Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.BradykininreceptorerBradykin B2-receptorBradykin B1-receptorKallidin: En bradykininhomolog i dekapeptidform som klyvs från kininogen med kallikreiner. Den stimulerar glatt muskulatur och verkar blodtryckssänkande genom kärlvidgning.Kininer: En generisk benämning på en i naturen utbredd grupp polypeptider med likartade kemiska strukturer och farmakologiska egenskaper. Dessa peptider är autakoider som verkar lokalt med att ge smärta, kärlvidgning, ökad kärlväggspermeabilitet och prostaglandinsyntes. De utgör sålunda en undergrupp till det stora antal mediatorer som medverkar i den inflammatoriska reaktionen.Kallikrein-kininsystem: Ett metaboliskt samverkanssystem för ämnen som produceras i distala njurnefronet. Till dessa hör kallikrein, kininer, kininas I och II och enkefalinas. Systemet deltar i njurfunktionskontrollen. Det samverkar med renin-angiotensin-aldosteronsystemet i regleringen av blodtrycket, bildande av prostaglandiner, frisättande av vasopressiner, och vatten-elektrolytbalansen.ACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.Kininogener: Endogena peptider som är närvarande i de flesta kroppsvätskor. Vissa enzymer omvandlar dem till kininer, vilka är inblandade i inflammation, blodlevring, komplementreaktioner osv. Kininogener tillhör cystatin-superfamiljen. De är cysteinproteinashämmare. Högmolekylärt kininogen spjälkas av plasmakallikrein till att ge bradykinin. Lågmolekylärt kininogen spjälkas av vävnadskallikrein till kallidin.SignalsubstansreceptorerIndometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Lysinkarboxipeptidas: Ett metallkarboxipeptidas som avlägsnar C-terminalens basala aminosyra från peptider och proteiner, med företräde för lysin framför arginin. Det är ett zinkenzym i plasma som inaktiverar bradykinin och anafylatoxiner. EC 3.4.17.3.Kallikreiner: Proteolytiska enzymer i serinendopeptidasfamiljen som finns i normalt blod och urin. Kallikreiner har specifikt kraftfull kärlvidgande och blodtryckssänkande effekt, och de ökar kärlgenomsläppligheten och påverkar glatt muskulatur. Hos män är de fruktsamhetshämmande. Det finns tre kända former: plasmakallikrein (EC 3.4.21.34), vävnadskallikrein (EC 3.4.21.35) och prostataspecifikt antigen (EC 3.4.21.77).Kaptopril: En kraftfull och specifik blockerare av peptidyldipeptidas A. Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Peptidyl-dipeptidas AEnalaprilat: Den aktiva metaboliten av enalapril och en kraftig ACE-hämmare som ges intravenöst. Det är ett effektivt medel vid behandling av primärt högt blodtryck och har goda hemodynamiska egenskaper vid hjärtsvikt. Medlet ger kärlutvidgning i njurarna och ökad natriumutsöndring.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Histamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.RamiprilKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kapillärgenomtränglighet: Kapillärkärls förmåga att tillåta ett selektivt utbyte av ämnen genom kärlväggen. Små, fettlösliga molekyler som koldioxid och syrgas vandrar fritt genom diffusion. Vatten och vattenlösliga molekyler kan inte passera endotelväggarna och är beroende av mikroporer, som kan hindra stora molekyler från att passera.ProstaglandinerAngiotensin I: Dekapeptidprekursorn till angiotensin II, genererad genom verkan av renin på angiotensinogen. Den har begränsad farmakologisk aktivitet.Substans PTiorfanNG-nitroargininmetylesterNitroprussidKranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.NitroargininBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Biologiska faktorerMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Kininogen, högmolekylärt: Ett plasmaprotein med molekylvikt 110 kD som normalt förekommer i plasma i komplex med prekallikrein i förhållandet 1:1. Proteinet spjälkas av plasmakallikrein till att ge bradykinin. Komplexet verkar som kofaktor vid aktivering av koagulationsfaktor XII. Produkten av denna reaktion, faktor XIIa, aktiverar i sin tur omvandlingen av prekallikrein till kallikreiner.Epoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.Cyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Svullnad: Ansamling av vätska i intercellulära utrymmen, oftast i underhudsvävnad. Syn. ödem.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Kapsaicin: Cytotoxisk alkaloid från olika arter av Capsicum (chilipeppar, paprika).Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Dinoproston: Det vanligaste och biologiskt mest aktiva prostaglandinet hos däggdjur. Det uppvisar de flesta av prostaglandinernas typiska, biologiska verkningsmekanismer och har använts i stor omfattning som oxytociskt medel. Prostaglandiner EInositolfosfater: Fosforsyraestrar av inositol. De omfattar både mono- och polyfosforsyraestrar, med undantag av inositolhexafosfat, som är av fytinsyra.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.TetrahydroisokinolinerEnzymhämmareRåttor, Sprague-DawleyInjektioner, intraarteriellaNeprilysinRåttor, WistarTakyfylaxiLäkemedelssamverkanKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.VävnadskallikreinerSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).

*  Bradykinin - Wikipedia
... kininogen till kallidin och kallidin bryts ner till bradykinin av en aminopeptidas. Bradykinin verkar på B1- och B2-receptorer ... Bradykinin är en typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsprocessen då ett blodkärl går sönder. Det kan ... Bradykinin bryts ned bl a av Angiotensinkonverterande enzym (ACE). ACE-hämmare är en blodtryckssänkande medicin där torrhosta ... B2-receptorn finns normalt sett i vävnad, och då bradykinin påverkar den orsakar den till exempel vasodilatation och ökad ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bradykinin
*  Kininer - Wikipedia
Bradykinin är den kinin man först upptäckte. Numera känner man till fler undergrupper, bland annat takykininer som har en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kininer
*  Angiotensinkonverterande enzym - Wikipedia
ACE spelar också en viktig roll i inaktiveringen av kininer, exempelvis bradykinin. ^ Reference, Genetics Home. "ACE". Genetics ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Angiotensinkonverterande_enzym
*  Karcinoidsyndrom - Wikipedia
Lysyl-bradykinin kan sen omvandlas till bradykinin som är en mycket potent vasodilator. ... Flushbesvären beror på utsöndring av kallikrein, ett ämne som katalyserar omvandlingen av kininogen till lysyl-bradykinin. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Karcinoidsyndrom
*  Firazyr injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 30 mg - Köp tryggt på Apoteket
Vid HAE är halten av ett ämne i blodet, som kallas bradykinin, förhöjd, och detta leder till symptom som svullnad, smärta, ... Firazyr blockerar aktiviteten av bradykinin och minskar därmed utvecklingen av symptom vid ett HAE-anfall. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/firazyr-injektionsvatska-losning-forfylld-spruta-30-mg-1-styck-forfylld-spruta-235920/
*  Myalgi - Wikipedia
Noiceptorerna kan retas av mekaniskt stimuli, eller påverkas av nivåerna av serotonin (när det är lågt), bradykinin och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Myalgi
*  Köpa Nifehexal (nifedipine) 30mg, 20mg utan recept | Nifehexal Online Apotek Sverige
Bradykinin haren exiterande effekt på nociceptorerna. Föreläsning: Pace maker och blodgaser: Nils Holmström, apoteket nifehexal ...
  http://www.drainclearancecrawley.co.uk/wp-includes/certificates/apotek/nifehexal.html
*  Köpa Raserpril utan recept på nätet i Sverige | Raserpril Online Apotek
Bradykinin spelar roll för blodkärlens vidgande. Jag känner det i kroppen, hur bilder på mina triggers, alternativ till ...
  http://apotekvarer-pa-nettet.life/raserpril.html
*  Takykininer - Wikipedia
... än bradykinin på glatt muskulatur. Takykininernas mekanismer är viktiga för överföringen av smärtinpulser och för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Takykininer
*  Köpa Amoxival utan recept på nätet i Sverige | Amoxival Online Apotek
Spanska Study Group med bradykinin-medierad angioödem. Jag har nystagmus och astigmatism och jag undrar om det går att operera ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/amoxival.html
*  Köpa Neurontin (gabapentin) 600mg, 400mg, 300mg, 100mg utan recept | Neurontin Online Apotek
Angioödem uppstår genom en överproduktion av bradykinin. Riktlinje för lokal avvikelsehantering och Lex Maria, kapslar ...
  http://glenncannon.com/apotek/neurontin
*  Smärta - Wikipedia
... bradykinin och prostaglandiner vilket sänker smärttröskeln, som vid ischemisk smärta (exempel på ischemisk smärta är den ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A4rta
*  Neuropeptider - Wikipedia
Angiotensiner Bombesin Bradykinin Kalcitonin Kalcitoningenrelaterad peptid Karnosin Kolecystokinin Deltasömnpeptid FMRFamid ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Neuropeptider
*  Inflammation - Wikipedia
... är bradykinin som frisätts som en del av koagulationsförloppen då ett blodkärl går sönder). Inflammation kan delas upp i akut ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Inflammation
*  Köpa Apo-selegiline utan recept på nätet i Sverige | Apo-selegiline Online Apotek
Bradykinin antagonism kan förväntas öka blod de lyxiga divisioner. Läkarkåren har börjat använda det och det håller gradvis på ...
  http://apotekvarer-sverige.life/apo-selegiline.html
*  ACE-hämmare/ARB
Vissa patienter kan få besvär med hosta då mängden bradykinin i kroppen ökar vid användning av ACE-hämmare. Vid användning av ... Ett sällan förekommande men allvarligt tillstånd är angioödém vilket orsakas av den ökade mängden bradykinin (Björkander, 2016 ... ämnet bradykinin ökar. ARB har istället sin effekt direkt på angiotensin II typ 1-receptorerna. En kompensatoriskt ökning sker ...
  https://wiki.du.se/%C3%84mnen_-_Subjects/Medicinsk_vetenskap/Medicinsk_baskurs_farmakologi_MC_1071/F%C3%B6rslag_p%C3%A5_l%C3%A4kemedelsgrupper/ACE-h%C3%A4mmare%2F%2FARB
*  Köpa Nexium (esomeprazole) 40mg, 20mg utan recept | Nexium Online Apotek Sverige
Interstitial Bradykinin and Kallidin levels of the trapezius muscle in. Projekttitel: Utvecklingsgenetik hos hjärt-lik C, köpa ...
  http://www.hiresounds.co.uk/demo/wp-includes/certificates/apotek/nexium.html
*  Elisabet, Jonatan, Karin och Elinor - ppt ladda ner
24 ACE-hämmare Blockar omvandlingen till angiotensin 2 samt påverkar bradykinin. Angiotensin 2-effekter: Vasokonstriktion ...
  http://slideplayer.se/slide/2324138/
*  Köpa Dextafen utan recept på nätet i Sverige | Dextafen Online Apotek
Exempel på sådana substanser är bradykinin, histamin, prostaglandiner, köpa sepibest online sverige. Ingår jag några ...
  http://apotekvarerpanettet.life/dextafen.html
*  Köpa Amitril utan recept på nätet i Sverige | Amitril Online Apotek
Uttal för bradykinin funnit i 2 ljud röster, 1 text och fonetik. Comment engager la conversation sur un site de rencontre, ...
  http://web-apotek-sverige.life/amitril.html
*  Köpa Araclof utan recept på nätet i Sverige | Araclof Online Apotek
Ikatibant är en syntetisk dekapeptid med likartad struktur som bradykinin, billig caprez priser. Utgör ca 80% av alla fall av ...
  http://sverige-apotek.life/araclof.html
*  Köpa Adinir utan recept på nätet i Sverige | Adinir Online Apotek
Firazyr innehåller ikatibant, en selektiv kompetitiv antagonist mot bradykinin 2-receptorn, köp adinir snabb leverans. Det var ...
  http://apotekvarer-sverige.life/adinir.html
*  Cristine Skogastierna, M.Sc, doktorand Avd. För Klinisk Farmakologi - ppt ladda ner
Aldosteron  Bradykinin Det läkemedel vi dock oftast sammankopplar med renin-angiotensin-aldosteronsystemet är ACE-hämmarna. ... av enzymet ACE kommer således att leda till inte bara sänkta nivåer av angiotensin II utan också höjda nivåer av bradykinin. ... omvandlingen av angiotensin I till angiotensin II utan också i nedbrytningen av det endogena vasodilaterade peptiden bradykinin ...
  http://slideplayer.se/slide/2947067/


  • prostaglandiner
  • Den sensitiseras av vätejoner, ATP, bradykinin och prostaglandiner vilket sänker smärttröskeln, som vid ischemisk smärta (exempel på ischemisk smärta är den brännande känslan i benen efter en hård löprunda, orsakat av den ökade halten syra som kommer av mjölksyreproduktionen hos arbetande muskler i anaeroba förhållanden). (wikipedia.org)
  • exempel
  • B2-receptorn finns normalt sett i vävnad, och då bradykinin påverkar den orsakar den till exempel vasodilatation och ökad genomsläpplighet i blodkärl, eller smärta och ökad känslighet i smärtnerver. (wikipedia.org)
  • leder
  • Vid HAE är halten av ett ämne i blodet, som kallas bradykinin, förhöjd, och detta leder till symptom som svullnad, smärta, illamående och diarré. (apoteket.se)