Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.SyrgasSyra-basobalans: Rubbningar i kroppens syra-basbalans.Gaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.PartialtryckKapnografi: Kontinuerlig mätning av koldioxidhalten i utandningsluften.Lungans gasutbyte: Utbyte av syre och koldioxid mellan alveolarluft och lungkapillärblod genom blod-luftbarriären.Blodgasmätning, transkutan: Icke-invasiv bestämning av det partiella syrgas- eller koldioxidtrycket lokalt i kapillärkärl genom anbringande av speciella elektroder på huden. Dessa elektroder har fotoelektriska sensorer med förmå ga att registrera specifika våglängder från syresatt respektive reducerat hemoglobin.SyrgasmätningAndningssviktHepatopulmonellt syndrom: Ett syndrom bestående av triaden leversvikt, lungkärlsutvidgning och onormal syrsättning i artärerna, utan påvisbar, egentlig lung- eller hjärtsjukdom.Andning, dead spaceAndningHypoventilering: Minskat luftflöde in i lungblåsorna.AndningsfunktionstesterBlodprovstagning: Tagande av en mindre blodmängd, i form av kapillärprov eller venprov, för undersökning av innehåll av mängden celler, kemiska ämnen, gaser eller andra beståndsdelar. Analysen kan göras mikroskopiskt, kemiskt eller biologiskt.Methemoglobinemi: Närvaro av methemoglobin i blodet, vilket leder til cyanos. Normalt finns det små mängder methemoglobin i blodet, men skada eller giftiga ämnen omvandlar en större andel hemoglobin till methemoglobin, som inte fortsätter att fungera som syrebärare. Methemoglobinemi kan bero på en defekt i enzymet NADH-methemoglobinreduktas (ett autosomalt recessivt drag) eller en avvikelse i hemoglobin M (ett autosomalt dominant drag).Ventilation-perfusionskvotSyra-bas-jämvikt: Ett tillstånd i vilket kroppens nettoproduktion av syror eller alkalier uppvägs av nettoförbrukningen, vilket medför en stabil halt a v vätejoner i kroppsvätskorna.SyrgasförbrukningHyperkapni: Klinisk manifestation av en onormal ökning av mängden koldioxid i artärblod.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.OxihemoglobinerAndning, konstgjordSyrgasbehandlingVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Generell anestesi: Narkos.Lungemboli: Emboli i lungartären eller någon av dess grenar.ToraxröntgenArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.LungsjukdomarSpirometriKroniskt obstruktiv lungsjukdom: Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av KOL är kronisk bronkit och lungemfysem.Prospektiva studierPositive-Pressure RespirationBikarbonater: Oorganiska salter som innehåller -HCO3-radikalen. De är av betydelse för bestämmande av blodets pH. Halten av bikarbonatjoner regleras av njurarna, och nivåerna i blodet utgör en indikator på alkalire serven och buffringskapaciteten.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.VitalkapacitetPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Forcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Fetma med alveolär hypoventilationSprutorTidsfaktorerBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Lungsjukdomar, obstruktiva: Alla sjukdomstillstånd som kännetecknas av ihållande hinder för luftflödet i luftrören.Retrospektiva studierGaskromatografi: Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.Patientnära systemLungventilation: Den totala volymen gas som andas in eller ut, mätt i liter per minut.BehandlingsresultatNoble GasesMasskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Prediktivt värde av testerBelastningstolerans: Ansträngningskapaciteten hos en individ mätt i form av uthållighet (i tid och/eller maximal arbetsbelastning) under ett arbetsprov.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Intensivvård: Avancerad och starkt specialiserad vård åt medicin- eller operationspatienter, vars tillstånd är livshotande och kräver omfattande vårdinsatser och kontinuerlig övervakning. Intensivvård är oftast förlagd till specialutrustade sjukhusenheter.Andningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Andnöd: Ansträngd andhämtning. Syn. dyspné.Andnödssyndrom hos vuxnaMjölksyra: En vanlig mellanprodukt vid jäsning av stärkelseföreningar och vid nedbrytning/oxidation av glukos. I koncentrerad form används mjölksyra för att förhindra jäsning i mag-tarmkanalen.Gasförgiftning

*  Hemcheck
... även hemolysdetektion i samband med blodgasanalys. Blodgasanalys, som är en del av rutinarbetet på sjukhus, kan liksom vanlig… ... Hemolysdetektion vid blodgasanalys nytt område för HemCheck on , HemCheck Sweden AB meddelar idag att bolaget avser ... även hemolysdetektion i samband med blodgasanalys. Blodgasanalys, som är en del av rutinarbetet på sjukhus, kan liksom vanlig ... Hemolysdetektion vid blodgasanalys nytt område för HemCheck. 5 december, 2017. Av 3d001aedb98c400 ...
  https://hemcheck.com/pressmeddelanden/hemolysdetektion-vid-blodgasanalys-nytt-omrade-for-hemcheck/
*  Simulatorn Nursing Anne | Laerdal Medical
blodgasanalys. *- 12-avlednings-EKG. Den datorstyrda versionen omfattar följande funktioner:. *- Infoga multimediabilder i ...
  https://laerdal.com/se/products/simulation-training/nursing/nursing-anne-simulator/
*  Priapism - Wikipedia
För att avgöra om orsaken är speciell eller venös kan blodgasanalys på blod från penis utföras. Venoocklusiv priapism kan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Priapism
*  SP- kirurgi (14,5 min) - PDF
Station 1 Pappersstation - Blodgasanalys, 11/01/2013 OSCE I Station 1 Pappersstation - Blodgasanalys, 11/01/2013 OSCE I ...
  http://docplayer.se/28058521-Sp-kirurgi-14-5-min.html
*  KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom - HjärtLung
Om mätningen med pulsoximeter visar på låg syremättnad, görs en blodgasanalys som visar syrgas- och koldioxidhalten i blodet. ...
  http://www.hjart-lung.se/lungor/diagnos-lungor/kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol/
*  Diafragmabråck (Congenital Diaphragmal Hernia, CDH)
Utredning: Blodgasanalys pre- och postductalt. Röntgen pulm. Ekokardiografi, se appendix. Respiratorbehandling • Tryckstyrd ...
  http://spotidoc.com/doc/5202189/diafragmabr%C3%A5ck--congenital-diaphragmal-hernia--cdh-
*  Köpa Bertocil utan recept på nätet i Sverige | Bertocil Online Apotek
Astrup är en benämning på en blodgasanalys, 5ml bertocil. En amerikansk undersökning visar nämligen att ett välfyllt förråd av ...
  http://web-apotek-sverige.life/bertocil.html
*  Hemcheck
På akutmottagningar är blodgasanalys ett viktigt och ofta använt kliniskt beslutsstöd. Med patientnära blodgasapparater ... ökad patientsäkerhet påÌ de områden där blodgasanalys ofta används. ...
  https://hemcheck.com/pressmeddelanden/hemcheck-presenterar-resultat-fran-studie-om-hemolys-i-blodgasprover-2/
*  Köpa Zoamco utan recept på nätet i Sverige | Zoamco Online Apotek
Blodgasanalys, biologisk odling, labo- ratorieändamål som kalibre ring och bärgas samt laserbehandling. Härefter lateral ...
  http://apoteksverige.life/zoamco.html
*  Köpa Bemon utan recept på nätet i Sverige | Bemon Online Apotek
Kapillär blodgasanalys är i första hand avsedd för små barn, 20gm bemon. Den nya lagen som ger ensamstående samma rätt till ...
  http://apotekvarer-sverige.life/bemon.html
*  I. Övergripande målbeskrivning - PDF
Specialisten måste också självständigt kunna tolka blodgasanalys, koagulationsstatus och basala hemodynamiska parametrar. Under ...
  http://docplayer.se/32857641-I-overgripande-malbeskrivning.html
*  Köpa Acival utan recept på nätet i Sverige | Acival Online Apotek
Givetvis bör blodgasanalys genomföras vid interstitiell lungsjukdom som ger andfåddhet och nedsatt prestationsförmåga. Under ...
  http://web-apotek-sverige.life/acival.html
*  Köpa Trafloxal utan recept på nätet i Sverige | Trafloxal Online Apotek
En blodgasanalys är ett diagnostiskt verktyg som används för identifiering och utvärdering av vissa villkor. De traditionella ...
  http://sverige-apotek.life/trafloxal.html
*  Köpa Melora utan recept på nätet i Sverige | Melora Online Apotek
Perfusion och urin ersättningslösning bör utgöra fysiologiska värden för blodgasanalys, onkotiskt tryck, och osmolaritet, ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/melora.html
*  Köpa Biaxin utan recept på nätet i Sverige | Biaxin Online Apotek
För att avgöra om orsaken är speciell eller venös kan blodgasanalys på blod från penis utföras. Sackaros rimmar på Kinaros och ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/biaxin.html
*  Köpa Co Glimepiride utan recept på nätet i Sverige | Co Glimepiride Online Apotek
Täckning av tracheostomies, skannrar urinblåsan, arteriell punkteringar för blodgasanalys och dokumentation, 4mg, 2mg, 1mg co ...
  http://apotekvarersverige.life/co-glimepiride.html
*  Köpa Pirokiparl utan recept på nätet i Sverige | Pirokiparl Online Apotek
Samtidigt kom efterfrågan på patientnära blodgasanalys upp, där har vi ännu inte tagit beslut, pirokiparl billigt. Från första ...
  http://apoteksverige.life/pirokiparl.html
*  Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL - PDF
Behandling av svår/livshotande exacerbation på vårdcentral/akutmottagning utan tillgång till blodgasanalys Bronkdilaterare och ...
  http://docplayer.se/426200-Farmakologisk-behandling-av-kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol.html
*  Köpa Klofen-l utan recept på nätet i Sverige | Klofen-l Online Apotek
Bedömning av syresättningen skall göras när möjligt genom pulsoximetri samt med blodgasanalys när nödvändigt för mer kritiskt ...
  http://apotekvarersverige.life/klofen-l.html
*  Köpa Axelvin utan recept på nätet i Sverige | Axelvin Online Apotek
Blodgasanalys är ett viktigt hjälpmedel för att akut bedöma art och grad av vissa vanliga och viktiga akuta förgiftningar, ...
  http://apotekvarer-sverige.life/axelvin.html
*  Köpa Nabucox utan recept på nätet i Sverige | Nabucox Online Apotek
... på dagen besökte jag honom igen tillsammans med läkaren och han fick då veta att han skulle stickas igen för ny blodgasanalys. ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/nabucox.html
*  Köpa Acai Palm utan recept på nätet i Sverige | Acai Palm Online Apotek
Han mätte blodgasanalys, testa olika medel, fortsatte djurförsök i sitt laboratorium hemma, och byggde en fast anestesiologi ...
  http://apotekvarersverige.life/acai-palm.html

Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Frances Stewart: 250px|thumb|right|Frances StewartGas: Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.Dead space (anatomi): Dead space, kallas ibland för döda rummet, är en anatomisk term för den luft som andas in, men aldrig kommer fram till alveolerna, där det aktiva gasutbytet sker.HypoventilationPulmonell shunt: En pulmonell shunt eller shunt i lungorna, innebär ett område i lungorna där blodflödet är normalt men där det inte sker något gasutbyte från alveolerna till blodet. Shuntar kan bero på flera olika saker, gemensamt är att de medför en ökning av fysiologisk dead space i lungorna.Syra–bas-reaktion: En syra–bas-reaktion är en kemisk reaktion som sker mellan en syra och en bas. En syra definieras som en partikel som kan avge en proton, medan baser definieras som en partikel som kan ta upp en (eventuellt flera) proton(er).Oxygenkoncentrator: [oxygen concentrator.jpg|thumb|right|En oxygenkoncentrator för användning i patientens hem.Narkos: Narkos, eller generell anestesi, innebär sövning till kontrollerad medvetslöshet genom inandning (inhalationsnarkos) eller injektion/infusion av läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. Ordet anestesi används inte så ofta i det svenska vardagsspråket.LöpbandKroniskt obstruktiv lungsjukdom: -, |Vätekarbonat: Vätekarbonater eller med ett äldre namn bikarbonater är salter som innehåller vätekarbonatjonen HCO3−. Jonen uppkommer när koldioxid löses i vatten och står i jämvikt med vätejoner (i form av hydroniumjon, H3O+), samt kolsyra, H2CO3.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.PickwicksyndromPipett: En pipett är ett laboratorieverktyg som ofta används inom kemi, biologi och medicin för att mäta upp och överföra en specifik volym vätska från ett kärl till ett annat. Pipetter finns i flera olika varianter för olika ändamål och volymer, med varierande grad av precision, från enkla glaspipetter till mer avancerade justerbara och elektroniska varianter.Ädelgasförening: Ädelgasföreningar är kemiska föreningar som bildas av minst en atom av någon ädelgas i kovalent bindning till en av de andra atomerna. Ädelgasernas valenselektroner i yttre atomskalen bildar egentligen ett homogent system och visar inga drag att bilda föreningar.Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.Ackumulatortank: Ackumulatortank, värmeisolerad tank som fungerar som varmvattenbuffert vid till exempel centralvärme.