Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.OrgangivareBlodbanker: Centraler för insamling, bestämning och förvaring av humant blod.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Seroepidemiologiska studierDonatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.Blood SafetyBlodtransfusionHepatit C-antikroppar: Antikroppar mot hepatit C-antigen, inklusive hölje-, kärn- och icke-strukturella proteiner.Hepatit C: En typ av hepatit liknande transfusionshepatit typ B, men som orsakas av ett virus som serologiskt skiljer sig från dem som ger hepatit A, B och E, och som kan finnas i blodet hos kroniska, asymtomatiska bärare. Hepatit C överförs parenteralt och i samband med transfusioner och drogmissbruk.Hepatit B: Hepatit orsakad av Hepatit B-virus. Det kan överföras genom blodtransfusion eller via blodprodukter.Hepatit B-ytantigener: De hepatit B-antigen som finns på Dane-partikelns yta och på de 20 nm stora sfäriska och tubliknande partiklarna. Ett flertal underspecificiteter är kända. Dessa kallades tidigare Australienantigen.Virushepatit, human: Viral hepatit hos människor.HTLV-II-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ II (HTLV-II).Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Torque teno virusDNA-virusinfektioner: Infektioner orsakade av DNA-virus.Hepatitantikroppar: Immunglobuliner som alstras under någon form av virushepatit. Vissa av dessa antikroppar kan användas för att diagnosticera specifik form av hepatit.Hepatit B-antikroppar: Antikroppar mot hepatit B-antigen, inklusive antikroppar mot ytantigen (Australienantigen) och kärnantigen hos Dane-partikeln, samt mot e-antigen.PrevalensHepatit-B-kärnantigener: Hepatit B-antigenet inom kärnan i Dane-partikeln, den smittförande hepatitviruspartikeln.PolymeraskedjereaktionFlaviviridae: En familj RNA-virus, av vilka många orsakar sjukdom hos människor och husdjur. Det finns tre släkten: Flavivirus, Pestivirus och Hepacivirus, samt några arter med osäker taxonomisk tillhörighet.Hepacivirus: Ett släkte inom Flaviviridae som ger upphov till parenteral smitta med hepatit C genom transfusioner eller drogmissbruk. Hepatit C-virus är typarten och dessutom den enda medlemmen i släktet.HTLV-I-antikroppar: Antikroppar mot HTLV-I-antigener.HTLV-I-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ I (HTLV-I).Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.HTLV-II-antikroppar: Antikroppar mot HTLV-II-antigener.Blodburen smitta: Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.Kidds blodgruppssystem: En antigengrupp som huvudsakligen består av Jk(a) och Jk(b), styrda av alleler. Amorfer förekommer. Antikroppar av dessa ämnen är vanligtvis svaga och instabila, och erytrocytstimulerade.Hepatit B-virus: Typarten av släktet Orthohepadnavirus som orsakar human hepatit B och som också är orsaken till levercellscarcinom hos människa. Dane-partikeln är en intakt hepatitviruspartikel, uppkallad efter upptäckaren. Icke-infektiösa sfäriska och tubliknande partiklar kan även ses i serum.Flaviridaeinfektioner: Infektioner orsakade av virus tillhörande familjen Flaviviridae.HTLV-2: En stam T-cell lymfotropt virus typ 2 hos primater som kan förändra normala T-lymfocyter och replikera i såväl T- som B-celler. Viruset är besläktat med, men olikt HTLV-I. Det ger upphov till HTLV-II-associerad T-cellsleukemi (hårcellsleukemi), en förhållandevis godartad tumörsjukdom.Röda korsetImmunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.SyfilisVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Hepatit B-antigener: Antigen från hepatit B-viruspartikeln eller Dane-partikeln, samt dess ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigen, inklusive hepatit B e-antigen.RadioimmunprecipitationSensitivitet och specificitetIran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Hemagglutinationstester: Känsliga tester för mätning av vissa antigen, antikroppar eller virus som baseras på dessas förmåga att agglutinera vissa röda blodkroppar.RNA, viraltBlodgruppering och korstestning: Analys av erytrocyter för påvisande av förekomst eller avsaknad av blodgruppsantigener, analys av serum för eventuella antikroppar mot dessa antigener, samt urval av kompatibelt blod genom korstestnin g av prov från givare och mottagare. Korstestning görs före en transfusion.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Vävnads- och organanskaffningMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.ABO-blodgruppssystem: Det viktigaste systemet för gruppering av mänskligt blod, baserat på förekomst eller frånvaro av två antigener, A och B. När varken A eller B förekommer är blodet av grupp 0, när bägge förekommer är blodet av grupp AB. A och B är genetiska faktorer som bestämmer förekomsten av enzymer för syntes av vissa glykoproteiner huvudsakligen i erytrocytmembranet.Chagas sjukdom: En form av trypanos (sömnsjuka) som förekommer endemiskt i Central- och Sydamerika. Infektionen orsakas av Trypanosoma cruzi. Sjukdomen kan visa ett akut eller ett kroniskt förlopp, det förra vanligtv is hos barn.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Serologiska testerHIV-positivitet: Produktion av neutraliserande antikroppar hos personer som utsatts för smitta med humant immundefektvirus (HIV, HTLV-III/LAV).Hårklippning och rakning: En yrkesgrupp som utför hårklippning, hårvård och rakning.NjurtransplantationHepatit E: En akut form av hepatit, orsakad av ett virus som serologiskt skiljer sig från hepatit A-, B- och C-virus. AllotransplantationItalien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Rh-Hr-blodgruppssystemTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Hepatit E-virus: Ett positivt strängat RNA-virus tillhörande ett ännu icke fastställt släkte, hepatit E-liknande virus, som ger födoämnesöverförd icke-A, icke-B-hepatit (hepatit E).Trypanosoma cruziHistokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.RiskfaktorerAlanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.Albanien: Republik på västra sidan av Balkanhalvön med en yta av 29 000 km2 och en folkmängd på 3,3 miljoner invånare. Huvudstaden är Tirana.HIV-seroprevalens: Bestämning av antalet fall av HIV-smitta i en given population vid en given tidpunkt. I det individuella fallet fastställs HIV-smitta genom påvisande av HIV-antikroppar i serum (HIV-positivitet).Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.West Nile-feberKomplementfixeringstest: Serologiska test baserade på inaktivering av komplement med antigen-antikroppkomplex (steg 1). Bindning av fritt komplement kan synliggöras genom tillförsel av ett andra antigen-antikroppsystem, såsom röda blodkroppar och någon lämplig erytrocytantikropp (hemolysin), som kräver komplement för att kunna bildas (steg 2). Om de röda cellerna inte lyseras (löses upp) tyder detta på att en specifik antigen-antikroppsreaktion har skett i steg 1. Om, däremot, de röda blodkropparna löses upp, så betyder det att det finns fritt komplement, vilket visar att ingen antigen-antikroppsreaktion ägt rum i steg 1.LevertransplantationFöräktenskaplig undersökningBlod: Komplex, cirkulerande kroppsvätska, vars uppgift är att transportera syre, näringsämnen och avfallsprodukter. Blodet har två huvudbeståndsdelar: celler och plasma.

*  Carin Eggerts blogg | Blodgivare

Blodgivare. 0 Posted by Carin Eggert - 19 april, 2012 - Ge blod Idag är jag så himlans glad i själen!. Min syster & svåger var ... Så ta steget och se om du kan bli Blodgivare! Ett försök är värt så mycket!. www.Geblod.nu. .. Idag är det även 10 dagar tills ... Tack alla Blodgivare, vänner & familj för att Ni gör skillnad!. .. Missa inte:. Blodcancerdagen 2012,. 7 maj Stockholm.. 2012- ... Som ni ser, det krävs ju relativt lite av en person att bli Blodgivare, men det betyder ju så oerhört för mig/oss som behöver ...
carin.eggert.se/2012/04/19/blodgivare/

*  Blodgivare donerade smittat blod - Pressen.se

En blodgivare på Sahlgrenska sjukhuset har donerat blod som var smittat av hepatit C. Testerna visade först att blodet var ... Blodgivare, donerade, smittat, blod. Nyhetskanalen - 04 okt 12 kl. 06:28. Blodgivare i Göteborg donerade smittat blod. En ... Blodgivare donerade smittat blod. En blodgivare på Sahlgrenska sjukhuset har donerat blod som var smittat av hepatit C. ... Lovisaborna är aktiva blodgivare. Då Röda korsets blodtjänst i början av augusti rullar in i Lovisa med sitt mobila kontor ...
pressen.se/2162701.html

*  En del bögar får bli blodgivare 1 januari 2012.

En del bögar får bli blodgivare 1 januari 2012. Är du bög får du från 1 januari 2012 bli blodgivare - om du inte haft sex med ... Nuvarande totalförbud för män som har sex med män (MSM) att bli blodgivare är absurt. Även om en bisexuell man bara haft sex ... Flera andra länder i Europa tillåter redan MSM som blodgivare bl.a. Spanien och Italien. Där är det inte någon fast karenstid ... Det är Läkemedelsverket som hittills blockerat förslaget att (en del) MSM ska få bli blodgivare. Vissa tycker även ...
bengtheld.blogspot.se/2011/06/en-del-bogar-far-bli-blodgivare-1.html

*  Carin Eggerts blogg | Alla hjärtans dag, en hyllning till alla blodgivare - Sr P4 intervju

I Sverige finns det 400 000 st registrerade blodgivare, varav 250 000 av dom ger blod.. Hoppas på att ännu fler vill ta första ... 30 år apoteket benmärgsprov blodcancer blodcancerdagen blodcancerförbundet blodgivare blodprov bröllop cancerbesked cellprov ... Idag är det Alla Hjärtans Dag, men för mig symboliserar denna dag numera en hyllning till alla blodgivare som gör skillnad och ... Alla hjärtans dag, en hyllning till alla blodgivare - Sr P4 intervju. 1 Posted by Carin Eggert - 14 februari, 2013 - Intervjuer ...
carin.eggert.se/2013/02/14/alla-hjartans-dag-en-hyllning-till-alla-blodgivare-sr-p4-intervju/

*  spanien | Nyheter från Spanien - Megafon - Part 9

Blodgivare behövs brådskande. 2016 juni 7 - Costa del Sol, Inrikes - Tagged: blodgivare, nyheter, sjukhus, sjukvård, spanien ...
megafon.net/sv/nyheter/tag/spanien/page/9/

*  Intratect infusionsvätska, lösning 100 g/l - Köp tryggt på Apoteket

Blodgivare testas med avseende på virus och infektioner. Tillverkare av dessa produkter bearbetar även blodet eller plasman för ...
https://apoteket.se/produkt/intratect-infusionsvatska-losning-100-g-per-l-50-milliliter-injektionsflaska-256026/

*  Han lever med förmaksflimmer 1/2016 - Landstinget i Kalmar län

Det upptäcktes i samband med att han som blodgivare undersöktes när han skulle lämna blod. -När de mätte pulsen märkte de att ...
ltkalmar.se/om-landstinget/publikationer/han-lever-med-formaksflimmer-12016/

*  http://www.readmetro.com/media/archive pdf/20091208 Goteborg by Metro International - issuu

är blodgivare, och antikropparna i blodet används för att spåra cancer och andra svåra sjukdomar hos människor. Efter att ha ...
https://issuu.com/metroint/docs/20091208_goteborg

*  Högt och lågt: november 2011

Efter lite drygt fem års uppehåll är jag nu blodgivare igen. Eller ja, om jag nu blir godkänd. Osäker på om blått är en egen ...
andersgd.blogspot.com/2011/11/

*  Vad handlar eurokrisen om? - PDF

Nästan alla kan bli blodgivare. I samarbete med EDQM, Europarådet (Council of Europe) Ditt blod behövs Nästan alla kan bli ... blodgivare I samarbete med EDQM, Europarådet (Council of Europe) Ditt blod behövs Varje minut, dygnet runt, behöver hundratals ...
docplayer.se/2602873-Vad-handlar-eurokrisen-om.html

*  naglar | Kurera.se

Pia har varit blodgivare i flera år men har blivit nekad att lämna blod flera gånger på grund av att blodvärdet varit för lågt ...
https://kurera.se/tag/naglar/

*  Allmänt

Blodgivare- icke... Jag var för liten. måste gå upp i vikt, och då kanske jag får.. bra kärl hade jag i alla fall! ...
annelilee.blogg.se/category/allmant.html

*  Om HIF - Heleneholms IF

Några av våra mest kända är motionsloppet Blodomloppet (Syfte att få fler blodgivare), Yddingeloppet i Bokskogen, ...
heleneholmsif.se/om-hif/

*  Min ljusa vardag: Fredagens goda mat

Är ni blodgivare? Hur känns det? Blir man yr och trött efteråt? ...
ljusavardag.blogspot.com/2011/02/fredagens-goda-mat.html

*  SOCIAL NATUR. Brandredaktionen - PDF

Jaså, du tittar på blodgivarmärkena du... Jag är också blodgivare... eller är som du var mumlade jag tillkrånglat. Vad? Öööh ...
docplayer.se/1329668-Social-natur-brandredaktionen.html

*  Lenas lilla blogg*

Fast det behövs fler blodgivare.. Så anmäl dej nu med och bli blodgivare. ...
lenahaga.blogg.se/2017/september/

*  iFokus växer så det knakar - Om sajten och iFokus - Yrkesförare iFokus

Har du någonsin funderat på att bli blodgivare? Eller är du redan? Är det något som är oklart för dig, och som kanske håller ...
yrkesforare.ifokus.se/articles/520a271d8e0e74512a0000e3-ifokus-vaxer-sa-det-knakar

*  nett57

fick en bok som blodgivare och en t-shirt.. Nu har vi fem ägg i holken, tror vi fick sex förra året så sen blir det ruvning. ...
blogg.dinstartsida.se/nett57/arkiv/201405

*  Helds HBT-nyheter: augusti 2016

Det blod som en blodgivare ger första gången används dessutom inte alls, utan det är först vid andra tillfället och framåt som ... För att ha det måste varje blodgivare bedömas individuellt. Har den här personen ett riskbeteende eller inte. Personer som ...
bengtheld.blogspot.se/2016/08/

*  Veddesta Centrum >...

Det behövs fler blodgivare, gamla som nya givare är välkomna! Veddesta Köpcentrum öppet tider under Jul & Nyår. Torsdag 24 Dec ...
veddestacentrum.se

*  IDA WIVEL.BLOGG.SE

Godmorgon! Bokat in tid till CSK för lite prover den 23:e för att se om jag kan få bli blodgivare, spännande! :D Mår bättre ... Hade bra blod för att kunna bli blodgivare och det gick jättebra på sjukhuset :D De andra proverna får jag svar på senare då ... för att se om jag kan få bli blodgivare, hoppas! :D Hörs seeeen!. ...
idawivel.blogg.se/2012/february/

*  DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KAT KRONOR - PDF

Åtgärder för att på kort och lång sikt trygga behovet av blodgivare i sjukvården i Stockholms läns landsting, Bli en ven till ... Åtgärder för att på kort och lång sikt trygga behovet av blodgivare i sjukvården i Stockholms läns landsting, Bli en ven ...
docplayer.se/3483637-Div-vo-lop-atgarder-underlag-belopp-nr-kat-kronor.html

*  Skaparglädje på Äntligen hemma-mässan | TV4-Gruppen

Blodbussen finns också på plats för att locka nya blodgivare bland besökarna. ...
tv4gruppen.se/Senaste-nytt/Senaste-nytt-/Skapargladje-pa-Antligen-hemma-massan/

*  En drake lyfter bara i motvind: Donera mera!!!

Varje midsommar får jag dåligt samvete för att jag inte är blodgivare.. Elliot fick blod när han opererades och jag är oerhört ...
3prinsar.blogspot.com/2008/06/donera-mera.html

*  Sannas bokhylla: December 2014

Jag gjorde min tjugonde insats som blodgivare och fick en fin pin som bevis. Och en pocketbok.. Inte för att jag var särskilt ...
sannasbokhylla.blogspot.se/2014/12/

*  Det spökar!

Bara 7 procent av jordens befolkning är RH negativa nollor, varför vi är eftertraktade som blodgivare. :-). Enligt en mängd ...
detspokar.blogg.se/2009/november/

Navelsträngsblodbank: En navelsträngsblodbank är en inrättning som lagrar navelsträngsblod för framtida bruk.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.State University of CampinasBlodplasma: Blodplasma, eller enbart plasma är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera. Blodplasma består till 90 % av vatten, och dess funktion är att transportera flera viktiga ämnen som cellerna behöver samt de restprodukter som avges från cellerna med undantag av koldioxid och syre.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Farzan Athari: Farzan Athari (persiska: فرزان اطهری), född 26 juni 1984 i Teheran, Iran, svensk-iransk fotomodell och skådespelare.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Antiretrovirala läkemedel: Antiretrovirala läkemedel är läkemedel mot infektioner av retrovirus, som exempelvis HIV. Då HIV bekämpas med antiretrovirala läkemedel blir även effekten att immunförsvaret stärks.Blodgruppsdieten: Blodgruppsdieten är en kontroversiell diet som utarbetats av den amerikanske naturopaten (ej att förväxla med läkarutbildning) Peter D'Adamo. Idéerna publicerades av D'Adamo själv i boken Eat Right 4 Your Type (1996), i svensk översättning Ät rätt för din blodgrupp (2002).Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Goffredo Mameli: Goffredo Mameli, född 5 september 1827 i Genua, Italien, död 7 juli 1849 i Rom, var en italiensk poet och patriot. Han skrev 1847 texten till Italiens nationalsång Fratelli d'Italia.Alaninaminotransferas: Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.Rökning i Albanien: Rökning i Albanien är utbrett och omkring 40 % av den albanska befolkningen röker regelbundet. Det enda land i Europa som har en högre siffra än Albanien är Turkiet.DongbeiFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.


blod


 • En blodgivare på Sahlgrenska sjukhuset har donerat blod som var smittat av hepatit C. Testerna visade först att blodet var friskt och förmodligen har blodgivaren inte känt till att han bar på hepatit C, skriver Göteborgs-Posten. (pressen.se)
 • En blodgivare på Sahlgrenska sjukhuset har donerat blod som var smittat av hepatit C. Testerna visade först att blodet var friskt och förmodligen har blodgivaren inte känt till att han bar på hepatit C. - Det jag vet är att blodverksamheten har följt de rutiner och riktlinjer som finns vid blodgivning, säger chefläkare Mats Tullberg till GP. (pressen.se)
 • I Sverige finns det 400 000 st registrerade blodgivare, varav 250 000 av dom ger blod. (eggert.se)
 • Det upptäcktes i samband med att han som blodgivare undersöktes när han skulle lämna blod. (ltkalmar.se)
 • Pia har varit blodgivare i flera år men har blivit nekad att lämna blod flera gånger på grund av att blodvärdet varit för lågt. (kurera.se)

Fler


 • Några av våra mest kända är motionsloppet Blodomloppet (Syfte att få fler blodgivare), Yddingeloppet i Bokskogen, friidrottstävlingen Atleticumsspelen samt samarbetsarrangör till Pallas spelen och triathlon tävlingen Malmö Triathlon. (heleneholmsif.se)

igen


 • Efter lite drygt fem års uppehåll är jag nu blodgivare igen. (blogspot.com)

Tack


 • Tack alla Blodgivare, vänner & familj för att Ni gör skillnad! (eggert.se)

steget


 • Så ta steget och se om du kan bli Blodgivare! (eggert.se)
 • Varje gång någon i min närhet tar det stora steget att bli blodgivare blir jag mäktigt berörd och verkligen, verkligen tacksam. (eggert.se)

eftersom


 • Efter intervjun åkte jag och Mathias in till stan och besökte Blodcentralen på Hötorget eftersom att även Mathias ville registrera sig som blodgivare. (eggert.se)

nyheter


 • Helds HBT-nyheter: En del bögar får bli blodgivare 1 januari 2012. (blogspot.se)