Blodkoagulationstester: Laboratoriemetoder för utvärdering av blodlevringsmekanismen hos en person.Blodkoagulation: Den serie av processer som äger rum när blodets många koagulationsfaktorer samverkar och slutligen leder till bildandet av en olöslig fibrintromb. Förloppet kan indelas i tre steg: 1) aktivering av de n inre och yttre protrombinkonverteringsprocessen; 2) bildande av trombin; 3) bildande av stabila fibrinpolymerer.Partiell tromboplastintidTrombelastografiBlodkoagulationsstörningar: Blödnings- och trombostillstånd till följd av onormala blodkoagulationsförhållanden, vilka i sin tur kan bero på koagulationsproteinrubbningar, trombocytrubbningar, blodproteinrubbningar eller närings brister.ProtrombintidBlodkoagulationsfaktorer: Endogena ämnen, vanligen proteiner, som ingår i blodkoagulationsprocessen.Disseminerad intravasal koagulation: Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av ett reducerat antal element som ingår i blodkoagulationen, beroende på att de brukas i utbredd trombbildning i blodkärlen. Blodproppsbildningen kan uppstå till följd av en rad störningar. I ett framskridet stadium förekommer omfattande blödningar.TrombintidFibrinogen: Plasmaglykoprotein som koagulerar av trombin och som består av en dimer av tre icke identiska par av polypeptidkedjor (alfa, beta och gamma), hoplänkade med disulfidbindningar. Fibrinogenlevring är en sol-gelförändring som utgörs av en komplex molekylär process. Medan fibrinogen spjälkas av trombin och bildar polypeptid A och B, ger andra enzymers proteolytiska verkan olika nedbrytningsprodukter av fibrinogen.Hydroxyethyl Starch DerivativesProtrombinTromboplastinBlodstillande medel: Preparat som stoppar blodflödet. Absorberande hemostatika stoppar blödning antingen genom att bilda ett konstgjort koagel eller genom att fungera som mekanisk matris som medverkar till koagulation när den påförs det blödande stället. Dessa medel verkar bäst på kapillär nivå och är inte effektiva när det gäller att stilla blödning från artärer eller vener med mer betydande blodtryck.Lupuskoagulationshämmare: En antikropp mot fosfolipider, påvisad i samband med systemisk lupus erythematosus, antifosfolipidsyndromet och ett antal andra sjukdomstillstånd, samt hos friska individer. In vitro stör antikroppen konverteringen av protrombin till trombin och förlänger tromboplastintiden. In vivo har den en koagulationsfrämjande effekt, som leder till blodproppar i huvudsakligen de stora blodkärlen. Den ger vidare upphov till graviditetskomplikationer som fosterdöd och spontan abort, samt ett antal olika hematologiska och neurologiska komplikationer.TrombinBarnmisshandelssyndrom: Skador till följd av upprepat fysiskt våld mot barn från föräldrar eller vårdnadshavare.Blodstillning: Den process som spontant stoppar blodflödet från kärl som leder blod under tryck. Till den bidrar sammandragning av kärlen, hopklumpning av blodkroppar (t ex erytrocytaggregation) och blodkoagulering.BlodkomponenttransfusionFlebotomi: Metoder för provtagning av venblod för diagnosändamål eller för behandling av vissa blodsjukdomar, som t ex erytrocytos, hematokromatos, äkta polycytemi och porfyri (porphyria cutanea tarda).Faktor Xa: Den aktiverade formen av faktor X som ingår i såväl den inre som yttre blodkoagulationsprocessen. Den katalyserar omvandlingen av protrombin till trombin tillsammans med andra kofaktorer.Blodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Faktor VII: Ett värme- och lagringsstabilt plasmaprotein som aktiveras av vävnadstromboplastin till att bilda faktor VIIa i den yttre blodkoaguleringsprocessen. Den aktiverade formen katalyserar därpå aktivering av faktor X till Xa.Faktor X: En lagringstålig koagulationsfaktor av glykoprotein som kan aktiveras till faktor Xa både i inre och yttre koagulationsprocesser. Brist på faktor X (ibland kallad Stuart-Prower-faktorbrist) kan ge upphov till en systemisk koagulationsrubbning.TrombocytantalFaktor IX: Lagringsstabil blodkoagulationsfaktor med inre verkan. Dess aktiverade form, IXa, bildar komplex med faktor VIII och kalcium på blodplättsfaktor 3 så att faktor X aktiveras till Xa. Brist på faktor IX leder till hemofili B (Christmas sjukdom). Syn. hemofili B-faktor; Christmas faktor.Faktor VIIa: Den aktiverade formen av koagulationsfaktor VII. Den aktiverar faktor X i den yttre blodkoaguleringsprocessen.Faktor XIII: Ett fibrinstabiliserande plasmaenzym (i gruppen transglutaminaser) som aktiveras av trombin och kalcium till att bilda faktor XIIIa. Det har en viktig, stabiliserande roll vid bildandet av den fibrinpolymer (blodkrusta) som utgör ändledet i hela koagulationsprocessen.PlasmaHelblodskoagulationstid: Tiden det tar för helblod att visa tecken på levring.Heparin: En mycket sur mukopolysackarid, bestående av lika delar sulfaterad D-glukosamin och D-glukuronsyra med sulfaminbryggor. Molekylvikten kan variera från sex- till tjugotusen. Heparin finns och produceras i lever, lungor, mastceller osv hos ryggradsdjur. Dess funktion är inte klarlagd, men det används för att förhindra blodlevring in vivo och in vitro, i form av olika salter.Faktor XIa: Den aktiverade formen av faktor XI. I den inre koagulationsprocessen aktiveras faktor XI till att bilda XIa av faktor XIIa i närvaro av kofaktorn högmolekylviktskininogen (HMWK). Därpå aktiverar faktor XIa faktor IX att bilda IXa i närvaro av kalcium.Faktor VIII: Blodkoagulationsfaktor VIII, en antihemofilifaktor som utgör en del av faktor VIII/von Willebrandfaktorkomplexet. Faktor VIII produceras i levern och har sin verkan i den inre koagulationsprocessen. Den tjänar som kofaktor vid faktor X-aktivering, vilken påtagligt förstärks genom små mängder trombin.Fibrinolys: Den naturliga, enzymatiska upplösningen av fibrin.Blodprovstagning: Tagande av en mindre blodmängd, i form av kapillärprov eller venprov, för undersökning av innehåll av mängden celler, kemiska ämnen, gaser eller andra beståndsdelar. Analysen kan göras mikroskopiskt, kemiskt eller biologiskt.Blodcellsantal: Antal leukocyter och erytrocyter per enhetsvolym i ett prov med venöst blod. En fullständig blodcellsräkning omfattar dessutom mätning av hemoglobin, hematokrit och erytrocytindex.Blödning: Läckage av blod från blodkärl.Blodkoagulationsfaktorhämmare: Oftast endogena ämnen, som hämmar blodkoagulationen. De kan påverka ett eller flera enzym i koagulationsprocessen. Sammantaget kan de också hämma enzymer i andra processer än blodkoagulationen, som t ex enzymer i komplementsystemet, i fibrinolysenzymsystemet, i blodcellerna, samt i bakterier.Koagulantia: Exogena substanser som används för att främja blodkoaguleringen. De endogena blodkoaguleringsfaktorerna betraktas som koagulantia endast när de ges som läkemedel.Antitrombin III: Ett alfa-2-glykoprotein som står för huvuddelen av antitrombinverkan i normal plasma och som även hämmar flera andra enzym. Det kallades tidigare antitrombin II (AT II), vilket visat sig vara identisk t med AT III. Antitrombin III-defekt leder till tromboemboli. Det ingår i serpinfamiljen.Protein CFaktor V: Värme- och lagringslabilt plasmaprotein som påskyndar omvandlingen av protrombin till trombin vid blodkoagulation. Detta åstadkoms genom att faktor V bildar komplex med faktor Xa, fosfolipid och kalcium (protrombinaskomplex). Brist på faktor V leder till Owrens sjukdom.Faktor IXa: Den aktiverade formen av faktor IX. Aktiveringen sker via en inre process genom aktivering av faktor XIa och kalcium eller via en yttre process genom aktivering av faktor VIIa, tromboplastin och kalcium. Faktor IXa medverkar till att faktor X aktiveras till Xa genom att spjälka arginyl-leucinpeptidbindningen i faktor X.

*  Protaminsulfat LEO Pharma injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml - Köp på Apoteket.se
Det rekommenderas att dosering med protaminsulfat ska vägledas av blodkoagulationstester. Aktiverad partiell tromboplastintid ( ... Dosen bör bestämmas efter resultat av blodkoagulationstester. Aktiverad partiell tromboplastintid (APTT), "activated clotting ...
  https://www.apoteket.se/produkt/protaminsulfat-leo-pharma-injektions-infusionsvatska-losning-1400-anti-heparin-ie-per-ml-5-x-5-milliliter-ampull-219582/

Heparin: Heparin är en polysackarid av glykosaminoglykantyp som hindrar blod från att koagulera genom att öka effektiviteten hos antitrombin III, ett protein som hämmar thrombin som krävs för koagulering. Ämnet används inom sjukvården för att göra ytor blodkompatibla och som injektion för att lösa upp eller förhindra blodproppar.Blödningsrubbningar: Blödningsrubbningar, synonymt med blödarsjuka som ett vidare begrepp, är fel på blodets förmåga att koagulera, vilket leder till inre och yttre blödningar. Blödningsrubbningar kan orsakas av genetiska defekter, som hemofili, von Willebrands sjukdom och den mycket ovanliga sjukdomen Glanzmanns trombasteni.Voluven: Voluven är ett plasmaersättningsmedel och tillverkas av Fresenius Kabi. De aktiva substanserna är hydroxietylstärkelse och natriumklorid.Brat: Brat (vanligen med engelskt uttal: ) har olika innebörd på svenska och engelska trots att det är ett lånord från det senare språket. På svenska är det en (oftast pejorativ) beteckning på ungdomar och unga vuxna personer från överklassen med en utmärkande kläd- och livsstil och attityd.Venöst blod: Venöst blod är blod som har lämnat sitt syreinnehåll till kroppens vävnader och därför är syrefattigt. Det venösa blodet som är på väg tillbaka till hjärt-lungsystemet är mörkare rött än det syrerika, mer ljusröda arteriella blodet som är på väg bort från hjärt/lungsystemet.Antikoagulantia: Antikoagulantia eller blodförtunnande läkemedelhttp://www.1177.Vävnadsfaktor: Vävnadsfaktor (Faktor III) deltar i blodkoagulering genom att binda och aktivera Faktor VII och startar därmed koagulationen i det externa systemet. Vävnadsfaktor finns i alla kroppens vävnader, framför allt i hjärna och lungor.Blodkropp: Blodkroppar, hematocyter, är de olika typer av celler som bildas genom hematopoes, och som flyter i blodet. Blodkroppar är av tre olika slag och har olika funktioner:Antitrombin: Antitrombin (förkortas AT) är ett glykoprotein som har en viktig koagulations-hämmande uppgift. Polysackariden heparin underlättar för antitrombin att binda till trombin som därmed inaktiveras.Drotrecogin alfa: Drotrecogin alfa är ett läkemedel (Xigris) för kliniskt bruk av svår sepsis. Läkemedlet består av det kroppsegna protein C som reglerar koagulationen.