Blodbildning: Utveckling och bildande av olika typer av blodceller. Blodbildningen (hematopoesen) kan ske i benmärgen (medullär) eller utanför benmärgen (extramedullär).Blodbildning, extramedullär: Bildande och utveckling av blodceller utanför benmärgen, som t ex i mjälten, levern eller lymfknutorna.Blodstamceller: Ursprungscellerna för alla typer av blodceller.Benmärgsceller: Celler i benmärgen, inkluderande fettceller, stromaceller, megakaryocyter och prekursorceller till de flesta av blodcellerna.Kolonibildande enheter, test: Cytologisk teknik för mätning av stamcellers funktionella kapacitet genom undersökning av deras aktivitet.Benmärg: Den mjuka vävnaden i skelettbenens håligheter. Det finns två typer: gul och röd. Den gula finns i de stora benen och består huvudsakligen av fettceller och ett fåtal primitiva blodceller. Den röda är blodbildande vävnad som producerar erytrocyter och leukocyter. Benmärgen byggs upp av ett fackverk av bindeväv med förgrenade fibrer, där märgcellerna fyller facken.Hematopoetiska systemet: Kroppens blodbildande organ.Gulesäck: En embryohinna bildad av endoderm och mesoderm. Hos kräldjur och fåglar innesluter den gulan i tarmkanalen för näringtillförsel till embryot. Hos däggdjur med moderkaka har den rudimentär funktion. Den utgör dock källa för merparten av tarmslemhinnan och för könscellerna. Den benämns ibland vitellinsäcken, som inte får förväxlas med äggulehinnan hos ägg.MyelopoiesCellhärkomst: Cellers utvecklingshistoria som den kan följas från den första delnningen av embryots ursprungliga cell eller celler.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Core Binding Factor Alpha 2 SubunitErytropoes: Produktionen av röda blodkroppar (erytrocyter). Hos människor bildas de röda blodkropparna i gulsäcken under den första trimestern, i levern under den andra och i benmärgen under den tredje och efter födseln. I normala fall håller sig erytrocytantalet i perifert blod ganska konstant, vilket tyder på att det finns en balans mellan produktion och destruktion av röda blodkroppar.CD34-antigener: Glykoproteiner på omogna hematopoetiska celler och endotelceller. De utgör de hittills enda kända molekyler som kommer till uttryck i blodsystemet genom ett begränsat antal progenitorceller i benmärg en.Erythroid Progenitor CellsHemangioblasterGATA1-transkriptionsfaktorGATA2-transkriptionsfaktorGranulocyter: Leukocyter, vars cytoplasma innehåller rikligt med korn. Cellerna indelas i tre grupper utifrån kornens färgningsegenskaper: neutrofila, eosinofila och basofila. Mogna granulocyter utgör neutrofiler, eosinofiler och basofiler.Erytroida cellerMyeloida stamcellerMöss, inavlade C57BLUrnjure: En av ett par utsöndrande organ som utvecklas kaudalt till de första njurarna (förnjurar; pronephri) under fosterutvecklingen. Urnjurarna (mesonephri) förblir de permanenta njurarna hos vuxna groddjur och fiskar. Hos högre ryggradsdjur tillbakabildas förnjurarna och urnjurarna medan de permanenta njurarna bildas. De återstående kanalerna blir till de wollfska gångarna.StemcellsfaktorReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Megakaryocyter: Mycket stora benmärgsceller som frisätter mogna blodplättar.SebrafiskLymfopoes: Bildande av lymfocyter och plasmaceller från de lymfoida stamceller som utvecklas ur de pluripotenta hematopoetiska stamcellerna i benmärgen. De lymfoida stamcellerna differentierar till T-lymfocyter, B-lymfocyter, plasmaceller eller NK-celler (naturliga mördarceller), beroende på vilka organ eller vävnader de vandrar till.Hematopoetiska tillväxtfaktorer: Dessa tillväxtfaktorer omfattar en grupp hematopoesreglersubstanser med specifika biologiska egenskaper som bestäms av deras förmåga att främja tillväxt och differentiering av blodceller av olika stammar. Erytropoetin och kolonistimulerande faktorer tillhör denna grupp. Vissa av dessa faktorer har använts för behandling av kemoterapiframkallad neutropeni, myelodysplasisyndrom och funktionsrubbningar i benmärgen.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.MyeloidcellerSebrafiskproteinerProtonkogenproteinerTrombocytmembranglykoprotein IIbTranskriptionsfaktorerBlodcancer: En fortskridande, elakartad sjukdom i de blodbildande organen, med onormal tillväxt och utveckling av leukocyter och deras prekursorceller i blod och benmärg. Sjukdomen klassificeras utifrån celldifferentieringsgrad som akut eller kronisk, och beroende på dominerande celltyp som myelogen eller lymfocytisk.Primär myelofibrosStromacellerFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Interleukin-3: En mångcellinje-tillväxtfaktor som utsöndras av lymfocyter, epitelceller och astrocyter, och som stimulerar till klonal tillväxt och differentiering av olika typer av blod- och vävnadsceller. Den kallas även multi-CSF och räknas som en hematopoetisk kolonistimulerande faktor.Protonkogenproteiner c-mybPancytopeniMjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.BenmärgstransplantationBlodceller: Röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar.Protonkogenproteiner c-kitEmbryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.BlodstamcellstransplantationMyelodysplastiska syndromMyeloproliferativa sjukdomarErytroblaster: Omogna, kärnförsedda erytrocyter som utgör erytropoesstadiet efter bildandet av erytroida stamceller och före bildandet av retikulocyter. De kallas även normoblaster.Granulocytkolonistimulerande faktor: Ett glykoprotein med molekylvikten 25 kDa innehållande inre disulfidbindningar. Det främjar överlevnad, tillväxt och differentiering av neutrofila granulocytprekursorceller och har till funktion att aktivera mogna blodneutrofiler. I familjen av kolonistimulerande faktorer är G-CSF den mest kraftfulla induceraren av slutlig differentiering av leukemiska myeloidcellinjer till granulocyter och makrofager.TrombopoesCBFB-proteinFosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Blodcellsantal: Antal leukocyter och erytrocyter per enhetsvolym i ett prov med venöst blod. En fullständig blodcellsräkning omfattar dessutom mätning av hemoglobin, hematokrit och erytrocytindex.StamcellerErytrocytantal: Mätning av antalet röda blodkroppar per enhetsvolym i ett venblodprov.Hemocyter: Alla typer av blodceller, särskilt hos ryggradslösa djur.Celldelning: En cells förökning genom delning.Leukopoes: Utveckling av vita blodceller (leukocyter) från pluripotenta hematopoetiska stamceller i benmärgen. Det finns två väsentliga vägar för utveckling av olika typer av leukocyter: myelopoes, då leukocyter i blodet kommer från myeloida stamceller, och lymfopoes, då leukocyter i lymfsystemet (lymfocyter) alstras ur lymfoida stamceller.Granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor: Ett surt glykoprotein på 23 kDa med inre disulfidbindningar. Protein produceras som svar på ett antal inflammatoriska signaler av mesenkymala celler i hemopoetisk miljö och på perifera inflammationsställen. GM-CSF kan stimulera till produktion av neutrofila granulocyter, makrofager och blandkolonier av granulocyter och makrofager från benmärgsceller, och sätta igång bildandet av eosinofilkolonier från fetala leverstamceller. GM-CSF stimulerar även till vissa funktionella processer i mogna granulocyter och makrofager.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.SignalomvandlingChimär: En individ som har cellpopulationer från olika zygoter.Erytropoietin: Ett glykoproteinhormon som huvudsakligen produceras i njurarna hos vuxna och i levern hos foster och som stimulerar erytroida stamceller i benmärgen att utvecklas och differentieras.Möss, mutanta stammar: Möss med muterade gener som uttrycks som phenotyper hos djuren.bHLH-proteinerBlodsjukdomar: Sjukdomar i blodet och de blodbildande organen.Embryo, icke-däggdjur: Embryon hos andra djurarter än däggdjur. För kycklingar används den specifika termen kycklingembryo.Anemi, aplastisk: En form av anemi där benmärgen inte producerar perifera blodkroppar i tillräckliga antal.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Granulocyt-makrofag stamcellerGATA-transkriptionsfaktorerCD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.Core Binding Factor alpha SubunitsReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Leukemi, myeloid: En form av leukemi med okontrollerad tillväxt av myeloida celler och deras förstadier i benmärgen och andra organ.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.CellinjeErythroid-Specific DNA-Binding FactorsStrålningschimärMjältförstoring: Förstoring av mjälten.TrombopoietinreceptorerMegakaryocyt-erytroid stamcellerMöss, SCID: Möss som är homozygota för den muterade autosomalt recessiva "scid"-genen, som är belägen på centromeränden av kromosom 16. Dessa möss saknar mogna, funktionella lymfocyter och är därför synnerligen mottagliga för dödliga opportunistiska infektioner om de inte får ständig antibiotikabehandling. Bristen på B- och T-cellsimmunitet liknar det svåra immundefektsyndromet SCID (severe combined immunodeficiency) hos barn. SCID-möss är användbara som djurmodeller, då de genom att vara mottagliga för implantat från mänskliga immunsystem kan producera hematochimära möss med humant SCID-syndrom (SCID-hu).Stem Cell NicheTransplantationschimärSmad5-proteinMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Reglering av genuttryck, leukemi: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten vid leukemi.Klonceller: En grupp genetiskt identiska celler som alla utvecklats ur en enda modercell genom mitos (hos eukaryoter) eller binär delning (hos prokaryoter). Till kloner hör också molekyler av rekombinant-DNA som alla bär en och samma sekvens.Leukemia, myeloisk, akut: Akut leukemi som skiljer sig från akut lymfocytisk leukemi (ALL) genom de leukemiska märg- och blodcellernas morfologi. Ofta finns där cytoplasmakorn, och kärnan är vanligtvis stor och oregelbunden. Sjukdomen är vanligare än ALL hos vuxna och kan förekomma vid alla åldrar.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionAnemi, makrocytär: Anemi med större erytrocyter än normalt.Kolonistimulerande faktorer: Glykoproteiner som finns i en subfraktion av normal däggdjursplasma och urin. De stimulerar tillväxt av benmärgsceller i agarodlingar och bildande av granulocyt- och/eller makrofagkolonier. Faktorerna omfattar interleukin-3 (IL-3), granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF), makrofagkolonistimulerande faktor (M-CSF) och granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor (GM-CSF).Myeloid-Lymphoid Leukemia ProteinHomeodomänproteiner: Proteiner som kodas av homeoboxgener och som uppvisar strukturella likheter med vissa prokaryota och eukaryota DNA-bindande proteiner. Homeodomänproteiner medverkar i regleringen av genuttryck i samband med morfogenes och utveckling.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.PreleukemiRekombinanta proteinerFoster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Megaloblaster: Förelöpare till röda blodceller, motsvarande erytroblaster, som är större än normalt och vanligtvis ett resultat av folsyrabrist eller vitamin B12-brist.CellseparationMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Polycytemia veraRöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Leukocytantal: Antalet vita blodceller per enhetsvolym i venblod. Med differentialräkning mäts det relativa antalet av olika typer av vita celler.Helkroppsbestrålning: Bestrålning av hela kroppen med joniserande eller icke-joniserande strålning. Begreppet är tillämpligt på djur och människor, men ej mikroorganismer.Embryonala stamcellerCD45-antigener: Glykoproteiner med hög molekylvikt som uteslutande visar sig på ytan av leukocyter och deras hemopoetiska stamceller. CD45-familjen b estår av ett flertal medlemmar som alla är produkter av en enda ge n. Uttryck av CD45 är nödvändigt för signallering via T-cellreceptorn.RNA, budbärarHemoglobinuri, paroxysmal: Sjukdomstillstånd med intravaskulär hemolys och hemoglobinuri. Vissa fall uppstår vid exponering för kyla och beror på att det finns autohemolysin i serum. Andra fall ses under eller omedelbart efter sömn och anses bero på en förvärvad intrakorpuskulär defekt.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Cellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.LIM Domain ProteinsDödsgener: Gener som ger upphov till för tidig död hos en organism. Dominanta dödsgener tar dör på heterozygoter, medan recessiva dödsgener tar död på enbart homozygoter.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurIn situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.Yin och yangB-lymfocyter: Lymfoida celler, även kallade B-celler, verksamma i det humorala immunförsvaret. B-cellerna är kortlivade och bildas i stora mängder i människokroppen. De har fått sitt namn pga likheten med celler fr ån fåglarnas bursa. Vid stimulering producerar B-cellerna antikroppar, dock endast av en sort, som sprids i kroppsvätskorna.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Cellular MicroenvironmentCXCL12-kemokinRetroviridaeKokulturmetoder: Odling av normala celler eller vävnader i samma kultur som infekterade celler eller vävnader av samma typ. Genmanipulerade djur: Djur, vars genom förändrats med hjälp av genteknik, eller deras avkomma.BrässLymphoid Progenitor CellsMultipotenta stamceller: Specialiserade stamceller med uppgift att ge upphov till celler med någon särskild funktion, som t ex myoblaster, myeloida stamceller och hudstamceller.Precursor Cells, B-LymphoidBlodbrist: Blodbrist orsakad av nedsatt halt av blodfärgämne (hemoglobin) i blodet eller nedsatt antal röda blodkroppar.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Möss, inavlade BALB CEmbryodöd: Graviditetsmissfall under det embryonala utvecklingsstadiet, som hos människor utgörs av perioden mellan den andra och åttonde veckan efter befruktning.TidsfaktorerKönskörtlar: De könscellproducerande körtlarna, äggstock och testikel.Embryoutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling hos embryon.TransaktivatorerGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Notch1-receptorK562-cellerT-lymfocyterLeukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positivGenetisk målstyrning: Införande av exogent DNA i någon organisms genom på ställen där det kan komma till uttryck på ett kontrollerat sätt. Integreringen sker som följd av homolog rekombination.Gene Knock-In TechniquesReceptorer, kolonistimulerande faktorfms-lik-tyrosinkinas 3Blodstamcellsmobilisering: Frisättning av stamceller från benmärgen till den perifera blodbanan för leukaferes, inför stamcellstransplantation. Ofta används hematopoetiska tillväxtfaktorer eller kemoterapeutiska preparat för att stimulera mobiliseringen.PolymeraskedjereaktionBlodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.TrombocytosNotchreceptorerBenmärgssjukdomarCellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Onkogenproteiner, fusionInterleukin-6: En faktor som stimulerar tillväxt och differentiering av mänskliga B-celler och som även verkar som tillväxtfaktor för hybridom och plasmacytom. Interleukin-6 produceras av många olika celler, som t ex T-celler, monocyter och fibroblaster.Mesoderm: Det mellersta germinallagret i ett embryo. Det härrör från tre pariga mesenkymaggregat längs neuralröret.myb-gener: Retrovirusassocierade DNA-sekvenser (v-myb) som ursprungligen isolerades från fågelmyoblastos- och E26-leukemivirus. Protoonkogenen c-myb kodar för ett kärnprotein som deltar i transkriptionsreglering och tycks vara väsentligt för hematopoetisk celltillväxt. Hos människa är mybgenen belägen vid 6q22-23 på den korta armen på kromosom 6. Detta är brottpunkten vid translokeringar i akut, lymfatisk T-cellsleukemi och vid vissa former av äggstockscancer och melanom.Transplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Möss, inavlade NOD: En stam icke överviktiga, diabetiska möss som tagits fram i Japan och som fått utbredd användning som modell för T-cellsberoende, autoimmun insulinberoende diabetes mellitus, med insulit som huvudsakligt histopatologiskt kännetecken. Den genetiska känsligheten är starkt MHC-bunden.Fetala stamcellerDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Myelomonocytleukemi, akutMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Immunfenotypbestämning: Klassificering av immunsystemets celler utifrån strukturella och funktionella skillnader. Denna bestämning används allmänt för analys och sortering av olika underklasser av T-lymfocyter, baserad på CD-antigen och med hjälp av flödescytometri.Granulocytprekursorceller: De celler i granulocytserien som ger upphov till mogna granulocyter (neutrofiler, eosinofiler och basofiler). Prekursorcellerna omfattar myeloblaster, promyelocyter, myelocyter och metamyelocyter.Transkriptionsfaktor AP-2Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.RepressorproteinerLymfocyter: Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.CelltransplantationLentivirus: Ett släkte av familjen Retroviridae bestående av icke-onkogena retrovirus som ger flerorganssjukdomar med långa inkubationstider och ihållande infektioner. Lentivirus är unika på så sätt att de har öppna läsramar (ORF) mellan pol- och env-generna och i 3'-env-området. Fem serogrupper har påvisats, som återspeglar vilka däggdjursvärdar de är associerade med. HIV-1 är typarten.Januskinas 2TrombocytantalMöss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.Tillväxtsubstanser: Signalmolekyler som deltar i regleringen av celltillväxt och celldifferentiering.Cytokinreceptorer: Cellyteproteiner som binder cytokiner och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.GentransduktionMyelomonocytleukemi, juvenil: En form av leukemi som drabbar barn och kännetecknas av förstorad mjälte (splenomegali), svullna lymfknutor, utslag och blödningar. Tidigare klassad som myeloproliferativ sjukdom, men numera betraktad som ett blandat myeloproliferativt och myelodysplasitillstånd.Ikaros-proteinMetalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.Genetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Cellodlingsmetoder: Teknik för bevarande eller odling av djurceller in vitro. Den avser cellkulturer av dispergerade celler hämtade från ursprungsvävnad, från primär odling, eller från någon cellinje eller cellstam genom enzymatiskt, mekaniskt eller kemiskt avskiljande.ProtonkogenerInterleukin-3-receptorer: Fosfotyrosinbärande proteiner med molekylvikten 140 kD. De bildar stabila komplex med interleukin-3, med vikten 170 kD. De finns på en rad olika celler och aktiverar interleukin-3.Fosfoglyceratkinas: Ett enzym som katalyserar överföring av en fosfatgrupp från 3-fosfo-D-glycerat i närvaro av ATP till 3-fosfo-D-glyceroylfosfat och ADP. EC 2.7.2.3.Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 3Makrofagkolonistimulerande faktor: En mononukleär fagocytkolonistimulerande faktor (M-CSF) som syntetiseras i mesenkymceller. Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Transkription, genetiskSTAT5-transkriptionsfaktorCSF2RB-receptorBlodtumörer: Tumörer i blodet eller i blodbildande vävnad (benmärg och lymfvävnad). De vanligaste formerna är de olika typerna av leukemi, lymfom och de fortskridande och livshotande formerna av myelodysplasisyndromen.Anemi, hemolytisk: Anemi orsakad av förkortad livslängd hos erytrocyter.Receptorprotein-tyrosinkinaserRetinoid X-receptor betaCellkärneproteiner

*  Ektopisk blodbildning - Wikipedia
Ektopisk blodbildning innebär att blodbildningen sker på ett annat ställe än normalt. Normal blodbildning sker i benmärgen men ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ektopisk_blodbildning
*  Diclofenac T ratiopharm filmdragerad tablett 25 mg - Köp direkt på Apoteket
om du har störningar i blodbildning och ökad blödningsbenägenhet. *. om du tidigare har fått en allergisk reaktion, som t.ex. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/diclofenac-t-ratiopharm-filmdragerad-tablett-25-mg-20-x-1-tabletter-blister-242892/
*  Mega B 60tabl - Ledins - Hälsokost till rätt pris och snabb leverans
Folat (Folsyra) som bidrar till normal blodbildning. Biotin som bidrar till att bibehålla normalt hår och normal hud. ...
  https://www.naturligt.se/mega-b-60tabl-ledins
*  REFLEX (medicinsk studie) - Wikipedia
En del av testerna gjordes på mänskliga promyelozyten, ett förstadium till celler för blodbildning. En mutation hos sådana ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/REFLEX_(medicinsk_studie)
*  Tegretol Retard depottablett 200 mg - Köp direkt på Apoteket
ett pigment som är viktigt för leverfunktionen och för blodbildning). - om du har en viss typ av hjärtsjukdom (AV-block) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/tegretol-retard-depottablett-200-mg-200-tabletter-blister-244898/
*  Tegretol Retard depottablett 400 mg - Beställ på Apoteket.se
ett pigment som är viktigt för leverfunktionen och för blodbildning). *. om du har en viss typ av hjärtsjukdom (AV-block) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/tegretol-retard-depottablett-400-mg-200-styck-blister-52673/
*  DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ - PDF
Hematologi blodbildning, anemier 2014-09-25 Hematologi blodbildning, anemier 2014-09-25 Herman Nilsson-Ehle Sektionen för ...
  http://docplayer.se/19575071-Dx3-2016-04-07-klinisk-medicin-25-poang-meq.html
*  Holistic B-12, 100 tabletter - Livsenergi
normal blodbildning. •normal homocysteinomsättning. •normal psykologisk funktion. •att minska trötthet och utmattning ...
  https://livsenergi.se/produkt/b-12/
*  Sjukdomar i blodet och blodbildande organ - Wikipedia
Förvärvade störningar av benmärgens blodbildning, en grupp sjukdomar som kallas myelodysplastiska syndrom eller MDS. Sjukdomar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukdomar_i_blodet_och_blodbildande_organ
*  Svenska
normal blodbildning. *normal homocysteinomsättning. *normal psykologisk funktion. att minska trötthet och utmattning ...
  https://www.husapoteket.eu/varumarken/holistic/b12/
*  Probiotica - Solbackens Helhetshälsa WEBBSHOP
normal blodbildning. *vävnadstillväxt hos gravida. *normal aminosyrasyntes. *normal homocysteinomsättning. *normal psykologisk ...
  http://webshop.solbackens.com/produkt/probiotica/
*  BlyBatteriRetur | Miljö
Halterna av bly i grundvatten har minskat avsevärt efter 1997 och är låga i hela Sverige. Detta beror på minskade halter av bly i nedfallet från luftföroreningar. Att minska mängden metaller i vatten är bra men det finns i sig inga konstaterade negativa effekter av vad som hänt.. Spridningen till luften är den utsläppskälla som är svårast att kontrollera och den sker från många källor. Överallt där metaller utvinns eller bearbetas sprids metallhaltiga partiklar i luften. Så länge blybatteriet är intakt sker ingen spridning men gamla batterier i naturen eller i källaren kan medföra risk för spridning. Det är ett viktigt skäl till att alla batterier ska samlas in.. ...
  http://blybatteriretur.se/miljoaspekter/
*  Moj-ring. - Solbackens Helhetshälsa WEBBSHOP
normal blodbildning. *vävnadstillväxt hos gravida. *normal aminosyrasyntes. *normal homocysteinomsättning. *normal psykologisk ...
  http://webshop.solbackens.com/produkt/moj-ring/
*  c-vitamin bioflav - Solbackens Helhetshälsa WEBBSHOP
normal blodbildning. *vävnadstillväxt hos gravida. *normal aminosyrasyntes. *normal homocysteinomsättning. *normal psykologisk ...
  http://webshop.solbackens.com/produkt/c-vitamin-bioflav/
*  AWAKE - Vitamin Well
Folsyra är ett B-vitamin som bidrar till normal blodbildning och har en roll i normal celldelning. Folsyra bidrar även till ...
  https://www.vitaminwell.se/product/awake/
*  Järn Synergi, 90 kapslar - Upgrit.se
Folat bidrar till normal blodbildning. Vitamin B12, folat, vitamin C och järn bidrar ... Folat bidrar till normal blodbildning.. Vitamin B12, folat, vitamin C och järn bidrar till att minska trötthet och utmattning. ...
  https://www.upgrit.se/kosttillskott/vitaminer-och-mineraler/jarn-synergi-90-kapslar/
*  Köpa Beatoconazole utan recept på nätet i Sverige | Beatoconazole Online Apotek
Kompendium blodbildning, hemostas och lymfatiska organ. Det är så att jag har Alopecia areata, det är en autoimmun sjukdom som ...
  http://sverige-apotek.life/beatoconazole.html
*  Köpa Erythrosan utan recept på nätet i Sverige | Erythrosan Online Apotek
Förekommer då kravet på blodbildning överstiger benmärgens. Sjukdomen innebär att kroppens slemproducerande körtlar inte ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/erythrosan.html
*  Ledins Mega B 60 tabletter | Hitta produkten hos Curapost. Alltid fraktfritt!
Folat (Folsyra) som bidrar till normal blodbildning. Biotin som bidrar till att bibehålla normalt hår och normal hud. ...
  https://curapost.se/mega-b-60t-n
*  Vegan4Dogs / V-Complete 4:e generationen - Vecanis
Vitamin B12 är viktigt för blodbildning och tillväxt. Biotin hjälper till att hålla huden frisk. Viktiga aminosyror. Methionin ...
  https://vecanis.se/foder/tillskott/vegan4dogs-v-complete
*  Kost för idrottare Träningslära 1 - PDF
Deltar bl.a. i ämnesomsättningen och vid blodbildning. Vitamin C: Finns i frukt, grönsaker, bär. Är en antioxidant, deltar vid ...
  http://docplayer.se/1848098-Kost-for-idrottare-traningslara-1.html
*  Köpa Binozyt utan recept på nätet i Sverige | Binozyt Online Apotek
Folat bidrar till normal blodbildning och till immunsystemets normala funktion. Läs mer om engelska ordet: moribund, inklusive ...
  http://apotekvarer-sverige.life/binozyt.html
*  Köp B12 125 mcg - 90 st på Med24.se
Vitamin B12 är viktigt för blodbildning och omsättning av protein. Bristsymptom: Trötthet, irritabilitet, ...
  https://www.med24.se/haelsokost/vitaminer/b-vitamin/b12-vitamin-kobalamin/b12-methylcobalamin-125-mcg-90-st

Gulesäck: Gulesäck (eller gulsäck, guleblåsa, gulblåsa) är en struktur i ett embryo hos ryggradsdjur med näringsrika ägg samt däggdjur.Erytropoes: Erytropoes är bildandet av röda blodkroppar, erytrocyter. Detta sker i flera steg där ursprunget är en stamcell i benmärgen.GranulocytAktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.LeukemiMyelofibrosStromacell: Stromaceller eller stroma, är ett slags celltyp som utgör den mjuka bindväven, i de organ som har sådan. Stromacellerna utgör ofta stöd till de vävnader de förekommer vid.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.Stamcellstransplantation: Stamcellstransplantation är en behandlingsform vid olika sorters leukemi. För att göra en stamcellstransplantation använder man stamceller som har förmåga att bilda nya blodbildande stamceller.Blodkropp: Blodkroppar, hematocyter, är de olika typer av celler som bildas genom hematopoes, och som flyter i blodet. Blodkroppar är av tre olika slag och har olika funktioner:Erytropoetin: Erytropoetin (EPO) är ett glykoproteinhormon (ett protein"Erytropoetin". NE.Megakaryocyt: Megakaryocyt är förstadiet till trombocyter. En megakaryocyt räknas till de vita blodkropparna och bildas från samma stamcell som de övriga, nämligen den myeloida stamcellen.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Makrocytos: Makrocytos är en term som används för att beskriva onormalt stora röda blodkroppar.