Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Lymfkärl: Rörformade kärl, genom vilka transporteras lymfa och lymfocyter.NäthinnekärlKärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.Kärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.EndotelcellerVaskulär endotelcellstillväxtfaktor AKapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.PericyterGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.SurvivorsLymfatiska systemet: Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.Angiogeneshämmare: Medel och endogena substanser som motverkar nybildning av blodkärl.Allantois: Ett embryonalt bihang (navelblåsan; urinsäcken) hos kräldjur, fåglar och däggdjur. Hos människan utvecklas det till urinblåsan, och dess blodkärl till dem i navelsträngen.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Lymfangiogenes: Lymfkärlsbildning.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Regionalt blodflödeKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Angiopoietin-1TIE-2-receptorArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.BlodådrorKapillärgenomtränglighet: Kapillärkärls förmåga att tillåta ett selektivt utbyte av ämnen genom kärlväggen. Små, fettlösliga molekyler som koldioxid och syrgas vandrar fritt genom diffusion. Vatten och vattenlösliga molekyler kan inte passera endotelväggarna och är beroende av mikroporer, som kan hindra stora molekyler från att passera.Endotelcellstillväxtfaktorer: Dessa är lösliga mitogen som utsöndras från ett flertal organ. Faktorerna utgörs av en blandning av två polypeptidenkelkedjor med heparinaffinitet.. Molekylvikten är organ- och artberoende. De har mitogena och kemotaktiska effekter och stimulerar endotelceller till att växa och syntetisera DNA. De är besläktade med såväl basiska som sura fibroblastväxtfaktorer, men har andra aminosyrasekvenser.Möss, inavlade C57BLVaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-2Endotel: Ett epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel) och kroppens serösa hålrum.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Vaskulära endotelcellstillväxtfaktorerSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.VenolerCellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.TidsfaktorerKorrosionsavgjutning: Vävnadsprepareringsteknik som går ut på att injicera plast (akrylat) i blodkärl eller andra ihåliga kärl och behandla vävnaden med något frätande medel. Resultatet blir en negativ avgjutning eller fast kopia av utrymmet i vävnaden som kan undersökas i ett svepelektronmikroskop.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Hjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.Lymfokiner: Lösliga proteinfaktorer som bildas av aktiverade lymfocyter och påverkar andra celler, främst sådana som ingår i det cellulära immunsvaret.Angiopoietin-2NäthinneartärKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.NäthinnevenHud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-3Korion: Den yttre fosterhinnan.Råttor, Sprague-DawleyReceptorer, vaskulär endotelcellstillväxtfaktorChorioallantoismembran: Ett kärlrikt, extraembyonalt membran som bildas genom förening av fosterhinnan med urinsäcken. Det ses huvudsakligen hos fåglar och kräldjur. Vävnaden tjänar som modell i tumör- eller cellbiologi, vid studier av kärlnybildning och vävnadstransplantation.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Endotel, lymfatiskt: Sammanhängande cellskikt (intima) i lymfkärlen. Det har större genomsläpplighet än det vanliga kärlendotelet, idet det saknar selektiv absorption och har till huvudfunktion att ta bort plasmaproteiner som sipprat genom kapillärkärlen till vävnaderna.AngiogenesinducerareRNA, budbärarBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.SignalomvandlingIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Möss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.Råttor, WistarKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.VävnadsteknikKärlnybildning i näthinnan: Formering av nya blodkärl utifrån näthinnevenerna och deras utbredning längs näthinnans inneryta.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Kollagen: Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Mekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Halsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.GlattmuskelcellerTumörtransplantationMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.KärlsjukdomarBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.BlodcirkulationMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Svepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.Human Umbilical Vein Endothelial CellsSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).NavelvenerVasomotoriska systemetLaminin: Stort, icke-kollagent glykoprotein med antigena egenskaper. Proteinet finns i basalmembranets ljusa hinna och binder epitelceller till basalmembranet. Iakttagelser gör gällande att proteinet spelar en roll vid tumörinvasion.Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor CDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Vena saphenaKycklingembryoMjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Bakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.SårläkningLungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Kärlvävnadstumörer: Tumörer bestående av kärlvävnad. Termen avser inte tumörer i blodkärl.Tarmkäxvener: Vener som för blod bort från inälvorna. Den nedre tarmkäxvenen mynnar i mjältvenen, och den övre tarmkäxvenen förenar sig med mjältvenen till att bilda portvenen.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Mikrokärl: De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.StamcellerSebrafiskTarmkäx: Ett skikt av bukhinnan som fäster bukorganen vid bukväggen och bär deras blodkärl och nerver.HistocytokemiTIE-1-receptorBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Angiogena proteinerNoradrenalinModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurTumörerCellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.XenotransplantationKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Magnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Fibroblasttillväxtfaktor 2: En enkelkedjad polypeptidtillväxtfaktor som spelar en betydande roll i sårläkningsprocessen och som sätter igång angiogenes (kärlbildning). Hos människa finns det flera olika typer av proteinet, varierande i storlek från 18 - 24 kD, beroende på olika startpunkter inom fgf-2-genen. Det har 55% aminosyrarestöverensstämmelse med fibroblasttillväxtfaktor 1 och en starkt heparinbindande effekt. Tillväxtfaktorn är en mycket kraftfull inducerare av DNA-syntes i en mångfald celltyper av mesoderm- och neuroektodermursprung. Den kallades från början basisk fibroblasttillväxtfaktor pga sina kemiska egenskaper och för at skiljas från sur fibroblasttillväxtfaktor (fibroblasttillväxtfaktor 1). Syn. fibroblasttillväxtfaktor, basisk.Bindväv: Vävnad som stödjer och förbinder andra vävnader. Den består av bindvävsceller, inbäddade i en stor mängd extracellulär grundmassa.Basalmembran: Utbredd, acellulär stödvävnad i form av hinnor mellan epitel och underliggande vävnad och runt glatt muskulatur. Membranet innehåller makromolekylära beståndsdelar såsom kollagen, laminin och sulfater ade proteoglykaner, och har betydelse för elektrolytpassagen.TillväxtfaktorreceptorerTumörer, experimentellaGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Celldelning: En cells förökning genom delning.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-1Reglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.NervtrådarOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionModerkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.NäthinnaBlodproppFluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Choroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.SyrgasExtracellulär matrix: Nätverksliknande ämne i det extracellulära utrymmet och i förbindelse med cellytans basalmembran. Det främjar cellförökningen och erbjuder en stödstruktur för celler och lysat i odlingsskålar.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Mammarartärer: Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Retinopati hos prematuraVävnadsdistributionGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.von Willebrands faktorFluoresceinangiografiArteriosklerosMorfogenes: Utvecklingen av anatomiska strukturer i formandet av en- eller flercelliga organismer. Morfogenesen leder till formförändringar av en del av, delar av eller hela organismen.PortvinsfläckarCoturnix: Ett släkte fåglar av familjen Phasianidae (fälthöns), omfattande bl a den vanliga vakteln (Coturnix coturnix).Möss, SCID: Möss som är homozygota för den muterade autosomalt recessiva "scid"-genen, som är belägen på centromeränden av kromosom 16. Dessa möss saknar mogna, funktionella lymfocyter och är därför synnerligen mottagliga för dödliga opportunistiska infektioner om de inte får ständig antibiotikabehandling. Bristen på B- och T-cellsimmunitet liknar det svåra immundefektsyndromet SCID (severe combined immunodeficiency) hos barn. SCID-möss är användbara som djurmodeller, då de genom att vara mottagliga för implantat från mänskliga immunsystem kan producera hematochimära möss med humant SCID-syndrom (SCID-hu).Neuropilin-1Gulesäck: En embryohinna bildad av endoderm och mesoderm. Hos kräldjur och fåglar innesluter den gulan i tarmkanalen för näringtillförsel till embryot. Hos däggdjur med moderkaka har den rudimentär funktion. Den utgör dock källa för merparten av tarmslemhinnan och för könscellerna. Den benämns ibland vitellinsäcken, som inte får förväxlas med äggulehinnan hos ägg.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Receptorprotein-tyrosinkinaserBehandlingsresultatKalcitoningenrelaterad peptid: En 37-aminosyrorspeptid som är en produkt av kalcitoningenen och som uppkommer genom alternativ behandling av mRNA från denna gen. Neuropeptiden är utbredd i hjärnans nervvävnad, i tarmen, i perivasku lära nerver och i annan vävnad. Den har ett flertal biologiska effekter och har verkan på både cirkulation och på signalöverföring. I synnerhet som endogen kärlvidgande substans har den kraftig verkan .Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Möss, inavlade BALB CKärlinflammation: Inflammation i ett blodkärl.KontrastmedelMycoplasma pulmonisIntercellulära, signalöverförande peptider och proteiner: Reglerproteiner och -peptider som ugör signalmolekyler i den parakrina kommunikationsprocessen. De betraktas normalt som faktorer, uttryckta hos en cell, som receptorer på en närliggande cell reagerar på. De skiljer sig från hormoner huvudsakligen genom att deras verkan är lokal snarare än distal.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Embryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.GenomspolningHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Elastin: Ett protein som utgör en stor del av kroppens elastiska vävnader.TumörcellinjeInflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Tunica intimaFärglaserBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Hemangiom: En ytterst vanlig, godartad tumörform, som oftast förekommer hos barn och som består av nybildade blodkärl. Tumörerna beror på missbildningar av angioblastvävnad under fosterlivet. De kan uppkomma varsomhelst i kroppen, men drabbar allra oftast huden och underhudsvävnader. Ungefär 75% finns redan vid födseln, och ca 60% finns i huvud- och nackregionen. De allra flesta i tidig barndom tillbakabildas spontant. Några hemangiom växer snabbt under livets första månader och kan inge oro, men så gott som alla försvinner före fem års ålder. De metastaserar inte, och de kan ofta avlägsnas med ett operativt ingrepp.Basilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Hjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.Cellhypoxi: Reducerad syrehalt på cellnivå.Vagotomi, proximal gastriskHornhinnaVita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).Efrin-B2: Ett transmembranområde innehållande efrin med hög affinitet till EPHB1-, EPHB3- och EPHB4-receptorn. Efrin-B2 uttrycks i ett flertal vävnader hos vuxna. Under embryobildningen kan iakttas höga nivåer av efrin-B2 i prosencefalon, rombencefalon, somiter under utveckling, lemanlag och gälbågar.Djur, nyföddaMelanom, experimentellt: Hos djur experimentellt framdriven tumör som producerar melanin och tjänar som modell för melanomstudier hos människa.TIE-receptorerTryckMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.VävnadsnybildningStentarFärgning och märkningCD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.Råttor, inavlade WKY

*  Hur går borttagning av blodkärl till? - Steg-för-steg | Conturkliniken®

Här kan du se steg-för-steg hur en laserbehandlingar går till. Conturkliniken® i Stockholm har stor erfarenhet av laserbehandlingar. ✓ Boka konsultation idag
https://conturkliniken.se/estetiska-behandlingar/om-laser-och-laserbehandling/om-missprydande-blodkarl/steg-for-steg/

*  Svullet blodkärl | Välkommen till MELLA

När vi ska sluta känner jag att ett blodkärl har svullnat upp på vänster sida vid tinningen. Från hårfästet till örat ungefär… ... 2016 SVULLET BLODKÄRL I TINNINGEN PÅ VÄNSTER SIDA ONT I HUVUDET Mitt i natten vid 24.00 pratade jag i telefon med min ... Svullet blodkärl. Published 31 mars, 2016 by mellasweden by mellasweden © 2016. SVULLET BLODKÄRL I TINNINGEN PÅ VÄNSTER SIDA ... Jag fick prata med en kvinna och sa att mitt blodkärl var svullet på vänster sida vid tinningen. Fråga om jag skulle ta mej ...
https://mellasweden.wordpress.com/2016/03/31/svullet-blodkarl/

*  Ateroskleros i perifert blodkärl (claudicatio intermittens / kritisk ischemi) - NetdoktorPro.se

Ateroskleros i perifert blodkärl som ger upphov till mer eller mindre uttalad arteriell insufficiens distalt och som leder till ... Ateroskleros i perifert blodkärl (claudicatio intermittens / kritisk ischemi). Ateroskleros i perifert blodkärl som ger upphov ...
https://netdoktorpro.se/kardiologi/medicinska-bilder/ateroskleros-i-perifert-blodkarl-claudicatio-intermittens-kritisk-ischemi/

*  Produktionsmöjligheter sökes för stickat blodkärl | smarttextiles.se

... av oktober berättades det om Smart Textiles-projektet Y-graft som har kommit långt i utvecklingen av ett stickat blodkärl. Nu ...
smarttextiles.se/produktionsmojligheter-sokes-for-stickat-blodkarl/

*  För tidigt födda barn - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

För att barnet ska kunna få mediciner och näring sätts en kateter, en tunn slang, in i ett ytligt blodkärl. Är barnet mycket ... Ductus - ett blodkärl som ska stängas. Under graviditeten får fostret syre från moderkakan och inte från sina lungor. Därför ... har fostret ett blodkärl som heter ductus som leder blodet från moderkakan förbi lungorna, direkt ut i kroppen. Ductus stängs ... litet eller allvarligt sjukt får det oftast katetern i ett blodkärl som finns i navelartären. Ofta har barnet då även en ...
https://1177.se/Stockholm/Tema/Gravid/Forlossning/Kejsarsnitt/For-tidigt-fodda-barn/

*  Stress! - Ungdomar.se Forum

Rosacea, ytliga blodkärl i ansiktet. (0) 18 May 2017, 22:01 Rosacea, blodkärl, Depression, relationer av Ralbihn ...
https://ungdomar.se/forum/thread/stress-ett

*  Myocet - FASS Vårdpersonal

FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer
fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20000713000018

*  Gemcitabine Accord - FASS Vårdpersonal

Om extravasering sker måste infusionen omedelbart avbrytas och påbörjas på nytt i ett annat blodkärl. Patienten skall övervakas ...
fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20101209000151

*  Motion och sömn ger bättre minne | Aftonbladet

Det minskar stressen och har positiva effekter på hjärta och blodkärl.. ●. Gingko och ginseng kan ibland göra hjärnan mer alert ... Diabetes påverkar blodkärl och nerver.. ●. Nedsatt sköldkörtelfunktion ger sämre minne, trötthet och frusenhet. Vanligast bland ...
https://aftonbladet.se/halsa/article10198832.ab

*  Expertpanelen - Hur blir jag av med blåsorna på mina skinkor? | Kurera.se

Hur blir jag av med ytliga blodkärl?. Fråga till Hudvårdsexpert. Under de senaste 10 åren har jag fått öppna blodkärl. Undrar ... vitamin B6 vitamin K vitaminbrist vitamindosering vitaminer vitamintillskott vitiligo waran yoga yoghurt yrsel ytliga blodkärl ...
https://kurera.se/expertpanelen/hur-blir-jag-av-med-blasorna-pa-mina-skinkor/

*  Expertpanelen - Tips vid eksem i hårbotten? | Kurera.se

Hur blir jag av med ytliga blodkärl?. Fråga till Hudvårdsexpert. Under de senaste 10 åren har jag fått öppna blodkärl. Undrar ... vitamin B6 vitamin K vitaminbrist vitamindosering vitaminer vitamintillskott vitiligo waran yoga yoghurt yrsel ytliga blodkärl ...
https://kurera.se/expertpanelen/tips-vid-eksem-i-harbotten/

*  Ordlista - FASS Allmänhet

Inflammation i en artär, d.v.s. ett blodkärl, i tinningen. Symtomen är allmän sjukdomskänsla med bl.a. feber, huvudvärk och ... De får även den glatta (icke viljestyrda) muskulaturen i blodkärl och luftrör att dra ihop sig. Tromboxan A2, TXA2, har störst ...
fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=T

*  Medikinet tablett 20 mg - Hitta rätt produkt på Apoteket.se

blodkärl eller inflammation i blodkärl (vaskulit),. - tar eller har under de senaste 14 dagarna tagit ...
https://apoteket.se/produkt/medikinet-tablett-20-mg-30-tabletter-blister-308447/

*  Teysuno kapsel, hård 20 mg/5,8 mg/15,8 mg - Köp på Apoteket.se

Blodkärl: veninflammation, blodvallningar. *. Lungor och näsgångar: rinnande näsa, röststörningar, täppt näsa, rött svalg, ...
https://apoteket.se/produkt/teysuno-kapsel-hard-20-mg-per-58-mg-per-158-mg-42-kapsel-kapslar-blister-247352/

*  Denguefeber - Wikipedia

Detta beror på att små blodkärl läcker. Vätskan ansamlas och cirkulerar inte längre i kroppen. Detta innebär att de vitala ( ... Vätska från blodet läcker genom väggarna i små blodkärl i kroppshålorna. På grund av detta cirkulerar (eller rör sig runt i ... Den ena är hemorragisk denguefeber, även kallat Dengue-blödarfeber, vilken orsakar blödningar på grund av läckande blodkärl och ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Denguefeber

*  Optiray injektions-/infusionsvätska, lösning 320 mg I/ml - Köp direkt på Apoteket

Optiray injiceras i ett blodkärl och fördelas ut i kroppen via blodcirkulationen. Det värms upp till kroppstemperatur innan det ... Joden blockerar röntgenstrålarna så att blodkärl och inre organ som förses med blod blir synliga. ... vissa läkemedel för att öka blodtrycket till följd av förträngning av blodkärl. ...
https://apoteket.se/produkt/optiray-injektions-infusionsvatska-losning-320-mg-i-per-ml-5-x-500-milliliter-flaska-230724/

*  Avelox filmdragerad tablett 400 mg - Köp tryggt på Apoteket

inflammation i blodkärl (tecken kan vara röda märken på huden, vanligtvis på smalbenen, eller symtom såsom ledsmärta) (mycket ...
https://apoteket.se/produkt/avelox-filmdragerad-tablett-400-mg-7-styck-blister-202578/

*  Ordlista - FASS Djurläkemedel

I kroppen påverkar det den del av nervsystemet som bl.a. styr körtlar och muskulatur i blodkärl, mage, tarm och luftvägar, ...
fass.se/LIF/wordlist?userType=1&page=M

*  Rebif injektionsvätska, lösning 44 mikrogram/0,5 ml - Handla på Apoteket.se

Pulmonell arteriell hypertoni - en sjukdom med allvarlig förträngning av lungornas blodkärl som leder till högt blodtryck i ...
https://apoteket.se/produkt/rebif-injektionsvatska-losning-44-mikrogram-per-05-ml-4-x-15-milliliter-cylinderampull-kassett-237878/

*  Optiray injektions-/infusionsvätska, lösning 300 mg I/ml - Köp direkt på Apoteket

Optiray injiceras i ett blodkärl och blodcirkulationssystemet fördelar det i hela kroppen. Det värms till kroppstemperatur före ... Jod blockerar röntgenstrålarna och kan därför märka ut blodkärl och inre organ som försörjs med blod. ...
https://apoteket.se/produkt/optiray-injektions-infusionsvatska-losning-300-mg-i-per-ml-10-x-100-milliliter-forfylld-spruta-203339/

*  Simidon filmdragerad tablett 40 mg - Handla på Apoteket.se

inflammation i blodkärl (vaskulit). *. blåmärken av okänd orsak, hudutslag och svullnad (dermatomyosit), nässelutslag, ...
https://apoteket.se/produkt/simidon-filmdragerad-tablett-40-mg-250-styck-burk-302789/

*  Remodulin infusionsvätska, lösning 1 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket

om du har diagnostiserats med en sjukdom som kallas "pulmonell venocklusiv sjukdom". Detta är en sjukdom då de blodkärl som ...
https://apoteket.se/produkt/remodulin-infusionsvatska-losning-1-mg-per-ml-20-milliliter-injektionsflaska-228419/

*  Rebif injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 44 mikrogram - Köp direkt på Apoteket

Pulmonell arteriell hypertoni - en sjukdom med allvarlig förträngning av lungornas blodkärl som leder till högt blodtryck i ...
https://apoteket.se/produkt/rebif-injektionsvatska-losning-forfylld-spruta-44-mikrogram-12-styck-forfylld-spruta-118447/

*  Flutivate kräm 0,05 % - Köp eller hitta råd på Apoteket.se

... är ovanligt rött med eller utan små synliga blodkärl, knottror eller varblåsor) ...
https://apoteket.se/produkt/flutivate-kram-005-procent-100-gram-tub-115767/

*  Simvastatin Ranbaxy filmdragerad tablett 10 mg - Köp direkt på Apoteket

inflammation i blodkärl (vaskulit) *. blåmärken av okänd orsak, hudutslag och svullnad (dermatomyosit), nässelutslag, ...
https://apoteket.se/produkt/simvastatin-ranbaxy-filmdragerad-tablett-10-mg-100-tabletter-blister-230358/

Kapillär: Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring, därför att kapillärens vägg är så pass tunn att diffusion av mindre molekyler såsom koldioxid, syrgas samt glukos kan ske spontant.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Lymfvätska: Lymfvätska även kallad lymfa är den extracellulära vätska som finns i lymfkärl och lymfnoder. Den har primärt tre uppgifter; dels transporterar den vätska som pressas ut ur blodkärl tillbaka till blodet, dels transporterar den främmande antigen till lymfknutor för att där initiera ett immunsvar.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Venol: Venoler är de kärl som leder blodet från kapillärerna till venerna. Både kapillärer och venoler har semipermeabla kärlväggar, som tillåter syre, koldioxid, näringsämnen och avfallsämnen passera, och sedan låta blodet föra bort dessa.Tan (kaninras)Ischemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Kollagen: Kollagen är ett fiberprotein som utgör en tredjedel av allt protein hos däggdjur. Proteinet finns även i andra flercelliga djur.Mikroskopfotografering: Med mikroskopfotografering menas fotografering genom mikroskop. Ett fotografi taget genom mikroskop kallas ofta för en mikrograf.KennelklubbAraknoidalhinnan: #OMDIRIGERING Spindelvävshinnan


tinningen


  • När vi ska sluta känner jag att ett blodkärl har svullnat upp på vänster sida vid tinningen. (wordpress.com)
  • Jag fick prata med en kvinna och sa att mitt blodkärl var svullet på vänster sida vid tinningen. (wordpress.com)
  • Inflammation i en artär, d.v.s. ett blodkärl, i tinningen. (fass.se)