Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Bukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.AortasjukdomarAortaförträngning: Sammandragning eller åtsnörpning av kroppspulsådern mellan bågen och den nedstigande delen (descendens).Aortabråck: Utbuktning på kroppspulsådern.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Aortabråck, bröst: Utbuktning på någon del av bröstaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går från aortabågen till mellangärdet.ArteriosklerosAneurysm, dissekerande: Särande av artärväggen pga blödning igenom kärlväggens inre hinnor och ut mellan kärlväggens olika skikt. Vanligast i aortan.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Aortabristning: Bristning i aortavävnaden. Kan vara aneurysmbristning eller bristning till följd av fysiskt våld.Aortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Aortainflammation: Inflammation i kroppspulsåderns vägg.Aneurysm, infekterat: Aneurysm uppkommet till följd av förekomst av mikroorganismer i kärlväggen, eller infektion i redan befintliga arteriosklerotiska aneurysm.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Elastin: Ett protein som utgör en stor del av kroppens elastiska vävnader.AterosklerosPolyetylentereftalaterPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Råttor, WistarMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Utvidgning, patologisk: Tillstånd hos en anatomisk struktur, kännetecknat av onormal utvidgning.Marfans syndrom: En autosomal, dominant bindvävssjukdom med onormala drag i hjärtat, ögat och skelettet. Till de kardiovaskulära manifestationerna hör mitralklaffprolaps, aortautvidgning och aortabristning. Andra kännetecken kan vara linsförskjutning, oproportionerligt långa lemmar och förstoring av den hårda hjärnhinnan. Marfans syndrom beror på mutationer i genen som kodar för fibrillin, en huvudbeståndsdel av de extracellulära mikrofibrillerna i bindvävnaden.Kost, aterosklerosframkallandeAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Venae cavaeKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Råttor, inavlade WKYRåttor, Sprague-DawleyAneurysm, falskt: Ett aneurysm där hela kärlväggen är skadad och blödningen begränsas av omgivande vävnad, eventuellt med bildande av en säck som står i förbindelse med artär eller hjärta.Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.Råttor, inavlade SHRHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.TidsfaktorerAortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Kolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.NoradrenalinApolipoproteiner E: Betydelsefulla proteinkomponenter i plasma-VLDL, kylomikroner och en mindre fraktion av HDL, samt av återstående lipoproteiner efter lipoproteinlipasförmedlad, intravaskulär katabolism av triglyceridr ika lipoproteiner. Apolipoprotein E känns igen av LDL- och Apo E-receptorerna. Varje defekt i Apo E-metabolismen leder till ökade plasmahalter av Apo E. Det finns ett starkt samband mellan höga Apo E- nivåer och hyperlipoproteinemi typ III.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.NitroprussidSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Endotel: Ett epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel) och kroppens serösa hålrum.Kateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Ekokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.StentarTakayasus arteritKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Elasticitet: Ett materials egenskap att kunna återta sin ursprungliga form efter distortion.NyckelbensartärAngiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.SammandragningKaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Elastisk vävnadArm-huvudartär: Den första och största artären att grena av från aortabågen. Den försörjer huvudets och halsens högersida samt högerarmen med blod.BehandlingsresultatMöss, inavlade C57BLFörkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.NG-nitroargininmetylesterProteskonstruktionKärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.AortaklaffinsufficiensKolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.RNA, budbärarAortabågesyndrom: Benämning på ett antal sjukdomstillstånd som medför tillslutning av artärerna från aortabågen. Sådana ocklusioner kan orsakas av ateroskleros, artäremboli, syfilitisk eller tuberkulös arterit osv.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Halsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.NjurartärBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Råttor, inavlade stammarHyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Tunica intima15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Aortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Hjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Bukartär: Den pulsåder som utgår från bukaortan och efter en kort sträcka delar sig i vänstra magsäcksartären och lever- och mjältartärerna.GlattmuskelcellerIndometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.SårFörlamning, dubbelsidigPulsatilt flödeDuctus arteriosus: Ett blodkärl hos foster som förbinder lungartären med aorta descendens.Cirkulationsstillestånd, djup hypotermiEndovascular ProceduresReoperationRyggmärgsischemiTorakotomiDesmosin: 4-(4-amino-4-karboxibutyl)-1-(5-amino-5-karboxipentyl)-3,5-bis(3-amino-3-karboxipropyl)pyridinium. En sällsynt aminosyra som finns i elastin och som bildas genom kondensering av fyra lysinmolekyler till en pyridiniumring.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Mekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.EnzymhämmareTromboxanreceptorerMagnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.PrazosinTunica mediaSinus aortaeHjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Pulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.Tarmkäxartär, övre: Ett stort blodkärl som försörjer hela tunntarmen utom den övre delen av tolvfingertarmen. Det förser även blindtarmen, den uppåtgående tjocktarmen och halva tvärgående tjocktarmen med blod. Artären utgår från aortans främre yta, under bukartären, i nivå med den första ländryggskotan.Regionalt blodflödeAlfa-1-adrenerga receptorerDesoxikortikosteron: 21-hydroxipregn-4-en-3,20-dion. En mineralokortikoid. Desoxikortikosteronacetat (DOCA) används för ersättningsbehandling vid Addisons sjukdom.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Epoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.Hålven, nedreNitroglycerinPostoperativa komplikationerNitroargininTjeckoslovakien: Republiken Tjeckoslovakien bildades 1918 av de tjeckiska och slovakiska folk som tidigare ingick i det

*  Webb-TV - Se Trädfotografen, dokumentär om Bae Bien-U i SVT Play

Se Trädfotografen i SVT Play! Trädfotografen handlar om den världsberömda koreanske fotografen Bae Bien-U, särskilt känd för sina landskapsbilder.

*  Eldosesökare | Hole in One | Jula

Underlättar montering av plattor och panel över eldosor. Innehåller sökare, 2 st dosinsatser till apparatdosa ytterdiameter 75 mm, dosinsats till kopplingsdosa med ytterdiameter 85 mm samt dosinsats till takdos ytterdiameter 85 mm.

*  K p Fl tad kabel Kabeltronik 1 x 0.22 mm Svart 250 m hos - Conrad.se Enkelledare

K p Fl tad kabel Kabeltronik 1 x 0.22 mm Svart 250 m hos Conrad.se - Observera, denna text är maskinöversatt. Materialet mPPE mycket liten ytterdiameter och innehåller inget .....

*  K p Fl tad kabel 1 x 0.14 mm Gr Kabeltronik 099260705 250 m hos - Conrad.se Enkelledare

K p Fl tad kabel 1 x 0.14 mm Gr Kabeltronik 099260705 250 m hos Conrad.se - Observera, denna text är maskinöversatt. Materialet mPPE mycket liten ytterdiameter och innehåller inget .....

*  K p Datakabel LappKabel UNITRONIC LiYY 5 x 1 mm 0028705 Gr 100 m hos - Conrad.se Datakabel

K p Datakabel LappKabel UNITRONIC LiYY 5 x 1 mm 0028705 Gr 100 m hos Conrad.se - Observera, denna text är maskinöversatt. LiYY datalinjer har liten ytterdiameter trots stort antal kärnor. .....

*  Ficklampa Briv10W AAA 53-250514 Bygghemma.se

Stort sortiment av produkter från Ficklampa Briv10W AAA (53-250514) hos Bygghemma.se. Handla enkelt och smidigt med hemleverans till hela Sverige. EAN: 7350041026686

*  Hotell Rosa Grand Milano (ITA Milano) - Booking.com

Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione har utsikt över Piazza Fontana i centrala Milano och ligger 2 minuters promenad från Milanos katedral.

*  Relais d' Alsace - Taverne Karlsbrau de Pau - Omdömen om restauranger - TripAdvisor

Relais d' Alsace - Taverne Karlsbrau de Pau, Pau: Se 463 objektiva omdömen av Relais d' Alsace - Taverne Karlsbrau de Pau, som fått betyg 3 av 5 på TripAdvisor och rankas som nummer149 av 337 restauranger i Pau.

*  Chiusa Leonardesca al Ponte delle Gabelle (Milano, Italien) - omdömen

Chiusa Leonardesca al Ponte delle Gabelle, Milano: Läs recensioner av resenärer som du och se professionella bilder på Chiusa Leonardesca al Ponte delle Gabelle i Milano, Italien på TripAdvisor.

*  Hotel Boston (Milano, Italien) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor

Hotel Boston, Milano: Se recensioner, 26 bilder och bra erbjudanden på Hotel Boston, rankat #400 av 428 hotell i Milano och med betyget 2,5 av 5 på TripAdvisor.

*  Dyna Hillerstorp Milano Hög - 9807318 - Bygghemma.se

Stort sortiment av produkter från Dyna Hillerstorp Milano Hög (9807318) hos Bygghemma.se. Handla enkelt och smidigt med hemleverans till hela Sverige. EAN: 7319079873181

*  Dyna Hillerstorp Milano Hög - 9807319 - Bygghemma.se

Stort sortiment av produkter från Dyna Hillerstorp Milano Hög (9807319) hos Bygghemma.se. Handla enkelt och smidigt med hemleverans till hela Sverige. EAN: 7319079873198

*  Dyna Hillerstorp Milano Hög - 98075312 - Bygghemma.se

Stort sortiment av produkter från Dyna Hillerstorp Milano Hög (98075312) hos Bygghemma.se. Handla enkelt och smidigt med hemleverans till hela Sverige. EAN: 7319079875314

*  Deborah Milano

... är ett komplett kosmetikvarumärke där färg, kvalitet och design står i fokus. Produkterna uppdateras ständigt med de senaste färgerna och.

*  I det nya Sverige dras bidragen in för en del… | Petterssons gör skillnad!

Från Marielle Petersons Facebook Höggravid (v38) hjärtpatient (medfött hjärtfel, opererad för aortaförträngning som barn, med vissa kvarstående nedsättningar vilka behandlas medicinskt såsom högt blodtryck, blåsljud, arytmi i synnerhet i samband med fysisk belastning) STÄLLER SIG PÅ BEGÄRAN FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN TILL ARBETSMARKNADENS FÖRFOGANDE PGA ej rätt till fortsatt sjukpenning (tidigare stod det UTFÖRSÄKRAD - vilket tydligen…

*  ISSN: Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till...

ISSN: Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

*  Marfans syndrom, familjevistelse - PDF

Dokumentation nr 419 Marfans syndrom, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska MARFANS SYNDROM Ågrenska arrangerar

*  Valsalva Manövern Vid Träning - Tränarätt.nu

Att vi människor, och alla andra levande varelser för den delen, hela tiden andas är någonting som är en självklarhet. Vi gör det helt naturligt, per autom

*  Doubletree by Hilton Bloomington - Minneapolis South (MN) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor

Doubletree by Hilton Bloomington - Minneapolis South, Bloomington: Se recensioner, 250 bilder och bra erbjudanden på Doubletree by Hilton Bloomington - Minneapolis South, rankat #24 av 42 hotell i Bloomington och med betyget 3,5 av 5 på TripAdvisor.

*  De 10 bästa japanska restaurangerna i Bloomington

Japanska restauranger i Bloomington, Indiana: Se TripAdvisor-resenärernas omdömen om restauranger i Bloomington och sök efter kök, pris, plats och så vidare.

*  Lucky's 13 Pub, Bloomington - Omdömen om restauranger - TripAdvisor

Lucky's 13 Pub, Bloomington: Se 131 objektiva omdömen av Lucky's 13 Pub, som fått betyg 4 av 5 på TripAdvisor och rankas som nummer29 av 227 restauranger i Bloomington.

*  Davanni's Pizza & Hot Hoagies, Bloomington - Omdömen om restauranger - TripAdvisor

Davanni's Pizza & Hot Hoagies, Bloomington: Se 42 objektiva omdömen av Davanni's Pizza & Hot Hoagies, som fått betyg 4 av 5 på TripAdvisor och rankas som nummer59 av 226 restauranger i Bloomington.

*  Agriturismo Le Gore (Montebuono, Italien) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor

Agriturismo Le Gore, Montebuono: Se omdömen, 132 bilder och bra erbjudanden på Agriturismo Le Gore, rankat #1 av 1 Temaboenden i Montebuono och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.

*  Gore Running Jacket Essential 2.0 Windstopper Active Zip off köp och erbjuder, Traininn

Gore Running Jacket Essential 2.0 Windstopper Active Zip off. Längtan efter mångsidighet? Denna passform löparjacka med avtagbara armar , fitness

*  Gore running Mythos 6.0 Singlet köp och erbjuder, Traininn

Gore running Mythos 6.0 Singlet. Konkurrensen visat, extremt lätt och mycket andas ärmlös löpartröja, sval och luftig närmast huden. M, fitness

Clarence Crafoord: Clarence Crafoord, född 28 maj 1899 i Hudiksvall, död 25 februari 1984 i Danderyd, var en svensk läkare och pionjär inom svensk thoraxkirurgi. Crafoord var verksam vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och var överläkare där 1939–1957.Tan (kaninras)Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Elastin: Elastin är ett protein i bindväven som är elastiskt och låter många typer av vävnad i kroppen återfå sin utformning efter att ha blivit utsträcka eller indragna. Det är elastin som ser till att huden återgår till sin normala position efter att den blivit intryckt eller nypt.Polybutylentereftalat: Polybutentereftalat (PBT), är en polymer uppbyggd av buten och tereftalsyra. Polybutentereftalat är en ogenomskinlig, kristallin plast som är styvare än PET.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Antoine Bernard-Jean MarfanHypertoniEkokardiografi: Ekokardiografi eller hjärt-sonografi är en ultraljudsbaserad medicinsk undersökningsmetod för att studera hjärtat. Tekniken ger en omedelbar avbildning av hjärtat i olika vyer som kan sparas som stillbilder eller rörliga sekvenser.Takayasus sjukdomDeformation: Deformation är i fysiken en kropps avvikelse från viloläget genom inverkan av en viss kraft. Den påverkande kraften leder ofta till en förändring av kroppens form, en förändring som dock inte alltid är permanent.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.Aortainsufficiens: Aortainsufficiens är en typ av hjärtfel där blodflödet i aortan påverkats. En stor del av hjärtats blod pumpas fram och tillbaka mellan aorta och vänster kammare och hjärtmuskulaturen växer kompensatoriskt till sig.Kolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.Tunica intima: Tunica intima är det innersta lagret i blodkärlens och lymfkärlens vägg. Under dessa kärls tidiga utvecklingsskeden utgörs väggen endast av ett enkelt lager hinnformiga epitelceller och denna enkla byggnad bibehålls under hela livet hos kärlens finaste perifera förgreningar, hos blod- och lymfkapillärerna.Afterload: Afterload innebär inom kardiologin det tryck som hjärtat måste övervinna för att fickklaffarna ska öppnas.Medfödda hjärtfel: Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för olika medfödda defekter i hjärtat och de stora blodkärlen.Tolvfingertarm: Tolvfingertarmen eller duodenum är den första av tunntarmens tre delar. Som namnet avslöjar är den lika lång som 12 fingrar är breda, eller närmare 25 cm.