Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Regionalt blodflödeUltraljudsdoppler, transkraniellBlodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Mellersta hjärnartär: Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.UltraljudsdopplerOphthalmic ArteryHjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.Pulsatilt flödeFärgultraljudUltraljudsdoppler, pulsadKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Hypokapni: Klinisk manifestation bestående av underskott av koldioxid i artärblodet.Cilieartärer: Tre grupper av artärer i ögat som förser iris (regnbågshinnan), pupillen, senhinnan, bindhinnan och regnbågshinnans muskler med blod.NäthinneartärDopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.Ekoencefalografi: Ultraljudsmetod för diagnos av sjukliga förändringar i skallen.ReologiNavelartärerHyperventilering: Snabbare lungventilering än vad som är metaboliskt nödvändig för utbyte av gaser. Hyperventileringen beror på ökad andningsfrekvens, ökad luftflödesvolym eller båda. Hyperventilering leder till överskott av syre och för snabb avgivning av koldioxid.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Diastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).Ultraljudsundersökning av fosterFrämre hjärnartär: Arteria cerebri anterior. Artär som utgörs av den inre halspulsåderns förgrening och försörjer svanskärnan (nucleus caudatus), den inre kapseln (capsula interna), putamen, de septala kärnorna, gördelv indlingen (gyrus cinguli), frontallobens och parietallobens ytor.HyperemiHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.UltraljudsundersökningHjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.NormalvärdenIntrakraniellt tryck: Tryck inuti skallutrymmet. Det påverkas av hjärnmassan, cirkulationssystemet, cerebrospinalvätskeflödet och skallens styvhet.SystoleHjärtfrekvens hos foster: Den normala hjärtfrekvensen hos fostret före födseln ligger i intervallet 120 till 160 slag per minut.Bukartär: Den pulsåder som utgår från bukaortan och efter en kort sträcka delar sig i vänstra magsäcksartären och lever- och mjältartärerna.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Homeostas: Ett tillstånd av balans och stabilitet i en organisms inre miljö.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Acetazolamid: En kolsyreanhydrashämmare som ibland är verksam mot epileptisk absens. Den är ibland även användbar vid behandling av tonisk-kloniska, myokloniska och atoniska anfall, isynnerhet hos kvinnor vars anfa ll inträffar eller förvärras vid specifika tidpunkter under menstruationscykeln. Verkan är dock ofta övergående, pga snabb toleransutveckling. Den antiepileptiska effekten kan bero på dess hämmande ef fekt på kolsyreanhydras i hjärnan, vilket leder till ökad transneuronal kloridgradient, ökad kloridström och ökad hämning.FosterålderKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Dopplereffekt: Skillnader i den iakttagna frekvensen hos t ex ljud-, ljus eller radiovågor då vågkälla och observatör rör sig i förhållande till varandra. Effekten har uppkallats efter den österrikiske 1800-talsfysikern Johann Christian Doppler.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.TidsfaktorerSyrgasTarmkäxartär, övre: Ett stort blodkärl som försörjer hela tunntarmen utom den övre delen av tolvfingertarmen. Det förser även blindtarmen, den uppåtgående tjocktarmen och halva tvärgående tjocktarmen med blod. Artären utgår från aortans främre yta, under bukartären, i nivå med den första ländryggskotan.Hämmad fostertillväxt: Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Willis ring: En kärlkrans vid skallbasen, bestående av den inre halsartären (arteria carotis interna), de proximala delarna av den främre, mittersta och bakre hjärnartären (arteria basilaris), den främre kommunice rande artären och de bakre kommunicerande artärerna.Färgdopplerekokardiografi: Dopplerekokardiografi med flödesinformation återgiven i färg på en gråskala i realtidsbildåtergivning.Halsartär, inre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer främre delen av hjärnan, ögat och dess tillbehör, pannan och näsan med blod.PlacentacirkulationProspektiva studierKollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Resultats reproducerbarhetBlodflödeslära: Läran om blodflödet i förhållande till tryck, flödeshastighet, volym och motstånd i blodkärl, såväl makroskopiskt som mikroskopiskt och submikroskopiskt.TippbrädetestFosterhjärta: Hjärtat i foster hos djurarter som föder levande ungar, under tiden efter embryonalstadiet. Arbeten om embryots hjärta indexeras som HJBakre hjärnartärVasomotoriska systemetHypotoni, ortostatisk: Blodtrycksfall vid ändrat kroppsläge till stående eller vid orörlig, stående ställning.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Hyperkapni: Klinisk manifestation av en onormal ökning av mängden koldioxid i artärblod.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Blodviskositet: Blodets inre motstånd (friktion, tröghet) vid kraftpåverkan. In vitromätning av blodets viskositet har begränsad klinisk betydelse, då denna inte återger den verkliga viskositeten i cirkulationssystem et. Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Blodets omploppstid: Mätning av det kortaste tidsintervallet från det att ett ämne injiceras i en ven tills dess det passerar en avlägsen punkt i tillräcklig koncentration för att ett mätresultat skall kunna erhållas. Oml oppstiden motsvarar ungefär den inverterade medelhastigheten av blodflödet mellan två punkter.Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.PartialtryckPapaverinNäthinnekärlLivmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Ekokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Pulsdopplerekokardiografi: Dopplerekokardiografi med flödesmätning i kombination med mätning av avståndsskillnader. Korta ultraljudsstötar avges i regelbundna intervall, och de återvändande ekofrekvenserna demoduleras.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.NjurcirkulationHalsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.SyrgasförbrukningMitralklaff: Klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och vänstra kammare.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Ortostatisk intoleransNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Mikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer.Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.För tidigt födda: Barn födda före graviditetsvecka 37.Hematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.BlodcirkulationSensitivitet och specificitetDuctus arteriosus: Ett blodkärl hos foster som förbinder lungartären med aorta descendens.XenonradioisotoperPletysmografiBlodådrorDuplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.ObservatörsvariationPulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.PulsFörmaksfunktion, vänster: Vänstra hjärtförmakets hemodynamik och elektrofysiologiska aktivitet.Halsartär, gemensam: De två pulsådror som försörjer huvud och hals med blod. De leder uppåt i halsen, en på varje sida, och i nivå med sköldbrosket delar var och en av dem sig i två grenar, den yttre (arteria carotis exte rna) och den inre (arteria carotis interna) halspulsådern.Prediktivt värde av testerVilaBasilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.Cerebrovaskulära sjukdomar: Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. Termen är inte begränsad till att definiera sjukdomstillstånd i cerebrum, utan omfattar kärltillstånd i hela hjärnan, inklusive diencefalon, h järnstammen och lillhjärnan.RygglägeLevercirkulation: Blodflöde genom levern.Magnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.LBNP: Yttre dekomprimering av kroppens nederdel. Tekniken används för att studera ortostatisk intolerans och verkan av tyngdkraft och acceleration, för att åstadkomma simulerad blödning vid fysiologiska studier, att undersöka hjärt-kärlfunktion och för att minska påfrestningar på buken i samband med förlossning.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Mjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.NäthinnevenNjurartärValsalvas manöverNitroglycerinEyeHalsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).Likvortryck: Trycket i cerebrospinalvätskan uppmätt med tryckmätare vid lumbalpunktion, hjärnventrikelpunktion eller cisternpunktion. Trycket inuti skallen benämns intrakraniellt tryck.Fostrets sjukdomarFotopletysmografi: Pletysmografisk mätning, där intensiteten hos ljus som reflekteras från hudytan och de därunder belägna röda blodkropparna används för att bestämma blodvolymen i mätområdet. Det finns två typer, transmissionsmetoden och reflektansmetoden.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Ultraljudsundersökning, interventionellBlodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.Hjärnartärsjukdomar: Sjukdomar i de intrakraniella artärerna, som försörjer storhjärnan (cerebrum) med blod och som omfattar den främre hjärnartären, den mellersta hjärnartären och den bakre hjärnartären. Till denna kateg ori av sjukdomar hör aterosklerotiska, medfödda, traumatiska, infektions-, inflammations- och andra tillstånd.Mefentermin: Ett sympatomimetiskt medel med i huvudsak indirekt effekt på adrenerga receptorer. Det används för att upprätthålla blodtrycket vid lågt blodtryck, t ex efter ryggmärgsbedövning. Trots att den centralstimulerande verkan av mefentermin är mycket svagare än amfetaminets, kan dess bruk leda till amfetaminlikande beroende.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Mekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Fourieranalys: Den matematiska teorin (Jean-Baptiste-Joseph Fourier, 1807) för Fourierserier och Fourierintegraler för reell- eller komplexvärda funktioner av en eller flera reella variabler. Grundläggande för teorin är att sådana funktioner under allmänna förutsättningar kan byggas upp av sinus- och cosinusfunktioner (enkla svängningar) (Källa: Nationalencyklopedin 2003-09-04). Den har många tillämpningsområden inom biomedicin, t ex vid röntgenkristallografisk analys av DNA-spiralen och andra molekyler, inkl viruspartiklar, och för den modifierade projektionsalgoritm som allmänt används för framställning av datortomografibilder.Kotartär: Den första grenen av nyckelbensartären, med utbredning till nackmusklerna, ryggkotorna, ryggmärgen, lillhjärnan och inre delarna av hjärnan.Cardiac CatheterizationSingelfotonemissionstomografiHjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Etamsylat: Ett derivat av bensensulfonat som används som systemiskt, blodstillande medel.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.AndningLungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Graviditet, andra trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 15 t o m vecka 28 av havandeskapet (dagarna 99 - 196).Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.SlagvolymInhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.UltraljudRegressionsanalysHjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.Hjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.Kapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.XenonEmissionstomografi: Tomografiteknik som utnyttjar strålning från radionuklider och en datorbaserad algoritm för att återge en bild.SubaraknoidalblödningKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Isofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Intrakraniell hypertoniBäckenhögläge: Kroppsläge med huvudet lägre än resten av kroppen. En längre tid i detta läge kan ge tillfälliga fysiologiska besvär.Healthy VolunteersHöjd: Höjd över havet.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Blodkärlskramp, intrakraniellNitroprussidEfedrin: En alfa- och betaadrenerg agonist som även ökar utsöndringen av norepinefrin. Medlet har används för behandling av ett flertal sjukdomstillstånd, inklusive astma, hjärtsvikt, rinit och urininkontinens, samt för narkolepsi och depression, pga sina centralstimulerande effekter. Användningen har minskat i takt med att mer selektiva agonister tillkommit.Intraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.KontrastmedelArmartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Hålven, nedreMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Spektroskopi, nära-infrarödIntraocular PressureEndarterektomi, karotis: Kirurgiskt avlägsnande av den förtjockade, åderförkalkade inre hinnan i en karotisartär.Svimning, vasovagalPostoperativ periodSyrgasmätningHydrodynamicsUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Lustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.TrikuspidalklaffKranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Utvidgning, patologisk: Tillstånd hos en anatomisk struktur, kännetecknat av onormal utvidgning.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Autonom nervblockad: Avstängning av sympatiska nervbanor, med insprutning av bedövningsmdel, vid någon av fyra nivåer: blockad av perifera nerver, blockad av sympatiskt ganglion, extraduralblockad och subaraknoidblockad.Kolsyreanhydrashämmare: En grupp föreningar som reducerar utsöndringen av H+-joner från de proximala njurkanalerna genom att blockera karbanhydras. Syn. karbanhydrashämmare.Sympatiska nervsystemetAngioplasty, Balloon, CoronarySkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Cross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Lungvener: De vener som leder tillbaka det syresatta blodet från lungorna till hjärtats vänstra förmak.Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.

*  Har jag fått fönstertittarsjukan? - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Ja, så vitt jag kan förstå av dina upplysningar så talar allt för att det är fönstertittarsjukan, claudicatio intermittens. Det går också att kalla sjukdomen för kärlkramp i benen.. Orsak. Det här beror på att det finns förträngningar i pulsådrorna till benen så att det inte kommer fram tillräckligt med blod till muskler och annan vävnad i benen. I vila räcker blodflödet vanligen till så att man inte har några besvär. Men i arbete, som under promenader, behövs det mera syre till musklerna och då ska blodflödet normalt öka. Om det finns förträngningar i kärlen kan inte blodflödet öka tillräckligt och man får smärtor och domningar, vilka försvinner när man stannar upp och vilar.. Vad kan du göra själv?. Många som får det här är rökare, och den absolut viktigaste och första åtgärden vid fönstertittarsjuka är att sluta röka.. Den andra åtgärden är att träna. Det är bra att promenera eller cykla eller motionera på annat sätt med benen. Då kan ...

*  Alvert - Mamma och Läkarstudent i Göteborg

Kroppens absolut viktigaste organ är hjärnan. Fungerar inte hjärnan så fungerar inte heller kroppen. Kroppen vet detta och kan genom att reglera blodflödet i blodkärlen prioritera blodflöde till just hjärnan. Genom att så fort som möjligt starta HLR vid ett hjärtstopp kan man bibehålla blodflöde till hjärnan och på så sätt undvika eller i alla fall förlänga tiden till stora irreversibla hjärnskador. Är du första man på plats vid en person som fått hjärtstopp skall du alltså inte tveka. Din insats kan rädda liv ...

*  40procent 20år - Utdelning & Värdeinvestering - www.4020.se: februari 2015

Fyra regler för att undvika att köpa dåliga bolag. Dessa är Öknings av antalet aktier, utdelningar och små börslistor och olönsamma bolag. Tänker man närmare så hänger alla dessa 4 regler ihop. De lönsamma bolagen med låg kapitalbindning och bra kassaflöde kan ge ut utdelningar och har inga behov ta in pengar genom nyemissioner. Dessutom har dessa en bättre chans för tillväxt när stor delar av kassaflödet kan investeras vidare utan att behöva ta lån och minska på utdelningarna. Tidigare inlägg om ämnet: ...

*  Hans Iwan Bratt: september 2010

Det verkar som om att det är en if-sats som krånglar. Det är möjligt att registrera alternativa flöden där valet styrs genom drop down i ett formulär. Det kan vara fel i variabelnamnet, i de namn som olika flöden har eller kanske i själva drop downen. Efter att ha testat ett antal varianter utan framgång, sökt igen den omfattande buglistan och snurrat runt på nätet, så börjar jag inse att det nog är nödvändigt att läsa referensmanualen. 107 sidor - inte så avskräckande kanske ...

*  Juni 2013 - Låga flöden på många håll i landet | SMHI

Under juni har flödena varit låga i Norrland och de östra delarna av Svealand och Götaland. Trots riklig nederbörd i slutet på månaden så blev det inga höga flöden eftersom växternas vattenupptag är stort nu.

*  Islandsbloggen: Nedläggning hotar Finnbogastaðaskóli - en elev kvar i höst

Om skolan stängs är det inte osannolikt att även den sista barnfamiljen lämnar Árneshreppur. Till grundskolan i Drangsnes är avståndet nio mil och till skolan i Hólmavík tio mil. Även när väglaget är som bäst är det minst två och en halv timmes körning varje dag. Under vinterhalvåret är vägen ofta oframkomlig eftersom den bara plogas två gånger i veckan - och mellan 5 januari och 20 mars plogas den inte alls ...

*  Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar - PDF

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

*  Vår bästa tid är nu! - Vann spa, hotell och konferens

Tillsammans med konferenshotell i Bohuslän satsar nu Turistrådet Västsverige på att marknadsföra konferensbokning under vinterhalvåret.

*  Vattenavstängning - Smålandsstenar - Gislaved.se

På grund av ett underhållsarbete av vattenledningarna i Strandsnäs och Fållinge kommer vattnet att stängas av under tisdag eftermiddag den 9 maj. Vattnet stängs av från klockan 13.00 och arbetet beräknas vara klart till klockan 16.00.. Efteråt kan vattnet vara missfärgat till en början, men låt det rinna en stund så avtar det. Det är ingen fara att dricka vattnet även om det inte ser så trevligt ut. ...

*  FLOW ring

FLOW fångar blicken med sin stora blanka yta. En stilren ring som trots sin storlek är väldigt bekväm att bära. Ange din ringstorlek i rutan för kommentarer vid kassan. Om ingen storlek anges sänder vi dig en

*  pics from #fbbc13 - fire & flow yoga

Hittade några bilder från min klass Global Yoga Power på Blogger Bootcamp i lördags, tack för en härlig dag! Och ett smakprov från den välfyllda goodiebagen.. :) Har fått några frågor om klassupplägget och kommer lägga upp en post senare i veckan med flödena från klassen. Bliderna är lånade från Blogger Bootcamp. Om du vill läsa…

*  Vasque Velocity GTX - Trailrunningskor - Herr - Skor at Barrabes.com

We use our own or third-party cookies to offer the best navigating experience and service. If you continue navigating, it will be understood that you accept our Cookies Policy ...

*  Grön, grinig, gubbe: Han var inte lite deppig, sådär

Kanske gnäller några i onödan. Kanske är det ibland så att man känner efter. Men jag tror inte vi ska chansa på det. Vi ska höja blicken och våga se vår medmänniska och även själva våga söka hjälp om livets vätskor inte känns i balans. Jag undrar ofta om Mats, Micael, Hassan och andra jag känt som valt att avsluta sina liv kunde fått hjälp. Kanske, kanske inte. Depression är en dödlig sjukdom. Oavsett vårdinsatser och satsningar på psykiatri, så kommer några ändå att dö av det. Några andra kanske dränker sina sorger och lever ett halvliv i rus. Han var inte lite deppig sådär. Han var dödligt sjuk. Våga se det.. ...

*  Förstora bilden

Sitter, står eller går du mycket? Mabs kompressionsstrumpor hjälper till att öka blodflödet vilket gör att benen känns piggare. Kompressionen

*  Lezyne Flow Caddy köp och erbjuder, Bikeinn

Lezyne Flow Caddy. Lätt, styv behållare optimerad för att passa standardflaska burar. Universal lagring för viktiga vägkanten reparatio, cykling

*  Yrkeshögskolan Arcada

Abstract: The idea of this thesis is to design a pipe system and run a flow simulation for the observation of the flow of fluids in pipes and compare it with the results obtained in the laboratory. First, a pipe system was ...

*  the yogi style - fire & flow yoga

Det är mycket yogafokus i mitt liv just nu. Mer än vanligt. Vad som är intressant i detta är att jag samtidigt mår bättre än på månader. Jag känner mig fri, levande och total! Att dessa känslotilstånd växer sig starkare sig i samma takt som jag yogar innerligt och mer frekvent, är nog inget sammanträffande.…

*  Åsa Hellberg: Sådär ja, jag tror banne mig att jag har redigerat klart.

Jag har haft exakt samma problem fem gånger tidigare (den första var ju en given) och då har det löst sig när jag väl har satt mig vid datorn, så jag får förlita mig på att min hjärna gör jobbet den här gången också ...

*  Finsalongen: Besatt av Ekbergs

Men eftersom förlaget där jag jobbar nu ligger granne med Ekbergs och jag dagligen passerar deras fönster minst två gånger har jag blivit nästan lite besatt av detta konditori - och särskilt deras bakelser. Vid blotta åsynen och airen då alltså, och jag ser ändå mig själv som en som inte är så hemskt intresserad av bullar sådär i allmänhet (gillar smörgås mera). ...

*  Amanda Kennmark

Det är så himla kul när lilla pricken håller på och busar sådär, för jag tror inte han vet riktigt hur han ska göra för att bralla rejält, och då blir han frustrerad och överexalterad och reser sig i stället, eller gör en egen hemmamäck av bock-brall-hopp-res-dragning, och det är så himla kul :D Det blir ju inte direkt bättre av att de små hestarna triggar varandra nåt fruktansvärt heller, men det är de värda efter alla tusen ridhustimmar tycker jag ...

*  Petras Bokblogg: Månadssammanfattning: Augusti

I Am Number Four gjorde mig lite besviken, jag har hört många gånger tidigare att den inte ska vara sådär jättebra, men eftersom jag älskar filmen trodde jag att boken skulle vara bättre. Uppföljaren var dock kanon och jag precis köpt tredje boken i serien ...

*  N E V N A R I E N - Hairtalk Extensions II

Jag är lite på dåligt humör idag. Lite sådär som man blir när man har lite för mycket att ta tag i och inte riktigt vet var man ska börja. Och när man inte kommer igång så blir man ännu tjurigare för att dagen bara går. Fast okej, jag har påbörjat typ alla saker jag ska göra, men eftersom jag inte blivit klar med någonting, så känns det inte som att jag har gjort något ...

*  Nyckelpigan » växa

Idag har jag haft en riktig känslomässig berg-o-dalbana. Livet har sina prövningar och det är svårt att inte låta tankarna styra. Bara vara i känslan och låta det flöda, vad.... ...

*  UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering - PDF

UNIT4 AGRESSO ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 1. OM KURSEN 2 2. ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING Allmänt om elektronisk fakturahantering Flödet för elektronisk fakturahantering Kortfattat

*  Sommar Frittata - Recept - Tasteline.com

3. Minska värmen under stekpannan och häll i äggblandningen. Låt den rinna ner under grönsakerna. Stek på svag värme tills botten på frittatan blivit gyllenbrun ...

Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Reologi: Reologi, vetenskapen om fluiders och fasta kroppars deformation.Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.DiastoleHyperemiArtär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Tolvfingertarm: Tolvfingertarmen eller duodenum är den första av tunntarmens tre delar. Som namnet avslöjar är den lika lång som 12 fingrar är breda, eller närmare 25 cm.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.KennelklubbBlåförskjutning: Blåförskjutning är motsatsen till rödförskjutning, d.v.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Vena contracta: frame|right|Vena contracta.BlodtrycksfallFlödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.BlödningPapaverin: Papaverin är en kemisk förening med en kramplösande effekt (spasmolytikum) som ger avslappningseffekter på den glatta muskulaturen i till exempel blåsa och tarm.Ekokardiografi: Ekokardiografi eller hjärt-sonografi är en ultraljudsbaserad medicinsk undersökningsmetod för att studera hjärtat. Tekniken ger en omedelbar avbildning av hjärtat i olika vyer som kan sparas som stillbilder eller rörliga sekvenser.Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.Kardiologi: Kardiologi (från gr. καρδίᾱ kardiā "hjärta") är en gren inom medicinen och omfattar studiet av hjärtats funktioner och sjukdomar, inklusive ärftliga hjärtsjukdomar, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtklaffar och hjärtats elektrofysiologi (dvs.Erytrocytvolymfraktion: Erytrocytvolymfraktion (EVF) anger andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym. Låga värden kan vara ett tecken på anemi.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Ductus venosus: Ductus venosus kopplar i ett foster samman den umbilikala venen med den undre vena cava. Denna koppling tillåter syresatt blod från placentan att kringgå levern och direkt komma till det cirkulatoriska systemet för distribution i resten av kroppen.