Loading...


Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Bakteriella antigenerPeptostreptococcusSekvenshomologi, aminosyraBakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.ProteintransportRumenAbomasum: Den fjärde magen hos idisslare. Kallas också den "riktiga" magen. Den består av en avlång, päronformad säck till höger nertill i buken, ungefär mellan sjunde och tolfte revbenet. Den leder till tunnta rmen.Grampositiva bakterier: Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.PeriplasmaBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.VirulensfaktorerProteinstruktur, tertiärKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Adhesiner, bakteriella: Bakteriella ytkomponenter som underlättar för bakterien att fästa vid andra celler eller icke-biologiska ytor. De flesta fimbrier på gramnegativa bakterier fungerar som adhesiner, men ofta är det ett underordnat protein ute i änden av fimbrierna som är det verkliga adhesinet. Hos grampositiva bakterier är det ett protein- eller polysaccharidskikt på ytan som tjänar som adhesin.Bakteriegifter: Giftiga ämnen producerade av bakterier. Toxinerna består huvudsakligen av proteiner med hög molekylvikt och starka antigena egenskaper. Några används som antibiotika och för vaccinframställning, eller för diagnostiska hudtester.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Peptidförlängningsfaktor TuProteinbindningVärd-patogenförhållandenModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.ProteinsynteshämmareRekombinanta fusionsproteinerRekombinanta proteinerSekvensinpassningLegionella pneumophila: En art gramnegativa, aeroba bakterier som ger upphov till legionärssjuka. Bakterien har påtråffats såväl i omgivningen som i människors lungvävnad, sekret från luftvägarna och blod.Bacterial Secretion SystemsAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.ProteinsorteringMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Flagellin: Ett protein med molekylvikten 40 000 som isolerats ur bakterieflageller. Vid lämpligt pH och rätt salthalt kan tre flagellinmonomerer spontant återförenas och bilda strukturer som överensstämmer med hela flageller.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Gramnegativa bakterier: Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.RNA, bakterielltSalmonella tymphimuriumTiostreptonProkaryotisk initieringsfaktor-2Yersinia pseudotuberculosisKloramfenikol: Ett antibiotikum som isolerades från Streptomyces venequelae i 1947, men som nu framställs syntetiskt. Det har förhållandevis enkel struktur och var det första bredspektrumpreparat som upptäcktes. Det har sin verkan genom att störa den bakteriella proteinsyntesen och är huvudsakligen bakteriostatiskt.PlasmiderMatsmältning: Kroppens nedbrytning av föda för ämnesomsättningen.Listeria monocytogenes: En art grampositiva, stavformade bakterier med stor utbredning i naturen. Bakterierna har påträffats i avloppsystem, jord, ensilage och faeces hos friska människor och djur. Infektion med denna bakterie leder till hjärninflammation, hjärnhinneinflammation, endokardit och aborter.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Peptider, cykliskaKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Membrantransportproteiner: Membranproteiner, vars främsta uppgift är att underlätta transport av molekyler genom ett biologiskt membran. Till denna stora grupp hör proteiner som medverkar i aktiv transport, passiv transport och jonkanaler.PeptiderEukaryota celler: Högre organismers celler, vilka innehåller en riktig cellkärna med kärnmembran.Bacillus subtilis: I jord och vatten vanligt förekommande saprofytisk, grampositiv bakterie.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Toll-liknande receptor 5OxazolidinonerEukaryotaPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.CytotoxinerStaphylococcus aureusProteinbiosyntesBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.ProteinkonfigurationBakteriell vidhäftning: Adhesionsförmåga är en kemisk egenskap hos bakterier såväl med som utan fimbrier ("cellhår") att kunna fästa vid andra celler, vävnader eller icke-levande ytor. Denna egenskap är av betydelse för kolo nibildning och sjukdomsalstrande förmåga.ProteomSjukdomsalstrande förmågaJäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Bakteriefysiologi: Fysiologisk aktivitet hos bakterier.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Protein-sekvensanalysAminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.Glykosyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföring av glykosylgrupper till en acceptor. Oftast är en annan kolvätemolekyl acceptor, men ävenBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.ArtsspecificitetAcetamider: Derivat av acetamid som används som lösningsmedel, som milda irritanter och i organisk syntes.CellinjeBiologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Pseudomonas aeruginosaRibosomerVakuolerMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Adenosintrifosfataser: En grupp enzymer som katalyserar hydrolys av ATP i förening med annan funktion, som t ex transport av Ca(2+) genom ett membran. EC 3.6.1.3.PuromycinDatabaser, protein: Specialdatabaser med information om proteiner, som t ex aminosyrasekvenser, proteinkonformation och andra egenskaper.ProteomikMolekylära chaperoner: En familj cellproteiner som förmedlar korrekt sammansättning och sönderdelning av andra polypeptider, och i vissa fall byggande av oligomera strukturer, men som själva inte ingår i de slutgiltiga strukturerna. Man antar att chaperonproteiner medverkar till polypeptiders självkonstruktion genom att hindra alternativa sammansättningsförlopp som skulle producera icke-funktionella strukturer. Några klasser av molekylära chaperoner är nukleoplasminer, chaperoniner, HSP70-stressproteiner och HSP90-stressproteiner.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.TiazolerVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Structural Homology, ProteinHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.SalmonellainfektionerProteinveckningSubstratspecificitetHelicobacter pylori: En spiralformad bakterie som ger upphov till magsjukdom hos människor. Den är en gramnegativ, ureaspositiv, krökt och något spiralformad organism som först isolerades 1982 från patienter med magsår i västra Australien. Helicobacter pylori fördes ursprungligen till släktet Campylobacter, men RNA-sekvensanalyser, fettsyraprofiler, tillväxtmönster och andra taxonomiska särdrag har visat att mikroorganismen borde tillhöra släktet Helicobacter. Dit överfördes den officiellt 1989.Genom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Struktur-aktivitet-relationOpen Reading FramesClostridium: Ett släkte rörliga eller icke-rörliga, grampositiva bakterier av familjen Bacillaceae. Många arter har identifierats, varav några är patogena. De lever i vatten, jord och i tarmkanalen hos människor o ch djur.Streptococcus pneumoniaeArkeer: Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.Proteinstruktur, sekundärSubcellulära fraktionerLeucin: En essentiell, grenad aminosyra som är viktig för hemoglobinbildning.Chlamydia trachomatis: Typarten för Chlamydia och orsaken till en rad ögoninfektioner, urinvägsinfektioner och sexuellt överförda sjukdomar.Bevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.RibosomproteinerFagocytos: Fagocyters upptag och nedbrytning av mikroorganismer, andra celler och främmande partiklar.Proteinmodifiering, posttranslationellGendeletion: Omfördelning av gener till följd av bortfall av DNA- eller RNA-segment, vilket leder till att sekvenser som normalt befinner sig på avstånd från varandra hamnar nära varandra. Bortfallet kan påvisas med hjälp av cytogenetiska metoder, och man kan även sluta sig till det från fenotypen, antydande bortfall på en bestämd plats.StreptomycesProteinerTest för genetisk komplementering: Ett test för att avgöra om komplementering (dominant kompensation) kommer att äga rum i en cell med en given mutantfenotyp när ett annat muterat genom, som kodar för samma fenotyp, förs in i cellen.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.StreptococcusSpectrometry, Mass, Matrix-Assisted Laser Desorption-IonizationPeptidfragmentMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.VäxterRestriktionskartläggningHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.VäxtproteinerBakteriella vacciner: Suspensionspreparat framställda av försvagade eller avdödade bakterier för förebyggande eller behandling av bakteriella infektionssjukdomar.Proteiner i kosten: Proteiner som fås med födan. De utgör den främsta källan för essentiella (livsviktiga) aminosyror.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Bioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Epitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Tvådimensionell gelelektrofores: En elektroforesmetod där en andra elektrofores på en vinkelrät bana görs på de komponenter som separerats vid den första elektroforesen. Det vanliga mediet vid denna teknik är polyakrylamidgel.Transmissionselektronmikroskopi: Den första typen av elektronmikroskopi, där elektroner eller deras reaktionsprodukter registreras och ger upphov till en bild efter passage genom ett preparat. Tekniken förkortas ofta TEM.Möss, inavlade BALB CEpitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.Kassettmutagenes: Mutagenes framkallad av införande av främmande DNA-sekvenser i en gen. Detta kan ske spontant in vivo eller experimentellt in vivo eller in vitro. Proviralt DNA kan sättas in i eller läggas intill en cellulär onkogen. Infogning av proviruset kan orsaka mutationer genom störning av kodningssekvenser eller reglerelement, eller ge upphov till oreglerat uttryck av protoonkogenen, med tumörbildning som följd.Cytoplasma: Den del av cellen som innehåller cytosolen och andra strukturer än cellkärnan, mitokondrierna och större vakuoler.Glykosylering: Kemisk eller biokemisk koppling av kolväte- eller glykosylgrupper till andra ämnen, särskilt peptider eller proteiner. Glykosyltransferaser förmedlar denna biokemiska reaktion.Kartläggning av proteininteraktionStressproteiner: Proteiner som alstras i eukaryota organismer och bakterier som svar på överhettning och andra stressfaktorer i omgivningen. De ökar värmetåligheten och utför funktioner som är livsviktiga under sådana förhållanden.Genetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Transkription, genetiskProteinprekursorerSekvenshomologi, nukleinsyraProteinstruktur, kvartärAntigenpresentation: Ett skeende där antigen uppträder så att lymfocyter kan bekanta sig med det. Presentationen sker med hjälp av speciella celler, antigenpresenterande celler (APC), som ibland måste bearbeta antigenet f ör att det skall kännas igen. Detta kan gå till så att presentationscellen slukar och bryter ner antigenet för att därefter presentera fragment på cellytan.OligopeptiderFluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.TrypsinOperonBakteriekromosomer: Strukturer i bakteriecellers kärna, bestående av eller innehållande DNA, som bär den genetiska information som är väsentlig för cellen.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.BetagalaktosidasCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.TemperaturSaccharomyces cerevisiaeAktiner: Trådliknande proteiner som utgör huvuddelen av muskelfibrernas tunna trådar. Trådarna (också benämnda filamentöst - eller F-aktin) kan sönderdelas i globulära underenheter (G-aktin) bestående av en e nda polypeptid, 375 aminosyror lång. I samverkan med myosin ansvarar aktin för musklernas sammandragning och avslappning.Mutagenes: Process som leder till genetisk mutation. Den kan uppstå spontant eller inledas av s k mutagener.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.CellytereceptorerMycobacterium tuberculosisMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Gener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.SekvensdeletionSignalomvandlingGelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Cytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.TranskriptionsfaktorerDimerisering: Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.Neutrofila leukocyterOxidation-reduktionHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.PolymeraskedjereaktionMakromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Promotorregioner, genetikCellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.TidsfaktorerAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Möss, inavlade C57BLTransfektionCelldelning: En cells förökning genom delning.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.RNA, budbärar

*  Mupirocin - Wikipedia
Mupirocin är ett antibiotikum med bred verkan som hämmar syntesen av bakterieproteiner. Används vid hudinfektioner. Denna ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mupirocin
*  Antikroppar, bakterier och resistens på KI-konferens | Pressinbjudning | KI Nyheter | Karolinska Institutet
Dessutom det allra senaste om hur bakterieproteiner binder till människans celler och molekyler och om antibiotikaresistens. ... Dessutom det allra senaste om hur bakterieproteiner binder till människans celler och molekyler och om antibiotikaresistens. ...
  http://ki.se/nyheter/antikroppar-bakterier-och-resistens-pa-ki-konferens
*  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU - Pressmeddelanden
Genom att analysera arvsmassan hos bakterien som orsakar kvarka har forskarna identifierat olika bakterieproteiner vilka skulle ...
  https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases
*  Så kan pneumokocker hindras från att invadera hjärnan | Nyhet | KI Nyheter | Karolinska Institutet
Den nya forskningen visar hur två viktiga bakterieproteiner, RrgA och PspC, känns igen av två specifika receptorer, PECAM-1 och ...
  https://ki.se/nyheter/sa-kan-pneumokocker-hindras-fran-att-invadera-hjarnan
*  Köpa Anapsique utan recept på nätet i Sverige | Anapsique Online Apotek
Vaccinet ska innehålla antingen avdödade bakterier eller bakterieproteiner tillsammans med adjuvans, det vill säga en ...
  http://apotekvarer-sverige.life/anapsique.html
*  Medicin, läkemedel, hälsa, drog informationer online
Till exempel kan de förstör bakteriecellväggar eller störa syntesen av bakterieproteiner eller deoxiribonukleinsyra (DNA) -den ...
  http://pillermd.com
*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
Quinone ReductasesOxidoreductases Acting on Aldehyde or Oxo Group DonorsBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6

Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.AB-toxinReaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Legionella pneumophila: Legionella pneumophila är en av ca 50 legionella-arter.Albert-Weissenberger, C; Cazalet, C. (2007) Legionella pneumophila – a human pathogen that co-evolved with fresh water protozoa. Cellular and molecular life sciences. 64:432 Det är en vattenlevande bakterie som infekterar och reproducerar sig i amöbor.Newton, Hayley; Ang, Desmond; Driel, Ian(2010) Molecular pathogenesis of infection caused by Legionella pneumophila. American society for Microbiology. 23(2):274-298 L. pneumophila kan ge upphov till en allvarlig form av lunginflammation som kallas legionärssjukan.Steinert, Michael; Hentschel Ute; Hacker, Jörg. (2002). Legionella pneumophila: an aquatic microbe goes astray. Federation of European Microbiological Societies 26:151 Bakterien sprids via vattenånga, och infekterar bakterieätande celler i lungorna.Uzel, Atac. & Hames-Kocabas, E. Esin. (red.) (2010). Legionella pneumophila: from environment to disease. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Pub.Sekretion: Sekretion är processen att frigöra sekret, vilket är en vätska eller ett slem som produceras i samt utsöndras av körtlar och celler. I motsats till exkret har sekret en funktion, exempelvis vid matspjälkningen.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.PlasmidListeria monocytogenes: Listeria monocytogenes är en gram-positiv bakterieJacquet , C. et al.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Johan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.Cellmembrantransport: Celler behöver ibland ta in och ut ämnen genom sitt cellmembran, detta kallas cellmembrantransport.PeptidBacillus subtilis: Bacillus subtilis (höbakterien) är en grampositiv stavbakterie som förekommer i vår omgivning. Den har låg sjukdomsframkallande förmåga men kan i enstaka fall orsaka kliniskt signifikant infektion.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Linezolid: mini|MolekylmodellVar (medicin): miniatyr|Ett öga med [[bindhinnekatarr som utsöndrar var.]]Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.EclipsedProteom: Proteomet utgörs av alla olika proteinmolekyler som ett genom kodar för, inklusive alla olika splitsningsvarianter och modifikationer som ett protein kan genomgå. Proteomet är till skillnad från genomet av dynamisk natur, det vill säga att sammansättningen av proteomet kan variera.Virulens: Virulens är en mikroorganisms förmåga att framkalla sjukdom hos sin värd. En virulensfaktor kan sedermera definieras som en speciell egenskap mikroorganismen har, som ger upphov till dess virulens.Anaerob: En anaerob organism eller anaerob är en process eller organism som inte kräver syre för tillväxt. Organismer med anaerob metabolism kan erhålla energi utan att förbränna syre genom att någon kolhydrat såsom glukos oxideras till enklare beståndsdelar.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.Molekylär evolution: Molekylär evolution är processen då det genetiska materialet i populationer bestående av organismer förändras med tiden.Strukturmotiv: Strukturmotiv betyder inom molekylärbiologin ett karakteristiskt strukturelement i en kedjad biologisk molekyl (som protein och RNA) som förekommer i flera olika molekyler. För proteiner är det oftast ett typiskt och vanligt förekommande ihopvikningssätt för en del av ett protein.DimetyletanamidRibosom: Ribosomer är de enzymer i cellerna där peptider, långa kedjor av aminosyror, bildas. Denna process kallas också translation och utgör det centrala steget i proteinsyntesen.Proteomik: Proteomik är en gren av biologin som undersöker stora mängder data om proteiner i olika sammanhang. Proteomiken tillhör familjen "omik", ett samlingsnamn på ett flertal nya teknikinriktningar för att studera biologiska förlopp "holistiskt" eller åtminstone multivariat.Chaperoner: Chaperoner är en grupp av proteiner som hjälper till med veckningen av andra proteiner, vissa av dem är så kallade värmechockproteiner (HSP, heat shock proteins). Chaperonerna är konstitutiva och finns i alla delar av cellen.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.AmmoniakSystematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.