Bayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.Matematiska begreppAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Matematik: Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Informationsteori: Tvärvetenskapligt forskningsområde för studier inom kommunikation och signal- och informationsöverföring. Informationsteorin berör inte direkt mening och innehåll, utan fysiska bärare av mening och innehåll. Det finns en betydande överlappning med kommunikationsteori och kybernetik.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Datorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.SannolikhetEnzymer: Biologiska molekyler som har katalytisk verkan. De finns naturligt, men kan även syntetiseras. Enzymer utgörs vanligtvis av proteiner, dock har katalytiska RNA- och katalytiska DNA-molekyler påvisats.Modeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.RöllekaModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurSannolikhetsfunktioner: Funktioner som skapats ur en statistisk modell och en uppsättning observationsdata som visar sannolikheten för dessa data vid olika värden på okända modellparametrar. De parametervärden som ger högst sannolikhet är parametrarnas maxsannolikhetsuppskattningar.

*  Statistik

Bayes teorem. *Permutationer. *Kombinationer. *Diskreta fördelingar *Inledning. *Väntevärde och varians för en diskret ...

*  Medicinsk informationssökning (Sjukdomsmodeller, djur • Definitionerna)

autofagi.Bayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används ...

*  Alltid varför: Rättsväsendets väsende

Bayes teorem i praktiken. *Kids Prefer Cheese reder ut maktresonemang. *Mer om öppenhetens verkan ...

*  Alltid varför: Hjulmat, ständigt ur säsong

Bayes teorem i praktiken. *Kids Prefer Cheese reder ut maktresonemang. *Mer om öppenhetens verkan ...

*  Hjärnfysik - en blogg om hjärnan och löpning: februari 2017

Bayes beslutsteori (1) Bayes sats (1) Bayes teorem (1) bdnf (19) bdnf hjärngödsel (1) bdnf och löpning (1) bebisar (2) beige ... Thomas Bayes (1) tid (3) tidsuppskattningar (1) tillskott (9) tips (3) Toxoplasma gondii (1) traillöpning (10) transfett (1) ...

*  Fem vägar till bättre löpning

Bayes beslutsteori (1) Bayes sats (1) Bayes teorem (1) bdnf (19) bdnf hjärngödsel (1) bdnf och löpning (1) bebisar (2) beige ... Thomas Bayes (1) tid (3) tidsuppskattningar (1) tillskott (9) tips (3) Toxoplasma gondii (1) traillöpning (10) transfett (1) ...

*  Hjärnfysik - en blogg om hjärnan och löpning: En timmes löpning ger sju timmar extra liv

Bayes beslutsteori (1) Bayes sats (1) Bayes teorem (1) bdnf (19) bdnf hjärngödsel (1) bdnf och löpning (1) bebisar (2) beige ... Thomas Bayes (1) tid (3) tidsuppskattningar (1) tillskott (9) tips (3) Toxoplasma gondii (1) traillöpning (10) transfett (1) ...

*  Svarttjärnsrundan och det perfekta löpsteget

Bayes beslutsteori (1) Bayes sats (1) Bayes teorem (1) bdnf (19) bdnf hjärngödsel (1) bdnf och löpning (1) bebisar (2) beige ... Thomas Bayes (1) tid (3) tidsuppskattningar (1) tillskott (9) tips (3) Toxoplasma gondii (1) traillöpning (10) transfett (1) ...

*  Calpe diem

Bayes beslutsteori (1) Bayes sats (1) Bayes teorem (1) bdnf (19) bdnf hjärngödsel (1) bdnf och löpning (1) bebisar (2) beige ... Thomas Bayes (1) tid (3) tidsuppskattningar (1) tillskott (9) tips (3) Toxoplasma gondii (1) traillöpning (10) transfett (1) ...

*  Lita på din hjärna

Bayes beslutsteori (1) Bayes sats (1) Bayes teorem (1) bdnf (19) bdnf hjärngödsel (1) bdnf och löpning (1) bebisar (2) beige ... Thomas Bayes (1) tid (3) tidsuppskattningar (1) tillskott (9) tips (3) Toxoplasma gondii (1) traillöpning (10) transfett (1) ...