett specifikt protein (ett antigen) på tumörcellerna.. ...

*  kabuki: Survival kit för nattugglor

Efter en sömnlös natt med vällingkok och "Trollmor" på repeat skriker mina mörka ringar under ögonen efter den här... Benefits låda Confessions Of A Concealoholic är verkligen ett survival kit för trötta småbarnsmammor. Den ursöta lådan i form av en dagbok innehåller allt man kan tänkas behöva för att sminka över och dölja mörka ringar under ögonen och andra skavanker som diverse blemmor och finnar; That Gal - face primer, Erase Paste - krämig concealer för ansikte och ögon, Boi-ing - concealer som kamouflerar mörka ringar under ögonen, Lemon Aid - ögonmakeup-primer som tonar ner röda ögonlock och får makeupen att fästa bättre, Eye Bright - duttas i inre ögonvrån för att få piggare och öppnare blick, i lådan finns också två dubbelpenslar i nylon för perfekt applicering och beskrivningar hur man bäst använder och applicerar produkterna. Lådans innehåll funkar nog även ypperligt för tentapluggande studenter och andra nattugglor ...

*  The Project Manager's Pocket Survival Guide - James P. Lewis - pocket(9780071416214) | Adlibris Bokhandel

Pris: 110 kr. pocket, 2003. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken The Project Manager's Pocket Survival Guide av James P. Lewis (ISBN 9780071416214) hos Adlibris.se. Fri frakt.

*  Det här hotar rasens överlevnad - 02. Allmänt Ragdollsnack - Ragdoll iFokus

Det här hotar rasens överlevnad - Detta är ett problem som har uppkommit mer den senaste tiden inom ragdoll uppfödning... Oseriös a...

*  ULLEVIDSDAL: Jul-enens överlevnad - Christmas-juniper survival

Viktigast är att de inte torkar ut. Plantera gärna om i större kruka. Lägg en bit våt-oasis (grön) på botten av krukan som vattenreservoar, om man någon gång skulle glömma vattna. Fodra gärna krukan med fuktig mossa och lägg även mossa ovanpå jordytan. Sedan gäller det att hålla mossan fuktig. Du kan placera hela krukan på ett fat med småstenar och ha lite vatten där, så att vattnet dunstar och gör luften runt "julenen" lite fuktigare. Men se bara till att det inte blir så mycket vatten att "julenen" står i vatten, det klarar den inte. "Julenen" tycker också om att duschas med en blomspruta då och då ...

*  Jag har en dröm om att U2 kommer bry sig om mänsklighetens överlevnad | intelligent union

Aftonbladet skriver att U2 är speciellt bra på att dra in pengar. Jag har en dröm om att U2 ska bry sig om mer än enbart välgörenhet för 'mänskliga rättigheter' men också säkra mänsklighetens och naturens överlevnad genom att minska populationen. Snälla Universum gör så att Bono och hans team vaknar upp och ser helheten…

*  Alaska Survival Escape 4 - Coolaspel.se

Klicka för att spel spelet Alaska Survival Escape 4 nu. Vi erbjuder de bästa gratisspelen och lägger till 10 nya spel varje dag i veckan.

*  Alaska Survival Escape - Coolaspel.se

Klicka för att spel spelet Alaska Survival Escape nu. Vi erbjuder de bästa gratisspelen och lägger till 10 nya spel varje dag i veckan.

*  GBG PIXTURES: Överlevnad

Öka dina steg,var på tårna.Stanna inte upp och framför allt tänk inte efter,Slå dig inte ro.Låt deras fina ord om effektivitet och lönsamhet leda dig ner i den sugande malströmmen av fria marknadsandelar.Tänk rätt,tänk ekonomi och lönsamhet.Tänk inte fritt,dröm inte om frihet och enkelhet.Gör det i så fall i hemlighet,annars är du sjuk och avvikande.En fiende till det så väl insmorda penningsystemet.Säg inget,observera istället och slipa dina vapen i hemlighet.Lär dig deras sätt,prata deras språk.Le och skratta med dem,men bakom din rygg knyter du näve ...

*  ARK: Survival Evolved-arkiv | Varvat

Spel, spel, spel. De finns alltid till hands när man kräver en dos av underhållning, verklighetsflykt eller engagemang i någonting som vi kan koppla av, eller glömma bort sina bekymmer med. Spel är också en väldigt ung underhållningsform i förhållande till sin närmaste släkting, filmbranschen, och har därför en lång väg kvar att vandra innan all dess potential kommer att ha utforskas till fullo. Vi känner till spelhistorien genom tiderna, vi har växt upp med den och sett spelföretagen växa med oss, men nu är det dags att blicka framåt mot nya mål och sätt att granska spelande på. Ett stort spelintresse är bara början. ...

*  Ordning och anarki: The Logic of Political Survival - Spelets gång

Men, detta är inte så lätt. En medlem från W måste dock vara övertygad om att denne verkligen kommer att vara en del av nästa W som utmanaren sätter ihop. För, det är ju möjligt att utmanaren inte låter koalitionsmedlemmen med i den nya gruppen! För, utmanaren har ju möjlighet att söka stöd ifrån alla selektörer, varför skulle han välja just de som stöttade den nuvarande ledaren? Säg att det är det mest rationella att göra, även så finns det en viss risk att utmanaren inte tar med alla selektörer i gamla W i den nya W. Så en koalitionsmedlem borde vara försiktig med att byta lojalitet, beroende på hur viktigt det är att vara med i den gruppen. Detta innebär inte att det är omöjligt för utmanaren att skapa en ny vinnande koalition; denne måste ju få stöd på något sätt, men det är osäkert exakt vilka som kommer fylla den funktionen. Historien visar många exempel på utmanare som inte varit lojala till den maktbas som förde fram honom från första ...

*  'Det är viktigt för företagets överlevnad att jag inte blir nöjd och lutar mig tillbaka' - eventeffect...

Jag trodde när jag startade mitt företag, att man skulle ha en stark idé och sedan jobba stenhårt mot det. Efter tio år i mitt företag, ser det helt annorlunda ut än vad trodde att det skulle göra när jag startade. Så en lärdom är nog att jag nu vet och accepterar att jag inte kan ha eller behöver ha en färdig plan, utan gör det bästa jag kan av situationen istället. Det låter flummigt, men det funkar för mig ...

*  Survival knife (dvd) - film - Ginza.se

En överlevare efter en attack från en seriemördare försöker hantera vad som hänt. Men det finns mörka sidor som vaknat i henne som troligtvis är ännu värre...

*  Energi en fråga om överlevnad | LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LTH, en del av Lunds universitet, är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns 9 900 studenter och 1 500 anställda.

*  End-of-the-world survival kit - förpackad

Just In Case är ett överlevnads-kit att ta till om jorden helt plötsligt skulle gå under. Det gäller att överleva så länge som möjligt. Och så snyggt som möjligt. ...

*  Northland - 1992 - The Survival (EP) till salu för SEK: 135

Något så udda som svensk OI på vinyl! 3 låtar inkl en Cock Sparrer cover! Med Martin Sundell från Zeb And The Fast Ones! Limsläpp.

*  Tips om friluftsliv och överlevnad

Här har vi samlat kunskap om vildmarksliv och olika typer av bushcraft. Här hittar du utrustningsguider för sovsäckar, liggunderlag, ryggsäckar.

*  Gerber Bear Grylls Ultimate Knife: Överlevnadskniv designad av Bear Grylls och Gerber - Teknikmagasinet.se

Bear Grylls, den hårdaste överlevaren av alla, känd från tv-program som Extrem överlevnad och Worst Case Scenario. Han har gjort sig ett namn på att i överlevnadssyfte krypa in i döda kameler, äta äckliga djur och krypa runt i diverse kladdig lera. I samarbete med Gerber har han nu tagit fram en serie överlevnadsknivar med funktioner som i vildmarken kan utgöra skillnaden mellan liv och död! Funktioner: hammare i pommeln, delvis sågtandad egg, visselpipa, elddon, slipsten, slida i hård nylon som möjliggör flera olika bäralternativ och en väderskyddad överlevnadsguide.

*  Solbacken: augusti 2016

Blickar framåt och kan inte undgå att se "Gretas rosa". En bladkaktus från Bergabacken. Jag hade Pia här på besök och hon trodde inte den plantan skulle överleva. Jag hade tydligen varit på tok för snål med vattningen. Den mår så mycket bättre nu när den får mer normalt med vatten. Plantan började se grön ut och satte fart med jättemånga knoppar bara den slapp svälten ...

*  Polariseringens År | Perra J:s Blogg

Följande är en lite försenad årskrönika. Men medvetet försenad. Jag ville avvakta tills vi sett om Trump skulle överleva fram till sin installation. Dessutom gavs tillfälle att följa upp ett par andra intressanta skeenden... Ett extremt turbulent år är till ända, och vi har avverkat tre veckor av det nya. Det har hänt så mycket…

*  Vildmarksbiblioteket UTELIV MED ÖVERLEVNADSKUNSKAP | Naturkompaniet®

Överlevnad är en särskild aspekt på friluftslivet, något som blir mer aktuellt för varje år som går, eftersom vi kommer allt längre bort från naturen, även vi som är intresserade. Vad gör man om det värsta skulle hända? Hur hittar man tillbaka om man går

*  Brunstsynkronisering-arkiv

Syftet med brunstsynkroniseringen är att få en samlad inseminations-/betäckningsperiod Med en samlad, kort och intensiv lamningsperiod har man bättre förutsättningar att mobilisera arbetskraft för att få en högre överlevnad och mindra sjukdomsförekomst på lammen och tackorna. ...

*  Persons tagged with «Cell death» - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Norges største realfaglige forskning- og utdanningsinstitusjon. Astrofysikk, biologi, farmasi, fysikk, geologi, informatikk, kjemi, matematikk og molekylær biovitenskap.

*  espoo.fi > Livskraft för...

Visionen är att Esbo blir en ännu bättre plats för de äldre. Det är viktigt att främja de äldres välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga, eftersom det förbättrar deras livskvalitet, ökar deras självständighet och minskar eller senarelägger deras beroende av utomstående hjälp. Ur målen som vi har för de äldre kommer vi att härleda avgräns

JAK-STAT-signaltransduktionsvägenKinas: Kinas är en grupp enzym som har förmågan att överföra en fosfatgrupp från energirika fosfater, vanligtvis trifosfatnukleotider (till exempel ATP), till proteiner eller andra molekyler. Kinaser har ofta så kallad induced fit, vilket innebär att enzymet ändrar form när substraten, den energirika fosfaten och mottagarmolekylen, binder in.Caspaser: Caspaser är en grupp av cystein-beroende aspartat-specifika proteaser som finns hos metazoer (djur). Denna grupp av proteaser är inblandade i programmerad celldöd, apoptos, och för att inducera inflammation som en del av immunförsvaret.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Autofagocytos: Autofagocytos eller autofagi är en fysiologisk process som reglerar omsättningen av proteiner samt organeller. Processen kan leda till cellens död, men behöver inte göra det.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Paracaspaser: Paracaspaser är en typ av proteaser. De är mer lika caspaserna än vad metacaspaser är och finns bland djur och slemsvamp, medan svampar inte har paracaspaser, vilket är konstigt eftersom slemsvamp divergerade tidigare än uppdelningen mellan svampar och djur.AdenocarcinomE2F: E2F är en grupp av gener som kodar en familj av transkriptionsfaktorer i högre eukaryoter. De är delaktiga i reglering av cellcykeln och DNA-syntesen i däggdjursceller.Turbatrix aceti: Turbatrix aceti är en rundmask (Nematoda) som lever på de bakterier och svampar som producerar vinäger. De är ofarliga och icke-parasitiska, men eftersom de förekommer i många typer av människans födoämnen uppfattas de som oaptitliga.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Aktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.