Bröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.SmärtaChronic PainPain ManagementSmärttröskelSmärta, postoperativSmärtanalysToraxdrän: Plaströr för dränering av luft eller vätska ur lungsäcken/lungsäckshålan. Inläggningen av dränagerören kallas torakostomi. Syn. pleuradränage.Ryggsmärta: Akut eller kronisk smärta i någon del av ryggen.Ländryggssmärta: Akut eller kronisk smärta i den nedre delen av ryggen som kan vara förknippad med muskel- eller ledbandssträckningar, diskbråck och andra tillstånd.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.SmärtklinikerBuksmärta: Känsla av obehag, smärta och svåra plågor i bukområdet.ToraxröntgenSmärta, svårbehandladNacksmärtaElektrokardiografiToraxväggPain, ReferredMikrovaskulär angina: Angina pectoris eller anginaliknande bröstsmärta med normalt kranskärlsarteriogram och positivt arbets-EKG. Orsaken till syndromet är okänd. Det är viktigt att känna igen det, och då är prognosen god. Det skiljer sig från det metabola syndromet X, som kännetecknas av insulinresistens och hyperinsulinemi och som ger ökad risk för hjärtkärlsjukdom.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.BröstkorgBäckensmärtaKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Pain PerceptionAnsiktssmärta: Smärta i ansiktsområdet, även omfattande munnen och övergången mellan ansikte och skalle. Associerade sjukdomstillstånd inkluderar infammatoriska och tumörsjukdomar, samt nervsmärtssyndrom som utgår från trigeminusnerven, ansiktsnerven och de glossofaryngiska nerverna. Sjukdomstillstånd som har återkommande eller ihållande ansiktssmärta som främsta manifestation benämns ansiktssmärtsyndrom.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Acute PainDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Prospektiva studierBröstkorgsskadorArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.SkuldersmärtaKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.SkadeklassificeringAkut koronarsyndromHjärtsäcksinflammation: Inflammation i perikardiet (hjärtsäcken).Skärmbildsundersökning: Massundersökning med röntgenteknik av stora folkgrupper för att hitta lung- och hjärtsjukdomar.Musculoskeletal PainBehandlingsresultatInstabil bröstkorg: En komplikation till multipla revbrensbrott, revbens- och bröstbensbrott eller bröstkorgskirurgi. En del av bröstväggen förlorar kontakten med bröstkorgen och uppvisar paradoxal andning.Troponin TPrediktivt värde av testerAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.TidsfaktorerKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Sensitivitet och specificitetMyokardischemiAngina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.Smärtstillande medel: Medel som lindrar smärta utan att orsaka medvetslöshet.Gastroesofageal reflux: Bakåtflöde av magsaft och/eller innehåll från tolvfingertarmen (gallsyror, pankreasvätska) upp i övre delen av matstrupen, oftast pga bristande funktion hos matstrupens nedre slutarmuskel. Sura uppstötningar blir det när magsaften kommer upp i svalget eller munnen.Esofaguskramp: En motorisk störning i matstrupen kännetecknad av bröstsmärtor och svårigheter att svälja (dysfagi). Orsaken är inte klarlagd. Kraftiga, icke framdrivande sammandragningar utösta av sväljning förekommer, särskilt hos äldre.Tietzes syndromRetrospektiva studierTroponin IMatstrupe: Det segment av muskelvävnad och hinnor som sträcker sig från svalget till magsäcken.Andnöd: Ansträngd andhämtning. Syn. dyspné.Esofagusmotilitetsstörningar: Störningar i den motoriska funktionen hos matstrupens övre eller nedre ringmuskel, matstrupen eller i samtliga delar. Ringmusklernas bristande förmåga att hållas spända kan leda till hinder vid sväljning av föda, uppstötning av föda eller uppstötning av magsyra i matstrupen.BröstkorgssjukdomarTrattbröst: En form av missbildning där bröstbenet förskjutits bakåt och blivit konkavt, så att bröstkorgen blivit skålformad.BröstkorgstumörerTryckmätning: Mätning av tryck eller spänning i vätskor eller gaser med en tryckmätare.Hjärtklinik: Den sjukhusavdelning som är ansvarig för omhändertagande, diagnos och behandling av hjärtpatienter.RiskfaktorerLuft i lungsäcken: Ansamling av luft eller gas i lungsäcken, vilket kan ske spontant eller till följd av skada eller sjukdom, eller framkallas avsiktligt (terapeutisk pneumotorax).Kreatinkinas: Ett transferas som katalyserar bildandet av fosfokreatin från ATP + kreatin. Reaktionen lagrar ATP-energi som fosfokreatin. Tre cytoplasmaisoenzymer har påvisats i mänskilig vävnad: MM i skelettmuskulatur, MB i hjärtmuskelvävnad och BB i nervvävnad; dessutom har ett mitokondrieisoenzym identifierats. Med makrokreatinkinas avses ett kreatinkinas i komplex med andra serumproteiner. EC 2.7.3.2.Nociceptive PainAkutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.SjukdomsgradsmåttNervsmärtaTakotsubokardiomyopatiAkuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Diagnostiska tekniker, hjärt-kärl: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet och dess organ eller demonstration av deras fysiologiska processer.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Diagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.PrognosBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Hjärtintensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelning för omhändertagande av patienter med akuta hjärtproblem.Mediastinalt emfysem: Närvaro av luft i de mediastinala vävnaderna pga luftläckage från luftrören, oftast som en följd av trauma.Smärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.SyndromRiskbedömningChest Wall OscillationTorakotomiLungsäckssjukdomarRevbenBröstbenSpecialenheter på sjukhus: Enheter inom sjukhusorganisationen som inte utgör avdelningar, men som har till uppgift att ge specialvård.SväljningssvårigheterBlödning i lungsäckenBlodupphostning: Blödning i luftrören, manifesterad genom att blod hostas upp.Komplext regionalt smärtsyndrom: Tillstånd med smärta i någon lem eller annan kroppsdel, hyperestesi och lokal, autonom funktionsrubbning till följd av mjukvävnads- eller nervskada. Smärrtan är ofta förenad med rodnad, hudtemperaturförändringar, onormal sudomotorisk aktivitet (svettstimulering) eller ödem. Smärtintensitet och andra manifestationer står inte i proportion till vad som kan förväntas av den utlösande händelsen. Två typer av tillståndet har beskrivits: typ1 (reflexdystrofi) och typ 2 (kausalgi).Psykosomatiska sjukdomarTorakostomiLungsjukdomarHjärtmassage: Rytmisk hoptryckning av hjärtat genom tryck med händerna mot bröstbenet (sluten hjärtmassage) eller direkt mot hjärtat genom en öppning i bröstkorgen (öppen hjärtmassage). Det är en metod för att återupprätta cirkulationen.Myofasciella smärtsyndromHyperalgesi: Stegrad smärtupplevelse vid smärtpåverkan till följd av skador på vävnad innehållande nociceptorer eller skadad perifer nerv. Hyperalgesin kan uppträda såväl i skadeområdet (primär hyperalgesi) som i omgivande, oskadad vävnad (sekundär hyperalgesi).Perikardiell utgjutningHälsokontrollVisceral PainVariantangina: Ett kliniskt syndrom karakteriserat av anfall av bröstsmärta i vila med samtidigt övergående höjning av ST-segmentet i elektrokardiogrammet, men med bevarad arbetskapacitet.Toraxkirurgiska teknikerTroponinKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.Lungsäck: Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.XifoidbenLedvärk: Artralgi. Svår smärta i någon led, vanligen utan inflammatorisk orsak.Kreatinkinas, MBLungemboli: Emboli i lungartären eller någon av dess grenar.SingelfotonemissionstomografiMaine: En av staterna i USA, belägen längst upp i nordost, gränsande till Kanada i norr, New Hampshire i väster och Atlanten i sydost. Landytan är 79 933 km2, och folkmängden uppgår till drygt 1,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Augusta.Lungsäcksinflammation: Inflammation i lungsäckshinnorna. Om den parietala hinnan omfattas, uppträder bröstsmärta från lungsäcken.Akut omhändertagande: Första hjälpen eller annat omedelbart ingripande vid olycksfall eller medicinska tillstånd som kräver akut behandling innan adekvat medicinsk eller kirurgisk vård finns att tillgå.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.RevbensfrakturerSmärtlindringKranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.SingelblindmetodVätskeutgjutning i lungsäckenRutinprov: Diagnostiska undersökningar, som t ex laboratorietester och röntgen, som görs rutinmässigt av alla individer eller bestämda kategorier av individer i en given situation, t ex av patienter i samband vid intagning på sjukhus. Hit hör även rutintester på nyfödda.HjärtsjukdomarROC-kurvanalysFörlossningssmärta: Smärta förenad med förlossningsvärkar. Den orsakas främst av livmodersammandragningar och ökat tryck mot livmoderhalsen, urinblåsan och mag-tarmkanalen. Smärtan känns mest i buken, ljumskarna och ryggen.Hosta: Plötslig och ljudlig utdrivning av luft ur lungorna genom en delvis stängd struphuvudöppning, efter inandning. Hostan är en reaktion på retningar i luftstrupe och luftrör och en skyddsmekanism för att rensa luftvägarna från främmande föremål och sekret.EsofagusperforationArbetsekokardiografi: En metod för mätning av hjärtats rörelser och inre strukturer med hjälp av ultraljudsundersökning i kombination med fysisk belastning eller läkemedelspåverkan.Blåsljud: Hjärtljud orsakade av vibrationer av blodflödet genom hjärtat. De klassificeras efter tidspunkt under hjärtcykeln och varaktighet, och intensitetsgraderas enligt en skala från I till VI. Hjärtljud kan vara normala eller onormala.RecurrenceSjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Cardiac CatheterizationPrevalensLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Sår, icke-penetrerandeResultats reproducerbarhetChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Ergonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.Dränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Aneurysm, dissekerande: Särande av artärväggen pga blödning igenom kärlväggens inre hinnor och ut mellan kärlväggens olika skikt. Vanligast i aortan.SmärtreceptorerMediastinal cysta: Cystor i de olika delarna av mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna), där den övre delen innehåller luft- och matstrupe, den stora lymfgången och tymus, den nedre, mittersta delen innehåller hjärtsäcken, den främre, nedre innehåller lymfkörtlar, och den nedre, bakre innehåller lymfgången och matstrupen.Hjärtkliniker: Specialkliniker inriktade på omhändertagande av patienter med hjärtsjukdomar.AnamnesDobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.PatientutskrivningMyoglobinLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Teknetium Tc 99m-sestamibiKardiologi: Läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner.Toraxkirurgi, videostöddMagsäckssjukdomar: Sjukliga tillstånd i magen.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Evidensbaserad akutsjukvårdTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Hjärttamponad: Blodanhopning i hjärtsäcken.Manipulation, kiropraktisk: Ryggradsjusteringar utförda av en kiropraktor i syfte att minska trycket på ryggmärgen.MyokardrevaskulariseringRemiss och konsultationBronkoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.TalliumradioisotoperHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Age FactorsMag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Fibromyalgi: Ett allmänt, icke-ledanknutet, reumatiskt syndrom, kännetecknat av myalgi och punktvis muskelömhet. Muskelsmärtan förvärras av inaktivitet och kyla. Tillståndet åtföljs ofta av generella symtom som sömnstörningar, trötthet, stelhet, huvudvärk och ibland nedstämdhet. Det föreligger stora likheter mellan fibromyalgi och kronisk trötthetssyndrom. Fibromyalgi kan uppkomma som en primär eller sekundär sjukdom. Vanligast är tillståndet hos kvinnor i åldern 20 till 50 år.Lokalbedövningsmedel: Medel som vid lokal applicering i lämpliga mängder blockerar nervledningsförmågan. De har verkan på alla delar av nervsystemet och på alla typer av nervtrådar. I kontakt med ett nervknippe kan medlen ge både sensorisk och motorisk förlamning i det bedövade området. Verkan är fullständigt reversibel.Varansamling i lungsäcken: Inflammation med varbildning i lungsäcken.Behandlingsprotokoll: Exakta och detaljerade anvisningar för hur ett medicinskt eller biomedicinskt problem skall studeras och/eller ett behandlingsprotokoll.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Muskel- och skelettsjukdomarNitroglycerinFunktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.EnzymtesterHypnos: Ett tillstånd av ökad mottaglighet för suggestion och styrning, framkallat av påverkan från en annan person.Mediastinala sjukdomar: Allmänna eller ospecificerade sjukdomstillstånd i mediastinum.Esofagusakalasi: Störning av rörelseförmågan i den nedre delen av matstrupen till följd av bristande avslappning i matstrupens nedre ringmuskel vid sväljning. I enstaka fall kan den bero på degeneration av tarmplexus ganglieceller eller vagusnervens motorneuron.Interkostalnerver: De främre grenarna av bröstkorgsnerverna från segment T1 till T11. Interkostalnerverna förser bröstkorg och buk med såväl motoriska som sensoriska nerver. De hud- och muskelområden som blir försörjda av ett givet nervpar kallas dermatom resp. myotom.Aortabråck: Utbuktning på kroppspulsådern.Ambulanser: Fordon utrustade för transport av sjuka eller skadade i behov av akut vård.TorakoskopiMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Kranskärlsanomalier: Defekter hos hjärtats kransartärer eller kransvener, beroende på missbildningar, arteriovenösa fistlar eller aneurysmer (bråck), överbryggning eller andra avvikelser i struktur eller utveckling.StreptokinasTalliumPatientnära systemSubkutant emfysenCatastrophizationLungabscess: En komplikation till ett begränsat område av en lunginflammation eller till tumörvävnadsnekros innehållande var som inte lätt dräneras från området pga partiell eller fullständig blockering av luftrören.

*  Bisoprolol Sandoz - FASS Allmänhet

om du har Prinzmetals angina, vilket är en slags bröstsmärta som orsakas av kramp i hjärtats kranskärl som stödjer hjärtmuskeln ...
https://fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080330000073

*  Femanor® - FASS Allmänhet

Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, kollaps eller till och med leda till döden. ...
https://fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19951011000054

*  Arcoxia filmdragerad tablett 60 mg - Handla på Apoteket.se

... bröstsmärta) ... andnöd, bröstsmärta eller svullnad av fötter, eller om dessa ...
https://apoteket.se/produkt/arcoxia-filmdragerad-tablett-60-mg-100-tabletter-blister-310174/

*  Pariet enterotablett 20 mg - Handla på Apoteket.se

Handla Pariet enterotablett 20 mg hos Apoteket - Stort utbud och noga utvalda hälsoprodukter. Telefon 0771 - 450 450
https://apoteket.se/produkt/pariet-enterotablett-20-mg-28-styck-blister-118788/

*  Optiray injektions-/infusionsvätska, lösning 300 mg I/ml - Köp direkt på Apoteket

svår bröstsmärta, som kan tyda på hjärt-kärlkramp eller blodpropp. *. stroke, blå läppar, svimning ...
https://apoteket.se/produkt/optiray-injektions-infusionsvatska-losning-300-mg-i-per-ml-10-x-100-milliliter-forfylld-spruta-203339/

*  Flebogamma DIF infusionsvätska, lösning 50 mg/ml - Handla på Apoteket.se

... bröstsmärta och trötthet), djup ventrombos (smärta och svullnad i en extremitet). ...
https://apoteket.se/produkt/flebogamma-dif-infusionsvatska-losning-50-mg-per-ml-100-milliliter-injektionsflaska-246401/

*  Letrozol Stada filmdragerad tablett 2,5 mg - Beställ på Apoteket.se

Andningssvårigheter, bröstsmärta, svimning, snabb puls, blåaktig missfärgning av huden eller plötslig smärta i en arm, en fot ...
https://apoteket.se/produkt/letrozol-stada-filmdragerad-tablett-25-mg-100-tabletter-blister-245605/

*  Gamunex infusionsvätska, lösning 100 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket

Handla Gamunex infusionsvätska, lösning 100 mg/ml hos Apoteket - Farmaceutisk kompetens och noga utvalda hälsoprodukter. Handla online eller i butik
https://apoteket.se/produkt/gamunex-infusionsvatska-losning-100-mg-per-ml-50-milliliter-flaska-235054/

*  Strattera kapsel, hård 80 mg - Handla på Apoteket.se

bröstsmärta. - andnöd. - svullen, röd och kliande hud (utslag). - muskelryckningar. - ofta urinträngningar. - onormal eller ...
https://apoteket.se/produkt/strattera-kapsel-hard-80-mg-28-kapsel-kapslar-blister-250920/

*  Atenolol Sandoz tablett 25 mg - Köp direkt på Apoteket

Bröstsmärta. Vanlig dos är mellan 50 mg och 100 mg en gång dagligen. Om du tar 100 mg, kan din läkare be dig att ta denna dos i ...
https://apoteket.se/produkt/atenolol-sandoz-tablett-25-mg-100-x-1-styck-blister-208070/

*  Enalapril comp ratiopharm tablett 20 mg/12,5 mg - Köp på Apoteket.se

Köp Enalapril comp ratiopharm tablett 20 mg/12,5 mg hos Apoteket - Fraktfria alternativ och alla läkemedel i lager. Ditt apotek på nätet
https://apoteket.se/produkt/enalapril-comp-ratiopharm-tablett-20-mg-per-125-mg-30-tabletter-blister-257399/

*  Gadovist injektionsvätska, lösning 1,0 mmol/ml - Handla på Apoteket.se

bröstsmärta. *. svullnad av ansikte, svalg, mun, läppar och/eller tunga (angioödem). *. ögoninflammation (konjunktivit) ...
https://apoteket.se/produkt/gadovist-injektionsvatska-losning-10-mmol-per-ml-10-x-15-milliliter-injektionsflaska-207588/

*  Förmaksflimmer - det är viktigt med behandling | DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar

Är du över 65 år och har känningar av bröstsmärta, trötthet och andfåddhet? Kanske är det lätt att tänka att det hör åldern ...
doktorn.com/artikel/förmaksflimmer-det-är-viktigt-med-behandling

*  Tolterodin Sandoz filmdragerad tablett 2 mg - Beställ på Apoteket.se

Beställ Tolterodin Sandoz filmdragerad tablett 2 mg hos Apoteket - Stort utbud och bra erbjudanden. Handla online eller i butik
https://apoteket.se/produkt/tolterodin-sandoz-filmdragerad-tablett-2-mg-60-tabletter-burk-248768/

*  Latanoprost STADA ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml - Köp tryggt på Apoteket

Förvärrande av befintlig bröstsmärta (angina pectoris) kan förekomma. *. Insjunkna ögon (fördjupning av ögonfåran) ...
https://apoteket.se/produkt/latanoprost-stada-ogondroppar-losning-50-mikrogram-per-ml-3-x-25-milliliter-flaska-248407/

*  Optiray injektions-/infusionsvätska, lösning 320 mg I/ml - Köp direkt på Apoteket

bröstsmärta *. förändringar av hjärtaktivitet uppmätt vid EKG. *. sjukdom som påverkar blodflödet genom hjärnan ...
https://apoteket.se/produkt/optiray-injektions-infusionsvatska-losning-320-mg-i-per-ml-5-x-500-milliliter-flaska-230724/

*  Levitra filmdragerad tablett 5 mg - Köp tryggt på Apoteket

Bröstsmärta. Mycket sällsynta eller ingen känd frekvens: kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare eller frekvens kan ...
https://apoteket.se/produkt/levitra-filmdragerad-tablett-5-mg-12-styck-blister-210328/

*  Arcoxia filmdragerad tablett 120 mg - Beställ på Apoteket.se

andnöd, bröstsmärta eller svullnad av fötter, eller om dessa förvärras. • gulaktig hy eller gulaktiga ögonvitor (gulsot) - ...
https://apoteket.se/produkt/arcoxia-filmdragerad-tablett-120-mg-14-styck-blister-208379/

*  Ondansetron Hexal injektionsvätska, lösning 2 mg/ml - Köp direkt på Apoteket

Hemleverans av Ondansetron Hexal injektionsvätska, lösning 2 mg/ml hos Apoteket - Snabb leverans och trygga betalningar. Ditt apotek på nätet
https://apoteket.se/produkt/ondansetron-hexal-injektionsvatska-losning-2-mg-per-ml-5-x-4-milliliter-ampull-237049/

*  Seretide Evohaler mite inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/50 mikrogram/dos - Köp på Apoteket.se

Köp Seretide Evohaler mite inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/50 mikrogram/dos hos Apoteket - Kvalitetskontroll och trygga betalningar. Ditt apotek på nätet
https://apoteket.se/produkt/seretide-evohaler-mite-inhalationsspray-suspension-25-mikrogram-per-50-mikrogram-per-dos-120-doser-spraybehallare-210656/

*  Femasekvens tablett - Beställ tryggt på Apoteket.se

Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, kollaps eller till och med leda till döden. ...
https://apoteket.se/produkt/femasekvens-tablett-3-x-28-styck-kalenderforpackning-111641/

*  Ovesterin vaginalkräm 1 mg/g - Köp direkt på Apoteket

Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, kollaps eller till och med leda till döden. ...
https://apoteket.se/produkt/ovesterin-vaginalkram-1-mg-per-g-15-gram-tub-57997/

*  Tegretol tablett 100 mg - Handla direkt på Apoteket.se

oregelbunden hjärtrytm, bröstsmärta.. Tjocktarmsinflammation (har rapporterats):. Uppvisar tecken som diarré, buksmärta och ...
https://apoteket.se/produkt/tegretol-tablett-100-mg-100-styck-blister-55861/

*  Equasym Depot kapsel med modifierad frisättning, hård 30 mg - Köp på Apoteket.se

oförklarlig svimning, bröstsmärta eller andfåddhet (kan vara tecken på hjärtproblem).. Om du eller ditt barn får någon av ...
https://apoteket.se/produkt/equasym-depot-kapsel-med-modifierad-frisattning-hard-30-mg-30-kapsel-kapslar-blister-231674/

*  Medikinet tablett 20 mg - Hitta rätt produkt på Apoteket.se

oförklarade svimningar, bröstsmärta, andnöd. (kan vara tecken på hjärtsjukdom). Får du någon av biverkningarna ovan, sök ...
https://apoteket.se/produkt/medikinet-tablett-20-mg-30-tabletter-blister-308447/

Refererad smärta: Refererad smärta (ofta: referred pain) är ett välkänt fenomen vid smärta när smärtstället inte överensstämmer med var sjukdomen eller skadan sitter. "Refererad smärta" är typiskt förknippad med inre organ och det muskuloskeletala systemet, och samtidigt med hyperalgesi.Smärttrappan: Smärttrappan används inom sjukvård för att bedöma vilken läkemedelsbehandling som är lämplig för en specifik smärta.RyggskottSinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.GrillningLöpbandPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.SväljningssvårigheterBröstsmärtaHaller Park: Haller Park är en naturpark i Bamburi, Mombasa, Kenya. Parken ägs av det östafrikanska cementföretaget Bamburi Cement och tidigare har en cementfabrik legat på platsen, vilken medförde att naturlivet försvann.LungkollapsKreatinkinas: Kreatinkinas är ett enzym som katalyserar bildandet av fosfokreatin (PCr) från kreatin och ATP. Fosfokreatin används av muskler som ett kortsiktigt energilager då allt ATP konsumerats.Paramedicin: Paramedicin (av grekiska para: bredvid) är en del av sjukvården som arbetar med alternativ medicin, egentligen medicin "vid sidan om" den konventionella skolmedicinen, som gäller inom den offentliga sjukvården i Sverige.Opioid: Opioider är en grupp substanser med morfinliknande verkningsmekanism, som kan delas in i tre undergrupper; opiater (opiumalkaloider), semisyntetiska och helsyntetiska opioider. De binds vid opioidreceptorer, som finns på cellytorna i framför allt centrala och perifera nervsystemet, och alltså framkallar likartade medicinska effekter som kroppens egna opioidpeptider (till exempel endorfin), men kraftigare.Blodstörtning


angina


  • om du har Prinzmetals angina, vilket är en slags bröstsmärta som orsakas av kramp i hjärtats kranskärl som stödjer hjärtmuskeln. (fass.se)
  • du har en typ av bröstsmärta (angina) som kallas Prinzmetals angina. (apoteket.se)