Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Tumörmarkörer, biologiskaGenetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.Ki-67-antigen: En cellcykel- och tumörtillväxtmarkör som enkelt kan upptäckas med hjälp av immuncytokemiska metoder. Ki-67 är ett kärnantigen som endast finns i kärnan hos celler som är under delning.PrognosSalsolinalkaloiderPrediktivt värde av testerImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurGonadvävnadstumörerSensitivitet och specificitetMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.MiljöövervakningProgesteronreceptorerBrösttumörer: Cancer i bröstet.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.erbB-2-receptor: En cellytererceptor för protein-tyrosinkinas som är överrepresenterad i ett avsevärt antal adenokarcinom. Den har omfattande homologi med och kan bilda heterodimerer med EGF-receptorn (epidermal tillväxtfaktorreceptor), erbB-3-receptorn och erbB-4-receptorn. erbB-2-receptorn aktiveras vid heterodimerbildning med någon ligandbunden erbB-receptor.TidsfaktorerGammaglutamyltransferas: Ett enzym, ibland benämnt GGT, som spelar en huvudroll vid syntes och nedbrytning av glutation, en tripeptid med skyddande effekt i cellerna. Det katalyserar omvandlingen av gammaglutamyldelen till en mottagaraminosyra.Prospektiva studierCancerframkallande ämnen i miljön: Karcinogena ämnen som finns i omgivningen.Tumörsuppressorprotein p53TumörstadieindelningResultats reproducerbarhetMiljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i omgivningen.Alkoholism: Kronisk sjukdom vars utveckling påverkas av genetiska, psykosociala och miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, som är betingat av alkoholens beroendeframkallande effek ter, trots insikt om skadeverkningar.Receptors, EstrogenBehandlingsresultatRiskfaktorerBröstvårtorSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.ROC-kurvanalysFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.C-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.TumörerYrkesmässig exponeringGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.SjukdomsgradsmåttNormalvärdenBiologiska produkter: Farmaceutiska ämnen eller föreningar av organiskt ursprung och vanligen framställda med biologiska metoder, och som för sin verkan är beroende av immunologisk aktivitet. De används för både diagnos oc h behandling (t ex pollenextrakt och vacciner).Survival AnalysisKalcitonin: Ett peptidhormon som sänker kalciumhalten i blodet. Hos människor utsöndras det av sköldkörtelceller och verkar dämpande på bildandet av osteoklaster och på deras adsorptionsförmåga. Hormonets plasmak alciumreglerande verkan är mycket mer uttalad hos barn och i vissa sjukdomstillstånd än hos normala vuxna.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Bly: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Pb, atomnummer 82 och atomvikt 204. Bly är en mjuk och mattgrå metall som bildar giftiga salter. Av grundämnets fyra naturliga isotoper har tre bildats genom radioaktivt sönderfall: Pb206, 207 och 208.Retrospektiva studierTumörproteinerSurvival RateAlzheimers sjukdom: En form av presenil demens som vanligen beror på kronisk, nedbrytande hjärnsjukdom. I sjukdomsbilden ingår för tidigt inträdande av senilitet, förvirring och talrubbningar. Förtviningen av nervceller i hjärnan har likheter med för tidigt åldrande. Dubbelt så många kvinnor som män tycks drabbas.RNA, budbärarHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.tau-proteinerMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SalivSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Neoadjuvant behandlingLungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Bioanalys: Metod för att mäta effekterna av biologiskt verksamma ämnen i in vivo- eller in vitromodeller under kontrollerade forhållanden. Syn. bioassay eller biologiska metoder.TransferrinEnzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Blodproteiner: De hundratals olika proteiner som finns i blodplasma, som t ex serumalbumin, transferrin, haptoglobiner, fibrinogen, koagulations- och komplementfaktorer, immunglobuliner, enzymhämmare och många fler.SchizofreniKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Biologisk terapi: Behandling av sjukdomar genom användning av ämnen som framkallar en biologisk reaktion i organismen. Häri ingår bruk av sera, antitoxiner, vacciner, celler, vävnader och organ.Frankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.HydrokortisonHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Protonkogenproteiner c-bcl-2Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.RegressionsanalysAlkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Tumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.Receptor, epidermal tillväxtfaktorFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Magsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.Andnödssyndrom hos vuxnaMikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor AStatistik, icke-parametriskGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Tumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.Stress, psykologiskCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Genkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.Tumörrecidiv, lokaltIn situ-hybridisering, fluorescerande: En typ av in situ-hybridisering, där målsekvenserna färgats med fluorescerande ämnen, så att läge och storlek kan bestämmas medelst fluorescensmikroskopering. Färgningen är tillräckligt distinkt för att hybridiseringssignalen skall kunna ses såväl i metafasutstryk som i interfaskärnor.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Kärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Metastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Biologisk krigföring: Bruk av levande organismer som stridsmedel, för att framkalla sjukdom hos människor, djur eller växter.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.TumörinvasivitetRiskbedömningBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Reglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Forskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Bioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Proportional hazard-modellerAge FactorsBiologiska processerLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.CellinjeCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.SignalomvandlingDNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.RökningNeuropsykologiska testerGenetic LinkageLäkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.RecurrenceKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Förenta StaternaMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Modeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.PolymeraskedjereaktionProteinerDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Biologisk skadedjursbekämpningTumörcellinjeVariation (Genetics)Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Struktur-aktivitet-relationGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Fiducial MarkersBiological EvolutionCellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Klusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Alleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.ProteinbindningDNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).ArtsspecificitetPeptiderDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Polymorfism, genetiskDatabaser, genetiska: Speciella databaser för fakta om gener och genprodukter.SystembiologiModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.TranskriptionsfaktorerGenomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Regulatoriska gennätverkRekombinanta proteinerPolymorfism, enkelnukleotidInflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Celldelning: En cells förökning genom delning.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Biologiska klockor: De fysiologiska mekanismer som styr de regelbundna variationerna av vissa biokemiska och fysiologiska fenomen hos växter och djur.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.ProteomikBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.SekvensinpassningBiologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.CD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Quantitative Trait LociBiologi: En biologisk vetenskapsgren som omfattar djurens, växternas och mikroorganismernas ursprung, struktur, utveckling, växt, funktion, genetik och fortplantning.Växt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Tumörceller, odladeMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Proteinstruktur, tertiärProteomStamcellerCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Reglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.TransfektionRelativ biologisk effektCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Kartläggning av proteininteraktionGenuppsättning: En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNADNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Glykoproteiner: Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.Transkription, genetiskUttryckta genmarkörer: Sekvensstumpar erhållna från komplementärt DNA (cDNA). Markörerna är partiella DNA-sekvenser från kloner. Syn. EST.

*  Utvärdering av simulering med hjälp av biologiska markörer - Forskning - Högskolan i Borås

Uppgifterna för en soldat syftar ytterst till att utveckla förmåga att lösa uppgifter i extrema situationer. Detta kräver en förståelse av uppgiften och förmåga att tolka situationen för att kunna lösa uppgifter under exceptionella förhållanden. Forskning på andra yrkesgrupper visar att många är predisponerade att utveckla negativ stress. Däremot kan stress och ångest minska genom att arbeta systematiskt och strukturerat samt följa gällande riktlinjer. En genomgång av aktuell forskning visar på en växande mängd litteratur om effekterna på militär personal i aktuella konflikter men inte mycket om effekterna på medicinsk personal.. Studier pekar på att träning inför insats minskar riskerna för stress i efterförloppet. Försvarsmedicincentrum i Göteborg använder fullskalesimulering (SimMan®) i realistisk miljö vid utbildningen av insatsförbanden. Det team som utbildas för insats övar dels på själva omhändertagandet, men lika mycket övas samarbetsförmågan ...

*  Att mäta psykisk hälsa Tobias Edbom. Psykisk ohälsa Psykisk ohälsa och sjukdomar är ett växande folkhälsoproblem Den...

14 Biologiska markörer Autoimmuna faktorer Strukturella förändringar i hjärnan Kärlförändringar Gener 15 Psykometri Validitet ... 13 Hälsa/ohälsa biologiskt? Vi kan ses ohälsa som ett systemiskt fenomen Biologiska markörer kan förklara psykisk ohälsa Mäta ... 10 Biologiska mått på hälsa Provtagningar Avbildning 11 Vår syn på psykisk hälsa/sjukdom kan avspegla sig i hur vi mäter Vi har ...

*  Köpa Allerket utan recept på nätet i Sverige | Allerket Online Apotek

Strukturella, genetiska och biologiska markörer av betydelse för diagnostik och behandling av IgA-nefrit och diabetesnefropati ...

*  BILAGA I PRODUKTRESUMÉ - PDF

... inget samband mellan vinflunins clearance och biologiska markörer för nedsatt leverfunktion). Dosjustering rekommenderas dock ... baserat på biologiska leverparametermodifieringar efter administrering av vinflunin (gammaglutamyltransferas (GGT), ...

*  nutritionsfakta.se | kunskapsportalen om mat och halsa

En av de stora utmaningarna inom forskningsområdet nutrigenomics är att finna biologiska markörer med vilka man kan identifiera ... En annan av utmaningarna är att finna mekanismerna bakom effekter av näringsämnen och andra biologiska substanser på hur gener ...

*  Permalänk till Internationella läkare och forskare kräver i ett brev till WHO att erkänna att folkhälsoepidemi,...

... eftersom objektiva biologiska markörer är detekterbara hos patienter liksom hos djur;. att nya metoder växer fram för klinisk ... och på grundval av kliniska och biologiska undersökningar av patienter, finns samband mellan EHS och exponering för ...

*  Chalmersuppfinning banar väg för nästa generations läkemedel | Chalmers

Det är en svår utmaning att designa och kapsla in stora biologiska molekyler som klarar detta. Forskninge ... en tidigare uppfinning som gör det möjligt att se biologiska nanopartiklar utan att använda så kallade fluorescenta markörer. ... Professor Fredrik Höök hoppas att den nya metoden att karaktärisera biologiska nanopartiklar på ett mer avancerat sätt ska leda ... Det handlar om läkemedel som inte är små konstgjorda molekyler, utan uppbyggda av biologiska molekyler så som DNA och RNA - den ...

*  Medicinsk informationssökning (Lipidperoxidering • Definitionerna)

SulfhydrylföreningarBensenderivatMalonaterBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex ... Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Oxidation-reduktionRenhållare, fria radikalerF2-isoprostaner ... Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande ... Den järnbindande porfyringruppen hos hemoglobin utgör ett exempel på metallkelat i biologiska system.UbikinonCellmembran: Det ...

*  Medicinsk informationssökning (Kranskärlssjukdom • Definitionerna)

Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, ... Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en ... Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.ROC-kurvanalysRadioisotoperDöd: Oåterkalleligt upphörande ... Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen. ...

*  Start | Biologiska institutionen

Vi har spetsforskning i en lång rad biologiska ämnesområden, såväl inom grundforskning som tillämpad forskning. ... Genetiska markörer i ekotoxikologi. *Livshistoria och funktionell ekologi. *Markgruppen. *Mikrobiologigruppen. *Mikrobiologisk ... Biologiska museet. På Biologiska museet finns samlingar som är mer än 300 år gamla. Mer information hittar du på deras ... Vi har spetsforskning i en lång rad biologiska ämnesområden, såväl inom grundforskning som tillämpad forskning. ...

*  Ny studie förändrar synen på flygande insekter | Biologiska institutionen

Genetiska markörer i ekotoxikologi. *Livshistoria och funktionell ekologi. *Markgruppen. *Mikrobiologigruppen. *Mikrobiologisk ... Experimenten har gjorts i en vindtunnel på Biologiska institutionen. Med hjälp av en särskilt utarbetad teknik, så kallad ... Biologen Kajsa Warfvinge har tillsammans med kollegor vid Biologiska institutionen, Lunds universitet, studerat stora ...

*  INOMHUSKLIMAT ÖREBRO Konferens i Örebro mars PDF

Det gäller också att mäta den biologiska aktiviteten som går hand i hand med närvarande mikrobiologiskt material. Ett exempel ... 1999). På ett analogiskt sätt kan 1,3-beta-glukaner eller ergosterol användas som kemiska markörer för mögelsvampar. Problemet ... 2001). Lite nyare metoder har använt bioassays eller bestämning av kemiska markörer av mikrobmaterial. För sådana metoder ... medan endotoxintestet visar dess biologiska aktivitet, analyserad med bioassay (Saraf et al. ...

*  Bioteknik - Högskolan i Skövde

... biologiska system eller biologiska processer med syfte att lära sig mer om biologin. ... Bioteknik kan definieras som användning av organismer, biologiska system eller biologiska processer med syfte att lära sig mer ... Musselprojektet syftar till att undersöka musslor, deras larver och värdfiskar med målet att utveckla molekylära markörer för ... Biotekniken omfattar ett stort antal metoder som kan användas för att modifiera levande organismer, biologiska system eller ...

*  Bättre utnyttjande av skördepotentialen i vårraps

Biologiska medel mot blad- och axsjukdomar i stråsäd Tahsein Amein, SLU, men ej anställd just nu Projektnummer: 0233004 • ... Molekylära markörer i timotej Phleum pratense L. Peder Weibull, SLU Projektnummer: S0636021 • Status: Pågående • Ansökningsår: ... Lovande biologiska bekämpningsprodukter utifrån når inte svenska odlare * Stiftelsens forskningschef medförfattare i ett ...

*  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU veterinärmedicin - Bilder & videor

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker ... biologiska samlingar i sverige. 13 samlingar 12 fiske 12 livsmedel 10 ArtDatabanken 10 blåbär 9 bärprognos 9 svamp 7 ... Registreringen sker via markörer på ol... Licens. All rights reserved. Fotograf/Källa. Foto: Viktor Wrange, SLU. ...

*  Alla laborativa delmoment slutförda i den regulatoriska delen av validerings-processen för SenzaGens allergitest GARDskin |...

Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARDTM stora mängder data och levererar resultat ... GARDpotencyTM, som bygger på samma biologiska plattform, valideras parallellt med GARDskin, och förväntas således bli godkänt ...

*  Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) PDF

HDAC6 som tillhör denna grupp av HDACs och har sin stora biologiska roll som reglerare av cellens skelett och mekaniska ... mekanismer för hur PFKFB3 hämmare verkar samt markörer som visar hur och när ett framtida läkemedel bäst används. Vid en ... är den typ som Kancera fokuserar på medan endast två var biologiska. Fortfarande dominerar cancer som indikation genom att ... under Av dessa var den stora majoriteten syntetiska läkemedel som Kancera fokuserar på medan endast två var biologiska ...

*  Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor med jämförelser bakåt till 1999/ PDF

Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos medelålders kvinnor i Västsverige Kadmiumexponering och markörer för ... HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata - Metaller Alfvén T (2002) Bone and kidney effects from cadmium exposure. Akademisk ... Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos yngre kvinnor i Västsverige Västra Götalandsregionens Miljömedicinska ... Centrum Yrkes- och miljömedicin Göteborg Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Kadmiumexponering och markörer för ...

*  Permalänk till Gud är inte en bra teori

De biologiska spärrarna viftar man inte bort så lätt och någon övergångsart kan inte ivrarna av evolutionsteorin skaka fram ... Medan DNA är en dubbelspiral och liknar en vriden repstege, är epigenomet snarare ett system av kemiska markörer som sitter på ... "De biologiska spärrarna viftar man inte bort så lätt och någon övergångsart kan inte ivrarna av evolutionsteorin skaka fram ... "De biologiska spärrarna viftar man inte bort så lätt och någon övergångsart kan inte ivrarna av evolutionsteorin skaka fram ...

*  Inga planerade prissänkningar på effektiva men dyra läkemedel - Janusinfo

Det är betydligt svårare att ta fram kopior av biologiska läkemedel än av andra läkemedel, och därför tror jag ... och vid behandlingsstart med TNF-hämmare har de flesta patienter höga värden på markörer som visar hur aktiv sjukdomen är. Men ... Dessutom har den komplicerade teknologin som krävs för att producera biologiska läkemedel med åren blivit effektivare och även ... Wyeth har flera nya biologiska läkemedel under utveckling inom området inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskopior inget hot. ...

*  nutritionsfakta.se | kunskapsportalen om mat och halsa

Protein med biologiska funktioner. Många av äggvitans proteiner har intressanta biologiska funktioner som dock ofta påverkas av ... äggula som del i en moderat kolhydratreducerad kost en sänkning av inflammatoriska markörer. Intag av äggfosfolipider kan ...

*  Frihet och Sanning: Okunnig vetenskapsjournalistik från Bojs

Epigenetiska markorer daremot ar reversibla och forandrar inte det genetiska materialet. Daremot paverkas hur gener uttrycks, ...

*  SGF Nationella Riktlinjer - PDF

Det finns inga specifika histologiska markörer vare sig för CD eller för UC. Istället karakteriseras respektive sjukdom av en ... godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för ... Helsingfors universitet och Helsingfors universitets centralsjukhus Traditionella och biologiska reumamediciner MOT EN ... få studier som gjorts av de immunmodulerande läkemedlen när man jämför med studier av aminosalicylater och de biologiska medlen ...

*  Riskbruk, Skadligt bruk och beroende - PDF

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) ... öppen eller 1 sluten vård Biologiska alkoholmarkörer GGT 3% ASAT 17% ALAT 33% MCV % CDT 9% Alk ber % 7% 7% 7% 79% Specificitet ... Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare ...

*  Klinisk Kjemi i Norden - PDF

Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man ... Metastasprostasomerna hade ett övergripande lägre innehåll av samtliga CD markörer, medan innehållet av 3 prostasomkända ... 15 Cecilie Laake Prostasomernas biologiska funktion 18 Lena Carlsson Nyrens rolle for omsætning af vitamin B12 21 Rikke Nielsen ... 20 Doktorgrader Ansvarlig: Palle Wang Prostasomernas Biologiska Funktion Avhandling från Uppsala Universitet Lena Carlsson ...

Jean Vigo: Jean Vigo, född 26 april 1905 i Paris, död 5 oktober 1934 i Paris, var en fransk filmregissör.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Levervärden: Levervärden, leverprover eller leverstatus är en grupp laboratorieanalyser som kontrolleras med blodprov och används för att mäta funktionen hos en patients lever. Enzymerna som mäts har även vissa andra funktioner i kroppen varför ett förhöjt värde inte automatiskt innebär att orsaken finns i just levern.AlkoholismÖstrogenreceptorer: Östrogenreceptorer (ER) är en grupp steroidreceptorer som binder östrogen till målceller i olika kroppsdelar. Receptorerna består av proteiner i cytoplasman.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Kalcitonin: Kalcitonin är ett 32 aminosyror långt, linjärt polypeptidhormon och en neuropeptid som huvudsakligen produceras av C-cellerna i sköldkörteln hos människor. Effekten av hormonet är att kalciumhalten (Ca2+) i blodet minskar, en motsatt effekt mot paratyroideahormonet (PTH).Alois Alzheimer: Alois Alzheimer, född 14 juni 1864 i Marktbreit, Bayern, Tyskland, död 19 december 1915 i Breslau, Schlesien, Tyskland (numera Polen), var en tysk psykiater och neuropatolog.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Transferrin: Transferrin är ett transportglobulin som bildar komplex med och transporterar järn i blodplasman. Järn transporteras bl.Plasmaprotein: Plasmaproteiner är proteiner som återfinns i blodplasma. De karaktäriseras av att de antingen förekommer endast i blodplasma eller i speciellt höga koncentrationer i just blodplasma.Eugen Bleuler: Paul Eugen Bleuler, född 30 april 1857, död 15 juli 1939, var en framstående schweizisk psykiater som särskilt studerade schizofreni.Lorraine-Dietrich: miniatyr|200px|Lorraine-Dietrichs emblem: [[Lorrainekorset.]]HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.SkivepitelcancerAdenocarcinomFlödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.Mikrosatellit: Mikrosatelliter är DNA-segment som består sekvenser av 1-6 baspar som repeteras i en lång följd. Mutationshastigheten i segmenten är hög.Hyperintensitet


stora

  • En av de stora utmaningarna inom forskningsområdet nutrigenomics är att finna biologiska markörer med vilka man kan identifiera tidig sjukdomsstart. (nutritionsfakta.se)
  • Det är en svår utmaning att designa och kapsla in stora biologiska molekyler som klarar detta. (chalmers.se)
  • Eftersom upptag av nya så kallade biologiska läkemedel beror både på hur stora nanokapslarna är och vad de innehåller, kommer vår uppfinning förhoppningsvis leda till design av bättre läkemedelsformuleringar. (chalmers.se)
  • Biologen Kajsa Warfvinge har tillsammans med kollegor vid Biologiska institutionen, Lunds universitet, studerat stora nattfjärilar, så kallade tobakssvärmare, Manduca sexta. (lu.se)
  • Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD TM stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. (senzagen.com)

Strukturella

  • Strukturella, genetiska och biologiska markörer av betydelse för diagnostik och behandling av IgA-nefrit och diabetesnefropati. (apotekvarersverige.life)

institutionen

  • Experimenten har gjorts i en vindtunnel på Biologiska institutionen. (lu.se)

metoder

  • Biotekniken omfattar ett stort antal metoder som kan användas för att modifiera levande organismer, biologiska system eller processer och därigenom förbättra produkter såsom läkemedel, grödor, boskap och miljön. (his.se)

kallade

  • I samma bolag finns också en tidigare uppfinning som gör det möjligt att se biologiska nanopartiklar utan att använda så kallade fluorescenta markörer. (chalmers.se)

Gener

  • En annan av utmaningarna är att finna mekanismerna bakom effekter av näringsämnen och andra biologiska substanser på hur gener uttrycks i arvsmassan. (nutritionsfakta.se)