Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.OrgangivareBlodbanker: Centraler för insamling, bestämning och förvaring av humant blod.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Seroepidemiologiska studierDonatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.Blood SafetyBlodtransfusionHepatit C-antikroppar: Antikroppar mot hepatit C-antigen, inklusive hölje-, kärn- och icke-strukturella proteiner.Hepatit C: En typ av hepatit liknande transfusionshepatit typ B, men som orsakas av ett virus som serologiskt skiljer sig från dem som ger hepatit A, B och E, och som kan finnas i blodet hos kroniska, asymtomatiska bärare. Hepatit C överförs parenteralt och i samband med transfusioner och drogmissbruk.Hepatit B: Hepatit orsakad av Hepatit B-virus. Det kan överföras genom blodtransfusion eller via blodprodukter.Hepatit B-ytantigener: De hepatit B-antigen som finns på Dane-partikelns yta och på de 20 nm stora sfäriska och tubliknande partiklarna. Ett flertal underspecificiteter är kända. Dessa kallades tidigare Australienantigen.Virushepatit, human: Viral hepatit hos människor.HTLV-II-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ II (HTLV-II).Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Torque teno virusDNA-virusinfektioner: Infektioner orsakade av DNA-virus.Hepatitantikroppar: Immunglobuliner som alstras under någon form av virushepatit. Vissa av dessa antikroppar kan användas för att diagnosticera specifik form av hepatit.Hepatit B-antikroppar: Antikroppar mot hepatit B-antigen, inklusive antikroppar mot ytantigen (Australienantigen) och kärnantigen hos Dane-partikeln, samt mot e-antigen.PrevalensHepatit-B-kärnantigener: Hepatit B-antigenet inom kärnan i Dane-partikeln, den smittförande hepatitviruspartikeln.PolymeraskedjereaktionFlaviviridae: En familj RNA-virus, av vilka många orsakar sjukdom hos människor och husdjur. Det finns tre släkten: Flavivirus, Pestivirus och Hepacivirus, samt några arter med osäker taxonomisk tillhörighet.Hepacivirus: Ett släkte inom Flaviviridae som ger upphov till parenteral smitta med hepatit C genom transfusioner eller drogmissbruk. Hepatit C-virus är typarten och dessutom den enda medlemmen i släktet.HTLV-I-antikroppar: Antikroppar mot HTLV-I-antigener.HTLV-I-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ I (HTLV-I).Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.HTLV-II-antikroppar: Antikroppar mot HTLV-II-antigener.Blodburen smitta: Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.Kidds blodgruppssystem: En antigengrupp som huvudsakligen består av Jk(a) och Jk(b), styrda av alleler. Amorfer förekommer. Antikroppar av dessa ämnen är vanligtvis svaga och instabila, och erytrocytstimulerade.Hepatit B-virus: Typarten av släktet Orthohepadnavirus som orsakar human hepatit B och som också är orsaken till levercellscarcinom hos människa. Dane-partikeln är en intakt hepatitviruspartikel, uppkallad efter upptäckaren. Icke-infektiösa sfäriska och tubliknande partiklar kan även ses i serum.Flaviridaeinfektioner: Infektioner orsakade av virus tillhörande familjen Flaviviridae.HTLV-2: En stam T-cell lymfotropt virus typ 2 hos primater som kan förändra normala T-lymfocyter och replikera i såväl T- som B-celler. Viruset är besläktat med, men olikt HTLV-I. Det ger upphov till HTLV-II-associerad T-cellsleukemi (hårcellsleukemi), en förhållandevis godartad tumörsjukdom.Röda korsetImmunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.SyfilisVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Hepatit B-antigener: Antigen från hepatit B-viruspartikeln eller Dane-partikeln, samt dess ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigen, inklusive hepatit B e-antigen.RadioimmunprecipitationSensitivitet och specificitetIran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Hemagglutinationstester: Känsliga tester för mätning av vissa antigen, antikroppar eller virus som baseras på dessas förmåga att agglutinera vissa röda blodkroppar.RNA, viraltBlodgruppering och korstestning: Analys av erytrocyter för påvisande av förekomst eller avsaknad av blodgruppsantigener, analys av serum för eventuella antikroppar mot dessa antigener, samt urval av kompatibelt blod genom korstestnin g av prov från givare och mottagare. Korstestning görs före en transfusion.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Vävnads- och organanskaffningMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.ABO-blodgruppssystem: Det viktigaste systemet för gruppering av mänskligt blod, baserat på förekomst eller frånvaro av två antigener, A och B. När varken A eller B förekommer är blodet av grupp 0, när bägge förekommer är blodet av grupp AB. A och B är genetiska faktorer som bestämmer förekomsten av enzymer för syntes av vissa glykoproteiner huvudsakligen i erytrocytmembranet.Chagas sjukdom: En form av trypanos (sömnsjuka) som förekommer endemiskt i Central- och Sydamerika. Infektionen orsakas av Trypanosoma cruzi. Sjukdomen kan visa ett akut eller ett kroniskt förlopp, det förra vanligtv is hos barn.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Serologiska testerHIV-positivitet: Produktion av neutraliserande antikroppar hos personer som utsatts för smitta med humant immundefektvirus (HIV, HTLV-III/LAV).Hårklippning och rakning: En yrkesgrupp som utför hårklippning, hårvård och rakning.NjurtransplantationHepatit E: En akut form av hepatit, orsakad av ett virus som serologiskt skiljer sig från hepatit A-, B- och C-virus. AllotransplantationItalien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Rh-Hr-blodgruppssystemTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Hepatit E-virus: Ett positivt strängat RNA-virus tillhörande ett ännu icke fastställt släkte, hepatit E-liknande virus, som ger födoämnesöverförd icke-A, icke-B-hepatit (hepatit E).Trypanosoma cruziHistokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.RiskfaktorerAlanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.Albanien: Republik på västra sidan av Balkanhalvön med en yta av 29 000 km2 och en folkmängd på 3,3 miljoner invånare. Huvudstaden är Tirana.HIV-seroprevalens: Bestämning av antalet fall av HIV-smitta i en given population vid en given tidpunkt. I det individuella fallet fastställs HIV-smitta genom påvisande av HIV-antikroppar i serum (HIV-positivitet).Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.West Nile-feberKomplementfixeringstest: Serologiska test baserade på inaktivering av komplement med antigen-antikroppkomplex (steg 1). Bindning av fritt komplement kan synliggöras genom tillförsel av ett andra antigen-antikroppsystem, såsom röda blodkroppar och någon lämplig erytrocytantikropp (hemolysin), som kräver komplement för att kunna bildas (steg 2). Om de röda cellerna inte lyseras (löses upp) tyder detta på att en specifik antigen-antikroppsreaktion har skett i steg 1. Om, däremot, de röda blodkropparna löses upp, så betyder det att det finns fritt komplement, vilket visar att ingen antigen-antikroppsreaktion ägt rum i steg 1.LevertransplantationFöräktenskaplig undersökningBlod: Komplex, cirkulerande kroppsvätska, vars uppgift är att transportera syre, näringsämnen och avfallsprodukter. Blodet har två huvudbeståndsdelar: celler och plasma.

*  Hälsa
En vän till mig hade inte varit i livet idag om det inte hade funnits blodgivare och bra sjukvård. Han berättar sin historia ... Vi hoppas med dessa två inlägg ha inspirerat några att bli blodgivare eller ta upp sin blodgivning om man haft ett uppehåll. ...
  http://www.fortasana.se/category/halsa/
*  Behovet av fyrbenta blodgivare ökar | SVT Nyheter
... ökar behovet av blodgivare. - Över tid har det blivit mer vi kan göra för djuren, säger veterinären André Rowe. ... Kan man säga att det är brist på blodgivare?. - Vi har det så pass bra med djurägare som ställer upp att vi har gott om ... Behovet av fyrbenta blodgivare ökar. I takt med att den svenska djursjukvården blir allt mer avancerad, ökar behovet av ... SVT har träffat Grimm som varit blodgivare i tre år och som lämnat blod tre, fyra gånger per år sedan han började. ...
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/behovet-av-fyrbenta-blodgivare-okar
*  Vi visar SMS-kommunikation med blodgivare på Linköpingsdagarna - Lekab Communication Systems
På Linköpingsdagarna 2014 visar vi hur du kan använda SMS-påminnelser och SMS-bekräftelser för att få nöjdare blodgivare och ... På LEKAB gör vi det genom att erbjuda kommunikation med blodgivare via SMS. Vår erfarenhet är att SMS är en överlägsen kanal ... Vi visar SMS-kommunikation med blodgivare på Linköpingsdagarna Nyhet • Sep 19, 2014 11:26 CEST ... är så och hur du kan använda dig av det för att ge bättre service till dina blodgivare. ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/news/vi-visar-sms-kommunikation-med-blodgivare-paa-linkoepingsdagarna-93194
*  FREDAGEN DEN 13 JUNI Blodgivare - Morgon i P4 Gotland | Sveriges Radio
Vad gör man på Visby lasarett, och hur många blodgivare finns det egentligen på Gotland? Svaret på det och ... ... Vad gör man på Visby lasarett, och hur många blodgivare finns det egentligen på Gotland? Svaret på det och mycket annat får du ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2222&artikel=2136840
*  Blodgivare | Trebarnslivet
Idag ska jag försöka klämma in mig på blodbussen trots att det är 9-månadersgräns för att lämna blod när man varit gravid. Tänkte att jag skulle fråga om jag kan få göra de inledande testerna åtminstone, för att ha allting klart tills nästa gång bussen passerar här i krokarna. Jag återkommer i frågan lite senare idag.. http://www.geblod.nu/. ...
  https://igelkotten.wordpress.com/2008/09/30/blodgivare/
*  Högt och lågt: Blodgivare
Efter lite drygt fem års uppehåll är jag nu blodgivare igen. Eller ja, om jag nu blir godkänd. Osäker på om blått är en egen ...
  http://andersgd.blogspot.com/2011/11/blodgivare.html
*  Ida Gratte - Bli blodgivare du också!
Bli blodgivare du också!. 10 Maj, 2017 0 kommentar(er) Igår hade jag en fullsmockad dag. Möte på förmiddagen inför sommarens ... Bli blodgivare du också! Idag har jag jobbat på förskolan, varit och handlat, städat och nu sitter jag med bokföringen för ...
  http://idagratte.blogg.se/2017/may/bli-blodgivare-du-ocksa.html
*  En drake lyfter bara i motvind: Nybliven blodgivare
Lillprinsen Elliot hade klumpfot på båda fötterna och när han var två dagar upptäckte läkarna att han hade VSD och pulmonalisstenos på hjärtat. Plötsligt tog livet en vändning som ingen av oss räknat med. Fötterna skulle nu gipsas varje vecka och vi försökte ställa in oss mentalt på en hjärtoperation. Varje gång vi började känna att vi hade lite kontroll över situationen så slogs fötterna undan för oss igen. När man utredde Elliots hjärta så tog man ett fish-test och när han var 2 månader fick vi beskedet att han hade 22q11. Detta var början på en livslång resa ...
  http://3prinsar.blogspot.com/2008/06/nybliven-blodgivare.html
*  Ingen risk för demenssjukdom genom blodtransfusion | Nyhet | KI Nyheter | Karolinska Institutet
Blodgivare och patienter. Studien genomfördes i samarbete med forskare vid Statens Serum Institut i Köpenhamn. Forskarna har ... samlat ihop uppgifter om 1,7 miljoner blodgivare och 2,1 miljoner patienter som fått en blodtransfusion i Sverige och Danmark. ...
  http://ki.se/nyheter/ingen-risk-for-demenssjukdom-genom-blodtransfusion
*  Öron-, näs- och halsmottagningen Kungsbacka - Region Halland
Vi utreder även yrsel- och snarkproblematik samt utför lukttester vid luktbortfall. Dessa patienter kommer på remiss från distriktsläkare. All mottagning är tidsbeställd. Avdelningschef Liselott Kjellberg. Verksamhetschef Marita Edsö. Här kan du se hur en öronundersökning av barn går till. Här kan du se en instruktionsfilm för hur du kopplar på utrustningen för sömnregistrering. Du kan alltid kontakta oss via nätet. Logga in på www.1177.se för att förnya recept, skriva egenremiss, få svar på frågor, boka tid, av- och omboka ditt besök och mycket mera. ...
  http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/oron-nas-och-halsmottagningen-kungsbacka/
*  Analysförteckning - Region Halland
Region Halland är vår regions utvecklingsorganisation. Vårt uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera.. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom ...
  http://www.regionhalland.se/vard-halsa/for-vardgivare/laboratorier/analysforteckning/?chars=Q
*  Skyddsnätet.se hittar vinnande kommunikationslösning för svårflirtad målgrupp via Xtraworks | Webfinanser - nyheter aktier it...
Stockholms blodgivare speglar länets invånare * 2013-10-05 15:00 Rapunzel of Swedens invigning i Stockholm lockade många ...
  http://webfinanser.com/nyheter/?id=118071
*  Blodgivning - Region Norrbotten
Varje blodgivare ger en unik gåva. Blod kan inte tillverkas och det är en färskvara som håller i sex veckor. Att lämna blod är ... Varje blodgivare ger en unik gåva. Blod kan inte tillverkas och det är en färskvara som håller i sex veckor. Att lämna blod är ... E-post: blodgivare.luleaboden@nll.se. Piteå. Blodgivning Piteå sjukhus. Tel. 0911-753 60. Telefontid: Måndag - fredag kl. 7- ... Hit vänder du dig om du vill bli blodgivare i Norrbotten. Kom ihåg att ta med dig giltig identitetshandling när du anmäler dig ...
  http://nll.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Blodgivning-i-Norrbotten/
*  Blodgivning - Wikipedia
Svenska blodgivare gav ungefär 500 000 påsar blod 2009 och 2010, där varje påse rymmer 4,5 dl. Det finns en årlig trend att ... Blodgivare som ger blod regelbundet ges ofta någon sorts icke-monetär utmärkelse. En vanlig förmån kan vara att man får ledigt ... Reglerna för homosexuella blodgivare varierar mellan länderna. I Sverige gick RFSL ut i januari 1983 med uppmaningen till ... Från att år 2005 ha haft 20 procent frivilliga och obetalda blodgivare hade siffran höjts till 80 procent år 2007. Men 68 av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodgivning
*  Alla är inte välkomna på blodcentralen - P4 Gävleborg | Sveriges Radio
Sjukhusen i länet söker nya blodgivare. Men trots blodbristen är det faktiskt många som får nobben på blodcentralen. ... Sjukhusen i länet söker nya blodgivare. Men trots blodbristen är det faktiskt många som får nobben på blodcentralen. ... Homosexuella män och personer födda i vissa länder utomlands hör till de som inte kvalar in som blodgivare. ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=881345
*  Frågor & svar-arkiv - Sida 12 av 13 - Egoinas
Är du blodgivare? Varför/varför inte?. - Nej. För att jag är dum i huvudet. Jag har tänkt att jag ska bli det många gånger och ...
  http://egoinas.se/category/fragor-svar/page/12/
*  Syfilis - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodgivare i Sverige undersöks alltid för syfilisinfektion.. Syfilis smittar inte genom att man tar i hand eller att använda ...
  https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Syfilis/
*  Svininfluensan kan ge blodbrist - P4 Göteborg | Sveriges Radio
Kanske kan blodgivare komma att få ge blod oftare än idag, och inte minst skulle Jan Konar se att blodgivare blir en ... Jag tycker blodgivare är en så pass viktig samhällsfuntion så då måste man man tänka till i olika banor, jag tycker blodgivare ... Är blodgivarna sjuka, står sjukvården utan blodgivare, är det inte bra, då kan vi inte ens ha akut beredskap - om 40- 50-60 % ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=2984766
*  Forum - Spårvägssällskapets.se • Visa tråd - Tvärbanan till Sickla (station) - några intryck...
Bli blodgivare - Ge blod !. LÅ1 Inlägg: 11791. Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32. Ort: Kungliga huvudstaden. Upp ...
  https://www.sparvagssallskapet.se/forum/viewtopic.php?p=360757
*  Forum - Spårvägssällskapets.se • Visa tråd - SL vill gå över till elbussar
Bli blodgivare - Ge blod !. LÅ1 Inlägg: 11843. Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32. Ort: Kungliga huvudstaden. Upp ...
  https://www.sparvagssallskapet.se/forum/viewtopic.php?p=362397
*  Forum - Spårvägssällskapets.se • Visa tråd - T-Centralen - Odenplan
Bli blodgivare - Ge blod !. LÅ1 Inlägg: 11861. Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32. Ort: Kungliga huvudstaden. Upp ...
  https://www.sparvagssallskapet.se/forum/viewtopic.php?p=356140
*  Forum - Spårvägssällskapets.se • Visa tråd - Är Kystbanen och Öresundtågen en bra kombination?
Bli blodgivare - Ge blod !. LÅ1 Inlägg: 11793. Blev medlem: tis 15 mar, 2005 15:32. Ort: Kungliga huvudstaden. Upp ...
  https://www.sparvagssallskapet.se/forum/viewtopic.php?f=35&t=37015

Navelsträngsblodbank: En navelsträngsblodbank är en inrättning som lagrar navelsträngsblod för framtida bruk.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.State University of CampinasBlodplasma: Blodplasma, eller enbart plasma är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera. Blodplasma består till 90 % av vatten, och dess funktion är att transportera flera viktiga ämnen som cellerna behöver samt de restprodukter som avges från cellerna med undantag av koldioxid och syre.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Farzan Athari: Farzan Athari (persiska: فرزان اطهری), född 26 juni 1984 i Teheran, Iran, svensk-iransk fotomodell och skådespelare.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Antiretrovirala läkemedel: Antiretrovirala läkemedel är läkemedel mot infektioner av retrovirus, som exempelvis HIV. Då HIV bekämpas med antiretrovirala läkemedel blir även effekten att immunförsvaret stärks.Blodgruppsdieten: Blodgruppsdieten är en kontroversiell diet som utarbetats av den amerikanske naturopaten (ej att förväxla med läkarutbildning) Peter D'Adamo. Idéerna publicerades av D'Adamo själv i boken Eat Right 4 Your Type (1996), i svensk översättning Ät rätt för din blodgrupp (2002).Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Goffredo Mameli: Goffredo Mameli, född 5 september 1827 i Genua, Italien, död 7 juli 1849 i Rom, var en italiensk poet och patriot. Han skrev 1847 texten till Italiens nationalsång Fratelli d'Italia.Alaninaminotransferas: Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.Rökning i Albanien: Rökning i Albanien är utbrett och omkring 40 % av den albanska befolkningen röker regelbundet. Det enda land i Europa som har en högre siffra än Albanien är Turkiet.DongbeiFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.


  • sjuka
  • Vi har det så pass bra med djurägare som ställer upp att vi har gott om blodgivare men sedan så kan ju även de bli sjuka och falla ifrån av olika skäl, så det behövs alltid rekryteras nya, säger André Rowe. (svt.se)
  • Är blodgivarna sjuka, står sjukvården utan blodgivare, är det inte bra, då kan vi inte ens ha akut beredskap - om 40- 50-60 % av blodgivarna smittas. (sverigesradio.se)
  • Sverige
  • Forskarna har samlat ihop uppgifter om 1,7 miljoner blodgivare och 2,1 miljoner patienter som fått en blodtransfusion i Sverige och Danmark. (ki.se)
  • kroppen
  • Ferritinmätningar utförs vanligtvis för bedömning av en patients järndepåer i kroppen, till exempel hos blodgivare, hemokromatos, okomplicerad tidig graviditet med flera. (wikipedia.org)