Brösttumörer: Cancer i bröstet.Inflammatory Breast NeoplasmsTriple Negative Breast NeoplasmsBröst: Hos människan, någon av de på bröstkorgens framsida belägna och i fettvävnad inbäddade mjölkkörtlarna.Brösttumörer hos män: Någon form av bröstcancer hos män. Brösttumörer förekommer oregelbundet hos män i i-länder, och incidensen är ca 1% av den hos kvinnor. Två tredjedelar utgörs av intraduktala (i körtelgångarna) karcin om. Debutåldern är ungefär 60 år. Orkiektomi var tidigare den gängse behandlingsåtgärden, men numera inleds behandlingen med tamoxifen, eftersom östrogenreceptorpositiva tumörer dominerar hos män. Mis slyckas kemoterapin, används orkiektomi eller mastektomi. Prognosen är sämre än för kvinnor.Duktal karcinom, bröst: En invasiv (infiltrerande) form av bröstcancer. Detta karcinom, som inte uppvisar något speciellt histologiskt särdrag, betecknas som NOS ("Not Otherwise Specified" - ospecificerat) och är den vanliga ste formen av duktal tumör. Typen utgör 70 % av all bröstcancer. Vid palpation känns tumören hård. Den bildar vanligen metastaser i armhålornas lymfknutor och har den sämsta prognosen bland de olika d uktala cancertyperna.BröstsjukdomarAmning: Bröstmatning av ett barn.TumörerBukspottkörteltumörerReceptors, EstrogenMammografi: Röntgenundersökning av bröstet.Tumörer, cystiska, mucinösa och serösaTumörcellinjeFibrocystisk bröstsjukdom: Ett kroniskt sjukdomstillstånd av tre varierande typer, från förändringar främst bestående av påväxt av fibrös vävnad och en typ som domineras av tillväxt av epitelparenkymvävnaden till en typ som kännetecknas av hyperplasi av både stroma- och epitelvävnad, och cystbildning.Tumörmarkörer, biologiskaTumörinvasivitetImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Tumörer, multipla primäraerbB-2-receptor: En cellytererceptor för protein-tyrosinkinas som är överrepresenterad i ett avsevärt antal adenokarcinom. Den har omfattande homologi med och kan bilda heterodimerer med EGF-receptorn (epidermal tillväxtfaktorreceptor), erbB-3-receptorn och erbB-4-receptorn. erbB-2-receptorn aktiveras vid heterodimerbildning med någon ligandbunden erbB-receptor.TumörstadieindelningBröstimplantat: Implantat avsedda för rekonstruktion eller kosmetisk förbättring av kvinnobröst. De har ett ytterhölje av en silikonelastomer och fyllning av salt- eller silikongel. Ytan kan vara slät eller mönstrad.ProgesteronreceptorerReglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Tumörer, sekundära primäraSjälvundersökning av bröst: Undersökning av ens egna bröst för tecken på sjukdom, särskilt tumörer.TumörproteinerMetastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.Hudtumörer: Cancer i huden.PrognosTamoxifenTumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.Duktal karcinom, icke-infiltrerande: En icke-invasiv (ej infiltrerande) bröstcancer, kännetecknad av prolifererande, elakartade epitelceller, begränsade till bröstkörtelgångarna eller loberna, utan i ljusmikroskop påvisbar invasion i omg ivande stroma genom basmembranet.Ovarian NeoplasmsKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Mastektomi: Kirurgiskt avlägsnande av bröstkörtel.Adenokarcinom, mucinös: Ett adenokarcinom som producerar avsevärda mängder mucin.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Njurtumörer: Cancer i njuren.Karcinom, lobulärt: En infiltrerande (invasiv) bröstcancer, ganska ovanlig, som utgör endast 5-10 % av brösttumörer. Den består ofta av en dåligt definierad förtjockning i bröstet, till skillnad från den typiska förhårdn aden vid duktalt karcinom, och visar sig vanligen som linjärt ordnade celler kring gångar och lober. Spridning till armhålans lymfknutor är sannolik, med metastasbildning på hjärnhinnor och serösa yto r.RiskfaktorerTumörrecidiv, lokaltSkelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.UltraljudsmammografiSköldkörteltumörerFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.BRCA1-gener: En tumörsuppressorgen belägen på plats 17q21 på människans kromosom 17. Mutationer hos denna gen är förknippade med uppkomst av familjär bröst- och äggstockscancer. Den kodar för ett stort kärnprotein som ingår i DNA-reparationsförlopp.Cellgifter, hormonella: Cancermedel som används för att behandla hormonkänsliga tumörer. Hormonkänsliga tumörer kan vara hormonberoende eller hormonintoleranta, eller både och. En hormonberoende tumör går tillbaka när den ho rmonella stimulansen upphör, genom kirurgiska ingrepp eller farmakologisk blockering. Hormonintoleranta tumörer kan gå tillbaka vid behandling med farmakologiska mängder hormon, oberoende av om tumöre n tidigare visat tecken på hormonkänslighet. De viktigaste hormonintoleranta tumörerna är bröstcancer, prostatacancer och endometriecancer, lymfom och vissa leukemier.Tumörceller, odladeMyeloproliferativa sjukdomarBrösttumörer, experimentella: Experimentellt framkallad mammarcancer (mjölkkörteltumörer) hos djur som modell för studier av brösttumörer hos människa.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Tumörer, strålningsframkalladeTumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.Retrospektiva studierPostmenopausFibroadenom: Ett adenom med innehåll av fibrös vävnad. Det måste särskiljas från adenofibrom, som är en tumör bestående av bindväv (fibrom) med körtelstrukturer (adenostrukturer).Parotid NeoplasmsLäkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.Bröstbevarande kirurgi: Kirurgiskt avlägsnande av endast så mycket bröstvävnad att kanterna av den avlägsnade vävnaden är tumörfria.BröstmjölkCystadenom: En godartad tumör som uppstår ur körtelepitelvävnad, i vilken ansamlingar av cystisk vätska bildas. I vissa fall kan stora delar av, eller till och med hela, tumören bestå av cystisk massa.Bröstrekonstruktion: Kirurgisk rekonstruktion av bröstet, såväl förbättrande som förminskande.Tumörer, bindväv och mjukdelarPlasmacellsneoplasmerBröstcysta: Sluten, vätskefylld och epitelklädd hålighet eller blåsa i bröstet. Bröstcystor kan uppträda som en enstaka, stor cysta i ena bröstet eller som spridda cystor, eller i båda brösten, som vid fibrocystisk bröstsjukdomTumörer i blindtarmsbihangKarcinoma in situ: En malign tumör som inte hunnit tränga in i den ursprungliga epitelcellens basalmembran och som inte spridit sig till andra vävnader.Tumörer, experimentellaBröstvårtorBehandlingsresultatEstrogens: En klass könshormoner som har samband med utvecklingen och upprätthållandet av de sekundära, kvinnliga könsdragen samt regleringen av de återkommande variationerna i fortplantningscykeln. De är också nödvändiga fär graviditetsförloppet och har anabolisk effekt på proteinomsättning och vätskeretention.Nålbiopsi: Metod för provtagning av vävnad genom att sticka en nål i den vävnad som skall undersökas och suga upp (aspirera) en provmängd.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Estrogen Receptor alpha: En av östrogenreceptorerna med affinitet för östradiol. Dess uttryck och funktion skiljer sig från, och motverkar i vissa avseenden, östrogenreceptor beta.Karcinom, papillärt: En elakartad cancerform kännetecknad av bildande av talrika, oregelbundna, fingerliknande utskott av fibröst stroma, täckta av ett lager neoplastiska epitelceller.Mag-tarmtumörer: Cancersjukdomar i mag-tarmsystemet, från munnen till ändtarmsmynningen.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hormonkörteltumörer: Ospecifiserade tumörer eller cancer i de endokrina körtlarna.MCF-7 CellsBröstkörtlar hos människa: Körtelvävnad i bröstet hos människan som står under påverkan av hormoner, som t ex östrogener, progestiner och prolaktin. Efter barnafödande utsöndrar mjölkörtlarna hos kvinnor mjölk som näring åt barnet.Cystadenom, mucinöst: En multilokulär tumör med mucinutsöndrande epitel. Typen återfinns oftast i äggstockarna, men förekommer även i bukspottkörteln, blindtarmen och, sällan, retroperitonealt samt i urinblåsan. Den anses ha låg malignitet.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.PremenopausTidsfaktorerAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Pankreaskarcinom, duktaltSurvival AnalysisKärlvävnadstumörer: Tumörer bestående av kärlvävnad. Termen avser inte tumörer i blodkärl.SpottkörteltumörerEye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.Livmodertumörer: Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.TumörtransplantationArmhålaMenopaus: Den sista menstruationsperioden. Ett permanent upphörande av menstruationer sägs föreligga efter 6-12 månaders amenorré (uteblivna menstruationer) hos kvinnor över 45 år. I USA inträder menopausen i allmänhet hos kvinnor mellan 48 och 55 år gamla.Tumörer, hormonberoendeBröstimplantation: Kirurgisk, kosmetisk behandling av kvinnobröst genom inoperation av kuddar av silikon eller annat inert material i syfte att ändra formen.NästumörerTumörer, körtel och epitelBRCA2-proteinTjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Adenokarcinom, papillärt: Ett adenokarcinom som bildar fingerliknande utskott av vaskulärt bindväv, täckt med neoplastiskt epitel, som skjuter in i cystor eller kaviteter i körtlar eller folliklar. Det uppträder oftast i äggst ock och sköldkörtel.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Mjukdelstumörer: Tumörer av alla typer och ursprung, som förekommer utanför skelettet i kroppens bindvävsstrukturer, inklusive rörelseorganen och deras olika delar, som t ex nerver, blodkärl, lymfsystemet osv.BRCA1-protein: Ett fosfoprotein som kodas i BRCA1-genen. Det har begränsad likhet med sekvenser från kända proteiner. I normala celler finns BRCA1-proteinet i cellkärnan (nukleus), medan det i de flesta brösttumörce llinjer återfinns i cytoplasman.RNA, tumörKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.TestikeltumörerDuktal karcinomGenetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.MuskelvävnadstumörerSensitivitet och specificitetLäkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.Körtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.Möss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.BRCA2-gener: En tumörsuppressorgen på plats 13q12.3 på människans kromosom 13. Mutationer hos denna gen predisponerar människor för bröst- och äggstockscancer. Den kodar för ett stort kärnprotein som är väsentligt i DNA-reparationsförlopp och undertrycker uppkomst av stora kromosomala omfördelningar.Tumörer i svettkörtlarRNA, budbärarCystadenokarcinom, mucinöst: En elakartad, cystisk eller medelhård tumör, som oftast uppträder i äggstockarna. I sällsynta fall kan en fast förekomma. Tumören kan uppkomma ur ett mucinöst cystadenom eller vara malign från början. Cystorna är klädda med cylinderepitelceller. Hos andra former består epitelvävnaden av flera lager med celler som helt förlorat sin normala struktur. Hos de mer odifferentierade tumörerna kan ses skikt eller öar av tumörceller som uppvisar mycket små likheter med ursprungsstrukturen.Lymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.Age FactorsTarmtumörer: Cancer i tarmarna.Neoplasm GradingBlodtumörer: Tumörer i blodet eller i blodbildande vävnad (benmärg och lymfvävnad). De vanligaste formerna är de olika typerna av leukemi, lymfom och de fortskridande och livshotande formerna av myelodysplasisyndromen.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionSurvival RateBenmärgstumörer: Tumörer belägna i benmärgen. De skiljer sig från tumörer som består av benmärgsceller, så som myelom. Flertalet benmärgstumörer är metastaser.RiskEnzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Tumörer, adnexa och hudbihangerbB-2-gener: erbB-2-genen är en protoonkogen som kodar för erbB-2-receptorn, ett protein med strukturella drag liknande den epidermala tillväxtfaktorreceptorns. Namnet har den fått efter den virala onkogenhomologen (v-erbB) som är en stympad form av kyckling-erbB-genen hos fågelerytroblastosviruset. Kärltumörer: Tumörer belägna i kärlvävnad eller i specifika vener. De måste särskiljas från kärlvävnadstumörer, som är tumörer bestående av kärlvävnad, som t ex angiofibrom eller hemangiom.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Tumörer, komplexa och blandadeMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Aromatashämmare: Föreningar som blockerar aromatas för att sänka produktionen av östrogena steroidhormoner.Estrogen Antagonists: Föreningar som hämmar eller motverkar verkan eller biosyntesen av östrogen.Prospektiva studierRiskbedömningGomtumörer: Cancer i gommen, omfattande den hårda gommen, den mjuka gommen och gomspenen.Ki-67-antigen: En cellcykel- och tumörtillväxtmarkör som enkelt kan upptäckas med hjälp av immuncytokemiska metoder. Ki-67 är ett kärnantigen som endast finns i kärnan hos celler som är under delning.SignalomvandlingCystadenokarcinom: En elakartad tumörform som uppstår i körtelepitelvävnad, i vilken bildas ansamlingar av cystsekret. De neoplastiska cellerna visar olika grader av anaplasi och invasivt förlopp, och lokal utbredning och metastaser förekommer. Cystadenokarcinom utvecklas ofta i äggstockarna, där man känner igen pseudomucinösa och serösa typer.Underkäkstumörer: Tumörbildning i underkäken.Adenofibrom: En godartad tumör bestående av körtelvävnad och fibrös vävnad.TymustumörerMjälttumörer: Tumörsjukdomar i mjälten.Celltransformation, neoplastisk: Cellförändringar som visar tecken på att kontrollmekanismer satts ur spel, ökad tillväxt, ändringar på cellytan, karyotypa abnormaliteter, morfologiska och biokemiska avvikelser och andra egenskaper s om medför förmåga att invadera, metastasera och döda.Gallgångstumörer: Cancersjukdom i gallgångarna.HjärttumörerVävnads-array-analysEstradiol: Det mest verksamma av de östrogena hormonerna hos däggdjur. Det produceras i äggstockarna, moderkakan, tetiklarna och möjligen i bunjurebarken.Hjärnhinnetumörer: Godartade eller elakartade tumörer som uppkommer i eller sprider sig till hjärnans och ryggmärgens skyddshinnor.Cystadenom, seröst: En cystisk tumör i äggstockarna, innehållande en tunn, klar, gulaktig serös vätska och varierande mängder fast vävnad, och som är många gånger mer elakartad än mucinöst cystadenom. Den kan uppträda som en enda isolerad tumör, parvilokulärt eller multilokulärt. Den är ofta dubbelsidig och papillär, och cystorna kan variera avsevärt i storlek.SurvivorsLymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Celldelning: En cells förökning genom delning.Maxillary Neoplasms: Cancer eller tumörer i överkäken.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Prediktivt värde av testerTumörer, germinalcells- och embryonalaHemangiosarkom: En sällsynt, elakartad tumörform som kännetecknas av snabbt tillväxande och infiltrerande, anaplastiska celler som kan härledas från blodkärl och som bekläder blodfyllda eller knöliga hålrum.AnalkörteltumörerPolymeraskedjereaktionMonoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Magsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.Cyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.OddskvotFettvävnadstumörer: Tumörer bestående av fettvävnad eller bindväv av fettceller i areolär vävnad. Begreppet avser inte tumörer belägna i fettvävnad.Germinalcellsmutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i en germinalcellslinje. Mutationer i dessa celler överförs till avkommen, men icke de i somatiska celler.In situ-hybridisering, fluorescerande: En typ av in situ-hybridisering, där målsekvenserna färgats med fluorescerande ämnen, så att läge och storlek kan bestämmas medelst fluorescensmikroskopering. Färgningen är tillräckligt distinkt för att hybridiseringssignalen skall kunna ses såväl i metafasutstryk som i interfaskärnor.Resultats reproducerbarhetMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.TolvfingertarmstumörerBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Mastektomi, modifierad radikal: Total mastektomi med avlägsnande av armhålans lymfnoder, men med bibehållande av bröstmusklerna.HyperplasiMunhåletumörer: Tumörer eller cancer i munnen.FinnålsbiopsiDNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Genamplifiering: En selektiv ökning av antalet kopior av en gen som kodar för ett visst protein, utan motsvarande mångfaldigande av andra gener. Detta sker naturligt genom uttag av repetitionssekvensen ur kromosomen och dess extrakromosomala replikation i en plasmid, eller genom produktion av ett RNA-transkript av hela repetitionssekvensen av ribosom-RNA och omvänd transkription av molekylen, så att ytterligare en kopia av den ursprungliga DNA-sekvensen bildas. Det har utvecklats laboratoriemetoder för oproportionell replikation genom ojämn överkorsning, upptag av DNA från upplösta celler, eller framställning av extrakromosomala sekvenser genom cyklisk replikation.BinjurebarkstumörerMucin-1: Ett kolhydratantigen som uppträder i förhöjda halter hos patienter med bröstcancer, äggstockscancer, lung- och prostatacancer samt andra åkommor. Mucinet uttrycks normalt av de flesta typer av körtelepitel, men i speciellt stor omfattning i bröstkörtlar vid laktation och malignitet. Det är sålunda en erkänd serummarkör för bröstcancer.Neoadjuvant behandlingProportional hazard-modellerTumörsuppressorprotein p53Mediastinala tumörer: Tumörbildning i mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna).Urinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.XenotransplantationCancerförstadierSelektiva estrogenreceptormodulatorerJanuskinas 2

*  Kirurgkliniken | Vårdbolaget Tiohundra
Brösttumörer. Vi har inte mammografi eller cytologi på sjukhuset varför dessa fall hänvisas till Kirurgkliniken på DS eller ...
  http://tiohundra.se/remittent-kirurgkliniken
*  Spironolactone Orion tablett 25 mg - Köp på Apoteket.se
Leverdysfunktion, håravfall, ökad kroppsbehåring, godartade brösttumörer.. Biverkningar utan känd frekvens (förekommer hos ett ...
  https://www.apoteket.se/produkt/spironolactone-orion-tablett-25-mg-100-tabletter-burk-248609/
*  Fibros - Wikipedia
Sådana brösttumörer kan utgöras antingen av fibros, cystor, eller av blandformer av fibros och cystor. Likaså kan myom (även ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fibros
*  Åhörarkopior av presentation
Hälften av alla brösttumörer upptäcks vid mammografi. Följebrev remiss, 383 kB. För att se vår prislista och utgivningsplan ...
  http://spotidoc.com/doc/4158468/%C3%A5h%C3%B6rarkopior-av-presentation
*  Rapporter - Bröstcancerföreningen Amazona
Brösttumörer förstörs med kombinationsbehandling. Hearty Soul. 12/4-17. Skalpkylning minskar håravfall. Dagens Medicin. 12/4-17 ... utvecklar ett nytt säkrare system för att karakterisera brösttumörer. Breast Cancer News. 23/6-16. ...
  https://www.amazona.se/rapporter/
*  Mot individualiserad cancerbehandling | Forskning | Karolinska Institutet
... och med bröstcancerforskare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna kring komponenter som korrelerar till brösttumörer. ...
  http://ki.se/forskning/mot-individualiserad-cancerbehandling
*  Letrozole Bluefish filmdragerad tablett 2,5 mg - Handla på Apoteket.se
Letrozole Bluefish används också för att hindra brösttumörer från att sprida sig till andra delar av kroppen hos patienter med ... östrogen och kan därför stoppa tillväxten hos brösttumörer som behöver östrogen för att växa. Därmed bromsas eller stoppas ...
  https://www.apoteket.se/produkt/letrozole-bluefish-filmdragerad-tablett-25-mg-100-tabletter-blister-245660/
*  Prolaktin viktigt hormon vid bröstcancer - 9månader
... är inblandat vid brösttumörer. Hos kvinnor som kommit förbi menopaus och inte använder hormonbehandling mot övergångsbesvär kan ...
  http://www.9manader.nu/arkiv/cancer-755/brostcancer-753/prolaktin-viktigt-hormon-vid-brostcancer-1283/
*  Katalogsida | Hälsovalet
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården ...
  http://www.halsovalet.se/cat?category_id=1&specialty_id=13
*  Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer - PDF
Vid större brösttumörer tas flera lymfkörtlar bort redan från början. För att kunna göra denna sentinel node-operation måste ...
  http://docplayer.se/1424061-Kirurgiska-kliniken-information-till-dig-som-har-fatt-diagnosen-brostcancer.html
*  Cancer i Skåne. En väckarklocka för hela Sverige - PDF
Forskarna har kartlagt gen- och proteinprofiler för mer än 600 brösttumörer. Utifrån dessa kan vi dela in brösttumörer i ...
  http://docplayer.se/2419713-Cancer-i-skane-en-vackarklocka-for-hela-sverige.html
*  Köpa Miyadren utan recept på nätet i Sverige | Miyadren Online Apotek
Analys av genetiska avvikelser inblandade i utveckling av brösttumörer, miyadren köp säljes. Casuta cu prieteni, Localitatea ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/miyadren.html
*  Jens tyckerier: oktober 2012
Efter veckor med rosa band och fokus på brösttumörer känner jag: ÄNTLIGEN!. Kampanjen kallas för "Movember" och Expressen ...
  https://tyckerierna.blogspot.se/2012_10_01_archive.html
*  Köpa Flixotide (fluticasone) 50mcg utan recept | Flixotide Online Apotek Sverige
Ewing's sarkom, brösttumörer, mela- nom, småcellig lungcancer och semi- nom, lopecia kapslar sverige. Problemet med låg ...
  http://www.hiresounds.co.uk/demo/wp-includes/certificates/apotek/flixotide.html
*  Köpa Amipramidine utan recept på nätet i Sverige | Amipramidine Online Apotek
Ewing's sarkom, brösttumörer, mela- nom, småcellig lungcancer och semi- nom, köpa amipramidine i sverige priser. Patienterna ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/amipramidine.html
*  Köpa Butalin utan recept på nätet i Sverige | Butalin Online Apotek
Men är fibroadenom en cancer bröst tumörer finns inte i många unga kvinnor, och bör. Du kan även lägga till betydelsen av ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/butalin.html
*  Protein nyckelroll i spridning av bröstcancer - Vetenskap och Hälsa
Genom att undersöka nästan 2000 brösttumörer, fann vi i den nuvarande studien att patienter med höga halter av ALK1 i ...
  http://www.vetenskaphalsa.se/protein-nyckelroll-i-spridning-av-brostcancer/
*  Viagra priser, köpa viagra apoteket, viagra sverige
Och hon upplever några tusen gånger, är att orsaka brösttumörer finns många storlekar, se till hjärnan. Gör detta och sedan ...
  http://familiamarino.hol.es/index.php?M=&Name=4338&ID=251094?es=k%C3%B6pa-viagra-apoteket
*  Köpa Erphamol utan recept på nätet i Sverige | Erphamol Online Apotek
Den potenserade drogen har stort rykte bland amerikanska homeopater vid behandling av bland annat mastit och brösttumörer. ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/erphamol.html
*  Ann Helena Rudberg: augusti 2009
Till och med veterinären frågar om inte mina honkatter har brösttumörer nu när de har ätit p-piller i så många år. Helst vill ...
  http://annhelenarudberg1.blogspot.se/2009/08/
*  Liv Ranwegs blogg
Ett ämne som finns i stora mängder i broccoli kan stoppa brösttumörer på samma sätt som vanliga starka cancerläkemedel - men ...
  http://iloapp.livranweg.se/blog/blogg?Home&category=1&page=2
*  62 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa - PDF
... kan ha betydelse för att brösttumörer uppstår. Professor Peter Zaphiropoulos, Karolinska Institutet, får kr av AFA Försäkring ...
  http://docplayer.se/1654136-62-miljoner-till-ny-forskning-inom-arbetsmiljo-och-halsa.html