Blodcancer: En fortskridande, elakartad sjukdom i de blodbildande organen, med onormal tillväxt och utveckling av leukocyter och deras prekursorceller i blod och benmärg. Sjukdomen klassificeras utifrån celldifferentieringsgrad som akut eller kronisk, och beroende på dominerande celltyp som myelogen eller lymfocytisk.Leukemia, myeloisk, akut: Akut leukemi som skiljer sig från akut lymfocytisk leukemi (ALL) genom de leukemiska märg- och blodcellernas morfologi. Ofta finns där cytoplasmakorn, och kärnan är vanligtvis stor och oregelbunden. Sjukdomen är vanligare än ALL hos vuxna och kan förekomma vid alla åldrar.B-cellsleukemi, kroniskLeukemi, lymfoid: Leukemi associerad med hyperplasi och överaktivitet i lymfvävnaden, och med ökat antal cirkulerande maligna lymfocyter och lymfoblaster.Leukemi, experimentell: Experimentellt framkallad leukemi i djur genom exponering för leukemogena faktorer, som t ex virus, strålning eller transplanterad leukemisk vävnad.Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positivMusleukemivirus: En art av Gammaretrovirus med ett flertal väldefinierade stammar som ger upphov till leukemi hos möss. Sjukdom framkallas vanligtvis genom injicering av filtrat av odlingsbara tumörer i nyfödda möss.Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-LymphomaT-cellsleukemi: En undertyp av lymfocytisk leukemi som klassificeras som akut eller kronisk, beroende på graden av celldifferentiering, inte på sjukdomens varaktighet.Leukemi, monocytisk, akutMoloneys musleukemivirus: En stam av musleukemivirus som visar sig vid framodling av S37-mussarkom och som ger lymfoid leukemi hos möss. Det infekterar även råttor och nyfödda hamstrar. Hårcellsleukemi: En tumörsjukdom hos cellerna i det lymfatiska nätverket som anses som en sällsynt typ av kronisk leukemi. Den kännetecknas av en smygande början, förstorad mjälte, anemi, granulocytopeni, trombocytopeni, obetydlig lymfadenopati, och förekomst av "håriga" celler i blod och benmärg.Leukemi L1210: En homogen och snabbväxande leukemiform hos möss.B-cellsleukemiLeukemivirus, bovint: Typarten av Deltaretrovirus som ger upphov till en typ av lymfosarkom hos nötkreatur (enzootisk bovin leukos) eller varaktig lymfocytos.Kattleukemivirus: En art (även kallad FeLV) av Gammaretrovirus som ger leukemi, lymfosarkom, immunbrist och andra degenerativa sjukdomar hos katter. Flera cellulära onkogener ger FeLV förmågan att framkalla sarkom.Reglering av genuttryck, leukemi: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten vid leukemi.Leukemi, strålningsframkalladMyeloid-Lymphoid Leukemia ProteinLeukemi P388: En experimentell lymfocytisk leukemi som ursprungligen framkallades i möss med metylkolantrenfärgning.Akut bifenotypisk leukemiFriend-musleukemivirus: En stam av musleukemivirus som ger upphov till leukemi av retikelcellstyp med omfattande infiltration i lever, mjälte och benmärg. Viruset infekterar DBA/2-möss och schweizermöss (swiss).HL-60-celler: En promyelocytisk cellinje som kommer från en patient med akut promyelocytisk leukemi. HL-60-celler saknar specifika markörer för lymfoida celler, men uttrycker ytreceptorer för FC-fragment och komplement. De uppvisar även fagocytisk aktivitet och reagerar på kemotaktisk stimulans.T-cellsleukemi, vuxnaCytarabin: En pyrimidinnukleosidanalog som huvudsakligen används för behandling av leukemi, i synnerhet akut, icke-lymfoblastisk leukemi. Cytarabin är ett antimetaboliskt antitumörmedel som hämmar DNA-syntesen. Dess verkan är specifik för cellcykelns S-fas. Medlet har även antivirala och immunnedsä'ttande egenskaper.Megakaryoblastisk leukemi, akut: Icke-lymfocytisk leukemi, där 20-30% av cellerna i benmärgen eller det perifera blodet kommer från megakaryocyter. Myelofibros eller förhöjt benmärgsretikulin är vanligt förekommande.AKR-musleukemivirus: En stam av musleukemivirus isolerad från spontan leukemi hos möss av AKR-stammen. Syn. AKR-virus.Fusionsproteiner, bcr-abl: Translationsprodukter från fusions-mRNA som fås från bcr-genen och en cellulär abl-gen (c-abl) som translokerats till kromosom 22. Fusionsproteinet p210(bcr-abl) påträffas hos patienter med kronisk myelogen leukemi. Fusionsproteinet p190(bcr-abl) finns hos patienter med akut lymfocytisk leukemi. Aktiveringen av humant c-abl genom kromosomal translokering är i stort sett identisk med aktiveringen av mus-c-abl genom viral translokering i Abelsons musleukemivirus.Leukemi, myeloid, kronisk fasBenmärg: Den mjuka vävnaden i skelettbenens håligheter. Det finns två typer: gul och röd. Den gula finns i de stora benen och består huvudsakligen av fettceller och ett fåtal primitiva blodceller. Den röda är blodbildande vävnad som producerar erytrocyter och leukocyter. Benmärgen byggs upp av ett fackverk av bindeväv med förgrenade fibrer, där märgcellerna fyller facken.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.RemissionsinduktionPre-B-cellsleukemiCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Daunorubicin: En mycket giftig, antibiotisk antracyklinaminoglykosid som isolerats från Streptomyces peucetius och andra arter, och som används för behandling av leukemier och andra cancerformer.Tumörceller, odladePlasmacellsleukemiLeukemi, myeloid, aggressivfasKaryotypbestämning: Kartläggning av en cellkärnas hela kromosomuppsättning. Kromosomkännetecknen hos en individ eller en cellinje presenteras vanligtvis som en systematisk uppställning av metafaskromosomer från ett mikrofoto av en enda cellkärna ordnade parvis i minskande storleksordning och efter centromerens läge.K562-cellerT-cellsleukemi, kroniskHTLV-1: En stam T-cell lymfotropt virus typ I hos primater som har isolerats från mogna T4-celler från patienter med T-lymfocytcancer. Viruset ger upphov till T-cellsleukemi, T-cellslymfom, och är förknippat med mycosis fungoides, Sezarys syndrom och tropisk spastisk parapares.CellinjeLeukemi, prolymfocytärTumörproteinerCore Binding Factor Alpha 2 SubunitMyelomonocytleukemi, juvenil: En form av leukemi som drabbar barn och kännetecknas av förstorad mjälte (splenomegali), svullna lymfknutor, utslag och blödningar. Tidigare klassad som myeloproliferativ sjukdom, men numera betraktad som ett blandat myeloproliferativt och myelodysplasitillstånd.Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-LymphomaLeukemi, basofil, akutBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Leukemiinfiltration: En patologisk förändring i leukemi, då leukemiceller tränger in i olika organ under vilket stadium som helst av sjukdomen. Alla typer av leukemi uppvisar infiltration i varierande omfattning, beroende på leukemityp. Infiltrationsgraden kan variera från organ till organ. Lever och mjälte är vanliga infiltrationsställen, främst vid myeloisk leukemi, men även vid granulocytiska och lymfocytiska typer. Njurarna och mag-tarmkanalen (ofta magsäck och ileum) är också vanliga ställen. Vid lymfocytisk leukemi infiltreras ofta huden. Asparaginas: Ett enzym i hydrolasklassen som katalyserar omvandlingen av L-asparagin och vatten till L-aspartat och NH3. Detta är en normal reaktion i djur- och bakterieceller. Bakteriellt framställt asparaginas h ar klinisk användning i behandling av barnleukemi. EC 3.5.1.1.fms-lik-tyrosinkinas 3PhiladelphiakromosomLymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.Leukemi, myeloid, kronisk, atypisk, BCR-ABL negativMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Transplantat-mot-leukemieffekt: Immunologiskt bortstötande av leukemiceller efter benmärgstransplantation.Abelsons leukemivirus: Ett defekt musleukemivirus med förmåga att transformera lymfceller och åstadkomma hastigt fortskridande lymfoid leukemi, efter superinfektion med Friend-, Moloney- eller Rauschervirus.Kromosomavvikelser: Avvikelser från det normala antalet kromosomer eller från den normala strukturen, vilka inte alla nödvändigtvis är förknippade med sjukdom (kromosomrubbningar).Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.LIF-receptor, alfaunderenhet: En receptorunderenhet som i förening med cytokinreceptor gp130 bildar en dubbelreceptor, för leukemihämmande faktor och onkostattin M. Underenheten utgör även en del av den ciliära neurotrofiska faktorns receptor. Såväl membranbundna som avgivna isoformer av receptorunderenheten finns, pga alternativ mRNA-splitsning. Den utsöndrade isoformen tros verka som en hämmande receptor, medan den membranbundna är en signalerande receptor.PreleukemiPrognosImmunfenotypbestämning: Klassificering av immunsystemets celler utifrån strukturella och funktionella skillnader. Denna bestämning används allmänt för analys och sortering av olika underklasser av T-lymfocyter, baserad på CD-antigen och med hjälp av flödescytometri.ResttumörBenmärgstransplantationLeukemia, Large Granular LymphocyticCytogenetisk analys: Undersökning av kromosomer i syfte att diagnostisera, klassificera, kartlägga eller handlägga genetiska sjukdomar och avvikelser. Efter preparering av ett prov utförs karyotypning och/eller analys av de specifika kromosomerna.RetroviridaeCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Läkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.RecurrenceFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.TumörstamcellerRetroviridaeinfektionerBlodstamceller: Ursprungscellerna för alla typer av blodceller.TumörcellinjeOxiderGenprodukter, tax: Transaktiva transkriptionsproteiner tillhörande promotorelementen i LTR (Long Terminal Repeats) hos HTLV-1 och HTLV-2 (humant lymfotropt virus). tax-proteinerna (transaktiverande x; x är ej definierat) verkar genom att binda till förstärkarelementen i LTR.BehandlingsresultatMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Arsenikföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar innehållande arsenik.Omfördelning av gener: Reguljär omlagring av genregioner genom DNA-omfördelning, såsom normalt sker under utvecklingsprocessen.Idarubicin: Ett antracyklinmedel mot cancer som ges per os. Föreningen har visat effekt mot bröstcancer, lymfom och leukemier, samtidigt som den visar tecken på lägre hjärttoxicitet.VidarabinGibbonleukemivirus: En art av Gammaretrovirus som ger upphov till leukemi hos gibbonapor. Tumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.Människokromosomer, par 21: Ett av de två paren i den sjunde gruppen (grupp G) av de mänskliga kromosomerna, enligt gällande klassificering.Celltransformation, neoplastisk: Cellförändringar som visar tecken på att kontrollmekanismer satts ur spel, ökad tillväxt, ändringar på cellytan, karyotypa abnormaliteter, morfologiska och biokemiska avvikelser och andra egenskaper s om medför förmåga att invadera, metastasera och döda.TretinoinB-lymfocyter: Lymfoida celler, även kallade B-celler, verksamma i det humorala immunförsvaret. B-cellerna är kortlivade och bildas i stora mängder i människokroppen. De har fått sitt namn pga likheten med celler fr ån fåglarnas bursa. Vid stimulering producerar B-cellerna antikroppar, dock endast av en sort, som sprids i kroppsvätskorna.Myeloid Cell Leukemia Sequence 1 Proteinabl-gener: Retrovirusassocierade DNA-sekvenser (abl) som ursprungligen isolerades från Abelsons musleukemivirus (Ab-MuLV). Protoonkogen-abl (c-abl) kodar för ett protein som ingår i tyrosinkinasfamiljen. Hos människa är c-ablgenen belägen vid 9q34.1 på den långa armen till kromosom 9. Den aktiveras genom translokering till bcr på kromosom 22 vid kronisk myelogen leukemi.TranskriptionsfaktorerT-lymfocyterAllotransplantationKattleukemi: En tumörsjukdom hos katter som ofta sätts i samband med kattleukemivirusinfektion.Cytogenetik: En gren inom genetiken som omfattar studier av geners och kromosomers cellulära och molekylära beteende i samband med celldelning.RNA, budbärarProtonkogenproteinerKladribin: Ett cellgift (cytostatikum) som används vid behandling av lymfoproliferativa sjukdomar, inklusive hårcellsleukemi.Människokromosomer, par 11: Ett av de sju paren i den tredje gruppen (grupp C) av mänskliga kromosomer, enligt gällande klassificering.Tillväxthämmare: Endogena eller exogena ämnen som hämmar normal tillväxt hos människo- eller djurceller eller mikroorganismer. Dessa skall särskiljas från ämnen som påverkar tillväxt hos växter (växthormoner).Burkitts lymfom: En typ av odifferentierat, malignt lymfom, som förekommer framförallt i centrala Afrika, men också i andra delar av världen. Det visar sig oftast som en stor osteolytiskt svulst i käken eller i buken. B-cellsantigen uttrycks på de omogna celler som utgör tumörvävnaden i nästan alla fall av Burkitts lymfom. I Afrika har Epstein-Barrvirus isolerats från Burkitts lymfom, men de flesta icke-afrikanska fall är EBV-negativa.ProtonkogenerSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Celldelning: En cells förökning genom delning.PolymeraskedjereaktionDNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.BlodstamcellstransplantationMöss, inavlade AKRSurvival AnalysisEnzootisk bovin leukos: En lymfoid tumörsjukdom hos nötkreatur, orsakad av bovint leukemivirus. EBL kan anta formen av lymfosarkom, malignt lymfom eller leukemi, men maligna celler är inte alltid påvisbara i blodet. Syn. EBL.6-merkaptopurin: Antimetaboliskt antitumörmedel med immunsuppressiva egenskaper. De t interfererar med nukleinsyrasyntesen genom att hämma purinmetabolismen och används, vanligen i kombination med andra preparat, vid behandling av eller i remissionsunderhållsprogram för leukemi.Tumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.RNA, tumörMetotrexat: En antimetabolit mot tumörer med immunsuppressiva egenskaper. Preparatet hämmar tetrahydrofolatdehydrogenas och förhindrar bildandet av tetrahydrofolat, som behövs för att syntetisera tymidylat, en viktig DNA-komponent.TidsfaktorerCD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.Människokromosomer 21-22 och Y: Kromosomerna i denna grupp (grupp G i kromosomklassifikationen) är korta och akrocentriska och omfattar paren 21 och 22 samt Y-kromosomen.Survival RateVinkristinMastcellsleukemi: En form av systemisk mastocytos som kännetecknas av förekomst av ett stort antal vävnadsmastceller i perifert blod, utan hudförändringar. Det är en höggradig leukemi med ett benmärgsutstryk på >20% mastceller, flerorganssvikt och kort överlevnad.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Klonceller: En grupp genetiskt identiska celler som alla utvecklats ur en enda modercell genom mitos (hos eukaryoter) eller binär delning (hos prokaryoter). Till kloner hör också molekyler av rekombinant-DNA som alla bär en och samma sekvens.CellkärneproteinerTumörer, sekundära primäraOSM-LIF-receptorerOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionRadLVSialic Acid Binding Ig-like Lectin 3Neutrofilleukemi, kroniskLymfocyter: Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.Möss, SCID: Möss som är homozygota för den muterade autosomalt recessiva "scid"-genen, som är belägen på centromeränden av kromosom 16. Dessa möss saknar mogna, funktionella lymfocyter och är därför synnerligen mottagliga för dödliga opportunistiska infektioner om de inte får ständig antibiotikabehandling. Bristen på B- och T-cellsimmunitet liknar det svåra immundefektsyndromet SCID (severe combined immunodeficiency) hos barn. SCID-möss är användbara som djurmodeller, då de genom att vara mottagliga för implantat från mänskliga immunsystem kan producera hematochimära möss med humant SCID-syndrom (SCID-hu).TioguaninProteinkinashämmareProvirusCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Granulocyter: Leukocyter, vars cytoplasma innehåller rikligt med korn. Cellerna indelas i tre grupper utifrån kornens färgningsegenskaper: neutrofila, eosinofila och basofila. Mogna granulocyter utgör neutrofiler, eosinofiler och basofiler.SignalomvandlingIn situ-hybridisering, fluorescerande: En typ av in situ-hybridisering, där målsekvenserna färgats med fluorescerande ämnen, så att läge och storlek kan bestämmas medelst fluorescensmikroskopering. Färgningen är tillräckligt distinkt för att hybridiseringssignalen skall kunna ses såväl i metafasutstryk som i interfaskärnor.Antimetaboliter vid cancerterapi: Antimetabolitpreparat som används i behandling av cancer.Människokromosomer, par 8: Ett av de sju paren i den tredje gruppen (grupp C) av de mänskliga kromosomerna, enligt gällande klassificering.PentostatinDeltaretrovirus: Ett släkte av familjen retroviridae, bestående av exogena, horisontellt överförda virus hos några få däggdjur. Infektioner med dessa virus omfattar bl a human B-cellsleukemi eller T-cellsleukemi/lymfom hos vuxna, samt bovin leukemi. Typarten är bovint leukemivirus.Jurkatceller: En cellinje som härrör från human T-cell-leukemi och som används för att bestämma mekanismen för differentierad känslighet för cancermedel och strålning.Virus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Transkription, genetiskProtonkogenproteiner c-bcl-2Leukocytantal: Antalet vita blodceller per enhetsvolym i venblod. Med differentialräkning mäts det relativa antalet av olika typer av vita celler.Screening av antitumörmedel: Metoder för undersökning av effektiviteten hos cellgifter och biologiska hämmare. Hit hör modeller för celldödande in vitro och cytostatiska färguteslutningstester, samt mätning av tumörtillväxtparametrar hos försöksdjur in vivo.Antibiotika vid cancerterapi: Antibiotika som motverkar tumörer.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Transplantat-mot-värdsjukdom: Ett kliniskt tillstånd kännetecknat av anorexi, diarré, håravfall, leukopeni, trombocytopeni, dålig kroppsväxt, och möjlig död till följd av transplantat-mot-värdreaktion.TransfektionCD34-antigener: Glykoproteiner på omogna hematopoetiska celler och endotelceller. De utgör de hittills enda kända molekyler som kommer till uttryck i blodsystemet genom ett begränsat antal progenitorceller i benmärg en.Myeloproliferativa sjukdomarCyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.Leukemia, Prolymphocytic, B-CellEtoposid: Ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin med antitumörverkan. Det hämmar DNA-syntes genom att bilda komplex med topoisomeras II och DNA. Komplexet utlöser brott på dubbelsträngat DNA och hindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Upprepade DNA-brott hindrar övergång till celldelningens mitosfas och leder till celldöd. Etoposid är verksam främst i cellcykelns G2- och S-faser.Blotting, Southern: Metod för påvisande av DNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon. Metoden utvecklades av E.M. Southern.OnkogenerDeltaretrovirusinfektioner: Infektioner orsakade av deltaretrovirusarterna HTLV eller BLV. Hit hör bl a human T-cellsleukemi/humant T-cellslymfom.Ytantigener: Antigener på ytan av celler, inklusive infektionsframkallande celler, främmande celler eller virus. De utgörs vanligtvis av proteinhaltiga grupper, och kan vara isolerade, på cellmembran eller cellväg gar.Blodbildning: Utveckling och bildande av olika typer av blodceller. Blodbildningen (hematopoesen) kan ske i benmärgen (medullär) eller utanför benmärgen (extramedullär).Klorambucil: En alkylerande kvävesenap som används som antitumörmedel (cytostatikum) vid kronisk lymfatisk leukemi, Hodgkins sjukdom m fl. Reglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Människokromosomer, par 17: Ett av de tre paren i den femte gruppen (grupp E) av mänskliga kromosomer, enligt gällande klassificering.Protein-tyrosinkinaserLäkemedelssamverkanImmunglobulin, tung kedja: Viktiga beståndsdelar av immunglobulinmolekyler. De utgör de större av de två typerna av polypeptidkedjor som svarar för de olika immunglobulinernas biologiska och immunologiska egenskaper. De skiljer sig åt, beroende på vilken Ig-klass de kommer från, innehåller mellan 450 och 600 aminosyrarester per kedja, och har molekylvikter mellan 51 och 72 kD. Varje immunglobulinmolekyl har två tunga och två lätta kedjor.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Människokromosomer, par 12: Ett av de sju paren i den tredje gruppen (grupp C) av mänskliga kromosomer, enligt gällande klassificering.TumörtransplantationKromosomrubbningar: Kliniska tillstånd, orsakade av onormala kromosomuppsättningar, kännetecknade av för mycket eller för lite kromosommaterial (antingen en hel kromosom eller något kromosomsegment).Arabinonukleosider: Nukleosider där arabinos utgör sockerdelen.Mitoxantron: Ett antitumörmedel som är derivat av antracendion.Gammaretrovirus: Ett släkte inom Retroviridae som utgörs av endogena sekvenser hos däggdjur, närbesläktade retikuloendoteliosvirus hos fåglar och ett kräldjursvirus. Många arter innehåller onkogener och ger upphov till leukemier och sarkom.HTLV-I-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ I (HTLV-I).Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Virusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.Cellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Protonkogenproteiner c-bcrCelltransformation, viralGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.CD39-antigenerTumörsuppressorproteinerCD19-antigener: Differentieringsantigener uttryckta på B-lymfocyter och B-cellförelöpare. De ingår i regleringen av B-cellproliferationen.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Harringtoniner: Tetracykliska spirobensazepiner från fröna av Cephalotaxus (en barrväxt). De är estrar av alkaloiden cefalotaxin och kan användas som antitumörmedel.RNA-Directed DNA PolymeraseRetrospektiva studierTumörstamcellsanalysTumörvirusinfektionerTumörantikroppar: Immunglobuliner framkallade av antigen specifika för tumörer. Hit hör inte normalt förekommande histokompatibilitetsantigen.

*  Sprid budskapet om blodcancer-koll - Netdoktor
Det gjorde jag genom upplysningskampanjen Blodcancer-koll.se.. Vill du också öka din kunskap om blodcancer och sjukdomen myelom ... Blodcancer-koll.se är en upplysningskampanj från Netdoktor och Blodcancerförbundet. Upplysningskampanjen genomörs med ... Blodcancer-koll.se är en upplysningskampanj från Netdoktor och Blodcancerförbundet. Upplysningskampanjen genomörs med ... Hjälp oss att sprida budskapet om blodcancer-koll. Blodcancersjukdomen myelom en av många blodcancersjukdomar. Idag lever drygt ...
  https://www.netdoktor.se/upplysningskampanjer/blodcancer-koll/sprid-budskapet/
*  Blodcancer, lymfom och myelom
... det vill säga de kliniker som behandlar blodcancer. ... Blodcancer (leukemi) är den gemensamma benämningen på flera ... Blodcancer. Vid blodcancer förändras de vita blodkropparna och förökar sig okontrollerat i benmärgen och i blodet. Omkring 3 ... Blodcancer, lymfom och myelom. Blodcancer (leukemi) är den gemensamma benämningen på flera cancerliknande blodsjukdomar i den ... Det finns två olika sorters blodcancer, myeloid och lymfatisk. Blodcancer kan också vara antingen akut leukemi, som uppstår ...
  https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/
*  DMOZ - World: Svenska: Hälso- och sjukvård: Sjukdomar och åkommor: Cancer: Blodcancer
World Svenska Hälso- och sjukvård Sjukdomar och åkommor Cancer Blodcancer 3. ansöka om att redigera denna kategori.' href="/ ... public/apply?t=health&cat=World/Svenska/Hälso-_och_sjukvård/Sjukdomar_och_åkommor/Cancer/Blodcancer"> ...
  http://dmoztools.net/World/Svenska/H%C3%A4lso-_och_sjukv%C3%A5rd/Sjukdomar_och_%C3%A5kommor/Cancer/Blodcancer/
*  Forum inom hälsa och sjukdomar - Netdoktor
Blodcancer A-Ö Vår förhoppning är att du som behöver kunskap om alla former av blodcancer har nytta av den här faktasamlingen. ... Ta del av del av utbildningen på Blodcancer-koll.se och lär dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra ... Ta del av del av utbildningen på Blodcancer-koll.se och lär dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra ... Blodcancer-koll.se är en upplysningskampanj från Netdoktor och Blodcancerförbundet.. Vill du gå till kunskapstestet om myelom? ...
  https://www.netdoktor.se/cancer/forum/knol-i-gommen/
*  Många positiva till att delta i omfattande tarmcancerstudie - Netdoktor
Blodcancer A-Ö Vår förhoppning är att du som behöver kunskap om alla former av blodcancer har nytta av den här faktasamlingen. ... Ta del av del av utbildningen på Blodcancer-koll.se och lär dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra ... Ta del av del av utbildningen på Blodcancer-koll.se och lär dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra ... Blodcancer-koll.se är en upplysningskampanj från Netdoktor och Blodcancerförbundet.. Vill du gå till kunskapstestet om myelom? ...
  https://www.netdoktor.se/cancer/cancer-i-mage-tarm/artiklar/manga-positiva-till-att-delta-i-omfattande-tarmcancerstudie/
*  Bröstcancer - Netdoktor
Ta del av del av utbildningen på Blodcancer-koll.se och lär dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra ... Ta del av del av utbildningen på Blodcancer-koll.se och lär dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra ... Blodcancer-koll.se är en upplysningskampanj från Netdoktor och Blodcancerförbundet.. Vill du gå till kunskapstestet om myelom? ... Myelom är en allvarlig form av blodcancer i benmärgen som bland annat innebär att skelettet gradvis bryts ned och inte sällan ...
  https://www.netdoktor.se/cancer/brostcancer/fraga-doktorn/brostcancer-2/
*  Hur vet man om man är i riskzonen för att få hudcancer? - Netdoktor
Blodcancer A-Ö Vår förhoppning är att du som behöver kunskap om alla former av blodcancer har nytta av den här faktasamlingen. ... Ta del av del av utbildningen på Blodcancer-koll.se och lär dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra ... Ta del av del av utbildningen på Blodcancer-koll.se och lär dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra ... Blodcancer-koll.se är en upplysningskampanj från Netdoktor och Blodcancerförbundet.. Vill du gå till kunskapstestet om myelom? ...
  https://www.netdoktor.se/cancer/hudcancer/fraga-doktorn/hur-vet-man-om-man-ar-i-riskzonen-for-att-fa-hudcancer/
*  Cancer - All fakta om Cancer - Startsida - Netdoktor
... bröstcancer och blodcancer. Fråga doktorn kring sjukdomar och symtom. Lär dig att känna igen varningstecknen på cancer, hur får ... Har du koll på blodcancer? Myelom är en form av blodcancer som drabbas ungefär 600 personer årligen. Vill du lära dig mer om ... Experten svarar på läsarnas frågor om blodcancer Hur många olika typer av blodcancer finns det? Vilka är de vanligaste symtomen ... Ta del av del av utbildningen på Blodcancer-koll.se och lär dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra ...
  https://www.netdoktor.se/cancer/?_PageId=504
*  Quiz: Vad vet du om cancer? - Netdoktor
Experten svarar på läsarnas frågor om blodcancer Hur många olika typer av blodcancer finns det? Vilka är de vanligaste symtomen ... Ta del av del av utbildningen på Blodcancer-koll.se och lär dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra ... Ta del av del av utbildningen på Blodcancer-koll.se och lär dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra ... Blodcancer-koll.se är en upplysningskampanj från Netdoktor och Blodcancerförbundet.. Vill du gå till kunskapstestet om myelom? ...
  https://www.netdoktor.se/cancer/artiklar/quiz-vad-vet-du-om-cancer-199027/
*  Hälsa & medicin
Tuff behandling vid blodcancer kan skjutas på framtiden * 5 september, 2018 * Artikel från Göteborgs universitet ...
  https://www.forskning.se/amne/halsa-medicin/
*  Klas Ingesson - Wikipedia
2009 diagnostiserades han med myelom, en sorts kronisk blodcancer. År 2014 avled han av sjukdomen. Det sista året i livet skrev ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Klas_Ingesson
*  Aplastisk anemi - Wikipedia
"Aplastisk Anemi". http://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/uploads/Aplastisk%20anemi%20low.pdf. ^ [a b c] Grefberg, Nils ( ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aplastisk_anemi
*  Prinsessan Christina, fru Magnuson - Wikipedia
Den 13 oktober 2016 meddelades att prinsessan drabbats av kronisk blodcancer (leukemi). År 2012 uppmärksammades en omfattande ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Prinsessan_Christina,_fru_Magnuson
*  Oktober 2004 - Wikipedia
Yassir Arafat transporteras till Paris för behandling av den blodcancer han drabbats av. Den arabiska TV-kanalen Al Jazira ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Oktober_2004
*  Ung Cancer - Wikipedia
Exempelvis trodde 46% av deltagarna i undersökningen att blodcancer smittar via öppna sår. I projektet ingår filmen Vad är ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ung_Cancer
*  Lymfom - Wikipedia
Tillsammans utgör lymfom 5,3 % av all cancer i USA och 55,6 % av all blodcancer. Hodgkin's lymfom utgör mindre än en procent av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lymfom
*  Medicinsk prognos - Wikipedia
Exempel på sjukdomsspecifika faktorer: vid akut lymfatisk leukemi ("blodcancer") hos barn blir 85 % av barnen friska efter ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_prognos
*  Ceplene - Wikipedia
... en form av blodcancer. Ceplene, som utvecklats av en forskargrupp vid Göteborgs universitet, godkändes 2008 för försäljning i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ceplene
*  Idarubicin - Wikipedia
... blodcancer). Ämnets molmassa är 497,494 g/mol. Kemiskt är det en antracyklin. Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Idarubicin
*  Histamin - Wikipedia
Histamin har under senare år prövats som läkemedel mot allvarliga cancersjukdomar, framförallt vid en form av blodcancer, akut ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Histamin
*  Myeloiska celler - Wikipedia
En störning i utmognaden av de myeloiska cellerna ligger bakom den vanligaste formen av blodcancer hos vuxna, akut myeloisk ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Myeloiska_celler
*  Blodcancerförbundet - Wikipedia
Blodcancerförbundet är en intresseorganisation för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodcancerf%C3%B6rbundet
*  Alma Cogan - Wikipedia
Alma Cogan (egentligen Alma Angela Cohen), född 19 maj 1932 i Whitechapel, död 26 oktober 1966 av blodcancer, var en brittisk ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alma_Cogan
*  Kronisk myeloisk leukemi - Wikipedia
Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en typ av leukemi (blodcancer) som karakteriseras av en uttalad granulocytos[förtydliga] i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronisk_myeloisk_leukemi
*  Stålmannen - Wikipedia
Detta framgår när Lex Luthor diagnostiseras med blodcancer efter att ha burit ett stycke grön kryptonit på en ring under ett ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5lmannen