Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.TryckBlodtrycksmätning: Metoder för mätning av blodtrycket.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Ambulant blodtrycksmätning: Metod för kontinuerlig mätning av blodtrycket under normala, dagliga aktiviteter. Den tillåter en kvantitativ analys av ett högt blodtryck över ett längre tidsintervall och gör det lättare både att sä rskilja olika typer av högt blodtryck och att följa effektiviteten av behandling.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Blodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Hydrostatiskt tryckBlodtrycksmonitorer: Apparater för kontinuerlig mätning och visning av artärtrycket.SystoleHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Diastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).Blodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.Intrakraniellt tryck: Tryck inuti skallutrymmet. Det påverkas av hjärnmassan, cirkulationssystemet, cerebrospinalvätskeflödet och skallens styvhet.ReninIntraocular PressureRåttor, inavlade SHRArterial PressurePulsTransduktorer, tryckKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.TidsfaktorerSympatiska nervsystemetDygnsrytm: Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.VentryckAtmosfäriskt tryck: Trycket vid någon given punkt i atmosfären.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Lufttryck: Det tryck per ytenhet som luften utövar på varje yta den är i kontakt med. Används huvudsakligen i samband med lufttryck i avgränsade utrymmen.SfygmomanometrarHjärt-kärlsjukdomarHjärt-kärlsystemet: Kroppens blodcirkulationssystem.Hypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.Baroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. Koksalt i kosten: Natriumklorid som livsmedelstillsats.Prospektiva studierRiskfaktorerRåttor, inavlade WKYKost, saltfattig: Föda som är fattig på natriumklorid (koksalt). Sådan diet föreskrivs ibland vid högt blodtryck och vid ödemtillstånd.Natrium i kostenHjärtkammartryck: Trycket i en hjärtkammare. Kammartryckvågor kan mätas i det slående hjärtat via kateterisering eller beräknas med hjälp av avbildningsteknik (t ex dopplerekokardiografi). Informationen är användbar för utvärdering av funktionerna hos hjärtmuskulaturen, klaffarna och perikardiet (hjärtsäcken), särskilt tillsammans med samtidig mätning av andra tryck (i t ex aorta eller förmak).Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Regionalt blodflödeKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.ACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.Kroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Renin-angiotensinsystemTryckreceptorerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Centralt ventryck: Ventrycket mätt vid höger förmak med hjälp av en kateter genom armbågsvenen till den övre hålvenen och som är ansluten till en tryckmätare.NoradrenalinDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.NormalvärdenVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Hydroklortiazid: Ett tiaziddiuretikum som ofta anses som ursprungspreparatet i denna klass. Det minskar återupptaget av elektrolyter från njurkanalerna. Detta leder till ökad utsöndring av vatten och elektrolyter, så som natrium, kalium, klor och magnesium. Medlet har används för behandling av ett flertal tillstånd, bland vilka är ödem, högt blodtryck, diabetes insipidus och hypoparatyroidism.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.RegressionsanalysRåttor, Sprague-DawleyTelemetriAldosteron: (11-beta)-11,21-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al. Ett hormon som utsöndras av binjurebarken och ingår i regleringen av elektrolyt- och vattenbalansen genom att öka retentionen av natrium och utsön dringen av kalium i njurarna.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärt-kärlfysiologi: Funktioner och aktiviteter i hjärt-kärlsystemet som helhet eller i någon del av det.Pulmonellt inkilningstryckHjärtkammarförstoring, vänstersidig: Utvidgning av hjärtats vänstra kammare. Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Age FactorsKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Hypertoni, renovaskulär: Högt blodtryck till följd av blockerad eller hoptryckt njurartär.NatriumDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.FetmaUrbefolkningen i AfrikaAutonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.BehandlingsresultatKaptopril: En kraftfull och specifik blockerare av peptidyldipeptidas A. TetrazolerHypotoni, ortostatisk: Blodtrycksfall vid ändrat kroppsläge till stående eller vid orörlig, stående ställning.Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.NatriuresCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Tänjbarhet: Mått på töjbarheten hos en kammare, som t ex en lunga (lungtänjbarhet) eller urinblåsan. Tänjbarheten anges som volymförändring per tryckenhetsförändring.Amlodipin: 2-((2-aminoetoxy)metyl)-4-(2-klorofenyl)-1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyridindikarboxylsyra, 3-etyl-5-metylester. En långtidsverkande dihydropyridinkalciumkanalblockerare som är effektiv vid behandling av angina pectoris och högt blodtryck.Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Atenolol: 4-(2-hydroxi-3-((1-metyletyl)amino)propoxi)bensenacetamid. En kardioselektiv betaadrenoblockerare med egenskaper liknande dem hos propranolol, men utan någon negativ inotrop effekt.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.NjurcirkulationAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.PrehypertensionAlbuminuri: Förekomst av albumin i urinen.Urindrivande medel: Medel som påskyndar utsöndringen av urin genom sin verkan på njurfunktionerna. Syn. diuretika.ReflexAndningMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Angiotensin II-typ 1-receptorblockerarePrevalensOsmotiskt tryckHalsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Desoxikortikosteron: 21-hydroxipregn-4-en-3,20-dion. En mineralokortikoid. Desoxikortikosteronacetat (DOCA) används för ersättningsbehandling vid Addisons sjukdom.Råttor, WistarAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Typ 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Enalapril: En ACE-hämmare som används för behandling av högt blodtryck.Glomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Pulsatilt flödeTryckmätning: Mätning av tryck eller spänning i vätskor eller gaser med en tryckmätare.Losartan: En angiotensin typ 1-receptorantagonist med blodtryckssänkande verkan, genom minskad pressoreffekt av angiotensin II.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.White Coat HypertensionPeptidyl-dipeptidas AKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.LBNP: Yttre dekomprimering av kroppens nederdel. Tekniken används för att studera ortostatisk intolerans och verkan av tyngdkraft och acceleration, för att åstadkomma simulerad blödning vid fysiologiska studier, att undersöka hjärt-kärlfunktion och för att minska påfrestningar på buken i samband med förlossning.Angiotensinogen: Ett alfa-globulin, av vilket ett fragment på 14 aminosyror omvandlas av renin till angiotensin I, som är en inaktiv prekursor till angiotensin II.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Urbefolkningen i EuropaJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.ElektrokardiografiLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Slumpmässig fördelningFetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.RiskbedömningPrediktivt värde av testerKarotissinus: Utvidgningen på den gemensamma halsartären vid förgreningen till den yttre och inre halsartären. Den innehåller baroreceptorer, som vid stimulering ger sänkt puls, kärlvidgning och blodtrycksfall.HjärtförstoringSyrgasPropranololKalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Positive-Pressure RespirationMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.RygglägeKontinuerligt positivt luftvägstryck: En teknik för andningsbehandling, hos antingen spontant andande patienter eller mekaniskt ventilerade, med vilken man upprätthåller ett kontinuerligt överatmosfäriskt tryck i andningsvägarna med hjälp av komprimerad luft.Metabola syndromet X: Ett kluster av metabola riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes mellitus typ 2. De främsta kännetecknen för metabola syndromet X är bukfett, aterogen dyslipidemi, högt blodtryck, hyperglykemi, insulinresistens, inflammatorisk benägenhet och protrombotiskt tillstånd.Valsalvas manöverOrganstorlekNatriuretisk förmaksfaktor: ANF. Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på ca 20 aminosyror.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.ProteinuriaEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.PerindoprilNG-nitroargininmetylesterNitroprussidVascular StiffnessGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Hydralazin: Ett direktverkande, kärlvidgande medel som används för behandling av högt blodtryck.Likvortryck: Trycket i cerebrospinalvätskan uppmätt med tryckmätare vid lumbalpunktion, hjärnventrikelpunktion eller cisternpunktion. Trycket inuti skallen benämns intrakraniellt tryck.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Fotopletysmografi: Pletysmografisk mätning, där intensiteten hos ljus som reflekteras från hudytan och de därunder belägna röda blodkropparna används för att bestämma blodvolymen i mätområdet. Det finns två typer, transmissionsmetoden och reflektansmetoden.Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl: Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Homeostas: Ett tillstånd av balans och stabilitet i en organisms inre miljö.Klonidin: En alfa-2-adrenerg agonist som passerar blod-hjärnbarriären. Klonidinets huvudsakliga verkan består i att reducera den sympatiska spänningen, vilket leder till minskat diastoliskt och systoliskt tryck och lägre puls. Det har också perifer verkan, vilken kan vara orsaken till den övergående blodtrycksstegring som kan ses vid snabb, intravenös tillförsel.Sodium Chloride Symporter InhibitorsElasticitet: Ett materials egenskap att kunna återta sin ursprungliga form efter distortion.Angiotensin-typ 1-receptorHjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Råttor, inavlade stammarKönskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Angiotensin Receptor AntagonistsKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Ganglieblockerande medel: Medel som främst verkar genom att stoppa nervsignalöverföringen via nikotinreceptorer på autonoma postganglienervceller. Eftersom de har så bred verkan, omfattande blockering av både sympatiska och parasympatiska system, har de i terapeutiskt bruk till stor del ersatts av mer specifika läkemedel. De används dock fortfarande för blodtrycksreglering hos patienter med dissekerande aortaaneurysm och för att sänka blodtrycket under operationer.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Urinutsöndring: Syn. diures.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.BlodcirkulationUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.NifedipinNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Metyldopa: En alfa-2-adrenerg agonist med såväl central som perifer nervsystemverkan. Dess främsta kliniska användningsområde är som medel mot högt blodtryck.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.NjurartärAntropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.Retrospektiva studierSlaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Lisinopril: En oralt verkande ACE-hämmare som använts för behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt.Råttor, inavlade DahlPropanolaminerIndapamid: Ett sulfamyldiuretikum med ungefär 16 gånger så kraftig effekt som furosemid. Det har även visat sig vara effektivt mot högt blodtryck.Kroppslängd: Avståndet mellan fotsulan och hjässan i rakt stående kroppsställning.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Resultats reproducerbarhetLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.ElektrolyterDiabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.

*  Mattias - MOD

Läkaren skrev ut medicin, men jag nämnde att jag även önskade att de skulle ta ett blodtryck bara för att vara på säkra sidan. ...

*  EM=elsamariannes: februari 2014

Efter halva tiden damp mitt blodtryck i botten igen, jag fick gå ut och sätt mig. Så fort jag reste mig så fick jag det där ... Får nog ta och kolla upp mitt blodtryck. Kanske ligger en förkylning o spökar? Eller så är det så helt enkelt så, att det där ...

*  Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa - PDF

Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största ... Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som ... 1 Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa. 2 Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den ... Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om ...

*  GeddFish ♥: Varför så brått, egentligen?

Skönt att ditt blodtryck var bra!. Tråkigt att gå till doktorn, men måste man så måste man.. Jag tänkte på det där att stanna ... Fint att ditt blodtryck var bra, för det är viktigt har jag förstått. Jobbigt för er med dessa besök hos läkare, men jag ... Alltså blodtryck - och det var skönt!. Ganska bra att gå till distriktssköterskan, hon är ju nästan lite doktor nuförtiden och ...

*  Den magiska rödbetan

... ämnen som sänker blodtryck, förbättrar cirkulation, minne och potens samt ökar ork, styrka och kondition. Karolinska ... ... Orsaken är att rödbetan innehåller ämnen som sänker blodtryck, förbättrar cirkulation, minne och potens samt ökar ork, styrka ...

*  Alternativmedicin Forum Höja blodtrycket

Forskning visar att blodtrycket sänks med Floating men min erfarenhet säger att de med extremt lågt blodtryck inte får lägre. ... Floating säger också att kroppen kommmer i balans och läker sig själv vid viktlöshet så det kan ju tänkas att ditt blodtryck ...

*  Effekt av Valsalva-manövern på Blodtryck - Idoexist Kunskap

Effekt av Valsalva-manövern på Blodtryck Valsalva-manövern används av många skäl, bland annat att utjämna örat tryck efter ...

*  Artikel: Högt blodtryck - Healthcare forum

Artikel: Högt blodtryck. Healthcare 09 okt 2015, 02:08 Högt blodtryck ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I vissa fall ... Du kan även göra mycket själv för att sänka högt blodtryck. Läs hela artikeln ...

*  8. Blodtryck - DELSBO online en hemsida från Delsbo

Blodtryck är det tryck som hjärtat använder för att pumpa runt blode... ... Riktigt höga blodtryck behöver ibland medicineras när de upptäcks.. Det finns flera olika mediciner som ibland oxå kombineras, ... Måttligt förhöjda blodtryck kan man under en tid kontrollera flera gånger och med vissa metoder försöka få ordning på. ... Var femte svensk beräknas ha högt blodtryck.. Orsakerna är bl a ärftlighet, rökning, övervikt, alkohol, stillasittande och ...

*  Den magiska rödbetan - sänker blodtryck, skyddar kärlen och motverkar demens | Kropp & själ

Orsaken är att rödbetan innehåller ämnen som sänker blodtryck, förbättrar cirkulation, minne och potens samt ökar ork, styrka ... Orsaken är att rödbetan innehåller ämnen som sänker blodtryck, förbättrar cirkulation, minne och potens samt ökar ork, styrka ... "Eva Stenberg har hålligt sitt blodtryck i schack i fem år med ett litet glas rödbetsjuice per dag." ...

*  När kan man drabbas av havandeskapsförgiftning? - Gravid.se

Upptäcks äggvita eller högt blodtryck kan detta vara tecken på havandeskapsförgiftning och då får man träffa läkare. Läkaren ...

*  Blodtryck efter kranskärlsoperation - Netdoktor

Nej dit blodtryck påverkas ej av operationen. Efter operationen kommer dit blodtryck att vara som tidigare. Sexförmågan kan ... Högt blodtryck, fetma och rökning orsakar flest dödsfall i världen Artikel. * Experten Anders G Olsson kommenterar nya studier ... Slutligen, ditt blodtryck är för högt och du bör få behandlad det före operationen. Riktlinjer för behandlingen är ett ... Blodtryck efter kranskärlsoperation. Jag är en man på 63 år och ska snart genomgå en kranskärlsoperation. ...

*  LIBRIS - Högt blodtryck /

Högt blodtryck / av Bertil Hood Hood, Bertil, 1917- (författare) [Ny uppl.]. Stockholm : Skandia, 1978. Svenska 30, [1] s.. ...

*  Högt blodtryck? Det här kan du göra åt det | Hälsoliv

... är högt blodtryck? Är det farligt? Och vad kan man göra för att nå ett normalt blodtryck Svaren får du här. ... Högt blodtryck vanligare bland äldre kvinnor. Bland yngre och medelålders är högt blodtryck vanligare hos män. Hos äldre är det ... Högt blodtryck är ingen sjukdom i sig. Ett måttligt förhöjt blodtryck är snarare ett tillstånd som innebär en ökad risk - ... LÄS MER: Slumra dig till ett bättre blodtryck. Ofta högt blodtryck vid typ 2-diabetes. Ungefär två av tre personer med typ 2- ...

*  Värmebehandling av nerver - ny metod mot högt blodtryck - Akademiska sjukhuset

... introduceras på Akademiska för behandling av högt blodtryck. Målgruppen är patienter som... ... Värmebehandling av nerver - ny metod mot högt blodtryck. Pressmeddelande • Feb 05, 2013 13:40 CET ... En grupp som kan bli hjälpta av den nya metoden är bland annat patienter med typ 2-diabetes och svårbehandlat högt blodtryck. ... Värmebehandling av nerver i njurarna, så kallad renal denervering, introduceras på Akademiska för behandling av högt blodtryck ...

*  Carina har högt kolesterol och högt blodtryck - Netdoktor

Ändå fick hon för några år sedan beskedet att hon har både högt blodtryck och högt kolesterol. ... Högt blodtryck orsakar inte i sig högt kolesterol, men ofta hänger de båda ihop. Var och en för sig ökar de risken för att ... Pappa hade skyhögt blodtryck. Han fick massor med mindre proppar och sedan en stor hjärtinfarkt som han dog av. Jag har hela ... Carina har högt kolesterol och högt blodtryck. Carina har hela livet ätit sunt och motionerat. Ändå fick hon för några år sedan ...

*  Fullkorn sänker blodtryck och vikt

... Att äta fullkornsprodukter har stor effekt på blodtrycket och reglerar aptiten. Det ...

*  Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck

Högt blodtryck är den viktigaste modifierbara riskfaktorn för kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet. Förekomsten ökar i de ... Tillstånd:Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck. Åtgärd:Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med ... Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck och Rådgivande samtal med särskild ... åtgärden specifikt för personer med högt blodtryck. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det ...

*  Sund.nu - Blåbär förebygger insulinresistens och högt blodtryck

Blåbär förebygger insulinresistens och högt blodtryck. Om du har diabetes eller högt blodtryck i släkten så kan du enkelt ... Blåbär kan förebygga insulinresistens, som är förstadiet till diabetes typ 2, och förhinda högt blodtryck. Det visar forskning ... I en annan studie vid Oklahama State University konstaterade forskarna att patienter med redan högt blodtryck sänkte sitt ... Många patienter blir beroende av medicin för att hålla blodtrycket stabilt, men alla lyckas inte kontrollera sitt blodtryck med ...

*  Gener med koppling till högt blodtryck har upptäckts | forskning.se

... har funnit 31 nya regioner i arvsmassan med koppling till blodtryck och tre gener med stor påverkan på reglering av blodtryck. ... i en av världens hittills största genetiska studier kring blodtryck.Forskare ... i en av världens hittills största genetiska studier kring blodtryck. ... Forskare har funnit 31 nya regioner i arvsmassan med koppling till blodtryck och tre gener med stor påverkan på reglering av ...

*  ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB) vid typ 1-diabetes hos vuxna med mikroalbuminuri utan högt blodtryck...

Typ 1-diabetes hos vuxna med mikroalbuminuri utan högt blodtryck. Intervention/Insats:. ACE-hämmare eller ... ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB) vid typ 1-diabetes hos vuxna med mikroalbuminuri utan högt blodtryck ... ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB) vid typ 1-diabetes hos vuxna med mikroalbuminuri utan högt blodtryck ...

*  Angelas dagbok: Blodtryck

Blodtryck. NÄR JAG SLUTADE röka för en herrans massa år sedan, åtta tror jag bestämt att det är, så fick jag en massa elände ... Bland annat högt blodtryck.. Det innebar att jag fick medicin som skulle tas varje dag livet ut. Det gjorde jag också och ... Nej, nu ska sluta med denna minneskavalkad som kom över mig bara för att jag varit "duktig" och mätt mitt blodtryck för nu ska ...

*  Högt blodtryck-arkiv - MediCheck

Ny behandlingsform mot högt blodtryck i sikte Forskaren Peder Olofsson och hans kollegor vid Karolinska Institutet har upptäckt ... e-hälsa Fredrik Levin Gabriel Wikström Hashimoto Hjärt-kärlsjukdomar Hjärtflimmer Hjärtsjukdomar Hypotyreos Högt blodtryck IBS ...

*  Lågt blodtryck - Medicinen - PAH iFokus

Lågt blodtryck - Jag är normalt en lågtryckare men nu pga medicinering så blir det ännu lägre. Har någon annan de ... ... När jag såg filmen hajen för första gången tror jag att samtliga hade högt blodtryck efter första hajscenen! Du får köra något ... Skämt åsido men det känns ju inte bättre om du får medicin mot för lågt blodtryck också! ...

Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.HypertoniÖdemDiastoleHypotoniRenin: Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker. Renin omvandlar angiotensinogen i blodplasma till Angiotensin I.Ögontryck: Ögontryck, eller intraokulärt tryck (IOP, intra ocular pressure), är det tryck som finns inuti ett öga. Ett högt tryck i ett öga förknippas ofta med glaukom (grön starr) där de flesta som drabbas av ögonsjukdomen brukar ha ett högre tryck än det normala.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Midnatt: Med midnatt avses i dagligt tal klockslaget 00:00 eller 24:00, då ett dygn övergår till nästföljande dygn, eller tiden kring detta klockslag.Barograf: Barograf (av baro och grekiska gra'pho) är en registrerande barometer.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.BallongHemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.AliskirenBaroreceptor: Baroreceptorer, tryckreceptorer, är en typ av mekanoreceptorer som indirekt känner av blodtrycket. Dessa finns lokaliserade i karotisbulben halspulsådern (sinus caroticus) och i aortabågen (arcus aortae).Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Telemetri: Telemetri (av grekiskans 'tele' och 'metros') betyder egentligen fjärrmätning. Telemetri är trådlös överföring av mätdata från ett mätobjekt.KennelklubbInternational Obesity Task Force: International Obesity Task Force (IOTF) är en internationell organisation som bekämpar fetma. IOTF har sitt kontor i London och har bland annat tagit fram en tabell för barnfetma kallad isoBMI.Tetrazol: Tetrazol är en kväveheterocyklisk förening med summaformeln CN4H2. Tetrazoler har ej påträffats i naturen.BlodtrycksfallATC-kod C09: Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet: ==C09A ACE-hämmare==Blodsockermätning: Blodsockermätning eller glukosmätning, det vill säga mätning av nivån blodsocker (glukos) i blod, sker för att studera en persons blodsockerreglering, t.ex.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".


yrsel

 • Kontakta vårdcentralen om du får tydliga eller återkommande besvär av lågt blodtryck, som yrsel eller svimningskänslor. (fragaapotekaren.se)

flesta

 • I de flesta fall går det inte att peka på en enda enskild orsak till högt blodtryck. (docplayer.se)
 • Fysisk aktivitet som behandling i samband med högt blodtryck De flesta studier visar att träning vid procent av maximal syreupptagningsförmåga (kondition), sänker blodtrycket minst lika bra som mer intensiv träning. (docplayer.se)
 • Lågt blodtryck är i de flesta fall helt ofarligt och kräver inte någon behandling. (fragaapotekaren.se)
 • De flesta som har lågt blodtryck har inte några symtom. (fragaapotekaren.se)

tidigare

 • MEN här så blev jag och må riktigt dåligt, jag har, som jag berättat tidigare VÄLDIGT lågt blodtryck och när jag får lov att stå länge så tja då svimmar jag och det gick verkligen jättesnabbt för det enda jag minns av när jag svimmade var att jag försökte hålla i någon och sedan vaknade jag över att jag låg ned på en liten säng som fanns i ett rum mittemot. (webblogg.se)
 • Efter operationen kommer dit blodtryck att vara som tidigare. (netdoktor.se)

finns

 • Fysisk aktivitet för att förebygga högt blodtryck En mängd undersökningar visar att det finns ett klart samband mellan låg fysisk aktivitet och ökad risk för att utveckla högt blodtryck. (docplayer.se)
 • Ja, Risperdal kan ge lågt blodtryck, det finns upptaget som en mindre vanlig biverkan. (fragaapotekaren.se)

behandlas

 • Men högt blodtryck kan både förebyggas och behandlas, med fysisk aktivitet. (docplayer.se)

sjukdomar

 • 2 Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt. (docplayer.se)