Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.OrgangivareBlodbanker: Centraler för insamling, bestämning och förvaring av humant blod.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Seroepidemiologiska studierDonatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.Blood SafetyBlodtransfusionHepatit C-antikroppar: Antikroppar mot hepatit C-antigen, inklusive hölje-, kärn- och icke-strukturella proteiner.Hepatit C: En typ av hepatit liknande transfusionshepatit typ B, men som orsakas av ett virus som serologiskt skiljer sig från dem som ger hepatit A, B och E, och som kan finnas i blodet hos kroniska, asymtomatiska bärare. Hepatit C överförs parenteralt och i samband med transfusioner och drogmissbruk.Hepatit B: Hepatit orsakad av Hepatit B-virus. Det kan överföras genom blodtransfusion eller via blodprodukter.Hepatit B-ytantigener: De hepatit B-antigen som finns på Dane-partikelns yta och på de 20 nm stora sfäriska och tubliknande partiklarna. Ett flertal underspecificiteter är kända. Dessa kallades tidigare Australienantigen.Virushepatit, human: Viral hepatit hos människor.HTLV-II-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ II (HTLV-II).Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Torque teno virusDNA-virusinfektioner: Infektioner orsakade av DNA-virus.Hepatitantikroppar: Immunglobuliner som alstras under någon form av virushepatit. Vissa av dessa antikroppar kan användas för att diagnosticera specifik form av hepatit.Hepatit B-antikroppar: Antikroppar mot hepatit B-antigen, inklusive antikroppar mot ytantigen (Australienantigen) och kärnantigen hos Dane-partikeln, samt mot e-antigen.PrevalensHepatit-B-kärnantigener: Hepatit B-antigenet inom kärnan i Dane-partikeln, den smittförande hepatitviruspartikeln.PolymeraskedjereaktionFlaviviridae: En familj RNA-virus, av vilka många orsakar sjukdom hos människor och husdjur. Det finns tre släkten: Flavivirus, Pestivirus och Hepacivirus, samt några arter med osäker taxonomisk tillhörighet.Hepacivirus: Ett släkte inom Flaviviridae som ger upphov till parenteral smitta med hepatit C genom transfusioner eller drogmissbruk. Hepatit C-virus är typarten och dessutom den enda medlemmen i släktet.HTLV-I-antikroppar: Antikroppar mot HTLV-I-antigener.HTLV-I-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ I (HTLV-I).Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.HTLV-II-antikroppar: Antikroppar mot HTLV-II-antigener.Blodburen smitta: Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.Kidds blodgruppssystem: En antigengrupp som huvudsakligen består av Jk(a) och Jk(b), styrda av alleler. Amorfer förekommer. Antikroppar av dessa ämnen är vanligtvis svaga och instabila, och erytrocytstimulerade.Hepatit B-virus: Typarten av släktet Orthohepadnavirus som orsakar human hepatit B och som också är orsaken till levercellscarcinom hos människa. Dane-partikeln är en intakt hepatitviruspartikel, uppkallad efter upptäckaren. Icke-infektiösa sfäriska och tubliknande partiklar kan även ses i serum.Flaviridaeinfektioner: Infektioner orsakade av virus tillhörande familjen Flaviviridae.HTLV-2: En stam T-cell lymfotropt virus typ 2 hos primater som kan förändra normala T-lymfocyter och replikera i såväl T- som B-celler. Viruset är besläktat med, men olikt HTLV-I. Det ger upphov till HTLV-II-associerad T-cellsleukemi (hårcellsleukemi), en förhållandevis godartad tumörsjukdom.Röda korsetImmunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.SyfilisVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Hepatit B-antigener: Antigen från hepatit B-viruspartikeln eller Dane-partikeln, samt dess ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigen, inklusive hepatit B e-antigen.RadioimmunprecipitationSensitivitet och specificitetIran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Hemagglutinationstester: Känsliga tester för mätning av vissa antigen, antikroppar eller virus som baseras på dessas förmåga att agglutinera vissa röda blodkroppar.RNA, viraltBlodgruppering och korstestning: Analys av erytrocyter för påvisande av förekomst eller avsaknad av blodgruppsantigener, analys av serum för eventuella antikroppar mot dessa antigener, samt urval av kompatibelt blod genom korstestnin g av prov från givare och mottagare. Korstestning görs före en transfusion.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Vävnads- och organanskaffningMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.ABO-blodgruppssystem: Det viktigaste systemet för gruppering av mänskligt blod, baserat på förekomst eller frånvaro av två antigener, A och B. När varken A eller B förekommer är blodet av grupp 0, när bägge förekommer är blodet av grupp AB. A och B är genetiska faktorer som bestämmer förekomsten av enzymer för syntes av vissa glykoproteiner huvudsakligen i erytrocytmembranet.Chagas sjukdom: En form av trypanos (sömnsjuka) som förekommer endemiskt i Central- och Sydamerika. Infektionen orsakas av Trypanosoma cruzi. Sjukdomen kan visa ett akut eller ett kroniskt förlopp, det förra vanligtv is hos barn.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Serologiska testerHIV-positivitet: Produktion av neutraliserande antikroppar hos personer som utsatts för smitta med humant immundefektvirus (HIV, HTLV-III/LAV).Hårklippning och rakning: En yrkesgrupp som utför hårklippning, hårvård och rakning.NjurtransplantationHepatit E: En akut form av hepatit, orsakad av ett virus som serologiskt skiljer sig från hepatit A-, B- och C-virus. AllotransplantationItalien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Rh-Hr-blodgruppssystemTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Hepatit E-virus: Ett positivt strängat RNA-virus tillhörande ett ännu icke fastställt släkte, hepatit E-liknande virus, som ger födoämnesöverförd icke-A, icke-B-hepatit (hepatit E).Trypanosoma cruziHistokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.RiskfaktorerAlanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.Albanien: Republik på västra sidan av Balkanhalvön med en yta av 29 000 km2 och en folkmängd på 3,3 miljoner invånare. Huvudstaden är Tirana.HIV-seroprevalens: Bestämning av antalet fall av HIV-smitta i en given population vid en given tidpunkt. I det individuella fallet fastställs HIV-smitta genom påvisande av HIV-antikroppar i serum (HIV-positivitet).Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.West Nile-feberKomplementfixeringstest: Serologiska test baserade på inaktivering av komplement med antigen-antikroppkomplex (steg 1). Bindning av fritt komplement kan synliggöras genom tillförsel av ett andra antigen-antikroppsystem, såsom röda blodkroppar och någon lämplig erytrocytantikropp (hemolysin), som kräver komplement för att kunna bildas (steg 2). Om de röda cellerna inte lyseras (löses upp) tyder detta på att en specifik antigen-antikroppsreaktion har skett i steg 1. Om, däremot, de röda blodkropparna löses upp, så betyder det att det finns fritt komplement, vilket visar att ingen antigen-antikroppsreaktion ägt rum i steg 1.LevertransplantationFöräktenskaplig undersökningBlod: Komplex, cirkulerande kroppsvätska, vars uppgift är att transportera syre, näringsämnen och avfallsprodukter. Blodet har två huvudbeståndsdelar: celler och plasma.

*  Hälsa

En vän till mig hade inte varit i livet idag om det inte hade funnits blodgivare och bra sjukvård. Han berättar sin historia ... Vi hoppas med dessa två inlägg ha inspirerat några att bli blodgivare eller ta upp sin blodgivning om man haft ett uppehåll. ...

*  Europas största trailer för blodgivare invigd - Vårdfokus

Med sex britsar och tre rum för intervjuer med blodgivare är den större än alla andra blodgivarbussar i Europa. ...

*  En euro per meter - kampanj samlar pengar åt hjälpbehövande genom att klättra i berg | Åboland | svenska.yle.fi

Blodbanken hoppas på många donatorer under julhelgen- speciellt efterlyses blodgivare av olika etniska grupper. Under julhelgen ...

*  Forum - Spårvägssällskapets.se • Visa tråd - Bussmagasinet rasar mot spårivesteringar

Bli blodgivare - Ge blod !. LÅ1 Inlägg: 11793. Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32. Ort: Kungliga huvudstaden. Upp ...

*  Forum - Spårvägssällskapets.se • Visa tråd - Återbesök vid Telefonplan

Bli blodgivare - Ge blod !. LÅ1 Inlägg: 11787. Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32. Ort: Kungliga huvudstaden. Upp ...

*  Forum - Spårvägssällskapets.se • Visa tråd - Koppla ihop Tvärbanan och Värtabanan!

Bli blodgivare - Ge blod !. LÅ1 Inlägg: 11793. Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32. Ort: Kungliga huvudstaden. Upp ...

*  Forum - Spårvägssällskapets.se • Visa tråd - Upprustning av gamla Årstabron

Bli blodgivare - Ge blod !. LÅ1 Inlägg: 11787. Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32. Ort: Kungliga huvudstaden. Upp ...

*  Forum - Spårvägssällskapets.se • Visa tråd - Hyfs i kollektivtrafiken. Uppför vi oss sämre nu än förr?

Bli blodgivare - Ge blod !. LÅ1 Inlägg: 11791. Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32. Ort: Kungliga huvudstaden. Upp ...

*  Forum - Spårvägssällskapets.se • Visa tråd - Idrifttagande och öppnande av Citybanan

Bli blodgivare - Ge blod !. LÅ1 Inlägg: 11793. Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32. Ort: Kungliga huvudstaden. Upp ...

*  Subcuvia injektionsvätska, lösning 160 mg/ml - Köp direkt på Apoteket

Subcuvia är framställt av blod från blodgivare. När läkemedel framställs av humant blod eller plasma vidtas speciella åtgärder ...

*  Senaste hälsonyheterna | DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar

Risk för blodbrist i jul - fler blodgivare behövs Inför jul och nyår finns det en risk att det uppstår blodbrist i landet. Nu ...

*  'Byt namn på menskoppen' - Menskopp - Personliga råd före och efter...

... blodgivare och blodprov? ...

*  Immunicum AB: Immunicum meddelar slutförandet av den kliniska fas I/II studien vid levercancer | Aktiespararna

framtagen från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler. förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i ...

*  Hälsokost, För kvinnor, Näringstillskott, Ferronol

Blodgivare ligger också i riskzonen för att drabbas av tillfälligt låga järnvärden.. Folsyra. Folsyra behövs för nybildning av ...

*  Wiskott-Aldrichs syndrom

Vad man däremot kan säga är att det med dagens framställningssätt och testning av blodgivare finns en mycket stor säkerhet. Vid ... Immunglobulin är ett koncentrat av antikroppar som tagits fram ur blodplasman från olika blodgivare. Blodet från varje givare ...

*  Mats perspektiv: augusti 2010

Vården klarar sig inte utan att människor ställer upp som blodgivare, Jag startar facebook-gruppen "Vi som är politiker och ... Jo därför att det redan finns en facebookgrupp som uppmanar folk i allmänhet att bli blodgivare, se här ... I samband med detta utmanade jag andra förtroendevalda att bli blodgivare. Det är viktigt att vi som förtroendevalda föregår ... blodgivare". Varför riktar sig gruppen enbart till politiker undrar kanske någon. ...

*  Somatoformt syndrom | DEPRIMERAD.net

Risk för blodbrist i jul - fler blodgivare behövs. Inför jul och nyår finns det en risk att det uppstår blodbrist i landet. Nu ...

*  Duroferon depottablett 100 mg Fe2+ - Köp direkt på Apoteket

Duroferon används vid blodbrist (järnbristanemi) och i förebyggande syfte till gravida kvinnor och blodgivare. ...

*  Duroferon depottablett 100 mg Fe2+ - Handla på Apoteket.se

Duroferon används vid blodbrist (järnbristanemi) och i förebyggande syfte till gravida kvinnor och blodgivare. ...

*  Som en tupp! - Heja Abbe.

När ni ändå är igång kan ni ju slå ett slag för blodgivare! :). Var själv och lämnade plasma i måndags och ska lämna ...

*  Regionsamordnare - Landstinget Dalarna

Utbildning inom Transfusionsmedicin från mottagning av blodgivare, komponentberedning och frisläppning till utlämning av blod ...

*  Hur många enheter erytrocyter ges i Sverige per år? Hur många måste donera per enhet som ges? /år /år 3. - PDF

Jämförelse mellan rör- och gelkortsteknik för fenotypning av blodgivare Institutionen för naturvetenskap Examensarbete ... OBLIGATORISK INFORMATION TILL BLODGIVARE 1. Korrekt, men allmänbegripligt informationsmaterial ... Jämförelse mellan rör- och gelkortsteknik för fenotypning av blodgivare Kim Stamer Huvudområde: Biomedicinsk ...

*  Helhetshälsa

blodgivare och gravida) kan ta högre dos enligt läkares rekommendation.. Rekommenderad dos bör ej överskridas.. Omskakas!. 10 ...

*  BLODVERKSAMHETEN I SVERIGE PDF

Antalet registrerade blodgivare var varav har lämnat blod under åren I Sverige har man ca 39 registrerade blodgivare och 24 ... blodgivare som ej testats tidigare. 17 Blodverksamheten i Sverige v Tabell 4 Antal avregistrerade blodgivare och ej godkända ... Blodgivare Antalet registrerade blodgivare var , en ökning av 2 % jämfört med föregående år (213:373 76). Antalet aktiva givare ... än bland aktiva blodgivare. Som tidigare redovisas även uppgifter om blodgivare som avregistrerats eller nyanmälda som ej ...

*  Andraget: Och Peter Wolodarski - for president!

Blodgivare (1) * Bloggare (3) * Bloggosfären (3) * Blott en dag (1) * Blåbär (3) ...

Navelsträngsblodbank: En navelsträngsblodbank är en inrättning som lagrar navelsträngsblod för framtida bruk.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.State University of CampinasBlodplasma: Blodplasma, eller enbart plasma är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera. Blodplasma består till 90 % av vatten, och dess funktion är att transportera flera viktiga ämnen som cellerna behöver samt de restprodukter som avges från cellerna med undantag av koldioxid och syre.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Farzan Athari: Farzan Athari (persiska: فرزان اطهری), född 26 juni 1984 i Teheran, Iran, svensk-iransk fotomodell och skådespelare.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Antiretrovirala läkemedel: Antiretrovirala läkemedel är läkemedel mot infektioner av retrovirus, som exempelvis HIV. Då HIV bekämpas med antiretrovirala läkemedel blir även effekten att immunförsvaret stärks.Blodgruppsdieten: Blodgruppsdieten är en kontroversiell diet som utarbetats av den amerikanske naturopaten (ej att förväxla med läkarutbildning) Peter D'Adamo. Idéerna publicerades av D'Adamo själv i boken Eat Right 4 Your Type (1996), i svensk översättning Ät rätt för din blodgrupp (2002).Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Goffredo Mameli: Goffredo Mameli, född 5 september 1827 i Genua, Italien, död 7 juli 1849 i Rom, var en italiensk poet och patriot. Han skrev 1847 texten till Italiens nationalsång Fratelli d'Italia.Alaninaminotransferas: Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.Rökning i Albanien: Rökning i Albanien är utbrett och omkring 40 % av den albanska befolkningen röker regelbundet. Det enda land i Europa som har en högre siffra än Albanien är Turkiet.DongbeiFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.


blod

  • Subcuvia är framställt av blod från blodgivare. (apoteket.se)